of 16 /16
Page 1 SADRŽAJ 1 Uvod 2 2 Rashladno mazivna sredstva 4 3 Bazna ulja 5 4 Aditivi 6 5 Podmazivanje kotrljajućih ležajeva 8 6 Zakljuĉak 15 7 Literatura 16 SADRŽAJ SLIKA I TABELA Slika 1. Grafiĉki prikaz interakcije tribologije sa ostalim granama nauke 2 Slika 2. Sastav rashladno mazivnih sredstava 4 Slika 3.Granice upotrebe pojedinih tipova masti kod razliĉitih temperatura 11 Tabela 1. Koeficijent trenja kod kotrljajućih ležaja 9

Podmazivanje kotrljajućeg ležaja

Embed Size (px)

Text of Podmazivanje kotrljajućeg ležaja

 • Page 1

  SADRAJ

  1 Uvod 2

  2 Rashladno mazivna sredstva 4

  3 Bazna ulja 5

  4 Aditivi 6

  5 Podmazivanje kotrljajuih leajeva 8

  6 Zakljuak 15

  7 Literatura 16

  SADRAJ SLIKA I TABELA

  Slika 1. Grafiki prikaz interakcije tribologije sa ostalim granama nauke 2

  Slika 2. Sastav rashladno mazivnih sredstava 4

  Slika 3.Granice upotrebe pojedinih tipova masti kod razliitih temperatura

  11

  Tabela 1. Koeficijent trenja kod kotrljajuih leaja 9

 • Page 2

  1 UVOD

  Tribologija, kao re je izvedena od grcke reci tribos to oznaava trljanje, troenje, trenje i sl. U naunoj terminologiji pod pojmom tribologija podrazumeva se: nauka i tehnologija o medjusobnom dejstvu povrina pri relativnom kretanju, sa posebnim naglaskom na problematiku trenja, habanja i podmazivanja. Ovako iroki kocept tribologije sainjen je sa namerom da se zainteresuje to vei broj strunjaka razliitog profila. Tribologija se smatra interdisciplinarnom naunom disciplinom jer se koriste i primenjuju interdsiciplinarna znanja iz fizike, hemije, mehanike, projektovanja, nauke o materijalu, tehnologije podmazivanja, kao i ergonomije, poslovne ekonomije, organizacije, industrijskih metoda itd.

  Slika 1. Grafiki prikaz interakcije tribologije sa ostalim granama nauke

  Tribologija nalazi primenu u svim industrijskim granama, ukljuujui: avio i

  automobilsku industriju, inenjerstvo, gradjevinarstvo, bio-medicinu, tekstilnu,

  optiku i mikro elektronsku industriju. Trenja i habanja prouzrokuju trokove

  vezane za energiju, odravanje, rezervne delove i poveavaju gubitke.

 • Page 3

  Podmazivanje je postupak kojim se smanjuje trenje i troenje materijala uvodjenjem maziva izmedju povrina u relativnom kretanju. Podmazivanje obuhvata sledee aktivnosti:

  - icenje ispiranje: kliznih (mazajuih) povrina, razvodnih instalacija maziva, agregata za dopremanje maziva (pumpe, filteri i dr.)

  - proveravanje stanja maziva (koliine i svojstva) - dolivanje (ubrizgavanje) maziva - zamenu dotrajalog (istroenog) maziva - regeneraciju istroenog ulja i dr.

  U tehnologiji odravanja tehnikih sistema, podmazivanje ima veoma

  znaajnu ulogu. Podmazivanje doprinosi smanjenju mehanikog troenja

  (habanja) delova sistema, poveava radnu sposobnost sistema ime utie na

  obezbedjenje optimalnih uslova za rad itavog sistema i njegovih sastavnih

  delova.

 • Page 4

  2 RASHLADNO MAZIVNA SREDSTVA

  U metalo-preradjivakoj industiji se pri postupcima obrade upotrebljavaju

  rashladno mazivna sredstva koja su sastavljena od ulja, vode i aditiva. Ona

  imaju funkciju hladjenja, podmazivanja i odvodjenja neistoa. Izbor rashladno

  mazivnog sredstva zavisi pre svega od vrste obrade, maine, alata, obratka i

  na kraju od oveka koji radi na maini. Pri odabiru odgovarajueg rashladno

  mazivnog sredstva, kao i pri njegovoj upotrebi obino se susreemo sa

  razliitim pojmovima koje bi trebali da poznaju korisnici kako bi pravilno

  razumeli sastav i odabrali odgovarajue rashladno mazivno sredstvo koje nide

  proizvodjai.

  U nastavku u dati osnovne informacije o sastavu rashladno mazivnim

  sredstvima kako bi se na osnovu tih informacija korisnici lake odluili o vrsti

  odgovarajueg rashladno mazivnog sredstva. Rashladno mazivna sredsva se

  sastoje od baznih ulja i aditiva, kao to je prikazano na slici 1-1.

  Slika 2. Sastav rashladno mazivnih sredstava

  MINERALNA BAZNA

  ULJA

  RASHLADNO

  MAZIVNA SREDSVA

  EMUGLATORI SINTETIKA BAZNA

  ULJA

  BAZNA ULJA ADITIVI

  ANTIKOROZIVNI

  ZA PODMAZIVANJE

  ZA VISOKE PRITISKE

  PROTIV PENJENJA

  BIOCIDI

  PROTIV HABANJA

 • Page 5

  3 BAZNA ULJA

  Bazna ulja predstavlaju osnovu rashladno mazivnih sredstava. Delimo ih na

  mineralna i sintetika ulja. Bazna ulja mineralnih ulja su destilati nafte, dok su

  bazna ulja sintetikih ulja od nafte, biljanih ulja ili sa organskim sintezama.

  Mineralna bazna ulja su rafinati destilacije nafte. Sastavljeni su od parafinskih, natnih i aromatskih ugljovodonika. Parafinska ulja su obino svetle boje, imaju visok indeks viskoznosti, visok broj taaka teenja i relativno nisku gustinu. Nemaju dobre osobine razgradjivanja i upotrebljavaju se u sluajevima kada je poeljan neutralna reakcija. Naftna ulja su malo tamnije bije od parafinskih ulja. Imaju relativno visoku gustinu, nisku taku teenja i srednje niske indekse viskoznosti. Naftna ulja imaju bolja odobine razgradjivanja od parafinskih ulja i upotrebljavaju se tamo gde je potreban visok stepen hemijskih i fizikih reakcija. Kod aromatikih ulja molekuli imaju nezasienu strukturu sa prisutnim dvojnim ili trojim vezama. Aromati predstavljaju visoko nezasiene hemijski vrlo reaktivne supstance.

  Sintetika bazna ulja su osnova sintetikih rashladno mazivnih sredstava. Samo njihovo ime nam govori da ih dobijamo sintezom, to je gledajui na dobijanje eljenih osobina velika prednost. Hemijskim reakcijama i izborom osnovnih reagensa tano odredjujemo osobine konanih proizvoda. Osnovna mana je da su proizvodi dobijeni na ovaj nain skuplji. Hemijski sintetika rashladna mazivna sredstva delimo na:

  o polialfaolefine o poliglikole o estre karbonskih kiselina o estre silicijevih kiselina o halogenirane ugljovodonike itd

  Za rashladno mazivna sredstva na osnovi sintetikih ulja odluujemo se u sluaju, kada sa mineralnim uljima nije mogue ispuniti specifine zahteve (oksidaciona i/ili hemijska stabilnost, visokotemperaturna ili niskotemperaturna upotrebljivost itd)

 • Page 6

  4 ADITIVI

  Naziv aditiv potie od engleske rei add, to znai dodavati, tako da sam naziv aditivi znai dodatak. U aditive ubrajamo praktino sve to se nalazi pored baznih ulja u nekim rashladno mazivnim sredstvima. Aditivi poboljavaju karakteristike rashladno mazivnih sredstava i tako ima daju odredjene karakteristike

  Vrste aditiva:

  Emuglatori su supstance koje omoguavaju rastvorljivost odnosno emugliranje supstance koja inae u vodi nije rastvorljiva. Pomou emuglatora moemo napraviti koncentrate koji sadre ceo niz supstanci nerastopljivih u vodi, kod kojih moemo kombinovati pozitivne karakteristike pojedinih aditiva i baznih ulja (dobro podmazivanje, antikorozione karakteristike), sa pozitivnim karakteristikama vode (rashladjivanje, negorljivost, niska cena...).

  Hemijski emuglatori su:

  o alkil aril, o sulfonati, o alkalni sapuni masnih kiselina o aminski sapuni masnih kiselin, o etoksilirana jedinjenja itd.

  Protivkorozioni aditivi (inhibitori odnosno zaustavljanje reakcije korozije) tite metale od raspada korozijom. Znaaj inhibitora korozije je da se prilepe na povrinu i na taj nain stvore zatitni sloj koji titi povrinu metala od korozivnih medija (vlaga, kiseonik, kisela atmosfera). Zatita moe biti fizika (stvaranje filma koji fiziki spreava agresivnom mediju dodir sa metalom) ili hemijska (stvaranje hemijskog filma koji menja potencijal elektrohemijske korozije.). Zato se veliki broj hemijskih jedinjenja upotrebljava kao inhibitor korozije, npr:

  o sulfonske kiseline, o sumporna jedinjenja, o derivati fosforne kiseline, o azotna jedinjenja, o amidi masnih kiselina, o derivati karbonskih kiselina, o borova jedinjenja itd.

 • Page 7

  Sredstva za poboljavanje podmazivanja su prirodni i sintetiki estri koji slue za poboljanje karakteristika podmazivanja, naroito pri obradi aluminijuma

  Biocidi su nepoljoprivredni pesticidi. To su aktivne supstance i preparati sa optimi ili posebnim delovanjem na tetne organizme ili protiv njih. Dodaju se pre svega mainskim radnim tenostima kao antimikrobna zatitna sredstva. Poznato je 23 vrste biocida koje delimo u 4 vee grupe:

  o dezinfekciona sredstva, o sredstva za konzerviranje, o sredstva za unitavanje teotiana, o druga biocidna sredstva

  Biocidi su obino ugradjeni u koncentrate radnih tenosti, a moemo ih dodati u ve pripremljene radne tenosti u kojima je dolo do zaraze. Razloga zaraze ima vie:

  o preniska koncentracija, o loa higijena, o zagadjena voda za pripremu radne tenosti, o dugi prekidi u radi itd.

  Aditivi za visoke preitiske i aditivi protiv habanja (Extreme Pressure - Anti Wear Additives). Rashladno mazivna sredstva pri obradi metala prenose veoma velika optereenja pa im se iz tog razloga dodaju aditivi za visoke pritiske i aditivi protiv habanja, koji moraju da spree zavarivanje materijala pri dodiru i smanjenje habanja. Aditivi za visoke pritiske i aditive protiv habanja u zoni podmazivanja smanjuju trenje, a samim tim i habanje. Po sastvu, aditivi za visoke pritiske i aditivi protiv habanja su spojevi hlora, sumpora, fosfora, polarnih jedinjanj itd. Razliiti tipovi aditiva za visoke pritiske i aditiva protiv habanja su aktivni u razliitim temperaturanim opsezima. Pri njihovoj upotrebi i pri upotrebi drugih aditiva potrebno je potovati navode za upotrebu za obezbedjenja zdravlja radnika i ouvanja okoline.

  Aditive protiv penjenja dodajemo u rashladno mazivna sredstvima sa namenom da poboljamo eliminaciju vazduha i na taj nain poboljavamo njihove karakteristike. Na primer rashladno mazivno sredstvo koje se puno peni praktino ne obavlja svoj zadatak jer deo sredstva dolazi u obliku pene do mesta podmazivanja i hladjenja, pa podmazivanje i hladjenje nije dovoljno efikasno. Po sastavu aditive protiv penjenja delimo na polisiloksane, poliakrilate i kvaterne amonijumske soli

 • Page 8

  5 PODMAZIVANJE KOTLJAJUIH LEAJEVA

  Kotrljajui leajevi predstavljaju najbrojniju grupu mainskih elemenata koji se

  podmazuju mazivim mastima. Sastoje se od unutranjeg i spoljnog prstena,

  izmedju su postavljeni rotirajui elementi:

  - kuglice

  - valjci

  - burii

  - iglice

  Rotirajui elementi leaja su medjusobno odvojeni draem, to osigurava

  centrinost leaja, jednako rastojanje izmedju povrina prstenova i

  ravnomerno optereenje nosivog dela leaja. Povrine po kojima se kotrljaju

  rotirajui elementi su obradjene bruenjem, pa je koeficijent trenja kotrljanja

  veoma nizak. On se kod kotrljajuih leaja kree u grnaicama od 0,001 do

  0,005. U tabeli 1 je dat pregled vrednosti koeficijenata trenja kod razliitih

  tipova kotljajuih leaja.

 • Page 9

  Tabela 1. Koeficijent trenja kod kotrljajuih leaja

  Naziv i izgled leaja Koef. trenja

  Naziv i izgled leaja Koef. trenja

  Kuglini leaj (2 - 3) x

  10-3

  Igliasti leaj 2 x 10-3

  Jednoredni kuglini leaj

  sa kosim dodirom

  (1,5 - 2) x 10

  -3

  Konino valjkasti leaj

  (2 - 5) x 10

  -3

  Dvoredni kuglini leaj

  sa kosim dodirom

  (2,4 - 3) x 10

  -3

  Dvoredni samoudesivi valjkasti leaj

  (2 - 3) x 10

  -3

  Kuglini samoudesivi

  leaj

  (1,3 - 3) x 10

  -3

  Aksijalni kuglini leaj

  1,2 x 10-3

  Cilindrino valjkasti leaj

  (1 - 3) x 10

  -3

  Aksijalni bavasti leaj

  (2,5 - 3) x 10

  -3

  Za vreme rada kotrljajueg leaja dolazi do stvaranja kratkotrajnih, veoma

  visoko lokalnih optereenja u zoni kontakta rotirajuih elemenata i prstena

  leaja. Rezultat tako visokih pritisaka su elastine deformacije prstena i

  rotirajueg elementa. Ti visoki pritisci se prenose i na sloj maziva koji se nalazi

  izmedju kontaktnih povrina, to dovodi do visokog porastavrednosti

  viskoziteta i pojave elastohidrodinamikog podmazivanja. Kontaktne povrine

  se potpuno razdvajaju, pa je kod kotrljajuih leaja proces habanja veoma

  nizak. Zahvaljujui tome radni vek kotrljajueg leaja je veoma dug, ali

  proraunati vek trajanja leaja se znaajno smanjuje u sluaju

  neodgovarajueg reima podmazivanja. Pod ovim se podrazumeva

  podmazivanje sa neodgovarajuom vrstom masti, kao i podmazivanje sa

  nedovoljnom ili probilnom koliinom masive masti.

  Kotrljajui leajevi se podmazuju uljem i mazivim mastima. U odredjenom

  broju sluajeva bolji rezultati se postiu kod podmazivanja uljem, ali u nekim

  drugim uslovima rada isti leaj je bolje podmazati mau. Na izbor medija

  uglavnom utie konstrukcija maine i kuita u kome je smeten leaj. Osim

  ovoga, na izbor tupa maziva utiu i neki drugi elementi, kao na primer zahtev

  za odvodjenjem toplote, nemogunosti dovoda ili odvoda maziva, potrebno je

 • Page 10

  obaviti zaptivanje itd. Na izbor medija utie i veliina prenika rupe leaja,

  odnosno broj obrtaja leaja.

  Vek trajanja leaja zavisi i od spoljnih uticaja, kao na primer :

  - vode

  - temperature

  - neistoa

  - udarnog optereenja itd

  Voda moe da prodre u kuite leaja iz vazuha ili iz okoline, na primer kod

  vozila, u valjaonicama, na transportnim trakama itd. Takvi leajevi se moraju

  podmazivati mazivim mastima koje su otpore na ispiranje vode, a kuite

  treba da bude ispunjeno mau, kako bi se spreio prodor vode. Ispitivanjem

  je utvrdjeno da se u sluaju prodora vode radni vek leaja znaajno smanjuje.

  Temperatura okoline do 200OC utie na stabilnost mazivih masti, a

  temperatura preko te vrednosti i na radni vek leaja. Zavisno od veliine

  temperature leaja, vri se i izbor odgovarajueg tipa mazive masti. Na izbor

  tipa mazive masti, osim temperature, utiu i faktor brzine, veliina optereenja,

  prisustvo vode i drugi elementi. Izbor odgovarajueg tipa mazive masti je,

  dakle, razultat kompleksnog sagledavanja radnih uslova, iako se za leaje koji

  rade u nepovoljnim radnim uslovima moe rei da su jedna, ili najvie dve

  uticajne komponente bitne i izbor mazive masti se vri u odnosu na njuh. Ako

  se, na primer, analizira izbor mazive masti u odnosu na temperaturu,

  neophodno je uzeti u obzir i vrednost faktora brzine. On se proraunava

  prema jednaini:

  gde je:

  DS srednji prenik leaja

  D prenik spoljnog prstena

  d prenik untranjeg prstena

  n brzina rotacije

 • Page 11

  Na slici 2 prikazan je dijagram granica upotrebe pojedinih tipova mazivih masti

  kod podmazivanja u razliitim temperaturnim uslovima.

  Slika 3.Granice upotrebe pojedinih tipova masti kod razliitih temperatura

  U prikazanom dijagramu su date granice upotrebe mazivih masti do radnih

  temperatura od 180OC. Kod viih temperatura neophodna je upotreba

  visokotemperaturnih pasta ili se primenjuje podmazivanje centralnim

  sistemom, koji e dozirati mast u kraim vremenskim impulsima i u veim

  koliinama nego to je to inae potrebno. Ukoliko se tip i koliina mazive masti

  ne usklade sa temperaturom okoline, doi e do procesa razdvajanja mazive

  masti na ulje i sapun. Kod drugog zadravanja na jednom mestu u kuitu

  leaja, oni e prei u tvrdu, crnu masu, koja e otetiti kontaktne povrine.

 • Page 12

  Kod rada leaja u normalnim uslovima osnovni kriterijum za izbor vrste masti

  je broj obrtaja, veliina i karakter optereenja. Uticaj broja obrtaja se izraava

  odnosom:

  gde je:

  n najvei broj obrtaja leaja u radu

  ng granini broj obrtaja leaja kod podmazivanja mastima (odredjuje

  se za odredjeni tip i veliinu leaja na osnovu informacija koje u

  katalogu daje proizvodja leaja)

  Pokazatelj veliine specifinog optereenja je brojana vrednost odnosa:

  gde je:

  C dinamika nosivost leaja (odredjuje se iz kataloga leaja)

  P ekvivalentno optereenje, a proraunava se prema

  gde je:

  Fr radijalna sila

  Fa aksijalna sila

  x, y brojane vrednosti koje se vede iz kataloga leaja

  Za podmazivanje kotrljajueg leaja sa normalnim optereenjem i kod rada

  bez delovanja nepovoljnih spoljnih uticaja, potrebne su sasvim male koliine

  mazive masti. Zbog toga se kuite leaja puni potpuno samo u sluajevima

  kada maziva mast, osim funkcije podmazivanja, treba da obavi i funkciju

  zaptivanja. Kod leaja sa visokim brojem obrtaja nije dozvoljeno potpuno

  punjenje leaja mau, jer zbog visokih vrednosti trenja u unutranjosti mazive

  masti dolazi do porasta temperature. Ona utie na razgradnju i pad vrednosti

  viskoznosti mazive masti, pa je konaan rezultat skraenje radnog veka

 • Page 13

  leaja. Utvrdjeno je da vei broj kotrljajuih leaja strada zbog velike koliine

  mazive masti u kuitu, nego zbog nedovoljne koliine.

  Koliina mazive masti kojom treba ispuniti kuite leaja zavisi od broja

  obrtaja. Nasuprot tome, slobodan prostor unutar samog leaja trebalo bi da

  bude uvekispunjen mau.

  Svim leajevima se u toku rada mora povremeno dodatavati odredjena

  koliina mazive masti. To se naravno ne odnosi na leaje zatvorene izrade

  kod kojih je mastubaena u leaj i nakon toga su svi otvori na bonim

  stranama zatvoreni, kao i na leaje standardne izrade, kod kojih je mast

  zapakovana u kuitu, a leaj zaptivkama zatien od ulaska praine, vode

  ili drugih kontaminata. Kod leajeva zatvorene izrade mora se odabrati takva

  mast iji je vek upotrebe dui od radnog veka leaja, a kod leaja pakovane

  izrade kuite se povremeno otvara i maziva mast se menja.

  Proraunom podmazivanja kotrljajueg leaja neophodno je odrediti koliinu

  mazive masti koja se naknadno dodaje leaju i duinu intervala u kome je

  neophodno dodavati mast. Interval dodavanja proraunate koliine masti vri

  se u normalnim radnim uslovima, u odnosu na broj obrtaja i tip kotrljajueg

  leaja. Pod normalnim radim uslovima podrazumeva se rad leaja bez

  ekstremnih i udarnih optereenja, rad na temperaturama do 75OC i rad u

  atmosferi bez prisutnog kontaminata vode, praine, estica metala, kiselina i

  drugog.

  Intervali podmazivanja leaja koji radi u normalnim uslovima su veoma dugi.

  Kreu se, u najnepovoljnijim uslovima broja okretaja kod samonosivog

  valjkastog leaja, od oko 300 asova do preko 50.000 asova kod radijalnog

  krutog kuglinog leaja kod rada sa malim brojem obrtaja.

  Rad leaja u normalnim uslovima se veoma retko postie, pa se vrednost

  intervala podmazivanja mora smanjiti u odnosu na stvarne uslove rada:

  - uticaj praine i vode na radne povrine leaja,

  - intenzitet udarnog optereenja

  - vibracije

  - poviene temperature

 • Page 14

  Na interval podmazivanja i koliinu masti koje se dodaje leaju bitan uticaj ima

  nain podmazivanja. Sa stanovita kriterijuma zahteva leajeva, idealan sluaj

  bi bio ako bi se stvarni interval podmazivanja doveo na vrenost nula, a

  proraunata koliina mazive masti postepeno dozirala unutar proraunatog

  intervala podmazivanja. To se kod podmazivanja uljem postie veoma

  jednostavno, kod podmazivanja mazivim mastima bilo bi veoma teko, a

  ukoliko se uzmu u obzir zahtevi kotrljajuih leajeva, to stvarno nije

  neophodno. Kod runog podmazivanja proraunate vrednosti koliine masti i

  intervala podmazivanja interval se skrauje a proporcionalno tome smanjuje i

  koliina masti koja se dozira leaju u toku jednog radnog takta sistema za

  podmazivanje. Iz tog zakljuka sledi da sistem za centralno podmazivanje

  omoguuje pribliavanje idealnom reimu doziranja mazive masti.

  Osim pravilnog prorauna potrebne koliine mazive masti, intervala

  podmazivanja i odgovarajueg tipa mazive masti, veoma vano je i reenje

  naina dovodjenja mazive masti leajima.

 • Page 15

  6 ZAKLJUAK

  Zahtevi tribolokih sistema u pogledu odgovarajueg kvaliteta mazive masti su

  veoma iroki, skoro isto koliko i podruje primene. Oni su odredjeni pre svega

  tribolokim sistemom, odnosno konkretnim zahtevima elementa koji se

  podmazuje.

  Izbor odgovarajueg tipa mazive masti, penetracije i intervala podmazivanja je

  relativno sloen zadatak. Da bi se pravilno obavio, neophodno je izvriti

  detaljnu analizu kinematike maine i radnih uslova kritinog maznog mesta.

  Opta je tendencija da se za podmazivanje maine, postrojenja ili proizvodnog

  pogona koristi najmanji broj razliitih tipova mazivih masti, penetracije i

  stepena poboljanja svojstva podnoenja visokih pritisaka. Da bi se taj zahtev

  ispunio izabrana maziva mast mora da zadovolji radne uslove jednosg ili vie

  elemenata koji rade u najteim uslovima.

 • Page 16

  7 LITERATURA

  Ivkovi B. Osnovi tribologije

  Savi V. Postupak prorauna centralnog sistema za podmazivanje

  Savi V. Sistemi za centralno podmazivanje

  Savi V. Tribologija

  Interntet