OsHG 05 - Fizicko-Hemijski, Radioloski i Mikrobiloski Sastav Podzemnih Voda

 • View
  66

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

voda

Transcript

 • FIZIKO-HEMIJSKI, RADIOLOKI I MIKROBIOLOKI SASTAV

  PODZEMNIH VODA

  Osnovi hidrogeologije

  VPOGLAVLJE

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  FIZIFIZIKE OSOBINE PODZEMNIH VODAKE OSOBINE PODZEMNIH VODA

  VodaVoda jeje bezbojnabezbojna, , prozraprozranana tetenostnost bezbez ukusaukusa i i mirisamirisa, , kojakoja se se sastojisastoji odod 11,11 % 11,11 % vodonikavodonika i 88,89 % i 88,89 % kiseonikakiseonika. . MolekuliMolekuli vodevode obrazujuobrazuju kristalnukristalnu rereetkuetku u u formiformi tetraedratetraedra((slikaslika VV--1).1).

  Slika V-1. Model molekula vode (Davis & De Wiest, 1966)

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Kombinacije izotopa kiseonika i vodonika obrazuju 18 razliitih molekula vode, kojekarakteriu odreena fiziko-hemijska svojstva prvenstveno temperatura prelaska u sistem vodena para - tenost - led.

  Glavne fizike osobine podzemnih voda su:

  temperatura, prozranost, boja, miris, ukus, gustina, viskoznost, stiljivost I elektroprovodljivost.

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Foto V-1. Termalna voda u Ribarskoj banji

  Foto V-2. Termalna voda u Bogatiu

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Foto V-3. Razlika u mutnoi usled razrade bunara

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  HEMIJSKI SASTAV PODZEMNIH VODA

  Glavni izvori rastvorenih materija u podzemnim vodama su:

  - atmosferske padavine,- stene i minerali u zemljinoj kori,- organske materije,- vode mora i okeana i- magmatski procesi.

  GLAVNI IZVORI RASTVORENIH MATERIJA U PODZEMNIM VODAMA

  FAKTORI I PROCESI FORMIRANJA HEMIJSKOG SASTAVA PODZEMNIH VODA

  Hemijski sastav podzemnih voda formira se kao rezultat uzajamnog dejstva vode i materijeu zemljinoj kori, kao i materija koje vode poreklo iz drugih geosfera. Karakter toga dejstvamoe se predstaviti sledeom emom:

  voda stena gas iva materijaNa formiranje hemijskog sastava utiu brojni faktori i procesi koji se deavaju u zemljinojkori.

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Osnovni faktori formiranja hemijskog sastava

  Faktori formiranja hemijskog sastava predstavljaju uslove koji omoguavaju stvaranjehemijskog sastava podzemnih voda. Oni uslovljavaju i iniciraju itav kompleks procesa, koji se javljaju kao neposredan mehanizam u formiranju hemijskog sastava podzemnihvoda. Pored prirodnih na stvaranje hemijskog sastava podzemnih voda sve vei uticajimaju antropogeni faktori (tabela V-1).

  Tabela V.1. Osnovni faktori formiranja hemijskog sastava podzemnih voda (Pineker,1984)Grupa faktora Osnovni faktori

  Fiziko-geografskiReljefKlimaHidrografija i hidrologija

  Geoloko-tektonski

  Geoloki sastav terenaHemijsko-mineroloki sastav stenaTektonikaMagmatizam

  Fiziko-hemijskiRastvorljivost hemijskih jedinjenjaHemijska svojstva elemenataKiselinsko-bazni i oksido-redukcioni uslovi

  Fiziki

  TemperaturaPritisakVremeProstor

  Bioloki Uticaj mikroorganizama, biljaka i ivotinja

  AntropogeniNaruavanje prirodnog reima u toku eksploatacije mineralnih sirovina, eksploatacijepodzemnih voda, navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih povrina, zagaivanjepodzemnih voda

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Osnovni procesi formiranja hemijskog sastava podzemnih voda

  Mehanizam formiranja hemijskog sastava podzemnih voda ogleda se kroz procese koji se odvijaju pri postojanom uzajamnom dejstvu podzemnih voda, stena, gasova i ivematerije. Osnovni procesi koji uestvuju u formiranju hemijskog sastava podzemnih voda, prevode materiju u rastvor, prenose je esto na znatna rastojanja, odnose iz rastvora, koncentriu ili razblauju rastvore (tabela V-52.

  Tabela V.2. Osnovni procesi formiranja hemijskog sastava podzmenih voda(Pineker, 1984)

  Grupa procesa Osnovni procesi

  Reprodukcija rastvorene materije HidrolizaIsparavanje i rastvaranje

  Prenos rastvorene materije Molekularna difuzijaFiltracija (difuzno-konvektivni prenos mase)

  Apsorbcija rastvorene materije Kristalizacija (taloenje) soliSorpcija

  Kombinacija prevoda materije u rastvori izvoenje iz rastvora

  Jonska zamenaOksidoredukcione i biohemijske reakcijeRadioaktivni raspad

  Dodavanje ili oduzimanje molekularastvaraa (vode)

  Hidratacija mineralaDehidratacija mineralaPodzemno isparavanjePodzemno zamrzavanjeMembranski efekti

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  OSNOVNI POKAZATELJI HEMIJSKOG SASTAVA PODZEMNIH VODA

  Veliku ulogu u definisanju hemijskih svojstava podzemnih i prirodnih voda uopte imajuodreeni pokazatelji koji odreuju njihov sastav i u znatnoj meri odreuju mogunostprisustva odreenih elemenata i jedinjenja, kao i vrstu njihovog migriranja. Ti pokazateljisu pH vrednost, oksido-redukcioni potencijal Eh, tvrdoa i mineralizacija.

  pH vrednost podzemnih voda

  pH vrednost predstavlja veliinu koja karakterie aktivnost ili koncentarciju jona vodonikau rastvorima.

  Koncentracija jona vodonika u vodenim rastvorima, nezavisno od njihovog porekla, odreuje se jonskim proizvodom vode :

  2H O+ -K = [H ][OH ]

  Veliina je postojana, u znaajnoj meri zavisna od temperature, a u manjoj meri odpritisaka. Pri temperaturi od 25 C, jonski proizvod vode iznosi 10-14:

  [H ][OH ] = 10+ - -14

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  U neutralnoj vodi koncentracije jona H+ i OH- su jednake, to znai da koncentarcija jonavodonika iznosi 10-7.

  Praktino, vrednost pH jednaka je stepenu koncentracije vodonikovih jona sa obratnimznakom.

  Koncentracija vodonikovih jona odrava i kiselu i baznu reakciju vode. Pri vrednosti pH=7 reakcija vode je neutralna, pH7 bazna.

  Na osnovu vrednosti pH, sve podzemne vode mogu se podeliti u sledee grupe:

  jako kisele vode (pH < 3), kisele vode (pH = 3-5), slabo kisele vode (pH = 5-6.5), neutralne vode (pH = 6.5-7.5), slabo bazne vode (pH = 7.5-8.5), bazne vode (pH = 8.5-9.5) i jako bazne vode (pH > 9.5).

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Oksido-redukcioni potencijal

  Na formu elemenata u podzemnim vodama i uslove njihove migracije, pored pH vrednosti, znaajnu ulogu ima oksido-redukcioni potencijal (Eh), koji je u tesnoj vezi s pH vrednou.

  Oksido-redukcioni procesi neprekidno se deavaju u zemljinoj kori. Oksidacija je vezanaza otputanje elektrona, a redukcija za njihovo sjedinjavanje.

  Veliina oksido-redukcionog potencijala neke sredine (Eh) moe se izraziti sledeomjednainom:

  Eh = E + 0.0581n

  log OxRed

  pri t = 20 Co o

  gdegde susu::EEoo -- normalninormalni oksidacionioksidacioni potencijalpotencijal pripri komekome susu koncentracijekoncentracije

  oksidacioneoksidacione ii redukcioneredukcione formeforme meusobnomeusobno jednakejednake (Ox/Red=1),(Ox/Red=1),OOxx -- koncentracijakoncentracija oksidacioneoksidacione formeforme jedinjenjajedinjenja,,RReded -- koncentracijakoncentracija redukcioneredukcione formeforme jedinjenjajedinjenja iinn -- brojbroj elektronaelektrona kojikoji uuestvujeestvuje u u reakcijireakciji..

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Oksidacija jedne materije izaziva redukciju druge, pri emu se reduktor (redukcionosredstvo) oksidie, a oksidans (oksidaciono sredstvo) redukuje. Oksidacija se manifestujeodnoenjem elektrona, a redukcija prisajedinjavanjem, to se moe videti iz sledeegprimera:

  2+ 3+ -Fe Fe + eUopte, ovaj proces se moe predstaviti na sledei nain:

  Red Ox + n e- gdegde susu::RReded -- redukcioniredukcioni oblikoblik jedinjenjajedinjenja,,OOxx -- oksidacionioksidacioni oblikoblik jedinjenjajedinjenja iinnee-- -- brojbroj elektronaelektrona kojikoji uuestvujeestvuje u u reakcijireakciji..

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Tvrdoa vode

  Tvrdoa vode uslovljena je sadrajem soli pojedinih elemenata u vodi kao to su Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Mn2+, Ba2+, Sr2+ i dr. Izuzev Ca2+ i Mg2+, ostali joni se u podzemnim vodamajavljaju u malim koliinama, tako da tvrdou ine sume ekvivalenata navedenih jona.

  Opta tvrdoa vode. Odreena je sumarnim sadrajem svih soli Ca2+ i Mg2+-Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, MgCO3, CaSO4, MgSO4, CaCl2 i MgCl2.

  Prolazna tvrdoa vode. Odreena je sadrajem jona Ca2+ i Mg2+, koji se u kipuoj voditaloe u vidu karbonata, usled razlaganja hidrokarbonatnog jona:

  CO+OH+CO=2HCO 22-23-3CaCO=CO+Ca 3-232+

  Stalna tvrdoa vode. Jednaka je razlici izmeu opte i prolazne tvrdoe. Nju odreuju joniCa2+ i Mg2+, koji posle kljuanja ostaju u vodi, sjedinjeni sa Cl- i SO42-.

  Tvrdoa se izraava u stepenima, mg ekv ili mg/l. U naoj zemlji najee je u upotrebinemaki stepen (dH), kome odgovara 10 mg CaO rastvorenog u 1 l vode, ili njemuekvivalentan sadraj od 7.2 mg/l MgO:

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Tabela V.4. Klasifikacija voda prematvrdoi po Klut-u

  Tvrdoa odH Tip vode

  0 - 4 Veoma meka4 - 8 Meka8 - 12 Umereno tvrda

  12 - 18 Dosta tvrda18 - 30 Tvrda

  > 30 Vrlo tvrda

  Tabela V.5. Klasifikacija voda prema tvrdoi(Sawyer & McCarty)

  Tvrdoa (mg CaCO3) Tip voda

  0 - 75 Meke75 - 150 Umereno tvrde

  150 - 300 Tvrde> 300 Vrlo tvrde

  Za pie su najbolje vode tvrdoe do 15dH.

  U upotrebi su jo francuski, engleski i ameriki stepen.

  Mg+Cav.0.357mg.ek=MgO 7.2mg/l=CaO 10mg/l=dH1 2+2+o

 • Opta hidrogeologija (Prof Dr Veselin Dragii)

  Mineralizacija podzemnih vodaMineralizacija podzemnih voda predstavlja sumu svih mineralnih materija u vodi.Mineralizacija se odreuje preko suvog ostatka, uparavanjem uzorka vode na temperaturi110 C. Izraava se u mg/l ili g/l kod malomineralizovanih voda, a kod rasola ilivisokomineralizovanih voda mg/kg ili g/kg.

  Na osnovu veliine ukupne mineralizacije, sve podzem