26
MAJLIS PENGETUA CAWANGAN SEKOLAH MALAYSIA PULAU PINANG MODUL PENILAIAN SPM 2OI3 124911 SEJARAH Kertas I I jam 1. 2. 3. Satu jam JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU Modul ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jowapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas iawapan o bj e kt if y ang di s e di akon. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. www. myschoolchildren.com Modul Penilaian ini mengandungi I 4 halaman bercetak 4. Hak Cipta MPSM Pulau Pinang 2013 [Lihat halaman sebelah

Penang Trial SPM 2013 Sejarah

  • Upload
    bdy3372

  • View
    407

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penang Trial SPM 2013 Sejarah

Citation preview

MAJLIS PENGETUACAWANGAN

SEKOLAH MALAYSIAPULAU PINANG

MODUL PENILAIAN SPM 2OI3124911

SEJARAHKertas II jam

1.

2.

3.

Satu jam

JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU

Modul ini mengandungi 40 soalan.

Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jowapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap

soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas iawapano bj e kt if y ang di s e di akon.

Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian

hitamkan jawapan yang baharu.

www. myschoolchildren.com

Modul Penilaian ini mengandungi I 4 halaman bercetak

4.

Hak Cipta MPSM Pulau Pinang 2013 [Lihat halaman sebelah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

124911

1 Apakah fungsi ziggurat dalam tamadun Mesopotamia?

A Pusat ibadat

B Pusat penempatan

C Pusat intelektual

D Pusat pertanian

SULIT

2 Maklumat berikut berkaitan dengan pemikiran yang mempengaruhi kepercayaan

masyarakat tamadun Hwang Ho.

Shang-tiTien

Apakah kesan daripada kepercayaan tersebut ?

A Feng Hsui

B Tulang oracle

C Ying dan Yang

D Mandat daripada tuhan

3 Maklumat berikut menunjukkan undang-undang tamadun awal

o Hukum Kanun 12o Titah Perintah Raja - Tiang Asoka

Apakah persamaan undang-undang tersebut?

A Mengekalkan kesetiaan rakyat

B Memudahkannya dibaca rakyat

C Melambangkan kekuasaan raja

D Memastikan kesejahteraan raja

4 Mengapakah pendidikan di Sparta mementingkan latihan fizikal dan kemahiran

menggunakan senjata ?

A Melatih pemimpin benruibawa

B Melahirkan individu seimbang

C Mengukuhkan undang-undang

D Menanam semangat kesetiaan

2SULIT 124911http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

5

SULlT

Binaan berikut merupakan monumen yang dihasilkan oleh masyarakat tamadun awa!.

o Acropoliso Aqueducto Colloseum. Tembok Besar China

Apakah sikap masyarakat ini yang dapat dicontohi daripada pembinaan tersebut ?

I Kebijaksanaan merancang

ll Kepimpinan benrvibawa

lll Ketahanan hadapi cabaran

lV Kepatuhan undang-undang

A ldanllB ldanlVC ll dan lll

D lll dan lV

6 Bahasa berikut digunakan secara meluas dalam kerajaan awal Asia Tenggara.

Apakah X ?

A Bahasa Sanskrit

B Bahasa Melayu

C Bahasa Arab

D Bahasa Cina

o Digunakan dalam perdagangan

o Merupakan bahasa perhubungan

o Diguna pada batu bersurat di Srivijaya

SULIT 1249t1http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1 SULIT

7 Maklumat berikut terdapat dalam monumen keagamaan kerajaan awat Asia

Tenggara.

. S,/a

. Samadhio Panna

Apakah kaitan setiap tingkat tersebut?

A Tahap kehidupan

B Tahap kekayaan

C Tahap kesenian

D Tahap kesetiaan

B Apakah kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kabilah pada

Zaman Jahiliah ?

A Membunuh bayi perempuan

B Menyembah berhala

C Mengamalkan riba

D Merompak kafilah

I Nabi Muhammad s.a.w menggunakan kebijaksanaan semasa berdakwah di Makkah.

o Dakwah secara berhikmah

Tidakmemaksa

Pujukan

a

a

Apakah kesan pendekatan tersebut ?

A Pengaruh nabi semakin kuat

B Penerimaan terhadap lslam

C Peningkatan tahap keimanan

D Pembukaan semula Kota Makkah

4SULIT 1249t1

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

11

124911

10 Maklumat menunjukkan sistem perundangan di Madinah dan Malaysia.

Madinah Malaysia

Piagam Madiah Perlembagaan Malaysia

Apakah persamaan tersebut?

A Kekebalan ketua negara

B Pemisahan kaum

C Pengagihan kuasa

D Kebebasan beragama

Khutbah haji terakhir Nabi Muhammad

Apakah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada umatnya ?

A Al Quran dan sunnah..

B Cap mohor

C Masjid Nabawi

D Piagam Madinah.

Khalifah AIi bin Abu Talib sanggup menghentikan peperangan apabila

pihak lawan mengangkat al-Quran.

Apakah sifat yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut?

A Menghormati hak

B Mudah memaafi

C Cepat mengalah

D Cintakan perdamaian

SULIT

12

SULIT 1249t1http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1 suLtr

13 Rajah berikut menunjukkan sistem peredaran darah yang diperkenalkan oleh tokoh

perubatan pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah.

Siapakah tokoh tersebut ?

A lbn al - Nafis

B lbn Jarih

C Wasil ibn Atta

D lbn Zihat al - Zuhri

14 Maklumat berikut menunjukkan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Apakah Y ?

A Arab

B lndia

C Parsi

D China

kr.fr *Llillrilcr'

Penemuan Batu Nisan Malik al-Salih

Penemuan Batu Nisan Malik lbrahim

SULIT 1249t1http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

15 Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka merujuk kepada

A undang-undang bertulis

B undang-undang negeri

C undang-undang tidak bertulis

D undang-undang perdagangan

SULIT

16 Andaikan anda ditugaskan untuk membuat satu persembahan tarian yang

mengambarkan sifat kepahlawanan.

Apakah jenis tarian yang menggambarkan sifat tersebut ?

A Tarian zapin

B Tarian dabus

C Tarian inang

D Tarian joget

17 Apakah situasi golongan petani ketika zaman gelap di Eropah ?

I membayar cukai tinggi kepada tuan tanah

ll mendapat perlindungan daripada pihak gereja

Ill melibatkan diri dalam perdagangan

IV mencari perlindungan daripada tuan tanah

A ldanll

B ldanlV

C ll dan lll

D lll dan lV

1B Raja Henry Vlll telah memutuskan hubungan England dengan Gereja Roman Katolik

di Rom.

Apakah kesannya?

A Pengukuhan kuasa politik

B Menyokong usah a Counter Reformation

C Melangsungkan upacara perkahwinan

D Menjadi pusat penyebaran agama

SULIT 124st1http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1 SULIT

19 Mengapakah penjajah British memberi tumpuan kepada pembangunan bandar di

kawasan Pantai Barat Tanah Melayu?

A Merupakan kawasan strategik

B Mempunyai kekayaan hasil bumi

C Mempunyai kemudahan infrastruktur

D Merupakan pusat tumpuan penduduk

20 Mengapakah jalan raya bertambah popular pada awa! abad ke-20 ?

A pengenalan kenderaan bermotor

B peningkatan hasil perladangan

C perjalanan lebih cepat

D polisi pihak British

21 Bagaimanakah pemilihan golongan Mandarin di Vietnam?

A Pewarisan

B Pelantikan

C Pertarungan

D Peperiksaan

22 Apakah kelebihan novel ini terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara?

Noli Me Tangere ----* Jose Rizal

A Menjadi inspirasi

B Menggabungkan gerakan

C Meningkatkan pendidikan

D Mencetuskan idea revolusi

B

SULIT 124911http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

23 Mengapakah kegiatan berpersatuan kurang mendapat sambutan di Sabah?

A Taraf ekonomi tidak stabil

B Tiada pemimpin benvibawa

C Taraf pendidikan rakyat rendah

D Tiada perpaduan rakyat

24 Apakah kesan dasar British dalam pentadbiran di Tanah Melayu?

A Melahirkan pemimpin benvibawa

B Memajukan pendidikan

C Membaiki taraf hidup

D Meningkatkan jumlah imigran

25 Maklumat berikut berkaitan dengan pelantikan Yang Dipertuan Besar di Negeri

Sembilan.

. Tidak diwarisi

. Dipilih oleh Undang

Apakah aspek penting yang dapat dikaitkan dengan pelantikan tersebut?

A Jati diri

B Autokrasi

C Patriotisme

D Demokrasi

SULIT

SULIT 1249t1http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

26 sultan Abu Bakar merupakan pemerintah negeri Johor.

27

Apakah sumbangan penting tokoh tersebut?

A Meneruskan warisan Kesultanan Melayu Melaka

B Membentuk Sistem Jemaah Menteri

C Memperkenalkan perlembagaan bertulis

D Mengukuhkan sistem raja berkuasa mutlak

www. myschoolqh ildren. com

Apakah pertubuhan Melayu yang menyokong penubuhan Malayan Union ?

A Parti Kebangsaan Melayu Melaya (PKMM)

B Parti Kemerdekaan Malaya (lMP)

C Pasukan Wataniah Pahang

D Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)

Apakah tuntutan Raja-Raja Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948?

I Memberikan pendidikan tinggi kepada orang Melayu

ll Memerdekakan Tanah Melayu

lll Melindungi ketuanan Melayu

lV Mengembalikan semula kuasa Raja-Raja Melayu

A ldanllB ldanlV

C ll dan lll

D ll! dan lV

28

SULIT

SULIT10

1249t1http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

29 Mengapakah Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) dianggap

titik permulaan kerjasama kaum di Tanah Melayu?

A Keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu

B Kesanggupan UMNO berunding dengan kaum lain

C Kemerdekaan kepada Tanah Melayu

D Kerjasama dalam Parti Perikatan

30 Maklumat berikut berkaitan kerakyatan ius so/i .

Raja-Raja Melayu

dimasukkan dalam

menerima tuntutan kerakyatan jus soli yang

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1gST.

Mengapakah Raja-Raja Melayu sanggup menerima tuntutan tersebut?

A Kesetiaan kepada Persekutuan Tanah Melayu

B Kerjasama dalam Parti Perikatan

C Kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf

D KesanggupanmembangunkanPersekutuanTanahMelayu

Apakah faktor pembentukan Malaysia dari segi politik?

A Menggalakkan kemajuan ekonomi

B Mengimbangi komposisi penduduk

C Merapatkan jurang pembangunan

D Menghalang pengaruh komunis

Mengapakah Sarawak dan Sabah menolak cadangan pembentukan Malaysia?

A Tiada keyakinan mentadbir

B Tiada kebebasan bersuara

C Membentuk penjajahan baru

D Membentuk Persekutuan Borneo

SULIT

31

32

SULIT11

124911http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1 suLtr

33 Maklumat berikut berkaitan dengan keistimewaan kepada Sarawak dan Sabah.

Tokoh A : Kita berjaya mendapat kuasa mengawal hal imigresen

Tokoh B : Kita juga diberi kuasa mengawal perkhidmatan awam

Tokoh C : Nampaknya tindakan kita tepat.

Perbincangan tersebut merujuk kepada

A Suruhanjaya Reid

B Suruhan jaya Cobbold

C Perjanjian Malaysia 1963

D Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Maklumat berikut merujuk peranan Yang Di-Pertuan Agong.

YANG DI.PERTUAN AGONG

Ketua Tertinggi

Angkatan Bersenjata

Ketua Agama lslam bagi Pulau

Pinang dan Melaka

35

Apakah X?

A Menyusun pentadbiran

B Merangka perlembagaan

C Mengisytiharkan darurat

D Menabalkan Sultan

Maklumat berikut menujukkan sistem pilihan raya di Malaysia.

Pilihan raya

60 hari Semenanjung Malaysia

90 hari Sarawak dan Sabah

Mengapakah pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh tersebut?

A Kehilangan sokongan

B Kes kematian

C Pemecatan daripada parti

D Penyertaan parti politik lain

SULIT12

124911http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

36

37

3B

39

Apakah fungsi penubuhan Lembaga pertubuhan

Pembangunan Malaysia Kedua?

A Melibatkan petani dalam koperasi

B Menggalakkan penyelidikan pertanian

C Memajukan pekebun kecil

D Membasmi kemiskinan

Apakah kesan Peristiwa 13 Mei 1969 kepada negara?

A Dasar pembangunan Nasional

B Rukun Negara

C Dasar Kependudukan

D Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Mengapakah Malaysia menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika

Selatan?

A Menghalang kemajuan ekonomi negara

B Bertentangan dengan prinsip PBB

C Mencabuli hak asasi manusia

D Menyekat pengaruh politik

Tangkai padi dalam logo di atas melambangkan

A kedaulatan sultan

B kekayaan sumber

C keanggotaan negara

D matlamat penubuhan

SULIT

Peladang (LPP) dalam Rancangan

SULIT13

1249t1http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

K-ekonomi

K-masyarakat

Mewujudkan masyarakat

Malaysia maju dan saintifik

1249t1

40 Maklumat berikut menunjukkan cabaran masa depan Malaysia.

Apakah sumber utama bagi menjayakan matlamat tersebut?

A Multimedia

B Modal lnsan

C Moda! lntelek

D Mobiliti sosial

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

SULIT14

1249t1http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT1249t2SEJARAHKERTAS 2MASA 2 % JAM

1249t2

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA(CAWANGAN PULAU PINANG)

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

SEJARAHKERTAS 2

DUA JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

2.

Kertas soalan ini mengandungi duabahagian ; Bahagian A dan Bahagian B

Jawab semua soalan dalam Bahagian Adan tiga soalan dalam Bahagian B.

Jawapan Bahagian A hendaklah ditulisdalam ruang yang disediakan dalamkertas soo'r,'?.

Jawapan Bahagian B hendaklah ditulispada kertas jawapan berasingan yangdisediakan.

Kertas soalan ini hendaklah diikat dandihantar bersama-sama kertas jawapanBahagian B.

Markah yang diperuntukkan bagi setiapsoalan atau ceraian soalan ditunjukkandalam kurungan.

www. mvschoolchildren.com

3.

4.

5.

6.

U ntuk Kegunaan Pemeriksa

Bahagian SoalanMarkahPenuh

MarkahDiperoleh

A

1

2

3

4

B

5

6

7

8

I

10

11

Jumlah

Modul latihan berfokus ini mengandungi 8 halaman bercetakSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

Bahagian A[40 markah]

Jawab semua soalan

1. Rajah berikut menunjukkan struktur sosial masyarakat Hwang Ho.

(a) Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat di atas.

1249t2

(i)

(ii)

[2 markah]

(b) Nyatakan dua kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Hwang Ho.

[2 markah]

(c) Apakah keistimewaan bandar Anyang sebagai sebuah negara kota dalam tamadunHwang Ho?

(i)

(ii )

(i)

(ii)

[2 markah]

(d) Senaraikan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian.

(i)

(ii)

[2 markah](e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun Hwang Ho yang boleh

diteladani oleh masyarakat Malaysia pada hari ini?

(i)

(ii)

[2 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT 1249t2

Zaman Pertengahan penting kerana telah menyediakan asas bagi suatu perubahan yang besarkepada masyarakat dan budaya Eropah.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap?

(i)

[1 markah]

Senaraikan ciri utama Zaman Gelap di Eropah.

(i)

(ii)

[2 markah]

(c) Nyatakan ciri persamaan antara sistem feudal Eropah dengan masyarakat Melayutradisiona!.

(i)

(ii)

[2 markah]

(d) Berikan sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu meluas pada Zaman Gelap.

(i)

(ii )

[2 markah]

(e) Pada pendapat anda, apakah ikhtibar yang dapat diperoleh generasi muda pada hari inidaripada Zaman Gelap yang melanda Eropah pada kurun ke-S Masihi?

(i)

(ii)

(iii)

[3 markah]

(b)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT 1249t2

Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan merupakan satu sistem

pemerintahan yang bercorak demokrasi.

Nyatakan kedudukan Yang Dipertuan Besar dalam Sistem Adat Perpatih.

(i)

3.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

[1 markah]

Namakan dua luak utama di Negeri Sembilan.

(i)

(ii )[2 markah]

Nyatakan peraturan hidup yang lahir daripada amalan Adat perpatih.

(i)

(ii )[2 markah]

Jelaskan pelaksanaan amalan demokrasi dalam pemilihan pemimpin di Negeri Sembilan.

(i)

(ii)

(iii )[3 markah]

Sebagai generasi muda pada hari ini, mengapakah kita wajar mempertahankan sistempemerintahan demokrasi?

(i)

(ii)[2 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT 1249t2

4.

(a) Apakah tujuan pembentukan Suruhanjaya Reid?

(i)

Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956.

[1 markah]

(b) Namakan dua ahli Suruhanjaya Reid.

(i)

(ii )

[2 markah]

(c) Nyatakan dua isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid dalammelaksanakan tugasnya.

(i)

(ii )

(d)

[2 markah]

Jelaskan perkara yang telah dicapai secara tolak ansur oleh Suruhanjaya Reid.

[2 markah]

kan anda seorang pemimpin, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasiang permasalahan?

[3 markah]

(e)

(i)

(ii )

Andaisebar

(i)

(ii)

(iii )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

5.

1249t2

Bahagian B

Jawab TIGA soalan sahaja

[60 markah]

Pertemuan antara suku Aus dan Khazrq dengan Nabi Muhammad s.a.w di Aqabah padatahun 621 Masihi telah membuka lembaran biru dalam sejarah Madinah.

(a) Senaraikan isi perjanjian Aqabah Kedua.

[ 6 markah ]

(b) Terangkan sebab Nabi Muhammad dan orang-orang lslam berhijrah dari Makkah keMadinah.

[B markah]

(c) Pada pandangan anda, apakah pengajaran yang diperoleh daripada peristiwahijrah?

[6 markah]

lslam adalah agama yang cinta akan keamanan. Di Asia Tenggara, pendakwah lslamtelah menyebarkan ajaran lslam dengan aman dan mudah diterima oleh masyarakat.

(a) Terangkan cara penyebaran agama lslam di Asia Tenggara.

[8 markah]

(b) Huraikan pengaruh lslam terhadap bidang politik dan ekonomi di Asia Tenggara.

[6 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan bagaimanakah nilai-nilai lslammempengaruhi cara hidup masyarakat di Asia Tenggara?

[6 markah]

6.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t2

7 . Dasar British terhadap pertanian secara tidak langsung telah meninggalkan kesan positifterhadap masyarakat Melayu.

(a) Jelaskan bukti yang menyokong pernyataan di atas.[6 markah]

(b) Terangkan dasar British terhadap pekebun kecil di Tanah Melayu.

[B markah]

(c) Sebagai pemimpin, apakah yang akan anda lakukan bagi membantu para petani diMalaysia?

[6 markah]

8. Akhbar, majalah dan novel memainkan peranan penting dalam menyemarakkansemangat kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun 1930-an. www.myschoolchildren.com

(a) Terangkan isu yang dibangkitkan oleh akhbar Melayu pada masa itu.

[8 markah]

(b) Jelaskan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel di Tanah Melayupada tahun 1930-an.

[B markah]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah akhbar masih lagi sesuai untuk menaikkansemangat cinta akan tanah air sehingga hari ini?

[4 markah]

9. Tunku Abdul Rahman telah menyetujui gagasan Malaysia pada27 Mei 1961 danmencadangkan pembentukannya dalam majlis makan tengah hari anjuran PersatuanWartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi, Singapura.

(a) Huraikan faktor ke arah pembentukan Malaysia.[8 markah]

(b) Jelaskan reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia.[6 markah]

(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda pada hari ini dapatmempertahankan kedau latan Malaysia?

[6 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT 1249t2

10. Pembangunan sosial penting dalam pembangunan dan perpaduan negara. Oleh itu, dasarpembangunan sosial dilaksanakan dalam pelbagai bentuk.

(a) Terangkan langkah yang telah dilaksanakan untuk memajukan Bahasa Melayu.

[8 markah]

(b) Pada pendapat anda, bagaimanakah sukan dapat memupuk perpaduan dalamkalangan rakyat Malaysia?

[6 markah]

(c) Sebagai seorang pelajar, apakah tanggungjawab anda untuk memastikan perpaduandalam kalangan rakyat terus terpelihara?

[6 markah]

11. Jadual berikut menunjukkan pertubuhan serantau yang disertai Malaysia.

Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA)Malaysia, Filipina dan lndonesia (MAPHILINDO)Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

Apakah kepentingan Malaysia menyertai pertubuhan serantau tersebut?[8 markah]

Mengapakah pertubuhan MAPHILINDO dan ASA gagal berperanan sebagaipertubuhan serantau?

[6 markah]

Bagaimanakah anda sebagai warganegara Malaysia, dapat merealisasikansemangat setiakawan melalui hubungan serantau?

[6 markah]

SOALAN TAMAT

(a)

(b)

(c)

Nama Pertubuhan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t3

SULIT

12+9t3

SE'ARAH

KERTAS 3

MASA 3 JAM

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

(CAWANGAN PULAU PINANG}

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2A13

SEJARAH

KERTAS 3

3 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOAljN /IV/ SEHINGGA DIBERITAHU

t. Kertas soalan ini mengandungi satu soalandan kerangka jawapan.

Jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei.

Calon dikehendaki menjawab mengikutkerangka jawapan yang disediakan.

Markah yang diperuntukkan adalah ditunjukkandalam kurungan. Calon dinasihatkan supayamenjadikan peruntukan markah tersebutsebagai panduan semasa menulis jawapan.

Calon boleh merujuk daripada pelbagai sumberyang berkaitan semasa rnenjawab tugasan.

Calon dibenarkan membawa masuk buku teks,bahan bacaan ilmiah dan bahan bercetak yangberkaitan ke dalam bilik / dewan peperiksaan.

Calon dilarang membawa masuk peralatanelektronik ke dalam dewan / bilik peperiksaaan.

www.myschoolchildren.com

2.

3"

4.

5.

o.

7.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa

Bahagian SoalanMarkahPenuh

MarkahDiperoleh

Pengenalan 1 5

lsi danHuraian

2 30

3 15

4 15

5 10

6 10

7 10

Rumusan I 5

Jumlah 100

Modul latihan berfokus ini mengandungi (4) halaman bercetak

SULIThttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

[ 100 markah ]

Jawab semua soa/an

TEMA 11 : Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia

Berdaulat

TAJUK 11.1 : Kesedaran dan Pembinaan Negara dan Bangsa

124,gt3

Soalan Umum:

Ciri-ciri negara dan bangsa Malaysia telah diasaskan sejak zaman Kesultanan Melayu

Melaka, semasa penjajahan Barat, dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan

pembentukan negara Malaysia. Proses pembinaan negara dan bangsa Malaysia yang

bersatu padu dan progresif masih berterusan dan mampu membantu negara mencapai

kegemilangannya.

Soalan Khusus:

Huraikan ciri-ciri negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan

menghubungkaitkannya dengan kegemilangan Malaysia pada hari ini.

SULIThttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Peringatan : Calan hendaktah meniawab berdasafi<an kemngka jawapan di bawah.

Pengenalan

IsI dan Huraian

Memahamikehendaktugasan soalan

1. PengenalanKonsep negara bagi masyarakatMelayu tradisional berbeza daripadanegara moden pada hari ini.Jelaskan konsep negara dan bangsadalam masyarakat Melayu tradisional.

5 markah

Mernahamilatar belakangpembentukannegara danbangsa.

2. Latar belakang pembinaan negaradan bangsaSetiap negara mempunyai latarbelakang sendiri dalam pembinaannegara dan bangsa. Bincangkan latarbelakang pembinaan negara danbangsa berikut:i) ltaliii) Jermaniii) Kerajaan lslarn Madinahiv) Negara Malaysia

30 markah

Menganalisis ciri-ciri negara danbangsa dalamKesultananMelayu Melaka.

3. Ciri-ciri negara dan bangsa zamanKesultanan Melayu Melaka

Huraikan ciri-ciri pembinaan negaradan bangsa pada zaman Kesultan6nMelayu Melaka.

15 markah

Mengaplikasicara pembinaannegara danbangsa

4. Pembinaan negara dan bangsaMalaysia dianggap istimeyyaberbanding dengan negara lain

Apakah keistimewaan cara pembinaannegara dan bangsa Malaysia.

15 markah

Menilai kejayaanMalaysiasehingga kini.

5. Sejak pernbinaan negara dan t

bangsa Malaysia, negara kita telah I

mencapai kegemilangan dalam I

pelbagai bidang I

Berdasarkan pengetahuan sejarah I ,o markahanda, nyatakan kejayaan negara danbangsa Malaysia yang dapatdibanggakan oleh generasi pada hariini.

1249t3

SULIThttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Mencipta /Menjana ideamenjadikanMalaysia sebagaisebuah negaraaman danmakmur.

6. Malaysia menghadapai pelbagaicabaran dalam mengekalkankeamanan dan kemakmuran negara

. Jelaskan cabaran yang dihadapioleh Malaysia untuk mengekalkankeamanan dan kemakmurannegara.( 5 markah )

o Nyatakan langkah-langkah untukmengatasi cabaran di atas.( 5 markah )

10 markah

Menghayati nilai-nilai murni /iktibar /patriotismedaripadapembinaannegara danbangsa

7. Nilai-nilai murni /iktibar / patriotisme daripadaNyatakan nilai-nilai murni / iktibar Ipatriotisme yang diperoleh daripadapembinaan negara dan bangsaMalaysia dalam melahirkanwarganegara yang patriotik.

10 markah

Kesimpulan

Merumus secarakeseluruhan isiyang telahdibincangkan

8. Rumusan. Pengetahuan yang diperoleh.. lktibar kepada diri, bangsa dan

negara.o Harapan untuk masa depan

Malaysia yang lebih cemerlang.

5 markah

1249t3

SULIThttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly