Penilaian Fungsi Keluarga

 • View
  241

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Penilaian Fungsi Keluarga

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  1/34

  SWA 3123

  KERJA SOSIAL DENGANKELUARGA

  Menilai Fungsi Keluarga

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  2/34

  Penilaian Keluarga

  Merujuk kepada satu proses mendapatkan

  maklumat, menganalisa dan mensintesis di

  mana pekerja sosial keluarga akan meneroka

  kekuatan-kekuatan dan ketahanan keluarga disamping kekangan dan kekurangan dalam

  fungsi keluarga.

  Pekerja sosial perlu menilai keluarga sebagai

  satu unit fungsi untuk menentukan sama ada

  intervensi diperlukan.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  3/34

  Samb.

  Selain itu, pekerja sosial juga hendaklah

  memahami bentuk-bentuk interaksi dalam

  keluarga yang membawa kepada simptom-

  simptom tingkahlaku bermasalah.

  Menilai fungsi keluarga adalah penting dalam

  amalan kerja sosial dengan keluarga kerana ia

  membantu pekerja sosial memahami sistem

  keluarga dengan lebih mendalam.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  4/34

  Proses Penilaian (Appraisal

  Process)

  Terbahagi kepada dua peringkat iaitu:

  1. Fasa penaksiran (evaluation)

  - Hubungan awal melalui telefon

  - Sesi pertama (awalan)

  - Memetakan proses dan sejarahkeluarga

  2. Fasa pengukuran (assessment)

  - Pengukuran laporan kendiri

  - Pengukuran pemerhatian

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  5/34

  Fasa Penaksiran (Evaluation)

  Meliputi penyiasatan-penyiasatan awalan

  yang bertujuan untuk mendapatkan

  gambaran awal mengenai keluarga iaitumemahami keluarga, mengapa keluarga

  mencari bantuan, menentukan sama ada

  intervensi keluarga diperlukan atau

  bersesuaian dan memastikan sama adakeluarga datang ke tempat yang betul

  untuk meminta bantuan.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  6/34

  FASA PENILAIAN

  Caille (1982) menekankan tiga syaratsebelum pertemuan pertama:

  Ahli keluarga bersetuju ada mempunyaimasalah tertentu (simptom)

  Keluarga atau orang luar ygberpengaruh menentukan masalahsudah melangkaui keupayaan keluarga

  utk menanganinya Pengamal perlu menentukan sama adamasalah/simptom terletak dalam domainkeupayaannya

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  7/34

  Samb.

  Fasa penaksiran merangkumi:

  1. Hubungan awal melalui telefon

  2. Sesi pertama (awalan)

  3. Memetakan proses dan sejarah

  keluarga

  - genogram

  - peta eco (ecomap)

  - grid sejarah hidup

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  8/34

  1. Hubungan Awal Melalui

  Telefon Bermula apabila keluarga (kebiasaannya ahli

  keluarga dewasa) menghubungi agensi

  perkhidmatan sosial (contohnya JKM) untuk

  membuat temujanji sama ada untuk dirinyasendiri atau untuk ahli keluarga yang lain.

  Hubungan awal melalui telefon penting kerana

  dari sinilah keluarga membuat penilaian dan

  membentuk gambaran mengenai pekerja sosial

  atau agensi.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  9/34

  Samb.

  Bagi pekerja sosial, hubungan awal melalui

  telefon membolehkan mereka membuat

  beberapa andaian mengenai keluarga

  berdasarkan kepada pandangan danpenerangan keluarga (pemanggil) tentang

  masalah yang dihadapi oleh keluarga.

  Pekerja sosial juga akan menentukan siapa

  yang akan menghadiri sesi pertama intervensi

  dan tahap persetujuan ahli-ahli keluarga untuk

  terlibat.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  10/34

  PROSES INTERPRETASI

  Reiss (1980) mencadangkan alternatif berikut: Sama ada menggunakan pandangan rentas(cross-sectional) atau perkembangan(developmental)

  Sama ada penyiasatan berasaskan keluarga

  ataupun persekitaran Sama ada menggunakan orientasi krisis atau

  sifat/watak/karakter

  Sama ada kepada patologi atau kekuatan

  keluarga Sama ada menekankan tema keluarga yangtersirat ataupun kejadian tingkahlaku yangnyata

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  11/34

  2. Sesi Pertama

  Bermulanya proses mengukuhkan

  hubungan keluarga.

  Proses ini dinamakan penggabungan(joining) keluarga.

  Pekerja sosial perlu cekap, berfikiran adil,

  empati dan memahami setiap ahli

  keluarga.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  12/34

  Sesi Pertama

  Tugas utama membina perhubungan -

  joining (Minuchin), building a working

  alliance (Kerpel & Strauss), engaging

  the family (Weber & Levine) Tiada peraturan yang spesifik tentang

  siapa dahulu yang perlu ditanya

  bergantung kepada budaya dan tariankeluarga

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  13/34

  Samb.

  Pekerja sosial juga akan mendefinisikan bentuk

  kepimpinan, mendapatkan akses kepada sistem

  keluarga dan mewujudkan sistem pekerja sosial-

  keluarga supaya keadaan-keadaan yang perluuntuk perubahan boleh dilakukan.

  Dalam sesi pertama, pekerja sosial perlu

  mendapatkan pandangan semua ahli keluarga

  bertujuan untuk membentuk perhubungan

  dengan setiap ahli keluarga.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  14/34

  Samb.

  Dalam sesi ini juga, pekerja sosial boleh

  melihat siapa yang paling banyak

  bercakap, siapa yang diam, adakah

  keluarga bebas berinteraksi antara satu

  sama lain, siapa yang mendominasi dan

  sebagainya.

  Sesi pertama biasanya berlangsungselama 90 minit.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  15/34

  3. Memetakan Proses dan

  Sejarah Keluarga Bertujuan untuk mendapatkan

  pemahaman yang lebih baik mengenai

  kesukaran yang dialami oleh keluarga dan

  juga sumber-sumber yang ada untuk

  menguruskan masalah keluarga.

  Antara teknik-teknik yang digunakan

  termasuklah genogram, ecomap, gridsejarah hidup dsbnya.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  16/34

  Genogram

  Genogram adalah sebahagian daripada prosesumum penilaian keluarga.

  Ia merupakan alat yang berguna untuk

  mengumpul dan mendokumen maklumatmengenai ahli-ahli keluarga dan jenis hubunganantara mereka.

  Proses membentuk genogram keluarga

  membolehkan wujudnya kesedaran positifmengenai sejarah keluarga (walaupun keluargaitu bermasalah).

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  17/34

  Samb.

  Genogram boleh mengenalpasti sejauhmanakah

  sokongan dan kekuatan keluarga serta

  meneguhkan rasa dimiliki dan berhubungkait

  antara satu sama lain. Selain itu, proses menyiapkan genogram

  dengan individu, pasangan dan keluarga boleh

  membantu pekerja sosial mengenalpasti

  hubungan-hubungan penting, peristiwa-peristiwa

  dan kepercayaan dalam keluarga.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  18/34

  Samb.

  Genogram berguna kerana ia

  membolehkan ahli-ahli keluarga

  berinteraksi antara satu sama lain.

  Oleh itu, ia boleh meningkatkan

  kefahaman mengenai keluarga di

  kalangan ahli dan mendorong kepada

  keterbukaan komunikasi mengenaisejarah dan dinamik keluarga.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  19/34

  Samb.

  Genogram boleh menunjukkan:

  1. Pergerakan geografi antara generasi

  2. Corak keluarga

  3. Tarikh-tarikh penting

  4. Hubungan adik-beradik

  5. Sempadan keluarga & norma-norma

  6. Pekerjaan

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  20/34

  Samb.

  . Kesihatan dan sejarah kehilangan.

  8. Perkaitan antara ahli-ahli keluarga,

  mendedahkan mitos, peranan, karektor,ciri-ciri, kuasa, peraturan, dsbnya.

  9. Corak kemunikasi (Cth: rapat, renggang

  dsbnya).

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  21/34

  Peta Eco (Ecomap)

  Merupakan lukisan mengenai klien

  (keluarga) dengan persekitarannya.

  Ia biasanya dilukis dalam bentuk bulatandan juga anak panah yang menunjukkan

  perhubungan di antara klien dengan

  persekitaran.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  22/34

  Grid Sejarah Hidup

  Satu kaedah mengurus dan

  mempersembahkan data-data yang

  berkait dengan pelbagai tempoh masa

  dalam kehidupan klien.

  Menunjukkan peristiwa atau

  perkembangan klien.

  Sangat sesuai diaplikasikan kepada

  kanak-kanak dan remaja.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  23/34

  Samb.

  Grid boleh membantu pekerja sosial

  menformulasi hipotesis mengenai punca

  tingkahlaku bermasalah dan intervensi

  yang boleh dilakukan.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  24/34

  Proses Intervensi dengan

  Keluarga

  Proses intervensi dengan keluarga adalah

  sangat kompleks.

  Untuk memudahkan pemahamanterhadap proses intervensi, kita boleh

  mengkajinya dalam bentuk fasa.

  Terdapat empat fasa dalam proses

  intervensi dengan keluarga (Schwart,

  1961 dalam Shulman, 1991).

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  25/34

  Empat Fasa Proses Intervensi

  1.Fasa persediaan

  2.Fasa permulaan

  3.Fasa pertengahan4.Fasa penamatan

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  26/34

  1. Fasa Persediaan

  Hubungan pertama dengan klien.

  Pekerja sosial bersedia untuk melibatkan

  diri dengan klien. Elak perbualan yang berbentuk taboo atau

  larangan (Cth: seksualiti, kematian, nazak

  dll) sehingga klien telah membentuk

  kepercayaan dengan pekerja sosial.

 • 8/7/2019 Penilaian Fungsi Keluarga

  27/34

  Samb.

  Tune in satu bentuk persedi