of 3 /3
Jan Pawe∏ II zmar∏ przed rokiem, w wie- czór poprzedzajàcy Niedziel´ Mi∏osier- dzia Bo˝ego. Mi∏osierdzie – szczyt mi∏o- Êci! On sam ustanowi∏ to Êwi´to, zainspi- rowany spuÊciznà Siostry Faustyny, apo- sto∏ki Mi∏osierdzia. „Pozwól- cie mi odejÊç do domu Ojca”, tak brzmia∏y jego ostatnie s∏o- wa po Mszy Êwi´tej. Dom Oj- ca to dom mi∏oÊci. Pierwsza encyklika Benedykta XVI po- Êwi´cona jest mi∏oÊci. Deus caritas est – Bóg jest mi∏oÊcià – nic pi´k- niej nie okreÊli konsekwentnej kontynu- acji i naÊladowania jego poprzednika. Benedykt XVI podà˝a za Janem Paw- ∏em II do Królestwa Bo˝ego i wskazuje drog´ nam wszystkim. Encyklika jest za- proszeniem do tego. Pozwala nam wej- rzeç w tajemnic´ mi∏oÊci, w ten „pier- wotny dar” Boga dla nas ludzi (Tomasz z Akwinu). W krótkim komentarzu do swojej en- cykliki Papie˝ Benedykt XVI wyjaÊnia: „Mi∏oÊç to nie tylko uczucie, dochodzi tu równie˝ wola i rozum”. Byç mo˝e o. We- renfried doda∏by jeszcze: równie˝ kon- kretne Êrodki. Na przyk∏ad samochód lub rower. Poniewa˝ z mi∏oÊcià trzeba wsz´- dzie dotrzeç. O. Laszlo w serbskiej diece- zji Zrenjanin zdo∏a∏ – w ostatniej chwili – przekonaç m∏odà kobiet´, by nie podda∏a si´ aborcji. Mia∏a w∏aÊnie zamiar udaç si´ do kliniki, gdy matka wezwa∏a o. Laszlo. Bez samochodu nie by∏by w stanie do- trzeç w por´ z Dobrà Nowinà o ˝yciu i mi- ∏oÊci. Dla o. Laszlo to samochód jest tym niezb´dnym Êrodkiem transportu, nad Amazonkà zaÊ i w Kongo potrzeba ∏odzi, w Andach mu∏a, a w Wietnamie motocy- kla. Wsz´dzie tam pomagajà Paƒstwo nieÊç mi∏oÊç dzieciom Bo˝ym. Mi∏oÊç Bo˝a „przemienia nasze ˝ycie i nape∏nia je radoÊcià”, pisa∏ Jan Pa- we∏ II. Benedykt XVI natomiast powta- rza uzasadnienie: mi∏oÊç nie chce braç, „lecz dawaç, a uwalniajàc si´ od w∏asne- go «Ja», cz∏owiek odnajduje samego sie- bie i zostaje nape∏niony radoÊcià”. Uwol- niç si´ od egoizmu – pomagajà nam w tym nasi bracia i siostry w potrzebie. „Zo- baczcie, jak bardzo oni si´ mi∏ujà!” – mó- wiono o pierwszych chrzeÊcijanach. Mi- ∏oÊç jest znakiem wierzàcych, jest moto- rem chrzeÊcijaƒstwa. Przyna- gla nas ona do przeciwstawie- nia przes∏ania o „cywilizacji mi∏oÊci” (Pawe∏ VI) otwartej kulturze Êmierci ukrytej w mi´- dzynarodowych gremiach. Al- leluja Zmartwychwstania musi zostaç przeciwstawione marksizmowi od- radzajàcemu si´ w Ameryce ¸aciƒskiej i islamskiemu fundamentalizmowi na Bliskim Wschodzie. Dlatego wsz´dzie tam, gdzie Paƒstwo pomagajà, jest za- wsze Wielkanoc. Z wdzi´cznoÊcià Wam b∏ogos∏awi Mi´dzynarodowy Asystent KoÊcielny Stowarzyszenia 1 Nr 3 Kwiecieƒ/Maj 2006 Ukazuje si´ osiem razy w roku Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie „Im wi´cej ludzi zdo∏amy rozpaliç – mam tu na myÊli: rozpaliç ogniem mi∏oÊci – tym wi´cej serc p∏onàç b´dzie dla Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie”. o. Werenfried „Mi∏oÊç jest znakiem chrzeÊcijan, jest moto- rem chrzeÊcijaƒstwa”. Zdj´cia: © L’Osservatore Romano „Umacniaj swoich braci”: Jan Pawe∏ II i jego nast´pca, Benedykt XVI Umacniaj Twych wspó∏pracowników: Benedykt XVI zach´ca Sekretarza Generalnego, dr Norberta Neuhausa, do pracy nad palàcymi sprawami: islamem, marksizmem, rodzinà.

Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie · 2014-08-05 · 4 By∏o to wielkie wydarzenie, nie tylko wmediach. Ponad dwudziestu biskupów, liczni zakonnicy iklerycy, którym pomagamy ju˝

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie · 2014-08-05 · 4 By∏o to wielkie wydarzenie, nie tylko...

 • Jan Pawe∏ II zmar∏ przed rokiem, w wie-czór poprzedzajàcy Niedziel´ Mi∏osier-dzia Bo˝ego. Mi∏osierdzie – szczyt mi∏o-Êci! On sam ustanowi∏ to Êwi´to, zainspi-rowany spuÊciznà Siostry Faustyny, apo-sto∏ki Mi∏osierdzia. „Pozwól-cie mi odejÊç do domu Ojca”,tak brzmia∏y jego ostatnie s∏o-wa po Mszy Êwi´tej. Dom Oj-ca to dom mi∏oÊci. Pierwszaencyklika Benedykta XVI po-Êwi´cona jest mi∏oÊci. Deuscaritas est – Bóg jest mi∏oÊcià – nic pi´k-niej nie okreÊli konsekwentnej kontynu-acji i naÊladowania jego poprzednika.Benedykt XVI podà˝a za Janem Paw-∏em II do Królestwa Bo˝ego i wskazujedrog´ nam wszystkim. Encyklika jest za-proszeniem do tego. Pozwala nam wej-rzeç w tajemnic´ mi∏oÊci, w ten „pier-wotny dar” Boga dla nas ludzi (Tomaszz Akwinu).

  W krótkim komentarzu do swojej en-cykliki Papie˝ Benedykt XVI wyjaÊnia:„Mi∏oÊç to nie tylko uczucie, dochodzi tu

  równie˝ wola i rozum”. Byç mo˝e o. We-renfried doda∏by jeszcze: równie˝ kon-kretne Êrodki. Na przyk∏ad samochód lubrower. Poniewa˝ z mi∏oÊcià trzeba wsz´-dzie dotrzeç. O. Laszlo w serbskiej diece-zji Zrenjanin zdo∏a∏ – w ostatniej chwili –przekonaç m∏odà kobiet´, by nie podda∏asi´ aborcji. Mia∏a w∏aÊnie zamiar udaç si´

  do kliniki, gdy matka wezwa∏a o. Laszlo.Bez samochodu nie by∏by w stanie do-trzeç w por´ z Dobrà Nowinà o ˝yciu i mi-∏oÊci. Dla o. Laszlo to samochód jest tymniezb´dnym Êrodkiem transportu, nadAmazonkà zaÊ i w Kongo potrzeba ∏odzi,w Andach mu∏a, a w Wietnamie motocy-kla. Wsz´dzie tam pomagajà PaƒstwonieÊç mi∏oÊç dzieciom Bo˝ym.

  Mi∏oÊç Bo˝a „przemienia nasze ˝yciei nape∏nia je radoÊcià”, pisa∏ Jan Pa-we∏ II. Benedykt XVI natomiast powta-rza uzasadnienie: mi∏oÊç nie chce braç,

  „lecz dawaç, a uwalniajàc si´ od w∏asne-go «Ja», cz∏owiek odnajduje samego sie-bie i zostaje nape∏niony radoÊcià”. Uwol-niç si´ od egoizmu – pomagajà nam w tymnasi bracia i siostry w potrzebie. „Zo-baczcie, jak bardzo oni si´ mi∏ujà!” – mó-wiono o pierwszych chrzeÊcijanach. Mi-∏oÊç jest znakiem wierzàcych, jest moto-

  rem chrzeÊcijaƒstwa. Przyna-gla nas ona do przeciwstawie-nia przes∏ania o „cywilizacjimi∏oÊci” (Pawe∏ VI) otwartejkulturze Êmierci ukrytej w mi´-dzynarodowych gremiach. Al-leluja Zmartwychwstania musi

  zostaç przeciwstawione marksizmowi od-radzajàcemu si´ w Ameryce ¸aciƒskieji islamskiemu fundamentalizmowi naBliskim Wschodzie. Dlatego wsz´dzietam, gdzie Paƒstwo pomagajà, jest za-wsze Wielkanoc.

  Z wdzi´cznoÊcià Wam b∏ogos∏awi

  Mi´dzynarodowyAsystent KoÊcielny Stowarzyszenia

  1

  Nr 3 Kwiecieƒ/Maj 2006Ukazuje si´ osiem razy w roku

  Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie

  „Im wi´cej ludzi zdo∏amy rozpaliç – mam tu na myÊli:

  rozpaliç ogniem mi∏oÊci – tym wi´cej serc p∏onàç b´dzie

  dla Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie”.

  o. Werenfried

  „Mi∏oÊç jest znakiemchrzeÊcijan, jest moto-rem chrzeÊcijaƒstwa”.

  Zdj´cia: © L’Osservatore Romano

  „Umacniajswoich braci”:Jan Pawe∏ II i jego nast´pca, Benedykt XVI

  Umacniaj Twych wspó∏pracowników: Benedykt XVI zach´ca Sekretarza Generalnego, dr Norberta Neuhausa, do pracy nad palàcymi sprawami: islamem, marksizmem, rodzinà.

 • Katechista Benedykt w Ugandzie jest ka-lekà i potrzebuje wózka inwalidzkiego.Nazywajà go „b∏ogos∏awieƒstwem” dlawspólnoty parafii Chrystusa Króla w To-boke. Jego radoÊç ˝ycia pokazuje im, conaprawd´ uszcz´Êliwia: ÊwiadomoÊç, ˝ejest si´ dzieckiem Bo˝ym. Jego uÊmiechprzypomina, ˝e mi∏oÊç przezwyci´˝awszelkie cierpienie, mimo to odczuwa onbrak wózka inwalidzkiego. ObiecaliÊmyo. Innocentemu Opio, który troszczy si´o niego, 3600 euro – na wózek inwalidzkii 58 rowerów dla innych katechistów. Jesttak˝e o. Noel Assayi z diecezji Owandow Kongo Brazzaville, który potrzebujemotoru dla swego czó∏na wydrà˝onegow pniu drzewa. „Sekty sà wsz´dzie – piszeon. – Siejà nienawiÊç i niezgod´ i oszuku-jà ludzi. Dlaczego nie mielibyÊmy pójÊçsiaç ziarno mi∏oÊci i nieÊç pokój, rozpra-

  szaç wàtpliwoÊci, jednym s∏owem – poko-naç ciemnoÊci Êwiat∏em Dobrej NowinyChrystusa?” Ludzie cieszà si´, gdy przy-bija do brzegu, ale ze swymi ˝erdziami po-rusza si´ o wiele za wolno. Motor pozwo-li∏by szybciej dotrzeç do ludzi z DobràNowinà. Nasz wk∏ad wynosi 3600 euro.Pragniemy równie˝ pomóc choremu nanerki biskupowi Akio Johnsonowi Mute-kowi z diecezji Torit na po∏udniu Sudanu.Obecnie jest zdrowy na tyle, ˝e mo˝e po-Êwi´ciç si´ odbudowie zniszczonych pod-czas wojny odleg∏ych parafii swojej pu-stynnej diecezji. ObiecaliÊmy mu 23.100euro. Poniewa˝ w naszej rodzinie nie po-winno byç cierpiàcych n´dz´. •

  Nadzieja w jednoÊci: Nguyen van Thuanpowiedzia∏ w jednej ze swych wielkopost-nych nauk, ˝e bogactwem KoÊcio∏a jestjego jednoÊç: „ChrzeÊcijaƒskim powo∏a-niem jest ˝ycie w jednoÊci. ChrzeÊcijaƒskawspólnota zjednoczona w mi∏oÊci jest ak-tualnie tym miejscem, w którym Jezus jestwidzialny”.

  W niezliczonych miejscach ÊwiataKoÊció∏ ˝yje w zjednoczeniu z potrzebu-jàcymi, tak˝e w samym Wietnamie, „naj-starszej córze KoÊcio∏a we wschodniejAzji” (Pius XI). Troszczy si´ o starych,chorych, samotnych, o dzieci z biednychrodzin, organizujàc dla nich lekcje, orga-nizuje równie˝ katechezy dla m∏odychi starych. Siostry Bo˝ej OpatrznoÊcitroszczà si´ o wszystkich w parafii HoaHung w diecezji Long Xuyen. Opiekujàsi´ one pi´ciuset ch∏opcami i dziewcz´ta-mi w wieku do 14 lat. Do swej pracy wy-magajàcej ogromnego wysi∏ku potrzebu-

  jà motocykli. Równanie jest proste: wi´-cej motocykli, wi´cej jednoÊci.

  Majàc do dyspozycji tylko motocykl,m∏ody o. Luciano Sotero Teles w parafiiMatki Boskiej ¸askawej w diecezji Tian-gua (Brazylia) nie by∏by w stanie podo-∏aç. On sam musi sprawowaç piecz´nad 27 wspólnotami gromadzàcymi si´w swych kaplicach. Przy pomocy zwyk∏e-go samochodu ma∏olitra˝owego móg∏bylepiej s∏u˝yç Panu na tym suchym skraw-ku Królestwa Bo˝ego. A wi´c pomó˝mymu, by jednoÊç w mi∏oÊci sta∏a si´ wi-doczna! •

  lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie. 3

  JednoÊç daje nam nadziej´

  Na ˝yczenie Jana Paw∏a II w RokuJubileuszowym 2000 rekolekcje dlapapie˝a po raz pierwszy przeprowa-dzi∏ duchowny z Azji, wietnamskikardyna∏ Nguyen van Thuan. W swych 21 medytacjach mówi∏ ono nadziei. Nguyen van Thuan by∏ nie-gdyÊ aresztowany przez komunis-tów. Areszt trwa∏ 13 lat, z których dzie-wi´ç przebieg∏o w Êcis∏ej izolacji.

  Czó∏nem za wolno. Ojciec Noel (po prawej) i jego katechista potrzebujà silnika za-miast wiose∏

  2 Przedstawione projekty stanowià przyk∏ady naszej pracy. Paƒstwa datki wspomogà realizacj´ tych

  Jan Pawe∏ II kilka tygodni przed Êmiercià,kiedy by∏ ju˝ za s∏aby, by mówiç, chcia∏ ludziom na Placu Êw. Piotra wys∏aç go∏´bia jako znak pokoju. Go∏´biowi by∏o jednak za zimno, szybko wróci∏ do Namiestnika Chrystusa, który w swym cierpieniu lepiej ukazywa∏ mi∏oÊç Bo˝à ku ludziom ni˝ wszelkie symbole.

  Przez góry i lasy: w drodze do m∏odychz Dong Tien

  Tak daleko, jak ko∏a poniosà: wietnamskie siostry wyruszajàna katechez´ – dzi´ki Paƒstwu!

  Pozwólcie dzieciom przyjÊç do mnie: Ojciec Luciano wÊródswych podopiecznych

  Uskrzydliç Dobrà Nowin´

  „Ten, kto idzie za Bogiem, zawszeidzie bezpiecznie”, pisze Êw. Am-bro˝y. Ch´tnie czyniliby tak ludziez katolickiego Stowarzyszenia Para-fialnego Êw. Teresy w ¸ucku naUkrainie.

  O. Volodymyr Ositsa musi jednak poko-naç 190 kilometrów, by tam dotrzeç. Niesposób siedmiu koÊcio∏ów filialnych roz-sianych na rozleg∏ym terenie regularnie

  odwiedzaç. Droga jest zbyt daleka, auto-busy je˝d˝à za rzadko. Cierpià z tegopowodu przede wszystkim ludzie starsi.Czekajà na niego. Po cierpieniach prze-sz∏oÊci to on w∏aÊnie ucieleÊnia – mimobezrobocia i ubóstwa – nadziej´. Czasa-mi, b´dàc w drodze, odprawia pod go-∏ym niebem Msz´ Êwi´tà dla m∏odych(patrz: zdj´cie). Jest jednym z tzw. ka-p∏anów z plecakiem, których niegdyÊ o. Werenfried wysy∏a∏ do ludzi bez ko-

  Êcio∏ów i ksi´˝y. ObiecaliÊmy mu 5500euro na samochód. Z Waszà pomocà o. Volodymyr b´dzie móg∏ udzielaç sa-kramentów starym i m∏odym i prowa-dziç ich bezpiecznà drogà do Boga •

  Bezpieczna droga do Boga

  W drodze do parafii: Biskup Akio (po pra-wej) i jego poprzednik

  Promieniujàca radoÊcià Fausta przyjmujerower w Mateete (Uganda). Wielu ciàglejeszcze czeka

  „KoÊció∏ jest Bo˝à rodzinà na tymÊwiecie. W rodzinie tej nie powinnobyç cierpiàcych bied´”. Wydaje si´,jakby te zdania swej encykliki Bene-dykt XVI napisa∏ specjalnie dla na-szego Stowarzyszenia, a na pewnosà one dla nas wezwaniem, ponie-wa˝ jesteÊmy Êwiadomi istnieniacierpiàcych bied´.

  „W mi∏oÊci cz∏owiek przekracza

  samego siebie, opuszcza siebie,

  poniewa˝ zale˝y mu na drugim,

  poniewa˝ chce, by drugiemu

  uda∏o si´ ˝ycie”.

  Jan Pawe∏ II

 • 4

  By∏o to wielkie wydarzenie,nie tylko w mediach. Ponaddwudziestu biskupów, licznizakonnicy i klerycy, którympomagamy ju˝ ca∏e dziesi´-ciolecia, przybyli 31 stycz-nia do Warszawy, by wspól-nie z Prefektem Kongregacjids. Duchowieƒstwa, kardy-na∏em Darío Castrillón Hoy-osem, dokonaç uroczyste-go otwarcia biura PomocyKoÊcio∏owi w Potrzebie. Kardyna∏ Castrillón powiedzia∏: „Przyby∏emz mi∏oÊci do Jana Paw∏a II, z mi∏oÊci do Polski oraz poniewa˝ podziwiamto Dzie∏o”. Biskup Skworc podzi´kowa∏ Organizacji w swym kazaniu, wy-g∏oszonym w przepe∏nionym koÊciele Êw. Micha∏a, za pomoc udzielonàw trudnych czasach. Polska sp∏aci „d∏ug wdzi´cznoÊci”, wnoszàc

  w przysz∏oÊci swój wk∏ad w rozwójDzie∏a.

  Adres pocztowy: Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie – ul. Pu∏awska 95 –02-595 Warszawa – tel./fax: 022 / 8451709 – e-mail: [email protected] i konto bankowe: ING Bank Âlàski o/Warszawa, 02-670 Warszawa, ul. Pu-∏awska 152, Nr konta: 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759. Prosimy o przekazywanie

  „Biuletynu” po przeczytaniu przyjacio∏om, sàsiadom, proboszczowiparafii. Teksty w nim publikowane mo˝na umieszczaç w gazetce orazwystawce parafialnej. Prosimy o przesy∏anie nam adresów osóbzainteresowanych naszà dzia∏alnoÊcià.

  Redakcja: Jürgen Liminski, Claude PielWydawca odpowiedzialny: Kirche inNot/Ostpriesterhilfe, Postfach 1209, D-61452 Königstein – Wydrukowanow Polsce – De licentia competentis auc-toritatis ecclesiasticae

  http://www.kirche-in-not.org

  Niech On Was b∏ogos∏awiBez pomocy ofiarnej i bezinteresownej z Po-mocy KoÊcio∏owi w Potrzebie trudno dziÊwyobraziç sobie funkcjonowanie zakonówklauzurowych, prosimy wi´c Mi∏osiernegoBoga, by b∏ogos∏awi∏ temu Dzie∏u i wszyst-kim jego pracownikom, wszystkim dobro-czyƒcom wspierajàcym materialnie naszeklauzurowe wspólnoty.

  Siostry Karmelitanki z Cz´stochowy

  Bóg jest o wiele lepszy…Chcia∏abym przekazaç Wam 70 funtów dladzieci w Sudanie, które tak pilnie potrzebu-jà szko∏y i chleba. MyÊl´ tu przy tym o mo-ich dwóch synach. Powierzy∏am ich Bo˝ejopiece i wiod∏o im si´ dobrze. Ojciec We-

  renfried mia∏ racj´, gdy powiedzia∏, ˝e niedoceniamy mi∏oÊci i mi∏osierdzia Bogai wspania∏omyÊlnoÊci ludzi.

  Matka z Anglii

  Pracownicy w winnicyBóg jeden wie, jak ogromnà pomocà jestsamochód dla naszej dzia∏alnoÊci duszpa-sterskiej. I Paƒstwo nam w tym pomogli.Dzi´kuj´. Bóg ma ca∏à wiecznoÊç, aby towynagrodziç, ale ju˝ teraz mogà byç Paƒ-stwo szcz´Êliwi, ˝e dzi´ki pomocy, jakà Paƒ-stwo Êwiadczà, Bóg da∏ Paƒstwu udzia∏w szerzeniu Jego Królestwa. Na koƒcu MszyÊwi´tej odmawiamy Anio∏ Paƒski w intencjidobroczyƒców.

  O. Laszlo z Vrsac, Serbia

  Hans-Peter Röthlin prezydent

  Kolumna

  Krzy˝ i ∏askaCz´sto odwiedzam na cmentarzu w König-stein grób ojca Werenfrieda, by si´ mo-dliç, rozmyÊlaç i zasi´gnàç rady. Za ka˝-dym razem przemawia do mnie pi´knykrzy˝, który zwieƒcza nagrobek. Wyrzeê-biony w czerwonym granicie krzy˝ urzek∏mnie w szczególny sposób.

  Mówi on o cierpieniu i bólu, które Jezuswycierpia∏ i których nie brak równie ̋i w na-szym ˝yciu: choroba, krzywda, Êmierç.

  Krzy˝ mówi jednak tak˝e o ∏asce i b∏o-gos∏awieƒstwie, poniewa˝ wskazuje na Je-zusa, który zmartwychwsta∏. Nie ma Wiel-kiego Piàtku bez Wielkanocy – oto g∏ów-na prawda naszej chrzeÊcijaƒskiej wiary.

  Tak, to jest Dobra Nowina Jezusa:w naszym ˝yciu jest krzy˝ i ∏aska, ale ostat-nie s∏owo nale˝y zawsze do ∏aski, poniewa˝to ona jest wyrazem Bo˝ej mi∏oÊci. A Jegomi∏oÊç jest silniejsza od Êmierci i zarazemnajwa˝niejsza rzecz, jakà mo˝na powie-dzieç o Bogu: „Bóg jest mi∏oÊcià”. Z pew-noÊcià nie jest to przypadek, ̋ e nasz Papie˝t´ w∏aÊnie wypowiedê uczyni∏ tematem swejpierwszej encykliki. To przekonanie powin-no nam towarzyszyç we wszystkich cierpie-niach, troskach i trudnoÊciach i dawaç po-ciech´, czego Paƒstwu i sobie ˝ycz´.

  Zdj´

  cie:

  o. D

  ariu

  sz M

  icha

  lski

  SJ

  Zdj´

  cie:

  o. D

  ariu

  sz M

  icha

  lski

  SJ

  Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy

  Zdj´cia – u góry: Kardyna∏ z ksi´dzem Infu∏a-tem dr. Kazimierzem Piwowarskim (polewej), przewodniczàcym sekcji pol-skiej i z ksi´dzem dr. Waldemarem Ci-s∏o (po prawej), dyrektorem, – obok: z pracownikami biura.