122

Click here to load reader

Penang Trial SPM 2013 Physics

  • Upload
    bdy3372

  • View
    163

  • Download
    20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penang Trial SPM 2013 Physics

Citation preview

Page 1: Penang Trial SPM 2013 Physics

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIACAWANGAN PULAU PINANG

MODUL453 1tl

FIZIKKertas 1

September1% jam

LATIHAN BERFOKUS SPM 201 3

Satu jam lima belas minit

I"

2.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHLI

Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

Soa/an dalam bahasa lnggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa

Melayu.

Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

www. mvschoolchildren.com

3"

Kertas soalan ini mengandungi 47 halarnan bercetak

4s3111

[Lihat halanran sebelah]http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 2: Penang Trial SPM 2013 Physics

Thre following information may be useful. The symbols have their usual meaning.Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa"

1" g= v-ut

2. v2= u2+ 2 as

3" s= ut + 1at22

4. lVlomentum = mv

5. F= ma

6. Kinetic energy I Tenaga kinetik= 1 mv2

2

7 . Gravitational potential energy I Tenaga keupayaan graviti= mgh

8. Elastic potentiat energy I Tenaga keupayaan kenyal= -L F,'2g. o= 11,V

10. Pressure I Tekanan, P= hpg

11. Pressur e I Tekanan. p= i,A

12. Heat I Haba, Q = mcO

13. HeatlHaba,Q=ml

14. ry =constant/ pemalarT'rl

15. E = mc2

16. v = fA

17. Power.P- energY' time

Kuasa, , - tenaga

masa

11118. = +fuv

19. A= 9ID

zo. n = tln'stn r

4

[Lihat halaman sethttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 3: Penang Trial SPM 2013 Physics

?t.t real deptha-t- tl -

-

apparent depth

dalam nyata"ll

-

-

dalam ketara

22. Q=lt23" V=!R24. PowerlKuasa,P=lV

otr Nr- V"Z-J. Ne%

26. Efficien cy I Kecekapan= ltY,t X 100%, I,V,

27 . g= 10 ms-2

28. c=3"0x 10Bms-'

\

453111

[Lihat halaman sebelah]http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 4: Penang Trial SPM 2013 Physics

1" Diagram 1 shows the connection of a measuring tool Q in an electric circuit.

Raiah 1 menunjukkan sambungan safu atat pengukur Q datam titar elektrik"

Diagram 1

Rajah I

VVhat is the physical quantity measured by the measuring tool e?Apakah kuantiti fizik yang diukur oteh alat pengukur e?

Power

Kuasa

Current

Arus

Voltage

Voltan

Energy

Tenaga

B.

C.

D.

44531t'

[Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 5: Penang Trial SPM 2013 Physics

2" A, B, C and D show the shooting marks on a target"

Which shooting marks can explain the concept of precision of a measurement?

A, B, C dan D menunjukkan kesan tembakan pada suatu sasaran.

Kesan tembakan yang manakah dapat menerangkan konsep kepersisan suatu

pengukuran?

D

453111

[Lihat halamran sebelalr]http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 6: Penang Trial SPM 2013 Physics

3. Diagram 2 shows a graph of P against Q.

Rajah 2 menunjukkan suatu graf P melawan Q.

Diagram 2

Rajah 2

Wtrich of the following statements is true about the graph?

Antara pernyataan berikut yang manakah henar mengenai graf?

A. Gradient of the graph is 1

Kecerunan graf adalah 1

B. P is directly proportional to Q

P berkadar terus dengan Q

C. P is inversely proportional to Q

P berkadar songsang dengan Q

D. When P = 4,Q = 6 and when P = 2, Q = 0

Apabila P = 4, Q = 6 dan apabila P = 2, Q = 0

453111

[Lihat halaman sebelah]

P

-/

/

/

/0

/o

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 7: Penang Trial SPM 2013 Physics

4" A velocity-time graph of an object shows a straight line passing through the origin.

Which of the following statements about the graph is true?

Safu graf hataju - masa bagi suatu objek menuniukkan safu garis lurus yang melctlui

asalan.Manakah antara pernyataan tentang graf tersebut adalah benar?

The area under the graph is the average velocity

Luas di bawah graf adalah purata halaiu

The object is traveling with a constant velocity

Objek bergerak dengan halaiu malar

The gradient represents the distance traveled

Kecerunan menuniukkan iarak yang dilalui

The object has a constant acceleration

Objek mempunyai Pecutan malar

5"tDiagram 3 shows a track for a 200 m event. An athlete has finished the race in 3C' s.

Rajah 3 menunjukkan trek bagi acara larian 200 m. Seorang atlet telah menamatlan

larian acara tersebut dalam masa 30 s.

StartMula

FinishTamat

Diagram 3

Rajah 3

What is the velocitY of the athlete?

Berapakah halaiu atlet itu?

A. 0.20 ms-'

B. 5.00 ms-'

C. 6.67 ms-'

D. 11"67 ms-'

A.

B.

C.

D"

I

453111

[Lihat lurlaman sebelah]

il200

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 8: Penang Trial SPM 2013 Physics

t

6" Diagram 4 shows a velocity-time graph of an object.

l?ajah 4 menunjukkan suatu graf halaju-masa bagi suatu objek.

v/ms-1

t/s

Diagram 4

Rajah 4

Which of the following acceleration-time graphs represent the movement of the

object?

M{tnakah diantara graf pecutan-masa berikut mewakili pergerakan objek?

BA

DC

453111

[Lihat halaman sebelah]http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 9: Penang Trial SPM 2013 Physics

7. A shop-keeper places two identical blocks of butter on a set of scales and notices thattheir combined mass is 240 g. Each block measures 2.0 cm x 4.0 cm x 12.0 cm.

Seorang pekedai meletakkan dua keping mentega yang serupa di atas penimbang danmendapati bahawa iumlah iisim kedua-duanya iatah 24A g. Sefiap kepingan mentegaberukuran 2.0 cm x 4.0 cm x 12.0 cm"

Diagram 5

Rajah 5

What is the density of the butter blocks?

Berapakah ketumpatan kepingan mentega?

A. 0.40 g cm-3

B" 0"83 g cm-3

C. 1"25 g cm-3

D" 2"50 g cm-3

4531t1[Lihat halaman sebelah]http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 10: Penang Trial SPM 2013 Physics

B" Diagram 6 shows a boy standing on a skateboard which is not moving"

Rajah 6 menunjukkan seorang budak tetaki berdiri di atas papan luncur yang tidak

bergerak.

Diagram 6

Raiah 6

what will happen to the skateboard when the boy jumps down of the skateboard towards

P?

Apakah yang terjadi kepada papan luncur apabita budak tetaki tersebut melompat turun

dari papan tersebut ke arah P ?

A.

B.

Remains stationary

Kekal pegun

Moves towards P

Bergerak ke arah P

Moves towards Q

Bergerak ke arah Q

D. Move towards P then back to Q

Bergerak ke arah P dan berpatah balik ke arah Q

C.

4

[Lihat halaman seh10

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 11: Penang Trial SPM 2013 Physics

g. DiagramT shows a 45 kg man Iifting a toad of 65 kg to a height, h. lf the energy used to

lift the load is 520 J, what is the value of h ?

Rajah T menunjukkan seorang.tetaki 45 kg sedang mengangkat beban 65 kg pada suatu

ketinggian, h"Jika tenaga yang digunakan untuk mengangkat beban itu adalah

520 J, berapakah nilai h ?

Diagram 7

Rajah 7

A. 0.21 m

B. 0.47 m

C. 0.80 m

D. 1"16 m

t=l=l=t<lcnlc)l-loloIc)l=l:'lo-ldIPlc)lol=t=l=l=l=i<lutlc,l-lololc)l-lo-l-l(DIPIC,lol3

453111

[Lihat halaman sebelah]11http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 12: Penang Trial SPM 2013 Physics

10' Diagram B shows a ping ponE ball being praced at one end of a spring which iscompressed and then released' The ping pong ball moves a distance x before it stops.Raiah B menuniukkan sebiii bata ping pong ditetakkan di huiung satu springyang dimampatkan dan ditepaskan. Bota ping pong bergerak sejauh x seberum iaberhenti"

Diagram B

Rajah B

vt/hich of the foilowing wiil increase the distance x ?Manakah antara yang berikut akan menambahkan jarak x ?

l\.

Er.

Use longer spring

Gunakan spring yang tebih panjangUse softer spring

Gunakan spring yang lebih tembutUse two identical springs arranged in seriesGunakan dua spring yang serupa disusun secara siriUse a spring which has smarter diameter of the springGunakan spring yang mempunyai diameter yang tebih kecit

C.

[Lihat hataman ""fl?jii

Ping pong ballBola ping pong

t2http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 13: Penang Trial SPM 2013 Physics

1 1" Diagram 9 shows two identical containers containing liquid R and liquid S.

The horizontal distance of the spurts for both liquids is same.

Rajah 9 menunjukkan dua .bekas yang serupa mengandungi cecair R dan cecatT S"

Jarak ufuk pancutan bagi kedua-dua cecair itu adalah sama.

Liquid RCecair R

Density of liquid R = density of liquid S

Ketumpatan cecair R = ketumpatan cecair S

Density of liquid R > density of liquid S

Ketumpatan cecair R > ketumpatan cecair S

Density of liquid R < density of liquid S

Ketumpatan cecair R < ketumpatan cecair S

Liquid SCecair S

Diagram 9

Rajah 9

Which of the following is the correct comparison between the density of liquicl R and

liquid S ?

Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai perbandingan anttzra

ketumpatan cecair R dan cecair S ? \

A"

B"

C.

453111

[Lihat halaman sebelaht13http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 14: Penang Trial SPM 2013 Physics

12. Diagram 10 shows a simple mercury barometer.The barometer reading is h cm Hg.

Rajah 10 menunjukkan sebuah barometer merkuri yang ringkas.Bacaan barometer ialah

h cm Hg.

Mercuryllerkuri

Diagram 10

Rajah 10

What is the physical quantity measured by h ?

Apakah kuantiti fizikal yang diukur oleh h ?

Gas pressure

Tekanan gas

Liquid pressure

Tekanan cecair

Atmospheric pressure

Tekanan atmosfera

Vacuum pressure

Tekanan vakum

A"

B.

C"

D.

453,.

[Lihat halaman sebela

VacuumVakum

Glass tube

L4http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 15: Penang Trial SPM 2013 Physics

13. Diagram 1 1 shows a hydraulic pump.

Rajah 11 menunjukkan sebuah pam hidraulik.

tI

Piston 1

Omboh I

Which comparison is true ?

Perbandingan yang manakah benar ?

oilMinyak

Diagram 11

Rajah 11

ffiPiston 2Omboh 2

A"

B.

C.

Ft = Fz

Ft > Fz

Pressure on piston 1 = pressure on piston 2

Tekanan di omboh 1 = tekanan di omboh 2

Pressure on piston 1 < pressure on piston 2

Tekanan di omboh 1 < tekanan di omboh 2

453111

[Lihat halaman sebelah]

D.

15http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 16: Penang Trial SPM 2013 Physics

14. Diagram 12 shows a cylinder containing water.

Rajah 12 menunjukkan safu silinder yang mengandungi air.

Diagram 12

Rajah 12

lf the pressure exerted by the water at point P is 12 000 N m-2, calculate the heipht, h

[density of the water = 1000 kg m-']

Jika tekanan yang dikenakan oleh air pada titik P ialah 12 000 N m-2 ,kira ketinggian, h

[ketumpatan air = 1000 kg m-']

A. 0.8 m

B. 1.0 m

C. 1.2 m

D. 2.2 m

45i[Lihat halaman sebet6http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 17: Penang Trial SPM 2013 Physics

15" A, B, and C show the arrangement of three identical concrete cylinders P,Q and R on

the floor.

A, B, dan C menunjukkan susunan tiga silinder konkrit yang serupa P,Q dan R cliafas

lantai"

Which arrangement exerts the biggest pressure on the floor ?

Susunan yang manakah menghasilkan tekanan paling tinggi ke atas lantai ?

453111

[Lihat halanran sebelah]l7http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 18: Penang Trial SPM 2013 Physics

Diagram 13 shows a manometer which is used to measure the pressure of a gas in the

container.

Rajah 13 menunjukkan sebuah manometer digunakan untuk mengukur tekanan gas

dalam sebuah bekas.

Diagram 13

Rajah 13

Which of the following statiements is true about the pressure of the gas in the container if

\ the atmospheric pressure is 76.0 cm Hg ?

Manakah di antan pemyataan berikut adalah benar mengenai tekanan gas di dalam

bekas itu jika tekanan atmosfera adalah 76.0 cm Hg ?

A. The gas pressure is zero

Tekanan gas adalah sifar

16.

B. The gas pressure is equal to the atmo?pheric pressure

Tekanan gas adalah sarna dengan tekanan atmosfera

The gas pressure is 24.0 cm Hg more than atmospheric pressure

Tekanan gas adatah 24.0 cm Hg tebih'daripa'da tekanan atmosfera

The gas pressure is 24.0 cm Hg less than atrnospheric pressure

Tekanan gas adalah 24.0 cm Hg kurang daripada tekanan atmasfera

C.

D.

4l

[Lihat halaman seb

24 cm

18

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 19: Penang Trial SPM 2013 Physics

17. What happens when the natural gas in a closed cylinder is compressed ?

Apakah yang terjadi apabila gas asli dalam sebuah silinder tertutup dimampatkitn ?

Its state changes

Keadaannya berubah

Its mass decreases

Jisimnya semakin berkurangan

Its volume increases

I sipadu nya semakin bertambah

Its particles becomes smaller

Atom-atomnya semakin mengecil

Diagram 14 shows an aerofoil.

Rajah 14 menunjukkan safu aerofoil

Which part of the aerofoil

Bahagian manakah pada

A.PB.OC.RD.S

Diagram 14

Rajah 14

has the highest pressure ?

aerofoil mempunyai tekanan yang paling tinggi ?

A"

B.

C.

D"

18.

(

4531t1[Lihat halaman sebelah]l9http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 20: Penang Trial SPM 2013 Physics

19' Table 1 shows the specific heat capacity for materiats R, s and r.Jadual 1 menuniukkan muatan haba tentu bagi bahan-bahan R, s dan T.

Material

Bahan

Specific heat capacity/Jkg-to6-t

M uatan haba tentu/Jkg-l o g-1

-

428

850

R

S

T 3s00

Table 1

Jadual 1

Which of the following pairs is the most suitable for making the base and the handte ofa frying pan ?

Manakah di antara pasangan-pasangan berikut adalah palingsesual untuk dijadikan das,pemegang bagi suatu kuali ?

Base of the frying pan

Dasar kuali

Handle of the frying pan

Pemegang kuali

R T

T R

S T

T S

20' The temperature of 5 kg of water rises by 60 0C when heated.What is the rise intemperature when B kg of water is heated by the same amount of heat energy ?Suhu bagi 5 kg air meningkat sebanyak 60 0C apabita dipanaskan.Berapakahpeningkatan suhu apabita B kg air dipanaskan dengan jumtah tenaga haba yang sama ?

A. 30.75 "C

B. 37.50 "C

c. 48.00 0c

D. 80.00 0c

45

[Lihat halaman sebt

A.

B.

C"

D"

20http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 21: Penang Trial SPM 2013 Physics

21 . Dtagram 15 shows two objects and a thermometer placed ctose distance.

Raiah 15 menunjukkan dua objek dan termometer yang diletakkan berdekatan antara

safu sama lain.

Object XObjek X

Object YObjek Y

Diagram 15

Rajah 15

Which of the following statements is correct when the objects are in thermal

equilibrium ?

Antara pernyataan berikut yang manakah hetul semasa kedua-dua objek

keseimbangan terma ?

Temperature of one of the object is higher than the other

Suhu salah safu objek lebih tinggi daripada objek satu lagi

The quantity of heat energy in the objects are the same

Kuantiti haba dalam kedua-dua objek adalah sama

Rate of change of temperature of X is higher than Y

Kadar perubahan suhu X lebih besar daripada Y

Net rate of heat flow between X and Y is zero

Kadar pengaliran haba bersih diantara X dan Y adalah sifar

A.

B.

C.

D.

I

ber,zda dalam

4s31t1[Lihat iralaman sebelah]2thttp://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 22: Penang Trial SPM 2013 Physics

22. ln very cold weather,water pipes sornetimes burst because

Pada musim sejuk,paip air kadangkala pecah kerana

A. the pipes contract and the water pressLtre in the pipes rises

paip mengecut dan tekanan air di dalam paip meningkat

B. the ice which is formed inside the pipes expands when it melts

ais yang terbentuk di dalam paip mengembang apabila mencair

C. water expands when cooled from 4 "C to 0 "C or below

air mengembang apabila menyejuk dari 4 "C ke 0 "C atau ke bawah

D. the formation of ice from water causes an increases in volume

pembentukkan ais daripada air menyebabkan peningkatan isipadu

23.Table 2 shows the characteristics of water when boiled at two different altitudes"

Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri air apabila dididihkan pada dua altitud yang berbeza.

Altitude

Altitud

At sea level

Pada aras laut

30 m above sea level

30 m di atas aras laut

Time taken to boil

Masa untuk mendidih

10 minutes

1a minit

5 minutes

5 minit

Energy used

Tenaga yang digunakan1000 J 1000 J

Table 2 r

Jadual 2

Based on the table above,which statement is true about high altitude ?

Berdasarkan jadual di atas,pernyataan manakah benar mengenai altitud tinggi ?

A. The temperature is lower

Suhu lebih rendah

B. The atmospheric pressure is lower

Tekanan atmosfera lebih rendah

C. The air is less damp

Kelembapan udara lebih rendah

D. The rate of heat lost is faster

Kadar pembebasan haba lebih cepat

45

[Lihat halaman sebe

_ ")lqmred

22http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 23: Penang Trial SPM 2013 Physics

24"Diagram 16 shows a right ray travelring from air into a glass block'

Rajah 16 menunjukkansatu sinar cahaya bergerak dari udara ke dalam sebuah bongkah

kaca.

Glass blockBongkah kaca

Normal

lncident lightCahaYa tuiu

Diagram 16

Raiah 16

Whathappenstothelightraywhenitenterstheglassblock?

Apakahyangberlakukepadasinarcahayaapabitamemasukibongkahkaca?i

The sPeed of light increases

Laiu cahaYa bertambah

The brightness of light increases

Kecerahan cahaYa bertambah

C. The light refracts towards the normal

CahaYa terbias mendekati normal

D. The incident angle is equal to the refracted angle

Suduf tuiu sama dengan sudut biasan

A.

B.

453111

[Lihat halaman sebelah]23

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 24: Penang Trial SPM 2013 Physics

25. Diagram 17 shows a converging lens.F is the focal point of the lens.

Rajah 17 menunjukkan suatu kanta cembung. F adalah titikfokus kanta tersebut.

Diagram 17

Rajah 17

An object is placed at O.At which of the positions A, B, C or D will the image be formed ?

Suatu objek diletakkan di O.Antara kedudukan A, B, C dan D, di manakah imej akan

terbentuk ?

45

[Lihat halaman sebr24

!"#

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 25: Penang Trial SPM 2013 Physics

26. Diagram 1B shows a man standing in front of a plane mirror"

Raiah 1B menunjukkan seorang lelaki sedang berdiri di hadapan sebuah cer,min satah.

Diagram 1B

Rajah 1B

The characteristics of the image formed in a plane mirror is

Ciri-ciri imej yang terbentuk dalam cermin satah adalah

real,inverted and smaller than the object

nyata,songsang dan lebih kecil daripada objek

real,upright and the same size as the object

nyata,tegak dan sama saiz dengan objek

virtual,inverted and smaller than the object

maya,songsang dan lebih kecil daripada objek

virtual,upright and the same size as the object

maya,tegak dan sama saiz dengan objek

A.

B.

C.

D.

4531t1[Lihat halaman sebelah]25http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 26: Penang Trial SPM 2013 Physics

27. Diagram 19 shows the word "THIS" viewed through a lens. The image of some letters

become bigger than its actual size.

Rajah 19 menunjukkan satu perkataan "THIS" dilihat menggunakan sebuah kanta.

lmej bagi beberapa huruf menjadi lebih bcsar daripada saiz asalnya.

Diagram 19

Rajah 19

Wlrich of the following is correct about the lens and the image ?

Antara berikut yang manakah betul mengenai kanta dan imei itu ?

", '- ' Lgns ,,' ,: ',-

, -

l;, ',

xrria, , , :.'. t

:t.,::lr,,l :', : .ii;

,, ,", ,. .

:,'.;..

Convex

Cembung

Virtual

Maya

Convex

Cembung

Real

Nyata

Concave

Cekung

Virtual

Maya

Concave

Cekung

Real

Nyata

A.

B.

C.

4531t1l

[Lihat halaman sebelah];

re€fr_

Dr.

26http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 27: Penang Trial SPM 2013 Physics

28. Diagram 20 shows a ray of light entering one side of a glass block.

Rajah 20 menunjukkan sinar cahaya memasuki satu sisi suaf u bongkah kaca.

Light raySinar cahaya

Diagram 20

Rajah 20

What is the critical angle of the glass block ?

Berapakah sudut genting bongkah kaca tersebut ?

A. 27.8

B. 30.0"

c. 33.5"

D. 57.7"

AirUdara

Glerss blockBongkah kaca

453111

[Lihat halaman sebelah]27http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 28: Penang Trial SPM 2013 Physics

29. Diag ram 2l shows a water wave.

Rajah 21 menunjukkan suatu gelombang air.

\

The wavelength is shown by

Panjang gelombang ditunjukan oleh

A.PB.OC.RD"S

Diagram 21

Rajah 21

28 [Lihat halaman srhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 29: Penang Trial SPM 2013 Physics

30. Which of the following diagrams shows the correct reflection of waves ?

Rajah manakah menunjukkan pantulan gelombang yang betul ?

\

453111

[Lihat halaman sebelah]29http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 30: Penang Trial SPM 2013 Physics

31 " Diag ram 22 shows the propagation of water waves"

Rajah 22 menunjukkan suatu perambatan gelombang air.

Direction of propagationArah perambatan

BrickBata

Diagram 22

Rajah 22

What is the phenomenon experienced by the water wave ?

Apakah fenomena yang dialami oleh gelombang air ?

A" Refraction

Pembiasan

B. Diffraction

Pembelauan

C. Reflection

Pantulan

D" lnterference

lnterferens

32. Which of the following is not the property of electromagnetic waves ?

Manakah di antara berikut bukan srfaf gelombang elektromagnet ?

A. Neutral

Neutral

B. Transverse wave

Gelombang melintang

C. Shows polarization

ll en u nj u kkan ke kutub a n

D. Propagates at the speed of sound

Merambat pada kelajuan bunyi

W

453'[Lihat halaman sebel:30http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 31: Penang Trial SPM 2013 Physics

33. Diagram23 shows an interference pattern of green light in Young's double slit

experiment.

Rajah 23 menunjukkan suatu corak interferens cahaya htjau dalam eksperimen dwicelah Young"

Diagram 23

Rajah 23

Which of the following interference patterns can be obtained if the green light is replaced

with red light ?

Manakah corak interferens berikut yang boleh diperolehi jika cahaya htjau digantikanI dengan cahaya merah ?

B

C

D

31453111

[Lihat halantan sebelah]http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 32: Penang Trial SPM 2013 Physics

34. Diagram 24 shows an interference pattern for sound waves.Raiah 24 menuniukkan suatu corak interferens bagi getombang bunyi.

o*,.r*t'-r,'i\orSz

* .- cresUpu ncaktrough//e mbangan

Diagram 24

Rajah 24

which of the foilowing statements is not true about the diagram?Manakah antara pernyataan berikut tidak benar mengenai rajah?

Sr and 52 ar€ coherent

Sr dan Sz adalah koheren

No superposition occurs at point pTiada superposisi berlaku di titik pR is the wavetength of the sound wavesR ialah jarak gelombang bagi gelombang bunyiConstructive interference occurs at point elnterferens membina berlaku di trtik e

ItIIt

A.

B.

C.

D"

4t

seb

+-rq\r

n-t*'*," *'aa.

32[Lihat halaman

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 33: Penang Trial SPM 2013 Physics

l

;

I

Ij

I

IIII

III

II

35. Diagram25 shows an arrangement of two loud speakers connected to an audio

generator. When the audio generator is switched on, an alternating loud and soft s;ound

can be heard along the line, PQ. The distance between the first and the last loud s,ound

is 4.5 m"

Rajah 25 menunjukkan safu susunan dua pembesar suara yang disambung kepacla satu

penjana audio. Apabila penjana audio dihidupkan,satu siri bunyi kuat dan perlahan

secara berselang seli boleh kedengaran di sepanjang garis, PQ. Jarak di antara bunyi

kuat yang pertama dan terakhir ialah 4"5 m.

Loud speakerPembesar suara

LoudlKuat

SofU Perlahan

LoudlKuat

SofUPer/ahan

Loudl Kuat

Loud speakerPembesar suara

3.2 m

Diagram 25

Rajah 25

Determine the wavelength of the sound wave generated by the audio generator"

Tentukan jarak gelombang bunyi yang dihasilkan oleh peniana audio.

A" 0.56 m

B" 1.13 m

C. 1.30 m

D. 2.80 m

o

33453111

[Lihat halanran sebelah]

Audio generatorPenjana audio

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 34: Penang Trial SPM 2013 Physics

36' Diag ram 26 showb the shape of a candle flame when it is placed between plates pand Q which are connected to an EHT power suppry.Raiah 26 menuniukkan bentuk nyalaan titin apabita ia ditetakkan di antara plat p dan t

yang disambungkan ke satu bekalan kuasa vLT"

EHTVLT

-

-,-=Ii,j*r'-----".

Plate PPlat P

CandleLilin

Diagram 26

Rajah 26

What are the charges on plate p and plate e?Apakah cas-cas pada ptat p dan plat e?

Positive

Positif

Negative

Negatif

Positive

Positif

Positive

Positif

Negative

Negatif

Negative

Negatif

Negative

Negatif

Positive

Positif

A.

B.

C.

Plate QPlat Q

453[Lihat halaman sebeti

D.

34

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 35: Penang Trial SPM 2013 Physics

37. Diagram2T shows an electric circuit. The reading of the voltmeter is G.0 V when tihe

switch s is opened and 5.6 v when the switch s is ctosed.

Raiah 27 menuniukkan safu litar elektrik" Bacaan voltmeter adalah 0.0 V apabita suis,Sdibuka dan 5.6 V apabila surs, S ditutup.

Diagram 27

Rajah 27

lf the current which flows in the circuit is 0.8 A, what is the internat resistance of the

battery?

Jika arus yang mengalir di dalam litar adalah 0.8 A, berapakah rintangan dalam bateri

tersebut?

A" 0.3 CI

B. 0"4 e)

c" 0.5 f)

D. 1"0 o

4531t1[Lihat halaman sebelah]

Switch,SSuis,S

35http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 36: Penang Trial SPM 2013 Physics

38. Which of the following graphs correctly shows the retationship between thepotential difference, V and the current, I for an ohmic conductor?

Manakah di antara graf-graf berikut menuniukkan hubungan di antara beza keupaytdan arus,l yang betul bagi suatu konduktor ohm?

ll9. Which of the following measures will reduce the resistance of a wire?

Antara tindakan berikut yang manakah akan mengurangkan rintangan suatu dawai?

lncreasing the length of the wire

Menambahkan panjang dawai

lncreasing the diameter of the wire

Menambahkan diameter dawai

lncreasing the temperature of the wire

Menambahkan suhu dawai

Covering the wire with an insulator

Menutupkan dawai dengan penebat

BA

DC

A.

B.

C.

4tsebr

D.

36[Lihat halaman

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 37: Penang Trial SPM 2013 Physics

40. Diagram 28 shows a coil of wire which is placed next to a magnet. The galvanometer

pointer deflects when the magnet is pushed into the coil.

Raiah 28 menunjukkan sebatang magnef bersebelahan dengan suatu gegetung.

Penuniuk galvanometer terpesong semasa magnet itu ditolak masuk ke dalam gegetung"

CoilGegelung

Galvanometer

Diagram 28

Rajah 28

Which action will increase the deflection of the galvanometer pointer?

Tindakan manakah akan menambahkan pesongan penunjuk galvanometer?

The magnet pole is reversed

Kutub n tagnet disongsa ngkan

The number of coils is increased

Bilangan lilitan gegelung ditambah

The coil is made from insulated wire

Gegelung dibuat daripada wayar yang beftebat

The magnet is pushed slowly into the coil

Magnet ditolak masuk perlahan-lahan ke dalam gegelung

A.

B.

C.

D.

453111

[Lihat halanran sebelah]37http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 38: Penang Trial SPM 2013 Physics

41. Diagram29 shows an experiment to investigate the relationship between the nun

turns and the strength of electromagnet.

Rajah 29 menunjukkan safu eksperimen bagi mengkaji ltubungan di antara bilang,

lilitan dan kekuatan elektromagnet.

Soft iron coreIeras besi lembut

TurnsLititana

RheostatReosfaf

lnsulated copper wireDawai kuprum bertebat

Diagram 29

Rajah 29

When the current is fixed,which of the following is true ?

Apabila arus ditetapkan,antara berikut yang manakah benar ?

Strength of electromagnetKeku ata n e\ektrom ag net

Strength of electromagnetKe k u ell:a n e I e kt ro m ag n et

Number of turnsBilangan lilitan

Strength of electromagnetKekuata n e I e ktromag n et

Strength of electromagnetKe kuata n elektro mag net

BA

DC

Number of turnsBilangan lilitan

Number of turntBilangan lilitan

I

[Lihat halaman sel

Number of turnsBilangan lilitan

3B

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 39: Penang Trial SPM 2013 Physics

42" Dtagram 30 shows the set up of apparatus to study the pattern of the magnetic field

produced by the current in a straight wire.

Rajah 3a menunjukkan susunan yadas bagi mengkaji pola medan magnet yang

dihasilkan oleh arus yang mengalir dalam safu dawai lurus.

Direction of current flow'Arah pengaliran arus

lron filingsSerbuk besi

Diagram 30

Rajah 30

Which diagram shows the correct pattern and direction of the magnetic field that will l>e

seen by the observer?

Rajah manakah menunjukkan pola serfa arah yang betul bagi medan magnet yang alian

dilihat oleh pemerhati itu?

DC

il;t',

[,

[.t"L,.

ttI

E-FsEi,Ets

E.E.s;k. :

ff.r :.E;E]} i:EQ !'-1 ,',

&i i.a

Eie.

BB*Ha ilreg xi88.1,1

ffiEfrGS {iEBI:Ee;dB*,I,ffis*re*$

453111

[Lihat halaman sebelah]39http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 40: Penang Trial SPM 2013 Physics

43. Which dia

Rajah *r,"" shows th

, a ka h,,,,,j :;::,:::;, ::nc fie,d Pattern z

A , wwtdK medan ebktrik yang hetut?

%_

40

[L ihat ha tarna n ""fl:rrrr;

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 41: Penang Trial SPM 2013 Physics

I-l[*SI:

44" Diagram 31 shows a symbol for a type of transistor"

Rajah 31 menunjukkan simbol bagi safu jenis franslsfor.

W

Y

Diagram 31

Rajah 31

What are the terminals labelled W, X and Y?

Apakah terminal-terminal berlabel W, X dan Y?

A.

B.

c.

D.

il ,

tll iffiiCollector

Pengumpul

Base

Tapak

Emitter

Pemancar

Emitter

Pemancar

Collector

Pengumpul

Base

Tapak

Base

Tapak

Emitter

Pemancar

Collector

Pengumpul

Collector

Pengumpul

Emitter

Pemancar

Base

Tapak

453111

[Lihat halaman sebelah]4thttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 42: Penang Trial SPM 2013 Physics

45. What are the particles released during thermionic emission?

Apakah zarah-zarah yang terbebas sernasa pancaran termion?

A. Protons

Proton

B. Neutrons

Neutron

C. Electrons

Elektron

D. Alpha particles

Zarah-zarah alfa

46. Which of the following statements about a transistor is true?

Manakah di antara pernyataan berikut adalah benar mengenai transistor?

A" A transistor can act as a full wave rectifier

Iransrsfo r boleh bertindak sebagai rectifier gelombang penuh

B. Has two electrodes

Mempunyai dua elektrod

C. Has its own internal energy supply

Mempunyai tenaga dalaman

D. Functions as an amplifier

Berfungsi sebag ai amplifier

42 [Lihat halaman s

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 43: Penang Trial SPM 2013 Physics

47 " Diagram 32 shows a combination of two logic gates.

Rajah 32 menunjukkan satu kombinasi dua get logik"

Diagram 32

Rajah 32

Which truth table is correct?

Jadual kebenaran yang manakah adalah betul?

C.

B.A.

D.

453111

[Lihat halaman sebelah]

x Y.

0 0 0

0 1 1

1 0 0

1 1 1

0 0 1

0 1 0

1 0 1

1 1 1

x Y ,Z

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

43http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 44: Penang Trial SPM 2013 Physics

48- Diagram 33 shciws the penetration of radioactive particles through three types ofmaterials"

Raiah 33 menuniukkan penembusan zarah-zarah radioaktif melalui tiga jenis bahan

Piece of paper Aluminium A few cm of leadHelaian kertas Aluminium Beberapa cm ptumbum

Diagram 33

Rajah 33

What are the particles J,K and L ?

Apakah zarah-zarah J,K dan L ?

A.

B.

C.

D.

45:

[Lihat halaman sebe

ffi"3i

ii

B C[ v

v B Ct,

B v CT,

C[ B v

44

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 45: Penang Trial SPM 2013 Physics

-FE<ni

49. The decay equation for a radioactive sample is shown below"

Safu persamaan pereputan bagi suatu sampel radioaktif ditunjukkan dibawah.

210 206po ____+ pb84 82

+X

Which of the following tracks of particle X is seen in a cloud chamber?

Manakah di antara runut-runut berikut bagi zarah X yang dilihat dalam kebuk wasap?

uiJHtt*

453111

[Lihat halaman sebelahJ45

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 46: Penang Trial SPM 2013 Physics

50' p;'nram 34 shows a decay curve for a radioactive sampre"Raiah 34 menuniukkan lengkung pereputan bagi suatu samper radioaktif.

Mass/gJisim/g

BO

Time/yearsMasa/tahun

Diagram 34

Rajah 34

calculate the time taken for the sampre to reduce its mass to 2s o/o .Hitttngkan masa yang diambil oteh samper bagi mengurangkan jisimnya kepada 2s %

A. .15 years

I5 tahun

B. 50 years

50 tahun

C. 7li years

7ti tahun

D. 1CrO years

l AA bhun

free Q papers, free skema at : @END OF EVALUATION MODULE

MODUL PENILAIAN TAMAT

[Lihat hataman "*fl',]{l

46http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 47: Penang Trial SPM 2013 Physics

Nama :

PHYSICSPaper 2September21/z hours

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

(CAWANGAN PULAU PINANG)

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

Tingkatan :

4531t2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN IN! SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruangyang disediakan.

Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

Soalan adalah dalam bahasa Melayu danbahasa lnggeris.

Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atausebahagian soalan sama ada dalam bahasaMelayu atau bahasa lnggeris.

www. mvschoolchildren.com

2.

a1

4.

Kod Pemeriksa

Bahagian Soalan MarkahPenuh

MarkahDiperoleh

A

1 4

2 5

3 6

4 7

5 8

6 I7 10

I 12

BI 20

10 20

C11 20

12 20

JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi 38 halaman bercetak.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 48: Penang Trial SPM 2013 Physics

3

The following information may be useful.The symbols have their usual meaning.

v-u1. a =-t

2. r/=u2 + 2as

3. s =Ltt+ !u(2

4. Momentum = mv

5. F=ma

6. Kinetic energy = ! rr/z

7. Gravitational potential energy = mgh

8. Elastic potential energy = Y, Fx

9. Power = Energ)"

time

10. o= L,V11. Pressure, p = F/A

12. Pressure,p=hpg

13. Heat, Q=mc?

14. Heat, Q=ml

15. PrVr = PzVz

16. n - sinisln r

PV17. -

= constantT

18. E = mc2

19. v = fA

22. Q=lt

23. V=lRNs Vs24. =Np vp

25. Power,P=VI

26. g=10mg2

27. Speed of light,c = 3 x 108 ms-'

4531t2

11120. -=- +Juv

21. A= %D

4531/2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 49: Penang Trial SPM 2013 Physics

44531/,2

Maktumat berikut mungkin berfaedah. simbor-simbot mempunyai makna yang biasa'

v-u 22. Q=lf1. a=-t

2. rf=u' + 2as 23' V=lRlaVs

3. s =ut+lre 24' Np= W

4. Momentum = mv 25' Kuasa' P = Vl

S. F=ma 26' 9=10ms-2

| . 27 li,?iilt?3,,6. Tenaga kinetik = ,'n

7 . Tenaga keuPaYaan gravili = mgh

8. Tenaga keuPaYaan kenYal = Y"Fx

g. Kuasa = Tenaga

masa

m10. p= v11. Tekanan,P = F/A

12. Tekanan,P=hng

13. Haba,Q= mc9

14. Haba,Q=ml

15. PrVr = PzVz

sin i16. n =-

sln rPY

17. !_J--=pemalarI

18. E = mcz

19. v = fA

11120. -- =- +

Juvax

21. O= O

453112[Lihat halaman sebelah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 50: Penang Trial SPM 2013 Physics

5

Section A

Bahagian A

[ 60 marks ]

[ 60 markah ]

Answer all questions in this section.

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

4531t2

1. Diagram 1 shows a student taking the reading of a thermometer at different positions,

P, Q and R.

Rajah I menunjukkan seorang pelajar sedang mengambil bacaan bagi sebatang

termometer pada kedudukan yang berbeza iaitu P, Q dan R.

Diagram 1

Rajah 1

(a) What is the smallest division of the scale of the thermometer?

Berapakah nilai untuk satu sengatan terkecil bagi termometer itu?

[1 mark]

[1 markah]

o

453u2 [Lihat halaman sebelah

Forexaminer'.s

Use

1(a)

mhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 51: Penang Trial SPM 2013 Physics

4531t2

(b) What is the correct position for the student to take the reading of the

thermometer? Tick (r/) tne correct answer in the box provided.

Kedudukan yang manakah merupakan kedudukan yang betul untuk pelajar

itu mengambit bacaan.? Tanda (l ) lawapan yang betut dalam petak yang

disediakan.

[1 mark]

[1 markah]

(c) What is the reading of the thermometer if it is taken at the position that you have

ticked in 1 (b) ?

Apakah bacaan termometer sekiranya bacaan itu diambil pada kedudukan yang

anda telah tandakan pada 1(b) ?

[1 mark]

[1 markah]

(d) What is the type of physical quantitiy for temperature?

Tick ( { ) the correct answer in the box provided.

Apakah jenis kuantiti fizik bagi suhu?

Tandakan ( 4 ) lawapan yang betut datam petak yang disediakan.

Scalar quantity

Kuantiti skalar

Vector quantity

Kuantiti vektor

[1 mark]

[1 markah]

E[]

453u2 [Lihat halaman sebelah

Forexaminer's

Use

1(b)

m

1(c)

m

Total

m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 52: Penang Trial SPM 2013 Physics

4531/t

2. Diagram 2 shows a momentum against time graph of an object of mass 0.050 l<g.

Raiah 2 menuniukkan graf momentum melawan masa bagi jisim 0.050 kg.

Momentum / kgms-1

2.5

Diagram 2

Rajah 2

time / smasa/s

What is the meaning of momentum?

Apakah maksud momentum?

[1 mark]

[1 markah]

(b) Use the information of the graph in Diagram 2 ta determine the speed of tht;

object at t = 2.5 s.

Dengan menggunakan maklumat graf pada Rajah 2, hitungkan kelajuan objek

padat=2.5s.

12 marksl

[2 markah]

(c) What does the gradient of the graph represent?

Apakah yang diwakili oleh kecerunan graf?

[1 markl

[1 markahl

(a)

?(a)

li

453u2 [Lihat halaman sehrlalrhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 53: Penang Trial SPM 2013 Physics

8 4531t2

(d) Sketch another graph on the same axes in Diagram 2 for this object if asmaller resultant force acts on the object.

Lakarkan satu graf lagi pada paksi-paksi yang sama di Rajah 2 untuk

obiek ini jika safu daya paduan yang lebih kecil bertindak ke afas objek.

[1 mark]

[1 markah]

3. Diagram 3 shows a ray of light passing into a diamond.

[Refractive index of diamond = 2.421

Rajah 3 menunjukkan satu sinar cahaya melalui intan.

flndeks biasan intan = 2.421

Diagram 3

Rajah 3

(a) Calculate the critical angle of the diamond.

Hitung sudut genting bagi intan.

[2 marks]

[2 markah]

80

40"/

/

4s3u2 [Lihat halaman sebelah

Forexaminer's

Use

2(d)

mTotal

[=ll'l

3(a)

m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 54: Penang Trial SPM 2013 Physics

453112

(b) Complete the path of the light ray in the diamond until it finally emerges from

the diamond.

Lengkapkan lintasan stna r cahaya dalam intan sehingga cahaya itu

akhirnya keluar dari intan itu.

[2 marks]

[2 markah]

(c) Name the phenomenon involved in Diagram 3.

Namakan fenomena yang terlibat pada Rajah 3.

[1 mark]

[1 markah]

(d) Name one application that is related to the phenomenon as stated in 3(c).

Nyatakan satu aplikasi yang berkaitan dengan fenomena yang

dinyatakan pada 3(c).

[1 mark]

[1 markah]

4. Diagram 4.1 shows a wave form of an electrical source obtained from a signal

generator connected to the Y-input of a CRO.

Rajah 4.1 menunjukkan bentuk gelombang suatu punca elektrik yang dihasilkan

oleh penjana isyarat yang disambungkan ke input-y OSK.

Below are the settings on the CRO.

Pelarasan OSK ditunjukkan di bawah.

Y-gainsetting=3V/div

Gandaan -Y = 3V / bah

Timebase setting = 5 ms / div

453u2

Dasar masa =5ms/bah

[Lihat halaman sebelah

Forexaminer's

Use

3(b)

3(c/

[E3(d)

[ETotal

[E

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 55: Penang Trial SPM 2013 Physics

10

lrl'I i^t'"'/|-l- if t

" t J-lti.--r -1. )\t/ 1

-i-railiil:

itii:lril/\l

h7,]iiiI iiit', i.-+-l-',11

\

'j

1\r-t

I

---t -j

II

L!

-"i-"i-'

Switch/Sals

oBrightnessrXecerahan

oFocus, Fokus

othift I Scsaroo*--t

vVolt per divisionvolt / div TimsP8rdiYisim

Ittl3.0 0"5 0, t 0.01

brq..m. .m..2.0 0. t r.0 5Y- Gain / eandaan-Y

Diagram 4.1

Rajah 4.1

(a) Determine the nnaximum voltage of the electrical source.

Tentukan voltan maksimurn punca elektrik.

(b) Determine the frequency of the electrical source.

Te ntu kan frekuen si pu nca elektri k.

[2 marks]

[2 markah]

[2 marks]

[2 markah]

453y2 [Lihat halaman sebelah

4531t2For

examiner'sUse

4(a)

[E

4(b)E

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 56: Penang Trial SPM 2013 Physics

(c)

11 453112

Diagram 4.2 shows the electrical source in a circuit containing an electronic

component X, a load R and a CRO display.

Rajah 4.2 menunjukkan punca elektrik dalam litar yang mempunyai

komponen X, beban R dan paparan OSK.

Y -inputinput -y

Diagram 4.2

Rajah 4.2

Name the process involved which is related to this circuit.

Namakan proses yang terlibat dalam litar diafas.

[1 mark]

[1 markah]

(d) (i) Another electronic component can be added to smoothen the above

wave form of the signal. Name the electronic component.

Safu lagi komponen elektronik boleh ditambah untuk melicinkan bentuk

isyarat gelombang di atas. Namakan komponen elektronik tersebut.

[1 mark]

[1 markah]

Sketch the smoothened wave form on Diagram 4"3.

Lakarkan bentuk gelombang yang dilicinkan pada Rajah 4.3.

[1 mark]

[1 markah]

453u2

(ii)

fl,ihat halaman sebelah

Forexaminer's

Use

4(c)

[E

4(dxi)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 57: Penang Trial SPM 2013 Physics

453112

Diagram 4.3

Rajah 4.3

5. Diagram 5.1 shows the situation of a paper strip in front of a fan rotating at low

speed. Diagram 5.2 shows the situation of a paper strip in front of a fan rotating at

high sPeed.

Rajah 5.1 menuniukkan situasi ialur kertas di hadapan kipas yang sedang

berputar pada ketaiuan yang rendah'

Rajah 5.2 menuniukkan situasi ialur kertas di hadapan kipas yang

berputar pada kelajuan yang tinggi'

12For

examiner'sUse

m

Total

[E

Diagram 5.1

Raiah 5.1

Diagram 5.2

Rajah 5.2

iB*ifl

ffiffi

,@imr*i@l*[@

Paper stripJalur kertas

453112[Lihat halaman sebelah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 58: Penang Trial SPM 2013 Physics

13

What is the meaning of pressure?

Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan?

Based on Diagram 5.1 and Diagram 5.2,

Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2,

(i) Compare the positron of the paper strip in both diagrams.

Bandingkan kedudukan jalur kertas pada kedua-dua rajah"

Compare the speed of the air in both diagrams.

Bandingkan kelajuan udara pada kedua-dua rajah.

(iii) Compare the pressure above and below the paper strip when air

is blown.

Bandingkan tekanan di bahagian atas dan di bahagian bawah

jalur kertas apabila udara ditiup.

4s31t2

(a)

[1 mark]

[1 markah]

(b)

[1 mark]

[1 markah]

(ii)

[1 mark]

[1 markah]

['l rnark]

11 markahl

4s3U2 [Lihat halaman sebekrXr

l;'t t rexamincr',s

I J,s't

5(a)

l,-]L_- t 1l

511:1(il

Ii,d

5(b)(i)

5(bxii,)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 59: Penang Trial SPM 2013 Physics

(iv)

14 4531t2

State the relationship between the speed of the air and the pressure of the air.

Nyatakan hubungan di antara halaju udara dengan tekanan udara.

[1 mark]

[1 markah]

(c) Mark the direction of force, F due to the difference in air pressures acting on the

paper strip in Diagram 5.2.

Tandakan arah daya, F yang disebabkan oleh perbezaan tekanan udara yang

bertindak ke afas jalur kertas pada Rajah 5.2.

[1 mark]

[1 markah]

(d) State the principle involved in this situation.

Nyatakan prinsip yang terlibat dalam sifuasi di atas.

Forexaminer's

Use

5(c,)

m

5(d,)

[-

5(e)

mTotalE

[1 mark]

[1 markah]

(e) Give one application of the above principle.

Berikan satu aplikasi bagi prinsip di atas.

[1 mark]

[1 markah]

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 60: Penang Trial SPM 2013 Physics

15 4531t2

6. Diagram 6.1 shows a circuit containing a dry cetl, a switch, an ammeter, a voltmeter

and a bulb. Diagram 6.2 shows a new circuit for Diagram 6.1 when an identical bulb is

added to the circuit.

Raiah 6.1 menunjukkan satu litar yang mengandungi satu sel kering, suis, ammeter,

voltmeter dan mentol. Rajah 6.2 menunjukkan satu litaryang baru untuk Rajah 6.1

apabila satu lagi mentol yang serupa ditambah kepadanya.

dry cell dry cell

sel keringsel kering

ammeter ammeter

bulb

mentol

Diagram 6.1

Rajah 6.1

Diagram 6.2

Rajah 6.2

(a) (i) What is the physical quantity measured by the voltmeter?

Apakah kuantiti fizikal yang diukur oleh voltmeter?

[1 mark]

[1 markah]

(ii) Compare the reading of the voltmeters in Diagram 6.1 and Diagram 6.2.

Bandingkan bacaan voltmeter dalam Rajah 6.1 dan Rajah 6.2.

[1 mark]

[1 markah]

voltmeter

switch

voltmeter

mentol

4s3u2 [Lihat halaman sebelah

Forexominer's

Use

6(aXr)

6(a)( ii)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 61: Penang Trial SPM 2013 Physics

(iii)

16 4531t2

compare the brightness of the burbs in Diagram 6.1 and Diagram 6.2.

Bandingkan kecerahan mentor dalam Rajah 6.1 dan Rajah 6.2.

Forexaminer's

Use

6(aXiii)

m

6(a)(iv,)

[1 mark]

[1 markah]

(iv) Compare the reading of the ammeters in Diagram 6.1 and Diagram 6.2.

Bandingkan bacaan ammeter daram Rajah 6.1 dan Rajah 6.2.

[1 mark]

[1 markah]

(b) Based on your answers in 6(a)(ii) and 6(a)(iv), state the relationship

between the ammeter reading and the voltmeter reading.

Berdasarkan iawapan anda di 6(a)(ii) dan 6 (a)(iv,) nyatakan hubungan di

antara bacaan ammeter dan bacaan voltmeter.

[1 mark]

[1 markah]

453U2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 62: Penang Trial SPM 2013 Physics

17

(c) The switch, the ammeter and the bulb are removed from the circuit in

Diagram 6.1 .

Suis, ammeter dan mentol dialihkan daripada litar dalam Rajah 6.1.

(i) What happens to the reading of the voltmeter?

Apa terjadi kepada bacaan voltmeter?

4531t2For

examiner'tUse

6(cXi/

6(c)(ii)

Total

m

[1 mark]

[1 markah]

(ii) Explain your answer in 6 (c)(i).

Terangkan jawapan anda di 6(c)(i).

[2 marks]

[2 markah]

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 63: Penang Trial SPM 2013 Physics

18 4531t2

7. Diagram 7 shows a tyre of a car that is used to travel from Kuala Lumpur toKuala Terengganu.

Raiah 7 menuniukkan sebiii tayar kereta yang digunakan untuk perjatanan dariKuala Lumpur ke Kuala Terengganu.

Diagram 7

Rajah 7

After the Iong journey,

Se/epas perjalanan yang jauh itu,

(i) what happens to the temperature of the air in the tyre?

apakah yang berlaku kepada suhu udara di dalam tayar?

[1 mark]

[1 markah]

state one other physical quantity of the air that will also change.

nyatakan satu lagi kuantiti fizik udara itu yang akan turut berubah.

(a)

(ii)

7 (a)(t)

7 (a)(ti)

[1 mark]

[1 markah]453u2 fl-ihat halaman sebelah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 64: Penang Trial SPM 2013 Physics

19

Based on the answers in 7(a) (i) and 7(a) (ii),

Berdasarkan jawapan dalam 7(a) (i) dan T(a)

terlibat.

name the gas law involved.

(ii), namakan hukum gas yang

4531t2

(b)For

examiner'sUse

l=l=l=!<lctlc)l::tlololc,l=I:lo-loIPlc,lol=

7 (c)

[E

7 (b)

markl

markahl

(c) Before the long journey, the driver checked the air pressure of his car tyres.

The air pressure of one tyre was 200 kPa at a of temperature 270C. After the

journey, the air pressure of the tyre was found to have increased to 230 kPa.

what is the temperature of the air in the tyre after the journey?

[Assume the volume of the tyre is constant]

Sebelum memulakan perjalanan yang jauh itu, pemandu kereta telah memeriksa

tekanan udara sebiji tayar keretanya. Tekanan udara tayar adalah 200 kPa pada

suhu 270C. Se/epas perjatanan tersebut, tekanan udara dalam tayar

didapati meningkat ke 230 kPa. Berapakah suhu udara se/epas

perjalanan tersebut? [Anggapkan isipadu tayar adalah tetap]

[3 marks]

[3 markah]

t1

fi

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 65: Penang Trial SPM 2013 Physics

20 4591t2

(d) The tyre in Diagram 7 is not suitabte to be used on a muddy road. Suggestmodifications to be done based on the characteristics given.

Tayar di dalam Raiah 7 tidak sesuai untuk digunakan di atas jatan berlumpur.

Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan berdasarkan ciri-ciriyang diberikan.

(i) Surface area of the tyre

Luas permukaan tayar

[1 mark]

[1 markah]

Reason

Sebab

[1 mark]

[1 markah]

The track of the tyre

Alur pada tayar

[1 mark]

[1 markah]

Reason

Sebab

[1 mark]

[1 markah]

(ii)

(iii)

(iv)

4s3u2 [Lihat halaman sebelah

Forexaminer's

Use

7(dXr)

7(dxi,

7(dxiii )

7 (d)(iv)

Totalrhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 66: Penang Trial SPM 2013 Physics

4531t2

B. Diagram 8.1 shows a method which is used to detect leakage of pipes laid

underground. A little radioisotope substance is dissolved in the water that flows inthe pipes. A Geiger Muller tube which is connected to a ratemeter is then moved

over the pipes according to the layout plan of the underground pipes.

Raiah 8.1 menuniukkan kaedah yang digunakan untuk mengesan kebocoran paip

bawah tanah. Sedikit bahan radioisotop ditarutkan ke dalam air yang mengalir dalam

paip. Kemudian satu tiub Geiger Muller yang disambungkan kepada meter kadar

digerakkan di atas permukaan tanah mengikut pelan laluan paip bawah tanah itu.

21

to ratemeterke meter kadar

Geiger Muller tubeTiub Geiger Muller

Underground water pipePaip bawah tanah

llii,lit';ill,.itiiliitii,

Diagram 8.1

Rajah 8.1

453u2 [Lihat halaman sebelah

Forexaminer

Use

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 67: Penang Trial SPM 2013 Physics

22

Table 8.1 shows the readings of the ratemeter at clifferent locations.

Jadual 8.1 menuniukkan bacaan meter kadar pada kedudukan yang berlainan.

4531t2

Location of Geiger

Muller tube

Kedudukan Tiub

Geiger Muller

A B c D E F

Reading of the

ratemeter / counts per

minute

Bacaan meter kadar /Bilangan seminit

300 295 284 372 290 216

Table 8.1

Jadual 8.1

(a) What is meant by radioisotope?

Apakah yang dimaksudkan dengan radioisotop?

[1 mark]

[1 markah]

(b) Based on Table 8.1, state the location on the pipe where the leakage takes

place. State a reason for your answer.

Berdasarkan Jadual 8.1, nyatakan kedudukan pada paip di mana kebocoran

berlaku. Berikan safu sebab bagi jawapan anda.

[2 marks]

[2 markah]

453u2 [Lihat halaman sebelah

Forexaminer's

Use

8(a)

tE

8(b)

m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 68: Penang Trial SPM 2013 Physics

23 4531t2

(c) Table 8.2 shows the times taken for radioisotopes of Sodiu m-24, Cobalt-60 and

Radium-226to decay to 12.5% from their initial activities and the type of radiation.

Jadual 8.2 menunjukkan masa yang diambil bagi radioisotop Natrium-24, Kobalt-

60 dan Radium-226 berkurang menjadi 12.5% daripada keaktifan asal dan jenis

sinaran.

Radioisotope

Radioisotop

Time taken to decay to

12.5%

Masa yang diambil untuk

berkurang menjadi 1 2.5%

Type of radiation

Jenis sinaran

Sodium -24

Natrium-24

45 hours

45 jam

Beta

Beta

Cobalt-60

Kobalt-60

15.9 years

15.9 tahun

Gamma

Gamma

Radium-226

Radium-226

4860 years

4BOA bhun

Alpha

Alfa

Table 8.2

Jadual 8.2

Based on Table 8.2,

Berdasarkan Jadual 8.2,

(i) Write the decay equation for Radium-226 ('33 n, ) if it decays to

Radon ( '?lf Rn ).

Tuliskan persamaan reputan bagi Radium-226 ( '?2 R, ) jika ia mereput

menjadi Radon ('?ll Rn ).

[2 marks]

[2 markah]

453u2 [Lihat halaman sebelah

Forexaminer

Use

8(c)(i)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 69: Penang Trial SPM 2013 Physics

24

(ii) calculate the half life for every radioisotope.

hitungkan separuh hayat bagi setiap radioisotop.

453112

[4 marks]

[4 markah]

(d) Based on your answer in 8(c) (ii) and Table 8.2, suggest the suitable radioisotope

that can be used to detect the leakages of pipes.

Give two reasons for your answer.

Berdasarkan jawapan anda di B(c) (ii) dan Jadual 8.2, cadangkan radioisotop

yang sesuai digunakan untuk mengesan kebocoran paip.

Berikan dua sebab bagi jawapan anda.

Forexaminer's

Use

Total

8(cXii)

8(d,)

[3 marks]

[3 markah]

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 70: Penang Trial SPM 2013 Physics

25 4s31t2

Section B

Bahagian B

[ 20 marks ]

[ 20 markah ]

9. Diagram 9.1 and Diagram 9.2 show two types of metal blocks of the same mass

being heated using the same quantity of heat for 10 minutes.

Raiah 9.1 dan Raiah 9.2 menunjukkan dua jenis bongkah logam yang sama jisim,

dipanaskan dengan kuantiti haba yang sama selama 10 minit.

ThermometerTermometer

Silver blockSpecific heat capacitY,c = 235 J kg-' oC-'

Bonglcah perakMuatan haba tentu,

c = 235 J kgt "a-'

Diagram 9.1Rajah 9.1

HeaterPemanas Thermometer

Terrnometer

Copper blockSpecific heat capacitY,c = 387 J kg-t oc-r

Bongkah kuprumMuatan lruba tenfii,c = 387 J kg-t oc-r.

Diagram 9.2Rajah 9.2

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 71: Penang Trial SPM 2013 Physics

26

(a) What is meant by specific heat capacity?

Apakah maksud muatan haba tentu?

4531t2

[1 mark]

[1 markah]

(b) Based on Diagram 9.1 and Diagram 9.2 ,

Berdasarkan Rajah 9.1 dan 9.2,

(i) cornpare the reading of the thermometers.

bandingkan bacaan termometer

[1 mark]

[1 markah]

(ii) compare the specific heat capacity of the metal blocks.

bandingkan muatan haba tentu bongkah logam.

[1 mark]

[1 markahl

(iii) compare the amount of heat supplied.

bandingkan jumlah tenaga haba yang dibekalkan

[1 mark]

[1 markah]

(iv) relate the reading of the thermometer and the specific heat capacity of the

metal block.

hubungkaitkan bacaan termometer dengan muatan haba tentu bongkah

logam.

[1 mark]

[1 markah]

(v) deduce a relationship between the specific heat capacity and the material of

the metal block.

deduksikan hubungan antara muatan haba tentu dengan bahan bongkah

logam.

[1 mark]

[1 markahl

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 72: Penang Trial SPM 2013 Physics

(c)

27 4531t2

Diagram 9.3 shows a mother using a cooling pad to cool down her son's fever.

Raiah 9.3 menunjukkan seorang ibu menggunakan pad penyejuk untuk

menurunkan suhu badan anak lelakinya yang demam.

Diagram 9.3

Rajah 9.3

Explain how the cooling gel works.

Terangkan bagaimana pad penyejuk beffungsi.

[4 marks]

[4 markahl

(d) Diagram 9.4 shows the design of a radiator for a car's engine.

Rajah 9.4 menunjukkan reka bentuk radiator untuk enjin sebuah kereta.

Fin bladeBilah sirip

FanKipas

Diagram 9.4

Rajah 9.4

ililil

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 73: Penang Trial SPM 2013 Physics

28 4531t2

You are required to modify the design of the car radiator in Diagram g.4 so that it

cools down the car engine in a shorter time.

Anda dikehendaki untuk mengubahsuai reka bentuk radiator kereta pada Rajah

9.4 supaya ia boleh menyejukkan enjin kereta dalam masa yang lebih singkat.

State and explain the modifications based on the following aspects:

Nyatakan dan terangkan pengubahsuaian berdasarkan aspek-aspek berikut:

(i) number of fin blades

bilangan bilah sirip

(ii) size of the fan

saiz kipas

(iii) the boiling point of the cooling liquid

takat didih cecair penyejuk.

(iv) the specific heat capacity of the cooling liquid

muatan haba tentu cecair penyejuk

(v) the colour of the radiator tank

warna tangki radiator

[10 marks]

[10 markahl

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 74: Penang Trial SPM 2013 Physics

29 4531t2

10. When a microphone is used to detect the sound waves of two tuning forks, the

traces displayed on the oscilloscopes are shown in the diagrams below.

Apabila sebuah mikrofon digunakan untuk mengesan gelombang bunyi dua batang

tala bunyi, corak gelombang dipaparkan pada osi/oskop yang ditunjukkan

dalam rajah-rajah di bawah.

Diagram 10.1 Diagram 10.2

Rajah 1 0.1 Rajah I 0.2

(a) What is meant by amplitude?

Apakah yang dimaksudkan dengan amplitud ? [1 mark]

11 markahl

(b) Using Diagram 10.1 and Diagram 10.2, compare the size of the tuning forks, the

amplitude of the sound waves and the frequency of the sound waves produced.

Menggunakan Rajah 10.1 dan Rajah 10.2, bandingkan saiz kedua-dua tala

bunyi, amplitud gelombang bunyi dan frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan.

State the relationship between the amplitude of the sound waves and

Nyatakan hubungkait di antara amplitud gelombang bunyi dan

(i) The loudness of the sound

Kekuatan bunyi

(ii) The size of the tuning fork

Saiz tala bunyi

[5 marks]

[5 markah]

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 75: Penang Trial SPM 2013 Physics

30

(c) Explain how the engine noise of an aeroplane can be reduced to ensure

the comfort of its passengers.

Terangkan bagaimana bunyi bising enjin kapal terbang dapat dikurangkan

supaya dapat memberi kese/esa an kepada penumpang kapal terbang.

4531t2

[4 marks]

[4 markah]

(d) An engineer is asked to install a public audio system in your newly built school hall.

The engineer makes a suggestion to install loudspeakers that can produce loud and

clear sounds.

Seorang jurutera diminta untuk memasang sisfem pembesar suara umum di dewan

baru sekolah anda. Jurutera itu memberi cadangan supaya memasang pembesar

suara yang dapat menghasilkan bunyi yang kuat dan jelas.

Make further suggestions for the systems. You should use your knowledge of

reflection and interference of waves to explain your suggestions.

Berikan cadangan lain untuk sisfem tersebut. Anda diminta menggunakan

pengetahuan anda tentang pantulan dan interferens gelombang untuk

menerangkan cadangan- cadangan anda.

lnclude the following aspects in your suggestions.

Cadangan anda perlu merangkumi aspek-aspek berikut:

(i) the arrangement of the loudspeakers

susunan pembesar suara

(ii) a minimum number of loudspeakers

bilangan minimum pembesar suara

(iii) the sound output of the loudspeakers

bunyi yang dihasilkan oleh pembesar suara

(iv) the finishing of the floor and

keadaan lantai dewan dan

(v) the wall of the hall

dinding dewan

[10 marks]

[10 markah]

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 76: Penang Trial SPM 2013 Physics

31

Section C

Bahagian C

[ 20 marks ]

[ 20 markah ]

4531t2

11. Diagram 11.1 shows a helmet, gloves and jacket worn by bikers of a motorcycle

racing tournament.

Diagram 11.2 shows the scene when there is a crash that could happen in a race.

Raiah 11.1 menunjukkan sebuah topi keledar, sarung tangan dan jaket yang

dipakai oleh seorang penunggang motorsikal dalam suatu perlumbaan.

Raiah 11 .2 menunjukkan keadaan apabila berlakunya perlanggaran dalam

suatu perlumbaan.

_M# o

Diagram 1 1 .1

Rajah 11.1

Diagram 11.2

Rajah 11 .2

iffi;tt

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 77: Penang Trial SPM 2013 Physics

32 4531t2

(a) What is meant by impulsive force?

Apakah yang dimaksudkan dengan daya impuls?

[1 mark]

[1 markah]

(b) Explain why the bikers must wear the helmet, gloves and jacket in a race.

Terangkan mengapa penunggang motorsikal mesti memakai topi keledar, sarung

tangan dan jaket dalam perlumbaan.

[4 marks]

[4 markah]

(c) A racing motorcycle of mass 200 kg accelerates from rest to a maximum velocity

of of 180 kmh -t in 10 s.

Sebuah motorsikal perlumbaan dengan jisim 200 kg memecut dari keadaan rehat

ke hataju maksimum 180 km| dalam 10 s.

(i) Calculate the acceleration of the racing motorcycle in Sl unit.

Hitungkan pecutan motorsikal perlumbaan tersebut dalam unit Sl.

(ii) Calculate the force acting on the racing motorcycle.

Hitungkan daya yang bertindak ke afas motorsikal perlumbaan tersebut.

[5 marks]

[5 markah]

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 78: Penang Trial SPM 2013 Physics

33 4531t2

(d) Diagram 1 1.3 shows four racing motorcycles, P, Q, R and S, with different

specifications.

You are required to determine the most suitable motorcycle which can move fast

and remain safe when racing.

Raiah 1 1 .3 menunjukkan empat buah motorsikal perlumbaan, P, Q, R, dan S,

dengan spesifikasi yang berbeza.

Anda dikehendaki untuk menentukan motorsikal perlumbaan Vang pating sesua[

boleh bergerak dengan laju dan masih selamat semasa perlumbaan.

Study the specifications of all the four motorcycles from the following aspects:

Kaii spesifikasi keempat-empat motorsikal itu daripada -aspek berikut:

- the type of suspension coil

jenis kekenyalan spring

- the width of tyres

lebar tayar

- mass of motorcycle

jisim motorsikal

- the seat height ( measured from the lowest setting of the seat to the ground)

ketinggian tempat duduk (diukur daripada kedudukan terendah tempat duduk

sampai ke tanah)

Explain the suitability of the aspects.

Justify your choice.

Terangkan keses uaian aspek-aspek tersebut.

Berisebab bagi pilihan anda.

[10 marks]

[10 markah]

453U2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 79: Penang Trial SPM 2013 Physics

34 453112

Racing bike P

Motorsikal

perlumbaan P

Jisim / llass = 15CI ke

Suspensioumil 1 1r"1r"nyalan spring

Sear height= 1055 nrnr

Tr"r'e rrirlth / lebar tayar= 900 mm

Jisim / 1tror* = t6o ks

Suspersioucsil

/ kiekenyatan spring

$ent height= 815 urnt

Tr"re rrittt[ / lebar tayar

Racing bike Q

Motorsikal

perlumbaan Q

Suspension*il l kekenyatan spring

Jisim / llass = 250 kg

Seat height= 1055 mm

T'r-re n'idth / lebar tayar:900 urm

Racing bike R

Motorsikal

perlumbaan R

/ lebar tayar

Jisim / uur, = tgo lig

Racing bike S

Motorsikal

perlumbaan S

Diagram 1 1.3

Rajah 11 .3

[Lihat halaman sebelah453u2 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 80: Penang Trial SPM 2013 Physics

4531t2

12. Diagram 12.1 shows wires P and Q connected to a dry cell. The potential

differences across wire P and wire Q are measured by voltmeter A and

voltmeter B respectively.

Raiah 12.1 menunjukkan dawai P dan dawai Q yang disambung kepada satu sel

kering. Beza keupayaan merentasi dawai P dan Q diukur oleh voltmeter A dan

voltmeter B masing-masing.

Wire P

Dawai P

Dry cell

Sel kering

Wire Q

Dawai Q

Diagram 12.1

Rajah 12.1

(a) What is the meaning of resistance?

Apakah maksud rintangan?

[1 mark]

11 markahl

(b) (i) State one factor that affects the resistance of a wire.

Nyatakan satu factor yang mempengaruhi rintangan sesuatu dawai.

[1 mark]

l1 markahl

35

Voltmeter A

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 81: Penang Trial SPM 2013 Physics

36 4s3112

(ii) lf the reading of voltmeter A is greater than that of voltmeter B,

which wire has a higher resistance ?

Sekiranya bacaan voltmeter A lebih tinggi daripada bacaan voltmeter B,

dawai yang mana mempunyai rintangan yang lebih tinggi?

[1 mark]

l1 markahl

(iii) Explain your answer in 12(b)(ii).

Terangkan jawapan anda di 12(b)(ii).

[2 marks]

12 markahl

(c) Diagram 12.2 shows a fuse made of a metal wire installed in a three pin plug.

The fuse is a safety feature of the plug. lt will break the circuit if the current

flowing through the plug is too high.

Rajah 12.2 menunjukkan satu fius yang diperbuat daripada dawai logam

dipasang pada suatu palam tiga pin. Fius itu merupakan satu ciri keselamatan

palam itu. la akan memutuskan litar sekiranya arus yang mengalir melalui palam itu

menjadi terlampau tinggi.

Three pin plug

Palam tiga pin

Metal wire

Dawai logam

\Fuse$ Fius

Diagram 12.2

Rajah 12.2

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 82: Penang Trial SPM 2013 Physics

37 4531t2

Table 12 shows the characteristics of metals that could be used as a fuse wire.

Jadual 12 menunjukkan ciri-ciri logam yang boleh digunakan sebagai dawai fius.

Table 12

Jadual I 2

Study the characteristics of all the four metals.

Explain the suitability of each characteristic to determine the most suitable meta!

that can be used as a fuse wire as shown in Diagram 12.2.

Kaji ciri-ciri bagi keempat-empat logam di atas.

Terangkan kesesuaian setiap ciri untuk menentukan logam yang paling sesuai

untuk digunakan sebagai dawai frus sepe rti yang ditunjukkan dalam Rajah 12.2.

[10 marks]

[10 markah]

Metal

Logam

Melting point

Takat lebur

Specific heat capacity

Haba pendam tentu

Diameter of wire

Diameter wayar

Resistivity

Kerintangan

PHigh

Tinggi

High

Tinggi

Big

Besar

Low

Rendah

oLow

Rendah

High

Tinggi

Small

Kecil

High

Tinggi

RLow

Rendah

Low

Rendah

Small

Kecil

High

Tinggi

SHigh

Tinggi

Low

Rendah

Big

Besar

Low

Rendah

4s31t2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 83: Penang Trial SPM 2013 Physics

38 4531t2

(d) A filament light bulb has a voltage and power rating of 240 V, 60 W.

Sebiji mentol filamen mempunyai kadar voltan dan kuasa 240 V, 60 W.

Calculate

Hitung

(i) the resistance of the bulb.

rintangan mentol itu.

(ii) the rate of electrical energy consumed by the bulb if it is connected to a

power supply of 120 V.

kadar penggunaan tenaga elektrik oleh mentol itu jika ia disambung

ke suatu bekalan kuasa 120 V.

[5 marks]

[5 markah]

END OF QUESTION PAPER

KERTAS SOALAN TAMAT

free Q papers, free skema at: www.myschoolchildren.com

453u2 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 84: Penang Trial SPM 2013 Physics

NAMA

TIhIGKATAN

KTAJLIS PENGETI.'A SEKOLAH MALAYSIA

CAWANGAN PULAU PINANG

tIilODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

PHYSTCS 4531/3

Kertas 3

Septernber

,l 1/z jann Satu jarn tiga pululr minit

JA[.{GAN BUKA KERTAS SOALAN IT\OI $EI.IINGGA DIEERITAHI.!

1. Tutis natna dan tingkatan anda pada ruangyang disediakan.

2. Kertas saalan ini adalah dalam dwibahasa.

3. Soalan datam Bahasa lnggeris mendahuluisoalan yang sepadan dalam Bahasafvlalaysia.

4. Calon dibenarkan rneniawab keseluruhanatau sebahagian soalan sama ada dalamBahasa lnggeris atau Bahasa Malaysia-

5. Calon dikehendaki membaca maklumatdi hataman belakang kertas soalan ini.

www. myschoolchildren.com

[Jntuk Ke gtnaan P emeriles a

Bahagian SoalanMarkah

penuh

Markah

diperoleh

A1 L6

2 L2

B

3 L2

4 1,2

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi {9 halaman bercetak

453113 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 85: Penang Trial SPM 2013 Physics

4531t3

Section ABahagian A

l2B marksl

128 markahl

Ans'aier atrl questions in this section.Jaruab ser??sa soalan dalam bahagian ini.

1. A student carrips out an experiment to investigate the relationship between the mass of

trolleys, m and the acceleration, a of the trolley when the force is constant.

Diagram 1.1 shows the experimental set-up used by the student. A force of 2.4 N by the

load, F acts on thq string. The mass of a trolley is 1.0 kg. The ticker-timer is switched on

and the trolley is then released.

SeoranE murid menjalankan sattt eksperirnen untuk mengkaji hubungan antara jisim troli,

m dengan pecutan, a haEi troli tersebut apabila daya adalah malar.'

Rajah 1.1 menunjukkan s{./s./nan radas untuk eksperimen fersebut. Satu daya 2.4 N dari

beban, F yang digantung bertinclak pada hujung tali tersebut. Jisim sebuah troli ialah 1.0

kg, JanEkamasq detik clihidupkan dan kemudian trali dilepaskan.

Ticker timer

Jangka n?asa detik

Ticker tape

Pita detikString

Tali'D",11^.,I i.tllti-,

Takal

TrolleyTrali

Power supply

Pembekal larusa

i1

i. r)i,iLl, J-

Be.bcm,

Friction-c ompensated runway

Landas an tetpampas geseran

Diagram 1.1

Rajah 1.1

4531/3 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 86: Penang Trial SPM 2013 Physics

4531t3

The ticker-tape obtained is cut into 5 strips of 5 ticks as shown on Diagram 1.2 on page 3.

Tlra {ialza* {ima* h^^ ^ f-^^.tAFA\, .af EA lJ-I r r(i i,\rr\rrr rt, r r(r, r rcto cl il (ivtJgl ltry vl trv , r1-"

Pita detik yang telah diperolehi dipotong menjadi 5 jalur yang mengandungi 5 detik

seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1.2 pada halaman 3, Jangkamasa detik yang

digunakan mempunyai frekuensi 50 Hz.

Diagram 1.2

Rajah 1.2

The procedure ,, ,"O"rted for mass of trolleys, ffi = z.Okg by stacking up a trolley with

same mass on the first trolley. Then, the procedure is repeated for mass of trolleys, fr =

3.0 kg, 4.0 kg and 5.0 kg. The cut-ticker-tapes obtained from experiment are shown in

Diagram 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7 on pages 4, 5 and 6 respectively.

Eksperimen diulang dengan menjadikan jisim troli, m = 2.0 kg dengan menambahkan

sebuah troti yang sama jisim di atas troti pertama. Kemudian, eksperimen diulang lagi

bagi troli berjisim, m = 3.0 kg, 4.0 kg dan 5.0 kg. Potongan pita detik yang diperoleh

daripada eksperimen ditunjukkan pada Raiah 1.3, 1 .4, 1.5, 1.6 dan 1.7 di halaman 4, 5

dan 6.

453113 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 87: Penang Trial SPM 2013 Physics

Diagram '1.3

Rajah 1.3

4531t3

[Lihat halaman sebelah

m=1.0kgx=3.6cm

1

m kg-'

y=

cl- -,cm s-

4531t3 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 88: Penang Trial SPM 2013 Physics

Diagram 1.4

Rajah 1.4

Diagram 1.5

Rajah 1.5

453113

m=3.0k9

x=2.8cm

L

a

a

a

,

m=2.0k9x=3.0cm

L

mkg''

y=

a = crn s-2

453113 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 89: Penang Trial SPM 2013 Physics

Diagram 1.6

Rajah 1.6

4531t3

Diagram 1.7Rajah 1.7

m=4.0k9

x=2.1 cm

L

m kg-'

y=

cr- -2cm s-

4531t3 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 90: Penang Trial SPM 2013 Physics

7

(a) For the experiment described on pages 2 and

Bagi eksperimen yang diterangkan di halaman

(i) The manipulated variable

Pemboleh ubah di m an i pul asikan

www. myschoolchildren.com

453113

3, identify:

2 dan 3, lrcnal pasti:

FarExaminer

's Use

1(aXri)

1(a)(iii)

1(bxi)

1(bxii)

m

11 narl<l11 markahl

(ii) The responding variable

Pembolehubah bergerak balas

11 markl11 marl<ahl

(iii) The constant variable

Pe mbole h ub ah dim al a rl<a n

11 marlrl11 markahl

(b) For this part of thre question, write your answers in the spaces provided in the

corresponding diagrams. Your answers must be corrected to two decimal places.

lJntuk bahagian soalan ini, tulis jawapan anda dakarn ruang yang disediakan dalam

rajah-rajah yang sepadan. Jawapan anda henddktah betul kepada dua tampat

perpulwhan.

Based on Diagram 1 .3, 1.4, 1 "5, 1.6 and '1.7 on pages 4, 5 and 6:

Berdasarkan Ralah 1.3, I .4, '! .5, 1.6 dan 1.7 di halAman 4, 5 dan G.

(i) Calculate l fot each value of m.

Hitung ! untuk setiap nitai m.

11 markl11 markahl

(ii) Measure yfor each chart.

Ukur y bagisefiap carta"12 marksl

12 markahl

453113 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 91: Penang Trial SPM 2013 Physics

4531t3(iii) Calculate the value of acceleration a, for each value of x and y in (b)(ii), by using

the following equation: ,

Hitungkan nilai pecutan a, bagi setiap nitai x dan y di (b)(ii) dengan menggunakan

persamaan berikut:

a=25(y-x)cms'2

12 marksl[2 markah)

(c) Tabulate ycr-rr results for all values cf rn, !, x, y anda in the space below.

Jadualkan keputusan anda bagi m, L, x, y dan a pada ruang di bawah.

12 marksl[2 markah]

(d) On the Eraph paper on page g, plot a graph of a against:

Pada kertas graf di hataman 9, tukis graf a metawan l.

15 marksl15 markahl

(e) Based on vour graph in 1(d), staie the reiatlonship between a arrd !

Berdasarkan graf anda di 1(d), nyatakan hubungan antara a dan !.

ForExaminer

's Use

1(bxiii)

1(d)

E

TotalA1

r __lll,'l11 markl

ll markahl

[Lihat halaman sebelah4531t3 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 92: Penang Trial SPM 2013 Physics

Graph of a against 1m

Graf a melawan !m

4531/3

4531t3 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 93: Penang Trial SPM 2013 Physics

2"

10

4531t3A student carries out an experiment to investigate the relationship between the potential

difference across a dry cell, Vand the current flows, t. He used an ammeter, a rheostat,

resistor, P and a voltmeter which are connected as shcrrun in Diagram 2.1.

Seorang pelaiar menialankan suatu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara

beza keupayaan yang merentasi bateri, V dengan arus yang mengalir, I. Petajar itu

menggunakan sebuah ammeter, reostat, perintang P dan voltmeter yang

disambungkan seperti yang ctitunjukkan dalam Rajah 2.1

IJirgru* I" I

,tffilee i" i

The results of thre experlment is shown in a graph of Vagainst / as shown in Dtagram2.2

on page 1 1.

Keputusan eksperirnen ditun.jukkan Calam V melawan I sepefti yang ditunjukkan dalam

Rajah 2.2 pada halaman '11.

(a) Based on the graph in Diagram 2.2,

Berdasarkan Eraf pada Rajah 2.2,

(i) \A/hat will happen to the valure af V as lincreases?

Apakah yang akan berlaku pada nilai V jika I bertambah ?

11 rnarkl11 markahl

(ii) Determine the value of the potentiai difference, Z when ttre curreflt, 1= 0.00A

Show on the gnaph, firow you deterrurine the vaiue cf V.

Tentukan nilai beza keupayaan , V apabila nitai arus I = 0.00 A

Tunjukkan di atas graf bagaimana anda rnenentukan nilai V

12 marksl

12 markahl

[Lihat halaman sebelah4531t3

{/=

ForExaminer

's Use

2(a)(i)

2(aXii)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 94: Penang Trial SPM 2013 Physics

11

Potential difference, VIV

Graph of Vagainst /Graf V melawan I

Diagram 2.2Rajah 2.2

4531t3

Current, / /A

4531t3 [Lihat halaman sebeiahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 95: Penang Trial SPM 2013 Physics

12

(iii) Name the physical quantity that represents the value in 2(a)(ii).

Namakan kuantiti fizik yang mewakili nilai pada jawapan 2(a)(ii).

4531t3 ForExaminer

's Use2(a){iii)

f---rI t-,1

2(b)(i)

2(b)(ii)

[E

11 markl11 markahl

(b) The internal resistanca , rot the dry cell is given by the equation :

Rintangan dalaman ,r bagi sel kering itu diberi metatui persamaan:

I - -tlt

where rn is the gradient of the graph.

dengan keadaan m, adalah kecerunan bagi graf itu.

(i) Calculate the gradient m, of the graph. Show on the graph how you calculate m.

Hitung kecerunan m bagi graf itu. Tunjukkan pada graf itu bagaimana anda

menghitung m.

m=13 marksl

i3 markaitj

(ii) Determine the value of r.

Tentukan nilai r"

11 marl<l

11 markahl

4531t3 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 96: Penang Trial SPM 2013 Physics

13

(c) (i) The electromotive force (e.m.f) , Eof the dry cell is given by the formula :

Daya gerak elektrik (d.g.e) , E bagi se/ kering diberi oteh rumus :

4531t3

E:V*Ir

where L*is the potentiai ciifierence across ihe externai resistors"

dengan keadaan V adalah beza keupayaan merentasi perintang-perintang luar .

Using the formula arrd the values of tr ancj r in 2(a)(ii) and 2 (bxii), calculate thevalue of fwhen l= 0.90 A

Menggunakan rumus clan nitai bagi E dan r cialam Z(a)(ii) dan 2(b)(ii) , hitung nitaibagi Vapabila I= 0.90A

12 marksl12 markahl

(ii) The total external resistance is given as

,.!umlah rintangan luar diberi oleh persamaan

R'_YI .,

L,lsinE the value af Vin 2(c)(i), calculate the value of fi'when /= 0.g0 A.

Menggunakan nilai baEi Vdaiam Z(c)(i), hitung nilai R'apabita I= 0.g0 A.

11 marl<l

11 markaitl

1ci; Slate one p!"ecaution that sno,-rie be teKen to innnrove r-ro ACCu!,acv of the reedinns rn

this experirnent.

Nyatakan satw langkah berjaga-jaga yang perlu diarnbit untuk memperbaiki kejituan

bacaan dalam eksperimen ini.

11 markl11 markahl

4531t3 [Lihat halaman sebelah

ForE-^*;."^"

's Use

2(cXii)l-r

2(d)

[ilTotalA2

2(c)(i)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 97: Penang Trial SPM 2013 Physics

3" Diagram 3.1 and Diagram 3.2 shour the sanne person diving under fresh water inriver and under water in the sea at the same depth.

Raiah 3.1 dan Raiah 3.2 menunjukkan penyelam yang sama berada di datam airtawar di sebuah sungai dan dalam air laut pada kedalaman yang sama.

t4

Section B

Bahagian B

112 marksl

112 merkahl

Answer any one question frorn this section.Jawab mana-mana satw soalan daripada bahagian ini.

ln sea waterDalam air laut

4531t3

Diagram 3.2Rajah 3.2

ln fresh water of a riverDalam air sungai

Diagram 3.1

Rajah 3.1

The diver felt more pain in the ear when he dived in the sea cornpared to what he felt in

the river.

Penyelam mendapati telinganya lebih sakit ketika berada di dalam air laut berbanding

ketika berada di dalam air sungai.

4531/3 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 98: Penang Trial SPM 2013 Physics

15

Based on the information and observation:

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian tersebut:

State one suitable inference.

Nyatakan satu inferens yang sesuar.

State one suitable hypothesis.

Nyatakan satu hrpofesis yang sesuai.

(a)

(b)

4531t3

[1 mark]

11 markah)

[1 mark]

11 markahl

(c) With the use of apparatus such as a thistle funnel, measuring cylinder and other

apparatus, describe an experiment to investigate the hypothesis stated in 3(b).

Dengan menggunakan radas seperti corong frsel silinder penyukat dan radas

lain,terangkan safu eksperimen untuk menyiasat hipotesls yang dinyatakan di 3(b).

ln your description, state clearly the following:

Dalarn penerangan anda nyatakan dengan jelas perkara berikut:

(i) The aim of an experiment.

Tujuan eksperimen.

(ii) The variables in experiment"

Pemboleh ubah dalam eksperimen.

(iii) The list of apparatus and materials.

Senarai radas dan bahan.

The arrangernent of the apparatus.

Susunan radas.

The procedure of the experirnent, which includes orae method of controlling the

manipulated variable and one method of measuring the responding variable.

Prasedur eksperimen yang mesti termasuk satu kaedah mengawal pemboleh

ubah dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pemboleh ubah bergerak

balas.

(vi) The way to tabulate the data

Cara menjadualkan data

(vii) The way to analyse the data

Cara menganafi'st's data[10 rnanks]

110 markahl

[Lihat halaman sebelah

(iv)

(v)

453113 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 99: Penang Trial SPM 2013 Physics

4.

16

4.53113

Diagram 4.1 shows a step down transformer in a computer notebook charger. lts

secondary coil or output is connected to a computer notebock of 15 V.

Diagram 4.2 shows a step down transformer in a phone chargei'. lts secondary coil or

eutput is connected to a hand phone of 6 V.

Raiah 4.1 meniniutkkan sebuah transformer injak turun yang terdapat di dalam

pengecas kcrnputer riba. Gegelung sekundernya atau output disambungkan kepada

komputer riba 15 V.

Rajah 4.2 menuniukkan sebuah transformer injak turun yang terdapat di datam

pengecas bateri telefon bimbit. Gegelung sekundernya atau output disambungkan

kepada sebuah telefon birnbit 6 V.

Power supply, 240VBekalan lruasa 240V

output 'l5V

output't5V

Diagram 4.1

Rajah 4.1

to cornputer notebookke kornputer riba

secondary coil

Power supply, 240VBekalan kuasa 240V

^, ,+*,,+ e\ tLrLrrPur t, v

output, 6V

Diagram 4.2Rajah 4.2

to handphoneke telefon bimbit

[Lihat halaman sebelah

secondary coil

453113 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 100: Penang Trial SPM 2013 Physics

L7

453113

The number of turn of the secondary coil for transformer in the computer notebook

charger is more than that in the hand phone charger.

Bilangan lilitan gegelung sekunder pada transformer dalam pengecas kcrnputer riba

adalah lebih banyak berbanding yang terdapat datam pengecas telefon"

Based on the information and observation:

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian tersebut:

(a) State oa'te suitable inference.

Nyatakan satu inferens yang sesuar"

(b) State one suitable hypothesis.

Nyatakan sata hipotesis yang sesuar"

[1 mark]

11 rnarkahj

[1 mark]

11 markahl

(c) With the n"lse of apparatus such as soft iron core, insulated copper wire and other

suitable apparatus, describe orae experiment to investigate the hypothesis stated in

4(b).

Dengan menggunakan radas seperti teras besi lembut, wayar kuprum bertebat, dan

lain-lain radas yang sesuar, terangkan satu eksperimen untuk rnenyiasat hipotesis

yang dinyatakan di a(fl"

ln your descriptlon, state clearly the following:

Dalarn penerangan anda, nyatakan dengan jelas perkara berikut:

(i) The airn of the experirnent.

Tu.juan eksperirnen.

(ii) The variables in the experirnent.

Fembolehubah dalam eksperimen. rr

(iii) The list of apparatus and materials.

Senarai radas dan bahan.

(iv) Tne arrangement of ine apparatus.

Susunan radas.

4531t3 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 101: Penang Trial SPM 2013 Physics

18

4531t3(v) The procedure used of the experiment which inctude one method of controlling

the manipulated variable and one method of measuring the responding variable.Prosedur eksperimen termasuk safu kaedah mengawal pembotehubah

dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur bagaimana pembolehubah

bergerak balas.

(vi) The way to tabulate the data.

Cara untuk menjadualkan data.

(vii) The way to analyse the data.

Cara untuk menganaiisrs data.

[10 marks]110 markahl

END OF QI.JESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

4531t3 [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 102: Penang Trial SPM 2013 Physics

4531t3INFORMAT'I&N FOR CATSDIDATES

frfi i\*{,!-WM AT UNT UN CAt ON

1- Thls question pape!'eonslsts of twc sections: Seetlen.A and $eetlen R"

Kertas scalan ini rnenganclunEi dua bahagian: Eahagian A dan Bahagian B

2 Answer all questiorls in $eateost A. Write your answers for Section A in the spacesprovlded in the question paper.

Jawab sernua soalan dalam BahaEian A. Tulis iawapan anda bagi Bahagian A pada

ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

3. Answer one question from $eet6osn ts" VVnite your answers for Section B on your own

writing paper.You may use equations, diagrams, tables, graphs and other suitable

methods to exptain your answer.

Jawab mana'mana safu soalan dari Bahagian B" Tutis jawapan anda bagi Bahagian Bpada kertas iawapan anda sendiri. Anda boteh menggunakan persamaan, rajah, jadual,

graf dan cara tain yang sesuai untuk rnenjelaskan jawapan anda.

4" Show your working, it may help you to get marks.

Tuniukkan kerja mengira anda, ini rnembantu anda untuk mendapatkan markah.

5" lf you wish to change your answer, r'leatly cance! out the answer that you have writterr.

Then wrlte down the new answer.

Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang tetah dibuat. Kemudian

tulis jawapan yang baru.

6. The diagrams in the questions are mot drawn to scale unless stated.

Raiah yang rnengiringi soalan tidak dilukis rnengikut 3,Xata

kecuali dinyatakan.

7. Marks altocated for each question or part of a question are shown in brackets.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam

kurungan.

E. You may use a non-prograrnmabie sclentific calcuiator.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

9. The tirne suggested to conrplete Secttom A is 60 minutes and Section B is 30 minutes.

Anda dinasihatkan supaya mengambil masa 60 minit untuk menjawab soalan dalam

Bahagian A dan 30 minit untuk Bahagian B.

4531t3 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 103: Penang Trial SPM 2013 Physics

1r

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIACAWANGAN PULAU PINANG

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPITII. 20134531/,1JAWAPAN KERTAS 1

www, myschoolchild ren.com

I B 11 C 2t D 31 A 41 B2 C t2 C 22 D 32 D 42 B,rlJ A 13 C 23 B 33 D 43 B4 D 1,4 A 24 C 34 B 44 A5 B 15 B 25 C 35 A 45 C6 B t6 C 26 D 36 A 46 D7 C t7 A 27 A 37 C 47 B8 C l8 D 28 C 38 B 48 D9 C t9 A 29 B 39 B 49 C10 D 20 B 30 D 40 B 50 B

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 104: Penang Trial SPM 2013 Physics

453112PHYSICSKERTAS 2MASA 2112 JAM

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH(CAWANGAN PULAU PINANG)

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

FIZIR

Kertas 2

PERATURAN PEMARKA}IAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Nota :

Skema pemarkahan ini dalam Bahasa lnggeris sahaja

www. myschoolch ild ren . com

Skema ini mengandungi 8 halaman bercetak

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 105: Penang Trial SPM 2013 Physics

NO. MARKING SCHEMEMARK

SUB TOTAL

1(a) 0.10c 1

4

(b) o 1

(c)

(d)

29.70C 1

Scalar quantity1

,

SECTION A

4s31(PP)

2(al Product of mass and velocity 1

5

(b) mv = 10

v=10/0.05

= 200 ms-1t

1

1

(c)

(d)

lmpulsive force // Resultant force 1

(Show a line which is less steep)

1

3(a) sinc=11 2.42c = sin-1 2.42= 24.4'

1

1

6

(b) . (Show 2 total intemal reflections in the diamond)

IIt

\

400/

/

o20

I,lJ L

I no" eoo

bo" '..50o,, 3Oo 50q.

o80

7

2

(c) Total intemal reflection 1

(d) Periscope // binoculars ll optical fibre 1

4s31(PP) [Lihat halaman sebelah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 106: Penang Trial SPM 2013 Physics

NO" MARKING SCHEMEMARK

SUB TOTAL

4(al3Y x2

=6V1

1

7

(b) Period=Smsx4=20ms

Frequency = 1120 ms

=50H2

1

1

(c)

(dxi)

Rectiflcation ll half wave retification 1

capasitor 1

(dxii)

t

1

4531(PP)

5(a) Pressure is the (normal) force acting per unit area. 1

8

(bxi) The paper strip in Diagram 5.2 is higherthan that in Diagram 5.1

ll 5.1 < 5.21

(bxii)

(bxiii)The speed of the air in Diagram 5.2Diagram 5.1 ll 5.1 < 5.2

is higher than that in 1

The air pressure above the paper is lower than that below theDaoer // vice-versa

1

(b)(iv) When the speed of air increases, the air pressure decreases //vice-versa

1

(c) t, 1

(d) Bernoulli's Principle 1

(e) Bunsen bumer ll earburelor llvacuum pump(or any relevant application)

1

6(aXi) Potential difference across the cell 1

I

(ii) The voltrneter reading in 6.1 > 6.2 116.2 < 6.1 1

(iii)(iv)

The brightness of the bulbs in 6.1 < 6.211 6.2 > 6.1 1

The ammeter reading in 6.1 < 6.2 ll 6.2 > 6.1 1

(b) As the ammeter reading increases the voltmeter readingdecreases // The larger the ammeter reading the smaller thevoltmeter readino

1

(cXi) The voltmeter reading shows the highest reading / increases. 1

(ii) No current flowing ll apen circuit ll no load to the cellVoltmeter shows the e.m.f of the cell llno voltaoe loss due to intemal resistance.

1

1

4s31(PP) [Lihat halaman sebelah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 107: Penang Trial SPM 2013 Physics

tNO. MARKING SCHEME

MARK

SUB TOTAL

7(aXi) lncreases // becomes higher 1

10

(aXii) Pressure 1

(b)

(c)

Pressure Law 1

Tz = PtJ_= 230 x 300 = 345 K ll 72 "CPr 200

Mk 1- Conversion of unit from "C to KelvinMk 2- SubstitutionMk 3- Answer with correct unit

1

1

1

(dxi) Widersurface area ll btgger surface area t 1

(dxii) The pressure exerted on the road is reduced 1

(dxiii) Thick tyre thread 1

(dXiv) To have a better grip on the road ,l

4s31(PP)

NO. ANSWERMARK

SUB TOTAL

8(a) lsotopes that are not stable /l emit radioactive emissions 1

12

(b) DThe reading of the ratemeter is the highest

1

1

(cXi)1',f n, '??an + lH" 2

(c)(ii) 100o/o + 50o/o + 25o/o -+ 12.5o/o

Sodium-24 : 3T1p = 45 hoursTrn = 15 hours

Cobalt-60 : T,tn = 15.9/3 =Radium-226 : Trn = 4860/3 =

5.3 years1620 years

,l

1

1

1

(d) Sodium-24

Half life is short // activity decreases faster

Emits beta rays ll can penetrate ground but cannot penetratepipe

1

1

1

4s31(PP) [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 108: Penang Trial SPM 2013 Physics

1 5

SECTION B

4s31(PP)

QUESTION MARKING SCHEME SUBMARK TOTAL

I (a) The quantity of heat needed to increase the temperature of 1kg of

substance by 1oC. 1

1

(b) i) The reading of thermometer in Diagram 9.1 is greater than in

Diagram 9.2 ll 9.2 < 9.1 1

5

ii) The specific heat capacity of the metal block in Diagram 9.2 is

greater than in Diagram 9.1 ll 9.1 < 9.2 1

iii) The amount of heat supplied is the same1

iv) The lower the specific heat capacity, the higher the reading of the

thermometer ll vice-versa 1

v) Different metals / materials have different specific heat capacities.1

(c) The body temperature is higher than the temperature of the cooling

pad 1

4There is a net heat flow from the body to the cooling gel until

thermal equilibrium achieved. 1

The body heat energy is decreased1

ln thermal equilibrium, there is no net heat flow from the body to the

cooling gel llthe temperatures are the same.1

(d)MODIFICATION EXPLANATION

H:lA rarse number oron{

,lncrease the surface area I .t

releases heat faster { I 2

10

Big fan ,/ , ,T.:1 :J:'

of air can be,/,2

Cooling liquid with high Oorrry ,point

Will not hil easily ,/vt 2

Cooling liquid with high specflc ,heat capacity

Can store more heat ll t/Sloryer increase in temperature 2

Dark radiator tank ll black ,/

,colour

Absorbs heat easily ll ,/Good absorber of heat { 2

TOTAL 20

4531(PP) [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 109: Penang Trial SPM 2013 Physics

MARKING SCHEME

10 (a) The maximum displacement from the equilibrium position.

10 max

Size of the tuning fork in Diagram 9.1 is greater / thicker than inDiagram 9.2 ll 9.2 < 9.1

Amplitude of sound waves in Diagram 9.1 is greater than inDiagram 9.2 ll 9.2 < 9.1

Frequency of sound waves are the same.

Amplitude is directly proportional to the loudness // When theamplitude increases, the loudness of the sound increases.

Amplitude is directly proportional to the size of the tuningfork llWhen the size of the tuning fork increases, the amplitudeincreases.

aeroplane is equipped with a device / microphone thatcan detect soundthe sound is sent to the computercomputer generates waves thatproduce destructive interference

1)

2)3)4)

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

2) sound waves will be heardclearly

1) speakers must be placedfacing the audience

4) allow interference tooccur ll able to produceloud sounds

3) use a minimum of 2 loudspeakers

6) interference occurs5) sound output is loud

8) able to absorb the sound/ the sound waves

7) the floor is carpeted

10) reduce reflection of soundwaves

9) use wooden floor

12) reduce reflection of soundwaves

11) wall is padded //use curtains I I softboard

// cushions

Any 5 characterisfics &5 anslversAccept any relevant answers

4531(PP)

4s31(PP) [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 110: Penang Trial SPM 2013 Physics

MARKING SCHEME

11(a) Rate of change in momentum // lmpulsive force o I/(time ofimpact),Fs1ll

(i) Helmet - to protect the head by increasing the time oi irnpact(ii) Jacket - to protect the body from injuries, cuts, burn due to fall(iii)Gloves - to protect the hand from injuries/force(iv) Helmet, jacket and gloves increase the time of impact and

reduces impulsive force

1 80 x1 000E0L6o-

50.0 ms-1

v-u=-t

50-0=10= 5.0 ms-2

F=ma= (200x5.0)= 1000 N

M9 - Motocycle S is chosenM10 - because it has fewer number of coils, wider tyres,

smaller mass, lowest seat height

Higher spring constant ll lower naturalFewer / Lower no. of

Wide / Bigger width oftyres

Bigger surface area, bettersupport ll low pressureacts on the tyres / more friction

Smaller mass

Lower centre of gravity /more stable / safer when

7

SECTION C

4531(PP)

4s31(PP) [Lihat halaman sebelah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 111: Penang Trial SPM 2013 Physics

MARKING SCHEME

12 (a) The ratio of potential difference to current.

Length // thickness/cross sectional area ll lype of material(b) (i)

Wire P. Since I is constanl lsarne for wire P and wire Qo V = lR ll V is directly proportional to R //

the higher the V, the higher the R

M9 - Metal R is chosenMl0 - because it has low melting point, low specific heat

capacity, smal! wire diameter and high resistivity.

1+1

1+1

1+1

1+1

Can rnelt easily.

Needs a small amount of heat to

increase its temperature fi can be

heated up easily

Low specific heat

capacity

lncrease the resistance

Produces a wire of high resistance//

wire can convert electrical energy to

heat easily.

High resistivity

Correction substitutionR = V2lP

= Q4O)260

Correct answer with unit= 960C)

f=PA/ =601240R=Vll=240x240 160

= 960Ct

ChooseV= 120VP = V2lR

Correction substitutionP = fi20)2

960

Correct answer with unit= 15 W lt 15 Js-1

l=V/R= 12A196O

= 0.125 A

P=l2R= (0.125)2(960)

= 15 W tl 15 Js'1

4531(PP)

453UPP) [Lihat halaman sebelahhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 112: Penang Trial SPM 2013 Physics

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MATAYSIA

CAWANGAN PULAU PINANG

MODUL LATIHAN BERFOI(US $PM 2,O13

FIZIKKertas 3

4531t3

PERATURAN PEMARKAHAN

Kertas 3

www. myschoolchildren.com

Peraturan pernarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetakhttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 113: Penang Trial SPM 2013 Physics

t sEcroN ASKEMA FIZIK KERTAS 3

Question Marking Scheme5ub

MarkTotalMark

1(aXi) State the manipulated variable

Mass of trolley // m 1 7

(ii) State the responding variable

Acceleration of lrolley ll a ! 7

(i,,) State the fixed variable

Weight of load ll Force ll F7 L

(b) (i) Calculate all values of tm

f t*e'l1.00

0.50

0.33

0.25

0.20

3 - 5 betul { tm (ignore consistency)

1 L

(ii) Measure all values of y

Yt Cfil

13.2 (13.1 - 13.3)

7.8 (7.7 -7.e)

6.0 (5.e - 6.1)

4.5 (4.4 - 4.6)

3.6 (3.5 - 3.7)

3 - 5 betul {tmConsistency { 1m

1

L

2

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 114: Penang Trial SPM 2013 Physics

(iii) Calculate all values of a

a, cm s-2

2.40

1.20

0.80

0.60

0.48

Note: Calculate a for y in the range

5 betul lZm3 - 4 betul {t m (ignore consistency)

2

t

2

(c) (iii) Tabulate the data

/- Allphysical quantities or symbols, m ,L,x, y, and a are

tabulated

/- ettcorrect units given for m ,!-,x,y, and a

m(w) * c,g''l x, cm -l'r Cm a, cm s''

1.0 I.00 3.6 13.2 r 2.40

2.0 0.s0 3.0 7.8 1.20

3.0 0.33 2.8 6.0 0.80

4.0 0.25 2.1 4.5 0.60

5.0 0.20 1.7 3.6 0.48

1

12

(d) Draw a Graph

r' - State the correct physical quantities on each axis

Menyatakan kuantitifizik yang betul pada setiap paksi

/- State the correct unit

Menyatakan unit yang betul

/ - Using an even scale

Menggunakan skala genap:

Plot the point correctly

Plot titik dengan betul// - All the point plotted correctly

Semua titik di plot dengan betul

/ - + point ploted correctly

4 titik diplot betul.

/ - Draw a best fit straight line

Lukis garis penyesuaian terbaik

/- Minimum size of the graph is 5 X 4 squares of 2 cm X 2 cm

Saiz minimum graf ialah is 5 X 4 petak 2 cm X 2 cm

5 5

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 115: Penang Trial SPM 2013 Physics

t Score ( /') Mark

7

5-63-4

2

1

0

5

4

3

2

1

0

(e) State the correct relationship

a is directly proportional ,o * // directly proportianal

a berkadar terus dengan *, ttberkadar terus

I syarat - graf mesti lalu (0,0]- lain jawapan reject J

I Note : Graf lurus tak lalu (0,0) tapi pelajar jawab,

V increasing linearly to 0 - Reject I '

11

TOTAL 16

2.(aXi) Decrease 1 1

( ii)Show extrapolation line on graph

1.00 vL

72

(iii) Electromotive force (e.m.f) 1 1

(b)(i)

Show a big triangle on graph

Substitution :

0.50-1.00IIL - 0.73-0.00

m = -0.585 O@ -0.685 VA-l(Answer with correct unit )

1

7

1

3

(ii) r = 0.585 O @ 0.685 \fl (Answer with correct unit) 1 1

(c Xi)

Substitution :

1.00 = V+(0.90X0.58s)

Answer : 0.384 V/0.38 V (Answer with correct unit)

1

L

2

(ii)0.422 0Note: Accept e.c.f (error carried fonrard)

1 1

(d)

Eyes position must be perpendicular to the scale of ammeter

/voltmeter when taking the measurements.//Make sure theconnection is tight .l/Do repeated reading of the potentialdifferenc€, V for each currentflow for the three times and findthe average value.

(Choose any one

1 1

Total L2

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 116: Penang Trial SPM 2013 Physics

3(a)State the correct lnference:

The pressure in liquid depends on the density of liquid .1 L

3(b) State the correct Hypothesis:

when the density of liquid increases , the pressure also increases! 1

3(cXi) State the aim of the experirnent :

To investigate the relationship between the density of the liquidand the pressure.

1 L

(ii) State the variables in the experiment:

Manipulated variable: density / mass of salt

Responding variable: pressure

Fixed variable : depth

1

1

2

(iii) List the apparatus and material *

Meter rule, manometer, measuring cylinder, water, sal! triplebeam balance, thistle funnel, mercury

1 7

(iv) Arrangement of apparatus

Meter rule

Pembaris meterRubber tube

Tiub getah Measuring cylinde

Selinder penyukatManometer

Tv

IThistlefunnel

tisel

MercuryRaksa

Rubber membrane

Membran getah

www. myschoolchild ren.com

1 1

(vi) Procedure of experiment

State how to control the manipulated variable

The measuring cylinder is filled with water of volumc, V = 250 mland mixed with salt of mass 10 g.

lmmersed the thistle funnel into the water at the depth of water,h=30cm.State how to measure the responding variable

Measure the diffrence lenglh of mercury columft,y , at the

L

L

3

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 117: Penang Trial SPM 2013 Physics

manometer and record the data.

Repeat the experiment

Repeat the experiment with different mass of salt m = 20g, 30g,40g and 50g.

t

Tabulating data

mass,m /gor density/gcm-'

Difference length ofmercury column ,y / cm

10

20

30

40

50

Accept: without unit

1 1

Analysing data

Y /cm

// Pressure, Pa

m/e l/ density, g cm-3

Accept: without unit or reverse axis

1 1

TOTAL 12

4. lnference:

The output voltage of the transformer depends on the number ofturns of the secondary coil.

1 L

Hypothesis:

The output voltage of the transformer increases as the number ofturns of the secondary coil increases

7 t

Aim of the experiment :

To investigate the relationship between the number of turns ofthe secondary coil and output voltage of a transformer.

1 1

Varlables in the experiment:

Manipulated variable: the number of turns of the secondary coil,

N

Responding variable: The output voltage, V

Fixed variable: number of turns of the primary coil I the inputvoltage.

1

1

2

List of apparatus and materials:

low a.c power voltage, insulated copper wire, iron-core, a.ct 1

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 118: Penang Trial SPM 2013 Physics

tvoltmeter and connection wire"

Arrangement of the apparatus:

Low uoltar0n-c0re

power,supply Clip

Primary coil

Secondary coilVollmeter

1 1

Procedure:

The number of turns of the primary coil No = 150'turns.

The number of turns of the secondary coil N, = 20 turns

The low voltage of a.c power supply is switched on.

The reading of the voltmeter is measured , V

The experiment is repeated with N, = dg, 50, 80 and 100 turns

(accept : step-down transformer)

L

!1

3

TabulatinB data

1 1

Number of turn of secondarycoil, N

Outputvoltage, V lV

20

40

50

80

100

Analysing data

V (V)

ORN

stated : draw a graph of V against N

1 L

TOTAL 12

free Q papeis, kee skerna al : vd\riw.tl'iyschoolchiiiil'en.corri

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 119: Penang Trial SPM 2013 Physics

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA.PENGETUA SEKOTAH MENENGAH MALAYSIACAWANGAN PUTAU PINANG

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013JADUAL SpEStFtKASt UJTAN pHyStCS 453U1

API.I'KASI CATATAN

KUALITATIF KUANTITATIF

R 5 T R s T R S s T

l.INTRODUCflON OF

PHYSICS

1 1 1 3

2. FORCE AND MOTION 1 1 2 1 1 1 7

3. FORCES AND

PRESSURE

1 1 1 1 1 1 1 1 I

4. HEAT L 2 1 1 5

5. LIGHT 1, 1 1 1 1 5

6. WAVES L 1 2 1 1 1 7

7. ELECTRICITY 1 t 1 1 4

8. ELECTROMAGNTNSM 1 1 1 1 4

9. ELESTRONICS 1 1 7 1 4

10. RADIOACNVITY t 1 1 3

IUMIAH 10 3 1 L2 4 4 5 3 4 4 50

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 120: Penang Trial SPM 2013 Physics

-{,JADUAL SPESTF|KASI UJTAN pHyStCS 4s31/2

BAHAG|ATy A

BAUAqnN B

't .,,r,. : ,3 '.4', '

.-,i, '.r.;6 i,

ASPEK P K A P K A P K A P K A P K S P K S P K A M P A R

2 2 1 1 3 1 1 4 1 2 4 1 2 5 1 2 5 1 1 2 6 L 4 7

JUM IAHMARKAH

4 5 6 7 8 8 10 t2 50

R s T R s T R s T R s T R s T R s T R s T R s T

4 3 2 3 2 1 4 2 1 4 3 1 4 2 2 2 5 3 4 3 5 50

JUMTAH

MARKAHt 4 5 10

R S T R s T R s T R s T

SOAIAN 1 1 2 2 2 2 1 2 4 4

SOAIAN 2 1 2 2 2 2 1 2 4 4

a.._

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 121: Penang Trial SPM 2013 Physics

BAHAGIAN C

*p

JUM IAHMARKAH

1 4 5 10

R s T R s T R s T R s T

SOALAN 3 1 2 2 2 2 L 2 4 4

SOATAN 4 1 z 2 2 2 1 2 4 4

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 122: Penang Trial SPM 2013 Physics

o 5r z

o *r z

Vt o -r z

a o *r z

MA

RK

AH

1..

FI

ME

MB

UA

T

INF

ER

EN

S

PH

Ia

ME

NG

EN

AL

PA

ST

I

EK

SP

ER

IME

NN

Fts

aI

ME

MB

UA

T

HIP

OT

ES

IS

,\,N

I(,

ME

NG

EN

AL

PA

ST

I

P/U

BA

H

It

ai

ME

ND

EF

INIS

I

P/u

eaH

N'

N'

I

ME

NG

AW

AL

P/U

BA

H

HF

II

ME

MIU

H R

AD

AS

HH

ME

NE

RA

NG

KA

N

PR

OS

ED

UR

PP

(,l

a \tM

EN

GU

MP

UL

DA

N M

ER

EK

OD

DA

TA

tsts

LN I o)ur

ME

NG

AN

ALI

SIS

DA

TA

II

tt a C't

ts I N

ME

MB

UA

TK

ES

IMP

UI.A

N

Hts

Fo , P

ME

NY

AT

AK

AN

PR

OS

ED

UR

ME

NA

MB

AH

KA

N

KE

JIT

UA

N

F N'

F N'

P NP C

IIJU

MI.A

H

t> IB lv, lx Im ltt

,,. lc E t,tr

t> l2

la- l> ltr, lc t> IF lq l1'

.lmlu

tl- Ir IF lt, l- lc Itr

- IE lu Ir t< ltjt E l\. ltrl

t

i i

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly