of 18 /18
Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe...

Page 1: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova

Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Page 2: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012. godinu

Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima čiji sunositelji organizacije na lokalnoj i regionalnoj razini.

Potpora je namijenjena projektima koji se prijavljuju:

u okviru operativnih programa financiranih iz EU fondova koji se već provode (2007.‐2013.),

u okviru budućih operativnih programa financiranih iz fondova EU (2014.‐2020.).

Financijski okvir: 30 milijuna kuna u 2012. godini

Page 3: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

sustavno podupirati pripremu razvojnih projekata u cilju stvaranja adekvatnezalihe kvalitetnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova

usmjeriti nositelje projekata na pripremu razvojnih projekata od većeg značajaza regionalni razvoj (regionalni razvojni projekti)

istovremeno omogućiti potencijalnim prijaviteljima projekata iz slabijerazvijenih područja dodatne mogućnosti za pripremu projekata za EU fondove;

pospješiti uvođenje i punu primjenu EU standarda, postupaka i procedura zapripremu i realizaciju projekata;

dodatno osnažiti stručne (konzultantske) kapacitete za pripremu i realizacijuprojekata namijenjenih financiranju iz EU fondova.

Ciljevi Programa

Page 4: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Potprogrami

Potprogram 1: Priprema regionalnih razvojnih projekata

Potprogram 2: Priprema lokalnih razvojnih projekata na      potpomognutim područjima

Potprogram 3: Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije 

Modul 1: Tehnička pomoć za pripremu projekata

Modul 2: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

Potprogram 4: Priprema nacionalnih strateških projekata 

Page 5: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Potprogrami i indikativne financijske alokacije

Potprogrami Financijskaalokacija

1. Priprema regionalnih razvojnih projekata 35% – 40%

2. Priprema lokalnih razvojnih projekata napotpomognutim područjima 35% – 40% 

3. Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije  10% – 15%

4. Priprema nacionalnih strateških projekata 5% ‐ 10%

Page 6: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Cilj: Poduprijeti pripremu projekata od većeg značaja za regionalni razvoj teosigurati znatan broj spremnih projekata za 2013. i 2014. godinu

Korisnici:

JLPS; javna tijela te s njima izjednačena tijela (fondovi, agencije, ustanove, itd.) koje

je osnovala središnja država ili JLPS trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu i s neprofitnim statusom kao

što su lokalne i regionalne razvojne agencije; komunalna poduzeća u vlasništvu JLPS; turističke zajednice; gospodarske, poljoprivredne i obrtničke komore te klasteri registrirani kao

neprofitne pravne osobe.

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata”

Page 7: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Prioritetna područja ulaganja:

u 2012.g: razvoj poslovne i turističke infrastrukture

u sljedećim godinama: širit će se i na projektne prijedloge iz ostalih područja

Minimalna vrijednost projekta:  1.000.000 eura

Planirani broj projekata: najmanje 30 projekata

Kandidiranje i odabir projekata: na temelju pristiglih prijava projekata u bazu razvojnih projekata MRRFEU će 

odabrati potencijalne projektne ideje za daljnju razradu

Oblik pomoći: 1. ugovaranje tzv. tehničke pomoći za pripremu projekta2. sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata”

Page 8: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

1. Tehnička pomoć za pripremu projekata uključuje:

procjenu investicije i plan izrade projektne dokumentacije(tehnička i opća), tj. izradu projektnog zadatka za projektanta;

razradu projekta (izrada specifičnih analitičkih podloga, definiranjeobuhvata projekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta, nacrtproračuna, definiranje rezultata, opis relevantnosti i održivostiprojekta, itd.);

izradu studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi.

Modul 1: Tehnička pomoć za pripremu projekata

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata”

Page 9: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

2. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije – za odabraneprojekte iz Modula 1, sufinancira se izrada: studije utjecaja na okoliš (ukoliko je primjenjivo) projektne i tehničke dokumentacije uključujući idejni projekt,glavni projekt (arhitektonski, građevinski, instalaterski, tehničkii ostali elaborati koji su regulirani zakonom i drugimpropisima), troškovnik projekta koji ima potvrdu da nijepotreba građevinska dozvola, te izvedbenu dokumentaciju.

Nositelj projekta sufinancira minimalno 15% troškova

Modul 2: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

1. Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata”

Page 10: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Cilj: 

pridonijeti bržem društveno‐gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne dokumentacije za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz EU fondova.

Prihvatljivi projekti:

Razvojni projekti jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta područja)

priprema i izrada projektne dokumentacije za projekte koji mogu konkurirati na natječajima iz IPA programa II, IIIC ili IV. komponente, odnosno budućim natječajima iz strukturnih fondova 

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”

Page 11: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Korisnici:

jedinice lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksurazvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno

javno pravna tijela u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i/iliregionalne samouprave pojedinačno ili više njih zajedno

ostali korisnici koji su prihvatljivi za financiranje u okviru postojećih IPAprograma ‐ II, IIIC i IV Komponenta, odnosno strukturnih fondova EU.

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”

Page 12: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Sufinanciranje:  Sufinanciraju se troškovi izrade dokumentacije Maksimalno 500.000,00 kuna (pojedinačni ili zajednički prijedlog)

do 85% ukupnih troškova pripreme projekata za JLS 1. skupine razvijenosti

do 75% ukupnih troškova pripreme projekata za JLS 2. skupine razvijenosti

za prijavitelje koji do sada nisu imali iskustva s pripremom i/ili provedbom EU projekata maksimalni iznos sufinanciranja se povećava za 5%.

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”

Page 13: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Prioritetna područja ulaganja:

razvoj javne poslovne infrastrukture

razvoj javne turističke i kulturne infrastrukture

razvoj i upravljanje ljudskim resursima

energetska učinkovitost

zaštita okoliša 

očuvanje zaštićenih područja 

2. Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”

Page 14: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Cilj: pomoć korisnicima koji imaju problema u sufinanciranju provedbe projekata za koje su

im dodijeljena EU sredstva (kroz IPA komponente II., III.C i IV.) u cilju povećanjaapsorpcije sredstava koja su na raspolaganju RH u pretpristupnom razdoblju.

Prihvatljivi projekti: razvojni projekti kojima su dodijeljena bespovratna sredstava u okviru natječaja koji se

financiraju iz IPA programa – komponente II., III.C i IV. te su započeli s provedbomprojekta.

Korisnici: JLPS; javna tijela te s njima izjednačena tijela koje je osnovala središnja država ili JLPS trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu i s neprofitnim statusom ; komunalna poduzeća u vlasništvu JLPS; turističke zajednice; gospodarske, poljoprivredne i obrtničke komore te klasteri registrirani kao neprofitne

pravne osobe.

3. Potprogram „Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije”

Page 15: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Financiranje : 

do 85% sredstava nužnih za nacionalno sufinanciranje (koje je korisnik dužansam osigurati za provedbu projekta)

samo iznimno kompletan iznos sredstava koje korisnik treba osigurati zasufinanciranje

Odabir projekata:

na temelju izvršene procjene opravdanosti zahtjeva te ocjene tijeka dosadašnjeprovedbe projekta.

iz IPA programa, komponente II., III.C ‐ prvi prioritet i IV.

3. Potprogram „Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije”

Page 16: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

4. Potprogram „ Priprema nacionalnih strateških projekata”

Cilj:

pomoć jedinicama lokane i područne (regionalne) samouprave u njihovimobvezama vezanim uz izradu ili izmjenu dokumentacije potrebne za pripremunacionalnih strateških projekata.

Prihvatljivi troškovi:

izrada ili izmjena dokumentacije iz nadležnosti jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave potrebna u svrhu pripreme nacionalnih strateškihprojekata financiranih kroz fondove Europske unije (prostorno‐planskadokumentacija i sl.).

Page 17: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

Korisnici : 

jedinice lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj

Način financiranje : 

dodjela bespovratne pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave) za troškove izrade ili izmjene potrebne dokumentacije 

Odabir projekata: 

u konzultacijama s nositeljem pripreme nacionalnog strateškog projekta

4. Potprogram „ Priprema nacionalnih strateških projekata”

Page 18: Program pripreme i provedbe razvojnih projekata ... - Program... · Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012

HVALA NA PAŽNJI !