EU Fondovi Pojmovnik

Embed Size (px)

Text of EU Fondovi Pojmovnik

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  1/268

  POJMOVNIK FONDOVA EUROPSKE UNIJE

  GLOSSARY OF THE EUROPEAN UNION FUNDS

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  2/268

  POJMOVNIK FONDOVA EUROPSKE UNIJEGLOSSARY OF THE EUROPEAN UNION FUNDS

  drugo izmijenjeno izdanje

  Nakladnik:Sredinji dravni ured za razvojnu strategiju

  i koordinaciju ondova EUCentral Of ce or Development Strategy

  and Coordination o EU Funds

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalnei sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 709064

  ISBN 978-953-7443-11-5

  Tisak:A.G. Mato d.d. Samobor

  Naklada:3.000

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  3/268

  Predgovor .................. .................... .................... ..................... .................... ..................... ........ 5

  Preace ...................................................................................................................................... 6

  Programi EU ............................................................................................................................ 7

  Upravljanje projektnim ciklusom ................................................................................... 10

  Institucionalni okvir za uspostavu i provedbu programa EU ............................... 12

  Pregled pravne i strateke osnove za programe EU ...................................................... 14

  Bibiliograja ............................................................................................................................ 17

  Pojmovnik ............................................................................................................................... 19

  Abecedni indeks engleskih pojmova ............................................................................ 138

  Sadraj

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  4/268

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  5/268

  5

  Predgovor

  Zadovoljstvo mi je predstaviti drugo, proireno izdanje Pojmovnika ondovaEuropske unije, koji nas jasnim, sustavnim i jednostavnim pristupom uvodi upojmove vezane uz ondove Europske unije. Prvo izdanje Pojmovnika nastalo je2006. godine, ali su se u meuvremenu pojedini termini mijenjali i nadopunjavalipa se javila potreba obnove i proirenja Pojmovnika. Pojmovnik obuhvaa cijeli niztermina koji se odnose na institucije, procedure koritenja europskih ondova tetermine koji se koriste prilikom izrade projektne dokumentacije. Na taj nain, nastojise pribliiti svijet europskih ondova, kako korisnicima, tako i svima onima koji e totek postati ili e se s njima na neki drugi nain susretati.

  Kroz europske ondove nancira se itav niz aktivnosti od velikih, inrastrukturnihprojekata, do projekata prekogranine suradnje, a sve s ciljem doprinosa razvojuRepublike Hrvatske. Koliko je proces upoznavanja s europskim ondovima te njihovokoritenje ozbiljan i zahtjevan, svjedoi podatak da je RH od 2007. do 2011. godinena raspolaganju koritenje 748,5 milijuna eura kroz program pretpristupne pomoiIPA, dok e se taj iznos uvelike poveati kada Hrvatska postane drava lanicaEuropske unije. Od tada, na raspolaganju e nam biti ondovi poput Kohezijskogi strukturnih ondova, koji daju mogunost koritenja znatno veih nancijskihsredstava.

  Iz toga razloga, ovaj Pojmovnik predstavlja sredstvo koje pomae svimaonima koji ve rade na europskim projektima, ali je istovremeno i vrijedanizvor za razumijevanje specine terminologije svima onima koji se susreu sondovima Europske unije u svakodnevnom ivotu. Imajui u vidu da se projektnadokumentacija pie na engleskom jeziku, vodili smo rauna da se kroz Pojmovnikprikau termini na hrvatskom i na engleskom jeziku, zbog lakeg snalaenja, ali i

  jasnijeg objanjenja termina.

  Koristim priliku zahvaliti svim djelatnicima Sredinjeg dravnog ureda zarazvojnu strategiju i koordinaciju ondova EU, koji su svojim radom, trudom i

  znanjem pridonijeli izradi ovog Pojmovnika.

  Hrvoje DolenecDravni tajnik

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  6/268

  6

  Preace

  It is my pleasure to present the second extended edition o the Glossary o EUFunds, as a clear, systematic and simple introduction to the concepts o EU undsmanagement. The rst edition o the Glossary was created in 2006, but in the meantime specic concepts have been amended, which gave rise to the need or a reviewand expansion o the Glossary. The Glossary covers a number o concepts, whichreer to institutions, the procedures or the utilisation o EU unds, and conceptsused in preparing project documentation. It is an attempt to give insight into theworld o EU unds or beneciaries and or those who are yet to become ones or

  who will embark on the process in a dierent way.

  EU unds support a number o activities ranging rom major projects,inrastructural projects to cross-border cooperation projects, all with the aim tocontribute to the development o the Republic o Croatia. The act that rom 2007until 2011 EUR 748,5 million has been made available to Croatia through the IPApre-accession assistance programme conrms the seriousness and engagemento the process o amiliarising with EU unds and their utilisation. The mentionedamount will increase signicantly once Croatia becomes an EU Member State. Fromthat moment on, unds such as the Cohesion and Structural Funds, which give thepossibility to absorb much higher amounts o unds, will be opened to Croatia.

  For this reason, the Glossary represents a reerence tool or all those who arealready working on EU projects, but at the same time it is a valuable source orunderstanding the specic terminology or all those who deal with EU unds ineveryday lie. Having in mind the act that project documentation is prepared inEnglish, we took care to present the terminology both in Croatian and in Englishin the Glossary or convenience purposes, but also or a more comprehensibleexplanation o the concepts.

  I am also using this opportunity to thank all employees o the Central Of ce orDevelopment Strategy and Coordination o EU Funds, who have contributed theirwork, eort and competence to prepare this Glossary.

  Hrvoje DolenecState Secretary

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  7/268

  7

  Programi EU

  Postoje mnogobrojni programi koji se nanciraju iz prorauna EU. ProgramiEU meusobno se uvelike razlikuju s obzirom na ciljeve, podruja intervencije,vrijednost potpora i nain provedbe. Pravila pojedinog programa deniraju seza viegodinje razdoblje, tijekom kojeg su mogue odreene izmjene kako bi seprogrami prilagodili novim izazovima s kojima se susreu korisnici te pomoi. Prijelaziz prethodnog viegodinjeg nancijskog okvira, tj. fnancijske perspektive EUza razdoblje 2000.-2006., u aktualnu nancijsku perspektivu za razdoblje 2007.-2013. obiljeen je trendom konsolidiranja programskih aktivnosti EU. Na taj nain,

  novu je nancijsku perspektivu obiljeio proces integriranja razliitih pretpristupnihprograma u jedan. Novim pristupom, jedinstveni program IPA racionalizira pretpristupnupomo odnosno usmjerava aktivnosti i napore unutar cjelokupnog procesa i usredotoujese na ono to e se uskoro oekivati od Hrvatske kao zemlje lanice.

  Na ovaj nain, Republika Hrvatska provodi projekte koji se nanciraju izdosadanjih programa, a u tijeku su priprema i provedba novih programa. Kako bi seolakalo razumijevanje vezano uz pregled postojeih programa, mogue je postavitisljedeu pojednostavljenu okvirnu podjelu:

  Programi za drave lanice Programi Zajednice

  instrumenti nanciranja kohezijske, poljoprivredne i ribarske

  politike

  Programi za drave nelanice (programi pomoi za tzv. tree zemlje isuradnje s EU) - npr. IPA - jedinstveni instrument pretpristupne pomoi

  Drave lanice EU na raspolaganju imaju znatna proraunska sredstva i tokroz Programe Zajednice te kroz instrumente kohezijske, poljoprivredne i ribarskepolitike. Programi Zajednice su instrumenti kojima se potie suradnja izmeu

  drava lanica EU na podrujima deniranih politika. Na primjer, program LIFE+omoguava suradnju na podruju zatite okolia. Program za cijeloivotno uenje(LLP) omoguava razmjenu iskustava na podruju obrazovanja i osposobljavanjate osigurava stipendije za ueniku i studentsku razmjenu. Program Mladi na djeluomoguuje neormalno obrazovanje i suradnju mladih u Europi. Marco Polo II jeprogram namijenjen podruju prometa, tj. prometnim projektima s europskomdimenzijom usmjerenim prema razvoju multimodalnog prometa. 7. okvirni programza istraivanje i razvoj svojim imenom odaje podruje suradnje koju nancira.

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  8/268

  8

  Za razliku od programa Zajednice koji potiu europsku suradnju, instrumentikohezijske, poljoprivredne i ribarske politike sredstvima iz prorauna EU najveimdijelom nanciraju nacionalne programe koje deniraju drave lanice, a odobravaEuropska komisija. Ovi su instrumenti u Financijskoj perspektivi za razdoblje 2000.-2006. ukljuivali Europski ond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni ond(ESF), Kohezijski ond (CF), te ondove iz kojih se nancirala poljoprivredna tepolitika ribarstva - Europski ond za usmjeravanje i garancije u poljoprivredi (EAGGF)i Financijski instrument za usmjeravanje u ribarstvu (FIFG).

  Zbirni naziv ondova iz kojih se u tom razdoblju nancirala Kohezijska politika EUjest strukturni instrumenti. Dimenziju europske suradnje u okviru istih pokrivalesu tzv. Inicijative Zajednice: INTERREG III za prekograninu, transnacionalnu i

  meuregionalnu suradnju, LEADER+ za ruralni razvoj kroz inovativne projekte,URBAN I za pomo urbanim sredinama s potekoama te EQUAL za borbu protivnejednakosti i diskriminacije na tritu rada.

  U Financijskoj perspektivi za razdoblje 2007.-2013. poljoprivredna politika senancira iz Europskog poljoprivrednog onda za ruralni razvoj (EAFRD) i Europskogpoljoprivrednog onda za garancije (EAGF), a ribarska politika iz Europskog ribarskogonda (EFF).

  Kada se eli govoriti o svim ondovima, upotrebljava se naziv instrumentikohezijske, poljoprivredne i ribarske politike. Inicijative Zajednice vie ne postojekao zasebni instrumenti nego su uklopljene u glavne programe koji se nanciraju

  iz ondova.

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  9/268

  9

  Tablica: Pregled programa EU1 u fnancijskim perspektivama za razdoblje 2000.-2006. te za razdoblje 2007.-2013.

  InstrumentiFinancijska perspektiva

  2000. - 2006. 2007. - 2013.

  Za dravenelanice

  Programi pomoi EUCARDSPretpristupni programi:PHARE, ISPA, SAPARD

  IPA

  Za dravelanice

  ProgramiZajednice(iako suprvenstvenonamijenjenidravama

  lanicama,otvoreni su zasudjelovanjedrava kandidatai potencijalnihkandidata zalanstvo u EUputem sklapanjaposebnihsporazuma zasudjelovanjeu svakompojedinomProgramuZajednice)

  FP6 (istraivanje i razvoj)MAP(poduzetnitvo),IEE(energija),e-Content,e-TEN i Modinis (inormacijskodrutvo)Carine 2007Fiscalis 2007Akcije zajednice na podrujuzapoljavanja.

  Ravnopravnost spolova,

  Borba protiv socijalne iskljuenosti,

  Borba protiv diskriminacije

  Erasmus (visokokolskoobrazovanje),

  Leonardo da Vinci (strukovnoobrazovanje i osposobljavanje),

  Socrates (kolsko obrazovanje),e-leaming

  Media

  MladiMarco PoloKohezijski ond

  FP7 (istraivanje i razvoj)CIPCarine 2013Fiscalis 2013ProgressLLPMedia 2007Mladi na djeluMarco Polo IIKultura 2007-2013

  Europa za graaneFinancijski instrument zacivilnu zatituProgram javnog zdravljaSigurniji internet + ErasmusmundusOkvirni program za temeljnaprava i pravosueOkvirni program zasigurnost i zatitu slobodaOkvirni program zasolidarnost i upravljanjemigracijskim tokovimaPericlesHercule II

  Program djelovanjaZajednice na podrujupolitike zatite potroaaSESAR

  Instrumentikohezijske,poljoprivredne iribarske politike

  Instrumenti kohezijske politike: regionalni - ERDF socijalni - ESF Kohezijski ond

  Strukturni ondovi: regionalni ERDF socijalni - ESF poljoprivredni - EAGGF ribarski - FIFGUkljuujui inicijative -

  INTERREG,EQUAL, LEADER i URBAN

  Instrumenti poljoprivrednepolitike: ruralni razvoj - EAFRD garancije EAGF Instrument ribarskepolitike-EFF

  1 Pregled programa Zajednice nije iscrpan, nego su samo navedeni primjeri programa i njihove konsolidacije u Financijskojperspektivi 2007.-2013.

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  10/268

  10

  Kako su se razvijali odnosi s EU, tako su se mijenjali i programi pomoi kojeje koristila Republika Hrvatska. Od poetka 90-tih do 1995. Hrvatska je koristilaiskljuivo humanitarnu pomo, da bi od 1996. do 2000. godine bila korisnicomprograma OBNOVA, prvog programa EU koji je hrvatskim institucijama pruiotehniku pomo za proces europskih integracija. Ta se pomo nastavila kroz programCARDS koji je Hrvatska koristila u razdoblju od 2001. do 2004. 2 Nakon stjecanjastatusa zemlje kandidatkinje za lanstvo u EU, Hrvatskoj se 2005. godine otvaraju tripretpristupna programa PHARE, ISPA i SAPARD tijekom proraunske godine 2005.i 2006. Uspostavom Jedinstvenog instrumenta pretpristupne pomoi IPA od 2007.godine, Hrvatska postaje i ostaje njegovom korisnicom do dana pristupanja EU.

  Sredstva programa EU alocirana Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2013. godine

  Kroz program IPA Hrvatskoj se prua pomo u pripremi za koritenje instrumenatakohezijske, poljoprivredne i ribarske politike, koje e moi koristiti nakon to postanelanicom EU. U procesu pripreme za lanstvo u EU, Hrvatska takoer postupno ulazi iu razliite Programe Zajednice. U 2008. godini Hrvatska je punopravno sudjelovala u

  dvanaest Programa Zajednice: Sedmom okvirnom programu za istraivanje i razvoj,IDABC, Fiscalis 2007, Customs 2007, Kultura 2007-2013, PROGRESS, CIP EIP, CIP IEE,CIP ICT PSP, Financijski instrument za civilnu zatitu, Media, Europa za graane. Dodatuma pristupanja u EU, Hrvatska e postupno pristupiti i preostalim programima iztzv. Programa Zajednice.

  2 Ovo razdoblje odnosi se na nacionalnu komponentu programa CARDS. Regionalna komponenta programa bila je dostupna ucijelom razdoblju trajanja programa (2001-2006.)

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  11/268

  11

  Prikaz pripreme Republike Hrvatske za koritenje instrumenata kohezijske, poljoprivredne i ribarskepolitike

  FinancijskaperspektivaEU

  zarazdoblje2000.-

  2006.

  FinancijskaperspektivaEU

  zarazdoblje200

  7.-

  2013.

  Kohezijski

  fondERDF ESF

  3. komponenta 2. komponenta 1. komponenta 4. komponenta 5. komponentaIPA

  Regionalni

  razvoj

  IPA CBC

  Regionalna i

  prekogranina

  suradnja

  IPA TAIB

  Tranzicija i

  izgradnja

  institucija

  IPA HRD

  Razvoj

  ljudskih

  potencijala

  IPA-RD

  Ruralni

  razvoj

  IPA

  SAPARD

  PRETPRISTUPNI PROGRAMI

  CARDS

  PHARE

  INSTRUMENTI KOHEZIJSKE POLITIKE

  EARDF

  EFF

  ESF

  SAPARDISPA

  EAFRD

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  12/268

  12

  Upravljanje projektnim ciklusom

  Europska komisija od 1993. godine koristi i dorauje svoju metodologijuupravljanja projektnim ciklusom (UPC - Project Cycle Management - PCM). Najnovijiprirunik o ovoj metodologiji izdala je 2004. godine pod nazivom Smjernice zaupravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management Guidelines). Cilj jeUPC-a poboljati upravljanje programima i projektima svih vrsta.

  UPC se ponekad naziva i integriranim pristupom s obzirom da predstavljazbir nekoliko relativno jednostavnih koncepata i tehnika, koje ukljuuju konceptprojektnog ciklusa kroz viegodinje planiranje, deniranje projekata po naelimalogike matrice te koherentnu strukturu za kljune projektne dokumente i

  procedure.Projektni ciklus slijedi tijek projekta od poetne ideje sve do njezine provedbe.

  On daje okvir koji osigurava konzultacije sa svim dionicima te denira kljuneodluke, zahtjeve za inormacijama i odgovornosti, kako bi u svakoj azi projekta bilomogue donijeti odgovarajue odluke. Projektni se ciklus sastoji od pet aza kojelogiki proizlaze jedna iz druge: programiranje, identikacija (ukljuujui preliminarnuprocjenu), nanciranje, provedba i evaluacija.

  U azi programiranja odreuju se prioritetna podruja i smjernice zananciranje projekata te deniraju viegodinji programski dokumenti. U sljedeojse azi identiciraju projektne ideje koje su u skladu s deniranim prioritetima tese izrauju prijedlozi projekata pri emu se procjenjuje relevantnost i izvedivostprojekata, a poetno se razrauju ciljevi, rezultati i aktivnosti.

  Preliminarnaprocjena

  Identifikacija

  Programiranje

  Financiranje

  Evaluacija

  Provedba

  Sporazum ofinanciranju

  Saetakprojekta

  Godinji planaktivnosti

  Izvjee oevaluaciji

  Izvjee onapretku

  Opis posla

  Tehnikespecifikacije

  Trokovnici

  Uputeaplikantima

  Nat

  jeajnadokumentacija

  SSP; AP;PR, NPPEU

  Operativniprogrami

  Prijedlog zafinanciranje

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  13/268

  13

  Nakon toga slijedi aza odobravanja nanciranja identiciranog paketaprojekata ili pojedinanog projekta te se tada pripremaju za to potrebni dokumentikao to su prijedlozi za nanciranje i sporazumi o nanciranju. Po zavretku procesaodobravanja nanciranja, pristupa se natjeajnoj proceduri. Priprema se detaljnaprojektna dokumentacija ukljuujui natjeajnu dokumentaciju te se uspostavljajusustavi upravljanja i koordinacije, denira nancijski plan, analiziraju trokovi ikoristi, te uspostavljaju sustavi upravljanja rizicima, nadzora, evaluacije i revizije.

  Tada slijedi aza same provedbe projekata, tijekom koje se takoer prati napredakprojekta u odnosu na zacrtane ciljeve. Za vrijeme provedbe i nakon nje provodise evaluacija uspjenosti i uinkovitosti aktivnosti poduzetih na projektu. Rezultatievaluacije, posebice evaluacije apsorpcijske sposobnosti zemlje primateljice,uzimaju se u obzir pri programiranju sredstava za sljedee razdoblje.

  Logika matrica je niz povezanih koncepata koji na operativan nain opisujunajvanije aspekte projekta. Ona daje mogunost provjere da li je projekt dobroplaniran te olakava praenje i evaluaciju projekta. Logika matrica sadri pregledansaetak projektnih aktivnosti. Ona na sustavan nain odraava vertikalnu logikuprojekta: od opih ciljeva kojima bi projekt trebao pridonijeti i konkretnog ciljaprojekta, do oekivanih rezultata i aktivnosti kojima se ti rezultati trebaju postii.

  Ime projekta Naziv programa i broj Cris broj

  Korisnik projekta Istek perioda ugovaranja: Istek perioda isplata

  Ukupni proraun: Proraun IPA programa:

  Opi cilj Objektivno provjerljivi

  pokazatelji

  Izvori provjere

  Svrha projekta Objektivno provjerljivi

  pokazatelji

  Izvori provjere Pretpostavke

  Rezultati Objektivno provjerljivi

  pokazatelji

  Izvori provjere Pretpostavke

  Aktivnosti Sredstva Trokovi Pretpostavke

  Preduvjeti

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  14/268

  14

  Osim to se uspostavlja logiki okvir izmeu ciljeva, svrhe, aktivnosti i rezultataprojekta, matrica sustavno biljei i oekivane pokazatelje uspjeha te naine njihoveprovjere, odnosno izvore u kojima se nalaze relevantni podaci. Takoer navodivanjske aktore, odnosno pretpostavke, koje utjeu na uspjeh projekta, ali nisu podizravnom kontrolom provedbenih struktura. Pokazatelji i pretpostavke sastavni sudio horizontalne logike projekta. Konano, materijalni i nancijski resursi potrebniza pojedine aktivnosti opisuju se u posljednjem retku matrice u poljima sredstva itrokovi, a preduvjeti za poetak projekta navode se u posebnom polju.

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  15/268

  15

  Institucionalni okvir za uspostavu i provedbu

  programa EU

  Programi EU uspostavljaju se i provode kroz prilino sloeni sustav sastavljen odinstitucija EU i drave korisnice.

  ivotni ciklus programa zapoinje njegovom pravnom uspostavom koju iniciraEuropska komisija, a ovisno o proceduri pravnu osnovu donosi samo Vijee ili Vijeei Europski parlament. Pravna osnova, tj. odluka ili uredba o pokretanju programa,osim to odreuje visinu prorauna te ciljeve i aktivnosti programa, takoerodreuje i nain na koji se program provodi, tj. institucije koje su ukljuene u njegovu

  provedbu. Budui da se na drave nelanice pravna steevina EU (pa tako ni pravnaosnova za pojedine programe) ne moe izravno primjenjivati, s njima se potpisujuposebni meunarodni sporazumi (okvirni sporazumi, sporazumi/memorandumio nanciranju, memorandumi o suglasnosti), koji reguliraju dodjelu sredstava injihovo koritenje sukladno zakonodavstvu EU i zakonodavstvu drave korisnice.

  S obzirom da je Europska komisija izvrna institucija EU, openito je u njezinojnadlenosti i provedba programa. Komisiji pritom pomau razliiti upravni odborisastavljeni od predstavnika drava lanica.

  Sukladno Financijskim uredbama koje odreuju nain provedbe pojedinihprograma EU, Komisija nadlenost za provedbu programa moe podijeliti sinstitucijama drava nelanica EU (podijeljeno upravljanje, decentralizirano

  upravljanje ili zajedniko upravljanje s meunarodnim organizacijama). PritomKomisija ipak u konanici ostaje odgovorna za provedbu.

  Provedba programa EU moe se podijeliti u sljedee glavne aze: programiranje(deniranje stratekih i operativnih dokumenata, identiciranje i ormuliranjeprojekata), provedba (raspisivanje natjeaja, ugovaranje, plaanje, tehnikaprovedba projekata), revizija, nadzor i evaluacija.

  Prilikom provedbe programa primjenjuje se naelo razdvajanja odgovornosti,ime se osigurava izbjegavanje sukoba interesa. Cilj je postizanje transparentnostii ispravnog izvrenja zadaa. U tom smislu provodi se direktno razdvajanjedunosti izmeu procesa programiranja od odgovornosti za raspisivanje natjeajai ugovaranje.

  Kad se odgovornosti za razliite aze provedbe programa podijele premanaelima razliitih naina upravljanja, rezultat su razliite i kompleksne varijanteprovedbenih sustava.

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  16/268

  16

  U kontekstu pretpristupnih programa, Komisija prenosi i delegira dioprovedbenih odgovornosti na dravu korisnicu (tzv. decentralizirano upravljanje).Sustavi upravljanja i kontrole u dravi korisnici sastoje se od sljedeih instanci: nanacionalnoj razini svim su programima zajedniki nacionalni koordinator pomoite nacionalni dunosnik za ovjeravanje na elu Nacionalnog onda. Nacionalnikoordinator pomoi zaduen je za koordinaciju pripreme i praenja provedbeprograma dok je nacionalni dunosnik za ovjeravanje odgovoran za cjelokupnunancijsku provedbu programa. Operativna struktura razlikuje se od programa doprograma, a odgovorna je za osmiljavanje i provedbu programa te za provedbumjera i projekata unutar programa. Unutar nje potrebno je uspostaviti sustaveupravljanja i kontrole te unutarnje revizije. Osim unutarnjoj reviziji, provedbaprograma podlijee i vanjskoj reviziji i to od strane zemlje korisnice kao i od

  revizorskih tijela Europske komisije, a u sluajevima kada postoji osnovana sumnjao nepravilnostima i pronevjeri i Europskog revizijskog suda. Svaki program takoerima i nadzorni odbor koji razmatra i odluuje o izmjenama unutar programa.

  S obzirom da su pretpristupni programi namijenjeni u svrhu pripreme zalanstvo, njihovi sustavi upravljanja i kontrole ine kombinaciju provedbenihstruktura koje se primjenjuju u zemljama nelanicama i provedbenih struktura udravama lanicama.

  U kontekstu strukturnih instrumenata, Europska komisija i drave lanice dijeleodgovornost za provedbu (tzv. podijeljeno upravljanje), to podrazumijeva potpunusamostalnost provedbe od strane drave lanice, uz periodine, naknadne (ex-post)

  kontrole od strane Komisije. Provedbene strukture u dravama lanicama ukljuujuupravljako tijelo, revizijsko tijelo i tijelo za ovjeravanje, uz mogunost uspostaveposrednikih tijela koja mogu preuzeti neke od unkcija upravljakih tijela.

  U kontekstu Programa Zajednice, Komisija uglavnom zadrava nadlenosti teprograme provodi centralizirano ili preko vlastitih izvrnih agencija (npr. 7. okvirniprogram za istraivanje i razvoj Komisija provodi sama, a program Inteligentnaenergija u Europi provodi Komisijina Izvrna agencija za inteligentnu energiju).Meutim, neki od Programa Zajednice, npr. programi na podruju obrazovanja,provode se i putem tzv. indirektnog centraliziranog upravljanja, pri emu Europskakomisija akreditira provedbene agencije na nacionalnoj razini.

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  17/268

  17

  Fazaoperacionalizacijepretpristupnihprograma

  Odgovornost / sustav upravljanja i kontrole

  EU Zemlja korisnica

  Uspostava programa Vijee (i Europski parlament) Dunosnik nadlean za akreditaciju

  Programiranje Europska komisija,Upravni odbor (zemlje lanice)

  Nacionalni IPA koordinator,Operativne strukture - provedbena agencija (PA),upravljako tijelo, jedinice za provedbu projekata(JPP)

  Provedba programa Europska komisija,Upravni odbor (zemlje lanice)

  Nacionalni dunosnik za odobravanje (NDO),Nacionalni ondOperativne strukture - provedbena agencija (PA),jedinice za provedbu projekata (JPP) ili upravljako icertikacijsko tijelo (ukljuujui posrednika tijela),

  Revizija Revizori Europske komisije,Europski revizijski sud

  Interna revizija Operativnih strukturaRevizijsko tijelo

  Nadzor programa Europska komisija,Upravni odbor (zemlje lanice)

  Nacionalni IPA koordinatorOperativne struktureNadzorni odbor

  Evaluacija programa Europska komisija (najeepreko ugovornih evaluatora) Nacionalni IPA koordinatorOperativne strukture

  Komparativni pregled sustava upravljanja u zemljama EU i u zemljama korisnicama pretpristupne pomoi

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  18/268

  18

  Pregled pravne i strateke osnove za programe EU

  Za provedbu programa EU potreban je niz zakonskih, stratekih, operativnih iprovedbenih dokumenata, koji deniraju s jedne strane iznose sredstava i prioritete,odnosno mjere koje se nanciraju, a s druge strane pravila provoenja i provedbenesustave. Institucije EU kroz svoje zakonodavstvo odreuju osnovne postavke za svenavedeno. Budui da pravni akti EU nisu izravno primjenjivi u zemljama nelanicamapotrebno ih je kroz meunarodne ugovore ukljuiti u zakonodavni okvir zemljekorisnice, odnosno uiniti ih obvezujuima, nakon ega zemlja korisnica dio pitanjaureuje svojim vlastitim propisima. Neki su od tih dokumenata openiti i odnose sena vie programa, a drugi su specini za pojedini program.

  Provedbeni okvir temelji se na Financijskoj uredbi EU koja ureuje nainunkcioniranja prorauna EU te strukture za njegovu provedbu i kao takva predstavljapravnu osnovu za uspostavu provedbenih sustava programa EU. Njezine odredbe,koje se odnose na provedbeni sustav za pretpristupne programe, razraene su uMemorandumu o uspostavi Nacionalnog onda, koji Europska komisija potpisuje sdravnom korisnicom programa i Okvirnim sporazumima.

  Sadrajni okvir zadan od EU, bilo iri politiki (npr. okvir politike proirenja EUza pretpristupne programe), bilo programski za pojedine politike EU (npr. politikuzatite okolia), prenosi se u sadraj programa za pojedinu zemlju korisnicu, priemu se u obzir uzimaju i njezine strateke smjernice i razvojni dokumenti. Sadraj

  programa razrauje se u razliitim dokumentima od kojih su neki stratekogkaraktera (opis dugoronih/viegodinjih prioriteta), a drugi provedbenog karaktera(opis mjera i projekata). Ovi drugi mogu biti pravno obvezujui, kao to su sporazumio nanciranju, ili tehniki dokumenti, kao to su prijedlozi projekata.

  Osim sadrajnih dokumenata, izrauju se i razliiti operativni i provedbenidokumenti. Operativni se dokumenti odnose na detaljne opise sustava provedbe,uloge pojedinih institucija te procedura, npr. svi prirunici o konkretnim koracimau procesu provedbe programa. Provedbeni dokumenti su oni na temelju kojihse provode natjeaji i pozivi na dostavu prijedloga projekata, tj. natjeajnadokumentacija (opisi posla za usluge, tehnike specikacije za robu i trokovnici zaradove te obrasci za prijavu projekata u sluaju dodjele bespovratnih sredstava) i

  sve pripadajue upute.Svi se navedeni dokumenti po svojem obliku i odreenim detaljima razlikuju od

  programa do programa, ali je logika uvijek ista: viegodinje strateko planiranje itransparentna provedba prema standardiziranim pravilima.

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  19/268

  19

  U sljedeim je tablicama dan pregled postojeih pravnih, stratekih, operativnih iprovedbenih dokumenata koji se odnose na programe EU koji se trenutno provodeu Hrvatskoj.

  Pravna osnova zauspostavu sustava

  Financijska uredba (Uredba Vijea - EZ, Euratom 1605/2002) i njezina Provedbena pravila (Uredba Komisije - EZ, Euratom 2342/2002) Memorandum o suglasnosti o uspostavi Nacionalnog onda (NN-MU 10/2005) Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe

  projekata inanciranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalihinoze mnih izvo ra (NN 58/20 06)Uredba o opsegu i sadraju odgovornosti teovlastima tijela nadlenih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoiIPA (NN 34/2008) + njezine izmjene

  Odluka o imenovanju osoba nadlenih za upravljanje Instrumentom

  pretpristupne pomoi NN 34/2008 i njezine izmjene Uredba (EC) 1085/2006 o Uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoi IPA Uredba (EC)718/2007 o provedbi instrumenta pretpristupne pomoi IPA

  Pravna osnovaza koritenje

  Okvirni sporazum izmeu EK i VRH u svezi sudjelovanja RH u programima pomoiEuropske zajednice (NN-MU 8/2002)

  Viegodinji indikativni nancijski okvir Okvirni sporazum za programe Zajednice (NN MU 6/2005) Okvirni sporazum izmeu Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih

  zajednica o pravilima za suradnju u svezi nancijske pomoi Europske zajedniceRepublici Hrvatskoj u provedbi pomoi u okviru Instrumenta pretpristupnepomoi IPA (NN MU 10/2007)

  Viegodinji nancijski sporazum za SAPARD (NN MU 3/2006) sa izmjenama Godinji sporazum o nananciranju (NN MU 2/2007) sa izmjenama

  Financijski sporazumi za Nacionalni program za Phare program za 2005 i 2006godinu (NN MU 8/2006 i 4/2007)

  Memorandumi o nanciranju za svaku pojedinu mjeru ISPA programa (NN MU5/2006, 9/2006, 2/2007)

  Sporazumi o nanciranju prekograninih programa za programske godine2005 i 2006 unutar Phare programa (NN MU 11/2006, 5/2007, 9/2007)

  Opi stratekidokumenti kaoosnova zaprogramiranje

  Pristupno partnerstvo Viegodinji indikativni planski dokument Izvjee o napretku RH u procesu pristupanja Strategija EK za proirenje i redovita izvjea o napretku Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruivanje Europskoj uniji (NPPEU) Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju (SSP) Pregovaraki okvir

  Strateki okvir za razvoj 2006-2013. (SOR) Lisabonska strategija

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  20/268

  20

  Program CARDS PHARE ISPA SAPARD IPAProgrami

  Zajednice

  Pravnaosnova

  UredbaVijea2666/2000/EZ

  Godinjisporazumionanciranju

  Uredba Vijea3906/1989/EZ

  Godinjisporazumi onanciranju3

  Uredba Vijea1267/1999/EZ

  Memorandumio nanciranju4

  Uredba Vijea1268/1999/EZ

  Viegodinjisporazum onanciranju(NN-MU3/2006)

  Godinjisporazum onanciranju(NN-MU272007)

  Prijenos ovlastiza upravljanjeprogramom(OdlukaKomisije2006/628/EZ)

  Uredba ouspostavi1085/2006/EZ

  Provedbenauredba718/2007

  Viegodinjisporazum onanciranju

  Godinjisporazumi onanciranju

  Uredba/od-luka Vijea(Parla-menta) zasvaki odprograma

  Memoran-dumi o sug-lasnosti osudjelo-vanju RH uprogrami-ma

  Stratekidokumenti

  Okvirnastrategija

  Viegodinjiindikativniprogram(VIP)

  Temelji se naopimstratekimdokumentimaiz procesapristupanja EU

  Strategija zapromet

  Strategija zaokoli

  Plan ruralnograzvitka zaSAPARD

  Viegodinjiindikativninancijskiokvir (VIFO)

  Viegodinjiindikativniplanskidokument(VIPD)

  Okvir zausklaenoststrategija(OUS)

  Operativniprogrami

  Nacionalniprogrami istrategije

  Radniprogrami

  Operativnidokumenti

  PRAG

  Smjernice za programiranje za 2005. i 2006. godinu

  Operativni prirunici

  Prirunici za praenje

  Pravilnik oprovedbiSAPARDprograma

  PRAGPrirunici oprocedurama

  Provedbenidokumenti

  Projektna dokumentacija

  Natjeajna dokumentacija (opisi posla, tehnike specikacije, trokovnici, obrasci za prijavu projekta/vodii zakorisnike)

  Izvjee o praenju projekta

  Evaluacijsko izvjee

  Popis dokumenata EU u odnosu na pojedine pretpristupne programe

  3 Sporazum o nanciranju za 2005. godinu NN-MU 8/2006, Sporazum o nanciranju za 2006. godinu NN-MU 4/20074 Memorandum o nanciranju projekta tehnike pomoi NN-MU 9/2006, Memorandum o nanciranju projekta rehabilitacije

  eljeznice NN-MU 5/2005, Memorandum o nanciranju projekta vodozatite MU 5/2006

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  21/268

  21

  Bibliografja

  Aid Delivery Methods, Project Cycle Management Guidelines, Volume 1,European Commission, Europe Aid Cooperation Of ce, March 2004

  2008 Practical Guide and General annexes http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_

  guide/index_en.htm

  Pravna osnova programa Glosari

  o Europa Glossary,

  http://www.europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htmo Projektna terminologija Europske komisije, Ope uprave za proirenje,

  http://ec.europa.eu/enlargement/nancial_assistance/phare/glossaryen.htm

  o Projektna terminologija Europske komisije, Ope uprave za regionalnupolitiku,http://www.ec.europa.eu/regional policy/glossary/glossary en.htm

  o Projektna terminologija Europske komisije, Ope uprave zazapoljavanje, socijalna pitanja i jednake mogunosti,http://www.ec.europa.eu/employment social/es2000/glossary en.html

  o Terminologija Europske komisije, Ope uprave za poljoprivredu i ruralnirazvitak,http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/ glossary en.pd

  o Terminologija Europske agencije za okoli,o Irish Guide to Funding under the National Development Plan and

  Community Support Framework 2000-2006http://www.ndp.ie/viewdoc.asp?mn=pubo&nID=1&Use rLang=EN&StartDate=1+January+2006&n=/documents/publications/ ndp cs docs/complete.htm

  Linkovi na natjeajeo TED

  http://ted.europa.eu/o EuropeAid

  http://www.ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/ rame12.plo Sredinja agencija za nanciranje i ugovaranje programa i projekata

  Europske unijehttp://www.sau.hr/hr/natjecaji

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  22/268

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  23/268

  Pojmovnik

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  24/268

  24

  Pojam Opis Vidi

  Agencija zaregionalnirazvoj RepublikeHrvatske (ARR)

  Agencija obavlja djelatnosti nanciranja,

  nabave, plaanja i nadzora provedbe pro-grama i projekata regionalne razvojnepolitike Republike Hrvatske. U obavljanjutih djelatnosti, Agencija nancijski upravljarazvojnim programima Europske unije izpodruja regionalnog razvoja, posebice II.komponentom IPA programa.

  Agencija zareviziju sustavaprovedbeprogramaEuropske unije

  Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanjeusklaenosti provedbe programa Europske

  unije u kojima su upravljanje i odgovornostpreneseni na Republiku Hrvatsku.

  AIDCO (eng.kratica)

  Ured za suradnjuEuropeAid

  Akcije Zajednicena podrujuzapoljavanja

  Program Zajednice za razdoblje 2002.-2006. na podruju zapoljavanja i tritarada uspostavljen Odlukom Europskogparlamenta i Vijea br. 1145/2002/EZ.

  Vrijednost programa je 55 milijuna eura.Fokusira se na analizu, istraivanje i suradnjuizmeu drava lanica. U Financijskojperspektivi 2007.-2013. program ezamijeniti program Progress.Hrvatskoj je program otvoren zasudjelovanje u 2006. godini.

  ProgramiZajednice, Progress

  Akreditacija

  Akreditacija predstavlja proces odobravanjarada ukupnog sustava uspostavljenog zakoritenje i upravljanje sredstvima pomoi EU

  i nuan je preduvjet koji se mora zadovoljitikako bi se odobrilo koritenje dodijeljenihsredstava iz pretpristupnih programa,Revizori Europske komisije provjeravajuzadovoljava li provedbeni sustav nekogprograma EU traene standarde. Na temeljunjihovih nalaza dunosnik za ovjeravanje uEuropskoj komisiji autorizira prijenos ovlastiza upravljanje na tijela zemlje korisnice.

  Decentralizacija,prijenos ovlastiza upravljanje,dunosnik zaovjeravanje

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  25/268

  25

  Term Description See

  Agency orRegionalDevelopment othe Republic oCroatia kratica(ARD)

  Agency is in charge or nancing,procurement, paying and supervisiono the RC regional development policysprogram and projects. In that sence, Agencymanage EU development programmesrom the regional eld, particulary II. IPAcomponent.

  Agency orthe Audit oEuropean Union

  ProgrammesImplementationSystem (ARPA)

  The agency is perorming audit andcompliance certication o implementationo the EU programmes in which the controland responsibility are transerred to theRepublic o Croatia.

  AIDCOEuropeAidCo-operationOf ce

  Community

  IncentiveMeasures inthe Field oEmployment

  The Community Programme in the eldo employment and labour market in theperiod 2002-2006. It was established by theDecision o the European Parliament and

  the Council No. 1145/2002/EC. Its budgetamounts to 55 million . The programmeocuses on analysis, research andcooperation between the Member States.In the Financial Perspective 2007-2013 it isreplaced by the Progress programme.Croatia became eligible or participation inthe programme in 2006.

  CommunityProgrammes,Progress

  Accreditation

  Accreditation is a process o approving the

  unctioning o the overall system set up or the

  utilisation and management o EU assistance

  unds, and a necessary precondition that hasto be met to approve the use o the unds

  allocated under the pre-accession programme.

  Procedure in the decentralisation process,

  in which EC auditors check whether an

  implementation system o an EU programme

  satises required standards. Based on their

  ndings the Authorising Of cer with the EC

  grants the conerral o management to the

  authorities o the beneciary country.

  Decentralisation,Conerral oManagement,Authorising Of cer

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  26/268

  26

  Pojam Opis Vidi

  Aktivnosti

  Mjere koje konzultant mora provesti u okviruprojekta koji nancira EZ, s deniranimneposrednim rezultatima, koji dovode dorezultata navedenih u Opisu posla.

  Logika matrica,neposrednirezultat/rezultat,opis posla

  Analiza ciljeva

  Utvrivanje i provjera buduih eljenihciljeva kojima korisnici daju prioritet.Rezultat analize ciljeva je stablo ciljeva/hijerarhija ciljeva.

  UPC

  Analiza dionika

  Identikacija svih skupina na koje bipredloena intervencija mogla utjecati;identikacija i analiza njihovih interesa,problema, mogunosti, itd. Zakljuci oveanalize zatim se integriraju u samu izraduprojekta.

  Faza identikacije

  Analiza problemaStrukturirano ispitivanje negativnihaspekata neke situacije, radi utvrivanjauzroka i njihovih uinaka.

  Problemsko stablo,stablo ciljeva

  Analizaravnopravnostispolova

  Prema politici EU o spolnoj ravnopravnostiu razvojnoj suradnji trai se integracijaanalize ravnopravnosti spolova na makro,mezo i mikro razinama tijekom cijelogprojektnog ciklusa. Pomou analizespolova moe se utvrditi i integriratidinamika promjene u zadanoj situaciji tepratiti njezin razvoj, posebice u odnosu narazlike izmeu mukaraca i ena. Analizaspolova ukljuuje panju u odnosu na:razliite uloge (produktivnu, reproduktivnu,donoenje odluka) mukaraca i ena; pristuppotencijalima u razliitoj mjeri te njihovorazliito koritenje, kao i njihove specine

  potrebe, interese i probleme; preprekepotpunoj i ravnopravnoj zastupljenostimukaraca i ena u projektnim aktivnostimate ravnopravnost izmeu mukaraca i enau odnosu na primljene koristi.

  Analiza strategijaKritika ocjena razliitih naina postizanjaciljeva te odabir i ukljuivanje jednog ili vienjih u predloeni projekt.

  UPC

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  27/268

  27

  Term Description See

  Activities

  Measures to be implemented by the

  consultant within the ramework o aEC unded project with dened outputsleading to results specied in the Terms oReerence.

  Log rame,output/result,terms o reerence

  Analysis oObjectives

  Identication and verication o uturedesired benets to which the beneciariesattach priority. The output o an analysis oobjectives is the objective tree/hierarchy oobjectives.

  PCM

  StakeholderAnalysis

  Identication o all stakeholder groupslikely to be aected by the proposedintervention; the identication and analysiso their interests, problems, potentials, etc.The conclusions o this analysis are thenintegrated into the project design.

  Identication Phase

  Problem AnalysisA structured investigation o negativeaspects o a situation in order to establishcauses and their eects.

  Problem Tree,Objective Tree

  Gender Analysis

  EU policy on gender mainstreaming indevelopment co-operation requires theintegration o gender analysis at macro,meso and micro levels, throughout theproject cycle. A gender analysis allowsthe identication and integration o thedynamics o change in a given situation,as well as the monitoring o theirevolution, particularly in relation to thedisparities between women and men. Agender analysis includes attention to: thedierent roles (productive, reproductive,decision-making) o women and men; theirdierential access to and use o resources

  and their specic needs, interests andproblems; and the barriers to the ull andequitable participation o women and menin project activities and to equity betweenwomen and men in the benets obtained.

  Analysis oStrategies

  Critical assessment o the alternative wayso achieving objectives, and selection oone or more or inclusion in the proposedproject.

  PCM

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  28/268

  28

  Pojam Opis Vidi

  Analiza trokova ikoristi

  Standardna analiza javnih projekata kojise nanciraju iz ondova EU. Ukljuujeprocjenu trokova i koristi kroz duevrijeme, kako bi se odredila protabilnostulaganja. Usporeuje se situacija s i bezprojekta, kako bi se odredila neto korist odprojekta.

  Projektni ciklus

  Apsorpcijska

  sposobnost

  Sposobnost dravne uprave zemljekorisnice da planira i provede vanjskupomo ili sposobnost potencijalnih

  korisnika da pripreme kvalitetne projekte,koji e maksimalno apsorbirati alociranasredstava.

  Avansne isplatePlaanje koje se obavlja u unaprijedodreenom roku nakon potpisivanjaugovora.

  Baza podataka oprojektima stranepomoi i suradnje

  Instrument kojim VRH osiguravasveobuhvatan pregled programa i projekatakoji se nanciraju iz inozemnih izvora, kakobi se izbjeglo preklapanje i dupliciranje

  projekata te postigla sinergija i maksimalanuinak sveukupne pomoi. Baza podatakadostupna je na internetskim stranicamaSDURF-a.

  Koordinacija stranepomoi, Stalna

  radna skupina,SDURF

  Bespovratnasredstva

  Izravno plaanje ne-komercijalne naravitono odreenom korisniku kako bise provele mjere ili aktivnosti u svrhupromicanja odreene politike EU.

  Poziv na dostavuprijedlogaprojekata

  Borba protivdiskriminacije

  Program Zajednice za razdoblje 2001.-

  2006. kojem je cilj suzbijanje diskriminacijena temelju spolne, rasne ili etnikepripadnosti, religije ili vjere, hendikepa,starosti ili seksualne orijentacije. Program

  je uspostavljen Odlukom Europskogparlamenta i Vijea br. 2000/750/EZ.Vrijednost mu je 98,4 milijuna eura. UFinancijskoj perspektivi 2007.-2013.zamjenjuje ga program Progress.

  ProgramiZajednice, Progres

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  29/268

  29

  Term Description See

  Cost-beneftanalysis

  A standard analysis or public projects

  nanced rom EU unds. It involves thevaluation o the ow o the projects costsand benets over time to determine theprojects return on investment. A comparisonis made between the situation with andwithout the project to determine the netbenet o the project.

  Project cycle

  Absorptioncapacity

  The ability o a national administration toplan or and implement external assistanceor the ability o potential beneciaries

  to prepare quality projects which wouldabsorb the maximum allocated unds.

  Advance paymentPayment made within a predeterminedperiod ater the contract signature.

  Databaseo externalassistance andcooperationprojects

  An instrument by which Government o theRepublic o Croatia ensures a comprehensiveoverview o programmes and projectsnanced rom external sources. The aim

  is to avoid overlaps and duplication oprojects and achieve synergy and maximumimpact o all assistance received. Databaseis available on the CODEF website.

  Aid co-ordination,Permanent

  Working Group,CODEF

  Grant

  A direct payment o a non-commercialnature to a specic beneciary to implementan action in order to promote an EU policyaim.

  Call or Proposals

  CombatingDiscrimination

  A Community Programme in the

  period 2001-2006 aiming at combatingdiscrimination based on sex, racial or ethnicorigin, religion or belie, disability, age orsexual orientation. The programme wasestablished by the Decision o the EuropeanParliament and Council No. 2000/750/EC.Its budget amounted to 98.4 million . Inthe Financial Perspective 2007-2013 it isreplaced by the Progress programme.

  CommunityProgrammes,Progress

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  30/268

  30

  Pojam Opis Vidi

  Borba protivsocijalneiskljuenosti

  Program Zajednice za razdoblje 2002.-2006.kojem je cilj poticanje suradnje izmeudrava lanica radi suzbijanja socijalneiskljuenosti. Program je uspostavljenOdlukom Europskog parlamenta i Vijea br.50/2002/EZ. Vrijednost mu je 75 milijunaeura. U Financijskoj perspektivi 2007.-2013.zamjenjuje ga program Progress.

  ProgramiZajednice, Progress

  CAODunosniknadlean zaakreditaciju

  CARDS (eng.kratica)

  Skraeno od Community Assistance orReconstruction, Development and Stability- Pomo Zajednice za obnovu, razvoj istabilizaciju. U Financijskoj perspektivi2000.-2006., program EU za zemlje procesastabilizacije i pridruivanja (zemlje PSP-a):

  Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku,tadanju Jugoslaviju i Makedoniju. Inicijalniproraun programa je 4,65 milijardi eura,a 2003. godine povean je za 210 milijunaeura odlukom iz Soluna. Pravna osnovaprograma je Uredba (EZ) br. 2666/2000.Podruja intervencije ukljuuju: uklanjanjeposljedica rata, demokratizaciju i izgradnjuinstitucija, odrivi gospodarski razvoj,socijalni razvoj, regionalnu suradnjuizmeu drava korisnica te transnacionalnu,regionalnu i prekograninu suradnju.

  Program je u Financijskoj perspektivi 2007.-2013. zamijenjen programom IPA.Hrvatska je koristila program CARDS od2001. do 2004. godine, tijekom kojih joj jekroz nacionalne programe alocirano 262milijuna eura. Regionalnu komponentuprograma koristila je tijekom cijelograzdoblja trajanja programa.

  Programi EU zatree zemlje, IPA,sustav provedbeprograma Phare/CARDS

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  31/268

  31

  Term Description See

  Combating SocialExclusion

  The Community Programme in the period2002-2006 encouraging cooperationbetween Member States to combat socialexclusion. The programme was establishedby the Decision o the European Parliamentand Council No. 50/2002/EC. Its budgetamounted to 75 million . In the FinancialPerspective 2007-2013 it is replaced by theProgress programme.

  CommunityProgrammes,Progress

  CAO CompetentAccrediting Of cer

  CARDS

  Abbreviation or Community Assistance orReconstruction, Development and Stability.In the Financial Perspective 2000-2006, EUassistance programme aiming at helping thecountries o the Stabilisation and Associationprocess (SAp): Albania, Bosnia-Herzegovina,Croatia, the then Yugoslavia, Macedonia

  in their rapprochement with the EU. Theinitial budget o the programme amountsto 4.65 billion , which was increased by210 million by the Thessaloniki decision in2003 . Its legal basis is Regulation (EC) No.2666/2000. Areas o intervention include:alleviation o the consequences o the war,democratisation and institution building,sustainable economic development, socialdevelopment, regional cooperation amongbeneciary countries and transnational,regional and cross-border cooperation. Inthe Financial Perspective 2007-2013, CARDShas been replaced by IPA.Croatia was eligible or the CARDSprogramme rom 2001 to 2004, duringwhich period it was allocated 262 million through national programmes. It waseligible or the regional component duringthe entire programme duration.

  EU external actions,IPA, CARDS/Phareimplementationsystem

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  32/268

  32

  Pojam Opis Vidi

  Carine 2007

  Program Zajednice u razdoblju 2003.-2007.namijenjen suradnji izmeu carinskihuprava drava lanica radi poboljanjanjihove uinkovitosti i interakcije. Program

  je uspostavljen Odlukom Europskogparlamenta i Vijea br. 253/2003/EZ.Vrijednost mu iznosi 133 milijuna eura. U2008. godini ovaj e program zamijenitiprogram Carine 2013.Hrvatskoj je program Carine 2007 otvorenza sudjelovanje u 2006. godini.

  Programi Zajednice

  Carine 2013

  Carine 2013 je program koji nacionalnimcarinskim upravama Europske unije, zajednos Europskom komisijom, prua mogunostsuradnje u podrujima od zajednikog ivisokog interesa. Program se provodi od 1.sijenja 2008. do 31. prosinca 2013. i pruazakonsku i nancijsku osnovu za a) jaanjesigurnosti i zatite unutar Zajednice i njenih

  vanjskih granica; b) jaanje borbe protivprijevara i zatitu nancijskih i ekonomskihinteresa Zajednice i drava lanica; c)poveanje konkurentnosti europskihposlovnih subjekata ubrzavanjem carinskihpostupaka djelomino kroz stvaranjeeuropskog elektronikog carinskogokruenja. Uspostavljen OdlukomEuropskog parlamenta i Vijea od 23.svibnja 2007. godine br. 624/2007/EZ.

  Programi Zajednice

  CBC (eng. kratica)Prekograninasuradnja

  Centraliziranidekoncentriranisustav provedbe(eng. kratica CDIS)

  Sustav provedbe programa pomoi EZ-au kojemu su odgovornosti za upravljanjeprogramima prenesene na DelegacijuEuropske komisije u zemlji korisnici.

  Financijska uredba

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  33/268

  33

  Term Description See

  Customs 2007

  The Community Programme in the period

  2003-2007 intended or cooperationbetween Member States customsadministrations aiming at their improvedef ciency and interaction. The programmewas established by the Decision o theEuropean Parliament and the CouncilNo. 253/2003/EC. Its budget amounts to133 million . In 2008 the programmewill be succeeded by the Customs 2013programme.Croatia became eligible or participation inCustoms 2007 in 2006.

  CommunityProgrammes

  Customs 2013

  Customs 2013 is a programme which givesthe national customs administrationso the EU, together with the EuropeanCommission, the opportunity to co-operatein areas o common and high interest. Itruns rom 1 January 2008 to 31 December2013 and provides a legal and nancial baseor: a) reinorcing security and saety withinthe Community and at the external border;

  b) strengthening the ght against raudand protecting the nancial and economicinterests o the Community and MemberStates; c) increasing the competitivenesso European business by speeding upcustoms procedures partially through thecreation o a European paperless electroniccustoms environment.

  Established by the Decision No 624/2007/EC o the European Parliament and o theCouncil o 23 May 2007

  CommunityProgrammes

  CBCCross BorderCooperation

  CentralizedDeconcentratedImplementationSystem (CDIS)

  Implementation system o the EC externalaid programmes in which managementresponsibilities are transerred to theEuropean Commission Delegation in thebeneciary country.

  FinancialRegulation

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  34/268

  34

  Pojam Opis Vidi

  Centraliziranisustav provedbe(eng. kratica CIS)

  Sustav provedbe programa EU u kojemodgovornosti za upravljanje zadravasredinjica Europske komisije (Bruxelles).

  Financijska uredba

  Cilj Opis svrhe ili svrha projekta ili programa.Opi cilj, svrhaprojekta, logikamatrica

  Ciljna skupinaSkupina/jedinica na koju e pozitivnodjelovati projekt na razini svrhe projekta.

  CIP (eng. kratica)Okvirni programza konkurentnost iinovacije

  CIS (eng. kratica)Centraliziranisustav provedbe

  DAC ira

  ira koju je uveo Odbor za pomo u razvojuOECD-a (Organizacije za gospodarskusuradnju i razvoj) radi kategorizacijeprograma pomoi. Koristi se kaoklasikacija aktivnosti i u okviru programaEU namijenjenih treim zemljama, izmeuostalog programa CARDS i Phare.

  Daphne IIIPosebni programDaphne III

  Decentralizacija

  Djelomini prijenos odgovornosti zaupravljanje programima pomoi s EKna tijela zemlje korisnika. EK zadravakontrolnu unkciju, koja moe biti u oblikuprethodne (ex-ante) ili naknadne (ex-post)kontrole. Pravna osnova za decentralizacijusu Financijska uredba i njezina Provedbenapravila.

  DIS, CIS, CDIS,Financijska uredba,akreditacija,prijenos ovlasti

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  35/268

  35

  Term Description See

  Centralized Imple-mentation System(CIS)

  Implementation system o the EU

  programmes in which managementresponsibilities stay with the ECHeadquarters (Brussels).

  FinancialRegulation

  ObjectiveDescription o the aim(s) o a project orprogramme.

  Overall Objective,Project Purpose,Log rame

  Target GroupThe group / entity who will be positivelyaected by the project at the Project

  Purpose level.

  CIP

  Competitivenessand InnovationFrameworkProgramme

  CISCentralizedImplementationSystem

  DAC Code

  Code introduced by the DevelopmentAssistance Committee with the OECD(Organisation or Economic Co-operationand Development) or purpose ocategorising assistance programmes. It isused also or classication o EU externalassistance activities, among other also inCARDS and Phare programmes.

  Daphne IIIDaphne III SpecicProgramme

  Decentralisation

  Partial transer o responsibility ormanaging assistance programmes rom ECto the authorities o the beneciary country.EC retains the control unction which can beex-ante or ex-post control. The legal basisor the decentralisation is the FinancialRegulation and its Implementing Rules.

  DIS, CIS, CDIS,FinancialRegulation,Accreditation,Conerral oManagement

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  36/268

  36

  Pojam Opis Vidi

  Decentraliziranisustav provedbe(eng. kratica DIS)

  Sustav provedbe programa pomoi EZ-a

  treim zemljama u kojem su odgovornostiza upravljanje prenesene na dravukorisnika. Komisija jo uvijek provodisustavnu prethodnu (ex-ante) kontroluprocesa nabave i ugovaranja i naknadnu(ex-post) kontrolu svih procesa te zadravasveukupnu konanu odgovornost zaizvrenje opeg prorauna. U Hrvatskoj sedecentralizirano provode programi CARDS/Phare, ISPA i SAPARD i program IPA .

  Financijska uredba,akreditacija,prijenos ovlasti

  DEK DelegacijaEuropske komisije

  Dekoncentracija

  Prijenos odgovornosti za upravljanjeprogramima pomoi sa sredinjice Europskekomisije (Bruxelles) na Delegaciju EK uzemlji korisniku.

  Centraliziranidekoncentriranisustav provedbe

  Delegacija EKDelegacijaEuropske komisije

  DelegacijaEuropske komisije(DEK)

  Hijerarhijski su dio struktura Europskekomisije (DG RELEX); delegacije slueinteresima Europske unije u cijelom svijetui u meunarodnim organizacijama. Kaodiplomatsko predstavnitvo, one u treimzemljama obavljaju poslove delegirane odsredinjice EK. Delegacija EK u RepubliciHrvatskoj nalazi se u Zagrebu.

  Komisija Europskihzajednica, DGRELEX

  DG AGRI(eng. kratica)

  Glavna uprava zapoljoprivredu iruralni razvoj

  DG ELARG(eng. kratica)

  Glavna uprava zaproirenje

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  37/268

  37

  Term Description See

  DecentralizedImplementationSystem (DIS)

  Implementation system o the EC externalaid programmes where managementresponsibilities have been conerred to thebeneciary country. The Commission stillexercises a systematic ex-ante control othe procurement and contracting processesand ex-post control o all processes whilstit retains the overall nal responsibilityor general budget execution. In Croatia,CARDS/Phare, ISPA and SAPARD, and IPA. .

  FinancialRegulation,Accreditation,Conerral oManagement

  ECDEuropeanCommissionDelegation

  Deconcentration

  Transer o responsibility or managingassistance programmes rom the ECHeadquarters (Brussels) to the ECDelegation in the beneciary country.

  CentralizedDeconcentratedImplementationSystem

  EC DelegationEuropeanCommissionDelegation

  EuropeanCommissionDelegation (ECD)

  Hierarchically a part o the EuropeanCommission structure (DG RELEX),delegations serve European Union intereststhroughout the world and at internationalorganisations. As diplomatic representationsin the third countries they carry out tasksdelegated by the EC Headquarters. The ECDelegation to the Republic o Croatia issituated in Zagreb.

  Commission othe EuropeanCommunities, DGRELEX

  DG AGRI

  Directorate-General orAgriculture andRural Development

  DG ELARGDirectorate-General orEnlargement

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  38/268

  38

  Pojam Opis Vidi

  DG EMPL(eng. kratica)

  Glavna uprava

  za zapoljavanje,socijalna pitanjai jednakemogunosti

  DG REGIO(eng. kratica)

  Glavna uprava zaregionalnu politiku

  DG RELEX (r.kratica)

  Glavna uprava zavanjske odnose

  Dionici

  Sve osobe, skupine ljudi, ustanove ilitrgovaka drutva, koje bi mogle biti u vezis projektom/programom, denirane su kaodionici. Oni mogu, posredno ili neposredno,pozitivno ili negativno utjecati ili biti podutjecajem procesa i rezultata projekata iliprograma.

  Analiza dionika,aza identikacije

  DIS (eng. kratica)Decentraliziranisustav provedbe

  Dnevnielektronskinatjeaji (TED)

  Baza podataka o svim javnim nabavamaza koje postoji obveza da se objave uSlubenom listu Europske unije. Dostupna

  je na sljedeoj internetskoj stranici: http://ted.europa.eu/.

  SL-EU

  DODunosnik zaovjeravanje

  Dobavlja robaPoduzee, pojedinac ili konzorcij kojemu jedodijeljen ugovor o nabavi robe. Izvoa

  Dodijeljenasredstva

  Proraun koji je neka vlada, organizacija iliinstitucija donator odredila za odreenovremensko razdoblje u korist zemljeili organizacije korisnika za provedbuodreenoga projekta (projekata) iliprograma pomoi.

  Odluka o izdvajanjusredstava

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  39/268

  39

  Term Description See

  DG EMPL

  Directorate-

  General orEmployment, SocialAairs and EqualOpportunities

  DG REGIODirectorate-General orRegional Policy

  DG RELEXDirectorate Generalor ExternalRelations

  Stakeholders

  Any individual, groups o people, institutionsor rms that may have a relationship withthe project / programme are denedas stakeholders. They may - directly orindirectly, positively or negatively - aector be aected by the process and theoutcomes o projects or programmes.

  StakeholderAnalysis,Identication Phase

  DISDecentralizedImplementation

  System

  Tenders ElectronicDaily (TED)

  Database o all the public procurementunder obligation to be published in theOf cial Journal o the European Union (OJ).It is available at the ollowing web site:http://ted.europa.eu/.

  OJ

  AO Authorising Of cer

  Supplier The rm, individual or consortium to whicha supply contract is awarded. Contractor

  Allocation

  Budget earmarked by a donor government,organisation or institution or a certainperiod o time, in avour o a beneciarycountry or organisation to develop certainassistance project(s) or programme(s).

  Commitment

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  40/268

  40

  Pojam Opis Vidi

  Dokumenti

  U okviru programa EU postoji striktnodenirana hijerarhija dokumenata. Oniukljuuju opu strateku osnovu, pravnuosnovu, strateke dokumente, operativne iprovedbene dokumente.

  Opa strateka

  osnova, Pravnaosnova, Stratekidokumenti,Operativnidokumenti,Provedbenidokumenti,

  DOOPDunosnik ovlatenza odobravanjeprograma

  DOPDopuna(operativnog)programa

  Dravna uprava(DU)

  DU Dravna uprava

  Dunosniknadlean zaakreditaciju (DNA)

  U kontekstu programa IPA, dunosnik

  zaduen za dodjelu, nadzor, opoziv ilipovlaenje akreditacije nacionalnogdunosnika za ovjeravanje i Nacionalnogonda. Odlukom Vlade RH Dunosnikomnadlenim za akreditaciju imenovan jeMinistar nancija.

  Provedbeni sustavprograma IPA

  Dunosniknadlean zaakreditaciju (DNA)

  U kontekstu programa IPA, tijelo odgovornoza izdavanje, praenje i suspenziju ilipovlaenje akreditacije nacionalnogdunosnika za ovjeravanje i Nacionalnogonda.

  Provedbeni sustavprograma IPA

  Dunosnikovlaten zaovjeravanjeprograma (DOOP)

  Dravni dunosnik na elu provedbeneagencije - Sredinje agencije za nanciranjei ugovaranje (SAFU-a). DOOP je odgovoranza poslovanje provedbene agencijeza provedbu natjeajnih i ugovornihprocedura u skladu s pravilima EU te zavaljano nancijsko upravljanje projektima.

  Provedbeni sustav,Phare, IPA TAIB,Sredinja agencijaza nanciranje iugovaranje

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  41/268

  41

  Term Description See

  Documents

  In the ramework o the EU programmesthere is a strictly dened hierarchy odocuments. They include general strategicbasis, legal basis, strategic documents ora specic programme, operational andimplementation documents.

  General Strategic

  Basis, LegalBasis, Strategicdocuments,OperationalDocuments,ImplementationDocuments

  PAOProgramAuthorising Of cer

  PCProgramComplement

  PublicAdministration(PA)

  PAPublicAdministration

  CompetentAccreditingO cer (CAO)

  In the context o IPA, a body responsible

  or issuing, monitoring and suspending orwithdrawing accreditation o the NationalAuthorising Of cer and the National Fund.By a Croatian Government Decision, theMinister o Finance was appointed as theCompetent Accrediting Of cer

  IPAImplementationSystem

  CompetentAccreditingO cer (CAO)

  In the context o IPA, a body responsibleor issuing, monitoring and suspending orwithdrawing accreditation o the NationalAuthorising Of cer and the National Fund.

  IPAImplementationSystem

  ProgrammeAuthorisingO cer (PAO)

  An of cial o the national administrationheading the Central Financing andContracting Unit (CFCU). The PAO isresponsible or the unctioning o theimplementing agency responsible orthe implementation o tendering andcontracting procedures in accordancewith EU rules and or the sound nancialmanagement o the projects

  ImplementationSystem, Phare,IPA TAIB, CentralFinancing andContractingAgency

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  42/268

  42

  Pojam Opis Vidi

  Dunosnik zaovjeravanje (DO)

  Visoki dunosnik Europske komisije (glavnidirektor ili direktor u nadlenoj glavnojupravi) odgovoran za cjelokupnu provedbunekog pretpristupnog programa. Njegovedunosti ukljuuju odobrenje provedbe inadzor te izvjetavanje institucija EU o njoj.U sluaju decentraliziranog upravljanjaprogramom, DO prenosi ovlasti upravljanjana provedbene strukture u zemlji korisnici.

  Nacionalnidunosnik zaovjeravanje,prijenos ovlastiza upravljanje,decentralizacija

  EAFRD (eng.kratica)

  Europskipoljoprivredni ondza ruralni razvoj

  EAGF (eng.kratica)

  Europski ondza garancije upoljoprivredi

  EFF (eng. kratica)Europski ribarskiond

  EIBEuropskainvesticijska banka

  EIFEuropskiinvesticijski ond

  EIP (eng. kratica)Program zapoduzetnitvo iinovacije, CIP

  EKKomisija Europskihzajednica

  Ekonominost

  injenica da su rezultati postignuti uzrazumne trokove, tj. koliko su dobrosredstva i aktivnosti prevedeni u rezultate,te je li ostvarena kvaliteta rezultata.

  Logika matrica

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  43/268

  43

  Term Description See

  AuthorisingO cer (AO)

  A senior European Commission of cial(Director-General or Director in therelevant DG) responsible or the overallimplementation o a pre-accessionprogramme. His/her tasks includeauthorisation and overseeing o theimplementation and reporting to theEU institutions. In case o decentralisedmanagement, AO grants conerral omanagement to the implementationstructures in the beneciary country.

  NationalAuthorisingOf cer, Conerralo Management,Decentralisation

  EAFRDEuropeanAgricultural orRural Development

  EAGFEuropeanAgriculturalGuarantee Fund

  EFFEuropean FisheriesFund

  EIBEuropeanInvestment Bank

  EIFEuropeanInvestment Fund

  EIPEntrepreneurshipand InnovationProgramme, CIP

  ECCommissiono EuropeanCommunities

  E ciency

  The act that results were obtained atreasonable cost, i.e. how well Means andActivities were converted into Results, andthe quality o the results achieved.

  Log rame

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  44/268

  44

  Pojam Opis Vidi

  Ekonomska isocijalna kohezija(ESC)

  Izraz solidarnosti izmeu drava lanica iregija Europske unije. Cilj je uravnoteenrazvoj u cijeloj Uniji, smanjivanje strukturnihrazlika izmeu regija i promicanje jednakihmogunosti za sve. Praktino se to postiekroz niz nancijskih operacija, prvenstvenokroz strukturne ondove i Kohezijski ond.Svake tri godine Europska komisija izdajeizvjee o napretku u postizanju ekonomskei socijalne kohezije te nainu na koji su mupolitike Zajednice doprinijele.

  Strukturni ondovi,Kohezijski ond

  Ekonomskinajpovoljnijaponuda

  Ponuda koja se smatra najboljom premakriterijima odreenim za dotini ugovor, tj.prema kvaliteti, tehnikim karakteristikama,unkcionalnim znaajkama, uslugamaposlije isporuke i tehnikoj pomoi,datumu isporuke ili razdoblju provedbe icijeni. Ovi kriteriji moraju biti objavljeni uobavijesti o nabavi ili navedeni u natjeajnojdokumentaciji.

  EP Europski parlament

  EQUAL

  Inicijativa Zajednice u Financijskojperspektivi 2000.-2006. pokrenuta radirazvijanja pristupa tritu radne snage inovih ideja unutar europskih strategijazapoljavanja i procesa jaanja socijalneukljuenosti. Cilj joj je jaanje borbe protivdiskriminacije i iskljuivosti na osnovi spolne,rasne, nacionalne, religijske pripadnosti,

  starosne dobi ili seksualne orijentacije.EQUAL se provodi izmeu zemalja lanicaEU i nancira se kroz ESF. U Financijskojperspektivi 2007.-2013. iskustvo iz EQUAL-abit e uklopljeno u programe koje nanciraESF.

  InicijativeZajednice,ESF

  ErasmusKomponenta programa Socrates koja sebavi visokim obrazovanjem.

  Socrates, ProgramiZajednice, LLP

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  45/268

  45

  Term Description See

  Economic andSocial Cohesion(ESC)

  An expression o solidarity between the

  Member States and regions o the EuropeanUnion. The aim is balanced developmentthroughout the EU, reducing structuraldisparities between regions and promotingequal opportunities or all. In practicalterms this is achieved by means o a varietyo nancing operations, principally throughthe Structural Funds and the CohesionFund. Every three years the EuropeanCommission presents a report on progressmade in achieving economic and socialcohesion and on how Community policieshave contributed to it.

  Structural Funds,Cohesion Fund

  MostEconomicallyAdvantageousTender

  The tender regarded as the best accordingto the criteria laid down or the contract inquestion e.g. quality, technical properties,unctional qualities, ater-sales serviceand technical assistance, delivery dateor perormance period and the price.These criteria must be published in theprocurement notice or stated in the tenderdossier.

  EPEuropeanParliament

  EQUAL

  Community Initiative in the FinancialPerspective 2000-2006 launched to developaccess to the labour market and new ideasregarding the European employmentstrategies and social inclusion. Its aimis antidiscrimination and ght againstexclusion based on gender, race, nationality,religion, age or sexual orientation. EQUAL

  is implemented between the EU MemberStates and is nanced by the ESF. In theFinancial Perspective 2007-2013 EQUALexperience will be incorporated in themainstream programmes nanced by ESF.

  CommunityInitiatives, ESF

  ErasmusA component o the Socrates programmedealing with higher education.

  Socrates,CommunityProgrammes, LLP

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  46/268

  46

  Pojam Opis Vidi

  Erasmus Mundus

  Program suradnje i mobilnosti s treimzemljama na podruju visokog obrazovanja,koji je uspostavljen Odlukom Europskogparlamenta i Vijea br. 2317/2003/EZ, zarazdoblje 2004-2008. Vrijednost mu je 230milijuna eura. Promie Europsku uniju kaocentar izvrsnosti u uenju u cijelom svijetu.Financira visokokvalitetne magistarskestudije te poboljava vidljivost i atraktivnosteuropskog visokog obrazovanja u treimzemljama. Takoer nancira stipendije EU za

  dravljane treih zemalja koji se obrazuju natim magistarskim studijima, kao i stipendijeza dravljane EU koji studiraju u treimzemljama. Hrvatskoj je program otvoren zadjelomino sudjelovanje u svojstvu treezemlje.

  Programi Zajednice

  ERDF (eng.kratica)

  Europski ond zaregionalni razvoj

  ERF (eng. kratica) Europski ond zaizbjeglice

  ESFEuropski socijalniond

  ESKEkonomska isocijalna kohezija

  e-TEN

  Program Zajednice u Financijskoj perspektivi2000.-2006. koji podupire uspostavu

  telekomunikacijske mree u cijeloj Europii uvodi relevantne trine standarde.Program prua nancijsku podrkuindustriji kako bi se ostvarilo potenotrino natjecanje te usmjereno istraivanjei razvoj. U Financijskoj perspektivi 2007.-2013., program e-TEN bit e uklopljen uprogram CIP.

  ProgramiZajednice, CIP

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  47/268

  47

  Term Description See

  Erasmus Mundus

  A co-operation and mobility programmewith third countries in the eld o highereducation established by the Decision othe European Parliament and the CouncilNo. 2317/2003/EC or the period 2004-2008. Its budget amounts to 230 million. It promotes the European Union as acentre o excellence in learning aroundthe world. It supports European top-quality Masters Courses and enhances thevisibility and attractiveness o Europeanhigher education in third countries. It also

  provides EU-unded scholarships or thirdcountry nationals participating in theseMasters Courses, as well as scholarships orEU-nationals studying in third countries.Croatia is eligible or partial participation inthe programme as a third country.

  CommunityProgrammes

  ERDFEuropean RegionalDevelopment Fund

  ERFEuropean ReugeeFund

  ESFEuropean SocialFund

  ESCEconomic andSocial Cohesion

  e-TEN

  A Community Programme in the FinancialPerspective 2000-2006 supporting

  establishment o a telecommunicationnetwork throughout Europe andintroducing market standards. It oersnancial support to the European industryin order to bring about air competition andtarget oriented research and development.In the Financial Perspective 2007-2013,e-TEN programme will be incorporated intothe CIP programme.

  CommunityProgrammes, CIP

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  48/268

  48

  Pojam Opis Vidi

  Euratomesti okvirniprogram, Sedmiokvirni program

  Europa zagraane

  Program Zajednice koji prua podrkuirokom nizu aktivnosti i organizacija, kojepromiu aktivno europsko dravljanstvoteposebno ukljuivanje graana i organizacijacivilnog drutva u procese europskih

  integracija. Program je uspostavljenOdlukom Europskog parlamenta i Vijeabr. 1904/2006/EZ za razdoblje 2007.-2013.Proraun mu je 215 milijuna eura. Njime narazini EU upravlja Provedbena agencija zaobrazovanje, audiovizualni sektor i kulturu.Hrvatska uspjeno sudjeluje u programuEuropa za graane koji je za Hrvatskuotvoren od listopada 2007. godine.

  ProgramiZajednice,Provedbeneagencije

  EuropeAid

  Ured za suradnju

  EuropeAid

  Europskainvesticijskabanka (EIB)

  Financijska institucija Europske unijesa zadaom da doprinese ekonomskoj,socijalnoj i teritorijalnoj koheziji krozuravnoteen razvoj teritorija Europskeunije. Aktivna je u provedbi instrumenatakohezijske politike EU te ProgramaZajednice namijenjenim malom i srednjempoduzetnitvu (CIP). U Financijskojperspektivi 2007.-2013. bit e instrumentalna

  u provedbi inicijativa Jaspers, Jeremiei Jessica. EIB-ovo nanciranje vri seprvenstveno iz vlastitih izvora Banke, ali i izsredstava programa EU.

  Instrumentikohezijske politike,CIP, Jaspers,Jeremie, Jessica

  Europska komisijaKomisija Europskihzajednica

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  49/268

  49

  Term Description See

  Euratom

  Sixth Framework

  Programme,SeventhFrameworkProgramme

  Europe orCitizensProgramme 2007-2013

  A Community Programme supporting awide range o activities and organisationspromoting active European citizenship,especially the involvement o citizens andcivil society organisations in the process oEuropean integration. The programme was

  established by the Decision o the EuropeanParliament and Council No. 1904/2006/EC or the period 2007-2013. It budgetamounts to 215 million . It is managed onthe EU level by the Education, Audiovisualand Culture Executive Agency.Croatia actively participates in theCommunity Programme Europe or Citizenswhich was opened or Croatia in October2007..

  CommunityProgrammes,Executive Agencies

  EuropeAid

  EuropeAid

  Cooperation Of ce

  EuropeanInvestment Bank(EIB)

  European Unions nancial institutionwith the task to contribute to economic,social and territorial cohesion throughthe balanced development o the EUterritory. It is active in implementation othe EU cohesion policy instruments andthe Community Programmes intendedor the SMEs (MAP, CIP). In the FinancialPerspective 2007-2013 it is instrumental in

  implementation o the Jaspers, Jeremie andJessica initiatives. EIB nancing operationsare conducted principally rom the Banksown resources but also, rom the EU unds.

  Cohesion policyinstruments, CIP,Jaspers, Jeremie,Jessica

  EuropeanCommission

  Commission othe EuropeanCommunities (EC)

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  50/268

  50

  Pojam Opis Vidi

  Europskateritorijalnasuradnja

  U Financijskoj perspektivi 2007.-2013. Cilj3. kohezijske politike EU. Usmjeren je na

  jaanje prekogranine, transnacionalnei meuregionalne suradnje. Kao takvanastavlja inicijativu Zajednice INTERREG.

  Instrumentikohezijske politike,ERDF, INTERREG

  Europska unijaEkonomsko i politiko udruenje 27europskih zemalja.

  Europski ondza garancije upoljoprivredi(EAGF)

  Instrument Zajednike poljoprivrednepolitike tijekom trajanja Financijskeperspektive 2007.-2013. uspostavljenUredbom Vijea br. (EZ) 1290/2005. Financirainterventne mjere na tritu poljoprivrednihproizvoda. Hrvatskoj e se Fond otvoriti popristupanju Europskoj uniji.

  Europski ond zaizbjeglice (eng.kratica ERF)

  Jedan od etiri onda u sklopu Okvirnogprograma za solidarnost i upravljanjemigracijskim tokovima. Proraun mu je699,37 milijuna eura. Opi je cilj onda datipodrku i poboljati napore zemalja lanicada osiguraju uvjete za primanje izbjeglica,prognanika i korisnika dodatne zatite; daprimjenjuju pravedne i uinkovite postupkedavanja azila ; da promiu pozitivnu praksuu podruju azila, kako bi se zatitila pravaosoba kojima je potrebna meunarodnazatita, te omoguilo da sustavi azila

  u dravama lanicama unkcionirajuuinkovito.

  Okvirni programza solidarnosti upravljanjemigracijskimtokovima

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  51/268

  51

  Term Description See

  EuropeanTerritorialCooperation

  In the Financial Perspective 2007-2013Objective 3 o the EU Cohesion Policy. It aimsat strengthening cross-border, transnationaland interregional cooperation. As suchit continues the INTERREG CommunityInitiative.

  Cohesion Policy,ERDF, INTERREG

  European UnionEconomic and political association o 27European countries.

  EuropeanAgriculturalGuarantee Fund(EAGF)

  Instrument o the Common AgriculturalPolicy during the Financial Perspective 2007-2013 established by the Council RegulationNo (EC) 1290/2005. It nances marketintervention measures or agriculturalproducts. Croatia will become eligible orthe Fund upon accession to the EU.

  European ReugeeFund (ERF)

  On o the our unds within the Solidarityand Management o Migration FlowsFramework Programme. Its budget amountsto 699.37 million . The general objectiveo the Fund is to support and improve theeorts o Member States to grant receptionconditions to reugees, displaced personsand beneciaries o subsidiary protection, toapply air and eective asylum proceduresand to promote good practices in the eldo asylum so as to protect the rights opersons requiring international protection

  and enable Member States asylum systemsto work ef ciently.

  Solidarity andManagemento MigrationFlows FrameworkProgramme

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  52/268

  52

  Pojam Opis Vidi

  Europski ondza regionalnirazvoj (ERDF, eng.kratica)

  Jedan od strukturnih ondova. U Financijskojperspektivi 2007.-2013. uspostavljen

  je Uredbama Vijea br. 1083/2006 i1080/2006. Cilj mu je jaanje ekonomskei socijalne kohezije te smanjivanje razlikaizmeu regija unutar EU, kroz podrkuu razvoju i strukturnim prilagodbamaregionalnih gospodarstava, kao i podrkuprekograninoj, transnacionalnoj imeuregionalnoj suradnji. Uglavnom jeusmjeren na proizvodne investicije u ciljuotvaranja radnih mjesta, inrastrukturne

  investicije te na lokalni razvoj i razvoj malogi srednjeg poduzetnitva.Hrvatskoj e ERDF biti otvoren nakonpristupanja, za to se priprema krozprogram IPA.

  Strukturni ondovi,IPA

  Europski ondza usmjeravanjei garancije upoljoprivredi(eng. kraticaEAGGF)

  Jedan od etiri strukturna onda u Financijskojperspektivi 2000-2006.; nancira Zajednikupoljoprivrednu politiku. Uspostavljen jeUredbom Vijea br. (EZ) 1258/1999. Sastoji

  se od dvije komponente. Komponentausmjeravanja predstavlja jedan od etiristrukturna onda i osigurava nancijskasredstva za restrukturiranje armi i razvojruralnih podruja. Komponenta garancija,koja je obimnija, osigurava nancijskasredstava ponajprije za direktna plaanja,ali i subvencije cijena poljoprivrednihproizvoda na tritu (bilo kroz intervencijena unutarnjem tritu ili izvozne poticaje).Komponenta garancija takoer nanciraneke programe ruralnog razvoja. U

  Financijskoj perspektivi 2007.-2013. EAGGFzamjenjuju EAFRD i EAGF.

  Zajednikapoljoprivrednapolitika, EAFRD,EAGF

  Europskiinvesticijski ond(EIF)

  Specijalizirani instrument EU koji malim i

  srednjim poduzeima osigurava poduzetniki

  kapital i garancijske instrumente u okviru

  programa CIP. Bit e takoer dijelom

  provedbene strukture inicijative Jeremie.

  CIP, Jeremie

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  53/268

  53

  Term Description See

  EuropeanRegionalDevelopmentFund (ERDF)

  One o the Structural Funds. In the FinancialPerspective 2007-2013 it is established bythe Council Regulations No 1083/2006 and1080/2006. Its goal is to reinorce economicand social cohesion by redressing the mainregional imbalances in the EU throughsupport or the development and structuraladjustment o regional economies, andsupport or cross-border, transnationaland interregional cooperation. It mainlysupports productive investment and

  job creation, inrastructure investments

  and local and development o small andmedium-sized enterprises.Croatia will become eligible to the ERDFupon accession, or which it is preparing bythe IPA programme.

  Structural Funds,IPA

  EuropeanAgriculturalGuidance andGuarantee Fund(EAGGF)

  One o the our structural unds in theFinancial Perspective 2000-2006 whichnances the Common Agricultural Policy. Itwas established by the Council RegulationNo (EC) 1258/1999. It consists o twosections. The Guidance Section is one othe our structural unds and providesnancial support to restructure arms anddevelop rural areas. The Guarantee Section,which is the larger o the two, providesnancial support rstly or direct paymentsand secondly or supporting the prices atwhich armers sell their products in themarket (whether through intervention onthe internal market or export reunds). TheGuarantee section also nances some rural

  development programmes. In the FinancialPerspective 2007-2013 EAGGF is replacedby EAFRD and EAGF.

  CommonAgricultural PolicyEAFRD, EAGF

  EuropeanInvestment Fund(EIF)

  EU specialized vehicle providing venturecapital and guarantee instruments or SMEsin the ramework o the CIP programme. Itwill also be instrumental in implementationo the Jeremie initiative.

  CIP, Jeremie

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  54/268

  54

  Pojam Opis Vidi

  Europskiparlament

  Predstavniko tijelo stanovnika Europskeunije. Zastupnici se biraju izravnimglasovanjem na mandat od 5 godina, a brojzastupnika koji se biraju u pojedinoj dravilanici razmjeran je udjelu stanovnika tedrave u ukupnom broju stanovnika EU-a.Broj zastupnika u 2009. godini (EU27) je785.

  EP

  Europskipoljoprivredniond za ruralnirazvoj(eng. kraticaEAFRD)

  Instrument Zajednike poljoprivrednepolitike tijekom trajanja Financijskeperspektive 2007.-2013. uspostavljenUredbom Vijea br. (EZ) 1698/2005.Vrijednost Fonda je 77,66 milijardi eura.Fond je usmjeren na smanjivanje razlikaizmeu regija EU kroz razvoj poljoprivrede.Zamijenit e Komponentu usmjeravanjaEAGGF-a kao i mjere ruralnog razvitkakoje se trenutano nanciraju u okviruKomponente jamstva.. Omoguit e

  jedinstveni izvor nanciranja iz EU za sve

  programe ruralnog razvoja. Sastoji se odetiri grane: (1) poboljanje konkurentnostisektora poljoprivrede i umarstva, (2)poboljanje okolia i krajolika, (3) kvalitetaivota u ruralnim podrujima i diversikacijaruralne ekonomije, i (4) Leader pristup.Hrvatskoj e se Fond otvoriti po pristupanjuEuropskoj uniji. Njegovo se koritenjepriprema kroz programe SAPARD i IPA-RD.

  Zajednikapoljoprivrednapolitika, IPA

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  55/268

  55

  Term Description See

  EuropeanParliament

  A body representing EU citizens. Memberso the European Parliament (MEPs) areelected by direct vote or a 5-year period.The number o MEPs elected in a MemberState is proportionate to Member Statesshare in the total EU population. Thenumber o MEPs in 2009 (EU27) is 785.

  EP

  EuropeanAgriculturalFund or RuralDevelopment

  (EAFRD)

  Instrument o the Common Agricultural

  Policy during the Financial Perspective2007-2013 established by the CouncilRegulation No (EC) 1698/2005.Its budget amounts to 77.66 billion . It aimsat alleviating dierences between EU regionsby means o agricultural development. Itwill replace the Guidance Section o theEAGGF, as well as the rural developmentmeasures currently nanced under theGuarantee Section. It will provide the singlenancial contribution rom the EU to ruraldevelopment programmes. It consists o

  our axis: (1) Improving competitivenesso the agricultural and orestry sector,(2) Improving the environment and thecountryside, (3) The quality o lie in ruralareas and diversication o rural economyand (4) the Leader approach.Croatia will become eligible or the Fundupon accession to the EU. It is preparingor its utilisation by the SAPARD and IPA-RDprogrammes.

  CommonAgricultural Policy,IPA

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  56/268

  56

  Pojam Opis Vidi

  Europski ribarskiond(eng. kratica EFF)

  U Financijskoj perspektivi 2007.-2013.instrument koji nancira zajedniku ribarskupolitiku (uspostavljen Uredbom Vijea (EZ)br. 1198/2006). Njegova vrijednost u tomrazdoblju je 3,849 milijarde . ZamjenjujeFinancijski instrument za usmjeravanje uribarstvu (eng. kratica FIFG) iz Financijskeperspektive 2000.-2006. Fond je koncipirantako da osigurava odrivo ribarstvo iindustriju akvakulture u EU. Financiraindustriju koja prilagoava svoju otu radipostizanja konkurentnosti, kao i mjerezatite okolia. Takoer pomae ribarskimzajednicama pogoenim promjenamada diversiciraju svoju ekonomsku bazu.Dodatna sredstva su namijenjena mjeramakoje e osigurati kvaliciranu radnu snagupotrebnu ribarskoj industriji.Hrvatskoj e se Fond otvoriti po pristupanjuEuropskoj uniji. Za njegovo se koritenjepriprema kroz programe SAPARD i IPA-RD.

  FIFG, SAPARD, IPA-RD

  Europski socijalniond (ESF)

  Jedan od strukturnih ondova. Osnovanje 1957. godine kao alat za razvoj ljudskihpotencijala i poboljanje unkcioniranjatrita rada. Takoer se koristi za jaanjeinstitucija na nacionalnoj, regionalnoj ilokalnoj razini. U Financijskoj perspektivi2007.-2013. uspostavljen je UredbamaVijea br. 1083/2006 i 1080/2006. Cilj mu

  je promicanje visoke razine zaposlenosti,ravnopravnosti izmeu mukaraca i ena,

  odrivi razvoj te ekonomske i socijalnekohezije. Predstavlja instrument zananciranje provedbe nacionalnih akcijskihplanova za zapoljavanje.Hrvatskoj e ESF biti otvoren nakonpristupanja, za to se priprema krozprogram IPA.

  Strukturni ondovi,IPA

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  57/268

  57

  Term Description See

  EuropeanFisheries Fund

  (EFF)

  In the Financial Perspective 2007-2013instrument supporting the commonsheries policy (established by the CouncilRegulation (EC) No 1198/2006). Its budgetor the period amounts to 3.849 billion .It replaces the FIFG under the FinancialPerspective 2000 - 2006. The und is designedto secure a sustainable European shingand aquaculture industry. It supports boththe industry as it adapts its eet to make itmore competitive and promote measures

  to protect the environment. It also helpssheries communities most aected bychanges to diversiy their economic base.Support is reinorced or measures that willensure the skilled labour orce required bythe industry.Croatia will become eligible or the Fundupon accession to the EU. It is beingprepared or its utilisation by the SAPARDand IPA-RD programmes.

  SAPARD, IPA-RD

  European SocialFund (ESF)

  One o the Structural Funds. It was createdin 1957 as a tool or development ohuman resources and the improvemento the workings o the labour market. It isalso used or the institution building onthe national, regional and local level. Inthe Financial Perspective 2007-2013 it isestablished by the Council Regulations No1083/2006 and 1080/2006. The ESF aimsat promoting a high level o employment,

  equality between men and women,sustainable development and economicand social cohesion. It provides supportingnance or implementation o the NationalAction Plans or Employment.Croatia will become eligible to the ESFupon accession, or which it is preparing bythe IPA programme.

  Structural Funds,IPA

 • 7/31/2019 EU Fondovi Pojmovnik

  58/268

  58

  Pojam Opis Vidi

  Europskopartnerstvo

  Dokument koji usvaja Vijee i koji navodistavove Europske unije o kratkoronimi srednjoronim prioritetima u procesupribliavanja potencijalnih dravakandidatkinja Europskoj uniji.

  Paket za proirenje,Pristupnopartnerstvo

  EUSFFond solidarnostiEuropske unije

  Evaluacija

  Periodiko ocjenjivanje ekonominosti,uinkovitosti, utjecaja, odrivosti irelevantnosti programa/projekta ukontekstu utvrenih ciljeva. Obino seprovodi kao neovisna analizu okruja,ciljeva, rezultata, aktivnosti i uloenihsredstava, radi donoenja zakljuaka kojibi se mogli koristiti kao temelj za budueodluke. Ukljuuje propitivanje inormacijaiz nadzora i drugih izvora kako bi seotkrili i objasnili uinci intervencija, a cilj

  je i poboljati kvalitetu, uinkovitost i

  usklaenost pomoi iz sredstava Zajednicekao i strategije i provedbe programa. Moese izvriti kao prethodna (ex-ante) evaluacijaprije provedbe, evaluacija tijekom provedbeili naknadna (ex-post) evaluacija