PAI kls 9 Sem 2

Embed Size (px)

Text of PAI kls 9 Sem 2

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  1/15

  Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

  Kelas : IX (sembilan)

  Tahun Pelajaran : Tahun Pelajaran 2009 2010

  8. Memahami Al-Quran

  Surat Al-Insyirah

  8.1 Menampilkan bacaan QS Al-Insyirah

  dengan tartil dan benar

  8.2 Menyebutkan arti QS Al-Insyirah

  8.3 Mempraktikkan perilaku dalam bekerja

  selalu berserah diri kepada Allah seperti

  terkandung dalam QS Al-Insyirah

  - Mampu membaca dengan fasih dan tartil QS AlInsyirah

  - Mampu menyalin QS Al Insyirah secara baik dan rapih- Mampu Menyebutkan arti QS Al Insyirah secara

  harfiyah- Mampu menjelaskan kandungan QS Al Insyirah

  9. Memahami Ajaran Al-

  Hadits tentang

  Kebersihan

  9.1 Membaca hadits tentang kebersihan

  9.2 Menyebutkan arti hadits tentang kebersihan

  9.3 Menampilkan perilaku bersih seperti

  terkandung dalam hadits

  - Mampu membaca hadits yang berhubungan dengan

  kebersihan

  - Mampu menyebutkan arti hadits tentang kebersihan

  - Mampu menampilkan prilaku hidup bersih

  10.Meningkatkan

  keimanan kepada

  Qadha dan Qadhar

  10.1 Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada

  qadha' dan qadar

  10.2 Menjelaskan hubungan antara qadha dan

  qadhar

  10.3 Menyebutkan contoh-contoh qadha danqadhar dalam kehidupan sehari-hari

  10.4 Menampilkan perilaku sebagai cerminan

  beriman kepada qadha dan qadhar

  dalam kehidupan sehari-hari

  - Mampu menjelaskan pengertian iman kepada Qadhadan Qadar

  - Mengetahui dalil naqli tentang Qadha dan Qadar- Mampu menjelaskan hubungan Qadha dan Qadar- Mampu menyebutkan fungsi Iman kepada Qadha dan

  Qadar- Mampu menyebutkan contoh Qadha dan qadar

  11. Menghindari Prilaku

  Tercela

  11.1 Menyebutkan pengertian takabbur

  11.2 Menyebutkan contoh-contoh perilaku

  takabbur

  11.3 Menghindari perilaku takabbur dalam

  kehidupan sehari-hari

  - Mampu menjelaskan pengertian Takabur

  - Mengetahui dalil naqli perbuatan Takabur

  - Mampu meyebutkan contoh Takabbur

  - Mampu Menyebutkan akibat negatif dari perbuatan

  Takabur

  - Mampu menghindari perbuatan Takabur

  12. Memahami Tata Cara

  Berbagai Shalat Sunnat

  12.1 Menyebutkan pengertian dan ketentuan

  shalat sunat berjamaah dan munfarid

  12.2 Menyebutkan contoh shalat sunat

  berjamaah dan munfarid

  12.3 Mempraktikkan shalat sunat berjamaah

  dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari

  - Mampu menjelaskan pengertian Shalat Sunnat berjamaah

  dan munfarid

  - Mampu mengidentifikasi shalat sunnat yang dianjurkan

  berjamaah dan munfarid

  - Mampu menyebutkan ketentuan shalat sunnat

  - Mempraktekkan Shalat jenazah

  13. Memahami sejarah

  tradisi Islam Nusantara

  13.1 Menceritakan sejarah wayang, kasidah,

  dan hadrah

  13.2 Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan

  upacara adat kesukuan Nusantara

  - Mampu menceritakan tradisi masyarakat di Nusantara

  sebelum Islam

  - Mampu menceritakan tradisi masyarakat di Nusantara

  setelah Islam

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  2/15

  BAB 8QUR'AN SURAT AL -INSYIRAH

  RINGKASAN MATERI

  A.Membaca QS Al-Insyirah Ayat 1-8

  ssss9999&

  &yyyyuuuunnnnyyyy7777ssss9999xxxx8888uuuu||||$$$$uuuu||||uuuu uuuuttttxxxx8888 uuuu%%%%!!!!$$$$####uuuu ssss))))rrrr&&&&xxxx8888ttttssss$$$$uuuussssuuuuuuuuyyyy7777ssss9999xxxx8888 tttt....****ssssyyyytttt9999$$$$########))))yyyytttt9999########ZZZZ#### ssss****ssss||||MMMMttttssss====||||$$$$$$$$ssss4444nnnn

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  3/15

  BAB 9HADITS TENTANG KEBERSIHAN

  RINGKASAN MATERI

  A. Membaca Hadits Tentang Kebersihan

  ( ) ,

  ,) () (

  )(B. Terjemah1. Islam itu bersih, oleh karena itu bersihkanlah dirimu ! Sesungguhnya tidak akan masuk surga

  kecuali orang-orang yang bersih (HR Baihaqi)2. Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan mencintai kebaikan, Maha Bersih dan mencintai

  kebersihan, Maha Mulia dan mencintai kemulian, Maha Pemurah dan mencintai kemurahan hati,

  maka bersihkanlah halaman rumahmu (lingkungan sekitar rumahmu)(HR Tirmidzi)

  3. Kebersihan itu sebagain dari keimanan (HR Thabrani dan Hakim)

  4. Allah tidak akan menerima shalat (seseorang ) kecuali dalam keadaan suci (HR Thabrani danHakim)

  C. Isi Kandungan1. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, oleh karena itu orangIslam harus hidup

  bersih.

  2. Salah satu sifat Allah SWT adalah Maha Bersih, oleh karena itu Allah sangat mencintai orang-orang yang hidup serba bersih.

  3. Orang yang mengaku beriman harus hidup bersih karena kebersihan itu bagian dari iman.4. Orang yang menghadap Allah (shalat) dalam keadaan tidak suci,maka Allah tidak menerima

  shalatnya.

  BAB 10

  IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR

  RINGKASAN MATERI

  A.Pengertian Iman Kepada Qadha dan QadarQadha menurut bahasa ialah ketentuan atau kepastian, sedangkan menurut istilah qadha ialah

  ketentuan dan ketetapan atau rencana Allah SWT yang sudah tertulis sejak jaman azali (suatu ketetapanyang sudah ada sebelum kelahiran makhluk Allah ke dunia). Qadarmenurut bahasa ialah ukuran atau

  kemampuan . Menurut istilah qadar ialah pembuktian/ perwu-judan qadha (ketentuan) Allah SWT

  yang harus di terima makhluknya melalui proses ikhtiar atau tidak. Qadha dan qadarmerupakan duaistilah yang tidak bias dipisahkan satu sama lain, karena kduanya saling berkaitan. Qadha dan qadar

  dalam kehidupan sehari-hari disebut taqdir

  Iman kepada Qadha dan Qadaradalah percaya dan yakin serta menerima apapun rencana Allah

  SWT terhadap makhluknya termasuk manusia pada waktu yang telah ditentukan melalui proses ikhtiaratau tidak . Dalam menyikapi beriman kepada qadha dan qadar kita tidak bisa bebas dari empat hal

  yaitu : (1) Ikhtiar, (2) Tawakal, (3) Sabar (4), Syukur.

  Qadha ada dua macam, antara lain

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  4/15

  1. Qadha Mubram, yaitu keputusan Allah SWT yang pasti terjadi dan diluar kehendak manusia,seperti jenis kelamin, kematian dan terjadinya kiamat.

  2. Qadha Mualaq yaitu keputusan Allah SWT melalui proses ikhtiar dan usaha manusia, sepertikekayaan, kedudukan dan kepandaian. Artinya keputusan Allah itu bersesuaian dengan kehendak

  manusia.

  B.Dalil Naqli Tentang beriman kepada Qadha dan Qadar Allah1. Quran Surat An-Nisa Ayat 79

  !!!!$$$$yyyy7777tttt////$$$$|||| rrrr&&&&7777uuuu||||yyyymmmmzzzzssss!!!!$$$$####((((!!!!$$$$tttt uuuuyyyy7777tttt////$$$$||||rrrr&&&&7777yyyyhhhhyyyyssssyyyy77774444yyyy7777oooo====yyyy rrrr&&&& uuuu$$$$====9999ZZZZ uuuu44444444ssssxxxx....uuuu!!!!$$$$$$$$////####YYYYyyyy

  Artinya :

  Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu,Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan

  cukuplah Allah menjadi saksi

  2. Quran Surat Al-Hadid ayat 22

  !!!!$$$$ttttzzzz>>>>$$$$||||rrrr&&&&7777tttt6666FFFF{{{{$$$$#### uuuu3333rrrr&&&&))))5555====ttttGGGG2222iiii6666ssss%%%% rrrr&&&&!!!!$$$$yyyy rrrr&&&& uuuu99994444))))9999ssssnnnn????tttt!!!!$$$$####oooo

  Artinya :

  Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkantelah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang

  demikian itu adalah mudah bagi Allah.

  3. Quran Surat Ar-Radu ayat 39

  ((((####sssstttt!!!!$$$$####$$$$tttt!!!!$$$$ttttooooMMMM6666VVVV uuuu((((yyyy uuuu&&&&====ttttGGGG66669999$$$$####Artinya :

  Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-

  Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).

  C. Fungsi Iman Kepada Qadha dan QadarFungsi iman kepada Qadha dan Qadar adalah membuat manusia untuk :

  1. Rajin berusaha atau ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuia dengan QS Ar-Radu ayat 11:

  3333))))!!!!$$$$####iiiitttt$$$$ttttBBBBssss))))////4444LLLLyyyymmmm((((####iiiitttt$$$$tttt rrrr''''////3333Artinya :....Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan

  yang ada pada diri mereka sendiri. ......

  2. Sabar dalam menghadapi cobaan

  Setiap manusia pasti mendapatkan ujian dan cobaan baik yang ringan maupun yang berat. Haltersebut untuk menguji keimanan yang harus diterima dengan penuh kesabaran. Firman Allah SWT

  QS Al-Ankabut ayat 2 :

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  5/15

  ||||====yyyymmmm rrrr&&&&$$$$9999$$$$#### rrrr&&&&((((####....uuuuIIII rrrr&&&&((((####9999))))tttt$$$$tttt#### uuuuuuuuttttttttFFFFArtinya :

  Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang

  mereka tidak diuji lagi ?

  3. Cobaan itu merupakan ketentuan Qadha dan Qadhar Allah. Hasil usaha dan dan Ikhtiar pasti adagagalnya, maka apabila menemui kegagalan sikap yang paling baik adalah bertawakal atau

  menyerahkan diri kepada Allah. Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 156 :

  tttt%%%%!!!!$$$$####!!!!#### ssss))))FFFFuuuu;;;;||||rrrr&&&&tttt7777((((####9999$$$$ssss%%%%$$$$))))!!!!!!!!$$$$)))) uuuussss9999))))tttt____ uuuu

  Artinya (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa

  ilaihi raaji'uun (Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah Kami kembali)"

  BAB 11PERILAKU TERCELA (TAKABBUR)

  RINGKASAN MATERI

  A.Pengertian TakabburTakabburmenurut bahasa ialah sifat merasa diri besar atau sombong. Adapun orang nya disebut

  mutakkabir. Sedang menurut istilah takaburialah merasa besari diri atau menganggap dirinya memiliki

  nilai lebih tinggi dan merasa mulia dari orang lain.

  Takabbur merupakan sikpa mental dan perbuatan yang merasa dirinya lebih besar,lebh tinggi

  lebih pandai, atau merasa lebih dari segalanya dan memandang kecil atau rendah pada orang lain.Takabbur ada dua bagian, antara lain :

  1. Takabbur Batin, yaitu sifat dalam jiwa yang tidak terlihat dan melekat dalm hati, seperti merasalebih pandai atau merasa bangga terhadap dirinya.

  2. Takabbur lahir, yaitu perbuatan dan tingkah laku yang dapat di lihat seperti merendahkan danmeremehkan orang lain.

  Sasaran Takabbur ada riga macam , antara lain :1. Takabbur terhadap Allah SWT, sebagaimana sikap Raja Namrud, Raja Firaun, abu Lahab dll.2. Takabbur kepada Rasulullah, jauh dari ajarannya3. Takabbur terhadap sesame makhluk Allah, seperti takabbur terhadap harta, ilmu keturunan dll.

  B. Dalil Naqli Tentang Sifat Takabbur1. Quran Surat Luqman Ayat 18

  uuuuiiii||||????ssss{{{{$$$$====9999 uuuussss????FFFF{{{{$$$$####$$$$mmmm tttttttt(((())))!!!!$$$$####====tttt....5555$$$$ttttFFFF9999ssss

  Artinya :

  Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamuberjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

  sombong lagi membanggakan diri.

  2. Hadits Riwayat Muslim

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  6/15

  Artinya :

  Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya tersimpan sedikit saja kesombongan, lalu asaseorang sahabat berkata : sesungguhnya ada sesesorang yang suka berpakaian bagus dan sandalnya

  juga bagus . Rasulullah bersabda : Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan sedangkan

  sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain

  C.Ciri-ciri TakabburTakabbur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

  1. suka memuji diri sendiri2. merendahkan dan meremehkan orang lain3. suka mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain.

  E. Akibat negatif sifat Takabbur

  1. Tidak disenangi oleh orang lain2. menutup diri dari kebenaran tidaj mau menerima nasehat orang lain3. selalu dalam keadaan aib dan kekurangan4. terhalang untuk masuk surga5. Dibenci oleh Allah SWT

  8

  F. Cara menjauhi sifat Takabbur

  1. menghindari bahwa setipa manusia di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan adalahketaqwaan.

  2. Berusaha untuk bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan3. memahami dan menyadari tentang bahaya takabbur baik di dunia maupun di akhirat.

  BAB 12

  SHALAT SUNNAH BERJAMAAHDAN MUNFARID

  RINGKASAN MATERI

  A.Pengertian dan ketentuan shalat sunah berjamaahShalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama dengan jumlah yang

  paling sedikit dua orang terdiri seorang imam dan seorang makmum. Shalat sunnah adalah semua jenis

  shalat selain sholat lima waktu (fardhu)

  Kelompok shalat sunnah yang pelaksanaannya yang dianjurkan untuk berjamaah antara lain :1. Shalat dua hari raya ( Idul Fitri dan Idul Adha)

  Adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada hari raya. Ketentuan pelaskanaannya :

  a. waktunya mulai terbit matahari sampai sebelum dhuhurb. shlat idul fitri dikerjakan tanggal 1 syawwal dan idul adha dikerjakan tanggal 10 Dzulhijjahc. Ada khutbah Id setelah sholatd. Ada dua rakaat, takbir 7 x pada rakaat pertama dan 5 x pada rakaat keduae. Disunahkan mandi, memakai wangi-wangian dan berhiasf. Disunahkan makan sebelum shalat idul fitri dan tidak makan sebelum shalat idul adhag. Disunahkan berangkat melalui satru jalan dan pulang melalui jalan lain

  2. Shalat Gerhana Matahari dan Bulan

  Adalah sahalat sunnah yang dikerjakan ketika gerhana matahari dan bulan. Cara pelaksanaanyasebagai berikut :

  a. Dilaksanakan ketika terjadi gerhana, sebelum terang kembali dan dikerjakan di Masjidb. Jumlahnya dua rakaat , caranya :- Takbiratul ihram- Doa iftitah- Membaca Al-fatihah- Surat /Ayat Al-Quran pilihan

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  7/15

  - Ruku / ItidalKemudian kembali

  - Membaca Al-Fatihah- Surat /Ayat Al-Quran pilihan- Ruku / Itidal- Sujud- Duduk diantara dua sjud (Iftirasy)

  Ini rakaat pertama , kemudia rakaat kedua caranya sama seperti rakaat pertama

  Tahiyyat akhir dan salam

  3. Shalat Istisqa

  Adalah shalat sunnah yang bertujuan untuk meminta hujan, ketentuannya sebagai berikut :a. Dikerjakan dilapangan pada tengah harib. Dua rakaat ; takbir 7 x pada rakaat pertama dan 5 x pada rakaat keduac. Ada khutbah setelah shalatd. Disunahkan berpuasa 3 hari sebelum shalate. Memperbanyak istigfar dan bertaubatf. Memakai pakaian yang sederhanag. Anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek dan bianatang ternak dianjurkan untuk di bawa

  kelapangan

  4. Shalat Tarawih dan Witir pada bulan RamadhanAdalah shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah shalat Isya di bulan Ramadhan

  samapi menjelang fajar, ketentuan sebagai berikut :

  a. Dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadhanb. Sebanyak 8 rakaat dan 3 rakaat witirc. Shalat witir dilaksanakan setelah shalat tarawihd. Shalat witir bilangan rakaat nya ganjil minimal 1 rakaat

  B.Pengertian dan Ketentuan shalat MunfaridShalat sunnah munfarid adalah shalat sunnah yang dikerjakan sendiri baik di masjid, musholla,

  rumah dsb. Shalat sunnah yang lebih baik dikerjakan sendirian antara lain :1. Shalat Rawatib

  Ialah shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat fardu baik sebelum (qabliyyah) maupun sesudah

  (badiyyah). Hukum pelaksanaan shalat sunnat rawatib dibagi menjadi dua , yaitu :a.shalat sunat rawatid muakad, yaitu shalat rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Adapun

  yang termasuk shalat sunah rawatib muakad, adalah sebagai berikut :

  - 2 rakaat sebelum shalat Dhuhur- 2 rakaat sesudah shalat Dhuhur- 2 rakaat sesudah shalat Maghib- 2 rakaat sesudah shalat Isya- 2 rakaat sebelum shalat Shubuh.

  Sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw yang artinya : Dari Abdullah bin Umar, ia berkata,

  saya ingat mengenai Rasulullah saw mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Dhuhur, dua rakaatsesudah shalat Dhuhur, dua rakaat sesudah shalat Magrib, dua rakaat sesudah shalat Isya dan dua

  rakaat sebelum shalat Shubuh (HR.Bukhari Muslim)

  b. Shalat sunat rawatib ghairu muakad, yaitu sunat sunat yang kurang ditekankan pelaksanaannya .

  Adapun yang termasuk shalat sunat ghairu muakad adalah, sebagai berikut :- 4 rakaat sebelum dan sesudah shalat Dhuhur- 4 rakaat sebelum shalat Ashar- 2 rakaat sebelum shalat Maghrib

  2. Shalat Duha

  Ialah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu Duha (sekitar pukul 07.00 sampai waktu menjelangdhuhur). Shalat Duha paling sedikit pelaksanaanya dua rakaat sebanyak-banyaknya 12 rakaat

  3. Shalat Hajat

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  8/15

  Ialah shalat sunnah dua rakaat yang dikerjakan saat mempunyai kepentingan dan memohon kepada

  Allah SWT agar apa-apa yang diharapkan dapat terkabulkan. Cara mengerjakannya boleh siang hari,

  tetapi yang utama dimalam hari.

  4. Shalat Istikharah

  Ialah shalat sunnah dua rakaat yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah SWT agar diberiketeguhan (istiqomah) dalam memberi memutuskan diantara dua pilihan yang masih ragu

  5.Shalat Tahiyatul Masjid

  Ialah shlata sunnah dua rakaat yang dilakukan ketika masuk masjid sebelum duduk yang bertujuan

  untuk menghormati masjid.

  6. Shalat Mutlaq

  Ialah shalat sunnah yang ditentukan waktunya sebab-sebabnyadan rakaatnya tidak terbatas

  C.Shalat JenazahIalah shalat yang dilakukan berkaitan dengan orang yang meninggal dunia yang pelaksanaannya

  empat kali takbir tanpa ruku dan tanpa sujud serta tanpa adzan dan iqomah. Bacaan Shalat Jenazahsebagai berikut :

  Takbir Pertama

  0000!!!!$$$$####uuuuqqqq9999$$$$####mmmm9999$$$$####yyyyssss9999$$$$####!!!!____UUUUuuuunnnn====yyyy9999$$$$####uuuuqqqq9999$$$$####mmmm9999$$$$####7777====tttttttteeee$$$$!!!!$$$$####xxxx$$$$))))7777ttttyyyy$$$$)))) uuuuttttGGGGnnnn$$$$tttt$$$$####xxxx uuuu____9999$$$$####

  tttt))))ttttGGGG9999$$$$####xxxx uuuutttt%%%%!!!!$$$$####||||MMMMyyyy rrrr&&&&nnnn====ttttxxxxUUUUyyyy9999$$$$####nnnn====tttt uuuuttttjjjj9999!!!!$$$$9999$$$$####

  Takbir Kedua

  Ya Allah, Ampunilah ia, kasihanilah ia, maafkanlah ia, muliakanlah ia tempat persinggahannya dan

  luaskanlah tempat masuknya.

  Takbir Ketiga

  Ya Allah, ampunilah yang masih hidup diantara kami, yang telah mati, yang telah dewasa, yang masihkecil, laki-laki, perempuan dan yang tidak hadir di antara kami

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  9/15

  Takbir Keempat

  Ya Alah, Engkaulah Tuhannya, Engkaulah yang telah menciptakannya, Engkaulah yang telah memberirizkinya, Engkaulah yang memberi hidayah masuk Islam, Engkaulah yang menggenggam ruhnya dan

  Engkau Maha Tahu akan rahasianya dan lahirnya, kami datang memohon syafaat , ampunilah dia

  BAB 13SENI BUDAYA DAN TRADISI ISLAM

  DI NUSANTARA

  RINGKASAN MATERI

  A. Seni Budaya Lokal Nusantara yang Bernafaskan Islam1. PengertianSeni budaya yang bernafaskan Islam adalah segala bentuk kesenian yang berasal dan

  berkembang di daerah-daerah Indonesia yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Seni adalah semua karya

  manusia yang mengandung keindahan. Budaya adalah segala adat dan istiadat yang sudah melekatdalam kehidupan individu, kelompok atau masyarakat, baik regional maupun nasiona bhkan

  internasional.

  Pandangan Islam terhadap seni budaya ada yang positif dan ada pula yang negatif. Posistif jikaseni dan produk seni seni bias menjadikan semangat dalam ibadah dan amal soleh dan negatif jika seni

  dan produk seni menjadi pemalas dan mabuk serta lupa diri maka yang seperti ini hukumnya haram

  karena dapat merusak jiwa raga dan akhlaq. Sedngkan jika seni dapat membawa ketenangan pikiran

  dan ketentraman jiwa hukumnya mubah.

  2. Seni Budaya Lokal Bernafaskan Islama. Shalawat NAbi Muhammad SAW,cirinya ;

  - penggunaan rebana secara menonjol yang dikenal dengan trebong/terbang

  - adanya selawat, yaitu doa puji-pujian dalam bahasa Arab yang dinyanyikan

  - Penataan susunan nada bernuansa Islam seperti dalam syair, atau nasyidb. Musik gambus dan rebana, yang trmasuk kepada jenis musik ini antara lain ;

  - Marawis, sairnya di \abildari barjanji dan syai lain berbahasa Arab.

  - Hadrah/ seni padang pasir yang telah disesuaikan dengan seni tradisonal banyuwangi dankuntulon.

  c.Tari Zapin, adalah tari yang mngiringi irama qasidah dan gambus (tari ini berada di daerah riau)

  d.Tari Saudah, Tari ini berada di Aceh yang diambil dari Upacara Shufi. Tari ini diperankan oleh

  penyanyi laki-laki yang menari dan membuat bunyi tabuhan dengan alat musik tabuh.e. Santri Waran, adalah group musik dngan alat musik terbang kendang dan kemanah. Syairnya

  memuat ajaran Islam dan budaya jawa yang dikembangkan oelah seniman Kraton Surakarta.

  f.Tari Menak, tari ini hampir mirip dengan wayang orang bedanya tari ini menceritakan tokoh- tokohdari kesultanan Yogya sedang wayang orang menceritakan tentang Mahabrata.

  g.Wayang Golek Menak, wayang yang terbuat dari kayu. Wayang golek menak adalah wayang golek

  yang mengambil cerita dari cerita menak. Bahasa yang dipake adalah sunda dan jawa yang disadurdari persia. Isinya tentang pahlawan Islam dengan tokoh Amir Hamzah.

  h.Suluk. Adalah tulisan dalam bahasa Jawa dengan huruf Jawa maupun bahasa Arab yang berisi

  tentang pandangan hidup orang Jawa. Suluk berisi ajaran kebatinan orang jawa yang berpegang teguh

  kepada tradisi jawa dan unsur-unsur Islam. Selian suluk ada juga wirid adalah bacaan yang di ulang-ulang.

  B. Tradisi dan Upacara Adat yang bernafaskan IslamTradisi dan upacara adat yang bernafaskan Islam, yaitu :

  1. Mauludan

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  10/15

  Upacara ini biasa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia stiap bulan Rabiul Awwal , kegiatan ini

  biasa disebut dengan Mauludan. Dikraton Yogya, Surakarta, dan Cirebon kegiatan ini disebut

  dengan Grebeg Mulud.2. Selikuran

  Kegiatan ini dirayakan di Kraton Surakarta dan Yogya yang dilaksanakan setiap 21 Ramadhan.

  Upacara ini di adakan dalam rangka menyambut datangnya malam lailatur Qadar.3. Grebeg Besar

  Kegiatan ini dilakukan di Demak bekas kerajaan Islam pertama di pulan Jawa, dengan cara kirap

  pusaka peninggalan kerajaan Demak dari pendopo Kabupaten Demak menuju makam Sunan KaliJaga di Desa Kodilangu dan kgiatan mencuci benda pusaka.

  4. Megengang/Dandangan

  Adalah menyambut datang bulan suci ramadhan oleh Bupati dan Rakyat yang berada di Jawa Tengah(Kudus). Upacara ini di Semarang di sebut Megengang. Di Sumatra ada arak-arakan tabur pada

  bulan Muharam. Upacara ini mengiringi simbol Hasan dan Husen bin Ali cucu Rasulullah SAW

  sebagai kenagan atas perjuangan melawan kedhaliman.

  C.Mengapresiasikan Seni dan Budaya Lokal dan Upacara Adat yang bernafaskan IslamSeni Budaya lokal dan upacara adat yang bernafaskan Islam ini merupakan usaha dan uapaya

  para juru dawah dulu ketika agama Islam dibawa ke Nusantara, mereka tidak merubah seni danbudaya yang ada tetapi para juru dawah memasukan ajaran Islam kedalam seni-budaya lokal sehingga

  dengan mudah Agama Islam bisa diterima oleh penduduk asli Nusantara. Orang Islam hendaknya

  bersikap positif tidak perlu curiga berlebihan terhadap seni-budaya lokal dan upacara adat hasil ciptaanulama terdahulu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah dan syariah.

  Umat Islam hidup di abad ke-21 menanggapi seni-budaya lokal dan upacara adat yang

  bernafaskan Islam, banyak ragam pendapat. Pendapat Pertama, hukumnya haram dengan alasanbahawa seni-budaya dan upacara adat itu bidah (mengada-ada dalam agama) serta banyak unsur syirik.

  Pendapat Kedua. Hukumnya boleh dengan dalih bahawa praktik seni-budaya dan upacara adat hanya

  kreasi duniawi yang diakitan dengan uapcara keagamaan Islam lainnya.Jadi Umat Islam yang hidup di abad ke-21 harus cerdas , adil dan bijaksana menyikapi

  persoalan tersebut sebagaimana yang ditunjukan oleh para ulama dan para wali yang menjadi juru

  dawah di Nusantara.

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  11/15

  BAHAN PRAKTEK PAI

  1. Praktik Wudlua. Membaca Bismillah

  b. Membasuh telapak tangan sambil disela-selatic. Berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung

  d. Membasuh muka

  e. Membasuh tangan sampai sikuf. Mengusap kepala

  g. Mencuci kaki sampai mata kaki

  h. Berdo'a

  " Aku Bersaksi tidak ada Tuhan Selain Alloh yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya dan akubersaksi bahwa Muhammad itu hamba Alloh dan utusan-Nya "

  2. Praktik Tayamuma. Membaca Bismillah

  b. Menepukkan tangan ke debuc. Meniup / menepukkan debu ( jika perlu )

  d. Megusap muka dan telapak tangan sampai pergelangan

  BACAAN SHALAT

  BACAAN TAKBIRATUL IHRAM

  Alloh yang maha besar ALLOHU AKBAR

  BACAAN IFTITAH

  Maha suci Engkau ya Allah SUBHANAKALLOHUMMADan segala fuji bagi-Mu

  WA BIHAMDIKA

  Dan maha berkah nama-Mu

  WA TABAROKASMUKADan maha tinggi kedudukan-Mu

  WA TAALA JADDUKA

  Dan tidak ada tuhan selain Engkau

  WA LAA ILAHA GHAIRUKA

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  12/15

  BACAAN AL-FATIHAH

  Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan

  yang dilaknat

  AUDZU BILLAHI MINAS SYAITONIR ROJIIMDengan menyebut nama Allah yang maha

  pengasih lagi maha penyayang BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIMSegala fuji bagi Allah tuhan pengurus alam

  ALHAMDU LILLAHI ROBBIL ALAMIN

  Yang maha pengasih lagi maha penyayang ARROHMAANIR ROHIIM

  Yang merajai pada hari pembalasan MAALIKI YAUMIDDIIN

  Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya

  kepada-Mu kami meminta pertolongan

  IYYAKA NABUDU WA IYYAKA NASTAIIN

  Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus IHDINAS SHIROOTOL MUSTAQIIM

  Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah

  beri nikmat kepada mereka bukan jalannya orang-

  orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya

  orang-orang yang sesat

  SHIROOTOL LADZINA ANAMTA ALAIHIM

  GHOIRIL MAGHDUBI ALAIHIM WALADDHALLIN

  BACAAN TAKBIR RUKU

  Alloh yang maha besar ALLOHU AKBAR

  BACAAN RUKU

  Maha suci tuhan-ku yang maha agung SUBHAANA ROBBIYAL ADZIIM

  BACAAN BANGKIT DARI RUKU / ITIDAL

  Allah mendengar bagi siapa yang memuji

  kepada-Nya

  SAMIALLOHU LIMAN HAMIDAH

  Wahai tuhan kami dan bagi-Mu segala fuji ROBBANAA WALAKAL HAMDU

  BACAAN TAKBIR SUJUD

  Alloh yang maha besar ALLOHU AKBAR

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  13/15

  BACAAN SUJUD

  Maha suci tuhan-ku yang maha tinggi SUBHAANA ROBBIYAL ALA

  BACAAN TAKBIR BANGKIT DARI SUJUD

  Alloh yang maha besar ALLOHU AKBAR

  BACAAN DUDUK DIANTARA DUA SUJUD

  Ya Allah, ampunilah aku ROBBIG FIRLII

  Dan berikanlah rahmat kepadaku

  WARHAMNII

  Dan berikanlah kecukupan kepadaku

  WAJBURNII

  Dan berikanlah petunjuk kepadaku

  WAHDINII

  Dan berikanlah rizki kepadaku

  WARZUQNII

  BACAAN TASYAHUD / TAHIYAT

  Semua kehormatan itu milik Allah

  AT-TAHIYYATU LILLAH

  Dan semua rahmat dan semua kebaikan WAS SHALAWATU WAT THOYYIBATU

  Semoga keselamatan dicurahkan kepadamu

  AS-SALAMU ALAIKAWahai Nabi

  AYYUHAN NABIYYU

  Begitu pula rahmat Allah dan barakahnya WAROHMATULLOHI WA BAROKATUH

  Semoga keselamatan dicurahkan kepada kami AS-SALAMU ALAINA

  Dan kepada hamba-hamba Allah yang shaleh WA ALA IBADILLAHIS SHOLIHIN

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  14/15

  Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selainAllah

  ASYHADU ALLA ILAHA ILLALLOH

  Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu

  utusan Allah WA ASYHADU ANNA MUHAMMADARROSULULLOH

  Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi

  Muhammad

  ALLOHUMMA SHOLLI ALA MUHAMMAD

  Dan kepada keluarga Nabi Muhammad WA ALA ALI MUHAMMAD

  Sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat

  kepada keluarga Nabi Ibrahim KAMA SHOLLAITA ALA ALI IBROHIIMDan berikanlah berkah kepada NabiMuhammad

  WA BAARIK ALA MUHAMMAD

  Dan kepada keluarga Nabi Muhammad WA ALA ALI MUHAMMAD

  Sebagaimana Engkau telah memberikan berkah

  kepada keluarga Nabi Ibrahim

  KAMA BAAROKTA ALA ALI IBROHIIM

  Diatas alam

  FIL ALAMINA

  Sesungguhnya Engkau maha terfuji lagi maha

  mulia

  INNAKA HAMIDUM MAJIID

  BACAAN SALAM

  Semoga keselamatan dicurahkan kepada kalian

  begitu pula rahmat Allah dan barakah-Nya

  ASSALAMU ALAIKUM WA

  ROHMATULLOHI WA BAROKATUH

 • 7/29/2019 PAI kls 9 Sem 2

  15/15

  RANGKUMAN MATERI

  PROGRAM TAHUNAN

  PROGRAM SEMESTER

  SILABUS

  DILENGKAPI :

  TATA CARA WUDHU ,TAYAMUN

  DAN BACAAN SHALAT

  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  KELAS IX (SEMBLAN)TAHUN PELAJARAN 2011 2012

  Di susun Oleh : Toni Mustopa, S.Ag

  SMP KARYA PEMBANGUNAN CIPARAY

  (KHUSUS UNTUK LINGKUNGAN SENDIRI)

  [email protected]

  2012