Oedeem en oncologie fysiotherapie info

 • View
  178

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Qedeminus uitgave September 2013 met bijdrage van Amsterdam Fysio therapeute Froukje Potdijk over haar stage in Oostenrijk

Text of Oedeem en oncologie fysiotherapie info

 • Nr 3 ! september ! 2013 1

  Van de redactieVan de voorzitterVan de commissiesVerslag CSI Conference

  Op zoek naar antwoorden bij Lymfoedeemkliniek Wittlingerin WalchseeFroukje Potijk

  Manual Lymfdrainage ad modum Dr. VodderAndreas Wittlinger

  BoekbesprekingHoe ervaren (voormalige) oncologische patinten deelname aan deAlpe dHuZes? Een kwalitatief onderzoek.IGLM Schauwaert, JE Meli, T Schoot, SM Braun Fysiotherapie bij gemetastaseerd mammacarcinoomHermien WierdsmaPraktijktipOvergewicht en kanker gerelateerd lymfoedeemSandra Beijer en Nicole Ezendam Master opleiding wat en waaromProductinformatieOpvattingenCongresagendaTwitter&Tweets

  2236

  11

  12

  1314

  22

  2332

  3436384040

  ColofonOedeminus is een kwartaaluitgave van de NVFL,Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapiebinnen de Lymfologie. Het wordt toegezondenaan de leden van de genoemde vereniging.

  Bestuur NVFLVoorzitter: Theo RuitenbeekSecretaris: Nathalie KoolPenningmeester: Willemijn HugenholtzVoorzitter regiocommissie: Ingrid ArtsVoorzitter PR-commissie: Joeri GilissenVoorzitter commissie wetenschap,accreditatie en scholing: Petra GielinkVoorzitter commissie oncologie: Gerrit van Telgen

  Verenigingsadresp/a KNGF, Postbus 248, Amersfoort

  RedactieNanda Christis (eindredactie), Suzanne de Hoop,Danille Bontekoe en Marion van den Boogaard

  RedactieadresFysiotherapie Rozengracht, Rozengracht 6,4382 PA Vlissingen, oedeminus@nvfl.nl

  Aanleveren kopijVia het redactieadres, bij voorkeur per e-mail

  RichtlijnenRichtlijnen voor het schrijven & aanleveren van een artikel of casus zijn te vinden opwww.nvfl.nl onder het kopje Oedeminus.

  Advertentie-exploitatieBureau van Vliet B.V., Postbus 20, 2040 AA Zandvoort

  Ontwerp en opmaakQno grafische vormgeving, Apeldoorn

  DrukMontana bvba, Ham, Belgi

  AbonnementenVoor leden is het tijdschrift gratis. Voor niet-ledenbedraagt het abonnementstarief 34,00 per helejaargang bij verzending in Nederland. Lossenummers kosten 9,00 per stuk. Abonnementenen losse nummers kunnen besteld worden op hetverenigingsadres.

  AbonnementsvoorwaardenAbonnementen kunnen op ieder gewenstmoment worden aangegaan. Een abonnement wordt eenmaal per jaar bijvoorfacturering voor het aankomende jaarberekend en belast. Beindiging van hetabonnement is mogelijk op elk moment in het jaar,met inachtneming van een maand opzegtermijn.Indien u uw abonnement wilt stopzetten, vindtverrekening plaats met eventueel reeds betaaldabonnementsgeld. U betaalt dan alleen voor demaanden waarin u abonnee bent geweest eneventueel teveel betaald abonnementsgeld wordtaan u gecrediteerd.

  Het overnemen of vermenigvuldigen vanartikelen, of gedeelten daarvan, uit Oedeminus isslechts geoorloofd na schriftelijke toestemmingvan de redactie.

  ISSN nummer: 1566-3647

  Inhoud

  Foto: Paul W.M. Oor, paulwmoor@gmail.comBruggen

 • Nr 3 ! september ! 20132

  Het is inmiddels september. Alle scholen zijn weerbegonnen.Ook op het gebied van nascholing, cursussen,congressen en symposia is alles weer in volle gang.Deze Oedeminus heeft als thema: Opleidingen.Het vak van oedeem- en oncologiefysiotherapie is zodynamisch, dat men niet zonder na- en bijscholing kan.Sinds enige tijd zijn er ook masteropleidingen in deoedeem- en oncologiefysiotherapie.Verwetenschappelijking is een belangrijk speerpunt inde gezondheidszorg. Meer aandacht voor dewetenschap is noodzakelijk om de kwaliteit van deoedeem- en oncologiefysiotherapie in de komendejaren verder tot ontwikkeling te laten komen.We streven ernaar de inhoudelijke kwaliteit van onshandelen continue te verbeteren. Maar laten we vooral kritisch blijven en de verweten-schappelijking van de oedeem- en de oncologiefysio-

  therapie toejuichen zonder de wetenschap te verheer-lijken.Deze Oedeminus heeft als bijlage het Evidence basedflow diagram lymfoedeem bovenste extremiteit. PetraGielink, voorzitter van de commissie WAS vertelt, inhaar bijdrage, hier meer over. En ook krijgt Oedeminus, door het bestaan van deverschillende opleidingen, steeds weer interessanteartikelen aangeboden ter publicatie. Mocht iemand zijnof haar afstudeerartikel willen publiceren, stuur hetnaar oedeminus@nvfl.nl. Veel leesplezier tussen de na- en bijscholingen door.

  Reageren: oedeminus@nvfl.nl

  Nanda Christiseindredacteur

  Het is hoog zomer in Nederland als ik dit stukje schrijf.Maar bij publicatie zijn we allemaal alweer langvergeten hoe warm het was en hoe ver.. (uit CameraObscura, Hildebrand pseudoniem van Nicolaas Beets-1839: Het was een brandendhete vrijdagachtermiddagin zekere Hollandse stad: zo heet en zo brandend, dat demossen op het dak gaapten, `t welk, op gezag derHollandse manier van spreken, de grootste hitte is, diemen zich voor kan, stellen.)

  Maar na iedere zomer volgt een herfst. In dit kwartaalgaat de verenigingsstructuur van het KNGF ingrijpendwijzigen, mits de algemene vergadering de bestuurs-voorstellen zal bekrachtigen. Voor de specialistenvereni-gingen die deel uitmaken van het KNGF zal er ook nogalwat veranderen. Vooralsnog is gekozen om de formelebenaming: beroepsinhoudelijke vereniging tebehouden. Daarbij blijft onze vereniging eenzelfstandig rechtspersoon. Dit omdat de rol en depositie van alle, zeer diverse, verenigingen in de nabijetoekomst nog moet uitkristalliseren. Ook desamenwerking, optrekken en optreden bij gezamenlijkekennisdomeinen heeft nog een flinke route te gaan.Een eerste concrete uiting hiervan is het samenwer-kingsverband van onze NVFL(lymfoedeem/oncologie)met VHVL (hart, vaat, long),NVZF (ziekenhuis), NVRF (revalidatie), NVFVG (verstan-delijk gehandicapten) en de NVFG (geriatrie). We zienmet name goede kansen op het gebied van kwetsbaregroepen, chronisch zieken en comorbiditeit .

  In het advies van een Denktank van de NederlandseFederatie van Universitaire Medische Centra (NFU juni2013/13.4655) worden aanbevelingen gedaan om ook inde komende jaren de Nederlandse gezondheidszorg

  betaalbaar te houden. In n zin is dit: effectieve,passende en betaalbare zorg. Enkele opmerkelijkepunten wil ik hier noemen. Effectief betekent dat er ookvoldoende evidentie is voor de toegepaste interventie.Passend wil zeggen dat de interventie niet alleen wordtbepaald door de weefselsituatie, maar juist ook doorhet patintprofiel. Betaalbaar is in de context vanfysiotherapie al snel een inkopper, meermaals isaangetoond dat we kosteneffectief handelen, direct inde patintzorg en indirect bij het voorkomen van latere,duurdere en meer ingrijpende interventies. (rapportBMC sept-2012)

  Bij deze editie van de Oedeminus treft u het evidencebased flow diagram, lymfoedeem bovenste extremiteit,aan. Dank aan de samenstellers en de WAS-commissiedaarvoor. Lees de bijzondere bijdrage hieroveraandachtig! Een praktische vertaling van wetenschap-pelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk. Dat kannooit 1 op 1, maar het zet wel aan tot kritisch denken enhandelen; effectief, passend en betaalbaar. Ook hetstimuleren van patinteigen activiteit om aandoeningen klachten te reduceren is een mogelijkheid om metminder directe zorg toch effectief zorg te verlenen.Interventie indien nodig, een stapje terug als het kan.Zelfmanagement is dan ook het thema van dit jaar,regiobijeenkomsten, Oedeminus 2013-nummer 2 en onsnajaarscongres op 4 oktober. Vanuit zijn nieuwelectoraat Eigen regie(Hogeschool Leiden, cluster Zorg)neemt Lector John Verhoef ons op dit congres mee naarde link tussen fysiotherapeutische zorg en de actieverol van de patint.

  Eigen regie versterken, geen zaak van de patint alleen,dat is de sleutel. In onze vereniging, in onze rol binnen

  VA N D E R E DAC T I E

  VA N D E VO O RZ I T T E R

  ! ! ! ! ! !

  ! ! ! ! ! !

 • Nr 3 ! september ! 2013 3

  het zorgstelsel en voor onze patinten. Dat vraagt omeen actieve rol, ook van ons als bestuurders van deNVFL. En dat doen we!Reacties? Mail naar: info@nvfl.nl

  Theo Ruitenbeek, voorzitter

  Flow diagram lymfoedeem in de bovensteextremiteit

  Voor de WAS commissie ligt al enige tijd de uitdagingom verschillende protocollen samen te stellen. Na hetEvidence Statement Borstkanker is er nu een flowdiagram samengesteld op basis van de bestaandeevidence Lymfoedeem in de bovenste extremiteit. Het vertalen van evidence naar pasklare protocollenlevert veel worsteling op met de bestaande praktijk.Enerzijds is er de behoefte vanuit de leden nverzekeraars en EPD-leveranciers! aan evidence basedprotocollen, anderzijds zijn er de praktijksituaties,patinten en samenwerkingsverbanden met anderedisciplines die altijd net even anders zijn dan desituaties die onderzocht zijn in de evidence. Vandaardat het moeilijk blijft om onderzoek te generaliseren ente komen tot evidence based protocollen die altijdtoepasbaar zijn.In zekere zin hebben de wetenschappelijk onderzoekershet makkelijk: zij kijken naar de feiten. Zit eenonderzoek goed in elkaar, is het systematisch, valide enbetrouwbaar? De uitkomsten geven aan wat voor dipopulatie op dt moment onder di omstandighedeneffectief is gebleken. Daarom zijn onderzoekers ookaltijd voorzichtig met hun conclusies en omkleden deharde feiten met mitsen en maren. Hoe meer hetonderzoek onder grote groepen in verschillendepopulaties tot hetzelfde effect leidt, hoe beter hetgeneraliseerbaar is. Wanneer voldoende van dergelijkonderzoek voor handen is, is het mogelijk om daarconclusies uit te gaan trekken voor de dagelijksepraktijk.Met genoegen presenteren we het flow diagram alsbijlage in deze Oedeminus! Onderzoekers JanineHidding en Carien Beurskens hebben hierin de laatsteupdates uit de wetenschappelijke literatuur verwerkten in overleg met enkele leden van de WAS commissieconsensus bereikt over de formulering. Het gaat hierbijdus om de bestaande evidence over de behandelingvan het lymfoedeem in de arm. Alle andere klachten dieaan de orde kunnen komen in sa