Presentatie keurmerk fysiotherapie 2014

  • View
    130

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Presentatie keurmerk fysiotherapie 2014

1. Fysiotherapeuten die werkenaan de kwaliteit van hunfysiotherapeutisch handelen,door continu te leren en te verbeteren,worden gezien door hun omgeving.Op die manier geeft het Keurmerk eenimpuls aan de kwaliteit vanfysiotherapeutische zorg in Nederland. 2. Wat we doen? Onafhankelijk keurmerk Register functie Toetsing op voldoen kwaliteitscriteria Dataverzameling Faciliteren leren en verbeteren 3. Voor iedere fysiotherapie praktijk die: actief wil werken aan zijn/haareigen vaardigheden wil leren en verbeteren zich toetsbaar en transparantopstelt zich wil onderscheiden in de markt 4. Registerfunctie Algemene fysiotherapie Specialisaties zoals die nu geldenworden ook bij het KeurmerkFysiotherapie vastgelegd 5. Zorgverzekeraars Het Keurmerk Fysiotherapie is een nieuwregister naast het CKR Bij deelname aan het Keurmerk voldoet u aande contracteisen voor de zorgverzekeraars: Achmea CZ VGZ Menzis Azivo De Friesland DSW Zorg en Zekerheid Multizorg ENO (in gesprek) 6. Klachtenregeling? 7. Bij start 2014/2015 Het Keurmerk staat open voor iedereen Geen toetredingsdrempel Wel actief werken aan kwaliteit en dataantoonbaar maken! 8. Aantoonbaar via Mijn Keurmerk 9. Deelnemer= fysiotherapie praktijkAlle werkzame fysiotherapeutenworden Keurmerk fysiotherapeut 10. Fysiotherapie praktijkCriterium Controlevia Opmerkingen ToegekendeKwaliteitsurenNeemtdeelaanvisitatie UploadverslaginMijnkeurmerkFormatievetoetsingopallecriteriaoppraktijkniveauMinimaal1xper2jaarNeemtdeelaandedataverzamelingt.b.v.deLandelijkeDatabaseKwaliteitinformatieLandelijkeDatabaseKwaliteit(LDK)- Outcome- n.a.w.,hulpvraag,fysiotherapeutischediagnose,behandelplan,journaal,resultaat,evaluatieContinuNeemtdeelaanclinttevredenheidonderzoekOpenbarepublicatie ContinuKentgestructureerdoverlegmetrelevantepartnersVisitatie Monoofmultidisciplinair,kanverschillenperpraktijk(vaakmethuisarts,wijkteam,somsmedischspecialismen)ContinuKenteenklachtenprocedurebinnendepraktijkVisitatie ContinuVoldoetaanalleinrichtingsvereisten,isschoon,veiligentoegankelijkvoormindervaliden.Visitatie ContinuKenteenlogistiekenorganisatiediehetmogelijkmaaktclintenoptimaaltehelpenVisitatie Continu 11. Individuele FysiotherapeutCriterium Controlevia Opmerkingen AantalKwaliteitsuren(minimaal)StaatingeschreveninhetBIGregister BIGregister -Werkttenminste8uurperweek LDK -EensummierePOPperjaar Portfolio FormatistevindeninhetpersoonlijkeMijnKeurmerkPortfolio2Peerreview(intervisie)Portfolio Minimaal3keerperjaar,formatievetoetsingvanallepersoonlijkecriteriaplus:-klinischredeneren-gebruikrichtlijnen-beroepscompetentieprofiel-outcomeindicatoren18VrijeruimtePortfolio Keuzeuit:- Vakinhoudelijkecursussen,lezingen,congressenetc.- Wetenschappelijkonderzoek- Uitvoerenvanvisitaties20 12. Toetsing Keurmerk FysiotherapiePraktijk IndividuDoet aan VisitatieFormatiefDoet aan Peer review+ portfolioFormatief1. Procestoets:Doet de praktijk/de fysiotherapeutwat ze moeten doen?summatief2. Inhoudelijke toetsNB: alleen bij signaleringvan een afwijkendeindicatorsummatief 13. Geen audit, wel toetsingDeelnemers mt Plus of Topzorg geen toets in 2015Deelnemers overig in 2e helft 2015 14. PLUS/TopzorgNiet-PLUS/TopzorgToetsing Keurmerk FysiotherapiePraktijk IndividuProcestoets:Doet de praktijk/de fysiotherapeutwat ze moeten doen?Inhoudelijke toetsNB: alleen bij signaleringvan een afwijkendeindicator 15. KostenOnze tarieven voor deelname zijn inclusiefregistratie in het register n klachtenregeling! Fysiotherapie praktijk 500 Per fysiotherapeut algemeen 200 Iedere extra specialisatie 50(per fysiotherapeut) 16. RekenvoorbeeldFysiotherapeut met 6 medewerkers, 2 daarvan zijnmanueel therapeut, 1 kinderfysiotherapeut: 1x Fysiotherapie praktijk 500 6x fysiotherapeut algemeen 1200 3x extra specialisatie 150 1850 17. Inschrijven via:www.keurmerkfysiotherapie.nl 18. Reserve sheets 19. Organisatie