Paratonie en fysiotherapie

 • Published on
  10-Jul-2016

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • KLINISCHE VRAAG

  Paratonie en fysiotherapie

  Drs. J.S.M. Hobbelen

  Inleiding

  Paratonie is het onbewust mee- of tegenwerken van een

  patient bij elke vorm van passief bewegen (bijv. het was-

  sen en aankleden door een verzorgende). Paratonie komt

  voor bij dementie en zorgt in de loop van de ziekte voor

  een duidelijke afname van de kwaliteit van leven.

  Door de dubbele vergrijzing (steeds meer mensen wor-

  den steeds ouder) neemt het aantal patienten met demen-

  tie toe. Door deze toename zullen steeds meer

  fysiotherapeuten, niet alleen in verpleeghuizen maar

  ook in ziekenhuizen en particuliere praktijken, in aanra-

  king komen met dementerende patienten.

  Dementie is een syndroom waarbij verschillende cog-

  nitieve stoornissen ontstaan zoals geheugenstoornissen,

  afasie en apraxie. Er is een groot aantal ziekten die

  dementie kunnen veroorzaken. De meest voorkomende

  is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast vormen de vascu-

  laire dementie en de Lewy body-dementie nog twee grote

  groepen.

  Bij alle vormen van dementie is er sprake van neuro-

  nale degeneratie waarbij er naast cognitieve stoornissen

  ook in meer of mindere mate motorische stoornissen

  optreden.

  Een van die motorische stoornissen is paratonie. In dit

  artikel wordt uitgelegd wat paratonie is en worden empi-

  rische, fysiotherapeutische behandelstrategieen in een

  late fase van de dementie, tegen het wetenschappelijke

  licht gehouden. Paratonie kan al in een vroeg stadium

  van de dementie aanwezig zijn. Er zijn de auteur echter

  geen onderzoeken bekend die de gevolgen van een vroege

  interventie onderzocht hebben.

  Dementie

  De verschillende ziekten die dementie veroorzaken hebben

  ook verschillende uitingsvormen. Bij 50 tot 80% van de

  patienten met dementie zou het gaan om de ziekte van

  Alzheimer. Bij de ziekte van Alzheimer staan de cognitieve

  problemen in het begin op de voorgrond. In de beschrijving

  vanSouren enFranssenwordt echter duidelijk dat al in een

  vroeger stadium dan we in het algemeen denken motori-

  sche problemen optreden (Souren en Franssen, 1993).

  Internationaal wordt de ziekte van Alzheimer vaak

  ingedeeld met behulp van de Global Deterioration

  Scale (GDS) van Reisberg. Deze bestaat uit zeven fases

  en komt grotendeels overeen met vijf fases in de Neder-

  landstalige indeling van dezelfde onderzoeksgroep (Reis-

  berg et al., 1985; Van Gennep, 1999). De belangrijkste

  motorische problemen zijn:

  De Voorfase (GDS 1-2): onmerkbaar begin.

  Het doelgericht denken is het eerste wat gestoord is,

  het vooruit plannen wordt moeilijk.

  Fase I (GDS 3-4): verlies van organisatievermogen.

  Alle bewegingen verlopen trager, minder intentioneel

  en doelgericht.

  Fase II (GDS 5): gefragmenteerde belevingen.

  Bepaalde activiteiten kunnen alleen nog maar met

  aansporing en begeleiding uitgevoerd worden. Er ont-

  staat apathie en passief gedrag met geen enkel initiatief

  tot bewegen of juist een ongerichte bewegingsdrang. Het

  bewegen in totaliteit is vertraagd. Er ontstaat een apraxie

  (onvermogen tot het uitvoeren van doelgericht handelen)

  en de eerste tekenen van weerstand tegen passief bewegen

  ontstaan.

  Drs. J.S.M. Hobbelen (*)Fysiotherapeut, bewegingswetenschapper Verpleeghuis deWeerde, Vitalis Zorggroep Eindhoven, UniversiteitMaastricht, afd. Epidemiologie, affiliatie onderzoeksinstituutCaphri

  Stimulus (2004) 23:7479

  DOI 10.1007/BF03076094

  13

 • Fase III (GDS 6): geen besef van tijd en ruimte.

  De samenhang van het eigen lichaam en het lichaams-

  schema raakt geleidelijk aan gestoord. Het lopen gaat

  langzaam, met kleine pasjes en het lichaam lichtjes voor-

  overgebogen, de romp stijf, de armen stijf tegen of voor

  het lichaam gehouden, het hoofd wordt nauwelijks

  gedraaid en de blik op oneindig. Zonder stimulans van

  buitenaf zijn alle bewegingen traag en onzeker.

  Fase IV (GDS 7): geen besef meer van zichzelf.

  Beleving van ruimte, tijd en eigen lichaam is er niet

  meer. Lopen is uiterst traag en aarzelend, schuifelen op

  de voorvoeten. Omdraaien gaat langzaam en met een

  been als spil. De spieren contraheren bij elke onver-

  wachte aanraking, maar ook bij gewoon zitten in een

  stoel of in bed liggen. Er is een grijpreflex van de handen

  en een zuigreflex van de mond. Lopen zonder hulp is nu

  snel niet meer mogelijk, zelfstandig eten is onmogelijk.

  Het rechtop zitten in de stoel wordt steeds moeilijker.

  Uiteindelijk ontstaat een bedlegerige patient met een

  dusdanig verhoogde spierspanning dat zelfs in ruglig

  het hoofd los boven het hoofdkussen zweeft.

  De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de

  zogenaamde Lewy body-dementie. Lewy bodies

  De lichaampjes van Lewy zijn intracellulaire ophopin-

  gen van neuronaal eiwit (alpha-synuclene) in vooral de

  substantia nigra, de locus coeruleus, de hersenstam en de

  cortex. Bij 15 tot 25% van de patienten zou het om deze

  vorm van dementie gaan. Naast verschijnselen van Par-

  kinsonisme en terugkerende visuele hallucinaties wordt

  deze vorm van dementie gekenmerkt door sterke wisselin-

  gen van cognitie, aandacht en alertheid. De lichaampjes

  van Lewy worden bij de ziekte van Parkinson ook gevon-

  den maar dan alleen in de basale kernen, bij Lewy body-

  dementie ziet men deze lichaampjes ook in de cortex en de

  frontale kwabben. Of de ziekte van Parkinson en Lewy

  body-dementie een en dezelfde ziekte is, is onbekend.

  De vasculaire dementie is een vorm van dementie

  waarbij er in de ziektegeschiedenis van de patient vaak

  CVAs of TIAs voorkomen (en andere aandoeningen

  gerelateerd aan gegeneraliseerd vaatlijden) en waarbij al

  vanaf het begin motorische problemen aanwezig zijn

  zoals een loopstoornis. Verder is er vertraagd denken

  en handelen, met apathie, stoornissen in aandacht en

  concentratie, verminderde cognitieve flexibiliteit en

  geheugenstoornissen.

  Paratonie

  De verhoogde spierspanning die in fase IV van de ziekte

  van Alzheimer beschreven wordt, noemt men paratonie.

  Paratonie wordt al gezien in fase I (GDS 3) en wordt

  geassocieerd met apraxie (Franssen et al., 1991). Ook bij

  andere vormen van dementie wordt paratonie gezien. De

  omschrijving van het begrip paratonie is niet eenduidig

  en dat maakt de interpretatie van de literatuur erg lastig

  (Kurlan et al., 2000).

  In de literatuur wordt paratonie verdeeld in twee groe-

  pen: facilitory paratonia ofwel Mitgehen is het meebe-

  wegen tijdens passief bewegen en oppositional paratonia

  (Beversdorf en Heilman, 1998). Oppositional paratonia

  (het tegenwerken bij passief bewegen) heeft als voor-

  naamste synoniemen motorisch negativisme en Gegen-

  halten. Tot nu toe wordt in de Nederlandstalige

  literatuur de term paratonie uitsluitend gebruikt voor

  oppositional paratonia. Er zijn echter aanwijzingen dat

  beide vormen van paratonie tegelijkertijd bij dezelfde

  patient kunnen voorkomen.

  Middelveld-Jacobs et al. (1986) beschrijven paratonie

  als een vorm van hypertonie die bij passief bewegen aan

  de volgende criteria beantwoordt:

  1. Toename van de spiertonus tijdens passief bewegen

  van de extremiteiten, hoofd of romp.

  2. Deze toename treedt zowel op bij flexie als extensie,

  onafhankelijk van de uitgangspositie van de

  gewrichten.

  3. Bij snel bewegen neemt de weerstand toe.

  Figuur 1 Slechte zithouding als gevolg van paratonie. M.Meussen, Grave

  Stimulus (2004) 23:7479 75

  13

 • 4. Bij langzaam bewegen is de weerstand geringer.

  5. De mate waarin de weerstand optreedt, varieert van

  licht tot zeer hevig.

  Paratonie heeft een duidelijke afname van de kwaliteit

  van leven tot gevolg doordat de dementerendemede door

  de paratonie het loopvermogen verliest en stoel- of

  bedpatient wordt (Koopmans en Ekkerink, 2001). Door

  paratonie en de sterke mobiliteitsafname neemt de zorg-

  zwaarte enorm toe.

  Uit een aantal studies blijkt dat de prevalentie en de

  mate van paratonie toenemen bij een toename van de

  ernst van de dementie (Arnst et al., 1989; Bernassi et

  al., 1990; Hobbelen, 2001; Koopmans et al., 1991; Koop-

  mans en Ekkerink, 2001; Middelveld-Jacobs en Van den

  Boogaard, 1986; Souren et al., 1997; Waardenburg et al.,

  1999.)

  Er is weinig bekend over het ontstaan en de ontwikke-

  ling van paratonie. Er worden in de literatuur zowel

  neurofysiologische als biomechanische mechanismen

  verondersteld (Arnst et al., 1989; Beversdorf en Heilman,

  1998; Denny-Brown,1950; Dupre, 1910; Franssen et al.,

  1991; Funkenstein et al., 1993; Galasko et al., 1990;

  Hobbelen et al., 2003; Kleist, 1927; Koopmans en Ekke-

  rink, 2001; Kwakkel, 1995; Middelveld-Jacobs en Van

  den Boogaard, 1986; Souren et al., 1997; Van de Rakt,

  1997; Van Eijle, 1991; Van Gennep, 1999; Waardenburg

  et al., 1999)

  De neurofysiologische verklaringen varieren van een

  stoornis in de basale kernen, frontaal kwabben of in een

  combinatie van deze twee. Ook wordt er gedacht aan een

  mogelijke perceptiestoornis die ervoor zorgt dat de

  patient op zoek is naar steeds meer stabiliteit. In

  de artikelenreeks in het Nederlands Tijdschrift voor

  Fysiotherapie in 1995 schetst Kwakkel een genuanceerd

  beeld over spasticiteit na een beschadiging van het cen-

  traal zenuwstelsel.

  Paratonie kan ook gezien worden als een fenomeen na

  beschadiging van het centraal zenuwstelsel. Een van de

  artikelen besteedt aandacht aan de stijfheidveranderin-

  gen van het bewegingsapparaat zelf. Kwakkel stelt:

  zowel visco-elasticiteitsveranderingen als mogelijke ver-

  anderingen binnen de contractiliteit van dwarsgestreepte

  spieren worden in belangrijke mate verantwoordelijk

  geacht voor de abnormale houdings- en bewegingstonus

  na een upper motor neuron syndroom. Deze verande-

  ringen worden vooral gezien bij langer bestaande stoor-

  nissen (> 1 jaar) (Kwakkel, 1995). Uit de analyse van de

  resultaten van een pilotstudie naar het effect van passief

  bewegen op de mate van paratonie, zijn er aanwijzingen

  dat bij paratonie deze biomechanische veranderingen

  ook een rol spelen (Hobbelen et al., 2003).

  Therapeutische interventie bij paratonie

  In de literatuur zijn vier therapeutische interventies bij

  paratonie in de laatste fase van dementie beschreven. Dit

  zijn het behandelprotocol van Arnst et al., de inputver-

  beterende kussens van Van de Rakt, de Passiviteiten van

  het Dagelijkse Leven (PDL-)methode en het zogenaamde

  snoezelen.

  Figuur 2 Karakteristieke lighouding van patient met paratonie. Het hoofd bijna los van het hoofdkussen, beide armen in flexie en (nietkarakteristiek) een been in flexie en een been in extensie. M. Meussen, Grave

  76 Stimulus (2004) 23:7479

  13

 • Arnst et al. (1989) hebben een multidisciplinair proto-

  col geschreven voor de behandeling van patienten met

  paratonie. Dit protocol omvat zes opeenvolgende stap-

  pen waarin zij rekening houdenmet de wijze waarop deze

  patienten reageren op de manier van benaderen en van

  bewegen. Het protocol is erop gericht de kwaliteit van

  leven te optimaliseren en een behoud c.q. verbetering van

  het niveau van functioneren.

  Stap 1: algemene uitleg aan bij de zorg betrokken

  disciplines.

  Stap 2: kijken naar de bestaande bewegingsmogelijk-

  heden (actief en passief) van de patient.

  Stap 3: zorg voor een goede lig- en zithouding en het

  gebruik van speciaal ontwikkelde kussens wordt bena-

  drukt.Arnst et al. schrijven hierover: Uit praktijkervaring

  blijkt dat een goede manier van ondersteunen drie voor-

  delen heeft. Ten eerste ontstaat er minder hypertonie in

  rust, ten tweede is er minder kans op contracturen en ten

  derde is er soms minder hypertonie bij passief bewegen.

  Stap 4: toepassen van geassisteerd actieve en passieve

  oefentherapie. Mogelijke behandelvormen zijn sta- en

  looptraining en speltherapie voor een actieve en functio-

  nele wijze van contractuurpreventie. Geassisteerd actieve

  en passieve oefentherapie wordt toegepast als ondanks

  het voorgaande de verzorging van de patient problemen

  blijft geven.Voor deze therapie wordt geen vastomlijnde

  behandelwijze gegeven, maar volgens de auteurs is een

  aantal aandachtpunten van belang (zie figuur 3).

  In de stappen 5 en 6 wordt nogmaals het belang van

  een multidisciplinaire samenwerking onderstreept.

  Stap 5: de verzorgenden krijgen instructies voor de

  juiste til- en verplaatsingtechnieken.

  Stap 6: samen met de arts wordt bekeken of medica-

  menteus de spiertonus te benvloeden is.

  (Noot van de auteur: medicamenteuze therapie wordt

  vaak pas als laatste optie gezien omdat het of geen enkel

  effect op de tonus heeft of een te groot effect, wat als groot

  nadeel heeft dat ook slik- en kauwfuncties verslechteren.)

  Van de Rakt (1997) gaat in zijn artikel in op de wijze

  waarop de tonus benvloed kan worden door middel van

  een aantal goede lig- en zitorthesen. Hij pleit voor harde

  en gladde materialen onder hoofd en knieen en in de

  handen. Van de Rakt stelt in een nog te publiceren arti-

  kel: Als de bedhouding aan alle inputverbeterende ele-

  menten voldoet dan moet er

  1. enigszins een tonusnormalisatie optreden; en

  2. een positieve gedragsverandering optreden.

  Deze houding is vaak alleen toe te passen in ruglig-

  ging, hoewel soms ook met veel steun voor en achter een

  zijligging lukt met twee gebogen benen met 90oin de

  heupen en in de knieen. Meestal zal de patient nog wat

  in het kussen blijven duwen maar minimaal vergeleken

  met de situatie op een instabiel matras. Een tijdsfactor

  waarin de gegeven interventie effect zou moeten sorteren

  geeft Van de Rakt niet (2001).

  In dezelfde tijd dat Arnst et al. hun protocol hebben

  ontwikkeld, werkte men in het verpleeghuis de Samari-

  taan te Sommelsdijk ook aan een zo optimaal mogelijke

  behandelstrategie. Hier werd de PDL-werkwijze ontwik-

  keld. PDL staat voor Passiviteiten van het dagelijkse

  leven. De werkwijze houdt eigenlijk in dat men de ont-

  stane situatie zoveel mogelijk respecteert. Er wordt geen

  oplossing gezocht om de huidige toestand van de patient

  te veranderen, maar men accepteert de huidige toestand

  en kijkt op welke wijze patient en verzorgende de minste

  last hebben van de ontstane situatie. In een uitgebreid

  handboek wordt elk denkbare situatie behandeld, waar-

  bij patient en verzorgende interacteren (Van Eijle, 1991).

  Snoezelen is een interventie die inNederland vaak door

  activiteitenbegeleiders wordt uitgevoerd en in deliteratuur

  gezien wordt als een belangrijke interventie. Snoezelen

  is het aanbieden van visuele, auditieve, tast-, smaak-,

  reukprikkels in een multisensorische omgeving. Het

  wordt gezien als een gedragsmatige therapie waarbij apa-

  thisch, rusteloos en agressief gedrag wordt tegengegaan.

  Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysi-

  otherapeutische interventies in de laatste fases van

  dementie zijn erg schaars. Pomeroy heeft onderzoek

  gedaan bij zeven patienten. Al deze patienten gaf ze zes

  weken, drie keer per week een halfuur een combinatie van

  sensorische input (snoezelen), bewegen op muziek en

  passief bewegen (Pomeroy, 1994). [C> Haar conclusie

  was dat bij de zeven patienten mobiliteitsverbeteringen

  optraden door de gegeven fysiotherapeutische behande-

  ling

 • drie keer per week werd er via een voor- en een nameting

  met de gemodificeerdeAshworth-schaal gekeken naar het

  effect op paratonie. Ashworth-schaal

  Is een meetinstrument voor spiertonus. Op een 5-

  puntsschaal wordt aangegeven hoeveel spiertonus de

  onderz...

Recommended

View more >