OSNOVNE PSIHOLOGIJSKE ODREDNICE FORMIRANJA bib.irb.hr/datoteka/30420.I.Rimac_Osnovne_psihologijske_odrednice...¢ 

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of OSNOVNE PSIHOLOGIJSKE ODREDNICE FORMIRANJA...

 • Filozofski fakultet

  Odsjek za psihologiju

  Zagreb

  Ivan Rimac

  OSNOVNE PSIHOLOGIJSKE ODREDNICE

  FORMIRANJA POLITIKIH PREFERENCIJA

  Doktorska disertacija

  Zagreb, 23. oujak 1999.

 • SADRAJ

  UVOD ............................................................................................................................4

  ikaka kola..............................................................................................................6

  Psihologijski pristup - psihologija stavova.................................................................7

  Istraivanje antidemokratskih ponaanja autoritarna linost ................................10

  Eysenckov hijerarhijski model strukture stavova.....................................................15

  Teorija dogmatizma M. Rokeacha ...........................................................................22

  H. McClosky i politiki konzervativizam ................................................................30

  Socijalni i ekonomski konzervativizam S.M. Lipseta..............................................31

  Kerlingerova postavka kriterijskih referenata ..........................................................33

  Odnos konzervativizma i autoritarnosti ...................................................................33

  Teorija psiholokog konzervativizma G. D. Wilsona ..............................................34

  Teorija vrijednosti M. Rokeacha..............................................................................39

  Operacionalizacija mjerenja vrijednosti...............................................................43

  Model politike ideologije M. Rokeacha .............................................................48

  Politoloki pristup ....................................................................................................52

  Minimalistiki model ideologijske konzistentnosti masa P. Conversea ..................53

  Politika psihologija kao odgovor na minimalistiki koncept .................................56

  Model pluralizma vrijednosti u ideologijskom rezoniranju P. Tetlocka..............58

  Asocijacionistika hipoteza Carmines-a i Stimson-a ...........................................59

  Drutvena uvjetovanost vrijednosti sociologijski pristup .....................................60

  Teorija sociokulturnog razvoja R. Ingleharta...........................................................63

  Domaa istraivanja determinanti politikog ponaanja..........................................68

 • Istraivanja 1990. i nakon 1990. ..............................................................................70

  TEORIJSKO POLAZITE, CILJ I PROBLEMI ISTRAIVANJA ...........................76

  METODOLOGIJA ISTRAIVANJA .........................................................................83

  TERMINI PROVOENJA ISTRAIVANJA I ISPITANICI.............................83

  Uzorci ispitanika ..................................................................................................84

  Nain ponderiranja ispitanika u uzorku ...............................................................86

  NAIN PRIKUPLJANJA PODATAKA.............................................................87

  MJERNI INSTRUMENTI I VARIJABLE ..........................................................88

  Mjerenje situacijskih determinanti politiih opredjeljenja...................................88

  Kognitivne karakteristike ispitanika.....................................................................91

  Mjerenje strukture politikih stavova...................................................................92

  Mjerenje izbornog opredjeljenja glasaa..............................................................95

  METODE OBRADE PODATAKA...................................................................100

  REZULTATI I DISKUSIJA ......................................................................................104

  POSTOJI LI IDEOLOGIJSKA STRUKTURA? ...................................................104

  STABILNOST STRUKTURE STAVOVA Metrijski pristup ........................106

  Uzorak kao metrijski problem............................................................................106

  Faktorska analiza kao determinanta zakljuaka o konzistentnosti ispitanika ....111

  Promjenjivost ideologijske strukture i problem nekonzistentnosti ....................113

  Ideologija kao dominantna vrijednosna orijentacija socijalne grupe .................115

  STRUKTURA POLITIKIH STAVOVA KAO DOKAZ KONZISTENCIJE 116

  Analiza faktorske strukture ................................................................................127

  POLITIKI PROBLEMI KAO INDIKATORI SOCIO-KULTURNOG RAZVOJA

  ................................................................................................................................146

 • Istaknutost politike problematike i stranaka opredjeljenja .............................160

  ZAKLJUAK ............................................................................................................172

  REFERENCE.............................................................................................................174

  PRILOZI.....................................................................................................................188

 • UVOD

  Politika se vrlo esto definira kao znanost o vladanju (upravljanju), ali postoje i

  mnoge druge definicije ove djelatnosti. Tako R. E. Goodin i H. Klingemann u

  odreenju predmeta politike znanosti karakteriziraju politiku kao 'ogranieno

  koritenje socijalne moi', pa konzekventno tomu prouavanje politike predstavlja

  'studij prirode i izvora ovih ogranienja i tehnika za koritenje socijalne moi unutar

  tih ogranienja' (Goodin, R. E., Klingemann, H., 1996. str 7). Autori naglaavaju

  distinkciju socijalne moi u smislu vlasti ljudi nad drugim ljudima kao bitnu

  odrednicu politike. Pa iako politika predstavlja jednu od najstarijih socijalnih

  aktivnosti ljudi, znanstveno prouavanje ponaanja ljudi u politikim aktivnostima

  poinje vrlo kasno u razvoju drutvenih znanosti. Predempirijska era trajala je sve do

  dvadesetih godina XX. stoljea, do kada su razliiti mislioci i vladari definirali svoje

  doktrine vladanja i analizirali povijesne injenice kao jedinu osnovicu za donoenje

  zakljuaka o prirodi politikih procesa i politikog ponaanja ljudi. Pri tome su kao

  glavni kriteriji analize povijesnih formacija postavljani kriteriji efikasnosti vlasti,

  mjereni kroz nivo blagostanja pojedine dravne tvorevine i kriteriji povijesne

  opstojnosti. Prouavanje politikog ponaanja svodilo se na opise povijesnih

  postupaka pojedinih vladara ili socijalnih gibanja. Stoga je posve razumljivo da je

  prouavanje politike bilo neodvojivo od filozofije, povijesti i prava kao osnovnih

  nauka iz kojih je crpljena metodologija analize injenica. Pa iako su spoznaje

  zasnovane na takvim metodologijskim premisama, nakon radova europskih filozofa i

  socijalnih mislilaca 19. stoljea, kao to su Comte, Mill, Tocqueville, Marx, Spencer,

  Weber, Durkheim, Pareto, Michels, Mosca, Ostrogorski, Bryce i mnogih drugih, sve

  vie dobivale na spoznajnoj vrijednosti, objektivnosti i injeninoj utemeljenosti, te

  inile teorijsku okosnicu osamostaljivanja drutvenih znanosti iz okrilja filozofije, tek

  je interdisciplinarni istraivaki pristup, uz snanu potporu novorazvijenih

  kvantitativnih metoda mjerenja te organiziranu potporu empirijskim istraivanjima

  navijestio da je mogue istraivanim postupcima proirivati osnovne spoznaje o

  politikim procesima i o ulozi pojedinca i njegovih doivljavanja u tim procesima.

  Filozofijske spoznaje i doktrine iz prolosti nisu time zauvijek naputene, isto kao ni

  posebni pristupi dodirnih znanstvenih disciplina. Filozofijske spoznaje o drutvu te

 • 5

  tumaenja socijalnog odreenja ovjeka, nisu zaboravljena kao teorijska okosnica

  promiljanja i tumaenja unutar prouavanja politikog ponaanja. Vie od tog, sve

  povijesne misli i analize od Platona i Aristotela, preko Tome Akvinskog,

  Machiavellia, Hobbesa, Moora, Montesquieua, Kanta, Hegela i Marxa ve su odavno

  bile ugraene u institucije drave i uprave, kao i u politiku terminologiju, retoriku i

  programska opredjeljenja politiara i stranaka. I ma kako te spoznaje odraavale

  predrasude i stavove autora ograniene okolnostima doba u kojem su nastale, one su

  kroz politiku praksu i prije no to su mogle biti demantirane empirijskim

  istraivakim spoznajama ve postale ideje vodilje oko kojih se organizira politiki

  ivot, vode polemika sueljavanja i sukladno kojima se provode politike odluke.

  Dananja istraivanja, isto kao i istraivanja na poetku stoljea ne mogu, ili moda

  mogu na tetu vlastitih spoznajnih rezultata, ignorirati osnovne odrednice tog

  socijalnog konteksta unutar kojeg prouavani pojednici djeluju, i kojim su optereeni

  kako odgojem, tako i svakim elementom svoje kulturne i povijesne drutvene okoline.

  Kao poetak modernog razdoblja istraivanja politikog ponaanja politolozi najee

  uzimaju 1944. godinu kada su P. Lazarsfeld i suradnici (Lazarsfeld, P.F., Berselson,

  B., Gaudet, H. 1944.) s Bureau of Applied Social Research at Columbia University

  objavili prvu znanstvenu studiju amerikih izbora, odranih 1940., primarno

  usmjerenu na analizu individualnog ponaanja glasaa. No do tog trenutka mnogo je

  uvjeta moralo biti ispunjeno da bi poelo znanstveno istraivanje politikog

  ponaanja. Sve tri znanosti ije spoznaje i