25 jaar Fysiotherapie Ruesink

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fysiotherapie Ruesink viert het 25-jarig jubileum met een jubileumkrant. Lees hem snel en zie wat Fysiotherapie Ruesink u te bieden heeft.

Text of 25 jaar Fysiotherapie Ruesink

 • sinds 1990

  25 jaar

  JUBILE

  UM

  UITGA

  VE

 • pagina 2

  Herbert Ruesink

  Dit is een uitgave van:

  Fysiotherapie Ruesink

  Buitensingel 13, 6955 BK Ellecom

  Telefoon: 0313-427654

  E-mail: info@fysiotherapie-ruesink.nl

  www.fysiotherapie-ruesink.nl

  C O L O F O N

  Wij leveren de best mogelijke kwalitatieve,transparante en doelmatige fysiotherapeutischezorg volgens de meest moderne en op wetenschap

  gebaseerde inzichten

  Yvonne Ruesink

  Aan dit nummer werkten mee:

  Yvonne Ruesink, Herbert Ruesink, Tirza Brandts, Jolien de Weerd, Joost van

  der Kooij, Monique Franck, Peer Konings, Karin de Bont, Gerard Hollander,

  Nettie Herbst, Leo ter Heerdt, Andrea Deelstra, Jack Palm

  Fotografie: Victor Wennekes

  Eindredactie, ontwerp, drukwerk:

  Alstublieft! Deze krant ontvangt u ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Fysiotherapie Ruesink.Het is goed om bij bijzondere momenten stil te staan. Dit is zon moment. Met gepaste trots besteden we aandacht aan dit jubileum.

  Wij zijn een gemoedelijke en dynamische prak-

  tijk. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaan-

  del, al 25 jaar. Ons team werkt met veel passie

  en plezier met als uitgangspunt persoonlijke

  aandacht, respect en wederzijds vertrouwen.

  De kwaliteit van onze zorg blijkt niet alleen

  uit tevreden klanten. Onze praktijk is HKZ-

  gecertificeerd, heeft het TopZorgpredicaat van

  Menzis en is Pluspraktijk. Dat wil zeggen dat

  wij de best mogelijke kwalitatieve, transparante

  en doelmatige fysiotherapeutische zorg (best

  practice) leveren volgens de meest moderne en

  op de wetenschap gebaseerde (evidence based)

  inzichten.

  Onze praktijk is partner van FysOptima, een

  samenwerkingsverband van kwaliteitspraktijken

  fysiotherapie en wij participeren in Topsport Gel-

  derland en in het Olympisch netwerk Gelderland.

  Naast de individuele aandacht voor u garande-

  ren wij dat u voor een afspraak altijd snel bij ons

  terecht kunt. Wij werken intensief samen met

  huisartsen, tandartsen, medisch specialisten,

  verloskundigen en overige (para)medici, zodat

  we tijdig advies kunnen inwinnen over uw situ-

  atie of zelfs eenvoudig kunnen doorverwijzen als

  dat nodig blijkt. We participeren in netwerken

  gericht op de ontwikkeling van de zorg rondom

  specifieke (chronische) aandoeningen.

  Naast algemene fysiotherapie hebben wij de vol-

  gende specialisaties in huis: bekkenfysiothera-

  pie, sportfysiotherapie, manuele therapie, hart-,

  vaat- en longfysiotherapie, orofaciale fysiothe-

  rapie, geriatriefysiotherapie, voet- en loopana-

  lyse, behandeling Parkinson- en MS patinten,

  medical taping, dry needling, shockwave thera-

  pie, diverse beweegprogrammas, haptonomie en

  medische fitness. Een aantal specialisaties heb-

  ben wij voor u uitgelicht in deze jubileumkrant.

  Wilt u nader kennismaken, meer informatie

  of een afspraak inplannen? Loop gerust eens

  binnen bij onze praktijk, neem telefonisch

  contact met ons op of bekijk onze website:

  www.fysiotherapie-ruesink.nl

  Tot ziens!

  Het team van Fysiotherapie Ruesink

 • pagina 3

  In 2015 vieren wij ons 25-jarig jubileum. In deze jaren hebben het vak fysiotherapie en onze praktijk zeker niet stilgestaan. Op deze pagina leest u onze geschiedenis in vogelvlucht.

  Het begin: Van wilde vestiging naar gerenommeerde praktijk

  Herbert Ruesink start in 1990 een eigen prak-

  tijk in Ellecom. Hij werkte op dat moment

  bijna 10 jaar in het Gemeente Ziekenhuis

  in Arnhem. De praktijk begon als een

  zogenaamde wilde vestiging, zonder

  een contract met de ziekenfondsen. Na

  enkele jaren lukte het met hulp van een

  tandarts, de verloskundigen in Doesburg

  en enkele patinten een contract met het zie-

  kenfonds te krijgen.

  1992 - 2007: Uitbreiding?

  Het is een goede keuze geweest om zowel in het

  ziekenhuis als in de particuliere praktijk te werken.

  Druk, maar boeiend, uitdagend en afwisselend, blikt

  Herbert Ruesink terug. Naast algemene fysiotherapie

  waren sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie,

  de behandeling van kaakgewrichtsklachten en

  hartrevalidatie belangrijke aandachtspunten.

  Ook werd de opleiding haptonomie in 1992 afgerond.

  Inmiddels was Herbert ook gastdocent aan de Hogeschool

  Arnhem en Nijmegen en werkte hij mee aan diverse onderzoe-

  ken. Regelmatig kwam de vraag boven: blijft het bij een kleine

  solopraktijk of is uitbreiden verstandig?

  2007: Jaar van de IJsselsprong

  Het jaar 2007 is een belangrijk jaar voor de praktijk gebleken,

  het jaar van de IJsselsprong. Ruesink: Op verzoek van de

  vroedvrouwenpraktijk Dieren, Doesburg en Brummen zijn we

  een dependance in hun praktijk in Gezondheidscentrum De

  Linie gestart. Al jaren was er een plezierige en goede samen-

  werking bij zwangerschapsgerelateerde klachten. Deze samen-

  werking wilden wij intensiveren.

  In diezelfde periode kwam Tirza onze praktijk ondersteunen

  met een eindstage voor haar opleiding Fysiotherapie. Tirza

  hielp ons bij het opzetten van de dependance in Doesburg en

  werkt sindsdien in onze praktijk. De praktijkruimte in de Linie,

  is huiselijk en intiem en is evenals in Ellecom zeer geschikt

  voor 1 op 1 behandeling. Met de opening van een nieuw sport-

  centrum in Doesburg ontstonden er kansen om onze revalida-

  tie en trainingsmogelijkheden te vergroten. Binnen een jaar

  openden we ook een dependance in sportcentrum Bodycontrol.

  2008: Partner van FysOptima

  Het jaar 2008 kenmerkte zich door de keuze voor samenwer-

  king met andere praktijken, waarbij we onze identiteit kun-

  nen behouden. Medio 2008 is onze praktijk partner geworden

  van FysOptima. Dit is een samenwerkingsverband van kwa-

  liteitspraktijken fysiotherapie in Nederland. Gezamenlijk ben

  je efficinter en effectiever dan alleen. Onderzoek, ontwikke-

  ling, marketing, kwaliteitsmanagement en relatiebeheer wor-

  den voor en door meerdere praktijken uitgevoerd. FysOptima

  bood ons ook de faciliteiten om een kwaliteitsmanagement-

  systeem op te zetten.

  2009 - 2011: Uitbreiding team en certificering

  Na de IJsselsprong in 2007 is onze praktijk in een positieve

  flow terecht gekomen. Jaarlijks is het aantal patinten met

  ongeveer 10% gestegen. Uitbreiding van ons team werd nood-

  zakelijk. In 2009 is Jolien de Weerd ons komen versterken en

  in 2011 is Joost van der Kooij in ons team gekomen. Allemaal

  vinden we het belangrijk om vooral met passie en plezier te wer-

  ken, waarbij we kwaliteit van zorg hoog in het vaandel hebben.

  En van de wensen en zelfs doelstelling na de samenwerking

  met FysOptima was: we willen een HKZ-geregistreerde prak-

  tijk worden. Op 28 juni 2010 is dat gelukt. We waren destijds

  de 208ste praktijk (van de bijna 5000) in Nederland met het

  HKZ-certificaat. Een jaar later zijn we erin geslaagd om Plus-

  praktijk te worden en ontvangen we het TopZorg predicaat van

  Menzis.

  2012 - 2014: Kwaliteit

  Er zijn twee rode draden in onze praktijk die we alle jaren heb-

  ben gevolgd. De eerste rode draad is dat we tevreden patinten

  willen en dat we graag met plezier willen werken. Onze praktijk

  hecht grote waarde aan een correcte en goede dienstverlening.

  De tweede rode draad is een hoog opleidings- en kennisniveau.

  Bij- en nascholing vinden we erg belangrijk. Het streven is o.a.

  dat alle medewerkers een specialisatie of Masteropleiding heb-

  ben of gaan volgen.

  Herbert is sinds 2006 geregistreerd bekkenfysiothe-

  rapeut. Tirza is in 2010 gestart met de Masteroplei-

  ding manuele therapie en heeft in 2013 de Mas-

  tertitel behaald. In 2010 is Jolien gestart met

  de Masteropleiding sportfysiotherapie, sinds

  juni 2013 is zij geregistreerd sportfysiothe-

  rapeut en in juni 2014 heeft zij de Masterti-

  tel behaald. In de tussentijd is Jolien ook nog

  moeder geworden. Joost is in september 2014

  gestart met de Master opleiding geriatriefysio-

  therapie en rondt deze naar verwachting in 2017

  af.

  1990 - 2015: Steun en toeverlaatHet is nog steeds leuk, dus we gaan door! Mede dankzij de

  ondersteuning en support van Yvonne kon de praktijk uit-

  groeien tot wat het nu is. Zij is de spil van het geheel. Als u

  onze praktijk belt, krijgt u doorgaans Yvonne aan de telefoon.

  Zij regelt veel.

  Je zult maar getrouwd zijn met een man die van zijn werk zijn

  hobby heeft gemaakt en waarbij die hobby vervolgens gewel-

  dig uit de hand is gelopen.

  25 jaar Fysiotherapie Ruesink

  Jolien de Weerd

  Joost van der Kooij

  Gezamenlijk ben je efficinteren effectiever dan alleen

  Tirza Brandts

 • pagina 4

  Anonieme vragenlijstDoor middel van een vragenlijst wordt

  gevraagd naar de ervaringen met onze accom-

  modatie, informatievoorziening, bejegening

  en de behandeling door uw fysiotherapeut in

  onze praktijk. Alle gegevens worden volledig

  anoniem verwerkt, in overeenstemming met

  de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  Uitkomsten Het boeiende van dit onderzoek is dat verge-

  lijking met andere praktijken mogelijk is. Met

  regelmaat zullen we op de website of in een

  nieuwsbrief informatie geven over de uitslag

  van onze Fysioprestatiemonit