Brosura 084 Ministarstvo Financija

 • View
  63

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brosura Ministarstvo Financija

Text of Brosura 084 Ministarstvo Financija

 • VI. DOPUNJENO I IZMIJENJENO IZDANJEPodaci u ovoj brouri aurni su na dan 12. travnja 2007. godine.

  Iznajmili ste stan, sobu ili postelje putnicima ili turistima, ili moda organizirate kamp?

  Znate li tko, kad i koje poreze mora platiti?

  Iznajmljivanje stanova, soba

  i postelja putnicima i turistima i

  organiziranje kampova

  084www. porezna- uprava.hr

  Republika HrvatskaMinistarstvo nancijaPorezna uprava

  Porezne obveze graana

 • 2www.porezna-uprava.hr

  IZNAJMLJIVANJE STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA I ORGANIZIRANJE KAMPOVA

  Ova broura e Vam kao graaninu (zikoj osobi) objasniti koje su Vae obveze i prava to proizlaze iz vaeih propisa u vezi s oporezivanjem iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, te kako ete ispuniti te obveze i ostvariti prava. U odgovorima na najee postavljana pitanja razraene su osnovne zakonske odredbe. Ako su Vam i nakon to ste proitali ovu brouru ostale neke nejasnoe dodatna pojanjenja moete pronai na Internet stranicama Ministarstva nancija RepublikeHrvatske, Porezne uprave, i to na web adresi www.porezna-uprava.hr, ili u ispostavi Porezne uprave prema Vaem prebivalitu ili uobiajenom boravitu.

  Koje poreze graanin obraunava i plaa po osnovi djelatnosti iznaj-mljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i od organizira-nja kampova?

  1. Porez na dohodak 1.1. godinji paualni porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i poste-

  lja putnicima i turistima i organiziranja kampova plaaju graani koji putni-cima i turistima iznajmljuju najvie 20 postelja i/ili organiziraju kamp na svo-jem zemljitu najvie za 10 smjetajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju),

  ili 1.2. porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tu-

  ristima i organiziranja kampova koji se utvruje na temelju poslovnih knjiga na nain to je propisan za samostalne djelatnosti plaaju graani koji pu-tnicima i turistima iznajmljuju vie od 20 postelja i/ili organiziraju kamp na

  Sadraj:

  1. Uvod 22. Godinji paualni porez na dohodak od iznajmljivanja stanova,

  soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova 33. Utvrivanje poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova,

  soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na temelju poslovnih knjiga kao porez na dohodak od samostalne djelatnosti 11

  4. Prirez porezu na dohodak 205. Porez na dodanu vrijednost (PDV) 236. Primjeri obraunavanja poreza 307. alba, preplata i zastara 328. Porezni prekraji 349. Propisi 3510. Privitak - Razvrstavanje turistikih mjesta u razrede 36

  1. Uvod

 • 3www.porezna-uprava.hrIZNAJMLJIVANJE STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA I ORGANIZIRANJE KAMPOVA

  svojem zemljitu za vie od 10 smjetajnih jedinica, odnosno za vie od 30 gostiju, graani koji ele prijei na utvrivanje dohotka na nain to je propi-san za samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga i graani koji su u sustavu PDV-a,

  2. Porez na dobit obraunava i plaa obveznik poreza na dohodak kojemu je Porezna uprava odobrila plaanje poreza na dobit umjesto poreza na doho-dak,

  3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) obraunavaju i plaaju obveznici PDV-a,4. Prirez porezu na dohodak plaaju obveznici poreza na dohodak ako je pri-

  rez propisan gradskom ili opinskom odlukom u mjestu njihovog prebivalita ili uobiajenog boravita.

  2. Godinji paualni porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova

  Tko moe biti porezni obveznik godinjeg paualnog poreza na doho-dak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i od organiziranja kampova?

  Fizika osoba graanin ako ispunjava slijedee uvjete:1. nadleni ured1 je odobrio pruanje ugostiteljskih usluga u domainstvu u skladu

  s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,2. putnicima i turistima iznajmljuje svoje stanove, sobe i postelje, i to najvie do 20

  postelja i/ili organizira kamp na svojem zemljitu najvie za 10 smjetajnih jedi-nica, odnosno istovremeno za 30 gostiju,

  3. nije obveznik PDV-a prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, i4. dohodak ne utvruje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslo-

  vnih knjiga.

  1 Ured dravne uprave u upaniji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, koje je nadleno za poslove turizma prema mjestu sjedita objekta, odnosno prema mjestu gdje se pruaju usluge.

  i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 138/06) propisano je da ugostiteljske djelatnosti u domainstvu moe pruati zika osoba dravljaninRepublike Hrvatske koja nije obrtnik niti trgovac pojedinac, a pod uvjetom da iznaj-mljuje najvie 16 postelja i/ili organizira kamp za najvie 25 gostiju.

  i Graanin kojemu je do dana stupanja na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (28. prosinca 2006. godine) nadleni ured odobrio pruanje ugostiteljskih usluga u domainstvu, a koji iznajmljuje do 20 postelja i/ili organizira kamp za najvie 30 gostiju, duan je u roku 5 godina uskladiti poslovanje s odredbama novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

 • 4www.porezna-uprava.hr

  IZNAJMLJIVANJE STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA I ORGANIZIRANJE KAMPOVA

  Kako se utvruje godinji paualni porez na dohodak?

  Kao umnoak broja postelja, odnosno broja smjetajnih jedinica u kampu, visine paualnog poreza po postelji, odnosno po smjetajnoj jedinici u kampu, i odgovara-jueg koecijenta podruja na kojem se prua usluga.

  Kako se utvruje broj postelja i broj smjetajnih jedinica u kampu?

  Taj broj se utvruje u odobrenju nadlenog ureda1 kojime se odobrava pruanje usluga u domainstvu. Pri tome se kao broj postelja uzima u obzir samo broj stalnih postelja, ali ne i broj pomonih postelja.

  Kolika je visina paualnog poreza?

  300,00 kn po postelji i 350,00 kn po smjetajnoj jedinici u kampu.

  Kako se odreuje koecijent podruja?

  Prema razredu turistikog mjesta u kojemu se prua usluga, u skladu s Pravilni-kom o proglaenju i razvrstavanju turistikih mjesta u razrede2, i to: za naselja razvrstana u razred A turistikih mjesta koecijent je 1,00, za naselja razvrstana u razred B turistikih mjesta koecijent je 0,85, za naselja razvrstana u razred C turistikih mjesta koecijent je 0,70, za naselja razvrstana u razred D turistikih mjesta koecijent je 0,50.

  i Godinji paualni porez na dohodak = broj postelja ili broj smjetajnih jedinica u kampu x visina paualnog poreza po postelji ili smjetajnoj jedinici u kampu x koe-cijent podruja na kojem se usluga prua.

  2 Prikaz na stranici 36 (Razvrstavanje turistikih mjesta u razrede)3 Svota godinjeg paualnog poreza na dohodak uveava se za iznos prireza porezu na dohodak kad

  je prirez propisan gradskom ili opinskom odlukom prema prebivalitu ili uobiajenom boravitu pore-znog obveznika poreza na dohodak

  i Za naselja koja nisu proglaena turistikim mjestima, a nisu razvrstana u niti jedan od razreda turistikih mjesta primjenjuje se koecijent podruja 0,50 (koecijentrazreda D).

  Tablica 1.: Izraun godinjeg paualnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (bez prireza porezu na dohodak)3:

  Brojpostelja

  Turistiko mjestoA koecijent

  1,00

  Turistiko mjestoB koecijent

  0,85

  Turistiko mjestoC koecijent

  0,70

  Turistiko mjestoD koecijent

  0,501 300,00 255,00 210,00 150,002 600,00 510,00 420,00 300,00

 • 5www.porezna-uprava.hrIZNAJMLJIVANJE STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA I ORGANIZIRANJE KAMPOVA

  3 900,00 765,00 630,00 450,004 1.200,00 1.020,00 840,00 600,005 1.500,00 1.275,00 1.050,00 750,006 1.800,00 1.530,00 1.260,00 900,007 2.100,00 1.785,00 1.470,00 1.050,008 2.400,00 2.040,00 1.680,00 1.200,009 2.700,00 2.295,00 1.890,00 1.350,00

  10 3.000,00 2.550,00 2.100,00 1.500,0011 3.300,00 2.805,00 2.310,00 1.650,0012 3.600,00 3.060,00 2.520,00 1.800,0013 3.900,00 3.315,00 2.730,00 1.950,0014 4.200,00 3.570,00 2.940,00 2.100,0015 4.500,00 3.825,00 3.150,00 2.250,0016 4.800,00 4.080,00 3.360,00 2.400,0017 5.100,00 4.335,00 3.570,00 2.550,0018 5.400,00 4.590,00 3.780,00 2.700,0019 5.700,00 4.845,00 3.990,00 2.850,0020 6.000,00 5.100,00 4.200,00 3.000,00

  Tablica 2.: Izraun godinjeg paualnog poreza na dohodak po osnovi or-ganiziranja kampova (bez prireza porezu na dohodak)3

  Broj smje-tajnih

  jedinica u kampu

  Turistiko mjestoA koecijent

  1,00

  Turistiko mjestoB koecijent

  0,85

  Turistiko mjestoC koecijent

  0,70

  Turistiko mjestoD koecijent

  0,50

  1 350,00 297,50 245,00 175,00

  2 700,00 595,00 490,00 350,00

  3 1.050,00 892,50 735,00 525,00

  4 1.400,00 1.190,00 980,00 700,00

  5 1.750,00 1.487,50 1.225,00 875,00

  6 2.100,00 1.785,00 1.470,00 1.050,00

  7 2.450,00 2.082,50 1.715,00 1.225,00

  8 2.800,00 2.380,00 1.960,00 1.400,00

  9 3.150,00 2.677,50 2.205,00 1.575,00

  10 3.500,00 2.975,00 2.450,00 1.750,00

  Utjee li vrsta usluge i razdoblje u kojemu se prua usluga na utvri-vanje godinjega paualnog poreza?

  Na utvrivanje godinjega paualnog poreza na dohodak ne utjee vrsta usluge to se prua (usluga s prehranom ili bez prehrane), kao ni razdoblje u kalendarskoj godini u kojemu se prua usluga.

 • 6www.porezna-uprava.hr

  IZNAJMLJIVANJE STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA I ORGANIZIRANJE KAMPOVA

  Tko utvruje godinji paualni porez na dohodak?

  Nadlena ispostava podrunog ureda Porezne uprave prema prebivalitu ili uobi-ajenom boravitu poreznog obveznika poreznim rjeenjem utvruje godinji pau-alni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

  to se utvruje rjeenjem?

  1. svota godinjega paualnog poreza na dohodak i prireza porezu