of 33 /33
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 201 2020 2014.2020. – mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Natalija Šimunović, voditeljica službe Uprava za strateško planiranje Zagreb, 15. prosinca 2014.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i...

Page 1: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 201 20202014.­2020. 

– mogućnosti za županije, gradove i općine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Natalija Šimunović, voditeljica službej jUprava za strateško planiranje

Zagreb, 15. prosinca 2014.g p

Page 2: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Ključni strateški i programski dokumenti RH 2014.­2020. – stanje 

• Europska Komisija službeno potvrdila Sporazum o partnerstvu s RH 30. li t d 2014listopada 2014.

• Sljedeći korak – odobrenje 2 operativna programa za provedbu Kohezijske politike cilj Ulaganje za rast i razvoj”:politike, cilj „Ulaganje za rast i razvoj :• OP „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) ‐ ukupna alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) → 6,881 milijardi eura. 

• OP „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) ukupna alokacija iz Europskog socijalnog fonda (ESF) → 1,516 milijardi eura. 

• Prijedlozi operativnih programa službeno su upućeni Europskoj komisiji (EK) na• Prijedlozi operativnih programa službeno su upućeni Europskoj komisiji (EK) na usvajanje 21. srpnja 2014. sukladno rokovima za sve države članice

• OPKK usvojen od strane Vlade RH i Europske komisije 12. prosinca • Usvajanje OPULJP‐a očekuje se do kraja 2014. godine 

Page 3: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

OP „Konkurentnost i kohezija“ 2014. ­ 2020. 

Prioritetna os Financijska alokacija (EUR)

1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija 664.792.1651. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija 664.792.165

2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije 307.952.676

3. Poslovna konkurentnost 970.000.000

4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivihizvora energije

531.810.805

5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima 245.396.1475. Klimatske promjene i upravljanje rizicima 245.396.147

6. Zaštita okoliša i održivost resursa 1.987.360.6087. Povezanost i mobilnost 1.310.205.755

8. Socijalno uključivanje i zdravlje 356.500.000

9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 270.914.791

10.Tehnička pomoć 236.112.612pUkupno 6.881.045.559

Page 4: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske j j jtehnologije 

Prioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

k ifič i iljInvesticijski prioritet 2a

Daljnji razvoj širokopojasnog pristupa i iskorak prema 

Specifični cilj 2a1

Razvoj širokopojasne infrastrukture mreža sljedeće pristupa i iskorak prema 

mrežama velikih brzina i podrška prihvaćanju novih tehnologija i mreža za digitalno 

infrastrukture mreža sljedeće generacije  (NGN) za maksimalno povećanje društvenih i gospodarskih 

209.370.040 €

tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo

društvenih i gospodarskih koristi

Page 5: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Prioritetna os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije 

Investicijski prioritet 2a

Aktivnosti koje će biti podržane:

• Razvoj agregacijskih mreža sljedeće generacije i spajanje javnih ustanova na ž lj d ć ij NGN bij li i i i d čjimreže sljedeće generacije, u NGN bijelim i sivim područjima

• Razvoj pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacijep p j g j

Glavni korisnici:

• Tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) iz bijelih područja, dok će građani i poduzeća predstavljati ciljne skupine. Među navedenim ciljnim skupinama prioritet će imati poslovne zone, poduzetničke poslovne institucije i poduzećap j p

Page 6: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i b lji ih i   ijobnovljivih izvora energije

Prioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

Investicijski prioritet 4cPodupiranje energetske učinkovitosti  pametnog 

Specifični cilj 4c3Povećanje učinkovitosti  80.000.000 €

učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj i f k i   klj č j ći 

sustava toplinarstva

100.000.000 €Specifični cilj 4c4

infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru

Povećanje učinkovitosti javne rasvjete

20.000.000 €

Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju 

Specifični cilj 4d1Pilot projekt uvođenja  20.000.000 € 20.000.000 €j j j j

pri niskim i srednjim razinama napona

p j jnaprednih mreža

Page 7: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energijeobnovljivih izvora energije

Glavne ciljne skupine i korisnici:• 4c3 i 4c4 tijela regionalne i lokalne samouprave, tvrtke koje se bave javnim j g p j juslugama.

Aktivnosti 4c3Aktivnosti 4c3• Ulaganja u mrežu toplinarstva – renovacija i modernizacija, prednost područjima u kojima se toplinarstvo više koristi (veći gradovi)

• Cilj se namjerava provesti u sklopu integriranog teritorijalnog pristupa• Cilj se namjerava provesti u sklopu integriranog teritorijalnog pristupa

Aktivnosti 4c4• Mjere povećavanja učinkovitosti sustava javne rasvjete• Sva ulaganja će morati biti dio akcijskih planova za energetski učinkovitu javnu rasvjetu, koju moraju razviti lokalna/regionalna tijelarasvjetu, koju moraju razviti lokalna/regionalna tijela

Page 8: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4d: Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji dj l j i i ki i d ji idjeluju pri niskim i srednjim razinama naponaPrimjer aktivnosti koje će biti financirane u svrhu ostvarenja specifičnih ciljeva:• promicanje i uvođenje tehnologija pametnih mreža u odabranim područjima, kao i drugih mjera gospodarenja energijom povezanih s informatičkim tehnologijama (poput automatizacije i daljinskog upravljanja) kojima se jača itehnologijama (poput automatizacije i daljinskog upravljanja) kojima se jača i usklađuje potrošnja s proizvodnjom;

• aktivnosti pripreme i realizacije projekataGl   ilj   k i  i k i i i 4d1Glavne ciljne skupine i korisnici 4d1• (Javne) tvrtke nadležne za distribucijsku mrežu (operatori distribucijskog sustava)

• tijela lokalne vlasti

Page 9: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Prioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

k 5Investicijski prioritet 5aPodupiranje ulaganja za prilagodbu klimatskim 

Specifični cilj 5a1Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja  30 396 147 €

promjenama, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu

predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

30.396.147 €

245 396 147€245.396.147€Investicijski prioritet 5bPoticanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika   Specifični cilj 5b1rješavanje specifičnih rizika, osiguravanje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava pra ljanja   sl čaj  

Specifični cilj 5b1Jačanje sustava upravljanja katastrofama

215.000.000€

upravljanja u slučaju katastrofa

Page 10: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Investicijski prioritet 5a

Primjeri aktivnosti:• Mjere za poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka u svrhu praćenja klime• Mjere za poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka u svrhu praćenja klime,prikupljanja podataka, modeliranja, analize i predviđanja informacija vezanih uz klimu

• Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta javnih ustanova koje se bave klimatskimpromjenama.p j

• Integracija klimatskih promjena u postupak planiranja pripremanjem akcijskih planovaza prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnim razinama, integracijom mjeraprilagodbe u sve strateške i razvojne dokumente, razvoj planova za sprječavanje učinakaklimatskih promjena u sektorima koji su osjetljivi na klimatske promjene i razvoj metodai normi za provedbu mjera prilagodbe

Potencijalni korisnici: Javne ustanove koje se bave klimatskim promjenama (Ministarstvo, DHMZ), tijela lokalne vlasti, NVO‐i, znanstvene i akademske institucije.

Page 11: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicimaInvesticijski prioritet 5bInvesticijski prioritet 5b

Primjeri aktivnosti koje se financiraju kako bi se postigli specifični ciljevi:

Prevencija: programi podizanja svijesti o rizicima, promicanje i obrazovanje stvarajući j p g p j j , p j j jtime otporne zajednice; priprema specifičnog projekta u sektorima koji su zahvaćeni najuobičajenijim katastrofalnim događajima (Procjena ugroženosti)Pripravnost: mjere za razvoj organizacijskih sustava i kapaciteta za zaštitu od svihPripravnost: mjere za razvoj organizacijskih sustava i kapaciteta za zaštitu od svih katastrofa i organizacija upravljanja, uključujući razvoj i uspostavu sustava ranog upozoravanja, čime se stvaraju preduvjeti za odgovarajuće sprečavanje katastrofa, odaziv i mjere upravljanjamjere upravljanja Odgovor: nabava i izgradnja opreme i infrastrukture za smanjenje štete od katastrofa poput nabavke komunikacijskih sustava koji se koristi za službu spašavanja te ublažavanje posljedica katastrofa na pogođenim područjima.Potencijalni korisnici: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, DHMZ, druga nadležna ministarstva i agencije, Hrvatske vode te regionalna (županijska) i lokalna tijela vlasti.ministarstva i agencije, Hrvatske vode te regionalna (županijska) i lokalna tijela vlasti.

Page 12: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Prioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

Specifični cilj 6c1

Investicijski prioritet 6cOčuvanje zaštita  promicanje razvoj 

Specifični cilj 6c1Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine

128.351.269 €

238.020.392 €Očuvanje, zaštita, promicanje razvoj prirodne i kulturne baštine Specifični cilj 6c2

Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja 

d b š

109.669.123 €

prirodnom baštinomInvesticijski prioritet 6eAktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i 

Specifični cilj 6e1Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kakvoće zraka sukladno Uredbi 

20.000.000 €okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), 

praćenja kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

100.000.000 €Specifični cilj 6e2Obnova „brownfield” lokacija (bivša vojna  80.000.000 €

smanjenje  zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke

Obnova „brownfield  lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU­a

80.000.000 €

Page 13: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Investicijski prioritet  6c: Očuvanje, zaštita, promicanje razvoj prirodne i kulturne baštinePrimjeri aktivnosti za specifične ciljeve 6c1 i 6c2 • obnova i rekonstrukcija kulturnih znamenitosti baštine (arheološka nalazišta, industrijska baština, utvrde,  dvorci i kurije, palače, tradicijsko graditeljstvo) te gradnja vezane infrastrukture kao i poboljšanje usluga na lokacijama kulturne baštine, te stvaranje novih usluga koje će doprinijeti integriranom razvoju turizma;integriranom razvoju turizma;

• poboljšanje sustava upravljanja kulturnom baštinom izradom  planova upravljanja, te konzervatorskih analiza i smjernica ;

• podizanje javne svijesti obrazovanjem o kulturnoj baštini i njenom promocijom s ciljem povećanjapodizanje javne svijesti obrazovanjem o kulturnoj baštini i njenom promocijom s ciljem povećanja vidljivosti .  Također je uključena promocija i promidžba kulturnih dobara u turističke svrhe;

• Povećanje atraktivnosti i održivog korištenja prirodne baštinePrimjeri korisnika za specifične ciljeve 6c1 i 6c2Primjeri korisnika za specifične ciljeve 6c1 i 6c2• Državna tijela i institucije, tijela regionalne i lokalne samouprave, vlasnici kulturnih dobara,  javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima/područjima unutar mreže Natura 2000 na nacionalnoj i regionalnoj/lokalnoj razini, tijela lokalne vlasti

13

Page 14: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursaInvesticijski prioritet 6e: Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova

Potencijalni korisnici i primjeri aktivnosti za specifični cilj 6e1• Gradovi, tijela lokalne vlasti, javne ustanove, udruge gradova/općina, NVO‐i• Mjere poboljšanja kvalitete zraka u gradovima s preko 10 000 stanovnika• Mjere poboljšanja kvalitete zraka u gradovima s preko 10 000 stanovnika • Nadogradnja i osuvremenjivanje mreže za praćenje kakvoće zraka prema Direktivi o kvaliteti zraka 2008/50 EZ‐a 

• Nadogradnja i nabava novih kemijsko‐laboratorijskih instrumenata za utvrđivanje kemijskog• Nadogradnja i nabava novih kemijsko‐laboratorijskih instrumenata za utvrđivanje kemijskog sastava lebdećih čestica i padalina 

• Razvoj sustava upravljanja kvalitetom zraka: nadogradnja i razvoj kapaciteta, računalnih sredstava i infrastrukture za modeliranje kvalitete zraka;j

• Jačanje kapaciteta svih nacionalnih i regionalnih tijela koja su odgovorna za provedbu EU legislative o kvaliteti zraka;

Potencijalni korisnici i primjeri aktivnosti za specifični cilj 6e2j p j p j

• Tijela regionalne i lokalne samouprave (gradovi), javne usluge, udruge gradova/općina, NVO‐i• Revitalizacija pojedinih dijelova gradova ‐ industrijskih zona, bivših vojnih objekata  itd.,  koja će omogućiti korištenje već postojećih (fizičkih) resursa

14

g j p j ( )• Prostorno uređenje povezano sa zasebnim dijelovima grada za koje je određena revitalizacija (urbana preobrazba)

Page 15: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Prioritet ulaganja Specifični cilj KF sredstva

I ti ij ki  i it t 6iInvesticijski prioritet 6iUlaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne 

Specifični cilj 6i1Smanjena količina otpada koji se odlaže na  475.000.000 €

ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša

odlagališta 

Investicijski prioritet 6iiUlaganje u sektor vodnoga gospodarstva 

Specifični cilj 6ii1Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe d ć 1 049 340 216 €

g g pkako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u 

vode za piće 1.049.340.216 €(specifični ciljevi  6ii1 i 6ii2)

Specifični cilj 6ii2Razvoj sustava sakupljanja i obrade otpadnih voda 

području okoliša s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

Page 16: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursaIn esticijski prioritet 6i  Ul j kt t dInvesticijski prioritet 6i: Ulaganje u sektor otpada Potencijalni korisnici za Specifične ciljeve 6i1: državna tijela i organizacije odgovorne za planiranje i praćenje gospodarenja otpadom; tijela lokalne vlasti, komunalne tvrtke, poduzeća, NVO‐ovi;ovi; Primjeri aktivnosti za Specifične ciljeve 6i1 i 6i2:• Aktivnosti za uvođenje i poboljšanje odvojenog skupljanja, oporabe, recikliranja i ponovne upotrebe otpadaupotrebe otpada 

• Ulaganja u postrojenja za reciklažu i oporabu, reciklažne centre i dvorišta za ponovno korištenje, reciklažu i oporabu (koji uključuje sve tokove otpada, primjerice medicinski otpad, baterije, građevinski otpad i šuta, itd.);

• Izgradnja nove infrastrukture za gospodarenje otpadom uključujući centre za gospodarenje otpadom na razini županije/regije

• Izgradnja spalionica otpada (postrojenja za dobivanje energije iz otpada);• Nabava posebne opreme (kompaktori, posebna vozila za odvoz smeća, buldožeri, i ostala oprema uNabava posebne opreme (kompaktori, posebna vozila za odvoz smeća, buldožeri, i ostala oprema u funkciji CGO‐a);

• Prilagođavanje i sanacija/zatvaranje/rehabilitacija postojećih odlagališta komunalnog otpada, nelegalnih deponija i “crnih točaka” koje će pridonijeti smanjenju štetnih okolišnih utjecaja 

d k t d j t d

16

neadekvatnog gospodarenja otpadom;

Page 17: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursaInvesticijski prioritet 6ii – Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravneInvesticijski prioritet 6ii  Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša

Potencijalni korisnici za Specifične ciljeve 6ii1 i 6ii2: Državna tijela i organizacije odgovorne za upravljanje vodama, tijela lokalne vlasti, javni isporučitelji vodnih usluga, Hrvatske vode;   p j j , j , j p j g , ;Primjeri aktivnosti za Specifične ciljeve 6ii1 i 6ii2:• mjere za opskrbom kvalitetnom pitkom vodom i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom pitkom vodom, izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom mreža opskrbe pitkom vodom i postrojenja za p g j / j / g j p p p j jpročišćavanje (poboljšanje) vode za piće i postrojenja za desalinizaciju kako bi se udaljene otoke i udaljena naselja u unutrašnjosti opskrbilo pitkom vodom

• povećanje učinkovitosti javnog vodoopskrbnog sustava, smanjenje gubitaka vode i ulaganja u otkrivanje i li i i j tieliminiranje propusnosti

• mjere kojima se povećava povezanost stanovništva s javnim sustavima odvodnje otpadnih voda izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje otpadnih voda

• izgradnja/rekonstrukcija/nadogradnja postrojenja za obradu otpadnih voda, malih postrojenja za obradu otpadnih voda i septičkih jama (kao malenih pojedinačnih postrojenja u okviru javnog sustava) i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu laboratorijske opreme itd.)

• izgradnja/rekonstrukcija automatskih stanica za praćenje kakvoće vode i hidroloških podataka razvoj• izgradnja/rekonstrukcija automatskih stanica za praćenje kakvoće vode i hidroloških podataka, razvoj analize podataka i alata za modeliranje, i nabava potrebne opreme i postrojenja

• provedba odgovarajućih zaštitnih mjera u zonama sanitarne zaštite izvorišta

Page 18: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Prioritet ulaganja Specifični cilj KF sredstva

Specifični cilj  6iii1

I i ij ki  i i  6iii

Specifični cilj  6iii1Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito upravljanje bioraznolikošću

21.000.000 €

Investicijski prioritet 6iii

Zaštita i obnova bi lik ti i tl  t  

bioraznolikošću

Specifični cilj 6iii2Uspostava okvira za održivo upravljanje  54 000 000 €bioraznolikosti i tla te 

promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 mrežu i 

125.000.000 €Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)

54.000.000 €

Natura 2000 mrežu i zelenu infrastrukturu Specifični cilj  6iii3

Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i  Natura 2000 

50.000.000 €

područjima

18

Page 19: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Investicijski prioritet 6iii: Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito upravljanje bioraznolikošćuPotencijalni korisnici j

• Vladina tijela i institucije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima/ područjima mreže Natura 2000, privatni sektor, Hrvatske šume, državna tijela i javne ustanove za protuminsko djelovanje pravne osobe koje skrbe za životinje OCDustanove za protuminsko djelovanje, pravne osobe koje skrbe za životinje, OCD (organizacije civilnog društva).

Primjeri aktivnosti SC 6iii2

• Očuvanje i prikladno upravljanje mrežom Natura 2000 • Podrška očuvanju vrsta• Smanjenje negativnih učinaka na bio raznolikost• Smanjenje negativnih učinaka na bio raznolikostPrimjeri aktivnosti SC 6iii3

• Zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i  područjima mreže Natura 2000 g j p j(uključujući razminiranje 

Page 20: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

P i it t  l j S ifič i  ilj EFRR  d t  Prioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva 

Investicijski prioritet 7a Podupiranje multimodalnog 

Specifični cilj  7a1 Unaprjeđenje cestovne TEN‐T

jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN­T 

Unaprjeđenje cestovne TEN T mreže i pristupa TEN‐T cestovnoj mreži 

330.000.000  €

i ij ki  i i   b Investicijski prioritet 7b Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta 

Specifični cilj7b2 Poboljšanje cestovne sigurnosti 

70.000.000 €sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN­T­a, uključujući multimodalna čvorišta 

na mjestima s visokim miješanim prometom 

70.000.000 €

  KF sredstva 

Investicijski prioritet 7i Podupiranje multimodalnog  Specifični cilj  7i1 

ćjedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN­T 

Povećanje teretnog prometa naunutarnjim vodnim putovima 

60.000.000 €

Page 21: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

Prioritet ulaganja Specifični cilj KF sredstva

Investicijski prioritet 7ii Specifični cilj  7ii1Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometni sustavi sa niskim 

Povećanje dostupnosti otoka za njihove stanovnike

80.000.000 €

Specifični cilj 7ii2buke) i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i 

370.000.000 €Specifični cilj 7ii2Povećanje broja putnika u javnom prijevozu

170.000.000 €

aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti

Specifični cilj 7ii3Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom

100.000.000 €

Investicijski prioritet 7iiiRazvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i  interoperabilnihž lj ičkih i j

Specifični cilj  7iii1Povećanje uporabe i važnosti 500.205.755 €

željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke

željezničke mreže

Page 22: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnostPrioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

Investicijski prioritet  7b: Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN‐T‐a, uključujući multimodalna čvorištaPotencijalni  korisnici: Hrvatske ceste/ lokalne vlastiPrimjeri aktivnosti SC 7b1: Primjeri aktivnosti SC 7b1: 

• fizička poboljšanja odabranih odjeljaka cestovne mreže (uključujući pješačke i biciklističke staze/trake)

• rekonstrukcija cesta malog opsega i na pojedinačnim točkama (uključujući pješačke i biciklističke staze/trake)

• poboljšavanje pokrivenosti cesta prometnim znakovima horizontalnom signalizacijom tepoboljšavanje pokrivenosti cesta prometnim znakovima, horizontalnom signalizacijom te njihova poboljšana vidljivost

• priprema projektne dokumentacije unutar ovog investicijskog prioriteta.

Page 23: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

Investicijski prioritet 7i 

P d i j lti d l j di t k t t l jPodupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN‐T Potencijalni korisnici Agencija za vodne putove, lučke upravePrimjeri aktivnosti SC 7i1: 

• izgradnja ili modernizacija infrastrukture namijenjene operabilnosti luka unutarnjih plovnih putova uključujući izravan pristup i povezanost s drugim oblicima prijevozaplovnih putova, uključujući izravan pristup i povezanost s drugim oblicima prijevoza,

• unaprjeđenje plovnosti unutarnjih plovnih putova s naglaskom na rijeku Savu, • priprema projektne dokumentacijep p p j j

Page 24: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnostInvesticijski prioritet 7ii – Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu …

Primjeri aktivnosti SC 7ii1: • Osuvremenjavanja i gradnja nove infrastrukture luka – potpora komunikaciji s otocima • Poboljšanje izravne dostupnosti  luka za prijevoz putnikaj j p p j p• Kupnja novih manjih putničkih brodova s manjom emisijom ugljika • Mjere kojima se unapređuje sigurnost prometaPotencijalni korisnici: tijela lokalne vlasti u prometnim funkcionalnim regijama sjevernogPotencijalni korisnici: tijela lokalne vlasti u prometnim funkcionalnim regijama sjevernog Jadrana, sjeverne i središnje Dalmacije, južna Dalmacija i tvrtke s uslugama prijevoza (otoci)Primjeri aktivnosti SC 7ii2: Primjeri aktivnosti SC 7ii2: • Razvoj infrastrukture za tvrtke javnog prijevoza (energetski učinkovita rješenja) • Razvoj infrastrukture i sustava parkiranja • Osuvremenjivanje javnog prijevoza i željezničkog voznog parka j j j g p j j g g p• Primjena sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima (ITS)Potencijalni korisnici: gradovi, županije

Page 25: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

Primjeri aktivnosti SC 7ii3: • Gradnja i osuvremenjivanje zrakoplovne infrastrukture i opreme u zračnoj luci j j j p p jDubrovnik, uključujući nadogradnju i rekonstrukciju glavnog uzletišta, izgradnja paralelnih rulnih staza, izgradnja putničkih zgrada itd. 

Glavni korisnik: zračna luka DubrovnikInvesticijski prioritet 7iii – Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i   interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje  mjera za smanjenje bukePrimjeri aktivnosti SC 7iii1: je a t ost SCIzgradnja, obnova i osuvremenjivanje željezničkih pruga, nabava i osuvremenjivanje putničkog željezničkog voznog parka, provedba zajedničkih europskih standarda u područjima GSM‐R, ERTMS, ETCS itd.p jPotencijalni korisnici: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. i željeznički gospodarski subjekti, vlasnici željezničkih kolodvora i tijela lokalne vlasti vezana za projekte integracije gradskog prijevoza

Page 26: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravljePrioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstvaPrioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

Investicijski prioritet 9a 

Specifični cilj  9a1 Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, sa fokusom na udaljena 

45.000.000  € 

Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, 

zdravstvenoj zaštiti, sa fokusom na udaljena i  deprivirana područja 

Specifični cilj 9a2 Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti  105 000 000 € p ,

regionalnom i  lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu   256.500.000€ 

Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja  

105.000.000 € 

SO 9.a.4 Provedba pilot aktivnosti s ciljem č

ejed a ost u s s uzdravstvenog statusa,  promičući socijalnu  uključenost, kulturne i  

56 500 000€promicanja socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva ratnih veterana i žrtava rata 

20.000.000 € 

Specifični cilj 9a3  uključenost, kulturne i  rekreativne usluge te prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici

Specifični cilj 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s  86.500.000 € 

skrbi na skrb u zajednici          p p j g pinstitucionalne skrbi na skrb u zajednici  putem poboljšane socijalne infrastrukture 

 

Page 27: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravljePrioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje

Investicijski prioritet 9bPružanje podrške fizičkoj  

Specifični cilj  9b1Održiva fizička, socijalna i 

Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih 

jgospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih 

100.000.000 € 100.000.000€

zajednica u urbanim i ruralnim područjima

ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Page 28: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravljePrioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje

Investicijski prioritet 9a ­ Primjeri aktivnosti i potencijalni korisnici SC 9a1: Investicije EFRR‐a bit će usmjerene na pružatelje primarne zdravstvene skrbi (PZS) u područjima j p j p ( ) p jgdje Mreža javne zdravstvene službe definira potrebu za ekipama PZS‐a, ako takve ekipe nisu uspostavljene zbog neadekvatne infrastrukture ili manjka kadra. Potporu EFRR‐a će moći primati pružatelji PZS‐a na područjima koja su, po razvojnom indeksu, socioekonomski p p j p j j , p j ,deprivirana i na geografski izoliranim područjima, ponajviše otocima. Investicijama EFRR­a će se podržavati sljedeće: • Nabava medicinske opreme i vozila potrebnih za pružanje PZS‐aNabava medicinske opreme i vozila potrebnih za pružanje PZS a • Kupnja medicinske opreme za pružatelje PZS‐a, uključujući uređaje koji mogu smanjiti potrebu za uputnicama i pružiti odgovarajuću njegu bliže domovima pacijenata. 

• Vozila za pružatelje PZS‐a koristit će se s ciljem povećanja mobilnosti zdravstvenih ekipa iVozila za pružatelje PZS a koristit će se s ciljem povećanja mobilnosti zdravstvenih ekipa i za povećanje broja kućnih posjeta. 

• Izgradnja i opremanje zajedničkih medicinskih odjela za hitne slučajevel k č h l b lPotencijalni korisnici: četiri prihvatljive bolnice

Page 29: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravljePrioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje

Investicijski prioritet 9a – primjeri aktivnosti i potencijalni  korisnici SC 9a3: 

1 DEINSTITUCIONALIZACIJA: tijekom prve faze financirat će se infrastrukturna ulaganja potrebna1. DEINSTITUCIONALIZACIJA: tijekom prve faze financirat će se infrastrukturna ulaganja potrebna za deinstitucionalizaciju 32 institucije uključene u već pripremljeni Operativni plan,2. POBOLJŠANA RASPOLOŽIVOST USLUGA U ZAJEDNICII i ij ki  i i  9bInvesticijski prioritet 9b:

Unutar SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva planirane su dvije vrste kti ti  aktivnosti: 

1.Pripremne aktivnosti kojima se omogućava bolja usmjerenost intervencija, uključivanje ključnih lokalnih dionika u pripremu planova intervencija za 5 pilot područja, povećanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih tijela te dionika uključenih u proces stvaranje jasnog strateškog pristupa zalokalnih i nacionalnih tijela te dionika uključenih u proces, stvaranje jasnog strateškog pristupa za regeneraciju te potpora pripreme planova integracije. Korisnik ove aktivnosti će biti MRRFEU;

2.Ulaganja u pilot područja s ciljem socio‐ekonomske revitalizacije (ulaganja u fizičku infrastrukturu te ulaganja u obrazovne socijalne i druge programe) Korisnici: JLS pilot područjainfrastrukturu te ulaganja u obrazovne, socijalne i druge programe). Korisnici: JLS pilot područja, općinske i državne ustanove,  NVO‐i itd. 

Page 30: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenjej j j j

Prioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

Specifični cilj 10a1

Investicijski prioritet 10a

Specifični cilj 10a1Razvoj digitalno zrelih škola  koje su spremne za korištenje potencijala informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju i 

102.914.791€Investicijski prioritet 10a

Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno

komunikacijske tehnologije u obrazovanju i razvoju vještina za 21. stoljeće, neophodnih na tržištu rada

vještine i cjeloživotnoučenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i

207.914.791€Specifični cilj 10a2Modernizacija i unapređenje infrastrukture studentskog smještaja u visokom obrazovanju s obrazovanje i 

osposobljavanjestudentskog smještaja u visokom obrazovanju s ciljem poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente s lošim socio­ekonomskim  statusom

105.000.000  €

lošim socio­ekonomskim  statusom

30

Page 31: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenjePrioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet 10a: Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje j j p j jPrimjeri aktivnosti za SC 10a1: • Nabava IKT opreme za osnovne i srednje škole  • Opremanje osnovnih i srednjih škola prikladnim LAN‐ovima;Opremanje osnovnih i srednjih škola prikladnim LAN ovima; • Raspoređeni centri podataka spremni za apsorbiranje povećane potražnje za e‐uslugama i e‐sadržajem u obrazovnom oblaku; 

Potencijalni korisnici: CARNET, osnovne i srednje škole;j j

Primjeri aktivnosti za SC 10a2: • Rekonstrukcija studentskih domova i gradnja novih s ciljem osiguravanja smještaja 

d lj l ž jza studente u nepovoljnom položaju. Potencijalni korisnici: studentski centri, visoko‐obrazovne institucije;

Page 32: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Prioritetna os 10: Tehnička pomoćpPrioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

Specifični cilj TA1Specifični cilj TA1Osiguranje adekvatnih i učinkovitih ljudskih kapaciteta za provedbu OP­a

/ 236.112.612 €

Specifični cilj TA2Potpora učinkovitoj implementaciji, nadzoru i evaluaciji programanadzoru i evaluaciji programa

Specifični cilj TA3Potpora informiranju javnosti i izgradnja kapaciteta (potencijalnih)korisnika  za pripremu i provedbu projekatai provedbu projekata

Page 33: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije fileOperativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.2020. –mogućnosti za županije, gradove i općine Ministarstvo

Zahvaljujemo na pažnji!j j p j

Za dodatne informacije ljubazno molimo obratite se na:

f hwww.mrrfeu.hr

www.strukturnifondovi.hr

[email protected]

33