Menad¾ersko planiranje,

  • View
    817

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Menad¾ersko planiranje,

SADRAJSADRAJ..................................................................................................................... 1 UVOD.......................................................................................................................... 2 POJAM PLANIRANJA.....................................................................................................3 Vrste planova.......................................................................................................... 4 Koraci planiranja......................................................................................................5 CILJEVI PLANIRANJA.....................................................................................................7 Hijerarhija ciljeva ....................................................................................................8 Postavljanje ciljeva..................................................................................................9 STRATEGIJE, POLITIKE I PRETPOSTAVKE PLANIRANJA.................................................9 Priroda i svrha strategija i politika .........................................................................9 Proces stratekog planiranja ...............................................................................10 3.3. Vrste strategija i politika.................................................................................11 4. ODLUIVANJE U PLANIRANJU................................................................................12 4.1. Vanost racionalnog odluivanja....................................................................12 4.1.1. Ograniena ili omeena" racionalnost....................................................13 4.2. Alternativno odluivanje ................................................................................13 5. POVEZANOST PLANIRANJA I KONTROLE KAO FUNKCIJA U MENADMENTU...........15 6.PRIMJER IZ PRAKSE................................................................................................17 ZAKLJUAK............................................................................................................... 18 LITERATURA..............................................................................................................19

UVOD Svaka organizacija zahtjeva da se u okviru nje sprovodi planiranje, da bi uspjeno mogla da radi. Planiranje je jedna od pet fukcija menadmenta i predstavlja najznaajniju, jer bez nje se ostale ne bi mogle ni realizovati. Tema ovog seminarskog rada je Menadersko planiranje i kroz njega a mo pokuati objesniti osnovne zadatke i ciljeve. Rad se sastoji iz est dijelova. U prvom dijelu e biti objanjen pojam planiranja, te njegove vrate i koraci. Drugi dio e se posvetiti panja ciljevima planiranja, kao i njihovoj hijerarhiji i nainu postavljanja. Trei dio e se odnositi na strategije, politike i pretpostavke planiranja. Uvidjee se vanost strategija i politika, te detaljno opisati. Takoe e se rei neto i o nainu strategijskog menaderskog planiranja, te njihovim vrstama i politikama. etvrti dio e govoriti o vanosti racionalnog odluivanju u menadmentu, te o alternativnom odluivanju. U petom dijelu e se posvetiti panja povezanosti menaderskog planiranja kao poslovne funkcije i kontrole. Ovim dijelom se eli rei koliko je bitno planiranje da bi se mogli pratiti rezultati poslovanja. Na kraju rada, kao estom dijelu panja e biti usmjerena primjeru iz prakse da bi se dokazala vanost primjene menaderskog planiranja. Kao primjer uzeta je kompanija automobila Volkswagen, te nain njihovog planiranja u proizvodnji novog automobila.

2

POJAM PLANIRANJA Osnovne funkcije menadmenta su: planiranje, organiziranje, kadrovsko popunjavanje, voenje i kontrola. Osnovni zadatak svakog menadera jeste da obezbijedi razumjevanje skupine, njezine ciljeve i metode njihovog ostvarivanja. Ovo je zadatak funkcije planiranja koja je ujedno i kljuna menaderska aktivnost. Planiranje ukljuuje izbor misija i ciljeva te akcija za njihovo ostvarivanje: ono iziskuje odluivanje, tj. izbor izmeu alternativnih moguih smjerova djelovanja.1 To je znai proces kojim se odreuje nain na koji organizacija moe postii svoje ciljeve. Kako u malim tako i u velikim organizacijama menaderi su suoeni s planiranjem, jer tek nakon razvijanja svojih planova oni mogu struktuirati svoju organizaciju, smjestiti ljude i uspostaviti organizacijsku kontrolu. Menader bilo koje organizacije mora posjedovati plan. Uinkovitost plana se odnosi na nivo do kojeg on ostvaruje svrhu ili cilj, a efikasnost na njegov doprinos svrsi i ciljevima u uporedbi s trokovima i drugim faktorima koji su potrebni za njegovo formulisanje i izvoenje. Pojam planiranja i ta sve ono podrazumjeva moe se vidjeti na ilustraciji koju predstavlja slika br. 1.

1

Weihrich, H., Koontz, H., Menadment, Mate, Zagreb, 1994. str. 118.

3

Slika br.1: Mapa planiranja (Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Mind-map-planiranje.png)

Vrste planova Planovi obuhvataju bilo koje akcije koje e se preduzimati u budunosti, pa na osnovu toga oni se mogu klasificirati kao: Misija ili svrha Predstavlja osnovnu funkciju ili zadatak preduzea, te da bi imala

smisla postojati svaka organizacija mora imati svoju misiju ili svrhu. Ciljevi Oni predstavljaju krajnje take prema kojima su usmjerene sve aktivnosti

preduzea. Svaki odjel ima svoj cilj, to u konanici predstavlja ukupan cilj preduzea. Strategije Putem strategija se ostvaruju ciljevi i ona predstavlja nain na koji e se

usvajati pravci akcija i alokacija resursa. Politike To su vrste planova koji usmjeravaju razmiljanja u procesu odluivanja.

Definiraju podruije unutar kojeg e se donositi odluke, te pomau da se rijee mnoga pitanja prije nego postanu problem.

4

Procedure Predstavljaju taan nain na koji odreena aktivnost mora biti izvedena, to su

hronoloki nizovi i smjernice za akciju. Pravila To su najjednostavnili tipovi plana, koji izriito nalau odreene akcije i ne

doputaju nikakvu slobodu u odluivanju. Programe Programi su skupovi ciljeva, politika, procedura, pravila, dodijeljenih

zadataka, koraka koje treba poduzeti, resursa koje treba zaposliti i drugih elemenata nunih za izvoenje neke aktivnosti; obino su poduprti proraunom.2 Proraune To su izrazi oekivanih rezultata koji su izraeni brojano.

Da bi pokazali da svako preduzee ima svoju misiju i ciljeve, navest emo primjere pojedinih firmi i njihovih misija: Misija preduzea Junuzovi Kopex : Junuzovi-kopex d.o.o je uticajan sudionik na tritu nafte,derivata i plina u BiH.Stalnim unapreenjem poslovanja i kvalitete proizvoda i usluga usmjereni smo na stvaranje vee produktivnosti putem inovacija i moderniziranja cjelokupne organizacije i korporativnog imida.3 Misija preduzea Menprom : Naa misija je osvojiti povjerenje kupaca i potroaa pruanjem visokokvalitetnih proizvoda vrhunskog okusa, te dodatnu vrijednost kroz stalni razvoj naih proizvoda.4

Koraci planiranja Tek kad menaderi shvate osnove planiranja oni mogu poduzeti korake za provedbu planiranja u svojoj organizaciji. Da bi prilikom poslovanja mogli realizovati svoje ciljeve, potrebno je prije svega proi odreene korake koji e nam pomoi. Koraci planiranja obuhvataju sljedee etape:1. Biti svjestan prilika ovo je poetna taka planiranja i menaderi bi trebali da ispituju

koje su im to potencijalne anse, kako bi rijeili slabosti svojih kompanija i postigli svoje ciljeve. Koliko e ciljevi biti realni ovisi o svijesti menadera.2. Postavljanje ciljeva predstavljaju drugi korak u planiranju, te se iz ciljeva preduzea

dalje odreuju ciljevi svakog odjela.2 3 4

Weihrich, H., Koontz, H., Menadment, opt. cit. str. 128. http://www.junuzovic-kopex.ba/index.php?id=31 http://www.menprom.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=41

5

3. Razmatranje predpostavki planiranja ovaj korak obuhvata predpostavke kao to su

prognoze, relativne osnovne politike kompanije i njezini mogui planovi, upoznavanje svih koji sudjeluju u planiranju, te njihovoj suglasnosti. Veoma je vano da se svi menaderi slau sa predpostavkama, a predvianje je vano u odreivanju predpostavki.4. Odreivanje alternativnih pravaca akcije etvrti korak planiranja je traenje i ispitivanje

alternativnih pravaca akcije, osobito onih koji nisu od prve vidljivi. Rijetko postoji plan za koji ne postoje razumne alternative i vrlo se esto dogaa da je najbolja ona alternativa koja nije bila oita na samom poetku. Mnogo uobiajniji problem nije pronalaenje alternativa ve smanjenje njihova broja kako bi se analizirale samo one koje najvie obeavaju.55. Vrednovanje alternativnih pravaca akcije nakon pronalaenja alternativnih pravaca i

ispitamo sve njihove dobre i loe take, dalje se vri ocjena njihovih alternativa u svjetlu predpostavki i ciljeva. Ova procjena je lagana ako je jedini cilj maksimizirati trenutani posao, te ako budunost nije nesigurna i ako stanje naeg raspoloivog kapitala ne zabrinjava. Ako ne raspolaemo navedenim pokazateljima, odluka je veoma teka uzimajui u obzir da je ovaj korak u planiranju glavno podruje primjene operacijskih istraivanja.6. Izbor pravaca akcije u ovoj taci menaderi usvajaju plan, te mogu odluiti da slijede

jedan ili vie pravaca. 7. Formuliranje izvedenih planova u trenutku donoenja odluke nije zavreno planiranje, ve ovaj korak ine izvedeni planovi koji su neophodni da ostvare osnovni plan.8. Klasifikacija planova stvaranjem prorauna nakon to se utvrde svi planovi treba

izvriti njihovu klasifikaciju u vidu prorauna. Ako je proraun dobro napravljen on postaje sredstvo kontrole za napredak planiranja. Planiranje je, kao to pokazuju koraci planiranja racionalni pristup ispunjenju ciljeva. 6 Proces sprovoenja navedenih koraka se moe vidjeti na slici broj 2.

1.Biti svjestan prilika

8.Klasifikaci