of 66 /66
POJMOVNIK BIOPLINA Priruènik Tajana Krièka Neven Voæa Vanja Jurišiæ

Pojmovnik bioplina: priručnik

 • Upload
  lamdat

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pojmovnik bioplina: priručnik

 • POJMOVNIK BIOPLINA

  Prirunik

  Tajana KrikaNeven VoaVanja Jurii

 • Imena autora i naslov:Tajana Krika, Neven Voa, Vanja Jurii

  Pojmovnik bioplina: prirunik

  Podatak o izdanju:naklada 500 primjeraka

  Mjesto i godina izdavanja:Zagreb, 2009.

  Naziv nakladnika i sjedite:Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i umarstvo, Avenija Dubrovnik

  12, 10000 Zagreb

  Naziv tiskare i sjedite:Biga d.o.o. Srpanjska 4

  CIP zapis dostupan u raunalnom kataloguNacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 673625

  ISBN 978-953-6135-72-1

  Recenzenti:prof.dr.sc. Mirsad onlagi,

  Fakultet Elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli, BiHprof.dr.sc. Tomislav Juri,

  Poljoprivredni fakultet, Sveuilite J.J. Strossmayer u Osijekudoc.dr.sc. Tibela Landeka Dragievi,

  Prehrambeno-biotehnoloki fakultet, Sveuilite u Zagrebu

  Lektura:Vinja Bara, prof.

  Objavljivanje ovog sveuilinog prirunika odobrio je Senat Sveuilita u Zagrebu.

 • KAZALO

  PROSLOV 1

  A 1

  ANAEROBNA FERMENTACIJA...........................................................................1

  B 2

  BIOGORIVA 2.........................................................................................................

  BIOMASA 2.............................................................................................................

  BIOPLIN 3...............................................................................................................

  BIOPLINSKO POSTROJENJE 3............................................................................

  C// 4

  CHP POSTROJENJA 4...........................................................................................

  IMBENICI PROIZVODNJE BIOPLINA 4...............................................................

  D//D 6

  DIREKTIVA O BIOGORIVIMA 6..............................................................................

  DRUGA GENERACIJA BIOGORIVA 6....................................................................

  E 7

  EMISIJA STAKLENIKIH PLINOVA 7....................................................................

  EFEKT STAKLENIKA 8...........................................................................................

  ENERGIJA 8............................................................................................................

  F 9

  FERMENTIRANI OSTATAK BIOGNOJIVO 9.......................................................

  FERMENTORI ZA PROIZVODNJU BIOPLINA 10..................................................

  G 11

  GORIVO 11.............................................................................................................

  GLICEROL 11.........................................................................................................

  GNOJOVKA 12.......................................................................................................

  GNOJNICA 13.........................................................................................................

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • H 14

  HIGIJENIZACIJA 14

  I/J 15

  INOKULUM 15

  JEDININE VRIJEDNOSTI I MATEMATIKO MODELIRANJE.........................15

  K 17

  KYOTSKI PROTOKOL 17

  KOFERMENTACIJA 17

  KOGENERACIJA 18

  KOGENERACIJSKO POSTROJENJE 19

  KOROZIJA 21

  KONTINUIRANO BIOPLINSKO POSTROJENJE 22

  KRUTO GNOJIVO 22

  KLAONIKI OTPAD 23

  L 24

  LEGISLATIVA 24

  M 26

  METANOGENE BAKTERIJE 26

  METAN KAO BIOGORIVO 27

  MIJEALICE 27

  N/NJ 28

  NAJZNAAJNIJI TIPOVI POSTROJENJA (JEDNOSTRUKA/DVOSTRUKA POSTROJENJA) 28

  NAINI IZGRADNJE BIOPLINSKIH POSTROJENJA 29

  O 30

  ODSUMPORAVANJE BIOPLINA 30

  OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 30

  ORGANSKA GNOJIVA 31

  ... ...........................................................................................

  ........................................................................................................

  .......................................................................................

  ...........................................................................................

  ...............................................................................................

  ...............................................................

  .........................................................................................................

  ..............................................

  .............................................................................................

  ...........................................................................................

  ....................................................................................................

  .............................................................................

  .................................................................................

  ......................................................................................................

  ................................................................................................

  .......................................

  .......................................................................

  ......................................................................

  ......................................................................................

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • ..................................... ........

  OTPAD 32

  OTPAD IVOTINJSKOG PORIJEKLA 33

  P 34

  PLUTAJUE ESTICE 34

  PRAVILNIK O NAINU POSTUPANJA S NUSPROIZVODIMA IVOTINJSKOG PORIJEKLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI 34

  PREDTRETMAN ULAZNE SIROVINE 35

  PRVA GENERACIJA BIOGORIVA 35

  PRIKLJUAK BIOPLINSKOG POSTROJENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREU 36

  R 37

  RAZGRADNJA ORGANSKOG MATERIJALA TIJEKOM ANAEROBNE FERMENTACIJE 37

  S/ 38

  STOARSTVO 38

  STRATEGIJA O BIOGORIVIMA 38

  SPREMNIK BIOPLINA 39

  SASTAV BIOPLINA 39

  SIROVINE 39

  ARNO BIOPLINSKO POSTROJENJE 43

  T 44

  TONUE ESTICE 44

  TARIFNI SUSTAV 44

  TEKUE GNOJIVO 45

  U 46

  UPRAVLJANJE OTPADOM/OSTATKOM 46

  UTROAK RADA 46

  UPRAVLJANJE BIOPLINSKIM POSTROJENJEM 47

  OKOLI 31..................................................................

  ................................................................................................................

  ...............................................................

  .....................................................................................

  ...............................................

  ..............................................................

  .....................................................................

  ...............................................................................................................

  ................................................................................................

  ...................................................................................................

  .........................................................................

  .......................................................................................

  ............................................................................................

  ...........................................................................................................

  ..........................................................

  ............................................................................................

  ...............................................................................................

  ............................................................................................

  ..........................................................

  ...............................................................................................

  ............................................

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • V 48

  VRIJEME ANAEROBNE FERMENTACIJE.......................................................48

  VIRTUALNE BIOPLINSKE ELEKTRANE..........................................................48

  Z / 49

  ZAKON O GNOJIVIMA I POBOLJIVAIMA TLA............................................49

  ZATITA OKOLIA...........................................................................................50

  IVOT................................................................................................................50

  LITERATURA 52

  UVJETI PRI KOJIMA SE ODVIJA ANAEROBNA FERMENTACIJA.................47

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • I

  godina prolog stoljea, a posljednja, etvrta, naalost traje i danas, svom svojom

  CO u atmosferi. Kako je i, izmeu ostaloga, postojala sve vea zabrinutost 2

  U posljednjih desetak godina, u Europskoj uniji instalirano je vie stotina

  3,

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • Pred Vama je prvo izdanje prirunika Pojmovnik bioplina kojim elimo

  II

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • III

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 1

  i

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 2

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • Bioplinsko postrojenje je sustav u kojem se unutar prirodnog, zatvorenog, hranjivog krunog toka daju integrirati sljedei zadaci: odstranj ivanje otpada, recikliranje, higijenizacija, opskrba energijom, opskrba gnojivom i proizvodnja humusa.

  3

  3.

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 4

  IMBENICI PROIZVODNJE BIOPLINA

  bioplina (tablica 1).

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 5

  (tablica 2).

  masti 1250 68 32 4,9

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 6

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 7

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 8

  3m

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 9

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 10

  :

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 11

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 12

  omijeru 1:3) i rijetke (razrijeene s vodom u omjeru 1:5, 1:10, 1:15) .

  3, 3.

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • Slika 6. Gnojovka

  13

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 14

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 15

  Inokulum je otopina razliitih kultura bakterija, kojima se nacjepljuje

  supstrat (organska tvar) za pokretanje reakcije fermentacije. Proizvodnja bioplina,

  a time i aktivnost bakterija, ovisi o koliini, kvaliteti i starosti inokuluma.

  U tablici 5 prikazane su vanije jedinice koje se koriste prilikom proizvodnje

  i koritenja bioplina, dok su u tablici 6 prikazani viekratnici jedinica, koji kao

  prefiksi jedinica tvore decimalnu jedinicu.

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 16

  -3 -1Jm ;Jkg

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 17

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 18

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 19

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 20

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 21

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 22

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 23

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 24

  -

  s

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • ;

  ;

  25

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;;

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • Dosad je poznato desetak razliitih vrsti metanogenih bakterija,Methanobacterium Methanobacterium Methanobacterium suboxydans, Methanobacterium ruminatium, Methanobacterium formicium, Methanobacterium omelianskii,Methanobacterium vaniellii, Methanobacterium mazei,Methanobacterium barkeri i Methanobacterium methanica.

  propinicum, soehmgenii, -

  26

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 27

  ,

  3.Mijealice s vitlom rade polako (4 o/min) pa im je potronja manja,

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 28

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 29

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 30

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 31

  Osim eljenih produkata (mlijeko, meso), intenzivno stoarstvo generira

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 32

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • Stoka

  Goveda

  Svinje

  Ovce

  Perad

  UKUPNO

  Broj (mil.)

  0,444

  1,347

  0,587

  11,778

  14,156

  Koliina ekskremenata* (mil. t/god)

  6,2

  2,0

  0,5

  0,5

  9,2

  33

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 34

  Nadalje, u istom Pravilniku navodi se:

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 35

  Vrsta biogoriva

  SirovinaProces

  proizvodnje

  Bioetanol

  Biljno ulje

  Biodizel

  Biodizel

  Bioplin

  Bio-ETBE

  Konvencionalni bioetanol

  isto biljno sirovo ulje

  RME metilni ester repiinog uljaFAME/FAEE metilni/etilni ester

  masnih kiselina

  Biodizel iz otpadnog jestivog ulja (FAME/FAEE)

  Proieni bioplin

  Etil-tert-butil-eter

  eerna repa, zrno itarice

  Uljarice

  Uljarice

  Otpadno ulje iz friteza

  Biomasa i stajski gnoj

  Bioetanol

  Hidroliza i fermentacija

  Hladno preanje/ekstrakcija

  transesterifkacija

  Transesterifkacija

  Fermentacija

  Kemijska sinteza

  Hladno preanje/ekstrakcija +

  Specifino ime

  Tablica 9. Prva generacija biogoriva

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 36

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 37

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 38

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 39

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 40

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 41

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 42

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 43

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 44

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 45

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • ili kroz proizvodnju energije. U sluaju kad niti jedna od prethodnih opcija ne

  46

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 47

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 48

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 49

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 50

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 51

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 52

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 53

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 54

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • 55

  POJMOVNIK BIOPLINA - Prirunik

 • Dr.sc. Tajana Krika, redoviti profesor diplomirala je na Fakultetu

  poljoprivrednih znanosti Sveuilita u Zagrebu na usmjerenju Mehanizacija

  poljoprivrede, na kojem je zavrila i Poslijediplomski studij te obranila magistarski

  rad i doktorsku disertaciju. Nakon diplomiranja zapoljava se na istom fakultetu i to

  na Institutu za mehanizaciju, tehnologiju i graditeljstvo. Nakon izdvajanja, prelazi u

  Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladitenje i transport, ija je predstojnica

  bila u dva mandata. Autorica je i koautorica vie od 150 znanstvenih i strunih

  radova objavljenim u domaim i strunim asopisima. Aktivno sudjeluje u brojnim

  domaim i stranim skupovima u kojima je lan znanstvenog i organizacijskog

  odbora. lan je niza znanstvenih i strunih odbora te odbora i povjerenstava u

  tijelima dravne uprave. Bila je voditelj i suradnik na znanstvenim i strunim

  projektima. Redoviti je profesor te koordinator i suradnik vie preddiplomskih,

  diplomskih i doktorskih modula Agronomskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu.

  Doc.dr.sc. Neven Voa je diplomirao na Agronomskom fakultetu Sveuilita

  u Zagrebu na usmjerenju Mehanizacija poljoprivrede. Nakon diplomiranja

  zapoljava se na istom fakultetu i to na Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju,

  skladitenje i transport. Poslijediplomski studij je zavrio takoer na

  Agronomskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, gdje je obranio magistarski rad i

  doktorsku disertaciju. Autor je i koautor devedesetak znanstvenih i strunih radova

  objavljenih u domaim i stranim asopisima te aktivno sudjeluje u brojnim

  domaim i stranim skupovima. Kao docent je suradnik na vie preddiplomskih i

  diplomskih modula, koji se odravaju u sklopu nastave Agronomskom fakultetu

  Sveuilita u Zagrebu.

  Vanja Jurii, dipl.ing. diplomirala je 2004. godine na Prehrambeno-

  biotehnolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, gdje je iste godine upisala i

  doktorski studij. Na Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladitenje i transport

  Agronomskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu zaposlena je kao znanstveni novak

  od rujna 2004. godine. Autorica je i koautorica vie od 40 znanstvenih i strunih

  radova te je suradnik na nekoliko domaih i meunarodnih znanstveno-

  istraivakih projekata. Kao sudionik i lan organizacijskih tijela sudjelovala je na

  brojnim domaim i meunarodnim skupovima. Suradnik je na nekoliko

  preddiplomskih modula Agronomskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu, a u okviru

  svoje znanstvene izobrazbe sudjelovala je na mnogim domaim i meunarodnim

  seminarima i radionicama.

  9 789536 135721

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28Page 29Page 30Page 31Page 32Page 33Page 34Page 35Page 36Page 37Page 38Page 39Page 40Page 41Page 42Page 43Page 44Page 45Page 46Page 47Page 48Page 49Page 50Page 51Page 52Page 53Page 54Page 55Page 56Page 57Page 58Page 59Page 60Page 61Page 62Page 63abeceda agronomijeFINAL2.pdfPage 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28Page 29Page 30Page 31Page 32Page 33Page 34Page 35Page 36Page 37Page 38Page 39Page 40Page 41Page 42Page 43Page 44Page 45Page 46Page 47Page 48Page 49Page 50Page 51Page 52Page 53Page 54Page 55Page 56Page 57Page 58Page 59Page 60Page 61Page 62Page 63

  abeceda agronomijeFINAL1.pdfPage 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28Page 29Page 30Page 31Page 32Page 33Page 34Page 35Page 36Page 37Page 38Page 39Page 40Page 41Page 42Page 43Page 44Page 45Page 46Page 47Page 48Page 49Page 50Page 51Page 52Page 53Page 54Page 55Page 56Page 57Page 58Page 59Page 60Page 61Page 62Page 63

  abeceda agronomije_kazalo.pdfPage 1Page 2Page 3Page 4