Planiranje Seminar

  • View
    49

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Planiranje Seminar

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET VISOKA POSLOVNA KOLA PREDMET: PLANIRANJE POSLOVANJA PREDUZEA kolska 20010/2011. godina

PLANIRANJE MARKETINGA I PRODAJESEMINARSKI RAD

PROFESOR: ASISTENTICA: STUDENT:

Prof. dr. sc. Adil Kurti, vanr.prof. Lejla Smajlovi dipl. ecc. Lugavi Melika (II 879/08)

Tuzla, maj, 2011. godina

SADRAJUVOD ........................................................................................................................................ 4 1. 2. 3. 4. 5. UVOD U PLANIRANJE .................................................................................................. 5 PODJELA PLANOVA .................................................................................................... 8 STRATEKO PLANIRANJE ....................................................................................... 10 USMJERAVANJE ORGANIZACIJE .......................................................................... 11 PLANIRANJE POSLOVNIH FUNKCIJA .................................................................. 125.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Planiranje marketinga ............................................................................................................ 12 Planiranje proizvodnje ........................................................................................................... 12 Planiranje nabave .................................................................................................................. 12 Planiranje finansija ................................................................................................................ 12 Planiranje ljudskih potencijala............................................................................................... 12

6.

RELEVANTNE KARAKTERISTIKE MARKETINGA ......................................... 136.1. Zbog ega je vaan marketing? ............................................................................................. 13

7.

PLANIRANJE MARKETINGA I PRODAJE ............................................................. 147.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. Utvrivanje strategijskih marketing planova ........................................................................ 14 Definisanje misije kompanije ................................................................................................ 14 Analiza trenutne marketing situacije .................................................................................... 15 Analiza trita ........................................................................................................................ 15 Utvrivanje ciljeva ................................................................................................................. 16 Odreivanje trita i prodajnih potencijala ........................................................................... 16 Stvaranje i izbor strategija ..................................................................................................... 17 Priprema marketing programa .............................................................................................. 19 Alokacija neophodnih resursa-budetiranje ......................................................................... 19 Primjena i kontrola ............................................................................................................ 20

8.

MJESTO PRODAJE U MARKETING PLANU ......................................................... 218.1. Doprinos funkcije prodaje ..................................................................................................... 21

9.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROPAGANDE .................................................... 229.1. Primjena propagande ............................................................................................................ 22

2

10.

PRIMJENA PLANA MARKETINGA I PROPAGANDE ...................................... 23

10.1. Neka pitanja koja treba razmotriti kada se odluuje o primjeni propagande ......................... 24

ZAKLJUAK ......................................................................................................................... 26 L I T E R A T U R A : ............................................................................................................ 27

3

UVOD

Marketinki plan je logian nastavak istraivanja trita i najveim je dijelom na njemu i utemeljen. To je, zapravo, sistemski popis i opis svih aktivnosti usmjerenih na to uinkovitiju prezentaciju i prodaju odreenog proizvoda ili usluge potroaima te stvaranje to povoljnije slike preduzea u javnosti. Marketinki plan omoguuje da se na proizvod ili usluga (traene kvalitete i konkurentnih cijena) nae na prvome mjestu u pravo vrijeme i u potrebnim koliinama, sve u skladu s relevantnim odrednicama potranje, odnosno zahtjevima potroaa. Cilj marketinga predstavlja osnovu strategije medija. Cilj marketinga moe biti direktan (prodaja, poveanje prodaje, postizanje eljenog trinog udjela) ili indirektan. U grupi indirektnih ciljeva su stvaranje upoznatosti s proizvodom i njegovim obiljejima, stvaranje interesa, pozitivnog miljenja i predispozicije za proizvod ili uslugu itd. Kod indirektnih ciljeva efekt nije oit, ali se stvara pozitivna svijest o proizvodu i marki koja e se u budunosti rezultirati pozitivnom akcijom.

4

1. UVOD U PLANIRANJE1

Planiranje je primarna funkcija menadmenta kojom se organizacija priprema za budunost. Planiranje je sistematsko razmiljanje o budunosti preduzea sa akcentom da se ona kreira akcijom u sadanjosti. Njime se definiu ciljevi i naini njihovog ostvarenja. To je kreativnost usmjeravanja organizacije na osnovu analize prolosti, ocjene sadanjosti i predvianja budunosti. Kako je planiranje orjentisano na budunost, ono ne moe iskljuiti elemenat sree, greke i iznenaenja. Shodno tome, planske odluke se stalno preispituju, modifikuju i mjenjaju. Zato je planiranje proces, odnosno neprekidna aktivnost koja se odvija sve dok postoji organizacija. Svrha planiranja je svrsishodna akcija koja e obezbjediti profitabilnu razmjenu organizacije i okruenja. Planiranje je prva faza procesa menadmenta sl. 1.. Ona je primus inter pares (prva meu jednakmi) sa ostalim funkcijama procesa menadmenta (organizovanje, voenje i kontrola). Planiranje je polazna funkcija menadmenta koja se manifestuje u procesu definisanja ciljeva koje treba ostvariti, utvrivanju preduslova u kojima e ti ciljevi biti realizovani, izbora pravaca djelovanja, sredstava, metoda i tehnika za njihovo ostvarivanje. Planiranje je proces donoenja odluka koje kroz akciju treba da daju rezultat. Planiranje se esto definie kao racionaIna vizija budunosti. Kod definisanja planiranja ne postoji univerzalno prihvaena definicija planiranja kao menadment aktivnosti, zbog toga to su mnogi autori imali razliite pristupe u definisanju planiranja.

Sl.1. Planiranje kao faza menadmenta

1

ponude.biz/ppt/10.%20PLANIRANJE.ppt, maj 2011

5

Odluivanje je osnovna djelatnost menadera. Menaderi su prije svega donosioci odluka. Odluka je svjesni akt volje, koji prethodi djelovanju. To je svjesna reakcija na neto to mora da se uini. Odluivanje je posebno vano u fazi planiranja, jer su planske odluke rezultat planiranja. Odluivanje je u stvari, proces rjeavanja problema, pa u odluivanju razlikujemo slijedee faze: Identifikacija problema Dijagnoza problema Razrada moguih rjeenja problema Vrednovanje moguih rjeenja Donoenje odluke Primjena odluke

Osnovne aktivnosti planiranja su: Svijest o prilikama Definisanje ciljeva Razvijanje pretpostavki planiranja Identifikovanje alternativa Vrednovanje alternativa u svijetlu postavljenih akcija Izbor opredjeljujueg pravca akcije. Osnovne karakteristike planiranja: Orjentisanost planiranja na maksimizaciju profita Marketing orjentisanost planiranja Kontinuitet planiranja Primarnost planiranja Realnost planiranja Efikasnost planiranja Sveobuhvatnost planiranja Integralnost planiranja Demokratinost planiranja Planske odluke su rezultati planiranja. One su instrument preko kojeg se ostvaruje svrha planiranja. Planske odluke djele se na ciljeve i planove. Ciljevi su prva planska odluka , kojom se definiu eljena stanja, odnosno eljene situacije preduzea. Oni pokazuju kamo preduzee eli stii. U ukupnoj strukturi, ciljevi moraju biti meusobno usaglaeni. U sistemu ciljeva potrebno je jasno definisati prioritetne ciljeve, a to su obino: rentabilnost konkurentska pozicija6

efikasnost fleksibilnost u poslovanju

Plan je planska odluka i on je rezultat planiranja. Podloan je stalnim promjenama i reviziji. Plan je definisani pravac akcije u odreenom vremenu. Plan sadri odgovore na niz relevantnih pitanja: ta se preuzima, koje akcije Zato se akcije preduzimaju Kada e se akcije preduzeti Gdje e se akcije preduzeti, ko e ih preduzeti i kako Koje faktore treba angaovati

Kontigentalni planovi ili planovi iznenaenja - njima pokuavamo da unaprijedimo i utvrdimo vane faktore poslovanja koji se mogu promjeniti i da definiemo kako e preduzee postupiti, ako se te promjene stvarno i dogode.

7

2. PODJELA PLANOVAPlanovi prema vremenskom periodu koji obuhvataju mogu biti: Dugoroni planovi Srednjeroni planovi Kratkoroni planovi. Dugoroni planovi su on planovi koji obuhvataju dugi rok, najee do 10 godina. Oni su instrumenti za ostvarivanje dugoronih ciljeva preduzea. Orjentisani su na pitanje efikasnosti, pa su strategijskog karaktera. Srednjeroni planovi su razrada dugoronih planova. Pokrivaju vremenski interval do 5 godina. Zasnovani su na dugoronim planovima i srednjeronom planiranju. Kratkoroni planovi su godinji planovi kojima se razrauju srednjeroni planovi. To su osnovni planovi preduzea i najvie su kompleksni (sadrajni). Temelje se