PODUZETNIČKI POJMOVNIK 1

Embed Size (px)

Text of PODUZETNIČKI POJMOVNIK 1

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  1/13

  R.b. Pojam Znaenje Izvor

  1. Administracija Dio menadmenta koji osiguravaizvrenje zadataka i ciljeva kojepostavlja mendment

  Adizes I.: Kako rijeitikrizu upravljanja,Globus,

  Zagreb 1989 god.2. Analiza rizika Pristup analizi problema u kojemse rizici veu uzimajui u obzirnjihove vjerovatnosti kako bi sedolo do to tanije procjene tihrizika

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,Zagreb 1994 god.

  3. Analogni model Model koji koristi slina svojstvaobjekta istraivanja, da bi seprikazao neki realni sistem

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  4. Autokratski stilodluivanja

  Nain odluivanja kod kojegjedna osoba ima neogramienu

  vlast i mo u odluivanju padonosi sve kljune odluke

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,

  Zagreb 1999. god.

  5. Baza podataka Integriran skup podataka,pohranjen na razliitim vrstamazapisa, potpuno neovisan oprogramskom paketu koji koristite podatke

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  6. Baza znanja Struno znanje o odreenojproblmskoj oblasti, koje obuhvatainjenice i relacije koje se moguuspostaviti izmeu tih injenica

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  7. Baze modela Skup razliitih vrsta modela saosnovnim ciljevima koji su slinionima koje ima i bazapodataka

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  8. Brainstorming Tehnika, odnosno metodaskupnog odluivanja koja setemelji na intenzivnoj diskusiji,odnosno raspravi izmeu lanovazajednice

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  9. Decentralizacijaovlasti

  Tendencija da se izvri disperzijaovlasti na odluivanje unutar

  organizacijske strukture

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,

  Zagreb 1994. god.10. Definisanjezadataka

  Jedna od faza u procesuodluivanja kojom se odreujeto treba uraditi, odnosno ta je toto procesom odluivanja elimopostii

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  11. Delphi tehnika Tehnika koja se obino koristi zapredvianje takvih buduih

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  2/13

  dogaaja i uvjeta kao to sutehnoloki razvitak dobivanjemprocjena strunjaka iz datogpodruja i upuivanjem saetepovratne inforamacije o ovim

  procjenama tim istimstrunjacima

  Zagreb 1994. god.

  12. Demokratski stilodluivanja

  Nain oduivanja koji ukljuujemenadereniih razina, saradnike, kao iostale zaposlene u procesuodluivanja

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  13. Deskriptivna teorijaodluivanja

  Opis onog to se zbiva u realnojsituaciji odluivanja bez stvaranjavrijednosnih sudova o kvalitetiodluke

  Pjani Z.,Stojanovi I.,Jaki M.:Ekonomska iposlovna enciklopedija,Savremena

  administracija,Beograd, 1994.god.14. Ekspertni sistemi Inteligantni raunarski

  programski paket kojiupotrebljava znanje i procedurezakljuivanja radi rjeavanjaproblema, ija je teina takva daje za njihovo rjeavanje potrebnaekspertiza posebnih strunjaka

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  15. Formalne skupineodluivanja

  Propisane organizacijskomstrukturom preduzea kao

  nositelji odluivanja naodreenom podruju, odnosno naodreenoj razini menadmenta

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,

  Zagreb 1999. god.

  16. Heterogene skupine Skupine donesitelja odluka, kojese meusobno razlikuju pomnogim svojim osobinama

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  17. Hijerarhija uodluivanju

  Meusobna uvjetovanost odlukas obzirom na tijela koja donoseodluke, zatim s obzirom naorganizacijske razine na kojimase odluuje te s obzirom na vrste

  odluka koje se donose

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  18. Homogene skupine Skupine donositelja odluka kojisu po mnogim svojim osobinamaisti ili slini

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb1999. god.

  19. Horizontalna Povezanost izmeu odluka koje Pere Sikavica: Poslovno

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  3/13

  povezanost odluka se donose na istoj razinimenadmenta, po razliitimorganizacijskim jedinicama, kojesu meusobno zavisne

  odluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  20. Hurwiczov kriterij

  odluivanja

  Tehnika odluivanja u uslovima

  nesigurnosti koja predstavljakompromisno rjeenje izmeudviju krajnosti

  Pere Sikavica: Poslovno

  odluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  21. Individualne odluke Odluke koje donose pojedinci nasvojim radnim mjestima

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  22. Informacija Podatak koji pomae upravljanjuraznim aktivnostima ilipredstavlja nadopunu znanjanekog korisnika

  Asim Teni,MuharemKozarevi:Poslovnainformatika,UniverzitetDemal BijediMostar,2000.god.

  23. Informacijski sistem Struktuirani meusobno povazanikompleks ljudi, strojeva iprocedura, predvien zageneriranje kontinuiranog tokaodgovarajuih informacijaprikupljanih iz unutranjih ivanjskih izvora preduzea zaupotrebu istih, kao temelja pridonoenju odluka

  Asim Teni,MuharemKozarevi:Poslovnainformatika,UniverzitetDemal BijediMostar,2000.god.

  24. Inovativne odluke Odluke koje su usmjerene napromjenu ciljeva, svrhe i politike

  preduzea

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,

  Zagreb 1999. god.25. Institucijske odluke Odluke najviih razinamenadmenta, a tiu se poslovnestrategije preduzea kao i odnosapreduzea sa okolinom

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  26. Intuitivnoodluivanje

  Odluivanje na temelju intuicije,odnosno osjeanja donositeljaodluke

  Internet

  27. Izvrne odluke Odluke svih zaposlenih nanjihovim radnim mjestima

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  28. Komunikacija Razmjena miljenja putemprenoenja informacija Internet

  29. Konflikt Odnos izmeu neogranienihelja i ogranienih mogunosti

  M.upi: Uvod u teorijuodluivanja,Naunaknjiga,Beograd,1987. god.

  30. Kontigencija Pravac u organizacijskoj teorijikoji se temelji na organizaciji kao

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  4/13

  otvorenom sistemu, a polazi odbrojnosti i sloenosti faktora kojiutiu na organizaciju

  Zagreb 1994. god.

  31. Kontigencijski

  pristup odluivanju

  Pristup odluivanju koji

  kombinira dva faktora, odnosnodvije dimenzije organizacije, i to:a) suglasnost oko ciljeva,b) tehnika znanja o nainuostvarivanja ciljeva

  Pere Sikavica: Poslovno

  odluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  32. Kontigencijskestrategije

  Strategije pripremljene da bi sekoristile ako zbog nepredvienihdogaaja ili okolnosti odabranastrategija postane zastarjela ilinepogodna

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,Zagreb 1994. god.

  33. Kontrola Upravljaka funkcija mjerenja i

  ispravljanja individualne iorganizacijske performanse kakobi se osiguralo da zbivanja buduu skladu s planovima

  Internet

  34. Korisnost Mjera poeljnosti (atraktivnosti)moguih posljedica inaicaodluke. to je vea korisnostpoeljniji su i ishodi za donosiocaodluke

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  35. Linearnoprogramiranje

  Tehnika utvrvanja optimalnekombinacije ogranienih resursa

  u postizanju eljenog cilja;temelji se na pretpostavci dapostoji linearni odnos meuvarijablama i da se mogu odreditinjihova ogranienja

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,

  Zagreb 1994. god.

  36. Maksimalisti Donositelji odluka, najeemenaderi, kojima je potrebnavelika koliina vanihinformacija za odluivanje

  Pere Sikavica:Poslovno odluivanje,Informator, Zagreb 1999.god.

  37. Mehanizamzakljuivanja

  Druga komponenta ekspertnogsistema je mehanizam za

  zakljuivanje. To je software kojije sposoban srediti informacije izbaze znanja i od toga izvuizakljuke kao i pojasnitiponuena rjeenja

  Asim Teni,MuharemKozarevi:Poslovna

  informatika,UniverzitetDemal BijediMostar,2000.god.

  38. Menaderi Osobe koje preuzmu zadatak ifunkcije upravljanja na bilo kojojrazini, u bilo kojoj vrsti

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,Zagreb 1994. god.

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  5/13

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  6/13

  sadranih u nekoj sadanjojodluci

  48. Nadglednici Isto to i menaderi, ali se tajnaziv obino koristi zamenadere najnie razine, prve

  linije upravljanja

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,Zagreb 1994. god.

  49. Neformalnaorganizacija

  To su openito obrasci ljudskogponaanja i odnosa koji sejavljaju van formalneorganizacijske strukture ikoegzistiraju s njom

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,Zagreb 1994. god.

  50.

  Neformalne skupineodluivanja

  Interesne i prijeteljske, a mogubiti i vrlo vane u procesuodluivanja, ak tovie, mogubiti stvarni nositelji odluivanja,kojima formalne skupine slue

  samo kao pokrie

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate,Zagreb 1994. god.

  51. Neprogramiraneodluke

  Odluke koje se odnose narjeavanje nerutinskih problema

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  52. Neracionalnoodluivanje

  Odluivanje kad donositeljiodluka ne koriste svojesposobnosti da postignu neki cilji ne pridaju panju posljedicamaodluivanja

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  53. Nestruktuiraneodluke

  Odluke koje se donose u novim,nepoznatim situacijama. To su

  najee neprogramirane odlukekoje se donose, u pravilu, narazini top menadmenta

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,

  Zagreb 1999. god.

  54. Objektivnavjerovatnost

  Vjerovatnost realizacijeodreene inaice kojuutvrujemo matematikimputem, a na temelju

  povijesnih podataka

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  55. Odbor Skupina osoba kojoj sepovjerava neko pitanje ucilju informiranja, savjeta,razmjene miljenja iliodluivanja

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  56. Odbor direktora Kolektivni rukovoditelj, tj.odbor kojem pripada mo

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  7/13

  da ostvaruje ovlasti i donosiodluke; takav je odborredovito na vrhukorporacije i zakonski jeodgovoran za upravljanje

  korporacijom

  1994. god.

  57. Odgovornost Obaveza podreenih premanadreenima da delegirane iovlasti ostbvaruju na nainkojim e postii oekivanerezultate

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  58. Odluivanje Odabir smjera djelovanjameu alternativama,racionalan odabir smjeradjelovanja

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  59. Odluivanje u

  uslovima rizika

  Odluivanje u okolnostima

  u kojima rezulultati nisusigurni, ali su poznatevjerovatnosti za razliiterezultate

  Pere Sikavica: Poslovno

  odluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  60. Odluivanje uuslovima sigurnosti

  Odluivanje u takvimokolnostima u kojima setano moe predvidjetirezultat svake mogunosti,odnosno rjeenja

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  61. Odluka Rezultat procesa izboraizmeu vie mogunosti,

  odnosno inaica rjeenjaproblema

  Read Begti: Upravljanjeposlovnim marketingom,

  Ekonomski fakultetUniverziteta u Tuzli,Tuzla 1995. god.

  62. Okolina odluivanja Dio vanjskog svijetaorganizacije s kojimpodnositelj odluke dolazi ukontakt

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  63. Operacijskoupravljanje

  Aktivnosti neophodne zaproizvodnju i isporukuproizvoda ili usluga

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  64. Operativne odluke Odluke najnie razine

  menadmenta koje se tiurealnih , svakodnevnih,aktivnosti u preduzeu

  Pere Sikavica: Poslovno

  odluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  65. Optimalna odluka Najbolja mogua inaica tj.raspoloiva akcija kojom semaksimiziora korisnostdonositelja odluke

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  66. Organizacijske odluke Odluke u domenu srednje Internet

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  8/13

  razine menadmenta aodnose se na problematikudiferencijacije u preduzeu,kao i integracije izmeudijelova preduzea

  67. Organizacijske ovlasti Stepen slobode odluivanjavezan uz organizacijskepoloaje koji daje osobamana tim poloajima pravo daodluuju prema vlastitomopredjeljenju

  Read Begti: Upravljanjeposlovnim marketingom,Ekonomski fakultetUniverziteta u Tuzli,Tuzla 1995. god.

  68. Otvoreni sistemodluivanja

  Sistemi odluivanja koji suotvoreni razliitimsocijalnim uticajima

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  69. Pilot model Pojednostavljeni model kojise koristi za prikazivanje,transformiranje inputa uoutpute koji se moguoekivati od konanogmodela

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  70. Poduzetnici Ljudi koji su sposobniuoiti povoljnu priliku,pribaviti neophodni kapital,rad i ostale inpute, te imajuznanja da poveu to je

  potrebno za uspjenuprovedbu neke operacije

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  9/13

  71. Pojedinanoodluivanje

  Nain odluivanja gdje sveodluke donosi jedna

  osoba pojedinac. To jebre i jednostavnije odskupnog odluivanja, akoristi se za rjeavanje

  jednostavnih problema

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,

  Zagreb 1999. god.

  72. Politike odluke Kljune, temeljne iegzistencijalne odluke kojepresudno utiu naposlovanje preduzea

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  73. Politike Openiti iskazi ili

  sporazumi koji usmjeravajurazmiljanje prilikomodluivanja; bit je politikapostojanje slobodeodluivanja premanahoenju, u izvjesnimgranicama, priusmjeravanju odluivanja

  Koontz H.,Weihrich H.:

  Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  74. Poslovniinformacijski sistem

  Vei broj klasakompjuteriziranihinformacijskih sistema koji

  pokrivaju razliitafunkcionalna iorganizacijska podruja

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  75. Poslovno odluivanje Odluivanje u preduzeima,bankama, ustanovama idrugim insitucijama. To jesvako odluivanje izvansfere privatnosti i osobnogivota

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  76. Proces kontrole Temeljni upravljaki proceskoji ukljuuje:

  1) uspostavljanje standarda2) mjerenje performanse sobzirom na standarde3) ispravljanje neeljenihodstupanja

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb

  1994. god.

  77. Programiranoodluivanje

  Koristi se u rjeavanjurutinskih problema, natemelju prethodno

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  10/13

  ustaljenih kriterijaodluivanja

  78. Protok ideja Pristup boljem otkrivanju irjeavanju problemapoticanjem slobodnog

  iznoenja prijedloga i ideja

  Read Begti: Upravljanjeposlovnim marketingom,Ekonomski fakultet

  Univerziteta u Tuzli,Tuzla 1995. god.79. Provoenje odluke Vana faza procesa

  odluivanja. Bezprovoenja odluke,odnosno bez pravilnogprovoenja odluke, odcijelog procesa odluivanja,kao i od rjeavanjaproblema, nee biti nita

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  80. Racionalno

  odluivanje

  Nain odluivanja koji se

  temelji na analitikompristupu, sastoji se odnekoliko faza, a kkoristi seu situacijama koje seponavljaju

  Koontz H.,Weihrich H.:

  Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  81. Racionalnost Analiza za koju su potrebnijasan cilj, potpunorazumijevanje alternativnihputeva njegova postizanja,analiza i vrednovanjealternativa s obzirom na taj

  cilj, nune informacije ielja da se optimizira

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994 god.

  82. Rizik Sluaj kada je stanjeprirode nepoznato,alipostoji nain koji donosiocuodluke omoguuje da timstanjima dodijeliodgovarajue vjerovatnoenastupanja

  upi E. Milutin, TummalaV. M. Rao: Savremenoodluivanje- metode iprimjene, Univerzitet braaKari, Beograd, 1994. god.

  83. Rukovoenje Funkcija koja proizilazi izpoloaja u procesu rada, a

  uvjetovana je tehnikompodjelom rada

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,

  Zagreb 1999. god.84. Rutinske odluke Vrsta odluivanja koju

  provodi potroa kadauestalo kupuje predmeteniskih trokova, kojizahtijevaju vrlo malotraenja i napora u odluci

  Read Begti: Upravljanjeposlovnim marketingom,Ekonomski fakultetUniverziteta u Tuzli,Tuzla 1995. god.

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  11/13

  85. Sistem Skup ili zbir stvari koje sutako povezane, meuovisnei u uzajamnom djelovanju,da tvore kompleksnucjelinu

  Internet

  86. Stablo odluivanja Pristup uoavanju rizika ivjerovatnosti u problemskojsituaciji koja ukljuujeneizvjesnost ili nastupeansi, oznaavanjem, uobliku stabla, taakaodluivanja, nastupe ansi ivjerovatnosti koje susastavni dio raznihalternativnih pravacadjelovanja

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  87. Stilovi odluivanja Stilovi odluivanjamenadera su podskupnjihovih stilova voenja,budui da se posaomenadera u najveoj mjerisvodi na donoenje odluka,odnosno odluivanje

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  88. Strategija Glavna odluka ili planakcija potreban da bi sepostigao cilj ili skupinaciljeva

  Read Begti: Upravljanjeposlovnim marketingom,Ekonomski fakultetUniverziteta u Tuzli,

  Tuzla 1995. god.89. Strateke odluke Najvanije odluke koje sedonose u preduzeu,kojima

  se odreuju ciljevi istrategija preduzea u

  budunosti

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  90. Taktike Akcijski planovi u provedbistrategija

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  91. Teorija igara Jedna od tehnikaodluivanja u uslovima

  nesigurnosti koja imazadatak pronalaenja usituacijam konkurencije,akda se sukobljavajuinteresi najmanje dvakonkurenta, odnosnosudionika u igri

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,

  Zagreb 1999. god.

  92. Umjetna inteligencija Nova raunarska diciplina Pere Sikavica: Poslovno

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  12/13

  koja bi imala za cilj izraduraunara koji bi oponaaliljudski intelekt

  odluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  93. Upravljakiinformacijski sistem

  Posebna klasainformacijskih sistema koji

  se organiziraju kako bi sesaeli izabrani podaci,veinom iz transakcijskogprocesiranja

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,

  Zagreb 1999. god.

  94. Vertikalna povezanostodluka

  Povezanost odluka koje sedonose na viim i niimrazinama menadmenta upreduzeu, gdje odluke vierazine menadmentapredstavljaju okvir zadonoenje odluka na niim

  razinama menadmenta

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  95. Vizija tunela Vrsta mentalnog sljepilakoja onemoguava uspjenoodluivanje zbogpredrasuda donosiocaodluka

  Pere Sikavica: Poslovnoodluivanje, Informator,Zagreb 1999. god.

  96. Vostvo Umjetnost ili procesutjecaja na ljude tako da onispremno i s entuzijazmomtee k ostvarivanju grupnihciljeva

  Pjani Z.,Stojanovi I.,Jaki M.:Ekonomska iposlovna enciklopedija,Savremena administracija,Beograd, 1994.god.

  97. Zadovoljavajuaodluka Odluka kojom se postiupostavljeni ciljeviodluivanja

  Koontz H.,Weihrich H.:Menadment, Mate, Zagreb1994. god.

  98. Zatvoreni sistem Sistem koji u sebi sadritano onaj broj radnji kojevri tano onaj brojoptimalno zaposlenihsubjekata, kojiomoguavaju realizacijudefiniranog zadatka sfunkcionalnog i

  divizionalnog stajalita

  Kahle E.: Betriebbliche-entscheidungen,Ooldenburg Verlag,Mnchen, 1993. god.

  99. Znanost Organizirano znanje koje jeod zanaja za neko

  Read Begti: Upravljanjeposlovnim marketingom,

 • 7/31/2019 PODUZETNIKI POJMOVNIK 1

  13/13

  podruje, obino za nekopodruje prakse

  Ekonomski fakultetUniverziteta u Tuzli,Tuzla 1995. god.

  100. Znanstveni model Prikaz nekog objektaispitivanja radi predvianja

  i kontrole

  Read Begti: Upravljanjeposlovnim marketingom,

  Ekonomski fakultetUniverziteta u Tuzli,Tuzla 1995. god.