Poslovni pojmovnik

Embed Size (px)

Text of Poslovni pojmovnik

POSLOVNI POJMOVNIKAaccount manager - menader zaduen za klijente achievement - postignue advertiser/advertising - oglaiva/oglaavanje after work party - zabava poslije posla all inclusive - sve ukljueno aquis communitare (franc.) - pravna steevina asset manager - upravitelj infrastrukturom i resursima attachment - privitak avis (franc) - miljenje amortizacija dio prenesene vrijednosti osnovnog sredstva na proizvode u procesu proizvodnje; utroak osnovnog sredstva koje se postupno troi u proizvodnji depreciation analiza osjetljivosti postupak ispitivanja osjetljivosti sustava na promjene elemenata i njihovih meusobnih odnosa u sustavu i njegovoj okolini sensitivity analysis Administrativna zabrana - obustava na plau kojom Banka osigurava naplatu kredita na nain da poslodavac temeljem iste ustee duniku dospjelo dugovanje. Akreditiv - dokument izdan od banke koja garantira plaanje odreene sume, po garanciji ili eku. U mnogim sluajevima izvoznici zahtijevaju akreditiv i na taj nain osiguravaju naplatu za robu koju isporuuju kupcima po drugim zemljama. Asignacija - uput (uputnica), rairen nain izmirivanja obveza. Obino je predmet asignacije novac. U provoenje asignacije ukljuene su tri osobe: uputilac (asignant) daje nalog odnosno upuuje drugu osobu, asignata, da treoj osobi tj. primaocu uputnice (asignataru) isplati u uputnici naznaenu svotu. Aval - mjenino jamstvo, mjenino-pravna radnja kojom se osigurava isplata cjelokupne mjenine svote ili njezina dijela. Moe ga dati trea osoba ili netko od potpisnika mjenice.

Bb2b (business-to-business) - trite industrijske potronje baby bond - izraz za emisije obveznica s niom nominalnom vrijednou baby boomeri - generacija roena nakon II. svjetskog rata back office - jedinica koja nije izravno ukljuena u prodaju ili trgovanje back up - sigurnosna kopija background - zalee (prijanje radno iskustvo) banneri - format oglasa na internetu basic - osnovno (temeljno) bear market - trite medvjeda (trite na kojemu cijene odreenih grupa vrijednosnih papira padaju ili se oekuje pad) benchmark - mjerilo benchmarking - usporeivanje s najboljim benefit - korist bi (business intelligence) - poslovna inteligencija bid bond - garancija pri izvoznom financiranju bill board - plakatna povrina 4x3 ili 8x3 blue chip dionica - redovna dionica najvie kvalitete bluetooth - beina povezivost kratkog dometa boarding - ukrcaj

body language - govor tijela bookmark(er) - straninik, obiljeiva bottom line - zakljuak (podvui crtu) brainstorming - pretresanje, nabacivanje ideja brand - prepoznajnica brand awareness - svijest o marki brand equity - trina vrijednost marke brand image - imid marke brand manager - menader koji brine o marki brand personality - osobnost marke branding - stvaranje branda briefing - izvjetavanje broadband - irokopojasni pristup internetu browser - preglednik brunch - uina bubble efect - efekt mjehuria bug - greka u programu bull market - trite bikova (trite s tendencijom rasta cijena, kamatnih stopa ili teajeva) bullying - zlostavljanje meu vrnjacima bundling - objedinjavanje usluga business - posao business casual - poslovno leerni stil odijevanja businessman - poslovni ovjek buzz - buka, um bilanca stanja je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na odreeni datum; trenutani iskaz stanja sredstava i obveza prema izvorima sredstava poduzea iskazanih u novanom iznosu; osnovno obiljeje bilance stanja je bilanna ravnotea to znai da je suma aktive jednaka sumi pasive; aktiva prikazuje trenutaan iskaz stanja sredstava i eventualno nepokrivenog gubitka; pasiva prikazuje trenutaan iskaz obveza (dugoronih i kratkoronih) i kapitala (uplaenog kao trajne obveze i zadranog ili nerasporeenog dobitka) balance sheet Banka - je financijska ustanova ije usluge regulira Zakon o bankama, a to su: primanje novanih depozita i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj raun, kao i izdavanje sredstava plaanja u obliku elektronskog novca. Pored ovih banka moe pruati i ostale financijske usluge koje su odreene Zakonom. Bankovna garancija - instrument osiguranja plaanja ili izvrenja ugovorenih obveza kojima banka garantira da e nalogodavatelj garancije u ugovorenom roku ispuniti sve obveze navedene u garanciji prema korisniku garancije. Broker - meetar, pojedinac ili tvrtka to kupuje i prodaje financijske instrumente za tui raun. Broker je agent koji radi za investitore i financijske institucije. Naknadu za svoj rad dobiva u obliku provizije na temelju vrijednosti transakcija koje zakljuuje. To brokerskom sustavu osigurava ugraenu motivaciju za to veim opsegom trgovanja klijentovim portfeljima. Burza vrijednosnih papira (Burza vrijednosnica) - trite na kojem se prodaju i kupuju vrijednosni papiri i na kojem cijene reguliraju zakoni ponude i potranje. osnovna im je funkcija omoguiti kompanijama, vladama, lokalnim vlastima i drugim tijelima pribavljanje kapitala prodajom vrijednosnica investitorima. Vana im je sekundarna funkcija omoguavanje investitorima da kupuju i prodaju te vrijednosnice, osiguravaju likvidnost i smanjuju rizike povezane s ulaganjima.

Ccall centar - pozivni centar career day - dan karijera case study - studija sluaja cash flow - tok novca

casting - audicija casual - leerno catering - priprema i dostava hrane i pia chain of supply - lanac nabave chairman - predsjedavajui change management - upravljanje promjenama chat - avrljanje check-in - prijava ekirati - provjeriti city break - kratko putovanje city light - osvijetljena plakatna povrina cluster - skupina CMS (content management system) - sustav za upravljanje sadrajem coffee break - stanka za kavu conference call - konferencijski poziv consulting - savjetovanje controling - upravljanje poslovnim rezultatima copy-paste - kopirati i prilijepiti copywritter - osoba zaduena za osmiljavanje tekstova i poruka core business - osnovna djelatnost corporate development manager - upravitelj za razvoj (voditelj razvojnog odjela) cost benefit analiza - analiza trokova i koristi costumer oriented - usmjeren na kupca country manager - menader zaduen za odreenu zemlju Carina - jedan od oblika posrednih poreza koji se ubiru u vanjskotrgovinskoj razmjeni, a plaa se za robu koja prelazi (radi izvoza, uvoza ili prolaska) dravnu granicu tzv. carinsku crtu. Cesija - prijenos trabine s dosadanjeg vjerovnika na novog vjerovnika, obino se izvrava ugovorom, a osnova joj moe biti zakon ili sudska prinuda. Cesijom se ne mijenja pravo odnosno trabina koja se ustupa, nego samo vjerovnik. Predmetom cesije mogu biti sve trabine.

Ddeadline - rok deal - dogovor delivery on demand - dostava na zahtjev desk - sredinje mjesto u redakciji desktop - radna povrina na ekranu destination manager - menader odredita developer/developing - razvojni programer/razvijanje dial up - biranje (telefonskog broja) directory - imenik display - zaslon, predonik document flow - upravljanje tokom dokumenata downloadiranje - preuzimanje downsizing - smanjivanje draft - nacrt drag&drop - povuci i spusti dress code - kodeks odijevanja drive in - osim za fast food postoji i za bankomate due dilligence - dubinska analiza kompanije degresivna metoda amortizacije jedna od vremenskih metoda amortizacije osnovnih sredstava; najvei iznosi obraunske amortizacije su u prvim godinama funkcioniranja osnovnih sredstava dok se u posljednjim godinama funkcioniranja osnovnih sredstava obraunavaju najnii iznosi amortizacije declining-balance depreciation

dugorone obveze obveze poduzea iji je rok podmirenja plaanja dui od jedne godine; nalaze se u pasivi bilance stanja long-term debts Depozit - je novac koji deponent polae u banku, sa ili bez namjene, a banka mu se obvezuje vratiti taj novac uvean za ugovorenu kamatu u odreenom roku i uz odreene uvjete. Diskont, skonto, popust - discount - osnovno je znaenje popust na cijenu. Gotovinski popust je snienje cijene odobreno nekome tko robu plaa odmah, gotovinom ili gotovinskim ekvivalentom. Dekurzivni obraun kamate - obraun i plaanje kamate na kraju obraunskog razdoblja na postojeu vrijednost glavnice.

Eebit - dobit prije odbitka kamata i poreza editirati - urediti e-mail - elektronska pota equity manager - upravitelj kapitalom ESOP (Employee Stock Ownership Plan) - program stvoren da bi radnici stekli osjeaj sudjelovanja u upravljanju i razvoju svog poduzea event - dogaaj, domjenak, zabava event managment - tvorci, kreatori dogaanja Efektivna kamatna stopa - EKS - obvezu iskazivanja efektivne kamatne stope imaju sve financijske institucije za kredite i depozite. Efektivna kamatna stopa je dekurzivna kamatna stopa iskazana na godinjoj razini primjenom sloenog kamatnog rauna, a ukljuuje sve naknade i trokove, te mora biti predoena stranci.

Ffact - injenica factoring - posao kratkoronog financiranja izvoznog ili uvoznog posla preko faktora kao posebne organizacije fancy - otmjeno, pomodno fast food - brza hrana favourites - omiljene npr. internetske stranice FDI (foreign direct investment) - izravna strana ulaganja feasibility study - studija izvedivosti feedback - povratna informacija figures - brojke, pokazatelji file - dokument finger food - zalogajii first minute aranmani - prijevremeni aranmani flat rate - bez ogranienja u prometu fleet manager - voditelj voznog parka flyer - letak FMA (first move advantage) - prednost prvog poteza folder - mapa follow up - praenje procesa font - znakovlje, pismo F&B (food&beverage) - hrana i pie forvardirati - proslijediti frame relay - protokol za prijenos podataka framework programi - okvirni programi freelancer - samostalni djelatnik front office - brokeri/dileri i pomono osoblje

izravno ukljueno u ostvarivanje profita; alter front running - napuhavanje cijena futures - ronica financijski pokazatelji pokazatelji odnosa u financijskim strukturama poduzea, kao i pokazatelji uinkovitosti poslovanja i uinkovitosti financiranja grupe financijskih pokazatelja: pokazatelji likvidnosti, pokazatelji upotrebe poluge, pokazatelji aktivnosti, pokazatelji profitabilnosti, pokazatelji prinosa na vlastiti kapital financial ratios fiksni trokovi trokovi koji se ne mijenjaju ako se mijenja stupanj iskoritenja kapaciteta fixed costs financijska analiza investicijska analiza analiza financijskih, odnosno raunovodstvenih izvjea poduzea koja ukljuuje odreivanje vrijednosti ukupne financijske imovine, stupnjeve rizika i stope povrata po ulaganju, te odnos izmeu rizika i stope povrata na financijskom tritu financial analysis Faktoring, Faktorsko financiranje - Factoring - posao naplate tuih dugova. Poduzee prodaje svoja potraivanja (tj. nenaplaene fakture od strane kreditora) faktora (esto podrunici banke) uz diskont. Zatim faktor naplauje dospjela potraivanja. Njegov profit ostvaruje se u trenutku kada prikupi vie od diskontne cijene koju je platio za dugove. Kompanija koja prodaje svoje dugove faktoru poboljava time svoje novane tokove. Fiducij - prijenos prava vlasnitva nad nekretninom ili pokretninom u korist Banke do konane otplate kreditnog dugovanja Fiksna kamatna stopa - kamatna stopa koja je nepromjenjiva za vrijeme trajanja Ugovora. Forfait, Forfaiting - diskontiranje financijskog instrumenta - poput mjenice - koji se koristi za financiranje izvoza kapitalnih dobara. banke kupuju mjenice uz diskont i zatim njima trguju. Fond - dravna ustanova koja raspolae odreenim novcem te ga namjenski rasporeuje Friziranje- svaki pokuaj da se situacija prikae boljom nego to doista jest.

Ggadget - programi, stvarica GDP - BDP goodies - zgodne i uporabne stvarice goodwill - dobar glas grace period - poek greenfield investicije - investicije od temelja grace period razdoblje poetnog roka zajma u kojem dunik nije duan zapoeti vraanje zajma grace period Glavnica - neto imovina; kod kredita, pod glavnicom se podrazumijeva iznos odobrenog, odnosno plasiranog kredita; kod tednje, pod glavnicom se podrazumijeva iznos tednog uloga koji se ukamauje. Gotovina- papirni ili kovani novani apoeni koji se upotrebljavaju kao zakonsko i definitivno sredstvo plaanja. Hipoteka - uknjieno pravo zajmodavca na raspolaganje nekretninom (kuom, stanom, zemljitem i dr.) u vlasnitvu zajmoprimca ako on ne vrati zajam u ugovorenom roku.

Hhard disk - vrsti disk handout -letak, izlistak hard sell/soft sell - nasrtljiva i meka prodaja

hardware - sklopovlje, ovrsje head hunter - lovac na talente headquarter - sredinjica head of sales - voditelj prodaje hedging - izbjegavanje ili umanjenje rizika hendlanje - odraivanje high tech - visokotehnoloki home office - rad od kue home page - poetna stranica hosting - smjetaj i odravanje internetske stranice HR - ljudski potencijali hub - vorite hyperlink - programska veza , poveznica

Iin/out - popularno/nepopularno inbox - sandui elektronike pote incoming/outgoing agencije - receptivne/inicijativne agencije infrared - infracrveno inhouse - unutar kompanije instant messaging - slanje izravnih poruka IPO (initial public offering) - inicijalna javna ponuda investicije ulaganje materijalnih vrijednost, novca i znanja u sadanjosti radi ostvarivanja pozitivnih uinaka u budunosti investments investicijska studija dokument za donoenje investicijske odluke, a sadri informacijsku osnovicu u pogledu analize trita, tehnoloko-tehnike, lokacijske, organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspjenosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu > > Opirnije > > feasibility study investicijski program meusobno zavisna kombinacija interdisciplinarnih aktivnosti, koji se planiraju voditi u duem vremenskom razdoblju radi ostvarenja dugoronih razvojnih ciljeva investment program investicijsko odravanje tehnoloko-tehniki definiran, unaprijed planiran, ili neophodni, ostvareni vei troak obnove materijalnog oblika osnovnih sredstava u svrhu odravanja njihove poetne funkcionalnosti investment maintenance Inflacija - ekonomska pojava opeg porasta cijena. Najee se kao mjerilo inflaciju upotrebljava poveanje cijena koare maloprodajnih proizvoda u odreenom razdoblju. Vrlo rijetko u povijesti nacije doivljavaju negativnu stopu inflacije (tj. opi pad cijena). Insolventnost - nesposobnost (nemogunost) gospodarskog subjekta da plati preuzete i dospjele obveze; u najuem smislu posljedica je nesklada izmeu novanih sredstava kojima raspolae gospodarski subjekt i veliine dospjelih obveza plaanja. Interkalarna kamata - obraunava se na iznos odobrene glavnice kredita od dana putanja kredita u teaj, pa do prvog dana u slijedeem mjesecu kada poinje otplata.

Jjet lag - poremeaj uzrokovan brzom promjenom vremenskih zona tijekom letenja avionom JIT (just in time) - isporuka na vrijeme

joint venture - zajedniki pothvat joystick - svesmjernik jumbo plakat - plakat velikih dimenzija, veleplakat jumbo zajam - zajmovni vrijednosni papiri s velikim denominacijama junior/senior advertising specialist - nii/vii strunjak za oglaavanje junk bond - obveznica s visokim prinosom i visokim stupnjem rizika

Kkey account manager - menader zaduen za kljune klijente keyboard - tipkovnica know-how - znanja i iskustvo kamata cijena upotrebe tuih novanih sredstava interest korporacija najee se osnivaju kao dionika drutva s velikim brojem dioniara; jedan od najsavrenijih naina organizacije prikupljanja kapitala, posebno u djelatnostima u kojima priroda procesa proizvodnje zahtijeva velika financijska sredstva corporation kratkorone obveze obveze poduzea iji je rok podmirenja plaanja krai od jedne godine; to su obveze s osnove emitiranih vrijednosnih papira s rokom dospijea do jedne godine, obveze prema dobavljaima u zemlji i inozemstvu, obveze s obzirom na primljene avanse, obveze za kratkorone kredite, obveze prema radnicima short-term liabilities kratkotrajna imovina tekua sredstva, imovina poduzea koja e se realizirati u novani oblik ili e se prodati ili utroiti u tijeku normalnog poslovnog ciklusa; dijeli se na novanu imovinu i brzo unovivu imovinu (kratkorona potraivanja i vrijednosni papiri) i zalihe (sirovine, gotovi proizvodi i sl.) current assets Kamata - svota koja se plaa na pozajmljeni ili uloen novac. Kamata je zapravo naknada koju dunik plaa za pozajmljenu glavnicu na odreeno vrijeme. Kapital - novac koji u poduzee ulae vlasnik ili vlasnici dionica Kredit - je novac koji kreditor daje na koritenje korisniku kredita (duniku), sa ili bez namjene, a koji je korisnik obvezan vratiti uz ugovorenu kamatu u odreenom roku i uz odreene uvjete.

Llaptop/notebook - prijenosno raunalo last minute - u posljednji tren launch - lansiranje (proizvoda) layout - prijelom lead - uvod leadership - vodstvo leasing - omoguuje korisniku da neku opremu ili nekretninu dobije na koritenje umjesto da je kupi leitmotiv - nit vodilja life coach - savjetovanje o ivotnim problemima life cycle - ivotni ciklus lifestyle - stil ivota lounge bar - bar za odmor low cost - jeftino

likvidnost sposobnost imovine poduzea da cirkulira u reprodukcijskom procesu bez zastoja, u planiranom obujmu i planiranom dinamikom; likvidnost imovine je unovivost imovine, sposobnost transformacije u novani oblik bez gubitaka liquidity linearna metoda amortizacije ravnomjerna ili proporcionalna metoda amortizacije pretpostavlja da se osnovna sredstva u svim godinama upotrebe jednako troe; osnovica za obraun amortizacije (nabavna vrijednost) i godinja stopa amortizacije ostaju nepromijenjene u cijelom razdoblju upotrebe osnovnih sredstava straight-line method of depreciation Lombardni kredit - kredit koji se odobrava na osnovi zaloga realnih pokretnih dobara i vrijednosti.

Mm&a - spajanja i preuzimanja mainstream - srednja struja manager - menader/voditelj mapping - preslikavanje margin kredit - kredit za kupnju vrijednosnica marketing assistant - pomonik u marketingu media buying - zakup medija media planning - planiranje zakupa medija media plan - rokovi, vrijeme zakupa medijskog prostora meeting - sastanak megaboard - plakatna povrina middle office - odjel za upravljanje izloenosti rizicima i limitima mobbing - zlostavljanje na radnom mjestu monitoring - praenje multitasking - viezadano

Nnet - mrea networking - umreavanje newsletter - bilten, obavijest

Ooff/on the record - slubeno/neslubeno office - ured offshore podruje - porezno utoite one stop shop - sve na jednom mjestu online - na vezi, povezano (s internetom) open source - otvoreni izvor ili kod opinion maker - tvorac javnog mnijenja OTC trite - izvanburzovna prodaja dionica outlook - stanovite, gledite outsoursiranje - angairanje vanjskih strunjaka na nekom projektu Obrtna sredstva - ini novac potreban za tekua plaanja, materijal i sirovine koje se dre radi ulaganja u proizvodnju, vrijednosti utroene u proizvodnju i proizvodi to ekaju prodaju. Obrtna sredstva ini i novac dan dobavljaima prije isporuke robe te potraivanja od kupaca od momenta isporuke proizvoda, odnosno pruanja usluge do momenta naplate. Ta se sredstva neprestano obru (cirkuliraju) u poslovnom procesu. Meutim, potrebno je uvijek raspolagati jednim njihovim dijelom kako bi se nesmetano odvijao poslovni proces. Upravo za taj dio treba osigurati novac ve prilikom poslovnih ulaganja u poslovanje, i to tako da taj iznos novca bude na raspolaganju kroz

dulje vrijeme Odgoda otplate - Grace period - razdoblje poeka od poetka koritenja kredita do prijenosa kredita u otplatu. Za vrijeme grace perioda otplata kredita miruje, obino se plaa samo interkalarna kamata.

Ppatch - zakrpa pay-per-click - plaanje po kliku PC - osobno raunalo peer-to-peer - razmjena datoteka personal assistant - osobni pomonik phishing - kraa identiteta pitch - prezentacija idejnih rjeenja, natjeaj za odabir agencije player (DVD MP3) - ita point of sale (POS) - mjesto prodaje pool (cash, information) - udruiti, objedinjavati pop up - prozorii na internetu PR - odnosi s javnou prepaid - plaanje unaprijed press clipping - medijske objave press clipping agencije - agencije za praenje medija press kit - materijal za novinare preview - prikaz prime time - najgledaniji televizijski termin print - ispis private equity fond - fond rizinog privatnog kapitala product development - razvoj proizvoda product manager - voditelj proizvoda product placement - plasiranje proizvoda provider - posluitelj, davalac profitabilnost vrni princip efikasnosti poslovanja poduzea; trai se maksimalizacija financijskog rezultata (dobitka) u odnosu na angairana sredstva ili kapital profitability profitabilnost (rentabilnost) poslovanja pokazuje veliinu prinosa na ukupno angairanu imovinu (sredstva) u poslovanju; mjeri se kao odnos bruto financijskog rezultata (dobitka prije kamata i oporezivanja) i prosjeno koritenih ukupnih sredstava, odnosno njihove veliine po zavrnom raunu return on assets profitabilnost (rentabilnost) vlastitog kapitala pokazuje veliinu prinosa na ukupno angairani vlastiti kapital, odnosno vlasniku glavnicu poduzea; mjeri se kao odnos neto financijskog rezultata (dobitka nakon kamata i oporezivanja) i prosjeno angairanog vlastitog kapitala poduzea, odnosno njegove vrijednosti po zavrnom raunu return on equity Poslovni plan - posebno strukturiran poslovni dokument koji sadri mnotvo kvantitativnih i kvalitativnih planskih odrednica u svezi s predmetom planiranja (plan proizvodnje, trokova, nabave, prodaje, kadrova, razvoja te marketinki, financijski, promidbeni i druge vrste planova). Promjenjiva kamatna stopa - kamatna stopa koja se moe promijeniti za vrijeme trajanja Ugovora. Valutna klauzula - klauzula koja se unosi u kupoprodajne ugovore kako bi se vjerovnik novane obveze zatitio od promjena vrijednosti novca u razdoblju izmeu nastanka novane obveze i

trenutka njezina dospijea. Valutna klauzula moe biti: pozitivna i puna valutna klauzula. Pozitivna valutna klauzula - primjenom pozitivne valutne klauzule iznos anuiteta izraen je u kunama i ako doe do porasta srednjeg teaja HNB za EUR u odnosu na kunu Banka na temelju Odluke vri revalorizaciju koeficijentom kretanja srednjeg teaja HNB za EUR u odnosu na kunu, dok pad teaja ne umanjuje iznos potraivanja i obveza. Puna valutna klauzula - primjenom pune valutne klauzule iznos anuiteta izraen je u stranoj valuti (EUR) i plaa se u kunskoj protuvrijednosti po ugovorenom teaju HNB, odnosno Banke za EUR.

RR&D - istraivanje i razvoj ranking - rangiranje reality show - emisija u kojoj ljudi iz stvarnog ivota bivaju smjeteni u razliite televizijske kontekste rebranding - osvjeavanje 'prepoznajnice' replajati - odgovoriti restartati - pokrenuti ispoetka retail - maloprodaja ringtone/realtone - melodije na mobitelu risk factor - faktor rizika risk management - upravljanje rizicima roadshow - prezentacija proizvoda ili usluga ROI (return on investment) - povrat uloenog royalty - tantijema Reprogramiranje kredita, duga - izrada novog plana otplate duga sporazumom izmeu kreditora i dunika tj. formalno odgaanje za budunost onoga to danas ne moe te platiti. Reprogramiranje provode i vrlo veliki dunici i vrlo mali dunici. Sindicirani kredit - veliki kredit koji jednom zajmoprimcu odobrava skupina banaka, uz jednu banku koja djeluje kao koordinator, ona sama obino daje samo mali postotak iznosa kredita, a ostatak organizira meu drugim bankama i financijskim institucijama, regulirajui meusobne odnose zajmoprimca i kreditora. Takvi krediti obino odobravaju uz niske kamatne stope.

Ssales manager - voditelj prodaje score - zgoditak screen - zaslon screensaver - zatita zaslona screening - dubinsko snimanje skrolanje - brzo itanje teksta na zaslonu scroller - pano osvijetljen s obje strane sejvati - spremiti selfservice - samoposluivanje senior manager - vii menader share - udio, udjel shopping centri - trgovaki centar showroom - izlobeni prostor slash - kosa crta slide - stranica ili list u prezentaciji slow food - spora hrana small talk - neobvezni razgovor smart card - pametna kartica smart casual - poslovna elegancija SMB/SME - mala i srednja poduzea software - programska podrka, napudbina

spa - toplice spam - neeljena poruka spin doktor - strunjak za odnose s javnou spin off kompanija - supsidijarna kompanija squeeze out - istiskivanje (malih dioniara) stakeholderi - udioniari stand by - na ekanju start up kompanije - poetnici store - pohrana, trgovina summit - sastanak na vrhu swap - kupovina deviza za gotovinu uz prodaju na termin ili obrnuto switch - plaanje preko posrednika iz tree zemlje solventnost sposobnost poduzea da raspoloivim novanim sredstvima podmiri sve svoje dospjele obveze plaanja u rokovima njihova dospijea solvency stupanj zaduenosti pokazatelj zaduenosti poduzea; predstavlja omjer izmeu veliine dugova i ukupne imovine poduzea; ukazuje na rizik ulaganja u poduzee debt-to-assets ration Subvencije - razliiti oblici stalne ili povremene financijske pomoi koju neka institucija ( najee drava, i to iz prorauna) daje za tono odreene namjene. Sa stajalita namjene subvencije modu biti dotacije, regresi, premije, oslobaanja od plaanja poreza, doprinosa, carina ili drugih obveza.

Ttajming - tempiranje talk show - razgovorna emisija target - meta, cilj TCO (total cost of ownership) - ukupan troak posjedovanja team building - razvoj tima teleworking - rad na daljinu template - predloak tender - javni natjeaj tte--tte (franc.) - povjerljiv sastanak, sastanak u etiri oka think-tankovi - rasadnici znanja top level - najvia razina top manager - vrhunski menader touch screen - zaslon koji reagira na dodir trade mark - zatitni znak trendsetteri - predvodnici trenda trendy - pomodno turnover - prihod, preokret, fluktuacija twining - bilateralna strukovna ili tehnika pomo Tender - poziv na pregovore ili ponuda koju upuuje kupac ili investitor radi zakljuivanja ugovora (kupoprodaja, investicije, gradnja i sl.).

Uupdate - osvjeiti, aurirati upgrade - nadogradnja uploadiranje - postavljanje usability - iskoristivost user - korisnik user friendly - primjereno korisnicima value for money - vrijednost za novac

venture fond - rizini fond venture kapital - rizini kapital

Vvarijabilni trokovi trokovi koji se mijenjaju ako se mijenja stupanj iskoritenja kapaciteta variable costs Vinkulacija - naznaka novog primaoca isplate, npr. polica osiguranja esto se vinkulira u korist banke, koja je kreditirala kupnju osigurane imovine, a radi osiguranja otplate kredita u sluaju nastupa osiguranog dogaaja.

ZZadruge - dobrovoljno udruenje zadrugara u kojem svaki lan sudjeluje neposredno i koje zajednikim poslovanjem po naelu uzajamne pomoi unapreuju i zatiuju svoje poslovanje

Wweb master - urednik internet stranice web site - internetska, mrena stranica wellness - centar za oputanje whistleblowers - zvidai, dojavljivai widget - programi win-win - korist za obje strane wireless - beini WOM marketing - marketing od usta do usta workshop - radionica workflow - radni slijed -----------------------------------------