of 6 /6
28.3.2011 1 Velibor Karanović Tribologija I podmazivanje VEŽBA 3 (TRENJE) Šta je to trenje? • Trenje je, kod čvrstih tela u opterećenom međusobnom kontaktu, složena fizičko hemijska pojava zavisna od parova materijala i posledica strukture, geometrije i deformacije njegovih kontaktnih površina u mikro i submikro regionu, brzine klizanja (kotrljanja), opterećenja i dr. Šta je to trenje? • Trenje se, prema standardu DIN 5281, definiše kao SILA (ili OTPOR) između površina naleganja dva tela, koja se suprotstavlja relativnom kretanju pri različitim uslovima. Razlikujemo: STATIČKO (trenje mirovanja) i KINEMATIČKO (trenje kretanja) trenje

Tribologija i podmazivanje - vezba 3-TRENJE II.pdf

Embed Size (px)

Text of Tribologija i podmazivanje - vezba 3-TRENJE II.pdf

 • 28.3.2011

  1

  Velibor Karanovi

  Tribologija I podmazivanje

  VEBA 3 (TRENJE)

  ta je to trenje?

  Trenje je, kod vrstih tela u optereenom meusobnom kontaktu, sloena fiziko hemijska pojava zavisna od parova materijala i posledica strukture, geometrije i deformacije njegovih kontaktnih povrina u mikro i submikro regionu, brzine klizanja (kotrljanja), optereenja i dr.

  ta je to trenje?

  Trenje se, prema standardu DIN 5281, definie kao SILA (ili OTPOR) izmeu povrina naleganja dva tela, koja se suprotstavlja relativnom kretanju pri razliitim uslovima.

  Razlikujemo: STATIKO (trenje mirovanja) i KINEMATIKO (trenje kretanja) trenje

 • 28.3.2011

  2

  ta je to trenje?

  U stanju mirovanja sila trenja je na mestima kontakta povrina vea ili jednaka sa rezultantom tangencijalnih sila koja izaziva kretanje.

  Dakle, trenje postoji na povrini kontakta vrstih tela i kada su tela u relativnom mirovanju, jer je potrebno uloiti znatnu silu da bi se izazvalo poetno relativno kretanje.

  ta je to trenje?

  ta je to trenje?

  Pojava trenja mirovanja koristi se u savremenoj tehnici za ostvarenje kretanja po vrstoj podlozi razliitih vozila (tokovi sa i bez pneumatika, gusenice), a zajedno sa trenjem kretanja za ostvarenje koenja sistema u kretanju ili za elastian prenos snage i kretanja (frikcione spojnice).

  Trenje je u tim sluajevima neophodna i korisna fizika pojava.

 • 28.3.2011

  3

  ta je to trenje?

  U veini sluajeva, u razliitim pokretnim elementima maina, ureaja i postrojenja, trenje je nepoeljna i tetna pojava.

  Na savlaivanje sile trenja kao otpora kretanja bilo koje vrste, troi se znatna koliina mehanike energije.

  ta je to trenje?

  Kao posledica trenja na povrinama u kontaktu dolazi do troenja i zagrevanja materijala povrina.

  Smanjenje ovih energetskih gubitaka, kao i eliminisanje ili smanjenje troenja povrina i oteenja povrina mainskih elemenata i sklopova, ima izuzetan znaaj.

  Vrste KINEMATIKOG trenja

  Trenje KLIZANJA

  Trenje KOTRLJANJA

  Trenje u TENOM SLOJU

 • 28.3.2011

  4

  Trenje KLIZANJA

  Trenje KLIZANJA

  Pojava sile trenja ima za posledicu stvaranje toplote. Dakle i ovde vredi zakon ouvanja energije: smanjivanje kinetike energije tela prelazi u toplotnu energiju tela ili podloge (ibice funkcioniu upravo na tom principu gde ovaj efekat ima korisnu upotrebu)

  Trenje KOTRLJANJA

 • 28.3.2011

  5

  Trenje KOTRLJANJA

  U sluaju kotrljanja tela po podlozi, trenje se javlja zato to se deo kinetike energije troi na odvajanje od podloge a deo na priljubljivanje tela na podlogu

  Sila trenja naroito dolazi do izraaja kada je podloga vlana

  Trenje u TENOM SLOJU

  Trenje u TENOM SLOJU

  U sluaju kretanja tela kroz neki fluid (tenost ili gas) primeuje se usporavanje (sila trenja) ija veliina zavisi od vrste fluida kroz koji se telo kree

  Telo koje se kree predaje deo svoje kinetike energije atomima/molekulima fluida usled ega se delovi fluida poinju kretati (npr. nastajanje talasa)

 • 28.3.2011

  6

  Uticajni parametri

  Zadaci

  Hvala na panji

  Velibor [email protected]