Click here to load reader

Pavle ]osi

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pavle ]osi

 • Pavle ]osi}

  SRPSKI ZA STRANCE

  testovi ve`banja igre

  Priru~nik za lektore i studente srpskog jezika

  WYDAWNICTWO NAUKOVE UAM

 • 5

  [email protected]:

  O NAMENI I UPOTREBI PRIRU^NIKA 9

  1. DEO

  TESTOVI I [email protected] 11

  ]irilica 13Pade`i, predlozi, prezent, glagol biti, leksika 13Pade`i, odri~ni oblik 14Sastavi re~enice 15Povezivanje pojmova 16Postavi pitanje 17Revizija: pade`i, vremena (perfekt, prezent, futur prvi) 18Primer me{ovitog testa 20Povezivanje pojmova (profesije i alati 1) 22Povezivanje pojmova (profesije i alati 2) 23Pore|enje prideva; komparativ i superlativ 24Glagolski prilog sada{nji 25Me{oviti test 26Predlozi i pade`i 28Pade`i; imenice, pridevi, prilozi, zamenice i predlozi 29Prezent; futur I i II, aorist, imperfekt, prezent za budu}nosti i pro{lost,kondicional 30Upitne zamenice 31Pitanja i odgovori 32Pade`i; zamenice 33Sastavi pri~u 34Sintaksa; zavisne i nezavisne re~enice. Dopuni re~enice 35Leksika; izrazi, pore|enja 36Glagolski prilog pro{li 39Glagolski homonimi 40Glagolski homonimi i sinonimi (1) 42Glagolski homonimi i sinonimi (2) 44Glagolski homonimi i predlozi 45Glagolski pridev trpni, pasiv (1) 46Glagolski pridev trpni, pasiv (2) 48

 • 6

  Prefiksi (anti-, protiv-, kontra-, inter- i me|u-) 49Pridevski sufiksi (-ki, -ski, -(i)ji, -ni, -ov (-ev), -in) 50Tvorba i upotreba imenica 51Zavisne re~enice; idiomi 52Tvorba re~i; izvedeni pridevi, prilozi i imenice 53Kolokvijalni govor i `argon (1) 54Kolokvijalni govor i `argon (2) 55Tvorba re~i; izvedeni glagoli, imenice, pridevi i predlozi 56Govorne ve`be, Intervju 57Veznici; uzro~ne re~enice, vremenske re~enice, kondicional, pade`i,dvostruka negacija 58Sinonimi 60Familijarni izrazi 62Razumevanje teksta 63Glagol trebati 65Aorist i imperfekt 66Deminutiv i augmentativ 67Pridevski prefiksi 69Kondicional, futur II, uslovne re~enice 70Uzvici 71Gramati~ke i pravopisne gre{ke 72Antonimi i sinonimi 74

  2. DEO

  [email protected] I IGRE 77

  Na slovo na slovo 78Kalodont 78Igra pokvarenih telefona 78Konsonantske grupe 78Toplo - hladno 79Sastavi re~i (anagrami) 79Narodne poslovice 80Poslovice i izreke 80Ve{ala 80Najmanje dve stvari koje... 81Pogodi ko je 82[esnaest pojmova. Psiho test 83Najomiljenije `ivotinje. Psiho test 83Poga|anje li~nosti 83Poga|anje profesije 84Kviz 1 84Kviz 2 88Kviz 3 88Kviz 4. Igra asocijacija 89

 • 7

  Umesto diktata 97Igra s re~nikom 97Ve`be s horoskopom 97TV Dnevnik 97Nastavi re~enicu 98Obezglavljene re~enice [email protected] i njihove navike 99Crna hronika 100Pridevski i glagolski bingo (tombola) 101Kako gledam na tebe 104Izbaci uljeza 105Zagonetna pri~a 111Uputstva 112Proces rada 114Kuhinjski recepti 115[tamparske gre{ke 115Defini{i re~ 116Podela uloga po scenariju 118Nastavi dijalog 119Sinopsis ili pri~a 121Dr`ave i gradovi (Zanimljive geografije) 123Pome{ana pitanja i odgovori 124Hajde da pri~amo o... 127Intervjui 129Osmosmerke 131Ukr{tene re~i 133Mali oglasi 133Akrostih 133Numeri~ke igre 134Re~enice i re~i sastavljene od limitiranih sredstava 135Dopuni dijaloge 136

  3. DEO

  LITERATURA 141

  Ud`benici, jezi~ki priru~nici i sl. 141Beletristika, romani, zbirke pri~a, drame, popularna literatura 143Novine, ~asopisi, periodika 144Internet 145

  Indeks za snala`enje po nivoima 147Indeks oblasti i va`nijih termina 149

  BIBLIOGRAFIJA 153

 • 8

 • O NAMENI I UPOTREBI PRIRU^NIKA

  Ovaj priru~nik namenjen je pre svega lektorima i studentima srpskog jezika, ali i svimaonima koji predaju i u~e srpski van fakulteta, u {kolama jezika i na privatnim ~asovima. Nastaoje kao posledica nedostatka nastavnog sredstva za srpski jezik koji bi pratio nastavu uz ud`be-nik ili barem omogu}io lak{i pregled programa i rada na predavanjima i ve`banjima. Ipak, ne-davno je iza{ao Pregled nastave srpskohrvatskog jezika Danka [ipke1, na koji se ovaj priru~-nik velikim delom i oslanja. U ovom priru~niku sabrano je iskustvo ste~eno na nastavi srpskogjezika na Univerzitetu Adama Mickjevi~a u Poznanju, dr`anjem ~asova stranih jezika, privat-nim ~asovima srpskog za strance, ali i iskustvo ste~eno u~enjem stranih jezika.

  Budu}i da su gotovo sve postoje}e knjige s temom srpskog jezika za strance ra|ene zapo~etni nivo, a ve}ina ba{ za apsolutne po~etnike, ovaj priru~nik ne sadr`i mnogo ve`banja itestova za najni`i nivo znanja zbog toga {to ti ud`benici u dovoljnoj meri pokrivaju te potrebe.Ne zna~i da i takvih ve`banja ovde nema, ali su malobrojna i tu su vi{e da nastavnika inspiri{ukako da sastavi sli~na.

  Na vrhu svakog ve`banja nazna~eno je kom je nivou ono namenjeno, od 1 do 9, {toozna~ava broj semestra na fakultetu. To gradiranje ne treba shvatiti preterano precizno. Onoslu`i kao elementarni orijentir, skala, a naravno da uvek ima grupa i pojedinaca koji }e svojimznanjem odskakati od nje.

  Gotovo svi obrasci raznih vrsta ve`bi (koriste}i ovaj termin mislimo i na testove znanjai igre, tekstove i ostale vidove vo|enja nastave) primenljivi su na sve nivoe znanja i mogu vari-rati u odnosu na to kako ih predava~ prilagodi u~enicima. Sve ve`be i primeri navedeni u ovompriru~niku isprobani su na ~asovima. Pore|enja radi, neke su ve`be obra|ene primerima za sve

  9

  1 [ipka, Danko: "Pregled nastave srpskohrvatskog (srpskog/hrvatskog/bosanskomuslimanskog) jezika,(Petogodi{nji, trogodi{nji i intenzivni dvomese~ni nastavni program za govornike poljskog jezika); WydawnictwoNaukove UAM, Poznan 2003.

 • nivoe.Valja naglasiti da je po pitanju modela malo toga u ovom priru~niku ekskluzivno novo

  i originalno. Kori{}ene su razne {eme ve} odavno poznatih ve`bi primenjivani generacijama unastavi stranih jezika, odavno poznate igre za decu, koncepcije iz poznatih kvizova; ve`be, te-stovi i igre preuzeti iz brojnih ud`benika i priru~nika ovog tipa za druge jezike2, ali je isto ta-ko va`no naglasiti da su ovde probrani oni koji dokazano dobro funkcioni{u u primeni na srp-ski odnosno hrvatski jezik3. Pokazalo se, naime, da neke vrlo popularne i godinama usavr{ava-ne ve`be za, na primer, engleski i francuski ili su neprimenljive na srpski zbog gramati~kih raz-li~itosti, ili studente ostavljaju krajnje ravnodu{nim i nezainteresovanim zbog kulturolo{kihrazlika koje se latentno provla~e kroz nastavu jezika. Ovde su, dakle, svoje mesto na{la samoona ve`banja koja su se pokazala delotvornim, ali i dovoljno zabavnim i zanimljivim da odr`eneophodnu pa`nju u~enika. Primeri su u najve}em broju originalni.

  Veliku zahvalnost na podr{ci, idejama, dopunama i ispravkama dugujem kolegama Sta-nislavi Kosti}, \ur|ici Bo`i}, Marinku Zeki}u i Slobodanu Vladu{i}u, a posebno se na brojnimprimerima i podr{ci zahvaljujem Veri Raki}.

  P. ].

  10

  2 Vidi bibliografiju. Ona ve`banja koja su direktno preuzeta iz stranih priru~nika i ud`benika obele`ena su fus-notama, dok su op{tepoznate igre, ve`banja i modeli kvizova, zajedno s onima kojima se ne zna autor ili ih je smis-lio potpisnik ovih redova, a ne mo`e biti siguran da od ranije negde ne postoje, ostali neobele`eni.3 Budu}i da su uz uva`avanje svih razlika izme|u srpskog i hrvatskog njihove razlike ipak nedovoljno velike da jeskoro nemogu}e proizvesti neku ve`bu koja se ne mo`e brzo serbizirati ili kroatizirati, koristili smo se ovde zajed-ni~kim iskustvom za oba jezika. Ovo va`i i za ostale priznate ili nepriznate jezike, a koji su do 1990. godine pot-padali pod zajedni~ki termin srpskohrvatski odnosno hrvatskosrpski jezik.

 • 11

  1. TESTOVI I [email protected]

  Ovaj deo priru~nika namenjen je svim nivoima, s tim {to je uvek nazna~eno na po~etkutesta ili ve`be {ta je za koji. Me|utim, ne treba se toga striktno dr`ati zbog starog pravila da jeponavljanje za u~enje jezika uvek dobrodo{lo. Neke lak{e testove vi{i nivoi mogu re{avati sveve}im skra}ivanjem vremena, ubacivanjem manje frekventnih re~i ili komplikovanjemre~eni~ne konstrukcije.

  Ovde su dati primeri za uobi~ajene gramati~ke, leksi~ke, sintaksi~ke i stilske ve`be itestove koji u ovom ili onom obliku ve} postoje u raznim na{im ud`benicima. Najbolje }eposlu`iti lektorima i nastavnicima da ih daju studentima i u~enicima da ih rade na ~asu ili zadoma}e zadatke. Njihova forma je klasi~na i uobi~ajena, osim u nekim redim slu~ajevima.Priru~nik je zami{ljen tako da lektoru {to je mogu}e vi{e skrati prirpemu za ~as tako {to }etestove mo}i da fotokopira direktno iz priru~nika. Neka ve`banja i testovi dostupna su i nainternetu (v. stranicu http://www.krompir.co.yu/prirucnik). Ono {to razlikuje ovaj deo od dru-gog dela knjige je u tome {to je ovaj vi{e okrenut klasi~nom, tradicionalnom usvajanju jezika,dok je u drugom poseban akcenat stavljen na zabavnije sadr`aje.

  Ova ve`banja i testovi nemaju pretenziju da obuhvate sve segmente potrebne za pot-puno savladavanje srpskog jezika. Zasad je ovo samo model koji olak{ava nastavu. Postojemnoge pojave u jeziku koje kroz ove testove nisu obra|ivane, a to se naro~ito ti~e nekih izuze-taka, ~esto najomiljenije teme kod mnogih sastavlja~a ud`benika. Ovde smo po{li od toga daje va`nije usvojiti ono {to se u jeziku javlja ~e{}e, a to su oni slu~ajevi koji formiraju pravila.Kroz primere su, me|utim, dotaknute i mnoge specifi~ne jezi~ke konstrukcije, oblici i izrazi,ali oni nisu odvojeno nazna~eni. Na studentima je da uo~e njihovu neobi~nost i ponavljanjemsli~nih primera da krenu da ih usvajaju.

  Neke pojave u jeziku lektor ne mo`e ni da objasni uz pomo} testova. Potrebno je,dakle, povremeno dr`ati predavanja. U ovom delu nalaze se i saveti i uputstva za takav vid nas-tave (v. npr. ve`banje za augmentative i deminutive, str. 67)

  Izvesnu novinu u odnosu na postoje}e sli~ne priru~nike, ud`benike i skripta ove vrsteje pove}an broj primera {to omogu}uje iscrpniji i temeljniji rad i sa ve}im grupama. Tako|e,kroz te primere provla~e se ~esto konstrukcije koje pripremaju studente za neka drugave`banja i testove, a povrem

Search related