Click here to load reader

STIHL MS 260 Ulje za podmazivanje lanca 23 Sipanje ulja za podmazivanje lanca 23 Provera podmazivanja lanca 24 Kočnica lanca 24 Zimska eksploatacija 25 Električno grejanje držača

 • View
  10

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of STIHL MS 260 Ulje za podmazivanje lanca 23 Sipanje ulja za podmazivanje lanca 23 Provera...

 • STIHL MS

  260

  {

  Uputstvo za upotrebu

 • O rig

  in al

  no u

  pu ts

  tv o

  za u

  po tre

  bu O

  dš ta

  m pa

  no n

  a pa

  pi ru

  b el

  je no

  m b

  ez h

  lo ra

  . Št

  am pa

  rs ke

  b oj

  e sa

  dr že

  b iljn

  a ul

  ja , p

  ap ir

  se m

  ož e

  re ci

  kl ira

  ti. ©

  A N

  D R

  EA S

  ST IH

  L AG

  & C

  o. K

  G , 2

  01 2

  04 58

  -1 72

  -5 62

  1. V

  A2 .E

  12 .

  Srpski

  1

  ravo na

  odlučili za IHL.

  n modernim imnim aliteta. Mi se bi Vi bili da bi bez a njim.

  uređaju, trgovcu ili distribuciju i

  00 00

  00 02

  22 _0

  13 _S

  R B

  MS 260,

  {

  Sadrža

  Uz ovo u Sigurnos tehnika Rezna ga Montaža (bočno z Montaža (brzo zat Zatezanj zatezanje Zatezanj zatezanje Provera z Gorivo Sipanje g Ulje za p Sipanje u Provera p Kočnica Zimska e Električn Startovan Radne na Regulaci Održavan Sistem fi Čišćenje Podešav Rešetkas prigušiva Katalizat Svećica

  MS 260 C

  Ovo uputstvo za upotrebu je zaštićeno zakonom o autorskim pravima. Sva prava su zadržana, a posebno p umnožavanje, prevođenje i na širenje elektronskim sistemima.

  j

  Poštovani kupče,

  puno Vam hvala što ste se kvalitetni proizvod firme ST

  Ovaj proizvod je proizvede proizvodnim procesima i ob merama za osiguravanje kv trudimo, da učinom sve, da zadovoljni ovim uređajem i problema mogli da radite s

  Ako imate pitanja o Vašem molimo obratite se Vašem direktno našem društvu za prodaju.

  Vaš

  Hans Peter Stihl

  putstvo za upotrebu 2 ne napomene i radna

  2 rnitura 14

  vodilice i lanca testere atezanje lanca) 14 vodilice i lanca testere ezanje lanca) 15 e lanca testere (bočno lanca) 17

  e lanca testere (brzo lanca) 17 ategnutosti lanca testere 18

  18 oriva 19

  odmazivanje lanca 23 lja za podmazivanje lanca 23 odmazivanja lanca 24

  lanca 24 ksploatacija 25 o grejanje držača 26 je / gašenje motora 26 pomene 30

  ja dotoka ulja 31 je vodilice 31

  ltera za vazduh 32 filtera za vazduh 32 anje karburatora 33 ti hvatač varnica u ču buke 34 or izduvnih gasova 34

  35

  Zamena užeta za startovanje / povratne opruge 36 Čuvanje uređaja 37 Provera i zamena lančanika 38 Oštrenje i održavanje lanca testere 39 Napomene za održavanje i negu 43 Svesti habanje na minimum i izbeći oštećenja 45 Važni sastavni delovi 46 Tehnički podaci 47 Posebni pribor 48 Nabavka rezervnih delova 49 Napomene za popravke 49 EZ Izjava o saglasnosti 49 Certifikat o kvalitetu 50

 • 260 C

  Srpski

  osnih od asa, gih.

  neko e njime e na

  de sa dih ju pod

  ače.

  treba

  aj od

  urnosti adu sa , jer

  sa elikom eoma ma.

  u rad, celo bu i rnom

  avanje trebu o

  MS 260, MS2

  Piktogrami

  Objašnjenje piktograma koji se nalaze na uređaju nalazi se u ovom uputstvu za upotrebu.

  Sledeći piktogrami se mogu naći na uređaju, u zavisnosti od uređaja i opremljenosti.

  Oznake pojedinih delova teksta

  Upozorenje na opasnost od nezgoda i povreda za osobe kao i na teške materijalne štete.

  Upozorenje na oštećenje uređaja ili pojedinačnih delova.

  Tehničko usavršavanje

  STIHL neprestano radi na usavršavanju svih mašina i uređaja; stoga zadržavamo pravo na izmene obima isporuke u formi, tehnici i opremljenosti.

  Iz podataka i slika ovog uputstva za upotrebu se stoga ne mogu izvesti nikakvi zahtevi.

  Obavezno se pridržavajte sigurn propisa za dotičnu zemlju, na pr. strukovnih udruženja, socijalnih k ustanova za zaštitu na radu i dru

  Ko prvi put radi sa ovim motornim uređajem: Neka mu prodavac ili drugo stručno lice objasni kako s sigurno rukuje – ili neka učestvuj nekom stručnom kursu.

  Maloletne osobe ne smeju da ra motornim uređajem – izuzev mla preko 16 godina koji se obučava nadzorom.

  Udaljite decu, životinje i posmatr

  Ako se motorni uređaj ne koristi, se odložiti tako da niko ne bude ugrožen. Osigurajte motorni uređ neovlašćenog pristupa.

  Uz ovo uputstvo za upotrebu

  Rezervoar za gorivo; mešavina benzina i motornog ulja

  Rezervoar ulja za podmazivanje lanca; ulje za podmazivanje lanca

  Blokiranje i otpuštanje kočnice lanca

  Kočnica naknadnog hoda

  Smer kretanja lanca

  Ematic; podešavanje količine ulja za podmazivanje lanca

  Zatezanje lanca testere

  Usisni otvor za vazduh: Zimska eksploatacija

  Usisni otvor za vazduh: Letnja eksploatacija

  Grejanje držača

  Aktiviranje ventila za dekompresiju

  Aktiviranje ručne pumpe za gorivo

  Sigurnosne napomene i radna tehnika

  Posebne mere sig su neophodne pri r motornom testerom se radi brže nego sekirom ili ručnom testerom i sa vrlo v brzinom lanca sa v oštrim reznim zubi

  Pre prvog puštanja pažljivo pročitajte uputstvo za upotre čuvajte ga na sigu mestu za kasniju upotrebu. Nepridrž uputstvima za upo može biti opasno p život.

 • Srpski

  3

  za lice ntifone.

  e

  ca i sa takođe . Kod odatno

  uke nazad. e, ke –

  ajte od oriva.

  ele – i

  oji ne

  igu – u od aju.

  vice.

  MS 260, MS 260 C

  Korisnik je odgovoran za nezgode ili opasnosti koje nastaju po druge osobe ili njihovu svojinu.

  Motorni uređaj možete dati ili pozajmiti samo osobama koje su upućene u ovaj model i njegovu upotrebu – uvek im dajte i uputstvo za upotrebu.

  Upotreba motornih uređaja koji stvaraju buku može biti vremenski ograničena kako državnim, tako i lokalnim propisima.

  Ko radi s motornim uređajem, mora biti odmoran, zdrav i u dobrom duševnom stanju. Ko ne sme da se napreže iz zdravstvenih razloga, treba da se posavetuje sa lekarom da li je moguć rad sa motornim uređajem.

  Samo za osobe sa pejsmejkerima: Mehanizam za paljenje ovog uređaja proizvodi vrlo slabo elektromagnetno polje. Uticaj na pojedine tipove pejsmejkera se ne može sasvim isključiti. Radi izbegavanja zdravstvenih rizika, STIHL preporučuje da se raspitate kod odgovornog lekara i proizvođača pejsmejkera.

  Posle konzumiranja alkohola, uzimanja lekova koji ugrožavaju sposobnost reakcije ili droga, ne sme se raditi s motornim uređajem.

  Kod lošeg vremena (kiša, sneg, led, vetar) odložite rad – povećana opasnost od nezgoda!

  Režite samo drvo i drvene predmete.

  Motorni uređaj se ne sme koristiti u druge svrhe – opasnost od nezgoda!

  Ugrađujte samo alate, vodilice, lance testere, lančanike ili pribore koji su dopušteni za ovaj motorni uređaj od strane firme STIHL ili delove sa istim

  tehničkim karakteristikama. Za pitanja o tome obratite se specijalizovanom prodavcu. Koristite samo alate ili pribor visokog kvaliteta. U suprotnom, postoji opasnost od nezgoda ili oštećenja na motornom uređaju.

  STIHL preporučuje upotrebu originalnih alata, vodilica, lanaca testere, lančanika i pribora STIHL. Njihove osobine su optimalno prilagođene uređaju i zahtevima korisnika.

  Nemojte vršiti nikakve promene na uređaju – time može biti ugrožena sigurnost. Za lične i materijalne štete koje nastaju pri upotrebi dogradnih uređaja koji nisu dozvoljeni, firma STIHL isključuje svaku odgovornost.

  Nemojte koristiti čistače visokim pritiskom za čišćenje uređaja. Vodeni mlaz pod pritiskom može da ošteti delove uređaja.

  Odeća i oprema

  Nosite propisnu odeću i opremu.

  Nemojte nositi odeću koja se može zakačiti o drveće, grmlje ili pokretne delove uređaja. Takođe nemojte nositi šal, kravatu i nakit. Dugu kosu uvežite i osigurajte (maramom, kapom, kacigom itd.).

  Nosite zaštitne naočare ili zaštitu i "ličnu" zaštitu od buke – na pr. a

  STIHL nudi obiman program ličn zaštitne opreme.

  Prenošenje motorne testere

  Uvek sa blokiranom kočnicom lan nameštenom zaštitom za lanac – i pri prevozu na male udaljenosti većih udaljenosti (više od 50 m) d ugasite motor.

  Motornu testeru nosite samo za prihvatnu cev – vreli prigušivač b dalje od tela, vodilica okrenuta u Ne dodirujte vruće delove mašin posebno površinu prigušivača bu opasnost od opekotina!

  U vozilima: Motorni uređaj osigur prevrtanja, oštećenja i isticanja g

  Odeća mora biti svrsishodna i ne sme ometati pri radu. Nosite pripijenu odeću sa postavom protiv posekotina – kombinezon, ne radni mantil.

  Nosite zaštitne cip sa čeličnom kapom hrapavim đonom k kliže

  Nosite zaštitnu kac slučaju opasnosti predmeta koji pad

  Nosite čvrste ruka

 • 260 C

  Srpski

  a čvrst đaj ivati e ja pri

  jedna vo lasti –

  ovanja –

  – stvu za

  ru dok

  ti dnjem

  h. Radi sto at.

  n stav.

  00 1B

  A 08

  7 LÄ

  MS 260, MS4

  Sipanje goriva

  Pre sipanja goriva ugasite motor.

  Nemojte sipati gorivo dok je motor još vruć – gorivo se može preliti – opasnost od požara!

  Oprezno otvorite čep rezer

Search related