of 3 /3
Bo˝e Narodzenie. Znowu, niczym echo chórów anielskich, rozbrzmiewaç b´dzie kol´da: „Cicha noc, Êwi´ta noc…”. Ten Êpiew b´dzie jednak znów zag∏uszany przez huk dzia∏. Takie samo spostrze- ˝enie mia∏ przed 59 laty ojciec Werenfried. Nie zniech´ci∏o go to jednak; wr´cz przeciwnie – wewn´trzna si∏a, ale i radoÊç pcha∏y go, by rozg∏aszaç Êwiatu nowin´ z Betlejem. Napisa∏ list, który wstrzàsnà∏ sumieniami ludzi. Z mocà proroka ukazywa∏ palàcà aktualnoÊç s∏ów Êw. ¸ukasza: nie by∏o „miejsca w gospo- dzie, bo brakowa∏o mi∏oÊci. To tutaj tkwi smutna przyczyna wszelkich wojen i znisz- czeƒ”. By∏o tak zarówno wówczas, jak i dziÊ. Nie ma miejsca dla Jezusa, Maryi i Józefa. Syn Boga i Dziewicy Maryi, Nie- skoƒczony Bóg, narodzi∏ si´ mi´dzy zwie- rz´tami. Przyszed∏, by uczyniç nas dzieçmi swego Ojca. Gdyby Êwiat przyjà∏ owo nowe ˝ycie, zapanowa∏by pokój i nie by∏oby ran- nych, wyp´dzonych ani zgliszczy. Gdzieniegdzie rozb∏yska jednak Êwia- t∏o. W tysiàcach domów na Kubie Êwia- t∏oÊç bijàca od ˝∏óbka ma∏ego Jezusa roz- prasza mroki nocy nad Karaibami. To Wy zanieÊliÊcie tam Dzieci´. Pewien stary ka- techista opowiada swym przyjacio∏om z Guane-Cuba, co uwa˝a za g∏ówne prze- s∏anie Ewangelii: „Je˝eli Bóg nie jest na- szym Ojcem, to my nie jesteÊmy braçmi i ka˝dy z nas jest bliênim wy∏àcznie dla siebie samego”. Wsz´dzie tam, gdzie chrzeÊcijanie zbierajà si´ wokó∏ Dzieci´- cia w ˝∏óbku i Jego Matki, jaÊnieje Êwia- t∏o Bo˝ej mi∏oÊci. To w swoim Synu Bóg czyni nas braçmi. Benedykt XVI w swej encyklice Deus caritas est pisze: „Program chrzeÊcijaƒski (…) to «serce, które widzi». To spojrze- nie na Êwiat przynagla nas do dzia∏ania, poniewa˝ – kontynuuje Papie˝ – takie serce widzi, gdzie potrzeba mi∏oÊci, i dzia- ∏a konsekwentnie”. W tym duchu przygo- towaliÊmy w Paƒstwa imieniu trzy pre- zenty Êwiàteczne, które uradujà Dzieciàt- ko w ˝∏óbku. Dzi´ki Waszej hojnoÊci b´- dà one mog∏y staç si´ znakiem pokoju i braterstwa. Prezenty te to sto tysi´cy egzemplarzy Biblii dla Ukrai- ny, motorowery dla sióstr w Wiet- namie oraz kaplice dla wsi w Mo- zambiku. Dary te opowiadajà o Emanuelu, Bogu z nami, któ- ry zaingerowa∏ w bieg historii, zmieniajàc go. W rzeczy samej – to On rozszerza nasze ciasne serca, by- Êmy byli w stanie przyjàç do nich naszych bliênich. Ciesz´ si´, ˝e w Eucharystii w noc Bo˝ego Narodzenia wraz z Paƒ- stwem i Paƒstwa rodzinami wkroczymy do domu Ojca. W tej gospodzie panuje pokój – pokój, który zawdzi´czamy Dzie- ci´ciu w ˝∏óbku. o. Joaquín Alliende Mi´dzynarodowy Asystent KoÊcielny 1 Nr 8 Grudzieƒ 2006 Ukazuje si´ osiem razy w roku ISSN 1895-9385 Egzemplarz bezp∏atny www.pkwp.org Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie „Zawrzyjmy z bliênimi pokój w naszych sercach. Zapomnijmy o starych sporach! Z ∏agodnoÊcià i dobrocià podajmy sobie r´ce! Niech do naszych serc powróci mi∏oÊç! Ma∏e, p∏aczàce Dzieci´ w ˝∏óbku to przecie˝ Emmanuel, Bóg z nami. A Bóg jest mi∏oÊcià”. o. Werenfried „Wsz´dzie tam, gdzie chrzeÊci- janie zbierajà si´ wokó∏ Dzieci´- cia w z∏óbku i Jego Matki, jaÊ- nieje Êwiat∏o Bo˝ej mi∏oÊci”. Przyszli peruwiaƒscy pasterze – klerycy i diakoni przed swym ˝∏óbkiem w diecezji Tarma 1947 – 2007 60 lat w s∏u˝bie KoÊcio∏a Powszechnego

owszechnego Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebiesi´ donas przy∏àczyç? • Bo˝e Narodzenie to Êwi´to Dobrej Nowiny. Odprawie2000 lat ludzie wierzàcy wBoga, który sta∏ si´ Cz∏owiekiem,

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of owszechnego Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebiesi´ donas przy∏àczyç? • Bo˝e Narodzenie to...

Page 1: owszechnego Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebiesi´ donas przy∏àczyç? • Bo˝e Narodzenie to Êwi´to Dobrej Nowiny. Odprawie2000 lat ludzie wierzàcy wBoga, który sta∏ si´ Cz∏owiekiem,

Bo˝e Narodzenie. Znowu, niczym echochórów anielskich, rozbrzmiewaç b´dziekol´da: „Cicha noc, Êwi´ta noc…”. TenÊpiew b´dzie jednak znów zag∏uszany przezhuk dzia∏. Takie samo spostrze-˝enie mia∏ przed 59 laty ojciecWerenfried. Nie zniech´ci∏o goto jednak; wr´cz przeciwnie –wewn´trzna si∏a, ale i radoÊçpcha∏y go, by rozg∏aszaç Êwiatunowin´ z Betlejem. Napisa∏ list,który wstrzàsnà∏ sumieniami ludzi. Z mocàproroka ukazywa∏ palàcà aktualnoÊç s∏ówÊw. ¸ukasza: nie by∏o „miejsca w gospo-dzie, bo brakowa∏o mi∏oÊci. To tutaj tkwismutna przyczyna wszelkich wojen i znisz-czeƒ”. By∏o tak zarówno wówczas, jaki dziÊ. Nie ma miejsca dla Jezusa, Maryii Józefa. Syn Boga i Dziewicy Maryi, Nie-skoƒczony Bóg, narodzi∏ si´ mi´dzy zwie-rz´tami. Przyszed∏, by uczyniç nas dzieçmiswego Ojca. Gdyby Êwiat przyjà∏ owo nowe˝ycie, zapanowa∏by pokój i nie by∏oby ran-nych, wyp´dzonych ani zgliszczy.

Gdzieniegdzie rozb∏yska jednak Êwia-t∏o. W tysiàcach domów na Kubie Êwia-t∏oÊç bijàca od ˝∏óbka ma∏ego Jezusa roz-prasza mroki nocy nad Karaibami. To WyzanieÊliÊcie tam Dzieci´. Pewien stary ka-techista opowiada swym przyjacio∏omz Guane-Cuba, co uwa˝a za g∏ówne prze-

s∏anie Ewangelii: „Je˝eli Bóg nie jest na-szym Ojcem, to my nie jesteÊmy braçmii ka˝dy z nas jest bliênim wy∏àcznie dlasiebie samego”. Wsz´dzie tam, gdziechrzeÊcijanie zbierajà si´ wokó∏ Dzieci´-cia w ˝∏óbku i Jego Matki, jaÊnieje Êwia-t∏o Bo˝ej mi∏oÊci. To w swoim Synu Bógczyni nas braçmi.

Benedykt XVI w swej encyklice Deuscaritas est pisze: „Program chrzeÊcijaƒski(…) to «serce, które widzi». To spojrze-nie na Êwiat przynagla nas do dzia∏ania,poniewa˝ – kontynuuje Papie˝ – takie

serce widzi, gdzie potrzeba mi∏oÊci, i dzia-∏a konsekwentnie”. W tym duchu przygo-towaliÊmy w Paƒstwa imieniu trzy pre-zenty Êwiàteczne, które uradujà Dzieciàt-ko w ˝∏óbku. Dzi´ki Waszej hojnoÊci b´-dà one mog∏y staç si´ znakiem pokojui braterstwa. Prezenty te to sto tysi´cy

egzemplarzy Biblii dla Ukrai-ny, motorowery dla sióstr w Wiet-namie oraz kaplice dla wsi w Mo-zambiku. Dary te opowiadajào Emanuelu, Bogu z nami, któ-ry zaingerowa∏ w bieg historii,zmieniajàc go. W rzeczy samej

– to On rozszerza nasze ciasne serca, by-Êmy byli w stanie przyjàç do nich naszychbliênich. Ciesz´ si´, ˝e w Eucharystiiw noc Bo˝ego Narodzenia wraz z Paƒ-stwem i Paƒstwa rodzinami wkroczymydo domu Ojca. W tej gospodzie panujepokój – pokój, który zawdzi´czamy Dzie-ci´ciu w ˝∏óbku.

o. Joaquín AlliendeMi´dzynarodowy Asystent KoÊcielny

1

Nr 8 Grudzieƒ 2006Ukazuje si´ osiem razy w roku

ISSN 1895-9385Egzemplarz bezp∏atnywww.pkwp.org

Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie

„Zawrzyjmyz bliênimi pokój

w naszych sercach.Zapomnijmy

o starych sporach!Z ∏agodnoÊcià i dobrocià

podajmy sobie r´ce!Niech do naszych serc

powróci mi∏oÊç!Ma∏e, p∏aczàce Dzieci´

w ˝∏óbku to przecie˝Emmanuel, Bóg z nami.

A Bóg jest mi∏oÊcià”.

o. Werenfried

„Wsz´dzie tam, gdzie chrzeÊci-janie zbierajà si´ wokó∏ Dzieci´-cia w z∏óbku i Jego Matki, jaÊ-nieje Êwiat∏o Bo˝ej mi∏oÊci”.

Przyszli peruwiaƒscy pasterze– klerycy i diakoni przed swym ˝∏óbkiem w diecezji Tarma

1947 – 200760 lat w s∏u˝bie

KoÊcio∏a Powszechnego

Page 2: owszechnego Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebiesi´ donas przy∏àczyç? • Bo˝e Narodzenie to Êwi´to Dobrej Nowiny. Odprawie2000 lat ludzie wierzàcy wBoga, który sta∏ si´ Cz∏owiekiem,

MyÊlenie o Bogu, narodzinybraterstwa mi´dzy ludêmi –staje si´ mo˝liwe dzi´ki dialo-gowi pod ka˝dà postacià. NaMindanao ojciec D’Ambra pro-wadzi dialog chrzeÊcijaƒsko--islamski ju˝ od ponad 15 lat.Dla chrzeÊcijan zarówno w tejcz´Êci Filipin, jak i w innych re-gionach z przewagà muzu∏ma-nów, dialog ten jest koniecznymwarunkiem przetrwania. Ojciec D’Am-bra pragnie, by anga˝owa∏a si´ w niegoprzede wszystkim m∏odzie˝. M∏odzi lu-dzie wspólnie wystawiajà sztuki teatral-ne, przygotowujà programy radiowe oraztelewizyjne i redagujà gazety. Nazwali

oni swój projekt „M∏odzie˝ w mediachna rzecz dialogu i pokoju”. Wspó∏pracata rzeczywiÊcie rozwija si´! Stworzyli ju˝w mediach sieç s∏u˝àcych im pomocàprzyjació∏. I my mo˝emy do∏àczyç do gro-na wspierajàcych braterstwo na rzecz dia-

logu i pokoju, pomagajàc w fi-nansowaniu produkcji progra-mów. Na ten i przysz∏y rokobiecaliÊmy na ten cel kwot´60.000 z∏.

MyÊlenie w Bo˝ej perspek-tywie ma miejsce równie ̋w san-ktuarium Oziornoje w Kazach-stanie. Dokona∏ si´ tam cud.W czasie przeÊladowaƒ chrzeÊ-cijan w okresie stalinizmu miesz-kaƒcom wioski grozi∏a Êmierçg∏odowa; dzi´ki nag∏ym, trwa-jàcym trzy dni roztopom po-wsta∏o tu jezioro pe∏ne ryb. Ja-ko wotum wdzi´cznoÊci za oca-lenie wzniesiono koÊció∏ podwezwaniem Maryi KrólowejPokoju. W przysz∏ym roku 400m∏odych z pi´ciu krajów przy-jedzie tu na spotkanie poÊwi´-

cone pojednaniu. W tym celu trzeba roz-budowaç budynek dawnego przedszkolaobok sanktuarium Matki Bo˝ej. Projekttego braterskiego spotkania wspomo˝e-my sumà 24.000 z∏. Czy zechcà Paƒstwosi´ do nas przy∏àczyç? •

Bo˝e Narodzenie to Êwi´to Dobrej Nowiny. Od prawie 2000 latludzie wierzàcy w Boga, który sta∏ si´ Cz∏owiekiem, niosà t´ no-win´ Êwiatu, zw∏aszcza poprzez swà najÊwi´tszà ksi´g´, Bibli´.Na Ukrainie nak∏ad Biblii, w której wydaniu pomog∏o nasze sto-warzyszenie, ju˝ dawno uleg∏ wyczerpaniu, bo g∏ód Ewangeliio mi∏oÊci po wielu latach cierpieƒ jest olbrzymi. Wiele rodzinwcià˝ jednak nie posiada w∏asnej Biblii, a osobisty egzemplarzpomóg∏by w modlitwie tak˝e licznym seminarzystom. Bisku-pom grekokatolickim brak Êrodków; proszà nas dla swych ubo-gich diecezji o pomoc w sfinansowaniu druku 100.000 egzem-plarzy pe∏nego wydania Biblii. PrzyrzekliÊmy im 1.200.000 z∏.Kto z Paƒstwa gotów jest podarowaç katechecie, rodzinie lubklerykowi w seminarium 20 z∏ na ca∏y tekst Dobrej Nowiny? •

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie. 3

Prezenty Êwiàteczne dla KoÊcio∏a w Potrzebie

2 Przedstawione projekty stanowià przyk∏ady naszej pracy. Paƒstwa datki wspomogà realizacj´ tych

MyÊleç o Bogu i Nim ˝yçPojednanie

Papie˝ Benedykt XVI pod-czas swojej wizyty w Niem-czech wskaza∏ doskona∏àdrog´ do pojednania mi´-dzy ludêmi: „JeÊli wszyscyb´dà myÊleli o Bogu i Nim˝yli, wtedy wszyscy b´dzie-my równi, wolni i zrodzi si´prawdziwe braterstwo”.

Równie˝ w wielu szko∏ach biblijnych, tak jak w tej w Kijowie-Wy-˝horodzie, brakuje egzemplarzy Pisma Âwi´tego

20 z∏otych – Biblia dla Ukrainy

W tej samej okolicy pasterze trzymali stra˝ nad swojà trzodà…Udali si´ tam z poÊpiechem… Opowiedzieli o tym, co ujrzeli(por. ¸k 2, 8n). WÊród „pasterzy” jest wiele sióstr zakonnych.Jednak ludzie dobrej woli nie zawsze sà „w okolicy” – g∏osicie-le Dobrej Nowiny sà cz´sto obcià˝eni ponad si∏y. Dla sióstrod Cudownego Medalika w Wietnamie niektóre problemy roz-wiàzuje rower, lecz jeszcze lepszy by∏by motorower. Mog∏ybydzi´ki niemu przewoziç chorych do ambulatorium i prowadziçkatechizacj´ w bardziej odleg∏ych miejscach. ObiecaliÊmy bi-skupowi diecezji Kontum przynajmniej jeden motorower dla 27sióstr. Gdyby tylko 24 osoby przekaza∏y na ten cel po 200 z∏,„pasterze” otrzymaliby jeden pojazd. Gdyby zaÊ hojnoÊç okaza-∏o jeszcze wi´cej osób, bylibyÊmy w stanie pomóc tak˝e innymsiostrom w g∏oszeniu Ewangelii w ich „okolicy”. •

Motorower dla dzisiejszych pasterzy – w ten sposób siostry mo-gà zanieÊç Dobrà Nowin´ do wi´kszej liczby ludzi

200 z∏otych – motorowery dla sióstr w Wietnamie

Schronienie dla Boga to najgor´tsze pragnienie rodzin z 19 roz-sianych na du˝ym obszarze wiosek parafii Majune w Mozambi-ku. Mieszkaƒcy chcà wznieÊç trzy kaplice – Êw. Franciszkaz Asy˝u w osadzie Chipwipwi, Ma∏ej Tereski od Dzieciàtka Je-zus w Mukulungu oraz Âwi´tej Rodziny we wsi Micoco. Chcà,by Bóg by∏ widoczny. Dochód miesi´czny rodziny wynosi tu9 euro. Z tych pieni´dzy utrzymywane sà sieroty, wdowy i star-cy. Ich modlitwa jest tak cenna – a z jakà radoÊcià udaliby si´do Stajenki naszego Boga! Misjonarze w diecezji Lichinga pra-gnà wznieÊç kaplic´ w ka˝dej wiosce tej parafii i proszà o po-moc w budowie pierwszych trzech. Gdyby 40 osób ofiarowa∏ona ten cel po 400 z∏, móg∏by powstaç jeden budynek. Obiecali-Êmy jednak budow´ trzech – mieszkaƒcy tamtych stron nie mo-gà dowiedzieç si´ na Bo˝e Narodzenie, ˝e nie by∏o pieni´dzyna schronienie dla Boga… •

Dzi´ki Paƒstwa pomocy w parafii Namicapo kaplica ju˝ jest.W Majune mieszkaƒcy wcià˝ czekajà na nià z ut´sknieniem

400 z∏otych – kaplice dla MozambikuNadszed∏ czas pojednania – na Mindanao m∏odzi chrzeÊcijaniei muzu∏manie przygotowujà si´ na wyt´skniony czas pokoju

Na Sri Lance m∏odzie˝owe organizacje katolickie tak˝e organi-zujà programy wychowania do pokoju

Spe∏ni∏o si´ marzenie kardyna∏a Myro-s∏awa Lubacziwskiego i ojca Werenfrie-da. W zesz∏ym roku poÊwi´cono semina-rium Ducha Âwi´tego we Lwowie dlakleryków greckokatolickich, ostatnio zaÊukoƒczono stanowiàcy jego cz´Êç Wy-dzia∏ Teologiczny. Podczas uroczystoÊciz okazji rozpocz´cia nowego roku akade-mickiego rektor seminarium przypo-

mnia∏ 203 seminarzystom o wytrwa∏ej na-dziei ojca Werenfrieda oraz hojnoÊci do-broczyƒców Pomocy KoÊcio∏owi w Po-trzebie, dzi´ki którym mo˝liwe sta∏o si´powstanie tego oÊrodka wiary dla Ukra-iny. RadoÊç, okazywana w widoczny spo-sób przez kleryków, daje pewnoÊç, ˝ewspólny wysi∏ek op∏aci∏ si´ – ten kraj maprzed sobà przysz∏oÊç. •

Marzenie Lwowa sta∏o si´ rzeczywistoÊcià

Modlitwa w kaplicy seminarium – êród∏osi∏y w powo∏aniu

Kazachstan – m∏odzi ludzie pielgrzymujàcy do Matki Bo˝ej z Oziornoje. Po wspomnieniu M´ki Jezusa…

…w sanktuarium Królowej Pokoju celebrowana jestliturgia Zmartwychwstania i pojednania

Page 3: owszechnego Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebiesi´ donas przy∏àczyç? • Bo˝e Narodzenie to Êwi´to Dobrej Nowiny. Odprawie2000 lat ludzie wierzàcy wBoga, który sta∏ si´ Cz∏owiekiem,

4

Bóg znów tu jest – widzialny i zbawiajàcy

Adres pocztowy: Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie – ul. Pu∏awska 95 –02-595 Warszawa – tel./fax: 022 / 8451709 – e-mail: [email protected] i konto bankowe: ING Bank Âlàski o/Warszawa, 02-670 Warszawa, ul. Pu-∏awska 152, Nr konta: 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759. Prosimy o przekazywanie

„Biuletynu” po przeczytaniu przyjacio∏om, sàsiadom, proboszczowiparafii. Teksty w nim publikowane mo˝na umieszczaç w gazetce orazwystawce parafialnej. Prosimy o przesy∏anie nam adresów osóbzainteresowanych naszà dzia∏alnoÊcià.

Redakcja: Jürgen Liminski, Claude PielWydawca odpowiedzialny: Kirche inNot/Ostpriesterhilfe, Postfach 1209, D-61452 Königstein – Wydrukowanow Polsce – De licentia competentis auc-toritatis ecclesiasticae

http://www.kirche-in-not.org

˚ywy znak obecnoÊci ChrystusaBo˝e Narodzenie za pasem. Czy dostrzega-cie Paƒstwo, ˝e umo˝liwiacie prze˝ycie tychÊwiàt ludziom w wielu miejscach na Êwiecie?W ich sercach rodzi si´ wdzi´cznoÊç, gdy˝majà oni teraz gdzie cieszyç si´ mi∏oÊcià Bo-ga, miejsca, w których ludzka godnoÊç zo-staje przywrócona. Stanowicie ˝ywy znak te-go, ˝e jest On mi∏osierny i ˝e widzi potrzebyubogich na ca∏ym Êwiecie. Dla mnie PomocKoÊcio∏owi w Potrzebie to Êwiadectwo JegoobecnoÊci, tego, ˝e Jezus ka˝dego dnia rodzisi´ na nowo. Weso∏ych Âwiàt!

Czytelniczka z Brazylii

Kontynuujcie dzie∏o WerenfriedaPami´tajàc o marzeniach ojca Werenfrieda,za∏àczam 150 dolarów na stypendia mszal-ne, a tak˝e na wsparcie Centrum Rodzinyw Gomie i Afrykaƒskiej Federacji Rodzinyi ˚ycia. Dzi´kuj´ za ró˝aƒce z Betlejem. Mójpierwszy ró˝aniec otrzyma∏am od Paƒstwaprzed 13 laty i w tej chwili mam ju˝ pi´ç Wa-szych ró˝aƒców, poÊwi´conych przez Papie-

˝a. Cz´sto si´ na nich modli∏am i zamierzamrobiç to w dalszym ciàgu. Lektura Biuletynui sprawozdaƒ rocznych jest bardzo ciekawa.Widaç, ˝e jesteÊcie wierni marzeniom ojcaWerenfrieda. Niech Bóg Wam b∏ogos∏awi!

Czytelniczka z Sydney (Australia)

Wasz dar zobowiàzujeBardzo serdecznie dzi´kujemy za wsparcieokazywane naszej wspólnocie seminaryjnejprzez „Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie”.Ka˝dy otrzymany dar jest wyrazem dobrociPana Boga, który tu, na ziemi, pos∏ugujesi´ dobrymi ludêmi. Otrzymany dar rów-nie˝ zobowiàzuje.

Arcybiskupie Seminarium Duchownew Poznaniu

Camillo, Dzieciàtko Jezus i KubaDla Camilla i innych dzieci, rozdajàcychna Kubie figurki Dzieciàtka Jezus (zob.„Biuletyn” nr 4). Niech mi∏osierny Bóg b∏o-gos∏awi Kubie.

Czytelniczka z Francji

Hans-Peter Röthlin prezydent

Kolumna

B∏ogos∏awieƒstwodla rodziny

Pami´tajà Paƒstwo o Leo, o którympisa∏em ju˝ dwukrotnie? Jego rodzicenapisali do nas: „Nasz najstarszy synLeo przyszed∏ na Êwiat 5 paêdziernika2000 r. po bardzo ci´˝kim porodzie.Nastàpi∏y dni, miesiàce, a nawet lataniepewnoÊci. Niekorzystna diagnozalekarska (upoÊledzenie) postawi∏anas przed ci´˝kimi wyzwaniami.

Niedawno Leo prze˝y∏ pierwszywielki wyst´p w roli czarodzieja w ra-mach projektu cyrkowego szko∏y dladzieci niepe∏nosprawnych ruchowo.Swym serdecznym uÊmiechem i rado-Êcià zachwyci∏ licznie przyby∏à do na-miotu publicznoÊç.

Leo to dzielny ch∏opiec i silnaosobowoÊç. Jego uÊmiech i optymizmzara˝ajà nas i stanowià dla nas nie-ustanne oparcie. Nauczy∏ nas, ˝e ˝y-ciu, pomimo przeszkód, mo˝na jed-nak stawiç czo∏a”.

UpoÊledzone dziecko mo˝e byçdla rodziny szczególnym b∏ogos∏a-wieƒstwem. Czy to nie wyraêny znakod Boga? On sam sta∏ si´ przecie˝dzieckiem, by nas zbawiç. Dzieciàtkow ˝∏óbku ukazuje nam, ˝e to ˝ycie za-s∏uguje na zbawienie – mimo licznychprzeszkód, mimo tego, ˝e nasze ˝ycieprzypomina czasem cyrk. Musimy tyl-ko, tak jak Leo, uwierzyç, ˝e jest onob∏ogos∏awieƒstwem – a reszty dokonaju˝ samo Bo˝e Dzieciàtko.

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy

Stali ze ∏zami w oczach i patrzylina ma∏à figurk´, „el Niño Jesus” –Dzieciàtko w ˝∏óbku. Te ∏zy szcz´-Êcia mówi∏y: „Bóg nas nie opu-Êci∏”. Mi´dzy 1970 a 1997 rokiemna Kubie, w skansenie paƒstwo-wego ateizmu, nie obchodzonoBo˝ego Narodzenia. Pojawieniesi´ figurki zwiastuje, ˝e Bóg znówtu jest – widzialny i zbawiajàcy.W setkach tysi´cy domów Dzie-ciàtko Jezus – w∏a-Ênie teraz, w okre-sie Bo˝ego Naro-dzenia – budzi duszedo ˝ycia i stawia pytania zwiàzane

z wiarà i zbawieniem. Kubaƒczycywraz ze swym KoÊcio∏em odczu-wajà bezgranicznà wdzi´cznoÊç.

„Bóg tylko wie, co uczyni-liÊcie” – pisze jedenz tamtejszych bisku-

pów – „wynagrodzi Wamto tak, jak to tylko On potrafi”.