Penang Trial SPM 2013 Chemistry

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penang Trial SPM 2013 Chemistry

Citation preview

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  1/51

  SULIT

  4541tl

  KIMIA

  KERTAS

  1

  MASA

  1

  y4

  JANI

  lltr

  Aa

  lt

  -f ,i

  t, I

  MAJLIS

  PENGETUA

  SEKOLAFI

  MENENGAH

  (CAWANGAN

  PULAU

  PINANG)

  MODUL

  LATIHAN

  BERFOI(US SPM 2013

  1.

  2"

  KIMIA

  KERTAS

  1

  1

  JAM

  15

  MINIIT

  JANGAN BUKA KERTAS

  SOAI-AI\

  INI

  SEHINGGA

  DItsERITAHU

  Kertas

  soalan

  ini

  adalah

  dalarm dwibahasa.

  Soalan

  dalam

  Bahasa

  lnggeris

  mendahului

  soalan

  yang

  sepadan

  dalam

  Bahasa

  Melayu.

  3.

  Calon dikehendaki membaca

  maklumat

  di halaman

  belakang

  kertas

  soalan

  ini.

  www.

  myschoolchildren.com

  Kertas

  soalan

  jni

  rnengandungi

  25 halaman

  bercetak

  Hakcipta MPSM

  Pulau Pinang

  2013

  [Lihat

  halaman

  sebelah

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  2/51

  2

  1

  Which

  of the

  following

  substances

  exists

  as

  atom

  at

  room

  lemperature?

  Antara

  bahan

  berikut

  yang

  manakah

  wujud

  sebagai

  atom

  pada

  suhu

  bitik?

  A Water

  Air

  B

  Helium

  Helium

  C

  Naphthalene

  Naftalena

  D

  Sodium

  chloride

  Natrium

  klorida

  2

  The

  melting

  point

  of

  substanceZ

  is

  80oC.

  Which

  of the following

  diagrams represents

  the

  physical

  state

  of

  substanceZat

  60

  oC?

  Takat lebur

  bahan Z ialah

  80oC.

  Antara rajah

  berikut,

  yang

  manakah

  mewakili

  keadaan

  fizikal

  bahan

  Z

  padasuhu

  60

  C?

  ffip

  D

  %EE

  CO

  x

  x

  3

  The

  mass of

  an atom

  of element

  Q

  is ten

  times

  greater

  than

  the mass

  of

  a magnesium

  atom.

  What

  is

  the relative

  atornic

  mass

  of

  atom

  Q?

  [Relative

  atomic

  mass

  : Mg,

  24]

  Jisim bagi satu atom unsur Q adalah sepuluh kali lebih besar daripada

  jisirn

  bagi

  satu

  atom magnesium.

  Apakah

  jisim

  atom

  relatif

  bagi

  atom

  Q?

  [Jisirn

  atom relatif

  : Mg,24l

  A12

  824

  c

  120

  D 240

  ()

  o

  ()

  o

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  3/51

  3

  4

  The

  relative

  formula

  mass

  of

  hydrated

  X

  carbonate,

  X2CO3.1OH2O

  is 286.

  What

  is

  the

  relative

  atomic

  mass

  of

  element

  X?

  [Relative

  atomic

  mass:

  H,

  1;

  C,1Z;

  O,16]

  Jisim formula relatif bagi X karbonat

  terhidral

  X2CO..10H2O adalah286

  Berapakah

  jisim

  atom

  relatif bagi

  unsur

  X?

  [Relative

  atomic

  mass:

  H,

  1;

  C,12;

  O,16]

  A23

  826

  c

  120

  D 240

  Dlagram

  1 shows

  the formula

  of an lonic

  compound.

  Rajah

  1

  menunjukkan

  formula satu

  sebatian

  ion.

  Diagram 1

  Rajah

  1

  lf

  the charge

  of

  ion

  X

  is

  +3, what

  is the charge of

  ion

  Jika cas bagi

  ion

  X

  ialah +3, apakah cas bagi

  ion

  Y?

  A

  -1

  B

  -2

  c

  -3

  D

  -4

  What

  is

  the monomer of natural

  rubber?

  Apakah monomer bagi getah

  asli?

  A Butene

  Butena

  B

  Glucose

  Glukosa

  C

  lsoprene

  lsoprena

  D

  Amino

  acid

  Asid amina

  Y?

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  4/51

  MCl4

  is

  a

  covalent compound.

  which of the following statements

  is

  true about

  the

  compound

  Mcl4?

  MCl4

  ialah

  sebatian kovalen.

  Antara pernyataan berikut

  yang

  manakah

  benar

  tentang sebatian

  MCl4

  ?

  A

  Can dissolve

  in water

  Boleh

  larut dalam

  air

  -

  Has

  high melting

  point

  Mempunyai

  takat lebur

  yang

  tinggi

  Can conduct electricity

  in solid state

  Boleh

  mengkonduksi elektrik dalam

  keadaan

  pepejal

  Has

  weak interrnolecular forces

  of attraction

  Mempunyai daya tarikan antara molekul

  yang

  lemah

  Diagram

  2

  shows the symbol of two

  elements.

  Rajah

  2 menunjukkan simbol bagi

  dua

  unsur.

  Diagram

  2

  Rajah

  2

  Which

  of

  the followinE staternents is

  true about

  elements

  Q

  and R?

  Antara

  pernyataan

  berikut

  yang

  manakah

  benar tentang

  unsur-unsur

  Q

  dan R?

  A

  Q

  is

  more reactive than

  R

  Q

  lebih reaktif

  daripada

  R

  B

  Q

  reacts with R

  to form

  a

  compound

  with the formula

  QR

  Q

  bertindak balas

  dengan

  R membentuk

  sebatian

  yang

  berformula

  QR

  C

  The atomic size of

  Q

  is bigger than the atomic size

  of

  R

  Saiz atom

  Q

  lebih besar daripada saiz

  atom

  R

  D

  Both elements

  Q

  and

  R react with water

  to

  produce

  alkaline solution

  and

  hydrogen

  gas

  Kedua-dua

  unsur

  Q

  and R bertindak

  balas dengan air menghasilkan larutan

  beralkali dan

  gas

  hidrogen

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  5/51

  5

  What

  is

  the

  mass

  of

  iron

  which

  contains

  a

  similar

  number

  of

  atoms

  as in

  6.9

  g

  of

  sodium?

  [Relative

  atomic

  mass:

  Na,

  23; Fe,

  56]

  Berapakah

  iisim

  ferum

  yang

  mempunyai

  bilangan

  atom

  yang

  sama

  dengan

  6.g

  g

  natrium?

  lJisim

  atom relatif

  :

  Na, 23; Fe,

  561

  A

  16.8

  g

  B 15.2

  g

  C

  12.4

  g

  D 10.2

  g

  10 Diagram

  3

  shows the

  magnesium

  oxide.

  Rajah

  3 menunjukkan

  magnesium

  oksida.

  apparatus

  set-up

  to

  determine the

  empirical formula

  of

  susunan

  adas

  untuk

  menentukan

  formula

  empirik

  baEi

  Lid

  Penutup

  Crucible

  Mangkuk

  pijar

  agnesium

  ribbon

  Pita

  magnesium

  Heat

  Panaskan

  Diagram

  3

  Rajah

  3

  Which

  of the following

  can

  be

  observed from

  the

  experiment?

  Antara

  berikut

  yang

  manakah boleh diperhatikan

  dalam eksperimen

  ini?

  A

  A

  black

  solid

  is

  formed

  Pepejal

  hitam

  terbentuk

  B

  Magnesium

  ribbon

  burns slowly in

  the air

  Pita magnesium

  terbakar dengan

  perlahan

  di

  dalam

  udara

  C

  White fumes

  can

  be

  seen

  during

  the

  reaction

  Wasap

  putih

  terbentuk

  semasa

  tindak

  balas

  berlaku

  D

  Water

  droplets

  can

  be

  found

  on

  the

  crucible

  lid after

  the

  reaction

  Titisan

  air

  terbentuk

  pada

  penutup

  mangkuk

  pijar

  selepas tindak balas

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  6/51

  6

  11 Diagram

  4

  shows the

  elements in Period

  3 of the Periodic

  Table

  of

  Elements.

  Rajah 4

  menunjukkkan unsur-unsur

  dalam

  KalaS

  bagi

  Jadual Berkala

  Unsur.

  23

  Na

  11

  24

  Mo

  t2-

  v

  27

  AI

  13

  28

  Si

  t4

  31

  15

  P

  32

  S

  16

  35.5

  CI

  17

  40

  Ar

  l8

  Diagram

  4

  Rajah

  4

  Which

  of the elements can form

  basic

  oxide?

  Unsur-unsur

  yang

  manakah

  boleh membentuk

  oksida

  bes?

  ilt

  IV

  C

  D

  A

  B

  Aluminium

  Aluminium

  Magnesium

  Magnesium

  I

  and ll

  I

  dan

  ll

  and lll

  I

  dan lll

  Diagram

  5

  shows

  the structural formula

  of an

  ester.

  Rajah

  5 menunjukkan formula

  struktur

  bagi satu

  ester.

  CHs

  -

  CH2

  -

  -o-cHs

  Diagram

  5

  Rajah

  5

  What

  is

  the empirical

  formula

  of

  the ester?

  Apakah

  formula empirik

  bagi ester

  tersebut?

  A

  CHO

  c2H4o

  C+HsOz

  RCOOR

  Sulphur

  Sulfur

  Sodium

  Natrium

  ll

  and lll

  ll dan

  lll

  ll and

  lV

  ll

  dan

  lY

  12

  o

  lt

  C

  B

  C

  D

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  7/51

  13

  7

  Diagram

  6

  shows

  a

  group

  of elements.

  Rajah

  6

  menunjukkan

  satu kumpulan

  unsur

  4

  2He

  20

  4A

  loNg

  ,,

  Af

  Diagram

  6

  Rajah

  6

  What

  is

  the

  group

  of the

  elements

  in

  the

  Periodic

  Table

  of Elements?

  Apakah

  kumpulan

  bagi

  unsur-unsur tersebut

  dalam

  Jadual Berkala

  Unsur?

  A

  Group

  15

  Kumpulan

  1S

  B

  Group

  16

  ,

  Kumpulan

  16

  C

  Group

  17

  Kumpulan

  17

  D

  Group

  18

  Kumpulan

  18

  14

  The

  following

  is

  the half

  equation

  of

  a

  reaction.

  Berikut

  ialah

  setengah

  persamaan

  bagi satu

  tindak

  balas.

  What is

  oxidation

  based

  on the equation?

  Apakah

  pengoksidaan

  berdasarkan

  persamaan

  tersebut?

  A Electrons

  are received

  by iron(lll)

  ions

  Elektron diterima oleh ion-ion

  ferum(lll)

  B Electrons

  are donated

  by iron(ll)

  ions

  Elektron

  diderma

  oleh ion-ion

  ferum(ll)

  C Electrons are received

  by

  iron(ll)

  ions

  Elektron diterima

  oleh ion-ion

  ferum(ll)

  D Electrons

  are donated

  by

  iron(lll)

  ions

  Elektron diderma

  oleh

  ion-ion ferum(lll)

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  8/51

  15

  o

  o

  Table

  1

  shows

  the

  proton

  number

  of elements

  X and

  y.

  l

  Jadual

  1

  menunjukkan

  nombor

  proton

  bagi

  unsur-unsurx

  dany.

  Element

  Unsur

  Proton

  nurnber

  Nombor

  proton

  x

  12

  Y

  8

  Table 1

  Jadual

  1

  What

  is

  the

  formula of the compound

  formed

  when

  element

  X is

  combined

  with

  element

  Y?

  Apakah

  formula sebatian

  yang

  terbentuk

  apabila unsurX

  berpadu dengan

  unsurY?

  AXY

  B

  XY

  c

  XeY

  D

  XzYz

  16

  Diagram

  7

  shows the electron arrangernent

  in

  a molecule

  of

  elements

  P

  and

  Q.

  Rajah

  7 menunjukkan

  susunan elektron

  bagi

  satu

  molekul

  unsur

  P

  dan

  Q.

  Diagram

  7

  Rajah

  7

  What

  is

  the

  electron

  arrangennent of

  element P?

  Apakah

  susunan

  elektron bagi unsur

  P?

  A2

  B 2.4

  c

  2.6

  D 2.8

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  9/51

  9

  17

  The

  following

  chemical

  equation

  shows

  the

  conversion

  of

  propene

  to

  propanol.

  Persamaan

  kimia

  di

  bawah

  menuniukkan penukaran

  propena

  kepada

  propanol.

  Reaction

  X

  Tindak

  balas

  X

  CsHo

  CsHzOH

  Reagent

  Y

  Reagen

  Y

  What is

  reaction

  X and

  reagent

  Y?

  Apakah

  tindak

  balasX

  dan reagenY?

  Reaction

  X

  Reagent

  y

  Tindak

  balasX

  Reagen

  y

  A

  Oxidation

  Aluminium

  oxide

  Pengoksidaan

  Aluminium

  oksida

  B Hydration

  Phosphoric

  acid

  Penghidratan

  Asid

  fosforik

  C Dehydration

  Nickel

  Pendehidratan

  Nikel

  D

  Hydrogenation

  Acidified

  potassium

  manganate Vll)

  Penghidrogenan

  Kalium manganat Vll)

  berasid

  18

  Carbon

  compound

  Y can

  decolourise

  bromine water

  and

  acidified

  potassium

  manganate Vl

  l)

  solution.

  Which

  of the following

  is carbon

  compound

  Y?

  Sebatian

  karbonY

  boleh melunturkan

  warna

  air bromin

  dan

  larutan

  kalium

  man

  ga

  nat V

  I

  I

  )

  be

  ras id.

  Antara

  berikut

  yang

  manakah

  merupakan

  sebatian

  karbon

  y

  ?

  A Butane

  Butana

  B

  Butan-2-ol

  Butan-2-ol

  C

  But-2-ene

  But-2-ena

  D

  Methyl

  butanoate

  Metil

  butanoat

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  10/51

  19

  10

  Carbon

  compound

  S

  has

  the

  following

  properties.

  Sebatian karbon

  S

  mempunyai

  ciri ciri

  seperti

  berikut.

  Colourless

  and highly

  volatile

  liquid

  Cecair tidak berwarna dan cepat meruap

  Boiling

  point

  is

  78oC

  Takat

  didih iatah

  7dC

  Can

  be

  oxidised

  to

  carboxylic

  acid

  Boleh

  dioksidakan

  kepada

  asid karbosilik

  What

  is

  the homologous

  series

  of

  carbon

  compound

  S 2

  Apakah

  siri homolog

  bagi

  sebatian karbon

  S?

  A

  Alcohol

  Alkohol

  Alkene

  Alkena

  Alkane

  Alkana

  Ester

  Ester

  Diagram 8 shows the structure of a certain substance.

  Rajah

  8

  menunjukkan

  struktur bagi

  sejenis

  bahan.

  Diagram

  8

  Rajah

  I

  The

  substance

  is

  most likely

  Bahan

  itu

  paling

  mungkin

  A

  brass

  loyang

  B

  porcelain

  porselin

  C

  polyethene

  polietena

  D

  photochromic

  glass

  kaca fotokromik

  20

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  11/51

  21

  1l

  Which

  of the following

  is

  true

  about fats

  and

  oils?

  Antara

  berikut

  yang

  manakah

  benar

  tentang

  lemak

  dan minyak?

  A

  Fats and oils are solids

  Lemak

  dan

  minyak

  adalah

  pepejal

  B

  Fats

  and

  oils

  are esters

  Lemak

  dan minyak

  adalah

  ester

  C

  Fats

  and oils

  are

  fatty

  acids

  Lemak

  dan minyak

  adalah

  asid lemak

  D

  Fats

  and

  oils

  are found

  only

  in animals

  Lemak

  dan

  minyak

  dijumpai hanya

  dalam

  haiwan

  Diagram

  9

  shows the set-up of apparatus

  to

  investigate

  the

  transfer

  of electrons

  at

  a

  distance.

  Raiah

  9

  menunjukkan

  susunan radas

  untuk mengkaji

  pemindahan

  elektron

  pada

  suatu

  jarak.

  Carbon

  electrode

  Elektrod

  karbon

  22

  lron ll)

  sulphate

  solution

  Larutan ferum ll\

  sulfat

  Dilute

  sulphuric

  acid

  Asid

  sulfurik cair

  Diagram

  9

  Rajah

  9

  What

  is

  the colour

  change

  obserued

  at the

  solution

  surrounding

  carbon

  electrode

  X?

  Apakah

  perubahan

  warna

  yang

  diperhatikan

  pada

  larutan

  di sekeliling

  elektrod karbon

  x?

  Green to

  brown

  Hijau kepada

  perang

  Brown

  to

  green

  Perang kepada

  hijau

  Green to

  colourless

  Hijau

  kepada tidak

  berwarna

  Colourless to

  green

  Tidak berwarna

  kepada hijau

  Chlorine water

  Air klorin

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  12/51

  t2

  23

  which

  of the

  following

  statements

  is

  true

  about

  all

  bases?

  Aptara

  pernyataan

  berikut,

  yang

  manakah

  benar

  tentang

  semua

  bes?

  A

  Contain

  hydroxide

  ions

  Mengandungi

  ion-ion

  h

  idroksida

  B

  Can

  conduct

  electricity

  Boleh

  mengkonduksi

  elektrik

  C

  Have

  alkaline

  properties

  Mempunyai

  sifat

  alkali

  D React

  with

  acids

  Bertindak

  balas

  dengan

  asid

  ?4

  DiaEram

  10

  shows

  the

  process

  of iron

  rusting.

  Rajah 10

  menunjukkan

  proses

  pengaratan

  besi.

  Water

  droplet

  Titisan

  air

  Anode

  Anod

  Iron

  metal

  Logam

  besi

  Diagram

  10

  Rajah

  10

  which

  of

  the following

  equations

  occur

  at the

  anode

  and cathode?

  Antara

  persamaan

  berikut

  yang

  manakah

  berlaku

  di

  anod dan

  di

  katod?

  D

  Anode

  Anod

  Cathode

  Katod

  Fe =

  -+

  Fe, +

  e

  2H*

  +

  2e-

  H2

  2H* +

  2e-

  -------5

  Hz

  Fe

  -----------+

  Fe *

  +

  2e

  Fe

  --------+

  Fe *

  +

  2e

  Oz + zHzO

  + 4e-

  4OH-

  Fe.*

  -*

  Fer*

  +

  e

  Oz

  +

  HrO + 4e-

  ---+

  4OH-

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  13/51

  t3

  25

  Which

  of the following

  is

  a

  reducing

  agent?

  Antara

  berikut

  yang

  manakah

  agen

  penurunan?

  A

  Chlorine

  water

  Air

  klorin

  B

  Bromine

  water

  Air

  bromin

  C

  Potassium

  iodide

  solution

  Larutan

  kalium

  iodida

  D Acidifiedpotassiumdichromate VI)solution

  Larutan

  kalium

  dikromat Vl)

  berasid

  26

  Table 2 shows information about three chemical

  cells.

  Jadual

  2

  menunjukkan

  maklumat

  tentang

  tiga sel kimia.

  Pair

  of metals

  Pasangan

  logam

  Negative

  terminal

  Terminal

  negatif

  Potential

  difference

  V)

  Beza keupayaan V)

  Pand

  Q

  PdanQ

  o

  1.60

  Qand

  S

  QdanS

  o

  1 .92

  Rand

  S

  RdanS

  S

  0.78

  Table 2

  Jadual

  2

  What

  is the

  possible potential difference

  of a

  chemical

  cell when metal

  P

  is

  paired

  with metal R?

  Apakah

  beza keupayaan

  yang

  mungkin

  bagi sel kimia

  itu

  apabila

  pasangan

  logam P

  dan logam

  R

  digunakan?

  A

  0.32

  V

  B

  1.10V

  c

  1.92

  V

  D

  2.70

  V

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  14/51

  t4

  What

  is

  the

  oxidation number

  of

  X

  in

  XOo -

  ion?

  Apakah

  nombor

  pengoksidaan

  bagi X

  datamXOo

  ion?

  B

  -4

  C

  +4

  D +6

  The

  apparatus

  is

  set

  up

  as shown in Diagram 11.

  Susunan

  radas

  disediakan seperti

  yang

  ditunjukkan

  dalam

  Rajah

  1 1.

  Copper

  plate

  Kepingan kuprum

  Diagram 11

  Rajah 1

  1

  What

  substance

  can be

  used

  as

  P

  and

  Q

  to obtain the brightest

  light?

  Apakah

  bahan

  yang

  boleh

  digunakan sebagai

  P

  dan

  Q

  untuk mendapatkan

  nyalaan

  yang

  paling

  terang?

  P

  o

  Magnesium

  Magnesium

  Ethanol

  Etanol

  Zinc

  Zinc

  Aqueous

  sodium chloride

  Natrium klorida

  akueus

  Magnesium

  Maqnesium

  Aqueous

  sodium

  chloride

  Natrium klorida akueus

  Zinc

  Zink

  Water

  Air

  D

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  15/51

  15

  29

  Which

  of the following

  substances is

  an electrolyte?

  Antara

  bahan

  berikut

  yang

  manakah

  elektrolit?

  A

  Molten glucose

  Leburan

  glukosa

  B Acetamide

  Asetamida

  C

  Liquid

  hexane

  Cecair heksana

  D

  Aqueous

  ammonia

  Ammonia

  akueus

  30

  Table

  3

  shows

  the

  degree of

  dissociation

  of four

  acid

  solutions

  which

  have

  the

  same

  concentration.

  Jadual

  3

  menunjukkan

  darjah

  penceraian

  empat larutan

  asid

  yang

  mempunyai

  sama

  kepekatan.

  Solution

  Larutan

  Degree

  of dissociation

  Darjah

  penceraian

  P Highl

  Tinggi

  o Medium

  I Sederhana

  R

  Very

  high/

  Sangat

  tinggi

  s

  Low/ Rendah

  Table 3

  Jadual 3

  Which

  solution

  has

  the lowest

  pH

  value?

  Larutan manakah

  yang

  mempunyai

  nilai

  pH

  yang

  paling

  rendah?

  APCR

  BODS

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  16/51

  t6

  31

  Diagram 12

  shows the

  electrolysis

  of copper(ll)

  sulphate

  solution.

  Raiah

  12

  menuniukkan

  elektrolisis

  bagi

  larutan

  kuprum(ll)

  sutfat.

  Copper

  electrode

  Elektrod

  kuprum

  Copper

  electrode

  Elektrod

  kuprum

  1

  1

  mol

  dm-3

  copper(ll)

  sulphate

  solution

  mol

  dm-3

  larutan kuprum(lt)

  sulfat

  Diagram

  12

  Rajah 12

  Which

  half

  equations represent

  the reactions

  at the

  anode and

  cathode?

  Setengah

  persamaan

  manakah

  yang

  mewakili

  tindak

  balas

  di

  anod

  dan

  di

  katod?

  Anode

  Anod

  Cathode

  Katod

  4OH-

  --)

  2HrO +

  Oz +

  4e'

  2H*+2e-+

  Hz

  4OH-

  +

  2HrO

  +Oz +4e-

  Cu2*

  + 2e-+

  Cu

  Cu+

  Cu2*

  +2e

  Cu2*

  +

  2e--+ Cu

  Cu

  -->

  Cu2*

  +

  2e

  2H*+2e-+ Hz

  32 Which

  of the following

  pairs

  of electrodes

  could

  produce

  the

  highest

  voltage in

  a

  simple chemica cell?

  Pasangan

  elektrod

  manakah

  yang

  boleh menghasilkan voltan

  tertinggi

  dalam

  suatu sel kimia

  ringkas?

  C

  C

  D

  A

  Mg

  and

  Ag

  Mg

  dan

  Ag

  B

  Cu

  and

  Ag

  Cu

  dan

  Ag

  Mg

  and

  Zn

  Mg

  dan

  Zn

  Zn and

  Fe

  Zn

  dan

  Fe

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  17/51

  l7

  33 Alkali

  Xof

  concentration

  0.1 mol dm-3 has

  a

  pH

  value

  of

  13.

  Which

  statements

  are

  correct about

  alkali X?

  Alkali

  X

  dengan kepekatan 0.1 mot

  dm-s

  mempunyai

  nitai

  pH ls.

  Antara

  berikut,

  manakah

  benar tentang

  alkali

  X?

  I

  Has

  a high

  concentration

  of hydrogen ions

  Mempunyai

  kepekatan

  ion hidrogen

  yang

  tinggi

  ll h{as

  a

  high

  concentration

  of

  hydroxide

  ions

  Mempunyai

  kepekatan

  ion hidroksida

  yang

  tinggi

  lll Alkali

  X

  is

  a strong

  alkali

  Alkali

  X

  adalah

  alkali

  kuat

  lV

  Alkali

  X

  is

  a weak

  alkali

  Alkali X

  adalah alkali lemah

  A landll

  I dan

  ll

  B ll

  and

  lll

  ll

  dan

  lll

  C

  ll

  and

  lV

  ll

  dan

  lV

  D

  lll

  and

  lV

  lll

  dan

  lY

  34

  A

  kitchenware manufacturer

  found

  that

  his

  glass products

  were fragile.

  He

  needs

  another

  materia

  which is

  transparent

  but

  not

  fragile to

  replace

  glass.

  Which

  is

  the

  most

  suitable material?

  Seorang

  pembuat

  barang dapur mendapati

  bahan

  kaca

  keluarannya

  mudah

  pecah.

  Dia memerlukan

  satu

  bahan

  lain

  yang

  tidak mudah

  pecah

  untuk

  menggantikan

  kaca.

  Apakah

  bahan

  yang paling

  sesuai?

  A Polyvinyl

  chloride

  Polivinil

  klorida

  B

  Polypropene

  Polipropena

  C

  Polyethene

  Polietena

  D

  Perspex

  Perspeks

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  18/51

  18

  35

  Diagram

  13

  shows

  the

  neutralisation

  reaction

  between

  an

  acid

  and

  an alkali.

  Raiah

  13

  menunjukkan

  tindak

  batas

  peneutralan

  antara

  asid

  dan atkati.

  2 mo

  dr-l

  of

  potassium

  hydroxide

  2

  mol

  dm.

  kalium

  hidroksida

  Diagram

  13

  Rajah

  13

  What

  is

  the volume

  of

  potassium

  hydroxide

  needed

  to

  produce

  1 .74g

  of

  salt?

  [Relative

  atomic

  mass:

  H, 1;

  S,

  32; K,

  39;

  O,

  16]

  Berapakah

  isipadu

  kalium

  hidroksida

  yang

  diperlukan

  untuk menghasitkan

  1.749

  garam?

  lJisim

  atom relatif :

  H,

  1;

  S,32;

  K,39;

  O,

  16I

  A 10

  cm3

  B 15

  cm3

  C

  D

  20 cm3

  25

  cm3

  36

  37

  Which

  of the

  following

  equations

  shows

  the

  most

  suitable

  method

  to

  prepare

  sodium sulphate

  salt

  in

  the

  school laboralory?

  Antara

  persamaan

  berikut,

  yang

  manakah

  menunjukkan

  kaedah

  yang

  paling

  sesuai untuk menyediakan

  garam

  natrium

  sulfat

  dalam

  makmal

  sekotah?

  A

  2Na + HzSO+

  NazSO+

  +

  Hz

  B 2NaOH

  +

  H2SO+

  -+

  NazSO+

  +

  2HzO

  C 2Na +

  S

  + 2Oz

  ----+

  NaeSO+

  D

  2NaCl

  +

  MgSOa

  ---+

  NazSO+

  +

  MgCl2

  Which

  process

  has

  the

  lowest

  rate

  of

  reaction?

  Proses

  manakah

  mempunyai kadar tindak

  balas

  paling

  tinggi?

  A

  Heating

  sodium

  in

  oxygen

  Pemanasan

  natrium

  dalam oksigen

  B

  Double

  decomposition

  reaction

  Tindak

  balas

  penguraian

  ganda

  dua

  C

  Combustion

  Pembakaran

  Rusting

  Pengaratan

  D

  Sulphuric

  acid

  Asid

  sulfurik

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  19/51

  38

  t9

  Diagram

  14

  shows several

  examples of ceramic

  materials.

  Rajah

  14 menunjukkan

  beberapa contoh

  bahan

  seramik.

  Diagram

  14

  Rajah 14

  Which

  of the

  following

  are

  the

  properties

  of ceramic?

  Antara

  berikut

  yang

  manakah

  merupakan

  sifat seramik?

  High

  melting

  point

  Takat

  lebur

  yang

  tinggi

  Hard

  but

  brittle

  Keras tetapi rapuh

  Good

  heat conductor

  Konduktor

  haba

  yang

  baik

  High resistance to chemical actions

  Sangat tahan terhadap tindakan kimia

  C

  ll

  ilt

  IV

  A

  I

  and

  ll

  I

  dan

  ll

  ll

  and

  IV

  ll

  dan

  lY

  l il

  and

  lll

  l ll

  dan

  lll

  l ll

  and

  IV

  l

  ll dan

  IV

  39

  Which

  of

  the

  following

  reactions

  is

  an exothermic

  reaction?

  Antara tindak balas

  berikut

  yang

  manakah adalah

  tindak balas eksotermik?

  A

  Melting

  Peleburan

  Combustion

  Pembakaran

  Photosynthesis

  Fotosintesis

  Heating

  of

  hydrated

  salt

  Pemanasan garam terhidrat

  C

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  20/51

  20

  40

  The

  reaction

  between

  sulphuric

  acid

  and

  magnesium

  carbonate

  is

  carried

  out at

  different

  conditions.

  which

  reaction

  is

  the

  fastest?

  Tindak

  balas

  antara

  asid

  sulfurik

  dan

  magnesium

  karbonat

  dilakukan

  dalam

  keadaan

  yang

  berbeza.

  Tindak

  balas manakah yang paling cepat?

  A

  B

  c

  D

  Water

  (50 C

  A,r

  (50 c)

  Water (50 C

  Air

  (50C\

  Water

  (28'C)

  Air

  (28C)

  Dilute

  sulphuric

  acid

  Asid

  sulfurik

  cair

  Magnesium

  carbonate

  powder

  Serbuk

  magnesium

  karbonat

  Concentrated

  sulphuric

  acid

  Asid

  sulfurik

  pekat

  Magnesium

  carbonate

  powder

  Serbuk

  magnesium

  karbonat

  Dilute

  sulphuric

  acid

  Asid

  sulfurik

  cair

  Lumps

  of magnesium

  carbonate

  Se

  rpihan

  magnesium

  karbonat

  Concentrated sulphuric

  acid

  Asid

  sulfurik

  pekat

  Lumps

  of magnesium

  carbonate

  Serpihan

  magnesium

  karbonat

  Water

  (28'C)

  Air

  (28C'1

  41

  Butane

  and

  butanol

  can be used

  as

  fuels.

  Why

  can these

  substances

  be used

  as

  fuels?

  Butana

  dan

  butanol boleh

  digunakan

  sebagai

  bahan

  api.

  Mengapa

  bahan-bahan

  ini

  boleh

  digunakan

  sebagai

  bahan api?

  A

  The

  reaction

  of combustion

  in

  air

  is

  exothermic

  Tindak

  balas

  pembakaran

  dalam

  udara

  adalah

  eksotermik

  B

  Each

  molecule has

  four

  carbon

  atoms

  Setiap molekul

  mempunyai

  empat

  atom karbon

  C

  These

  substances

  produce

  useful

  products

  Bahan-bahan

  ini menghasilkan

  bahan berguna

  D

  These

  substances are renewable

  Bahan-bahan ini

  boleh

  diperbaharui

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  21/51

  2t

  42 Diagram

  15

  shows

  the energy

  profile

  diagram

  for an

  uncatalysed

  reaction

  The reaction

  was

  repeated

  using

  a catalyst.

  What is

  the

  effect of

  the

  catalyst on the

  heat

  of

  reaction

  (Affl

  and activation

  energy

  (E )

  for

  the

  reaction?

  Rajah

  15

  menunjukkan

  gambar rajah

  profil

  tenaga

  bagi

  suatu

  tindak

  balas

  tanpa

  mangkin. Tindak

  balas

  diulangi

  dengan

  menggunakan

  mangkin.

  Apakah

  kesan

  mangkin

  ke

  atas

  bagitindak balas itu?

  haba tindak

  balas

  (AH)

  dan

  tenaga

  pengaktifan

  (E,)

  Energy

  Tenaga

  Reactants

  Bahan tindakbalas

  Product

  Fleaction

  path

  Diagram

  15

  Rajah

  15

  Streptomycin

  is an example

  of an

  antibiotic.

  Which of

  the

  following is

  the

  function

  of

  an antibiotic?

  'p

  Streptomisin

  adalah satu

  contoh

  antibiotik.

  Antara berikut,

  yang

  manakah ialah

  fungsi suatu antibiotik?

  A

  To

  calm

  down the emotions

  of

  the

  patients

  Untuk

  menenangkan emosi

  pesakit

  B

  To treat

  diabetes

  Untuk

  merawat

  kencing

  manis

  C

  To

  relieve

  pain

  Untuk

  melegakan

  kesakitan

  D

  To

  kill

  bacteria

  Untuk

  membunuh

  bacteria

  Laluan tindak balas

  A

  B

  c

  D

  43

  AH

  E

  No

  change

  Tiada

  perubahan

  Decrease

  Menurun

  Decrease

  Menurun

  No

  change

  Tiada

  perubahan

  Decrease

  Menurun

  Decrease

  Menurun

  lncrease

  lltleningkat

  lncrease

  Meningkat

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  22/51

  44

  22

  Diagram

  16 shows

  a

  graph

  of volume

  of

  gas

  collected

  against

  time.

  Raiah

  16

  menuniukkan

  suatu

  graf

  isipadu

  gas

  terkumpul

  melawan

  masa.

  Volume of gas

  (crnt)

  lsipadu

  gas

  (cmsl

  Time(s)

  Masa(s\

  Diagram

  16

  Raiah

  16

  Curve

  I is

  obtained

  when

  excess

  calcium

  carbonate

  is reacted

  with

  50

  cm3

  of 1.0

  mol

  dm'3

  hydrochloric

  acid.

  Which

  of

  the following

  volumes

  and

  acid

  concentrations

  will

  produce

  a

  curue represented

  by ll?

  Lengkung

  I

  diperolehi apabila kalsium

  karbonat

  berlebihan

  bertindak

  balas

  dengan

  S0

  cms

  asid

  hidroktorik

  1

  .0 mot

  dm-3. Manakah

  antara

  ispadu

  dan kepekatan

  asidberikut

  akan menghasilkan

  lengkung

  ll?

  Volume

  (cm-)

  tsipadu

  bms)

  Concentration (mol dm-')

  Kepekatan

  (mot

  dm'3)

  25

  2.0

  50

  2.0

  50

  0.5

  100

  1.0

  Diagram

  17

  shows the temperature change of a

  reaction

  Rajah 17

  menunjukkan

  perubahan

  suhu

  suatu

  tindak

  balas.

  lnitial temperature

  =

  30C

  Suhu

  awal

  =

  30 C

  Final temperatur

  =

  35C

  Diagram

  17

  Rajah

  17

  D

  45

  Suhu akhir

  =

  35 C

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  23/51

  23

  Which

  of

  the

  following

  is

  true about the

  reaction?

  Antan

  beikut,

  yang

  manakah benar

  tentang tindak

  balas

  itu?

  A

  The reaction

  is

  an endothermic reaction

  Tindak balas itu ialah tindak balas

  endotermik

  B

  The

  reaction

  is an

  exothermic

  reaction

  Tindak

  balas

  itu

  ialah

  tindak balas eksotermik

  C

  The

  products

  formed

  have

  more energy than the

  reactants

  Hasil

  yang

  terbentuk

  mempunyai

  lebih tenaga

  berbanding

  bahan

  tindak balas

  D

  Bond formation

  in

  the

  products

  absorbs energy

  Pembentukan ikatan

  dalam

  hasil

  tindak balas menyerap

  tenaga

  46

  Which of

  the fotlowing

  are

  the

  functions of

  food

  additives?

  Antara berikut, manakah

  fungsi bahan

  tambah makanan?

  I

  To

  enhance

  the flavour

  of

  food

  Meningkatkan

  rasa makanan

  ll

  To

  increase the

  rate of

  metabolism

  Men i

  ngkatkan kadar metabol

  is me

  lll

  To

  decrease

  the rate of

  oxidation

  of food

  Menurunkan

  kadar

  pengoksidaan

  makanan

  lV

  To rnake food

  more

  diEestible

  Menjadikan makanan

  lebih mudah dicerna

  A

  landll

  I dan

  ll

  B

  I

  and lll

  I dan

  lll

  C

  ll and lV

  ll

  dan lY

  D

  l,

  lll

  and

  lV

  l,

  lll

  dan

  lV

  47

  Diagram

  18

  shows the

  structure

  of

  a soap

  molecule

  Rajah

  18 menuniukkan suatu

  struktur

  molekul

  sabun

  icoo-

  Diagram

  18

  Rajah

  18

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  24/51

  24

  I

  Wh _ch

  of

  lhe

  f-o-llpw-ing

  is rg_e

  Ab-9uJ.lhp-"S-truqtUfe-oj

  q

  soqp-

  motec;,rte?

  Antara

  berikut,

  manakah

  yang

  benar

  tentang

  struktur

  suatu

  molekul

  sabun?

  A Part

  P

  is

  soluble in

  water.

  Bahagian

  P larut

  dalam

  air.

  Part

  Q

  is insoluble

  in

  water.

  Bahagian

  Q

  tidak larut

  dalam

  air.

  Part

  P contains

  carbon

  and

  hydrogen.

  Bahagian

  P mengandungi

  karbon

  dan hidrogen.

  Part

  O

  dissolves

  in

  grease.

  Bahagian

  Q

  larut

  dalam

  gris.

  48

  Diagram

  19

  shows

  an

  energy

  profile

  diagram

  of

  a reaction.

  Raiah

  19

  menunjukkan

  gambar

  rajah

  profil

  tenaga

  bagi

  suatu

  tindak

  balas.

  Energy

  Tenaga

  Diagram

  19

  Rajah

  19

  What

  is

  the heat

  of

  reaction for

  the reaction

  above?

  Berapakah

  haba tindak

  balas bagi tindak

  balas

  di atas?

  -

  60kJ

  -

  140

  kJ

  +140

  kJ

  +200 kJ

  l

  A

  B

  C

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 5/21/2018 Penang Trial SPM 2013 Chemistry

  25/51

  25

  49

  Diagram

  20 is an example

  of a synthetic

  polymer.

  Rajah

  20 adalah satu

  sintetik.

  Diagram 20

  Rajah

  20

  Which of the

  following

  is

  the

  use of

  this

  polymer?

  Antara berikut,

  yang

  manakah

  ialah

  kegunaan

  polimer

  ini?

  A

  To make ropes

  Untuk

  membuat tali

  B

  To

  make

  plastic

  bags

  Untuk

  membuat

  beg

  plastik

  C

  To make

  pipes

  Untuk

  membuat

  paip

  D To

  make mirrors

  Untuk

  rnembuat cermin

  Which

  of the

  following

  metat

  oxide can

  be

  reduced by

  zinc?

  Antara

  oksida

  logam

  berikut

  yang

  manakah

  boleh diturunkan

  oleh

  zink?

  A

  Lead(ll)

  oxide

  Plumburn(ll)

  oksida

  B Calcium

  oxide

  Kalsium oksida

  C

  Aluminium oxide

  Aluminium oksida

  D

  Magnesium oxide

  Magnesium

  oksida

  END

  OF

  QUESTION

  PAPER

  KERTAS

  SOALAN TAMAT

  contoh

  polimer

  /n

  ll

  \,1

  c

  I

  I

  c

  I

  H

  (D

  o

  o

  o

  o)

  E

  (D

  U

  *

  (D

  (D

  a

  ;r

  (D

  =

  )

  q)

  -

  l

  l=

  l=

  t