25
SULIT 4541tl KIMIA KERTAS 1 MASA 1 y4 JANI lltr Aa lt -f ,i t, I MAJLIS PENGETUA SEKOLAFI MENENGAH (CAWANGAN PULAU PINANG) MODUL LATIHAN BERFOI(US SPM 2013 1. 2" KIMIA KERTAS 1 1 JAM 15 MINIIT JANGAN BUKA KERTAS SOAI-AI\ INI SEHINGGA DItsERITAHU Kertas soalan ini adalah dalarm dwibahasa. Soalan dalam Bahasa lnggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. www. myschoolchildren.com Kertas soalan jni rnengandungi 25 halaman bercetak Hakcipta MPSM Pulau Pinang 2013 [Lihat halaman sebelah more examination papers at : www.myschoolchildren.com

Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 1/25

SULIT4541tlKIMIA

KERTAS 1

MASA 1 y4 JANI

lltr Aa lt-f!,i t, I

MAJLIS PENGETUA SEKOLAFI MENENGAH(CAWANGAN PULAU PINANG)

MODUL LATIHAN BERFOI(US SPM 2013

1.

2"

KIMIA

KERTAS 1

1 JAM 15 MINIIT

JANGAN BUKA KERTAS SOAI-AI\ INI SEHINGGA DItsERITAHU

Kertas soalan ini adalah dalarm dwibahasa.

Soalan dalam Bahasa lnggeris mendahului soalan yang sepadan dalam BahasaMelayu.

3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

www. myschoolchildren.com

Kertas soalan jni rnengandungi 25 halaman bercetak

Hakcipta MPSM Pulau Pinang 2013 [Lihat halaman sebelah

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 2: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 2/25

2

1 Which of the following substances exists as atom at room lemperature?

Antara bahan berikut yang manakah wujud sebagai atom pada suhu bitik?

A Water

Air

B Helium

Helium

C NaphthaleneNaftalena

D Sodium chlorideNatrium klorida

2 The melting point of substanceZ is 80oC.

Which of the following diagrams represents the physical state of substanceZat 60 oC?

Takat lebur bahan Z ialah 80oC.

Antara rajah berikut, yang manakah mewakili keadaan fizikal bahan Z padasuhu 60 "C?

ffipD

%EECOx

x

3 The mass of an atom of element Q is ten times greater than the mass of a magnesiumatom.What is the relative atornic mass of atom Q?

[Relative atomic mass : Mg, 24]

Jisim bagi satu atom unsur Q adalah sepuluh kali lebih besar daripada jisirnbagi satuatom magnesium.

Apakah jisim atom relatif bagi atom Q?

[Jisirn atom relatif : Mg,24l

A12

824

c 120

D 240

()o() o

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 3: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 3/25

3

4 The relative formula mass of hydrated X carbonate, X2CO3.1OH2O is 286.What is the relative atomic mass of element X?

[Relative atomic mass: H, 1; C,1Z; O,16]

Jisim formula relatif bagi X karbonat terhidral X2CO..10H2O adalah286"Berapakah jisim atom relatif bagi unsur X?

[Relative atomic mass: H, 1; C,12; O,16]

A23

826

c 120

D 240

Dlagram 1 shows the formula of an lonic compound.

Rajah 1 menunjukkan formula satu sebatian ion.

Diagram 1

Rajah 1

lf the charge of ion X is +3, what is the charge of ion

Jika cas bagi ion X ialah +3, apakah cas bagi ion Y?

A -1

B -2

c -3

D -4

What is the monomer of natural rubber?

Apakah monomer bagi getah asli?

A ButeneButena

B GlucoseGlukosa

C lsoprenelsoprena

D Amino acid

Asid amina

Y?

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 4: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 4/25

MCl4 is a covalent compound.

which of the following statements is true about the compound Mcl4?

MCl4 ialah sebatian kovalen.

Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang sebatian MCl4 ?

A Can dissolve in waterBoleh larut dalam air -

Has high melting pointMempunyai takat lebur yang tinggi

Can conduct electricity in solid stateBoleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal

Has weak interrnolecular forces of attraction

Mempunyai daya tarikan antara molekul yang lemah

Diagram 2 shows the symbol of two elements.

Rajah 2 menunjukkan simbol bagi dua unsur.

Diagram 2Rajah 2

Which of the followinE staternents is true about elements Q and R?

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang unsur-unsur Q dan R?

A Q is more reactive than R

Q lebih reaktif daripada R

B Q reacts with R to form a compound with the formula QRQ bertindak balas dengan R membentuk sebatian yang berformula QR

C The atomic size of Q is bigger than the atomic size of RSaiz atom Q lebih besar daripada saiz atom R

D Both elements Q and R react with water to produce alkaline solution and hydrogengas

Kedua-dua unsur Q and R bertindak balas dengan air menghasilkan larutanberalkali dan gas hidrogen

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 5: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 5/25

5

What is the mass of iron which contains a similar number of atoms as in 6.9 g ofsodium?

[Relative atomic mass: Na, 23; Fe, 56]

Berapakah iisim ferum yang mempunyai bilangan atom yang sama dengan 6.g gnatrium?

lJisim atom relatif : Na, 23; Fe, 561

A 16.8 g

B 15.2 g

C 12.4 g

D 10.2 g

10 Diagram 3 shows themagnesium oxide.

Rajah 3 menunjukkanmagnesium oksida.

apparatus set-up to determine the empirical formula of

susunan adas untuk menentukan formula empirik baEi

Lid

Penutup

CrucibleMangkuk pijar

agnesium ribbon

Pita magnesium

HeatPanaskan

Diagram 3

Rajah 3

Which of the following can be observed from the experiment?

Antara berikut yang manakah boleh diperhatikan dalam eksperimen ini?

A A black solid is formedPepejal hitam terbentuk

B Magnesium ribbon burns slowly in the airPita magnesium terbakar dengan perlahan di dalam udara

C White fumes can be seen during the reaction

Wasap putih terbentuk semasa tindak balas berlaku

D Water droplets can be found on the crucible lid after the reaction"Titisan air terbentuk pada penutup mangkuk pijar selepas tindak balas

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 6: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 6/25

6

11 Diagram 4 shows the elements in Period 3 of the Periodic Table of Elements.

Rajah 4 menunjukkkan unsur-unsur dalam KalaS bagi Jadual Berkala Unsur.

23

Na11

24

Mot2- v

27

AI13

28

Sit4

31

15P

32

S16

35.5

CI17

40

Arl8

Diagram 4Rajah 4

Which of the elements can form basic oxide?

Unsur-unsur yang manakah boleh membentuk oksida bes?

ilt

IV

C

D

A

B

AluminiumAluminium

MagnesiumMagnesium

I and ll

I dan ll

! and lllI dan lll

Diagram 5 shows the structural formula of an ester.

Rajah 5 menunjukkan formula struktur bagi satu ester.

CHs - CH2 - -o-cHsDiagram 5

Rajah 5

What is the empirical formula of the ester?

Apakah formula empirik bagi ester tersebut?

A CHO

c2H4o

C+HsOz

RCOOR

SulphurSulfur

SodiumNatrium

ll and lllll dan lll

ll and lV

ll dan lY

12

olt

C

B

C

D

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 7: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 7/25

13

7

Diagram 6 shows a group of elements.

Rajah 6 menunjukkan satu kumpulan unsur"

4

2He20 4A

loNg ,, Af

Diagram 6Rajah 6

What is the group of the elements in the Periodic Table of Elements?

Apakah kumpulan bagi unsur-unsur tersebut dalam Jadual Berkala Unsur?

AGroup 15

Kumpulan 1S

B Group 16 ,

Kumpulan 16

C Group 17

Kumpulan 17

D Group 18

Kumpulan 18

14 The following is the half equation of a reaction.

Berikut ialah setengah persamaan bagi satu tindak balas.

What is oxidation based on the equation?

Apakah pengoksidaan berdasarkan persamaan tersebut?

A Electrons are received by iron(lll) ionsElektron diterima oleh ion-ion ferum(lll)

B Electrons are donated by iron(ll) ionsElektron diderma oleh ion-ion ferum(ll)

C Electrons are received by iron(ll) ions

Elektron diterima oleh ion-ion ferum(ll)

D Electrons are donated by iron(lll) ionsElektron diderma oleh ion-ion ferum(lll)

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 8: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 8/25

15

oo

Table 1 shows the proton number of elements X and y.l

Jadual 1 menunjukkan nombor proton bagi unsur-unsurx dany.

Element

Unsur

Proton nurnber

Nombor proton

x 12

Y 8

Table 1

Jadual 1

What is the formula of the compound formed when element X is combined with elementY?

Apakah formula sebatian yang terbentuk apabila unsurX berpadu dengan unsurY?

AXY

B XY,

c XeY

D XzYz

16Diagram

7 shows the electron arrangernent in a molecule of elements P and Q.Rajah 7 menunjukkan susunan elektron bagi satu molekul unsur P dan Q.

Diagram 7

Rajah 7

What is the electron arrangennent of element P?

Apakah susunan elektron bagi unsur P?

A2

B 2.4

c 2.6

D 2.8

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 9: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 9/25

9

17 The following chemical equation shows the conversion of propene to propanol.

Persamaan kimia di bawah menuniukkan penukaran propena kepada propanol.

Reaction XTindak balas X

CsHo CsHzOHReagent Y

Reagen Y

What is reaction X and reagent Y?

Apakah tindak balasX dan reagenY?

Reaction X Reagent yTindak balasX Reagen y

A Oxidation Aluminium oxidePengoksidaan Aluminium oksida

B Hydration Phosphoric acidPenghidratan Asid fosforik

C Dehydration NickelPendehidratan Nikel

D Hydrogenation Acidified potassium manganate(Vll)

Penghidrogenan Kalium manganat(Vll) berasid

18 Carbon compound Y can decolourise bromine water and acidified potassiummanganate(Vl l) solution.Which of the following is carbon compound Y?

Sebatian karbonY boleh melunturkan warna air bromin dan larutan kaliumman ga nat(V I I) be ras id.

Antara berikut yang manakah merupakan sebatian karbon y ?

A Butane

Butana

B Butan-2-olButan-2-ol

C But-2-ene

But-2-ena

D Methyl butanoateMetil butanoat

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 10: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 10/25

19

10

Carbon compound S has the following properties.

Sebatian karbon S mempunyai ciri-ciri seperti berikut.

Colourless and highly volatile liquid

Cecair tidak berwarna dan cepat meruap

Boiling point is 78oC

Takat didih iatah 7dC

Can be oxidised to carboxylic acidBoleh dioksidakan kepada asid karbosilik

What is the homologous series of carbon compound S 2

Apakah siri homolog bagi sebatian karbon S?

A Alcohol

Alkohol

AlkeneAlkena

AlkaneAlkana

EsterEster

Diagram 8 shows the structure ofa certain substance.

Rajah 8 menunjukkan struktur bagi sejenis bahan.

Diagram 8

Rajah IThe substance is most likely

Bahan itu paling mungkin

Abrass

loyang

B porcelain

porselin

C polyethenepolietena

D photochromic glass

kaca fotokromik

20

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 11: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 11/25

21

1l

Which of the following is true about fats and oils?

Antara berikut yang manakah benar tentang lemak dan minyak?

A Fats and oils are solidsLemak dan minyak adalah pepejal

B Fats and oils are estersLemak dan minyak adalah ester

C Fats and oils are fatty acidsLemak dan minyak adalah asid lemak

D Fats and oils are found only in animalsLemak dan minyak dijumpai hanya dalam haiwan

Diagram 9 shows the set-up of apparatus to investigate the transfer of electrons at adistance.

Raiah 9 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji pemindahan elektron pada suatujarak.

Carbon electrodeElektrod karbon

22

lron(ll) sulphate

solutionLarutan ferum(ll\sulfat

Dilute sulphuric acidAsid sulfurik cair

Diagram 9

Rajah 9

What is the colour change obserued at the solution surrounding carbon electrode X?

Apakah perubahan warna yang diperhatikan pada larutan di sekeliling elektrod karbonx?

Green to brownHijau kepada perang

Brown to greenPerang kepada hijau

Green to colourlessHijau kepada tidak berwarna

Colourless to green

Tidak berwarna kepada hijau

Chlorine water

Air klorin

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 12: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 12/25

t2

23 which of the following statements is true about all bases?

Aptara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang semua bes?

A Contain hydroxide ionsMengandungi ion-ion h idroksida

B Can conduct electricityBoleh mengkonduksi elektrik

C Have alkaline propertiesMempunyai sifat alkali

D React with acidsBertindak balas dengan asid

?4 DiaEram 10 shows the process of iron rusting.

Rajah 10 menunjukkan proses pengaratan besi.

Water droplet

Titisan air

Anode

Anod Iron metal

Logam besi

Diagram 10

Rajah 10

which of the following equations occur at the anode and cathode?

Antara persamaan berikut yang manakah berlaku di anod dan di katod?

D

AnodeAnod

CathodeKatod

Fe'=

-+

Fe,' + e 2H* + 2e- H2

2H* + 2e--------5'

Hz Fe -----------+ Fe'* + 2e

Fe --------+ Fe'* + 2e Oz + zHzO + 4e- 4OH-

Fe.*

-*

Fer* + e Oz + HrO + 4e- ---+ 4OH-

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 13: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 13/25

t3

25 Which of the following is a reducing agent?Antara berikut yang manakah agen penurunan?

A Chlorine water

Air klorin

B Bromine waterAir bromin

C Potassium iodide solutionLarutan kalium iodida

D Acidifiedpotassiumdichromate(VI)solutionLarutan kalium dikromat(Vl) berasid

26 Table 2 shows information about three chemical cells.

Jadual 2 menunjukkan maklumat tentang tiga sel kimia.

Pair of metalsPasangan logam

Negative terminalTerminal negatif

Potential difference (V)Beza keupayaan (V)

Pand QPdanQ

o 1.60

Qand S

QdanSo 1 .92

Rand S

RdanSS 0.78

Table 2

Jadual 2

What is the possible potential difference of a chemical cell when metal P ispaired with metal R?

Apakah beza keupayaan yang mungkin bagi sel kimia itu apabila pasanganlogam P dan logam R digunakan?

A 0.32 V

B 1.10V

c 1.92 V

D 2.70 V

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 14: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 14/25

t4

What is the oxidation number of X in XOo'- ion?

Apakah nombor pengoksidaan bagi X datamXOo'' ion?

B -4

C +4

D +6

The apparatus is set up as shown in Diagram 11.

Susunan radas disediakan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 1.

Copper plateKepingan kuprum

Diagram 11

Rajah 1 1

What substance can be used as P and Q to obtain the brightest light?

Apakah bahan yang boleh digunakan sebagai P dan Q untuk mendapatkannyalaan yang paling terang?

P o

MagnesiumMagnesium

Ethanol

Etanol

ZincZinc

Aqueous sodium chlorideNatrium klorida akueus

MagnesiumMaqnesium

Aqueous sodium chlorideNatrium klorida akueus

ZincZink

WaterAir

D

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 15: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 15/25

15

29 Which of the following substances is an electrolyte?

Antara bahan berikut, yang manakah elektrolit?

A Molten glucoseLeburan glukosa

B AcetamideAsetamida

C Liquid hexaneCecair heksana

D Aqueous ammoniaAmmonia akueus

30 Table 3 shows the degree of dissociation of four acid solutions which have thesame concentration.

Jadual 3 menunjukkan darjah penceraian empat larutan asid yang mempunyaisama kepekatan.

SolutionLarutan

Degree of dissociationDarjah penceraian

P Highl Tinggi

o Medium I Sederhana

R Very high/ Sangat tinggi

s Low/ Rendah

Table 3

Jadual 3

Which solution has the lowest pH value?

Larutan manakah yang mempunyai nilai pH yang paling rendah?

APCR

BODS

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 16: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 16/25

t6

31 Diagram 12 shows the electrolysis of copper(ll) sulphate solution.

Raiah 12 menuniukkan elektrolisis bagi larutan kuprum(ll) sutfat.

Copper electrodeElektrod kuprum

Copper electrodeElektrod kuprum

1

1

mol dm-3 copper(ll) sulphate solutionmol dm-3 larutan kuprum(lt) sulfat

Diagram 12

Rajah 12

Which half equations represent the reactions at the anode and cathode?

Setengah persamaan manakah yang mewakili tindak balas di anod dan dikatod?

AnodeAnod CathodeKatod

4OH---)

2HrO + Oz + 4e' 2H*+2e-+ Hz

4OH- + 2HrO +Oz +4e- Cu2* + 2e-+ Cu

Cu+ Cu2* +2e Cu2* + 2e--+ Cu

Cu --> Cu2* + 2e 2H*+2e-+ Hz

32 Which of the following pairs of electrodes could produce the highest voltage in a

simple chemica! cell?

Pasangan elektrod manakah yang boleh menghasilkan voltan tertinggi dalamsuatu sel kimia ringkas?

C

C

D

A Mg and Ag

Mg dan Ag

B Cu and Ag

Cu dan Ag

Mg and Zn

Mg dan Zn

Zn and Fe

Zn dan Fe

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 17: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 17/25

l7

33 Alkali Xof concentration 0.1 mol dm-3 has a pH value of 13.

Which statements are correct about alkali X?

Alkali X dengan kepekatan 0.1 mot dm-s mempunyai nitai pH ls.Antara berikut, manakah benar tentang alkali X?

I Has a high concentration of hydrogen ionsMempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi

ll h{as a high concentration of hydroxide ionsMempunyai kepekatan ion hidroksida yang tinggi

lll Alkali X is a strong alkali

Alkali X adalah alkali kuat

lV Alkali X is a weak alkaliAlkali X adalah alkali lemah

A landllI dan ll

B ll and lllll dan lll

C ll and lV

ll dan lV

D lll and lV

lll dan lY

34 A kitchenware manufacturer found that his glass products were fragile. Heneeds another materia! which is transparent but not fragile to replace glass.Which is the most suitable material?

Seorang pembuat barang dapur mendapati bahan kaca keluarannya mudahpecah. Dia memerlukan satu bahan lain yang tidak mudah pecah untukmenggantikan kaca.

Apakah bahan yang paling sesuai?

A Polyvinyl chloridePolivinil klorida

B PolypropenePolipropena

C PolyethenePolietena

D Perspex

Perspeks

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 18: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 18/25

18

35 Diagram 13 shows the neutralisation reaction between an acid and an alkali.

Raiah 13 menunjukkan tindak batas peneutralan antara asid dan atkati.

2 mo! dr-l of potassium hydroxide2 mol dm. kalium hidroksida

Diagram 13

Rajah 13

What is the volume of potassium hydroxide needed to produce 1 .74g of salt?

[Relative atomic mass: H, 1; S, 32; K, 39; O, 16]

Berapakah isipadu kalium hidroksida yang diperlukan untuk menghasitkan1.749 garam?lJisim atom relatif : H, 1; S,32; K,39; O, 16I

A 10 cm3

B 15 cm3C

D

20 cm3

25 cm3

36

37

Which of the following equations shows the most suitable method to preparesodium sulphate salt in the school laboralory?

Antara persamaan berikut, yang manakah menunjukkan kaedah yang palingsesuai untuk menyediakan garam natrium sulfat dalam makmal sekotah?

A 2Na + HzSO+ NazSO+ + Hz

B 2NaOH + H2SO+

-+NazSO+ + 2HzO

C 2Na + S + 2Oz ----+ NaeSO+

D 2NaCl + MgSOa ---+ NazSO+ + MgCl2

Which process has the lowest rate of reaction?

Proses manakah mempunyai kadar tindak balas paling tinggi?

A Heating sodium in oxygenPemanasan natrium dalam oksigen

B Double decomposition reactionTindak balas penguraian ganda dua

C CombustionPembakaran

Rusting

Pengaratan

D

Sulphuric acid

Asid sulfurik

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 19: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 19/25

38

t9

Diagram 14 shows several examples of ceramic materials.

Rajah 14 menunjukkan beberapa contoh bahan seramik.

Diagram 14

Rajah 14

Which of the following are the properties of ceramic?

Antara berikut, yang manakah merupakan sifat seramik?

High melting point

Takat lebur yang tinggi

Hard but brittle

Keras tetapi rapuh

Good heat conductorKonduktor haba yang baik

High resistance to chemical actions

Sangat tahan terhadap tindakan kimia

C

ll

ilt

IV

A I and ll

I dan ll

ll and IV

ll dan lY

l, il and llll, ll dan lll

l, ll and IV

l, ll dan IV

39 Which of the following reactions is an exothermic reaction?

Antara tindak balas berikut, yang manakah adalah tindak balas eksotermik?

A Melting

Peleburan

CombustionPembakaran

PhotosynthesisFotosintesis

Heating of hydrated salt

Pemanasangaram terhidrat

C

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 20: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 20/25

20

40 The reaction between sulphuric acid and magnesium carbonate is carried out atdifferent conditions. which reaction is the fastest?

Tindak balas antara asid sulfurik dan magnesium karbonat dilakukan dalam

keadaan yang berbeza. Tindak balas manakah yang paling cepat?

A

B

c

D

Water (50"C

A,r (50"c)

Water (50"CAir (50C\

Water (28'C)Air (28C)

Dilute sulphuric acidAsid sulfurik cair

Magnesium carbonate powderSerbuk magnesium karbonat

Concentrated sulphuric acidAsid sulfurik pekat

Magnesium carbonate powderSerbuk magnesium karbonat

Dilute sulphuric acidAsid sulfurik cair

Lumps of magnesium carbonateSe rpihan magnesium karbonat

Concentrated sulphuric acidAsid sulfurik pekat

Lumps of magnesium carbonateSerpihan magnesium karbonat

Water (28'C)Air (28C'1

41 Butane and butanol can be used as fuels.Why can these substances be used as fuels?

Butana dan butanol boleh digunakan sebagai bahan api.Mengapa bahan-bahan ini boleh digunakan sebagai bahan api?

A The reaction of combustion in air is exothermicTindak balas pembakaran dalam udara adalah eksotermik

B Each molecule has four carbon atomsSetiap molekul mempunyai empat atom karbon

C These substances produce useful productsBahan-bahan ini menghasilkan bahan berguna

D These substances are renewableBahan-bahan ini boleh diperbaharui

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 21: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 21/25

2t

42 Diagram 15 shows the energy profile diagram for an uncatalysed reaction" The reaction

was repeated using a catalyst.

What is the effect of the catalyst on the heat of reaction (Affl and activation energy (E")

for the reaction?

Rajah 15 menunjukkan gambar rajah profil tenaga bagi suatu tindak balas tanpamangkin. Tindak balas diulangi dengan menggunakan mangkin.

Apakah kesan mangkin ke atas

bagitindak balas itu?

haba tindak balas (AH) dan tenaga pengaktifan (E,)

EnergyTenaga

Reactants

Bahan tindakbalas

Product

Fleaction path

Diagram 15

Rajah 15

Streptomycin is an example of an antibiotic.

Which of the following is the function of an antibiotic? 'p

Streptomisin adalah satu contoh antibiotik.Antara berikut, yang manakah ialah fungsi suatu antibiotik?

A To calm down the emotions of the patients

Untuk menenangkan emosi pesakit

B To treat diabetes

Untuk merawat kencing manis

C To relieve pain

Untuk melegakan kesakitan

D To kill bacteriaUntuk membunuh bacteria

Laluan tindak balas

A

B

c

D

43

AH E"

No changeTiada perubahan

DecreaseMenurun

DecreaseMenurun

No changeTiada perubahan

DecreaseMenurun

DecreaseMenurun

lncreaselltleningkat

lncreaseMeningkat

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 22: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 22/25

44

22

Diagram 16 shows a graph of volume of gas collected against time.

Raiah 16 menuniukkan suatu graf isipadu gas terkumpul melawan masa.

Volume of gas (crnt)lsipadu gas (cmsl

Time(s)

Masa(s\Diagram 16

Raiah 16

Curve I is obtained when excess calcium carbonate is reacted with 50 cm3 of 1.0 moldm'3 hydrochloric acid. Which of the following volumes and acid concentrations willproduce a curue represented by ll?

Lengkung I diperolehi apabila kalsium karbonat berlebihan bertindak balas dengan S0cms asid hidroktorik 1 .0 mot dm-3. Manakah antara ispadu dan kepekatan asidberikutakan menghasilkan lengkung ll?

Volume (cm-)tsipadu bms)Concentration (mol dm-')

Kepekatan (mot dm'3)

25 2.0

50 2.0

50 0.5

100 1.0

Diagram 17 shows the temperature change of a reaction"Rajah 17 menunjukkan perubahan suhu suatu tindak balas.

lnitial temperature = 30CSuhu awal = 30"C

Final temperatur€ = 35C

Diagram 17Rajah 17

D

45

Suhu akhir = 35"C

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 23: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 23/25

23

Which of the following is true about the reaction?

Antan beikut, yang manakah benar tentang tindak balas itu?

A The reaction is an endothermic reactionTindak balas itu ialah tindak balas endotermik

B The reaction is an exothermic reactionTindak balas itu ialah tindak balas eksotermik

C The products formed have more energy than the reactants

Hasil yang terbentuk mempunyai lebih tenaga berbanding bahan tindak balas

D Bond formation in the products absorbs energy

Pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas menyerap tenaga

46 Which of the fotlowing are the functions of food additives?

Antara berikut, manakah fungsi bahan tambah makanan?

I To enhance the flavour of food

Meningkatkan rasa makanan

ll To increase the rate of metabolism

Men ingkatkan kadar metabol is me

lll To decrease the rate of oxidation of food

Menurunkan kadar pengoksidaan makanan

lV To rnake food more diEestible

Menjadikan makanan lebih mudah dicerna

A landllI dan ll

B I and lllI dan lll

C ll and lVll dan lY

D l, lll and lV

l, lll dan lV

47 Diagram 18 shows the structure of a soap molecule"

Rajah 18 menuniukkan suatu struktur molekul sabun"

icoo-

Diagram 18Rajah 18

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 24: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 24/25

24

I

Wh!_ch of lhe f-o-llpw-ing is !rg_e Ab-9uJ.lhp-"S-truqtUfe-oj q soqp- motec;,rte?

Antara berikut, manakah yang benar tentang struktur suatu molekul sabun?

A Part P is soluble in water.Bahagian P larut dalam air.

Part Q is insoluble in water.Bahagian Q tidak larut dalam air.

Part P contains carbon and hydrogen.Bahagian P mengandungi karbon dan hidrogen.

Part O dissolves in grease.Bahagian Q larut dalam gris.

48 Diagram 19 shows an energy profile diagram of a reaction.

Raiah 19 menunjukkan gambar rajah profil tenaga bagi suatu tindak balas.

EnergyTenaga

Diagram 19

Rajah 19

What is the heat of reaction for the reaction above?

Berapakah haba tindak balas bagi tindak balas di atas?

- 60kJ

- 140 kJ

+140 kJ

+200 kJ

lA

B

C

more examination papers at :

www.myschoolchildren.com

Page 25: Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

7/27/2019 Trial Penang SPM 2013 CHEMISTRY K1 [SCAN]

http://slidepdf.com/reader/full/trial-penang-spm-2013-chemistry-k1-scan 25/25

25

49 Diagram 20 is an example of a synthetic polymer.

Rajah 20 adalah satu sintetik.

Diagram 20Rajah 20

Which of the following is the use of this polymer?

Antara berikut, yang manakah ialah kegunaan polimer ini?

A To make ropesUntuk membuat tali

B To make plastic bags

Untuk membuat beg plastik

C To make pipes

Untuk membuat paip

D To make mirrors

Untuk rnembuat cermin

Which of the following metat oxide can be reduced by zinc?

Antara oksida logam berikut yang manakah boleh diturunkan oleh zink?

A Lead(ll) oxidePlumburn(ll) oksida

B Calcium oxideKalsium oksida

C Aluminium oxideAluminium oksida

D Magnesium oxide

Magnesium oksida

END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

contoh polimer

/n

ll\,1c

II

cI

H

(Doo'oo)E'(D

U'

*(D(D

a;r(D

=)q)

-l€l=l=t<lalol=lololc)l=t:jlo-l-

lat;lol3