of 96 /96
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2014. GODINU Prosinac 2013.

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

  • Author
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova...

Page 1: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA

EUROPSKE UNIJE

GODIŠNJI PLAN RADA

ZA 2014. GODINU

Prosinac 2013.

Page 2: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

2

Sadržaj:

1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića ......... 3

2. Uvod .................................................................................................................................... 4

3. Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz godišnjeg plana rada .................................................... 5

4. Organizacijska struktura ..................................................................................................... 7

5. Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama ................................................................................... 8

5.1. Kabinet ministra .................................................................................................................. 8

5.2. Glavno tajništvo Ministarstva ........................................................................................... 10

5.3. Uprava za strateško planiranje .......................................................................................... 20

5.4. Uprava za upravljanje operativnim programima ............................................................... 37

5.5. Uprava za regionalni razvoj .............................................................................................. 56

5.6. Uprava za financije i informacijsko – telekomunikacijske sustave .................................. 80

5.7. Samostalna služba za reviziju ........................................................................................... 88

5.8. Samostalna služba za informativno – obrazovne aktivnosti ............................................. 91

6. Financijski plan ................................................................................................................. 95

7. Pravne osobe druge razine ................................................................................................ 95

Page 3: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

3

1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,

Branka Grčića

Pristupanjem Europskoj uniji Republika

Hrvatska je postala dio šire zajednice naroda koje

teže usvajanju zajedničkih europskih standarda kako

na političkom i gospodarskom planu, tako i u

svakodnevnom životu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova

Europske unije odredilo je četiri osnovna cilja

djelovanja, čijem ispunjenju je usmjeren cjelokupni

rad svih službenika i namještenika. Prioriteti našeg

djelovanja su: ostvarenje nacionalnih razvojnih

ciljeva kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, osiguranje visoke razine iskorištenosti

sredstava fondova Europske unije, razvoj teritorijalne suradnje te poticanje konkurentnosti i

uravnoteženog regionalnog razvoja.

Višegodišnji programi koje provodi Ministarstvo čije provođenje se nastavlja i u

2014., usmjereni su na ravnomjeran i ujednačen razvoj hrvatskih regija i jačanje njihove

konkurentnosti, kako bi se mogla osigurati visoka razina društvenog standarda njihovih

stanovnika. Sufinanciranjem projekata komunalne i socijalne infrastrukture u jedinicama

lokalne samouprave utječe se na razvoj potpomognutih područja i na kvalitetu života

stanovnika otoka i priobalja.

Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala dio Europske unije, a predanim i

temeljitim radom Ministarstva, fondovi Europske unije postat će glavni izvor financiranja

investicija. Upravo su investicije i razvojni projekti, uz istodobno stvaranje novih radnih

mjesta, ključan čimbenik gospodarskog oporavka. Ministarstvo regionalnoga razvoja i

fondova Europske unije osigurava strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz

fondova Europske unije, državnog proračuna i ostalih izvora financiranja, o čemu ovisi

konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard građana te uravnoteženi regionalni

razvoj.

U travnju 2012. započeo je postupak programiranja za financijsko razdoblje EU 2014

– 2020 kojim se precizira način korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova i

definiraju nacionalni razvojni ciljevi, prioritetna područja ulaganja, strateški dokumenti te

koncentracija sredstava iz fondova Europske unije. Ministarstvo organizira i koordinira proces

pripreme programskih dokumenata za navedeno financijsko razdoblje po načelu partnerstva

te u proces uključuje sve relevantne institucije i dionike.

Republika Hrvatska će kvalitetnijim i koherentnijim pristupom ulaganjima potaknuti

gospodarski rast i zapošljavanje. Uspješan i kvalitetan rad Ministarstva regionalnoga razvoja i

fondova Europske unije odigrat će i tijekom 2014. ključnu ulogu u približavanju tog cilja

našim građanima.

Page 4: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

4

2. Uvod

Izrada Godišnjeg plana rada obveza je svih tijela državne uprave na temelju članku 34.

Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine, broj

154/11, 17/12) i u skladu s Uputom Ministarstva uprave (točka 4. Zaključka Vlade Republike

Hrvatske od 26. rujna 2013., KLASA: 022-03/13-07/178, URBROJ:50301-05/16-13-3), pa

tako i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu:

Ministarstvo).

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva, a posebno se

ističe:

- izrada nacrta propisa iz djelokruga rada Ministarstva,

- neposredna provedba zakona i drugih propisa,

- upravni i drugi poslovi,

- ciljevi koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u Strateškom planu

Ministarstva za razdoblje 2014. – 2016.,

- ostali strateški i planski dokumenti na koje se ustrojstvene jedinice Ministarstva

referiraju u Godišnjem planu rada,

- Financijski plan Ministarstva za 2014.,

- Plan nabave Ministarstva za 2014.,

- strategija i zaključci Vlade RH.

Ciljevi godišnjeg planiranja su sljedeći:

- provedba Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i

fondova Europske unije (Narodne novine, broj 27/12, 40/13, 113/13)

- omogućiti komunikacijski alat predstavnicima Europske komisije, medijima,

građanima, znanstvenicima i drugima u cilju podizanja transparentnosti i

odgovornosti,

- konkretizirati specifične ciljeve na godišnjoj razini - što želimo postići, tko je

zadužen i u kojem roku će nešto izvršiti,

- lakše i objektivnije ocjenjivanje rada službenika pod uvjetom da su zadaci i ciljevi

jasno definirani i delegirani,

- razvoj sustava odgovornosti.

Godišnji plan rada za 2014. u sebi uključuje i provedbu sljedećih dokumenata:

- Strateškog plana Ministarstva za 2014.-2016.,

- Plan normativnih aktivnosti Ministarstva,

- Provedbu reformskih i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016.

Godišnji plan rada sadrži podatke o specifičnim ciljevima koji se planiraju ostvariti u tekućoj

godini, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u Strateškom planu 2014.-2016.

Ministarstva.

Page 5: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

5

3. Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz godišnjeg plana rada

Ministarstvo za 2014. ima četiri specifična cilja zadana u Strateškom planu

Ministarstva za razdoblje 2014 – 2016. (u daljnjem tekstu: Strateški plan):

1) Ostvarenje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU

2) Osiguravanje visoke razine iskorištenosti sredstava fondova Europske unije

3) Razvoj teritorijalne suradnje

4) Poticanje konkurentnosti i uravnoteženosti regionalnoga razvoja

Usmjerenost rada Ministarstva na Strateški plan vidljivo je iz Tablice 1.

Tablica 1. Ukupan prikaz specifičnih ciljeva prema Strateškom planu

RB Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan broj ciljeva koji

se odnose na strateški

plan

Opći ciljevi Strateškog plana

1. 2. 3. 4

1. Kabinet ministra 0 0 0 0 0

2. Glavno tajništvo Ministarstva 0 0 0 0 0

3. Uprava za strateško planiranje 7 7 0 0 0

4.

Uprava za upravljanje

operativnim programima 5 0 3 2 0

5. Uprava za regionalni razvoj 11 0 0 0 11

6.

Uprava za financije i informacijsko

-telekomunikacijske sustave 0 0 0 0 0

7.

Samostalna služba za

unutarnju reviziju 0 0 0 0 0

8.

Samostalna služba za

informativno - obrazovne

aktivnosti 1 1 0 0 0

UKUPNO 23 7 3 2 11

Page 6: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

6

Ukupan broj planiranih aktivnosti u 2014. godini je 269, a od toga je najviše

provedbenih, ukupno 243 aktivnosti.

Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama

RB Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan broj

aktivnosti

Broj aktivnosti po vrsti

Z P I A

1. Kabinet ministra 9 0 9 0 0

2. Glavno tajništvo Ministarstva 71 1 61 2 11

3. Uprava za strateško planiranje 37 1 36 1 4

4.

Uprava za upravljanje operativnim

programima 36 1 34 1 0

5. Uprava za regionalni razvoj 43 4 37 0 3

6.

Uprava za financije i informacijsko -

telekomunikacijske sustave 40 0 40 5 26

7.

Samostalna služba za unutarnju

reviziju 7 0 2 0 7

8.

Samostalna služba za informativno -

obrazovne aktivnosti 24 0 24 0 5

Ukupno 269 7 243 9 56

Page 7: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

4. Organizacijska struktura

Page 8: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

8

5. Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama

5.1. Kabinet ministra

RB SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE

ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI

NEKE DRUGE

STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?

Kako ćemo postići

specifične ciljeve?

Koje specifične

zadatke/aktivnosti

moramo poduzeti?

Kako mjerimo

zadatke/aktivnosti?

Moraju biti

kvantificirani kada je

god to moguće.

Tko je

odgovoran za

provedbu

aktivnosti i

zadataka,

najniža

ustrojstvena

jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan

MRRFEU-a, na neku

drugu sektorsku strategiju,

na smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke

Vlade.

Z-

Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija

/Nadzor,

A-Praćenje i

analiza

A B C D E F G H

1.

Učinkovita

komunikacija s

građanima i

pravnim

osobama

Obavljanje poslova

koji se odnose na

komunikaciju i

prezentacijske

aktivnosti

Ministarstva u

medijima

Broj provedenih

aktivnosti u medijima

Kabineta

ministra Kontinuirano

P

Davanje odgovora iz

djelokruga

Ministarstva na upite

građana, pravnih

osoba te javnopravnih

tijela

Broj danih odgovora

na upite/broj

zaprimljenih upita

P

Page 9: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

9

Očitovanje na

predstavke i pritužbe

građana i pravnih

osoba

Broj danih očitovanja

na predstavke i

pritužbe / broj

zaprimljenih pritužbi

P

2.

Osiguranje

kvalitetnog

i pravodobnog

obavljanja poslova

ministra i

zamjenika

ministra

Priprema nastupa

ministra i zamjenika

ministra u medijima

Broj pripremljenih

nastupa u medijima

Kabinet

ministra Kontinuirano

P

Obavljanje

administrativnih i

stručnih poslova za

ministra i zamjenika

ministra radi

osiguravanja

nesmetanog i

uspješnog obavljanja

poslova iz njihove

nadležnosti

Kontinuitet obavljanja

protokolarnih i drugih

poslova

P

3.

Učinkovita

provedba

aktivnosti

Ministarstva u

području

međuresorne i

međunarodne

suradnje

Koordinacija poslova

u vezi sa

sudjelovanjem

predstavnika

Ministarstva u radnim

tijelima i stručnim

službama Vlade RH i

Hrvatskog sabora

Kontinuitet

sudjelovanja

predstavnika

Ministarstva u radnim

tijelima i stručnim

službama

Kabinet

ministra Kontinuirano

P

Obavljanje poslova

međunarodne

suradnje i

koordinacije tih

poslova

Učinkovita suradnja P

Sudjelovanje u radu

stručnih radnih

skupina,

povjerenstava i drugih

savjetodavnih radnih

tijela

Kontinuitet

sudjelovanja

predstavnika

Ministarstva u

savjetodavnim radnim

tijelima

P

Page 10: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

10

5.2. Glavno tajništvo Ministarstva

R

B

SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE

ZADATAK/AKTIVNOS

T MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP

ILI NEKE DRUGE

STRATEŠKE/PLANSK

E DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOST

I

Što želimo

postići?

Kako ćemo postići

specifične ciljeve?

Koje specifične

zadatke/aktivnosti

moramo poduzeti?

Kako mjerimo

zadatke/aktivnosti

?

Moraju biti

kvantificirani kada

je god to moguće.

Tko je odgovoran

za provedbu

aktivnosti i

zadataka, najniža

ustrojstvena

jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan

MRRFEU-a, na neku

drugu sektorsku strategiju,

na smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke

Vlade.

Z-

Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija

/Nadzor,

A-Praćenje i

analiza

A B C D E F G H

1.

Priprema za

donošenje propisa

i drugih

akata iz

djelokruga

Ministarstva

Koordiniranje aktivnosti

izrade Prijedloga plana

normativne aktivnosti

Ministarstva i objava na

web stranici

Ministarstva

Prijedlog plana

dostavljen Uredu

za zakonodavstvo i

objavljen na web

stranici

Ministarstva

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale

Kolovoz 2014. dostava /

Rujan 2014. objava

P

Koordiniranje aktivnosti

procjene učinaka

propisa

Propisi iz Plana

normativne

aktivnosti poslani

Vladi Republike

Hrvatske

Kontinuirano P

Davanje mišljenja i

očitovanja na prijedloge

propisa i drugih akata te

objedinjavanje mišljenja

drugih ustrojstvenih

Broj danih

očitovanja/broj

traženih

Kontinuirano P

Page 11: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

11

jedinica Ministarstva

2.

Pružanje stručne

pomoći u

obavljanju

poslova

Ministarstva

Sudjelovanje u izradi

ugovora iz djelokruga

Ministarstva

Usklađenost

ugovora s

normativnim

okvirom

Kontinuirano

P

Sudjelovanje u izradi

ostalih dokumenata

Postignuta razina

kvalitete Kontinuirano P

3.

Rješavanje

sporova

(građanski,

upravni, ovrhe)

Suradnja s ŽDO/ODO Uspješna suradnja

i uspješno

zastupanje

Kontinuirano

P

Zastupanje pred

nadležnim tijelima Kontinuirano P

4.

Upravni nadzor

nad javnim

službama iz

djelokruga rada

Ministarstva

Uvidi u opće i

pojedinačne akte tijela

druge razine Broj provedenih

nadzora

Kontinuirano

I

Prikupljanje podataka

vezanih uz plaće i

raspored službenika

Kontinuirano I, A

5. Izrada godišnjeg

Plana rada

Prikupljanje i

objedinjavanje podataka

vezanih uz djelatnost

pojedinih

organizacijskih jedinica

Izrađen i objavljen

godišnji Plan rada

Ministarstva

31. prosinca 2014. P

6.

Uspostavljanje

učinkovitije

organizacije rada i

bolje upravljanje

Ministarstvom

Vođenje Stručnog

kolegija Ministarstva

Broj održanih

sjednica

Glavno tajništvo

Ministarstva Tjedno

P

Priprema i izrada

prijedloga Uredbe o

izmjenama i dopunama

Uredbe o unutarnjem

ustrojstvu Ministarstva

Izrada i objava

konačne verzije

dokumenta

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale

Prema uputi Z

Page 12: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

12

Priprema i izrada

prijedloga Pravilnika o

izmjenama i dopunama

Pravilnika o unutarnjem

redu Ministarstva

Izrada konačne

verzije dokumenta

U roku od 30 dana od dana

stupanja na snagu Uredbe P

Izrada i otpremanje

novih rješenja o

rasporedu nakon

donošenja Pravilnika o

izmjenama i dopunama

Pravilnika o unutarnjem

redu Ministarstva

Sva rješenja

potpisana i uredno

dostavljena

U roku od 30 dana od dana

stupanja na snagu

Pravilnika

P

7.

Utvrđivanje

učinkovitosti rada

službenika i

namještenika

Održavanje prezentacija

za rukovodeće državne

službenike o

normativnom okviru i

provedbi ocjenjivanja

službenika i

namještenika

Održane

prezentacije i

napisane upute

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale

15. siječnja 2014.

P

Konzultacije i davanje

uputa vezano uz

provedbu ocjenjivanja

Uspješno proveden

postupak

ocjenjivanja

Siječanj-veljača 2014. P

Provođenje upravnog

postupka i donošenje

rješenja o ocjenama

Sva rješenja

potpisana i uredno

dostavljena

28. veljače 2014. P

Obrada zaprimljenih

žalbi

Sve zaprimljene

žalbe uspješno

riješene ili

proslijeđene

drugostupanjskom

tijelu na nadležno

postupanje

Po zaprimanju P

Upis ocjena u registar Izrada izvješća o

ocjenama Ožujak 2014. P

Page 13: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

13

8. Organizacija

godišnjih odmora

Izrada Plana korištenja

godišnjih odmora za

2014.

Izrada konačne

verzije dokumenta,

ažurirana baza

podataka o

korištenju

godišnjih odmora

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale

Travanj 2014.

P, A

Izrada rješenja o

korištenju godišnjih

odmora za 2014.

Sva rješenja

potpisana i uredno

dostavljena

Svibanj 2014. P

Obrada zaprimljenih

žalbi

Sve zaprimljene

žalbe uspješno

riješene ili

proslijeđene

drugostupanjskom

tijelu na nadležno

postupanje

Po zaprimanju P

9.

Osiguranje

potrebnog broja

službenika s

potrebnim

kompetencijama

Izrada prijedloga Plana

prijma u državnu službu

Prijedlog Plana

dostavljen

Ministarstvu

Uprave

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale

Po pozivu Ministarstva

uprave

P

Raspisivanje natječaja i

oglasa za prijam u

državnu službu

Objava natječaja /

oglasa u Narodnim

novinama, na

stranicama

Ministarstvu

uprave i

MRRFEU-a,

odnosno HZZZ-a

Po potrebi P

Obrada pristiglih

ponuda

Obrada svih

pristiglih ponuda i

dostava obavijesti

osobama koje ne

ispunjavaju

tražene uvjete

7 dana od isteka roka za

dostavu ponuda P

Provođenje testiranja

kandidata i obrada

rezultata

Donošenje

izvješća komisije

za provedbu

natječaja / oglasa

2 mjeseca i 15 dana od

objave natječaja / oglasa P

Page 14: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

14

Obavještavanje

kandidata i izrada

odgovarajućih rješenja

Sva rješenja

potpisana i uredno

dostavljena

3 mjeseca od objave

natječaja / oglasa P

Obrada zaprimljenih

žalbi

Sve zaprimljene

žalbe uspješno

riješene ili

proslijeđene

drugostupanjskom

tijelu na nadležno

postupanje

Po zaprimanju P

10. Vođenje

evidencija

Unos podataka u

Registar zaposlenih u

javnom sektoru

Ažurirani podaci

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale

Kontinuirano

A

Unos podataka u COP Ažurirani podaci Kontinuirano A

Izdavanje potvrda na

temelju podataka o

kojima se vodi službena

evidencija

Uredno

dostavljene

potvrde

Kontinuirano P

Izrada i dostava izvješća

Vladi RH, Ministarstvu

uprave, Ministarstvu

financija i drugim

državnim tijelima

Tražena izvješća

izrađena i uredno

dostavljena

Kontinuirano P

Unos podataka u

evidenciju

prekovremenog rada,

kontrola poštivanja

zakonskih odredbi

Izvještaji i broj

službenika s

ostvarenim

prekovremenim

satima

Mjesečno A

11.

Podizanje razine

stručne

osposobljenosti i

usavršavanja

Izrada Prijedloga plana

izobrazbe

Prijedlog Plana

dostavljen

Ministarstvu

Uprave

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale

Lipanj 2014. P

Page 15: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

15

Upućivanje službenika

na izobrazbu i sklapanje

odgovarajućih ugovora

o međusobnim pravima

i obvezama

Broj službenika

koji sudjeluje u

izobrazbi

/sklopljeni ugovori

Kontinuirano P

Praćenje obveza

službenika

Potvrde o

završenoj

izobrazbi/izvješća

Kontinuirano A

12.

Rješavanje iz

područja

službeničkih

odnosa i radnog

prava

Provođenje upravnog

postupka i donošenje

odgovarajućih rješenja

(o premještaju,

napredovanju,

rasporedu, plaćenim i

neplaćenim dopustima,

novčanim pomoćima,

jubilarnim nagradama i

dr.)

Sva rješenja

potpisana i uredno

dostavljena

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale

Kontinuirano

P

Obrada zaprimljenih

žalbi

Sve zaprimljene

žalbe uspješno

riješene ili

proslijeđene

drugostupanjskom

tijelu na nadležno

postupanje

Po zaprimanju P

Prijave i odjave

zaposlenih na HZZO i

HZMO

Pravodobno

izvršene prijave i

odjave

Kontinuirano P

13.

Zakonito i

učinkovito

upravljanje

dokumentacijom

Izrada i ažuriranje Plana

klasifikacijskih oznaka

stvaratelja i primatelja

akata

Izrađen Plan

klasifikacijskih

oznaka

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale/Služb

a za opće poslove

31. prosinca 2014. P, A

Izrada Pravilnika o

zaštiti i obradi

arhivskog i

registraturnog gradiva

Izrađen Pravilnika

o zaštiti i obradi

arhivskog i

registraturnog

gradiva

Služba za opće

poslove

31. prosinca 2014. P

Ažuriranje podataka u

sustavu eGOP

Uredno

funkcioniranje Lipanj 2014. P

Page 16: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

16

sustava eGOP

Obavljanje poslova

primanja i pregleda

pismena i drugih

dokumenata, njihovog

razvrstavanja i

raspoređivanja,

upisivanja u

odgovarajuće evidencije

(očevidnike), dostave u

rad, otpremanja,

razvođenja i njihova

čuvanja u pismohrani

Poštivanje

procedura i rokova

propisanih

Uredbom o

uredskom

poslovanju

Kontinuirano P, A

14.

Učinkovito

upravljanje

voznim parkom

Registriranje,

servisiranje i popravak

vozila

Ispravnost vozila

Služba za opće

poslove

Kontinuirano P

Osiguranje i

organizacija službenog

prijevoza

Pravodobnost Kontinuirano P

Aktivnosti vezane uz

prodaju vozila

Smanjenje voznog

parka 31. prosinca 2014. P

Praćenje ispunjavanja

ugovorenih obveza

Uredno ispunjenje

ugovornih obveza Kontinuirano P

15.

Organiziranje

održavanja

poslovnih prostora

Ministarstva

Organizacija poslova u

vezi održavanja

prostorija Ministarstva i

prostora kojima

upravlja

Kontinuirana

funkcionalnost

korištenih prostora Služba za opće

poslove Kontinuirano

P

Praćenje ispunjavanja

ugovorenih obveza

Uredno ispunjene

ugovornih obveza P

16.

Učinkovitija

organizacija

zaštite od požara i

zaštite na radu

Organizirati aktivnosti

vezane uz izradu

procjene opasnosti kao

podloge za uređivanja

područja zaštite na radu

Doneseni akt Služba za opće

poslove Veljača 2014. P

Page 17: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

17

Izraditi pravilnik o

zaštiti na radu Donesen akt 1. kolovoza 2014. P

Izraditi pravilnik o

zaštiti od požara Donesen akt 1. kolovoza 2014. P

17. Unapređenje rada

na siguran način

Osposobiti ovlaštenika

Ministarstva i

povjerenika službenika i

namještenika iz

područja zaštite na radu

Potvrde o

osposobljenosti

Služba za opće

poslove

Veljača - travanj 2014.

P

Osposobiti službenike i

namještenike u skladu s

procjenom opasnosti

radnih mjesta za rad na

siguran način i za

zaštitu od požara

Potvrde o

osposobljenosti Kontinuirano P

Imenovati ovlaštenika

Ministarstva za poslove

zaštite na radu i zaštite

od požara

Odluka o

imenovanju Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale/Služb

a za opće poslove

Svibanj 2014. P

Osnovati Odbor zaštite

na radu

Odluka o

osnivanju Kolovoz 2014. P

18.

Upravljanje

rizikom od

nastanka nezgoda

na radu

Ispitati uvjete radnog

okoliša i drugih

štetnosti

Dostavljeno

izvješće o

izvršenom

Služba za opće

poslove

Svibanj 2014.

P

Izraditi plan evakuacije

i spašavanja Donesen akt 1. kolovoza 2014. P

Provesti vježbu

evakuacije i spašavanja

Broj zaposlenih

koji su sudjelovali

u vježbi i vrijeme

potrebno za

izvršenje

evakuacije

15. listopada 2014. P

19. Zaštita zdravlja i

života zaposlenih

Organizacija i

provođenje sistematskih

pregleda na razini

Ministarstva

Broj pregledanih

službenika i

namještenika

Služba za pravne

poslove i ljudske

potencijale

Travanj 2014. P

Page 18: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

18

Organizirati

osposobljavanje

zaposlenih za pružanje

prve pomoći

Broj osposobljenih

Služba za opće

poslove

15. listopada 2014.

P

Popunjavati ormariće s

priborom za prvu

pomoć

Broj pregleda

opskrbljenosti Tromjesečno P

Organizirati procjenu

psihofizičkih

sposobnosti za

službenike/namještenik

e koji rade na

poslovima s posebnim

uvjetima rada

Izvješće o

poduzetim

aktivnostima

15. listopada 2014. P

20.

Vođenje službenih

evidencije iz

područja zaštite na

radu i zaštite od

požara

Vođenje evidencije: o

radnicima

osposobljenim za rad na

siguran način, o

radnicima raspoređenim

na poslove s posebnim

uvjetima rada i

rokovima u kojima se

moraju ponovno uputiiti

na zdravstveni pregled,

o radnicima koji su se

na radu povrijedili, o

rokovima u kojima se

mora izvršiti pregled

radne okoline

Ažurnost i

potpunost

evidencija

Služba za opće

poslove

Kontinuirano

A

Vođenje knjige nadzora Ažurnost i

potpunost Kontinuirano A

Izrada godišnjeg

izvješća o povredama i

profesionalnim

oboljenjima radnika

Pravodobna

dostava Izvješća

Inspekciji rada

31. prosinca 2014. P

21.

Organiziranje

poslova zaštite

osoba i imovine

Nadzor nad radom

zaštitarske službe

Osiguran

zadovoljavajući

stupanj sigurnosti

Služba za opće

poslove Kontinuirano P

Page 19: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

19

osoba i imovine te

poštivanje

dogovorenih

procedura

22.

Nabava roba,

usluga i radova za

potrebe

Ministarstva

Priprema i izrada

godišnjeg Plana nabave

Izrađen Plan

nabave

Služba za nabavu

60 dana od dana donošenja

Državnog proračuna za

2014.

P

Provedba postupaka

javne nabave roba,

usluga i radova za

potrebe Ministarstva

Provedeni postupci

nabave

Kontinuirano

P

Praćenje provedbe

postupaka nabave u

skladu s Planom nabave

i sredstvima osiguranim

u proračunu

Ministarstva

Redovno praćenje

Priprema i izrada

ugovora i narudžbenica

iz područja javne

nabave

Sklopljeni ugovori

o javnoj nabavi,

izdane

narudžbenice

Vođenje evidencije o

postupcima nabave i

evidencije sklopljenih

ugovora (registar

ugovora)

Izrađena

evidencija o

postupcima nabave

A

Izrada godišnjeg

izvješća o javnoj nabavi

Izrađeno godišnje

izvješće o javnoj

nabavi

31. ožujka 2014. P

Page 20: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

20

5.3. Uprava za strateško planiranje

RB SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE

ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP

ILI NEKE DRUGE

STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?

Kako ćemo postići

specifične ciljeve?

Koje specifične

zadatke/aktivnosti

moramo poduzeti?

Kako mjerimo

zadatke/aktivnosti?

Moraju biti

kvantificirani kada je

god to moguće.

Tko je odgvoran

za provedbu

aktivnosti i

zadataka,

najniža

ustrojstvena

jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan

MRRFEU-a, na neku

drugu sektorsku strategiju,

na smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke

Vlade.

Z-

Zakonodavna,

P-

Provedba, I-

Inspekcija

/Nadzor,

A-Praćenje i

analiza

A B C D E F G H

1.

Priprema

Partnerskog

sporazuma,

krovnog

strateškog

dokumenta za

korištenje ESI

fondova u

financijskom

razdoblju EU-a

2014.-2020.

godine

Koordiniranje

aktivnosti izrade

Partnerskog

sporazuma s

Tematskim radnim

skupinama i

Ministarstvom

poljoprivrede -

glavnim nositeljem

aktivnosti izrade

Programa ruralnog

razvoja za razdoblje

2014.-2020. te

Operativnog

programa za EPRF

Broj održanih

koordinacijskih

sastanaka;

usklađenost

Partnerskog

sporazuma s

Operativnim

programima, RDP-om

i OP EPRF za

razdoblje 2014.-2020.

godine

Služba za

pripremu i

vrednovanje

strateških

dokumenata

Kontinuirano

Strateški plan Ministarstva

regionanloga razvoja i

fondova Europske unije:

Opći cilj 1.: Ostvarenje

nacionalnih razvojnih

prioriteta kroz koordinaciju

korištenja sredstava EU

Posebni cilj 1.1.:

Uspostava kvalitetnog i

učinkovitog sustava za

strateško planiranje

P

Komunikacija sa

službama Europske

komisije (EK) u

sklopu neformalnog

dijaloga i adresiranje

primjedbi EK

Broj održanih

sastanaka s EK; broj

upućenih nacrta;

usklađenost

dokumenta s glavnim

ciljevima strategije

Kontinuirano P

Page 21: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

21

Europa 2020, VFO i

zakonodavnim

okvirom za korištenje

ESI fondova

Primjena partnerskog

pristupa u izradi

Partnerskog

sporazuma (priprema

i provedba

partnerskih

konzultacija)

Pripremljen i

objavljen na web

stranicama

Konzultacijski

dokument i

Konzultacijski

obrazac; broj

prikupljenih inputa

temeljem

Konzultacijskog

obrasca; analizirani

inputi i ugrađeni u

dokument; broj

provedenih javnih

konzultacija;

provedene

konzultacije s

Hrvatskim saborom

Kontinuirano / siječanj

2014. za prikupljanje

ispunjenih Konzultacijskih

obrazaca / ožujak 2014. za

konzultacije s Hrvatskim

saborom

P

Podnošenje nacrta

dokumenta na

odobrenje

Koordinacijskom

povjerenstvu za

pripremu programskih

dokumenata za

financijsko razdoblje

Europske unije 2014.-

2020., Vladi

Republike Hrvatske i

službama Europske

komisije

Donesena odluka o

prihvaćanju

Partnerskog

sporazuma i

službenom

upućivanju

dokumenta EK;

formalno upućivanje

dokumenta EK putem

SFC 2014

22. travnja 2014. P

Page 22: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

22

2.

Koordinacija

sudjelovanja

Republike

Hrvatske u

Europskom

semestru

Tehnička podrška

radu Radne skupine

za koordinaciju

sudjelovanja

Republike Hrvatske u

Europskom semestru i

njenog Operativnog

tima (izrada

materijala i zadataka,

prikupljanje i

objedinjavanje radnog

materijala,

prezentacija Radnoj

skupini i

Operativnom timu,

itd.)

Broj organiziranih

sastanaka Radne

skupine i Operativnog

tima

Služba za

pripremu i

vrednovanje

strateških

dokumenata

Kontinuirano (prema Planu

rada Radne skupine)

Strateški plan Ministarstva

regionanloga razvoja i

fondova Europske unije:

Opći cilj 1.: Ostvarenje

nacionalnih razvojnih

prioriteta kroz koordinaciju

korištenja sredstava EU

Posebni cilj 1.1.:

Uspostava kvalitetnog i

učinkovitog sustava za

strateško

planiranje/Odluka Vlade

Republike Hrvatske

o osnivanju Radne skupine

za koordinaciju

sudjelovanja Republike

Hrvatske u Europskom

semestru

P

Koordinacija izrade i

priprema Nacionalnog

programa reformi

2014. godine;

primjena partnerskog

pristupa u izradi

dokumenta;

podnošenje nacrta

dokumenta na

odobrenje Radnoj

skupini, Vladi

Republike Hrvatske i

Glavnom tajništvu

EK

Broj održanih

koordinacijskih

sastanaka;

pripremljeni nacrti

dokumenata; nacrti

prezentirani Radnoj

skupini; provedene

konzultacije sa

socijalnim i

gospodarskim

partnerima; donesena

odluka o prihvaćanju

NRP-a od Vlade RH;

formalno upućivanje

dokumenta Glavnom

tajništvu EK

15. travnja 2014. P

Koordinacija i

organizacija sastanaka

sa službama Europske

komisije o

relevantnim temama u

sklopu Europskog

semestra ("fact

Broj održanih

sastanaka sa službama

EK; broj

pripremljenih i

podenesenih izvješća

Kontinuirano P, A

Page 23: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

23

finding" misije,

bilateralni dijalozi,

itd.), prikupljanje i

slanje relevantnih

materijala i izvještaja

Sudjelovanju u radu

Odbora za

ekonomsku politiku

(odbor Vijeća

Europske unije);

koordiniranje

stajališta u pitanjima

relevantnim za rad

Odbora

Broj sudjelovanja na

sjednicama Odbora Prema rasporedu

Zaključak Vlade Republike

Hrvatske o praćenju i

sudjelovanje središnjih

tijela državne uprave u

radu radnih skupina i

odbora Vijeća Europske

unije

P

3.

Usmjeravanje

provedbe

kratkoročnih i

dugoročnih

reformskih mjera

fiskalne

konsolidacije za

razdoblje 2014.-

2016. godine na

korištenje ESI

fondova kao izvor

financiranja

(Resorna radna

skupina 6)

Savjetodavna podrška

Resornim radnim

skupinama (RRS) za

korištenje ESI

fondova za provedbu

kratkoročnih i

dugoročnih

reformskih mjera

fiskalne konsolidacije

za razdoblje 2014.-

2016. godine i u tom

smislu usklađivanje

programskih

dokumenata za

razdoblje EU 2014.-

2020.; analiza

pojedinačnih

reformskih mjera i

odgovarajućih

projekata

(pripremljenih od

drugih RRS) te

njihovo usmjeravanje

Povećanje sredstava

namijenjenih

ulaganjima u projekte

provedbe reformskih

mjera

Služba za

pripremu i

vrednovanje

strateških

dokumenata

Prema potrebi

Strateški plan Ministarstva

regionanloga razvoja i

fondova Europske unije:

Opći cilj 1.: Ostvarenje

nacionalnih razvojnih

prioriteta kroz koordinaciju

korištenja sredstava EU

Posebni cilj 1.1.:

Uspostava kvalitetnog i

učinkovitog sustava za

strateško

planiranje/Odluka Vlade

Republike Hrvatske o

osnivanju Radne skupine

za koordinaciju i praćenje

provedbe reformskih i

drugih mjera fiskalne

konsolidacije za razdoblje

2014. - 2016./ Zaključak

Vlade Republike Hrvatske

o

prihvaćanju Projektnog

plana provedbe dugoročnih

P, A

Page 24: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

24

i prilagođavanje

programskom i

provedbenom okviru

ESI fondova za

potrebe osiguranja

njihova sufinanciranja

iz navedenih izvora

reformskih mjera fiskalne

konsolidacije za razdoblje

2014.-2016.

4.

Uspostava okvira

za pripremu

nacionalnih i

sektorskih

strateških

dokumenata te za

njihovo praćenje i

vrednovanje

(aktivnosti u

okviru projekta

IPA 2013 FFRAC

"Uspostava

sustava za

strateško

planiranje") te

komunikacija i

koordinacija istih

sa središnjim

tijelima državne

uprave

Definiranje

institucionalnog i

zakonodavnog okvira

i metodologije za

izradu nacionalnih

strateških dokumenata

Izrađen prijedlog

okvira i metodologije

za izradu nacionalnih

strateških dokumenata

Služba za

pripremu i

vrednovanje

strateških

dokumenata

Prosinac 2014.

Strateški plan Ministarstva

regionanloga razvoja i

fondova Europske unije:

Opći cilj 1.: Ostvarenje

nacionalnih razvojnih

prioriteta kroz koordinaciju

korištenja sredstava EU

Posebni cilj 1.1.:

Uspostava kvalitetnog i

učinkovitog sustava za

strateško planiranje

P

Uspostava

informatičkog sustava

za strateško planiranje

- 1. faza - dio

aktivnosti vezan za

pokretanje natječaja

za informatičko

rješenje sustava

Izrađena natječajna

dokumentacija za

infomatičko rješenje;

objava natječaja

Prosinac 2014. P

Page 25: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

25

5.

Razvoj i uspostava

mehanizama i

instrumenata za

pripremu i

provedbu

strateških

inicijativa i

koordinaciju i

praćenje pripreme

EU projekata

Praćenje aktivnosti

vezano uz pripremu

strateških projekata i

inicijativa s ciljem

osiguravanja

odgovarajuće

dinamike aktivnosti

vezanih uz pripremu

pojedinih projekata i

inicijativa za

financiranje iz ESI

fondova; pronalazak

strateških partnera za

provedbu

Broj identificiranih

strateških inicijativa i

projekata; facilitacija

njihove pravodobne

pripreme za provedbu

uz pomoć ESI

fondova

Služba za

praćenje

pripreme

projekata te

strateške

inicijative i

projekte

Kontinuirano

P

Uspostava

informatičkog sustava

za praćenje statusa

pripremljenosti

projektnih prijedloga

za ESI fondove - dio

aktivnosti

Objava natječaja za

informatički sustav,

ugovaranje usluge,

testiranje rješenja

Prosinac 2014. P

6.

Koordinacija

pripreme

operativnih

programa za

korištenje ESI

fondova u

razdoblju 2014.-

2020.

Vođenje postupka

Strateške procjene

utjecaja na okoliš za

potrebe Operativnog

programa u području

konkurentnosti i

kohezije (određivanje

sadržaja strateške

studije; pribavljanje

mišljenja nadležnih

tijela; objava sadržaja

na web stranici;

koordinacija s

Ovlaštenikom koji

izrađuje studiju;

dostava studije na

uvid i raspravu

Provjerenstvu;

Proveden postupak

strateške procjene

utjecaja na okoliš za

OP iz područja

konkurentnosti i

kohezije

Služba za

praćenje

pripreme

projekata te

strateške

inicijative i

projekte

Srpanj 2014.

Strateški plan Ministarstva

regionanloga razvoja i

fondova Europske unije:

Opći cilj 1.: Ostvarenje

nacionalnih razvojnih

prioriteta kroz koordinaciju

korištenja sredstava EU

Posebni cilj 1.2.: Uspješna

koordinacija programiranja

trenutnih i budućih

programa financiranih

sredstvima EU

P

Page 26: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

26

provedba javne

rasprave; izrađivanje

izvješća o provedenoj

strateškoj procjeni,

itd.)

7.

Uspješna

koordinacija

programiranja

trenutnih i

budućih programa

financiranih

sredstvima EU

Koordinacija

programiranja

pretpristupnih

programa koji su u

fazi provedbe (IPA

TAIB 2007-2013, TF)

kroz: 1. pripremanje

odluka Vlade RH

vezano uz imenovanja

voditelja programa; 2.

prilagodbu projekata

novonastalim

okolnostima, 3.

konzultacije s

institucijama

korisnicama i Općom

upravom za proširenje

EK, 4. pripremanje

zahtjeva prema

Europskoj komisiji i

provedba procedura

za sklapanje dodataka

Međunarodnim

ugovorima prema

potrebi

1. Imenovani voditelji

programa, 2-5.

Prilagođeni projekti

sukladno

novonastalim

okolnostia i

adekvatno

transponirane izmjene

u odgovarajućim

Financijskm

sporazumima

Služba za

koordinaciju

programa

tranzicijske i

tehničke pomoći

Europske unije i

Prema potrebi

Strateški plan Ministarstva

regionalnoga razvoja i

fondova EU 2014.-2016.

Opći cilj 1.Ostvarenje

nacionalnih razvojnih

prioriteta kroz koordinaciju

korištenja sredstava EU

Posebni cilj 1.2.: Uspješna

koordinacija programiranja

trenutnih i budućih

programa financiranih

sredstvima EU

P

Page 27: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

27

Koordinacija

programiranja

projekata u okviru

IPA 2013

Fleksibilnog

instrumenta za jačanje

administrativnog

kapaciteta (FFRAC)

kroz pripremu: 1.

pripremu Vodiča za

korisnike i

raspisivanje natječaja,

3.potporu

predlagateljima u

pripremi projektnih

prijedloga, 4.

evaluaciju projektnih

prijedloga i

podnošenje paketa

projektnih prijedloga

na odobrenje

Europskoj komisiji

Projekti u sklopu IPA

2013 FFRAC-a

odobreni za

financiranje od

Europske komisije

sukladno odobrenim

strategijama i

prioritetima u okviru

IPA 2013

Fleksibilnog

instrumenata za

jačanje

administrativnog

kapaciteta

Služba za

koordinaciju

programa

tranzicijske i

tehničke pomoći

Europske unije

Travanj 2014. P

Koordinacija

programiranja

projekata sukladno

odobrenim

strategijama i

prioritetima u okviru

Prijelaznog

instrumenta kroz: 1.

Pripremu

metodologije izrade

programa, 2.

Informiranje

predlagatelja i

potpora u pripremi

projektnih prijedloga,

3. Konzultacije s EK

te razradu projektnih

Projekti u okviru

Prijelaznog

instrumenta i Program

prijelaznog

instrumenta odobreni

za financiranje od

Europske komisije

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike

Rujan 2014. P

Page 28: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

28

prijedloga, 4.

Finalizaciju paketa

projekata i pripremu

Programa prijelaznog

instrumenta za slanje

u EK na odobrenje ,

Informiranje

korisnika čiji su

projekti odobreni za

financiranje i daljnju

suradnja s

predlagateljima

vezano uz pripremu

prvih nacrta

natječajne

dokumentacije

Uspostava

metodologija, pravila

i procedura za

provedbu financijskih

mehanizama zemalja

Europskog

gospodarskog

prostora i Kraljevine

Norveške

Potpisan

Memorandum o

razumijevanju o

provedbi financijskog

mehanizma

Europskog

gospodarskog

prostora 2009-2014. i

Memorandum o

razumijevanju o

provedbi Norveškog

financijskog

mehanizma 2009.-

2014.

Služba za

koordinaciju

programa

tranzicijske i

tehničke pomoći

Europske unije i

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike

Travanj 2014. Z

Page 29: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

29

Koordinacija

programiranja

projekata

sukladno odobrenim

strategijama u okviru

financijskih

mehanizama

Europskog

gospodarskog

prostora i Kraljevine

Norveške kroz: 1.

definiranje

prioritetnih područja

programa, 2.

informiranje

predlagatelja i

potpora u pripremi

projektnih prijedloga,

3.konzultacije s FMO

(Financial Mechanism

Office), dodatno

definiranje i razrada

projektnih prijedloga,

4. finalizacija

projekata i slanje

donorima (Norveška,

Island, Lihtenštajn) na

odobrenje

Projektni prijedlozi

odobreni od

relevantnih institucija

davateljica pomoći u

okviru navedenih

finacijskih

mehanizama

Služba za

koordinaciju

programa

tranzicijske i

tehničke pomoći

Europske unije i

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike

Travanj 2014. P, I, A

Praćenje provedbe

projekata koji se

financiraju iz

Programa Europskog

gospodarskog

prostora i Programa

Norveškog

financijskog

mehanizma

Odobrena izvješća

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike

Kontinuirano P

Page 30: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

30

Uspostavljanje

sustava za provedbu

programa pomoći

Švicarske

Konfederacije

Uspostava

metodologije, pravila

i procedure za

provedbu programa

pomoći Švicarske

Konfederacije

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politik

Kontinuirano P

Uspostaljen

upravljački sustav za

sudjelovanje

Republike Hrvatske u

Programima unije u

razdoblju 2014-2020.

Usvojen zaklučak

Vlade RH o

sudjelovanju

Republike Hrvatske u

Programinma unije u

razdoblju 2014-2020.

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politik

Lipanj 2014. P, A

Koordiniranje

aktivnosti izrade

Operativnih programa

za razdoblje 2014-

2020 s relevantnim

partnerima (Tematske

radne skupine)

Broj održanih

koordinacijskih

sastanaka; broj

održanih bilateralnih

sastanaka; broj

održanih radionica na

temu izrade

programskih

dokumenata

Služba za

koordinaciju

pripreme

višegodšnjih

programskih

dokumenata

Kontinuirano

Uredba (EU) br.

1303/2013 Europskog

parlamenta i Vijeća

od 17. prosinca 2013.

o utvrđivanju zajedničkih

odredbi o Europskom

fondu za regionalni razvoj,

Europskom socijalnom

fondu, Kohezijskom fondu,

Europskom

poljoprivrednom fondu za

ruralni razvoj i Europskom

fondu za pomorstvo i

ribarstvo i o utvrđivanju

općih odredbi o

Europskom fondu za

regionalni razvoj,

P

Page 31: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

31

Europskom socijalnom

fondu, Kohezijskom fondu

i Europskom fondu za

pomorstvo i ribarstvo te o

stavljanju izvan snage

Uredbe Vijeća (EZ) br.

1083/2006

Izrada Operativnih

programa za razdoblje

2014-2020

(Operativni program

za konkurentnost i

koheziju i Operativni

program za razvoj

ljudskih potencijala)

Izrađeni Operativni

programi spremni za

odobrenje od Vlade

RH i Europske

komisije

Služba za

koordinaciju

pripreme

višegodšnjih

programskih

dokumenata

Kontinuirano

Uredba (EU) br.

1303/2013 Europskog

parlamenta i Vijeća

od 17. prosinca 2013.

o utvrđivanju zajedničkih

odredbi o Europskom

fondu za regionalni razvoj,

Europskom socijalnom

fondu, Kohezijskom fondu,

Europskom

poljoprivrednom fondu za

ruralni razvoj i Europskom

fondu za pomorstvo i

ribarstvo i o utvrđivanju

općih odredbi o

Europskom fondu za

regionalni razvoj,

Europskom socijalnom

fondu, Kohezijskom fondu

i Europskom fondu za

pomorstvo i ribarstvo te o

stavljanju izvan snage

Uredbe Vijeća (EZ) br.

1083/2006

P

Page 32: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

32

Primjena partnerskog

pristupa u izradi

Operativnih programa

za razdoblje 2014-

2020 (priprema i

provedba javnih

partnerskih

konzultacija)

Broj provedenih

javnih konzultacija;

pripremljen i

objavljen materijal na

web stranici, broj

primljenih komentara;

odgovori na

komentare

Služba za

praćenje

provedbe i

korištenje

fondova EU

Kontinurano (1. partnerske

konzultacije - lipanj 2013;

2. partnerske kontzultacije -

prosinac 2013; 3.

partnerske konzultacije -

svibanj 2014.)

Uredba (EU) br.

1303/2013 Europskog

parlamenta i Vijeća

od 17. prosinca 2013.

o utvrđivanju zajedničkih

odredbi o Europskom

fondu za regionalni razvoj,

Europskom socijalnom

fondu, Kohezijskom fondu,

Europskom

poljoprivrednom fondu za

ruralni razvoj i Europskom

fondu za pomorstvo i

ribarstvo i o utvrđivanju

općih odredbi o

Europskom fondu za

regionalni razvoj,

Europskom socijalnom

fondu, Kohezijskom fondu

i Europskom fondu za

pomorstvo i ribarstvo te o

stavljanju izvan snage

Uredbe Vijeća (EZ) br.

1083/2006, Odluka o

osnivanju Koordinacijskog

povjerenstva za pripremu

programskih dokumenata

za financijsko razdoblje

Europske unije 2014. -

2020. i određivanju

odgovornosti i zadataka

tijela uključenih u rad

koordinacijskog

povjerenstva (Narodne

novine, broj 102/12)

P

Page 33: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

33

Komunikacija sa

službama Europske

komisije (EK) u

sklopu neformalnog

dijaloga i adresiranje

primjedbi EK

Broj održanih

sastanaka s EK; broj

upućenih nacrta;

usklađenost

dokumenta s glavnim

ciljevima strategije

Europa 2020, VFO i

zakonodavnim

okvirom za korištenje

ESI fondova

Služba za

koordinaciju

pripreme

višegodšnjih

programskih

dokumenata

Kontinuirano

Uredba (EU) br.

1303/2013 Europskog

parlamenta i Vijeća

od 17. prosinca 2013.

o utvrđivanju zajedničkih

odredbi o Europskom

fondu za regionalni razvoj,

Europskom socijalnom

fondu, Kohezijskom fondu,

Europskom

poljoprivrednom fondu za

ruralni razvoj i Europskom

fondu za pomorstvo i

ribarstvo i o utvrđivanju

općih odredbi o

Europskom fondu za

regionalni razvoj,

Europskom socijalnom

fondu, Kohezijskom fondu

i Europskom fondu za

pomorstvo i ribarstvo te o

stavljanju izvan snage

Uredbe Vijeća (EZ) br.

1083/2006

P

Koordiniranje

aktivnosti

Koordinacijskog

povjerenstva za

pripremu programskih

dokumenata za

financijsko razdoblje

EU 2014-2020 putem

Tehničkog tajništva

Koordinacijskog

povjerenstva

Broj održanih

sjednica

Koordinacijskog

povjerenstva; broj

upućenih prijedloga

na usvajanje

Služba za

praćenje

provedbe i

korištenje

fondova EU

Kontinuirano

Odluka o osnivanju

Koordinacijskog

povjerenstva za pripremu

programskih dokumenata

za financijsko razdoblje

Europske unije 2014. -

2020. i određivanju

odgovornosti i zadataka

tijela uključenih u rad

koordinacijskog

povjerenstva (Narodne

novine, broj 102/12)

P

Page 34: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

34

8.

Unapređenje

učinkovitosti

provedbe

programa kroz

primjenu

metodologije

praćenja provedbe

i vrednovanja

programa koji se

financiraju iz EU

Praćenje provedbe

projekata koji se

financiraju iz

programa

pretpristupne pomoći

te organiziranje

sastanaka relevantnih

nadzornih odbora

Broj održanih

sastanaka za praćenje

provedbe i poduzete

konkretne mjere

sukladno donesenim

zaključcima

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike / Služba

za koordinaciju

programa

tranzicijske i

tehničke pomoći

Europske unije

Kontinuirano

Strateški plan Ministarstva

regionalnoga razvoja i

fondova EU 2014.-2016.

Opći cilj 1.Ostvarenje

nacionalnih razvojnih

prioriteta kroz koordinaciju

korištenja sredstava EU

Posebni cilj 1.3.:

Unapređenje učinkovitosti

provedbe programa kroz

primjenu metodologije

praćenja provedbe i

vrednovanja programa koji

se financiraju iz EU

P

Prilagodba procedura

za praćenje provedbe

za komponentu I

programa IPA

Odobreni novi obrasci

za praćenje

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike

Ožujak 2014. P

Prikupljanje, kontrola

podataka i izrada

Izvješća o provedbi I.

komponente IPA

programa

Izvješća o provedbi I.

komponente IPA

programa prihvaćeno

od strane EK

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike / Služba

za koordinaciju

Dva puta godišnje P

Page 35: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

35

programa

tranzicijske i

tehničke pomoći

Europske unije

Prikupljanje, kontrola

i izrada godišnjeg

izvješća o provedbi

IPA programa za

2013. godinu

Godišnje izvješće o

provedbi IPA

programa za 2013.

odobreno od EK

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike

31. kolovoza 2014. P

Pružanje stručne

podrške institucijama

u provedbi aktivnosti

praćenja programa i

projekata financiranih

iz program EU

Broj odobrenih

izvješća o praćenju

provedbe dostavljenih

NIPAK-u

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike

Dva puta godišnje tijekom

2014 P

Podrška vanjskom

vrednovanju I.

komponente

programa IPA kroz

organiziranje

prikupljanja

dokumentacije,

provedene

konzultacije,

pripremanje odgovora

na nacrte izvješća

Pružena podrška

vanjskim

vrednovateljima i

korisničkim

institucijama u

provedbi Evaluacije

IPA programa u 2014.

godini

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politike

Do kraja 2014. P

Page 36: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

36

vanjkih vrednovatelja

Pružanje podrške

sustavu evaluacije

programa financiranih

strukturnim

fondovima EU

Usvojena revidirana

Evaluacijska

strategija za europske

strukturne

instrumente na razini

sustava upravljanja

strukturnim

fondovima EU

Služba za

horizontalne

programe,

praćenje i

vrednovanje

provedbe

programa EU i

tehničku pomoć

za instrumente

kohezijske

politik

Do kraja 2014. P

Održani sastanci

međuresorne

Evaluacijske radne

skupine

Dva puta godišnje P

Vođenje popstupka

ex-ante evluacije

Operativnih programa

za razdoblje 2014-

2020 (Operativni

program za

konkurentnost i

koheziju i Operativni

program za razvoj

ljudskih potencijala)

Proveden postupak

ex-ante evaluacije;

broj sastanaka s

relevantnim tijelima

uključenim u izradu

programa; izrađena

izvješća o ex-ante

evaluaciji za

Operativni program

za konkurentnost i

koheziju i Operativni

program za razvoj

ljudskih potencijala

Služba za

koordinaciju

pripreme

višegodšnjih

programskih

dokumenata

Srpanj 2014. P

Uspostava SF MIS

sustava za praćenje

provedbe programa

financiranih

strukturnim

fondovima EU

Uspostavljen SF MIS

sustav za praćenje

provedbe programa

financiranih

strukturnim

fondovima EU

Služba za

praćenje

provedbe i

korištenje

fondova EU

Kontinuirano P

Page 37: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

37

5.4. Uprava za upravljanje operativnim programima

RB SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE

ZADATAK/AKTIVNOS

T MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP

ILI NEKE DRUGE

STRATEŠKE/PLANSK

E DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo

postići?

Kako ćemo postići

specifične ciljeve?

Koje specifične

zadatke/aktivnosti

moramo poduzeti?

Kako mjerimo

zadatke/aktivnosti

?

Moraju biti

kvantificirani kada

je god to moguće.

Tko je odgovoran

za provedbu

aktivnosti i

zadataka, najniža

ustrojstvena

jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški

plan MRRFEU, na neku

drugu sektorsku strategiju,

na smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke

Vlade.

Z-Zakonodavna,

P-Provedba,

I-

Inspekcija/Nadzor

, A-Praćenje i

analiza

A B C D E F G H

1.

Uspostaviti

centralizirani

sustav

koordinacije,

upravljanja i

kontrole korištenja

sredstava

strukturnih

Završetak procesa

procjene usklađenosti

sustava upravljanja i

kontrole korištenja

sredstava strukturnih

instrumenata EU u

RH u programskom

razdoblju 2007.-2013.

Dobivanje

pozitivnog

mišljenja Europske

komisije

Sektor za

provedbu

operativnih

programa

I. tromjesečje

Posebni cilj 2.1 Strateškog

plana MRRFEU za

razdoblje 2014.-2016.

P

Page 38: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

38

instrumenata

Europske unije s

Ministarstvom kao

snažnim

koordinacijskim

tijelom te

upravljačkim

tijelom za

ulaganje u

područja prometa,

zaštite okoliša te

regionalne

konkurentnosti

Provedba

Operativnog

programa

"Regionalna

konkurentnost 2007.-

2013.": odobravanje i

objava poziva,

praćenje provedbe

sklopljenih ugovora o

dodjeli bespovratnih

sredstava; praćenje

iznosa ugovorenih i

ovjerenih sredstava,

provođenje

vrednovanja

postignuća programa,

održavanje sjednica

Odbora za praćenje i

godšnjeg sastanka

praćenja provedbe,

održavanje događanja

za javnost, priprema i

tiskanje promotivnih

materijala;

održavanje web

stranice programa

Broj objavljanih

poziva, broj

sklopljenih

ugovora o dodjeli

bespovratnih

sredstava, iznos

ugovorenih i

ovjerenih

sredstava, broj

provedenih

vrednovanja

postignuća

programa, broj

održanih sjednica

Odbora za

praćenje, održan

godišnji sastanak

praćenja provedbe,

broj održanih

javnih događanja,

broj promotivnih

materijala

Sektor za

provedbu

operativnih

programa

Kontinuirano

Posebni cilj 2.1 Strateškog

plana MRRFEU za

razdoblje 2014.-2016.

P

Priprema i donošenje

Zakona/Uredbe o

uspostavi sustava

korištenja i kontrole

ESI fondova u RH u

programskom

razdoblju 2014.-2020.

Stupanje na snagu

pravnog akta

kojim se

uspostavlja sustav

korištenja i

kontrole ESI

fondova u RH u

programskom

razdoblju 2014.-

2020.

Sektor za

provedbu

operativnih

programa

I. tromjesečje

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.2 /

pokazatelj rezultata

2.1.2.1) Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

Z

Page 39: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

39

Priprema i donošenje

pravnih akata kojima

se utvrđuju uvjeti i

procedure korištenja i

kontrole sredstava

ESI fondova u RH u

programskom

razdoblju 2014.-2020.

Stupanje na snagu

pravnih akata

kojima kojima se

utvrđuju uvjeti i

procedure

korištenja i

kontrole sredstava

ESI fondova u RH

u programskom

razdoblju 2014.-

2020.

Sektor za

provedbu

operativnih

programa

II. tromjesečje

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.2 /

pokazatelj rezultata

2.1.2.2) Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Priprema prijedloga

za prilagodbu

unutarnjeg ustrojstva

Ministarstva

zadaćama iz pravnog

akta o uspostavi

sustava korištenja i

kontrole ESI fondova

u RH u programskom

razdoblju 2014.-2020.

Stupanje na snagu

Uredbe o

izmjenama i

dopunama Uredbe

o unutarnjem

ustrojstvu

Ministarstva;

donošenje

Pravilnika o

unutarnjem redu

Ministarstva;

Sektor za

provedbu

operativnih

programa

II. tromjesečje

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.2 /

pokazatelj rezultata

2.1.2.3) Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Priprema i provedba

Operativnog

programa

"Konkurentnost i

kohezija 2014. -

2020.": osnivanje i

održavanje sjednica

Odbora za praćenje

('u sjeni'), održavanje

utvrđivanje

pokazatelja

postignuća,

utvrđivanje kriterija

odabira, priprema i

odobravanje poziva,

održavanje godšnjeg

sastanka praćenja

Broj objavljanih

poziva, broj

održanih sjednica

Odbora za

praćenje, održan

godišnji sastanak

praćenja provedbe,

broj održanih

javnih događanja,

broj promotivnih

materijala

Sektor za

provedbu

operativnih

programa

Kontinuirano

Posebni cilj 2.1 Strateškog

plana MRRFEU za

razdoblje 2014.-2016.

P

Page 40: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

40

provedbe, održavanje

događanja za javnost,

priprema i tiskanje

promotivnih

materijala.

2.

Jačati kapacitete

Ministarstva kao

koordinacijskog i

upravljačkog tijela

te provedbene

kapacitete

posredničkih tijela

Izrada strateške

analize opterećenosti

poslom za državne

službenike zaposlene

na poslovima

upravljanja EU

fondovima (2007.-

2013. i 2014.-2020.)

Izrađena strateška

analiza

opterećenosti

poslom za državne

službenike

zaposlene na

poslovima

upravljanja EU

fondovima (2007.-

2013. i 2014.-

2020.) u razdoblju

2014.-2016.

Uprava za

upravljanje

operativnim

programima /

Uprava za

regionalni razvoj

I. tromjesečje

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.3)

Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Izrada objedinjenog

plana jačanja

kapaciteta u tijelima u

sustavima upravljanja

EU fondovima

(2007.-2013. i 2014.-

2020.)

Izrađen

objedinjeni plan

jačanja kapaciteta

u tijelima u

sustavima

upravljanja EU

fondovima (2007.-

2013. i 2014.-

2020.)

Sektor za

provedbu

operativnih

programa

I. tromjesečje

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.3)

Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Suradnja na provedbi

plana izobrazbe za

upravljanje EU

fondovima

Broj održanih

izobrazbi; broj

službenika koji su

pohađali izobrazbe

Uprava za

upravljanje

operativnim

programima

Kontinuirano

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.3 /

pokazatelj rezultata 2.1.3.1

i 2.1.3.2) Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 41: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

41

3.

Razviti potrebne

alate za praćenje

provedbe n+3

pravila te praćenje

pripreme zalihe

projekata

Ostvarivanje

funkcionalnosti

osnovnih modula

MIS-a

Broj MIS modula

u funkciji

Uprava za

strateško

planiranje/

Uprava za

upravljanje

operativnim

programima

I. i II. tromjesečje

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.4 /

pokazatelj rezultata

2.1.4.1) Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Prilagodba MIS-a

zahtjevima EZ

regulative za

programsko razdoblje

2014.-2020.

Broj dodatnih MIS

modula u funkciji

Uprava za

strateško

planiranje/Uprav

a za upravljanje

operativnim

programima

IV. tromjesečje

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.4)

Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Povezivanje MIS-a s

drugim lokalnim

sustavima

Ministarstva

(primjerice portalk za

korisnike),

posredničkih tijela

(primjerice alat za

praćenje pripreme i

provedbe projekata

tijela), drugih tijela

(primjerice baze

podataka e-nabave,

porezne uprave,

državne riznice) i

korisnika sredstava

(primjerice alat za

praćenje pripreme i

provedbe projekata

tijela)

Broj lokalnih

sustava s kojima je

MIS povezan

Uprava za

strateško

planiranje/Uprav

a za upravljanje

operativnim

programima

Kontinuirano

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.4 /

pokazatelj rezultata

2.1.4.1) Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Koordinacija razvoja

IT alata za praćenje

pripreme i provedbe

projekata

IT alat za praćenje

pripreme i

provedbe projekata

uspostavljen

Uprava za

strateško

planiranje/Uprav

a za upravljanje

operativnim

programima

Kontinuirano

Posebni cilj 2.1 (način

ostvarenja 2.1.4 /

pokazatelj rezultata

2.1.4.2) Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 42: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

42

4.

Osigurati razvoj

teritorijalne

suradnje kroz

jačanje

prekogranične

suradnje u

pograničnim

područjima,

odnosno

provedbu

postojećih i

pripremu novih

programa

prekogranične

suradnje u kojima

sudjeluje

Republika

Hrvatska

Provedba IPA

programa

Jadranska

prekogranična

suradnja 2007.-2013.:

praćenje provedbe

sklopljenih ugovora o

potpori; ovjera i

praćenje iznosa

ugovorenih i

ovjerenih sredstava;

sudjelovanje na

sastancima

Zajedničkog odbora

za praćenje;

održavanje

provedbenih

radionica; priprema i

tiskanje promotivnih

materijala

Broj sklopljenih

ugovora o potpori;

iznos ugovorenih i

ovjerenih

sredstava; broj

provedenih

vrednovanja

postignuća

programa; broj

održanih sjednica

Zajedničkog

odbora za

praćenje; broj

održanih

provedbenih

radionica; broj

tiskanih

promotivnih

materijala

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

Kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.1 /

pokazatelji rezultata

3.1.1.1., 3.1.1.2. i 3.1.1.3)

Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Provedba

Prekograničnog

programa

Mađarska - Hrvatska

2007.-2013.: praćenje

provedbe sklopljenih

ugovora o potpori;

ovjera i praćenje

iznosa ugovorenih i

ovjerenih sredstava;

provođenje

vrednovanja

postignuća programa;

održavanje

bilateralnih sastanaka

i sastanaka

Zajedničkog odbora

za praćenje,

održavanje

Broj sklopljenih

ugovora o potpori;

iznos ugovorenih i

ovjerenih

sredstava; broj

provedenih

vrednovanja

postignuća

programa; broj

održanih

bilateralnih

sastanaka i

sjednica

Zajedničkog

odbora za

praćenje; broj

održanih

provedbenih

radionica

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

Kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.2. /

pokazatelji rezultata

3.1.2.1., 3.1.2.2. i 3.1.2.3.)

Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 43: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

43

provedbenih

radionica

Provedba

Prekograničnog

programa

Slovenija - Hrvatska

2007.-2013.: praćenje

provedbe sklopljenih

ugovora o potpori;

ovjera i praćenje

iznosa ugovorenih i

ovjerenih sredstava;

provođenje

vrednovanja

postignuća programa;

održavanje

bilateralnih sastanaka

i sastanaka

Zajedničkog odbora

za praćenje;

održavanje

provedbenih

radionica; priprema i

tiskanje promotivnih

materijala

Broj sklopljenih

ugovora o potpori,

iznos ugovorenih i

ovjerenih

sredstava, broj

provedenih

vrednovanja

postignuća

programa, broj

održanih

bilateralnih

sastanaka i

sastanaka

Zajedničkog

odbora za

praćenje, broj

održanih

provedbenih

radionica, broj

tiskanih

promotivnih

materijala

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

Kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.3. /

pokazatelji rezultata

3.1.3.1., 3.1.3.2. i 3.1.3.3.)

Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 44: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

44

Provedba IPA

prekograničnog

programa

Hrvatska - Bosna i

Hercegovina 2007.-

2013.: praćenje

provedbe sklopljenih

ugovora o dodjeli

bespovratnih

sredstava; praćenje

iznosa ugovorenih i

ovjerenih sredstava,

provođenje

vrednovanja

postignuća programa,

održavanje

bilateralnih sastanaka

i sastanaka

Zajedničkog odbora

za praćenje te

godšnjeg sastanka

praćenja provedbe,

održavanje događanja

za javnost, priprema i

tiskanje promotivnih

materijala;

održavanje web

stranice programa

Broj sklopljenih

ugovora o dodjeli

bespovratnih

sredstava; iznos

ugovorenih i

ovjerenih

sredstava; broj

provedenih

vrednovanja

postignuća

programa; broj

održanih sastanaka

Zajedničkog

odbora za

praćenje; održan

godišnji sastanak

praćenja provedbe;

broj održanih

javnih događanja,

broj tiskanih

promotivnih

materijala

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

nečlanicama EU

Kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.4 /

pokazatelji rezultata

3.1.4.1., 3.1.4.2. i 3.1.4.3.)

Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 45: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

45

Provedba IPA

prekograničnog

programa

Hrvatska - Srbija

2007.-2013.: objava

poziva na dostavu

projektnih prijedloga,

praćenje provedbe

sklopljenih ugovora o

dodjeli bespovratnih

sredstava; praćenje

iznosa ugovorenih i

ovjerenih sredstava,

provođenje

vrednovanja

postignuća programa,

održavanjebilateralni

h sastanaka i

sastanaka

Zajedničkog odbora

za praćenje te

godšnjeg sastanka

praćenja provedbe,

održavanje događanja

za javnost, priprema i

tiskanje promotivnih

materijala;

održavanje web

stranice programa

Objava

posljednjeg poziva

na dostavu

projektnih

prijedloga; broj

sklopljenih

ugovora o dodjeli

bespovratnih

sredstava; iznos

ugovorenih i

ovjerenih

sredstava; broj

provedenih

vrednovanja

postignuća

programa; broj

održanih

bilateralnih

sastanaka i

sastanaka

Zajedničkog

odbora za

praćenje; održan

godišnji sastanak

praćenja provedbe;

broj održanih

javnih događanja;

broj tiskanih

promotivnih

materijala

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

nečlanicama EU

Kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.5. /

pokazatelj rezultata

3.1.5.1., 3.1.5.2. i 3.1.5.3.)

Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 46: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

46

Provedba IPA

prekograničnog

programa

Hrvatska - Crna Gora

2007.-2013.: praćenje

provedbe sklopljenih

ugovora o dodjeli

bespovratnih

sredstava; praćenje

iznosa ugovorenih i

ovjerenih sredstava,

provođenje

vrednovanja

postignuća programa,

održavanje

bilateralnih sastanaka

i sastanaka

Zajedničkog odbora

za praćenje te

godšnjeg sastanka

praćenja provedbe,

održavanje događanja

za javnost, priprema i

tiskanje promotivnih

materijala;

održavanje web

stranice programa

Broj sklopljenih

ugovora o dodjeli

bespovratnih

sredstava; iznos

ugovorenih i

ovjerenih

sredstava; broj

provedenih

vrednovanja

postignuća

programa; broj

održanih

bilateralnih

sastanaka i

sastanaka

Zajedničkog

odbora za

praćenje; održan

godišnji sastanak

praćenja provedbe;

broj održanih

javnih događanja;

broj tiskanih

promotivnih

materijala

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

nečlanicama EU

Kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.6. /

pokazatelj rezultata

3.1.6.1., 3.1.6.2. i 3.1.6.3.)

Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

prekogranične

suradnje

Italija – Hrvatska

2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.7. /

pokazatelj rezultata 3.1.7.)

Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 47: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

47

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

programa

Priprema, odobrenje i

provedba

Prekograničnog

programa suradnje

Mađarska – Hrvatska

2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.8. /

pokazatelj rezultata 3.1.8.)

Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 48: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

48

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

prekogranične

suradnje

Slovenija – Hrvatska

2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.9. /

pokazatelj rezultata 3.1.9.)

Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

prekogranične

suradnje

Hrvatska - Bosna i

Hercegovina - Crna

Gora 2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačkog i

kontrolnog sustava;

početak provedbe

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljen

upravljački i

kontrolni sustav;

započeta provedba

programa

Služba za

prekograničnu

suradnju s

državama

nečlanicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

IV. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.10. /

pokazatelj rezultata

3.1.10.) Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 49: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

49

programa

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

prekogranične

suradnje

Hrvatska - Srbija

2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačkog i

kontrolnog sustava;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljen

upravljački i

kontrolni sustav;

započeta provedba

programa

Služba za

prekograničnu

suradnju s

državama

nečlanicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

IV. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.1. (način

ostvarenja 3.1.11. /

pokazatelj rezultata

3.1.11.) Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Analiza, priprema i

provedba kontrolnog

plana Službe za

kontrolu i pravne

poslove

Broj odrađenih

kontrola

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

Kontinuirano I

Page 50: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

50

5.

Osigurati razvoj

teritorijalne

suradnje kroz

jačanje

transnacionalne i

međuregionalne

suradnje, odnosno

provedbu

postojećih i

pripremu novih

programa

transnacionalne i

međuregionalne

suradnje u kojima

sudjeluje

Republika

Hrvatska

Provedba programa

transnacionalne

suradnje ´Jugoistočna

Europa´ 2007.-2013.:

praćenje provedbe

sklopljenih ugovora o

potpori; ovjera i

praćenje iznosa

ugovorenih i

ovjerenih sredstava;

provođenje

vrednovanja

postignuća programa;

održavanje sastanaka

Odbora za praćenje;

održavanje događanja

za javnost i

provedbenih

radionica za korisnike

Broj sklopljenih

ugovora o potpori;

iznos ugovorenih i

ovjerenih

sredstava; broj

provedenih

vrednovanja

postignuća

programa; broj

održanih sjednica

Odbora za

praćenje; broj

održanih

provedbenih

radionica; broj

tiskanih

promotivnih

materijala

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU

Kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.1. /

pokazatelji rezultata

3.2.1.1. i 3.2.1.2.)

Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Provedba programa

transnacionalne

suradnje ´Mediteran´

2007.-2013.: praćenje

provedbe sklopljenih

ugovora o potpori;

ovjera i praćenje

iznosa ugovorenih i

ovjerenih sredstava;

provođenje

vrednovanja

postignuća programa;

održavanje sastanaka

Odbora za praćenje;

održavanje događanja

za javnost i

provedbenih

radionica za korisnike

Broj sklopljenih

ugovora o potpori;

iznos ugovorenih i

ovjerenih

sredstava, broj

provedenih

vrednovanja

postignuća

programa; broj

održanih sjednica

Zajedničkog

odbora za

praćenje; broj

održanih

provedbenih

radionica; broj

tiskanih

promotivnih

materijala

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU

Kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.2. /

pokazatelji rezultata

3.2.2.1. i 3.2.2.2.)

Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 51: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

51

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

transnacionalne

suradnje

´Dunav´ 2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.3. /

pokazatelj rezultata

3.2.3.1.) Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Priprema, odobrenje i

provedba Jadransko-

jonskog programa

transnacionalne

suradnje 2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.4. /

pokazatelj rezultata

3.2.4.1.) Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 52: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

52

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

transnacionalne

suradnje ´Mediteran´

2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.5. /

pokazatelj rezultata

3.2.5.1.) Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

transnacionalne

suradnje

´Središnja Europa´

2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.6. /

pokazatelj rezultata

3.2.6.1.) Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 53: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

53

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

međuregionalne

suradnje ´Urbact´

2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.7. /

pokazatelj rezultata

3.2.7.1.) Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

međuregionalne

suradnje

´INTERACT´ 2014.-

2020.: : održavanje

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.8. /

pokazatelj rezultata

3.2.8.1.) Strateškog plana

MRRFEU za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 54: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

54

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

međuregionalne

suradnje

´INTERREG

EUROPE´ 2014.-

2020.: održavanje

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.9. /

pokazatelj rezultata

3.2.9.1.) Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Priprema, odobrenje i

provedba Programa

međuregionalne

suradnje

´Espon´ 2014.-2020.:

održavanje sastanaka

Radne skupine za

programiranje;

prikupljanje podataka

na nacionalnoj razini;

priprema

programskog

dokumenta i slanje na

odobrenje Europskoj

komisiji; uspostava

upravljačke strukture;

početak provedbe

programa

Broj održanih

sastanaka Radne

skupine za

programiranje;

pripremljen i

odobren

programski

dokument;

uspostavljena

upravljačka

struktura; započeta

provedba

programa

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

III. tromjesečje /

kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.10. /

pokazatelj rezultata

3.2.10.1.) Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 55: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

55

Priprema,

koordinacija i

vođenje sastanaka

Nacionalnog odbora

za koordinaciju

sudjelovanja

Republike Hrvatske u

programima

transnacionalne i

međuregionalne

suradnje te

makroregionalnim

strategijama

Europske unije za

Republiku Hrvatsku u

razdoblju 2014. -

2020.

Broj održanih

sastanaka, broj

pokrenutih pisanih

procedura, broj

konzultacija

Služba za

teritorijalnu

suradnju s

državama

članicama EU /

Služba za

kontrolu i pravne

poslove

Kontinuirano

Posebni cilj 3.2. (način

ostvarenja 3.2.10. /

pokazatelj rezultata

3.2.10.1.) Strateškog plana

MRRFEU-a za razdoblje

2014.-2016.

P

Page 56: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

56

5.5. Uprava za regionalni razvoj

RB SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE

ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP

ILI NEKE DRUGE

STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?

Kako ćemo postići

specifične ciljeve?

Koje specifične

zadatke/aktivnosti

moramo poduzeti?

Kako mjerimo

zadatke/aktivnosti?

Moraju biti

kvantificirani kada

je god to moguće.

Tko je odgvoran

za provedbu

aktivnosti i

zadataka,

najniža

ustrojstvena

jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan

MRRFEU-a, na neku

drugu sektorsku strategiju,

na smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke

Vlade.

Z-

Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija

/Nadzor,

A-Praćenje i

analiza

A B C D E F G H

1.

Uspostava i

održavanje okvira

za provedbu

Prioriteta 1.

Operativnog

programa (OP)

"Regionalna

konkurentnost"

2007.-2013.

Sudjelovanje u Procjeni

usklađenosti sustava

upravljanja i kontrola

korištenja strukturnih

instrumenata u RH

Pozitivna ocjena

sustava upravljanja

(1)

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja - za

Prioritetnu os 1

Prva polovica 2014. Strateški plan Ministarstva,

opći cilj 4. Poticanje

konkurentnog i

uravnoteženog

regionalnoga razvoja

Operativni program

"Regionalna

konkurentnost" 2007.-

2013.

P

Sudjelovanje u

periodičnoj evaluaciji

OP-a

(i) Sudjelovanje u

edukacijama

(ii) Sudjelovanje na

sastancima s

evaluatorima

(iii) Priprema komentara

na evaluacijska izvješća

Sudjelovanje u

obuci o

evaluacijama

(1sudjelovanje)

Pripremljeni

komentari na

evaluacijska

izvješća (1

izvješće)

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

Kontinuirano P

Page 57: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

57

Izvještavanje o provedbi

OP-a

(i) Prikupljanje

kvartalnih izvješća o

indikatorima

(ii) Sudjelovanje u

pripremi materijala za

sastanke Nadzornog

odbora za OP

(iii) Sudjelovanje u izradi

godišnjeg izvješća o

provedbi OP-a

(iv) Sudjelovanje na

godišnjem sastanku s

Europskom komisijom

Prikupljena

kvartalna izvješća

korisnika

Pripremljeni

materijali i

sudjelovanje na

sastancima

Nadzornog odbora

(2 godišnje)

Izrađeno godišnje

izvješće (1)

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

Kontinuirano P, A

Poslovi uspostave i

kontrole sustava na razini

Prioritetne osi 1

(i) Praćenje promjene

zakonodavnog okvira

(ii) Ažuriranje Priručnika

o postupanju

(iii) Priprema materijala i

sastanci s revizorskim

misijama

(iv) Sudjelovanje u

pripremi dokumentacije

za upravljanje rizicima

(v) Sudjelovanje u

upravljanju ljudskim

potencijalima za potrebe

provedbe Prioritetne osi

1

Ažuriran Priručnik

o postupanju (1)

Pripremljeni

materijali za

revizore i održan

sastanak (1)

Priprema

odgovarajućeg

dijela

dokumentacije za

upravljanje

rizicima (2)

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

Kontinuirano P

Page 58: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

58

Sudjelovanje u

informiranju javnosti o

provedbi Operativnog

programa - Prioritetna os

1

(i) Organiziranje

konferencije o

provedenim projektima

(ii) Izrada promotivnog

materijala u okviru

Prioritetne osi 1

(iii) Sudjelovanje u

informativnim

događanjima na razini

OP-a

(iv) Odgovaranje na

upite građana i medija

Organizirana

konferencija s

predstavljanjem

rezultata

provedenih

projekata (1)

Izrađen promotivni

materijal (1)

Pripremljeni

odgovori na upite

(prema potrebi)

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

Kontinuirano P

2.

Dodjela

bespovratnih

sredstava za

poslovnu

infrastrukturu

Praćenje provedbe

projekata iz 2. Poziva za

dodjelu bespovratnih

sredstava za poslovnu

infrastrukturu

(i) Praćenje provedbe

projekata

(ii) Verifikacija zahtjeva

za plaćanja

Završeni projekti

(19 ugovora iz 2.

poziva)

Služba za

provedbu EU

programa

regionalnoga

razvoja

Prva polovica 2014

Strateški plan Ministarstva,

opći cilj 4. Poticanje

konkurentnog i

uravnoteženog

regionalnoga razvoja

Operativni program

"Regionalna

konkurentnost" 2007.-

2013.

P

Završetak evaluacije i

provedba projekata iz 3.

Poziva za dodjelu

bespovratnih sredstava

za poslovnu

infrastrukturu

(i) Završetak evaluacije i

ugovaranje

(ii) Održavanje radionice

za korisnike pomoći

(iii) Praćenje provedbe

projekata

(iv) Verifikacija zahtjeva

Potpisani ugovori s

ukupnim iznosom

EU sufinanciranja

od 8 mil. €

Održana radionica

za korisnike

pomoći (1)

Broj projekata čija

se provedba prati

Broj verificiranih

zahtjeva za

plaćanje

Služba za

provedbu EU

programa

regionalnoga

razvoja

Potpisivanje ugovora - I.

polovica 2014.

Provedba - do kraja 2016.

P

Page 59: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

59

za plaćanje

Provedba 4. Poziva za

dodjelu bespovratnih

sredstava za poslovnu

infrastrukturu

(i) Održavanje info

radionice za potencijalne

prijavitelje

(ii) Evaluacija i

ugovaranje

(iii) Održavanje

radionice za korisnike

pomoći

(iv) Praćenje provedbe

projekata

(v) Verifikacija zahtjeva

za plaćanje

Održana info

radionica za

potencijalne

prijavitelje (1)

Potpisani ugovori s

ukupnim iznosom

EU sufinanciranja

od 26,95 mil. €

Održana radionica

za korisnike

pomoći (1)

Broj projekata čija

se provedba prati

Broj verificiranih

zahtjeva za

plaćanje

Služba za

provedbu EU

programa

regionalnoga

razvoja

Potpisivanje ugovora -

sredina 2014.

Provedba - do kraja 2016.

P

Page 60: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

60

3.

Potpora pripremi i

provedbi

razvojnih

projekata

prihvatljivih za

financiranje iz

fondova Europske

unije

Sudjelovanje u izradi

Programa pripreme i

provedbe razvojnih

projekata prihvatljivih za

financiranje iz EU

fondova u 2014. godini

(i) Priprema

Potprograma "Priprema

regionalnih razvojnih

projekata"

(ii) Priprema

Potprograma "Potpora u

identifikaciji projektnih

ideja za financiranje iz

fondova EU za

financijsko razdoblje

2014.-2020."

(iii) Sudjelovanje u

pripremi Potprograma

"Sufinanciranje provedbe

projekata financiranih iz

EU fondova"

(iv) Komentari na ostale

Potprograme

Pripremljen i

usvojen Program

(1 na godišnjoj

razini)

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

Prvi kvartal 2014. Strateški plan Ministarstva,

opći cilj 4. Poticanje

konkurentnog i

uravnoteženog

regionalnoga razvoja

Program pripreme i

provedbe razvojnih

projekta prihvatljivih za

financirane iz EU fondova

Operativni program

"Regionalna

konkurentnost" 2007.-

2013.

P

Provedba Potprograma

"Priprema regionalnih

razvojnih projekata" -

nastavak provedbe iz

2012. i 2013.

(i) sufinanciranje

projektne dokumentacije

(ii) potpisivanje

sporazuma o dodjeli

tehničke pomoći

iii) izrada natječajne

dokumentacije za

tehničku pomoć

(iv) evaluacija ponuda i

ugovaranje

Broj projekata koji

su dobili pomoć u

okviru

Potprograma

Broj pripremljenih

projekata u okviru

Potprograma

Broj pripremljenih

projekata kojima

su odobrena

sredstva

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

31. prosinca 2014. P

Page 61: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

61

(iv) praćenje rada

stručnjaka

(v) predlaganje projekata

za sufinanciranje

tehničke dokumentacije

Provedba Potprograma

"Priprema regionalnih

razvojnih projekata" -

početak novog ciklusa

2014.

(i) Objava javnog poziva

(ii) Evaluacija i odabir

projektnih ideja

(iii) Potpisivanje

sporazuma o dodjeli

tehničke pomoći

(iv) Izrada natječajne

dokumentacije za

tehničku pomoć

(v) Evaluacija ponuda i

ugovaranje

(vi) Praćenje rada

stručnjaka (ukoliko bude

primjenjivo)

Broj javnih poziva

Broj potpisanih

sporazuma o

dodjeli tehničke

pomoći

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

31. prosinca 2014. P

Sudjelovanje u provedbi

Potprograma

"Sufinanciranje provedbe

projekata financiranih iz

EU fondova"

Broj projekata

kojima je odobrena

pomoć u

sufinanciranju

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

Kontinuirano P

Page 62: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

62

Provedba Potprograma

"Potpora u identifikaciji

projektnih ideja za

financiranje iz fondova

EU za financijsko

razdoblje 2014.-2020." -

nastavak provedbe iz

2013.

Izrađen katalog

projektnih ideja za

3 županije -

Sisačko-

moslovačka,

Karlovačka i

Ličko-senjska

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

Listopad 2014. P

Provedba 5. Poziva za

dodjelu bespovratnih

sredstava za pripremu

regionalnih projekata u

okviru OP "Regionalna

konkurentnost" 2007.-

2013.

(i) Priprema natječajne

dokumentacije i objava

poziva

(ii) Evaluacija pristiglih

prijava i ugovaranje

(iv) Praćenje provedbe

projekata

(v) Verifikacija zahtjeva

za plaćanje

Pripremljena

natječajna

dokumentacija i

objavljen poziv (1)

Potpisani ugovori s

ukupnim iznosom

EU sufinanciranja

od 9,5 mil.€

Broj projekata čija

se provedba prati

Broj verificiranih

zahtjeva za

plaćanje

Služba za

provedbu EU

programa

regionalnoga

razvoja

Objava poziva - sredina

2014.

Potpisivanje ugovora -

druga polovica 2014.

Provedba - do kraja 2016.

P

Provedba projekta

Podrška učinkovitoj

provedbi poziva za

dodjelu bespovratnih

sredstava za pripremu

regionalnih projekata u

okviru OP "Regionalna

konkurentnost" 2007.-

2013.

(i) Priprema natječajne

dokumentacije i objava

poziva

(ii) Evaluacija pristiglih

prijava i ugovaranje

Pripremljena

natječajna

dokumentacija i

objavljen poziv

(1);

Potpisan 1 ugovor

s iznosom EU

sufinanciranja od

416.000 €;

Broj verificiranih

zahtjeva za

plaćanje

Služba za

provedbu EU

programa

regionalnoga

razvoja

Objava poziva - sredina

2014.

Potpisivanje ugovora -

druga polovica 2014.

Provedba - do kraja 2016.

P

Page 63: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

63

(iii) Praćenje provedbe

projekta

(iv) Verifikacija zahtjeva

za plaćanje

4.

Osnaživanje

institucionalnih i

administrativnih

kapaciteta za

upravljanje

regionalnim

razvojem

Priprema materijala i

sudjelovanje na

"Regionalnim danima

EU fondova"

Izrađeni materijali

i održane

prezentacije

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

4. kvartal 2014.

Strateški plan Ministarstva,

opći cilj 4. Poticanje

konkurentnog i

uravnoteženog

regionalnoga razvoja

Strategija regionalnoga

razvoja Republike

Hrvatske

P

Održavanje edukacija za

predstavnike regionalne

razine vezano za

teritorijalne pristupe u

financijskom razdoblju

2014.-2020.

Održane edukacije

u koje su uključeni

predstavnici

regionalne razine

(3)

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

Prva polovica 2014. P

Promicanje zajedničkih

razvojnih projekata dviju

ili više županija

Broj zajedničkih

razvojnih

projekata

pripremljenih uz

pomoć

Ministarstva

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

Kontinuirano P

5.

Ocjenjivanje i

razvrstavanje

jedinica lokalne i

područne

(regionalne)

samouprave

prema stupnju

razvijenosti

Praćenje stupnja

razvijenosti teritorijalnih

jedinica u skladu sa

Zakonom o regionalnom

razvoju

(i) Izradu i upućivanje

zahtjeva za dostavom

podataka

(ii) Zaprimanje i unos

podataka u bazu

(iii) Priprema i provjera

podataka za potrebe

Tablice s

rezultatima

praćenja indeksa

razvijenosti (2

tablice)

Interno izvješće o

praćenju indeksa

razvijenosti

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

4. kvartal 2014.

Strateški plan Ministarstva,

opći cilj 4. Poticanje

konkurentnog i

uravnoteženog

regionalnoga razvoja

A

Page 64: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

64

izračuna indeksa

razvijenosti

(iv) Izračun vrijednosti

pokazatelja i indeksa

razvijenosti

(v) Usporedba dobivenih

vrijednosti pokazatelja i

indeksa razvijenosti s

prethodnim

izračunom(ima)

(vi) Izrada izvješća o

praćenju stupnja

razvijenosti za tekuću

godinu

6.

Utvrđivanje

zakonodavnog i

strateškog

okvira politike

regionalnoga

razvoja za

razdoblje 2014.-

2020.

Završetak izrade i

usvajanje novog Zakona

o regionalnom razvoju:

(i) Završetak

savjetovanja sa

zainteresiranom javnošću

(ii) Dorade procjene

učinaka

(iii) Slanje Prijedloga

Zakona u službenu

proceduru očitovanja

(iii) Upućivanje

Prijedloga Zakona u

Hrvatski sabor - I. čitanje

(iv) Dorada i izrada

konačnog Prijedloga

Zakona - usvajanje

Usvojen novi

Zakon o

regionalnom

razvoju Republike

Hrvatske

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

Prva polovica 2014.

Strateški plan Ministarstva,

opći cilj 4. Poticanje

konkurentnog i

uravnoteženog

regionalnoga razvoja

Zakon o regionalnom

razvoju Republike

Hrvatske

Smjernice za regionalne

državne potpore 2014.-

2020.

Z

Page 65: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

65

Izrada zakona o

prestanku važenja

Zakona o Područjima

posebne državne skrbi i

Zakona o brdsko

planinskim područjima

(i) Izrada nacrta

prijedloga prestanka

važenja Zakona o PPDS i

Zakona o BPP

(ii) Izrada procjene

učinka

(iii) Slanje Prijedloga u

službenu proceduru

očitovanja

(iii) Upućivanje

Prijedloga u Hrvatski

sabor - I. čitanje

(iv) Dorada i izrada

konačnog Prijedloga -

usvajanje

Usvojeni zakoni o

prestanku važenja

Zakona o PPDS-u

i Zakona o BPP

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

31. prosinca 2014. Z

Izrada podzakonskih

akata u skladu s novim

Zakonom o regionalnom

razvoju

Doneseni svi

podzakonski akti

propisani

Zakonom o

regionalnom

razvoju

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

31. prosinca 2014. Z

Izrada karte regionalnih

potpora za financijsko

razdoblje 2014.-2020.

Objavljena karta

regionalnih

potpora

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

30. lipnja 2014. P

Page 66: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

66

Izrada Strategije o

regionalnom razvoju

Republike Hrvatske do

2020. godine

(i) Ugovaranje stručne

podrške za izradu

analitičkih podloga za

Strategiju regionalnog

razvoja

(ii) Izrada analitičkih

podloga, definiranje

ciljeva i prioriteta

(iii) Partnerske

konzultacije

(iv) Objedinjavanje

nacrta dokumenta

(v) Izrada strateške

procjene utjecaja na

okoliš

(vi) Usvajanje Strategije

Izrađene analitičke

podloge

Usvojena

Strategija

regionalnog

razvoja Republike

Hrvatske do 2020.

godine

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

31. prosinca 2014. P

Potpora u izradi i

osiguravanje

usklađenosti županijskih

razvojnih strategija sa

Strategijom regionalnog

razvoja

(i) Izrada uputa za

pripremu županijskih

razvojnih strategija

(ii) Provedba ocjene

usklađenosti županijskih

razvojnih strategija

Pripremljene upute

za izadu

županijskih

razvojnih strategija

(1 uputa)

Pripremljene

ocjene

usklađenosti (21

ocjena)

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

31. prosinca 2014. P

Page 67: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

67

Uključivanje regionalnih

i teritorijalnih potencijala

i potreba u programske

dokumente za korištenje

EU fondova

(i) Izrada prijedloga

(ii) Dorada prijedloga u

skladu s partnerskim

konzultacijama i

očitovanjima drugih

tijela

(iii) Izrada konačnih

verzija

(iv) Sudjelovanje u

razradi institucionalnog

okvira za korištenje

teritorijalnih pristupa

(v) Sudjelovanje u

razvoja shema

bespovratnih sredstava

vezanih za regionalni

razvoj

Pripremljeni

dijelovi za

Partnerski

sporazum i 2

Operativna

programa za

razdoblje 2014.-

2020.

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

2014. P

Izrada višegodišnjih

Programa za poticanje

regionalnoga razvoja u

skladu s novim Zakonom

o regionalnom razvoju

Izrađeni Programi

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

2014. - 2015. P

Izrada Stambenog

programa za

potpomognuta i

demografski ugrožena

područja i praćenje

njegove provedbe

Izrađen Program

(1 program)

Sektor za

politiku

regionalnoga

razvoja

2014. P

Page 68: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

68

7.

Praćenje provedbe

regionalne

razvojne politike

Praćenje provedbe

županijskih razvojnih

strategija za razdoblje

2011.-2014.

(i) Izrada i upućivanje

zahtjeva za dostavu

godišnjeg izvješća o

provedbi županijskih

razvojnih strategija

(ii) Zaprimanje i obrada

izvješća

(iii) Izrada objedinjenog

godišnjeg izvješća

Izrađeno godišnje

izvješće o

provedbi

županijskih

razvojnih strategija

(1 izvješće)

Služba za

politiku

regionalnoga

razvoja i

koordinaciju

2014.

Strateški plan Ministarstva,

opći cilj 4. Poticanje

konkurentnog i

uravnoteženog

regionalnoga razvoja

A

8. Održivi razvoj

otoka i priobalja

Provođenje kapitalnih

projekata izgradnje

objekata komunalne,

društvene i socijalne

infrastrukture: - Po

javnom pozivu:

(i) priprema za

raspisivanje javnog

poziva

(ii) prikupljanje prijava

(iii) administrativna

provjera i evaluacija

prijava

(iv) sklapanje ugovora s

odabranim JLS (po

javnom pozivu)

(v) praćenje provedbe

projekta (vi) kontrola i

odobravanje zahtjeva za

plaćanje;

- Po zajmovima: (i)

komunikacija s JL(R)S

(ii) prikupljanje

projekata i

dokumentacije i dostava

banci na odobrenje

Broj izgrađenih

objekata

komunalne i

društvene

infrastrukture

Služba za

provedbu i

praćenje otočnih

razvojnih

programa i

projekata

Kontinuirano

Strateški plan

Ministarstva regionalnoga

razvoja i fondova europske

unije za razdoblje 2014. –

2016., Nacionalni program

razvitka otoka

P

Page 69: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

69

(iii) sklapanje ugovora s

JL(R)S čiji su projekti

odobreni za provedbu

(iv) praćenje provedbe

projekta

(v) kontrola i

odobravanje zahtjeva za

plaćanje;

- Financiranje izvedenih

radova športsko-

rekreativnog centra

Višnjik u Zadru po

Zaključku VRH; HBOR

- depozitna sredstva JLS:

(i) definiranje i sklapanje

Sporazuma i ugovora s

JLS

(ii) kontrola i davanje

suglasnosti na zahtjeve

za plaćanje

Organiziranje i provedba

Javnog poziva za dodjelu

državnih potpora male

vrijednosti otočnim

poslodavcima za

očuvanje radnih mjesta

na otocima

(i) priprema za

raspisivanje Poziva

(ii) prikupljanje, kontrola

i ocjenjivanje pristiglih

Zahtjeva

(iii) evaluacija Projekta

(iv) objava Odluke

(v) izrada Izvještaja

Broj zaposlenih pri

otočnim

poslodavcima za

koje je dodijeljena

potpora

Služba za

politiku razvoja

otoka

31.prosinca 2014. P

Page 70: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

70

Organiziranje i provedba

Javnog poziva za dodjelu

oznake kvalitete Hrvatski

otočni proizvod (HOP)

(i) kontinuirano

prezentiranje Projekta

unutar sustava

(ii) priprema za

raspisivanje Poziva

(iii) organiziranje

tehničkih komisija

(iv) koordinacija Savjeta

projekta HOP kao

savjetodavnog tijela

Ministra

(v) priprema za prelom i

tisak Kataloga HOP

(vi) organizacija i

svečana dodjela oznake

HOP

(vii) promidžba nositelja

oznake HOP te

sufinanciranje nastupa na

sajmovima, izložbama i

manifestacijama

Broj brendiranih

izvornih

tradicionalnih

proizvoda, broj

sufinanciranih

nastupa na

sajmovima,

izložbama i

manifestacijama

Služba za

politiku razvoja

otoka

31. prosinca 2014. P

Organiziranje i provedba

natječaja za dodjelu

sredstava projektima

udruga na otocima

(i) priprema za

raspisivanje Natječaja

(ii) suradnja s

regionalnim zakladama

(iii) prikupljanje,

kontrola i ocjenjivanje

Zahtjeva

(iv) evaluacija Projekta

(v) objava Odluke

(vi) izrada Izvještaja

Broj podržanih

projekata otočnih

udruga

Služba za

politiku razvoja

otoka

31. prosinca 2014. P

Page 71: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

71

Subvencioniranje cijene

pitke vode i cestovnog

otočnog prijevoza s

ciljem poboljšanja

životnih uvjeta

stanovništva

(i) sklapanje ugovora s

izvršiteljima

(ii) praćenje, kontrola i

odobravanje zahtjeva za

plaćanje

(iii) izrada izvještaja i

podloga za narednu

proračunsku godinu

Broj otočnih

kućanstava koja se

opskrbljuju pitkom

vodom po

povlaštenoj cijeni i

broj otoka na

kojima se vrši

cestovni prijevoz

Služba za

provedbu i

praćenje otočnih

razvojnih

programa i

projekata

Kontinuirano P

Uključivanje u Program

pripreme i provedbe

razvojnih projekata

prihvatljivih za

financiranje iz fondova

Europske unije

(i) uvođenje

potkomponente Otoci

("Lovci na projekte" na

otocima) unutar 4.

komponente Potpora u

identificiranju projektnih

ideja prihvatljivih za

financiranje iz fondova

EU za financijsko

razdoblje 2014.-2020.

Stvaranje Kataloga

projektnih ideja

Služba za

politiku razvoja

otoka

2014./2015 P

Izrada Zakona o izmjena

i dopuna Zakona o

otocima

Usvojen Zakon o

izmjenama i

dopunama Zakona

o otocima

Služba za

politiku razvoja

otoka

Prvi kvartal 2014. Z

Page 72: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

72

Izrada Izvješća o

učincima Zakona o

otocima

(i) prikupljanje podataka

o proračunskim

sredstvima uloženim u

otoke, a na temelju

provedbe Zakona o

otocima

(ii) izrada Izvješća kojim

VRH jednom godišnje

izvješćuje Hrvatski

Sabor o učincima

provedbe ZOO

Izrađen/prihvaćen

Izvještaj o

učincima jednom

godišnje

Služba za

politiku razvoja

otoka

31. prosinca 2014. P

9.

Smanjenje stupnja

nerazvijenosti

slabije razvijenih

područja;

poboljšanje

standarda i

kvalitete življenja

lokalnog

stanovništva -

provedba

aktivnosti "Razvoj

potpomognutih

područja"

Provedba Programa

održivog razvoja lokalne

zajednice: - priprema

Programa i radnog

priručnika, - objava

Poziva za iskaz interesa

za sufinanciranje

projekata u 2014. godini,

- prikupljanje zahtjeva

korisnika, - otvaranje

pristiglih zahtjeva

korisnika i

administrativna provjera,

- izrada obavijesti

korisnicima o statusu

zahtjeva, - organizacija

postupka evaluacije

projektnih prijedloga, -

formiranje liste

prvenstva i rezervne liste

projekata, - izrada

Odluke o odabiru

sufinanciranih projekata

za 2014. godinu, - izrada

obavijesti o odabiru

Broj podnesenih

zahtjeva, broj

odabranih

projekata, broj

sklopljenih

Ugovora o

sufinanciranju,

broj obnovljenih,

izgrađenih

objekata javne

namjene, kilometri

moderniziranih i

izgrađenih

prometnica,

kilometri

izgrađene

komunalne

infrastrukture,

povećanje broja

zaposlenih

Služba za

pripremu i

provedbu

razvojnih

programa

Kontinuirano

Strateški plan MRRFEU

2014.-2016. Opći cilj: 4.

Poticanje konkurentnog i

uravnoteženog regionalnog

razvoja;

Posebni cilj:

4.2.Smanjenje zaostajanja

slabije razvijenih područja

;

P

Page 73: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

73

projekata, - priprema i

izrada Ugovora o

sufinanciranju, -

potpisivanje Ugovora o

sufinanciranju, -

pribavljanje financijske

dokumentacije vezane za

Ugovore o

sufinanciranju, - praćenje

provedbe sufinanciranih

projekata, - izlazak na

teren i utvrđivanje

stvarnog stanja izvedenih

radova na projektu, -

izrada izvješća o

pregledu i stanju

projekta, - zaprimanje

zahtjeva za doznaku

sredstava, - kontrola i

pregled obračunske

dokumentacije potrebne

za izradu naloga za

isplatu, - izrada naloga za

isplatu sufinanciranih

sredstava od strane

Ministarstva, - izrada

prezentacija i izvješća o

provedbi Programa

Page 74: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

74

Provedba programa

Regionalni razvojni

projekti: - prikupljanje

zahtjeva korisnika, -

administrativna obrada

pristiglih zahtjeva, -

evaluacija projekata, -

sastavljanje liste

projekata, - odabir

projekata, - izrada

Odluke o odabiru

sufinanciranih projekata

za 2014. godinu, - izrada

obavijesti o odabiru

projekata, - priprema i

izrada Ugovora o

sufinanciranju, -

potpisivanje Ugovora o

sufinanciranju, -

pribavljanje financijske

dokumentacije vezane za

Ugovore o

sufinanciranju, - praćenje

provedbe sufinanciranih

projekata, - izlazak na

teren i utvrđivanje

stvarnog stanja izvedenih

radova na projektu, -

izrada izvješća o

pregledu i stanju

projekta, - zaprimanje

zahtjeva za doznaku

sredstava, - kontrola i

pregled obračunske

dokumentacije potrebne

za izradu naloga za

isplatu, - izrada naloga za

isplatu sufinanciranih

sredstava od strane

Broj podnesenih

zahtjeva, broj

odabranih

projekata, broj

sklopljenih

Ugovora o

sufinanciranju,

broj obnovljenih,

izgrađenih

objekata javne

namjene,

povećanje broja

zaposlenih

Služba za

pripremu i

provedbu

razvojnih

programa

Kontinuirano

Strateški plan MRRFEU

2014.-2016. Opći cilj: 4.

Poticanje konkurentnog i

uravnoteženog regionalnog

razvoja;

Posebni cilj:

4.2.Smanjenje zaostajanja

slabije razvijenih područja

P

Page 75: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

75

Ministarstva, - izrada

prezentacija i izvješća o

provedbi Programa

Provedba Programa

poticanja aktivnosti

lokalne zajednice na

energetsku učinkovitost:

- objava Poziva za iskaz

interesa, - prikupljanje i

administrativna obrada

pristiglih zahtjeva, -

ocjenjivanje projekata i

prijedlog za odabir, -

odabir korisnika, - izrada

Ugovora i potpisivanje

Ugovora s korisnicima, -

priprema i praćenje

postupka javne nabave za

isporuku kotlova na

pelete, - nadzor i

koordinacija isporuke

kotlova korisnicima, -

aktivnosti na plaćanju

isporučenih kotlova, -

Broj pristiglih

zahtjeva, broj

odabranih

projekata, broj

sklopljenih

Ugovora, broj

isporučenih

kotlova na pelete,

iskorištenost drva i

drvne biomase,

smanjenje

zagađenosti

Služba za

pripremu i

provedbu

razvojnih

programa

Kontinuirano

Strateški plan MRRFEU

2014.-2016. Opći cilj: 4.

Poticanje konkurentnog i

uravnoteženog regionalnog

razvoja;

Posebni cilj:

4.2.Smanjenje zaostajanja

slabije razvijenih područja

;

P

Page 76: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

76

nadzor nad aktivnostima

korisnika glede ugradnje

i stavljanja u funkciju

isporučenih kotlova, -

izrada izvješća o

provedbi Programa

10.

Uspostavljanje

preduvjeta za

održivi

gospodarski i

društveni razvoj,

odnosno

financiranje

potprojekata u

području obnove

urbanih naselja,

opskrbe vodom i

plinom, odvodnje

otpadnih voda,

odlaganja krutog

otpada iz

domaćinstava,

lokalnih

prometnica,

obrazovanja i

kulturnog nasljeđa

- provedba i

završetak

višegodišnjeg

projekta

Integralni razvoj

lokalne zajednice-

EIB 2

Provedba Projekta

Integralni razvoj lokalne

zajednice: - priprema

tehničke i tender

dokumentacije -

sudjelovanje u pripremi

natječajne dokumentacije

za provedbu javne

nabave - priprema

zahtjeva za pokretanje

postupka javne nabave za

izvođenje radova kao i

postupaka kod

ugovaranja usluga

stručnog nadzora i usluga

recenzije projektno-

tehničke dokumentacije -

koordinacija i

usklađivanje rada

sudionika u provedbi

projekta - uvođenje u

posao izvođača radova -

davanje naloga za isplatu

temeljem pravovaljane

dokumentacije, ovjerenih

situacija - praćenje

izvršenja i poduzimanje

Broj realiziranih

objekata socijalane

infrastrukture

(školski objekti,

dječji vrtići,

objekti javne

namjene), broj

realiziranih

objekata

komunalne

infrastrukture

(prometnice,

odvodnja i

vodovodne mreže),

povećanje broja

zaposlenih, veći

standard

komunalnih i

socijalnih usluga

Služba za

podršku

razvojnim

projektima

Kontinuirano

Strateški plan MRRFEU

2014.-2016. Opći cilj: 4.

Poticanje konkurentnog i

uravnoteženog regionalnog

razvoja;

Posebni cilj:

4.2.Smanjenje zaostajanja

slabije razvijenih područja

; Zaključku

VRH o prihvaćanju Plana

provedbe projekta

„Integralni razvoj lokalne

zajednice“- EIB II od

27.04.2012

P

Page 77: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

77

mjera za otklanjanje

uočenih nepravilnosti -

sudjelovanje u tehničkim

pregledima i

primopredaji završenih

građevinskih objekata -

izrada izvještaja o

realizaciji pojedinih

projekata - izrada

tromjesečnih izvješća o

realizaciji Projekta EIB

II za Ministarstvo

financija - izrada

potrebnih izvješća za

Europsku investicijsku

banku - izrada

prezentacija i priprema

izobrazbe kao i

sudjelovanje u

programima

usavršavanja i stručnih

seminara

11.

Potpora pripremi

I provedbi

razvojnih

projekata

prihvatljivih za

financiranje iz

fondova Eurospke

unije

Provedba Potprograma

"Priprema lokalnih

projekata na

potpomognutim

područjima" -

2012./2013. Praćenje

provedbe izrade

projektne dokumentacije

za: 13 ugovora o

sufinanciranju iz 2012.

godine kojima je

odobreno produljenje

roka provedbe do

30.04.2014. 72 ugovora

o sufinanciranju za 2013.

godinu čija se provedba

očekuje u 2014. godini -

Broj izrađene

projektne

dokumentacije

potvrđene od

nadležnih tijela,

spremne za

aplikaciju na EU

natječaje, broj

projektne

dokumentacije

prihvaćene na EU

natječajima

Služba za

pripremu i

provedbu

razvojnih

programa

Kontinuirano

Strateški plan MRRFEU

2014.-2016.

Opći cilj:

4.1. Poticanje

konkurentnosti regija I

urbanih područja

Posebni cilj:

4.1.2. Potpora pripremi I

provedbi razvojnih

projekata prihvatljivih za

financiranje iz fondova

Eurospke unije

P

Page 78: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

78

Obrada zaprimljenih

zahtjeva za isplatu

sredstava - Kontrola

izrađene projektne

dokumentacije potvrđene

od nadležnih tijela -

Izrada naloga za plaćanje

i priprema

dokumentacije -

Evaluacija postignutih

rezultata u provedbi

projekata - Izrada

izvješća o postignutim

rezultatima i učincima

- Praćenje o prijavi

projektne dokumentacije

na natječaje EU i pritom

postignutim rezultatima -

Evaluacija rezultata

postignutih na EU

natječajima

Provedba Potprograma

"Priprema lokalnih

projekata na

potpomognutim

područjima" - 2014. -

Priprema Programa u

dijelu koji se odnosi na

Potrogram i radnog

priručnika za provedbu -

Objava Poziva za iskaz

interesa putem

regionalnih razvojnih

agencija za

sufinanciranje projekata

u 2014. godini -

Koordinacija aktivnosti s

regionalnim

koordinatorima vezano

Pravovremena

priprema

Programa,

pravovremena

objava Poziva za

iskaz interesa i

provedba svih

aktivnosti prema

utvrđenom

dinamičkom planu

provedbe, broj

podnesenih

zahtjeva, broj

odabranih

projekata, broj

sklopljenih

Ugovora o

sufinanciranju

Služba za

pripremu i

provedbu

razvojnih

programa

Kontinuirano

Strateški plan MRRFEU

2014.-2016.

Opći cilj:

4.1. Poticanje

konkurentnosti regija I

urbanih područja

Posebni cilj:

4.1.2. Potpora pripremi I

provedbi razvojnih

projekata prihvatljivih za

financiranje iz fondova

Eurospke unije

P

Page 79: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

79

za postupke

administrativne provjere,

evaluacije, sastavljanje

liste prvenstva i rezervne

liste, pripreme sjednice

Županijskog partnerskog

vijeća (ŽPV) - Provedba

konačne analize

dostavljenih projekata i

donošenje prijedloga za

odabir projekata -

Donošenje Odluke o

odabiru projekata za

sufinancirannje -

Sklapanje ugovora o

sufinanciranju za 2014.

godinu.

Page 80: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

80

5.6. Uprava za financije i informacijsko – telekomunikacijske sustave

RB SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE

ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI

NEKE DRUGE

STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?

Kako ćemo postići

specifične ciljeve?

Koje specifične

zadatke/aktivnosti

moramo poduzeti?

Kako mjerimo

zadatke/aktivnosti?

Moraju biti

kvantificirani kada

je god to moguće.

Tko je odgovoran

za provedbu

aktivnosti i

zadataka, najniža

ustrojstvena

jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan

MRRFEU-a, na neku

drugu sektorsku strategiju,

na smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke

Vlade.

Z-

Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija

/Nadzor,

A-Praćenje i

analiza

A B C D E F G H

1.

Unapređenje

standarda rada u

području

planiranja i

izvršavanja

proračuna te

računovodstvenog

poslovanja

Priprema

Financijskog plana

za 2015. godinu i

projekcija za 2016 i

2017. te priprema

izmjena u tijeku

proračunske godine

Usvojen prijedlog

Državnog proračuna

i izmjena u tijeku

proračunske godine

Služba za proračun

i računovodstvo

Sukladno rokovima

Ministarstva financija

Smjernice ekonomske i

fiskalne politike Vlade RH

za razdoblje 2014.-2016.

P

Informiranje i

educiranje

službenika u svrhu

unapređenje procesa

planiranja izrade

Financijskog plana

Smanjenje

korektivnih radnji u

dijelu planiranja

izrade Financijskog

plana ustrojstvenih

jedinica

Služba za proračun

i računovodstvo 31. prosinca 2014. P

Page 81: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

81

Ministarstva /

programa

Izrada i dostava

obrazloženja

Financijskog plana

za 2013. godinu

Dostavljeno

obrazloženje

Služba za proračun

i računovodstvo

Sukladno rokovima

Ministarstva financija P, A

Izrada i dostava

obrazloženja

izvršenja

Financijskog plana

za 2015. godinu

Dostavljeno

obrazloženje

Služba za proračun

i računovodstvo

Sukladno rokovima

Ministarstva financija P, A

Provođenje

formalne, suštinske i

računske kontrole

knjigovodstvene

dokumentacije i

unos u poslovne

knjige

Ispravno evidentirani

događaji u

poslovnim knjigama

Služba za proračun

i računovodstvo Kontinuirano P

Razrada sustava

detaljnog praćenja

troškova po

ustrojstvenim

jedinicama u svrhu

jačanja troškovnog i

upravljačkog

računovodstva

Uspostavljen sustav

praćenja troškova po

ustrojstvenim

jedinicama

Služba za proračun

i računovodstvo 31. prosinca 2014 P, A

Izrada procedure o

načinu izvješćivanja

vezanih uz plaćanja

sredstava EU u

svrhu ažurnog

evidentiranja u

poslovnim knjigama

Ministarstva

Izrađena i

uspostavljena

procedura

Služba za proračun

i računovodstvo 31. prosinca 2014 P

Izrada upute vezane

uz unapređenje

standarda rada u

Izrađena uputa u

suradnji s drugim

ustrojstvenim

Služba za proračun

i računovodstvo 30. lipnja 2014. P, A

Page 82: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

82

postupanju vezano

uz službena

putovanja

jedinicama

Ministarstva

Izrada propisanih

financijskih izvješća

(mjesečni,

tromjesečni,

polugodišnji,

devetomjesečni

godišnji i

konsolidirani)

Financijski izvještaji

dostavljeni u roku

Služba za proračun

i računovodstvo

Sukladno propisanim

rokovima P

Obračun i kontrola

isplate plaća i drugih

primitaka te izrada i

dostava propisanih

obrazaca

Propisno i

pravodobno

obračunate plaće i

drugi primitci

Služba za proračun

i računovodstvo

Sukladno propisanim

rokovima P

Obavljanje poslova

vezanih uz

blagajničko

poslovanje

Propisno i

pravodobno

obavljanje

isplata/uplata

Služba za proračun

i računovodstvo Kontinuirano P

2.

Osigurati

ispravnost

troškova na

nacionalnoj razini

nastalih u sklopu

projekata IPA -

prekogranična

suradnja

Kontrola troškova

projektnih partnera

Ispravno,

pravodobno i

djelotvorno

korištenje sredstava

Služba za proračun

i računovodstvo Kontinuirano P

3.

Djelotvorno

pružanje potpore u

financiranju

razvojnih

programa

Provođenje

formalne, suštinske i

računske kontrole

dokumentacije

vezane uz

financiranje

razvojnih programa i

unos podataka u

poslovne knjige

Ispravno evidentirani

događaji u

poslovnim knjigama

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Kontinuirano

Smjernice ekonomske i

fiskalne politike Vlade RH

za razdoblje 2014.-2016.

P

Page 83: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

83

Kontrola i praćenje

dostavljenih

instrumenata

osiguranja plaćanja

Dostavljeni ispravni

instrumenti

osiguranja plaćanja

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Kontinuirano P, A

Kontrola, unos i

plaćanje po

dostavljenim

ugovorima o

cesiji/asignaciji

Obavljeno plaćanje

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Kontinuirano P

Kontrola i praćenje

sredstava

financiranih

sredstvima

međunarodnih

financijskih

institucija (EIB i

CEB)

Obavljena kontrola

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Kontinuirano P, A

Izrada i dostava

propisanih izvješća

Ministarstvu

financija i Hrvatskoj

narodnoj banci

vezanih uz praćenje

korištenja sredstava

financiranih

sredstvima

međunarodnih

financijskih

institucija (EIB i

CEB)

Pravodobno

dostavljena ispravna

izvješća

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Sukladno rokovima

Ministarstva financija P

4.

Jačanje sustava

financijskog

upravljanja i

kontrola

Izrada pisanih

procedura kod

procesa visoke

rizičnosti

Smanjenje

korektivnih radnji

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Kontinuirano

P, A

Izrada i dostava

Izjave o fiskalnoj

odgovornosti

Dostavljena Izjava o

fiskalnoj

odgovornosti

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

31. ožujka 2014. P

Page 84: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

84

Provjera sadržaja

Izjave o fiskalnoj

odgovornosti druge

razine proračunskih

korisnika

Obavljena provjera

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

30. lipnja 2014. P, A

Izrada Godišnjeg

izvješća o sustavu

financijskog

upravljanja i

kontrola za 2013.

godinu

Izrađeno izvješće

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

31 siječnja 2014. P, A

Izrada Plana

uspostave i razvoja

financijskog

upravljanja i

kontrola za 2014.

godinu

Izrađen plan

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Sukladno rokovima

Ministarstva financija P, A

Sudjelovanje u

izradi Strateškog

plana za 2015.-2017.

godinu

Izrađen Strateški

plan

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Sukladno rokovima

Ministarstva financija P, A

Izrada izvješća

sukladno Odluci o

prijenosu ovlasti i

odgovornosti za

tekuću proračunsku

godinu

Polugodišnje i

godišnje izvješće

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

31. prosinca 2014. P

Sudjelovanje u

postupcima kontrola

na licu mjesta

Izrada godišnjeg

plana kontrola na

licu mjesta, Izrađeno

izvješće o izvršenju

godišnjeg plana

kontrola na licu

mjesta

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Kontinuirano P

Upravljanja rizicima

na razini

Ministarstva

Edukacija sudionika,

ažuriranje postojećih

akata i izrada

polugodišnjih i

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

Kontinuirano P, A

Page 85: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

85

godišnjih izvješća

Koordinacija i

obavljanje aktivnosti

vezano uz

provođenje

godišnjeg popisa

imovine i obveza

Donesena odluka i

Izvješće o

obavljenom

godišnjem popisu

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

31 siječnja 2014. P, A

Daljnji razvoj

praćenja financijskih

učinaka i sustava

izvješćivanja

rukovoditelja najviše

razine

Izrađena izvješća o

financijskom učinku

poslovanja

Ministarstva

Služba za

financiranje

razvojnih

programa

31. prosinca 2014 P, A

5.

Osiguranje

kontinuiteta

poslovanja

Unapređivanje i

osiguravanje

kontinuiteta podrške

Broj prijava

incidenata i

problema / broj

riješenih prijava;

vrijeme rješavanja

Služba za

informacijsko-

telekomunikacijsku

podršku

Kontinuirano

P, A

Provedba

preventivnih i

korektivnih mjera

putem izrade i

revizije pisanih

procedura

Broj prijava

incidenata i

problema

Kontinuirano P, A

Realizacija

odgovarajućeg

stupnja dostupnosti

servisa

Veća raspoloživost

resursa, brža

mogućnost reakcije

na incidente, uštede

na održavanju i

hardveru kroz

virtualizaciju okoline

Kontinuirano P, A, I

6.

Optimizacija i

unapređenje ICT

sustava

Izrada strateške

dokumentacije o

upravljanju ICT

resursima

Optimizacija kroz

analizu potreba i

postavljenih ciljeva,

izvršenje Plana

nabave; stopa

realizacije

Služba za poslovnu

inteligenciju i

analitiku

Kontinuirano P, A

Page 86: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

86

Upravljanje

zalihama

Sva oprema u

upotrebi; minimalne

zalihe; zbrinjavanje

rashodovane opreme

Kontinuirano P, A

Implementacija

objedinjenog

rješenja za

antivirusni softver za

sva desktop

računala,

prijenosnike i

mobilne uređaje u

Ministarstvu

Lakše rješavanje

prijavljenih

incidenata i

problema, uspješnije

eliminiranje virusa

kao problema

Služba za

informacijsko-

telekomunikacijsku

podršku

Prvo tromjesječje 2014. P, A

Podrška u provedbi

migracije na Gov.hr

rješenje za Internet

stranice Ministarstva

Pristup svim

stranicama

Ministarstva na

jednom mjestu

Kontinuirano P, A

Izrada i provedba

Pilot projekta

jedinstvenog portala

zaposlenika

(intranet)

Veća iskoristivost

informatičke

opreme, djeljenje

resursa, veća

produktivnost na

poslu, bolja

komunikacija među

kolegama i odjelima

Kontinuirano A, P

7. Sigurnost sustava i

zaštita podataka

Revizija i

unapređenje politika

u svrhu uspostave

Sustava upravljanja

informacijskom

sigurnošću na nivou

Ministarstva

Jedinstven okvir

uspostave

sigurnosnog sustava

i zaštite podataka

Služba za poslovnu

inteligenciju i

analitiku

Kontinuirano

A, P, I

Revizija i

unapređenje

priručnika

informacijske

sigurnosti

Smanjenje vremena

reakcije na incidente,

jednostavnije

održavanje,

usklađenost sa

zakonskim

propisima

Kontinuirano A, P, I

Page 87: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

87

Revizija i

unapređenje radnih

uputa i procedura u

radu sa

informacijskim

sustavima

Smanjenje vremena

reakcije na incidente,

jednostavnije

održavanje,

usklađenost sa

zakonskim

propisima Služba za

informacijsko-

telekomunikacijsku

podršku

Kontinuirano A, P, I

Dizanje razine

informatičke svijesti

kroz strukturiranu

objavu pravila i

politika vezanih uz

informacijsku

sigurnost

Smanjen broj

incidenata, manji

troškovi održavanja,

viša razina zaštite

podataka i

informacijskih

sustava

Kontinuirano A, P, I

Page 88: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

88

5.7. Samostalna služba za reviziju

RB SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projekt

ROK U KOJEM SE

ZADATAK/AKTIVNOST

MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI

NEKE DRUGE

STRATEŠKE/PLANSKE

DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOSTI

Što želimo postići?

Kako ćemo postići

specifične ciljeve?

Koje specifične

zadatke/aktivnosti

moramo poduzeti?

Kako mjerimo

zadatke/aktivnosti?

Moraju biti

kvantificirani kada je

god to moguće.

Tko je

odgovoran za

provedbu

aktivnosti i

zadataka,

najniža

ustrojstvena

jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški plan

MRRFEU-a, na neku

drugu sektorsku strategiju,

na smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke

Vlade.

Z-

Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija

/Nadzor,

A-Praćenje i

analiza

A B C D E F G H

1.

Izvješćivanje

Središnje

harmonizacijske

jedinice

Ministarstva

financija o

obavljenim

revizijama i

ostalim

aktivnostima

Izrada Godišnjeg

izvješća o

obavljenim

revizijama i

aktivnostima

unutarnje revizije u

skladu s Naputkom

za izradu godišnjeg

izvješća o sustavu

unutarnjih

financijskih

kontrola u javnom

sektoru

Pravodobna dostava

odobrenog Godišnjeg

izvješća unutarnje

revizije u 2013. godini u

Središnju

harmonizacijsku

jedinicu Ministarstva

financija

Samostalna

služba za

unutarnju

reviziju

Siječanj 2014. A

Page 89: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

89

2.

Davanje mišljenja

unutarnjih

revizora o sustavu

financijskog

upravljanja i

kontrola za

područja koja su

bila revidirana u

prethodnoj godini

kao sastavnog

dijela Izjave o

fiskalnoj

odgovornosti

Izrada Mišljenja

unutarnjih revizora

o sustavu

financijskog

upravljanja i

kontrola za

područja koja su

bila revidirana u

2013. godini kao

sastavnog dijela

Izjave o fiskalnoj

odgovornosti za

2013. godinu

Pravodobna dostava

Mišljenja unutarnjih

revizora o sustavu

financijskog upravljanja

i kontrola ministru

Ožujak 2014. A

3.

Strateško

planiranje

unutarnje revizije

za razdoblje

2014.-2016.

Izrada Strateškog

plana unutarnje

revizije za radoblje

2014. - 2016.

Izrađen Strateški plan

unutarnje revizije za

razdoblje 2014.-2016.

Siječanj 2014. A, P

4.

Godišnje

planiranje

unutarnje revizije

za 2014. godinu

Izrada Godišnjeg

plana unutarnje

revizije za 2014.

godinu

Izrađen Godišnji plan

unutarnje revizije za

2014. godinu

Siječanj 2014. A, P

5.

Pregledati i dati

stručno mišljenje

o adekvatnosti,

primjeni i

djelotvornosti

sustava unutarnjih

kontrola u

revidiranim

procesima

Obavljljanje

unutarnje revizije u

skladu s

Pririručnikom za

unutarnje revizore

v. 4.0

Izrađeno konačno

revizorsko izvješće i

dostavljeno revidiranim

subjektima i ministru

Tijekom 2014. A

Page 90: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

90

6.

Pružanje

odgovarajućeg

jamstva da

unutarnja revizija

svoje aktivnosti

provodi u skladu s

Međunarodnim

standardima,

Definicijom

unutanje revizije,

Kodeksom

strukovne etike

unutanjih revizora

u javnom sektoru,

važećom

zakonskom i

podzakonskom

regulativom te

činkovito i

djelotvorno kao i

da ih kontinuirano

unapređuje.

Provedba unutarnje

samoprocjene

prema Upitniku za

procjenu

usklađenosti s

međunarodnim

standardima iz

Priručnika za

unutarnje revizore

v. 4.0

Izrađeno Izvješće o

obavljenom unutarnjem

vrednovanju

Prosinac 2014. A

7.

Praćenje provode

li se aktivnosti

provedbe

preporuka u

skladu s

dogovorenim

Planom djelovanja

Praćenje provedbe

preporuka iz ranijih

revizorskih izvješća

Ažurirani statusi

provedbe preporuka iz

ranijih revizorskih

izvješća

Prosinac 2014. A

Page 91: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

91

5.8. Samostalna služba za informativno – obrazovne aktivnosti

R

B

SPECIFIČNI

CILJEVI

ZADATAK/

AKTIVNOST

INDIKATORI

REZULTATA

Odgovorna

ustrojstvena

jedinica/radna

skupina/projek

t

ROK U KOJEM SE

ZADATAK/AKTIVNOS

T MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP

ILI NEKE DRUGE

STRATEŠKE/PLANSK

E DOKUMENTE

VRSTA

AKTIVNOST

I

Što želimo

postići?

Kako ćemo postići

specifične ciljeve?

Koje specifične

zadatke/aktivnosti

moramo poduzeti?

Kako mjerimo

zadatke/aktivnosti

?

Moraju biti

kvantificirani kada

je god to moguće.

Tko je

odgovoran za

provedbu

aktivnosti i

zadataka,

najniža

ustrojstvena

jedinica?

Kada aktivnosti/zadaci

moraju biti dovršeni?

Referenca na strateški

plan MRRFEU-a, na neku

drugu sektorsku strategiju,

na smjernice ekonomske i

fiskalne politike, zaključke

Vlade.

Z-

Zakonodavna,

P-Provedba,

I-Inspekcija

/Nadzor,

A-Praćenje i

analiza

A B C D E F G H

1.

Ostvarenje

nacionalnih

razvojnih

prioriteta kroz

koordinaciju

korištenja

sredstava EU:

Uspostava

učinkovitog

sustava

informiranja i

obuke javnosti o

mogućnostima

korištenja EU

sredstava

Organizirati i održati

"Regionalne dane EU

fondova"

Broj sudionika Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Kvartalno

Strateški plan Ministarstva

regionalnoga razvoja i

fondova Europske unije za

razdoblje 2014. - 2016.,

Odluka sjednice Vlade

Republike Hrvatske o

pokretanju Projekta e-

Građani, od 2. travnja

2013., Komunikacijska

strategija - Strukturni

instrumenti Europske unije

u Republii Hrvatskoj 2007.

- 2013.

P

Pružanje podrške pri

organizaciji tematskih

događaja na visokoj

razini

Broj sudionika Po potrebi P

Suradnja pri izradi TV

emisije "Putem EU

fondova"

Broj emisija, broj

gledatelja, broj

emitiranja Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Kontinuirano P

Izraditi, tiskati, objaviti i

distribuirati brošure

"Najuspješniji EU projekt

u Hrvatskoj"

Broj tiskanih i

distribuiranih

primjeraka

Jednom godišnje P

Izraditi, tiskati, objaviti i

distribuirati brošure o EU

fondovima

Broj tiskanih i

distribuiranih

primjeraka

Jednom godišnje P

Page 92: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

92

Organizirati i održati

javne partnerske

konzultacije

Broj sudionika,

broj ispunjenih

upitnika

Dva puta godišnje za

vrijeme procesa

programiranja

P

Ažurirati web portal o EU

fondovima

www.strukturnifondovi.h

r

Broj posjetitelja na

stranici Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Kontinuirano P, A

Izraditi i distribuirati

newsletter o EU

fondovima

Broj adresa na

koje je distribuiran

newsletter

Jednom mjesečno P

Odgovarati na upite

građana

Broj zaprimljenih

upita / broj

odgovorenih upita

Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Kontinuirano P, A

Organizirati izradu audio-

video priloga o EU

fondovima

Broj priloga Jednom godišnje P

Organizirati i održati

"Dane EU fondova" Broj sudionika

Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Jednom godišnje P

Izraditi i provoditi projekt

"Akademija regionalnoga

razvoja i EU fondova"

Pokretanje

projekta, broj

polaznika

Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Tijekom 2014. P

Organizirati i održati

"Izbor za najuspješniji

EU projekt"

Broj sudionika

Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

Jednom godišnje P

Page 93: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

93

Organizirati i održati

"Tjedan EU fondova" Broj sudionika

aktivnosti

Jednom godišnje P

Izraditi i provoditi on-line

edukacije o EU

fondovima

Broj izrađenih on-

line modula, Broj

sudionika Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Kontinuirano P

Organizirati i održati

radionice za novinare Broj sudionika

Minimalno jednom

godišnje P

Organizirati i održati

radionice za političare Broj sudionika

Minimalno jednom

godišnje P

Organizirati provedbu

istraživanja javnosti o EU

fondovima

Broj provedenih

istraživanja

Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Minimalno jednom

godišnje P

Objaviti i ažurirati liste

operacija

Broj operacija,

broj ažuriranja Kontinuirano P, A

Organizirati i održavati

sastanke mreže osoba za

informiranje i vidljivost

operativnih programa i

projekata iz strukturnih

instrumenata Europske

unije u RH (mreže PO-a)

Broj sudionika

Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Jednom mjesečno /

tematski sastanci -

minimalno dva puta

godišnje

P

Ažurirati i održavati

Forum za PO-e

Broj posjeta na

forumu, broj

ažuriranja, broj

postova

Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

Kontinuirano P, A

Page 94: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

94

Organizirati i održavati

edukacije za PO-e Broj sudionika

aktivnosti Minimalno dva puta

godišnje P, A

Prisustvovati sastancima

INIO i INFORM mreže

Broj održanih

prezentacija od

strane hrvatskih

predstavnika

Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Četiri puta godišnje P

Surađivati s

predstavnicima

Predstavništva Europske

komisije u Republici

Hrvatskoj

Broj aktivnosti na

kojima se

surađuje, broj

održanih sastanaka

Samostalna

služba za

informativno-

obrazovne

aktivnosti

Kontinuirano P

Page 95: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je

6. Financijski plan

2013. 2014. Indeks (3/2 * 100)

1. 2. 3. 4.

2013. 568.181.028,29 726.624.274,00 127,89

2014. 512.062.260,03 726.624.274,00 141,90

7. Pravne osobe druge razine

Pravne osobe druge razine unutar Ministarstva su Središnja agencija za financiranje i

ugovaranje programa i projekata EU (u daljnjem tekstu: SAFU), Agencija za regionalni razvoj

(u daljnjem tekstu: ARR) te Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara (u daljnjem tekstu:

Fond).

SAFU je osnovana Uredbom o osnivanju Središnje agencije za financiranje i

ugovaranje programa i projekata EU (Narodne novine, broj 90/07, 114/07, 29/12).

Radom SAFU-a upravlja Upravno vijeće sastavljeno od predsjednika i dva člana.

Predsjednik Upravnog vijeća je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske

unije, jedan član je Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje, dok je drugi član predstavnik

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

SAFU zastupa i predstavlja ravnatelj/ica, kojeg/koju Vlada Republike Hrvatske

imenuje na prijedlog ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, a

nakon provedenog javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine.

ARR je osnovana Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike

Hrvatske (Narodne novine, broj 155/08, 83/12).

Radom ARR-a upravlja Upravno vijeće kojeg čini predsjednik i dva člana. Članove

Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za

regionalni razvoj Republike Hrvatske, s time da je predsjednik Upravnog vijeća predstavnik

ministarstva nadležnog za regionalni razvoj.

Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj/ica. Ravnatelja/icu Agencije imenuje i

razrješava ministar nadležan za regionalni razvoj, a nakon provedenog javnog natječaja i

prijedloga Upravnog vijeća, na razdoblje od četiri godine.

Page 96: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I …...3 1. Predgovor ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branka Grčića Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je