FIZICKO VASPITANJE II.doc

 • View
  232

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of FIZICKO VASPITANJE II.doc

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  1/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Договор о раду и значај телесног вежбања

  ТИП ЧАСА: ОбукаНАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: По $о!еби у%еникаЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: ("о)е*е у !ад и осно"ну $!облемаику

    елесно+ "еба*а-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - #а/+о"а!амо0 ша 1е нам бии $о!ебно у оку о"е школске

  +одине-- 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО ЧАСА

  А: 0 О!+ани/о"ано 5у колони $о д"оје6 одлае*е на сално месо"еба*а7

  0 де8иниса*е /а9е"а у $о+леду $онаша*а и односа $!ема о"ој

  наса"и70 $!еи/и!аи /а9е"е у "е/и са с$о!ском о$!емом7

  0 к!а1и !а/+о"о! о досадаш*им аки"носима у%еника у домену

  елесно+ "еба*а и на+лаша"а*е /на%аја к!еа*а /а елесни !ас и

  !а/"ој, као и /а ос$особ;а"а*е /а и"о и !ад-Б: 0 О!+ани/о"аи једну $о/нау и оми;ену и+!у, $о и/бо!у у%еника, а

  која

  од+о"а!а $!осо!у на којем се о"ај %ас !еали/ује-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  2/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Елемена!не и+!е и/ $!"о+ !а/!еда

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: По $о!еби у%еника

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: ("!)и"а*е и $!о"е!а"а*е и+!олики9 к!ени9  искуса"а са и;ем да се а искус" $о"еу

    са /а9е"има у д!у+ом !а/!еду-

  ТО. ЧАСА(ВОДНИ ДЕО

  -2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: - 0 Елемена!на и+!а =Ме*ај ку1у=- 0 С"и у%ении соје слободно иши!е !а/мешени $о $!осо!у /а "еба*е- Око с"ако+ у%еника на!а

  се к!у+ $!е%ника >? с 5к!едом или $!уи1ем, ако се и+!а на /ем;аном

  е!ену, а ако се и+!а у $а!ку или шуми, =ку1а= мое да буде д!"о, у/које деа сану6- Један у%еник је =беску1ник= и он се шеа и/ме)у они9

  који соје у с"ојим =ку1ама=- На у/"ик наса"ника: =Ме*ај ку1у=, с"и

   у%ении на$ушају с"оје =ку1е= и $окуша"ају у1и у $!"у слободну- Ту

  $!илику ко!иси и =беску1ник=, нокуша"ају1и да себи ос"оји =ку1у=, $а је сада неко д!у+и 5а ако је нес$!еан, мое би+и и иси6 у *е+о"ој

  $о/иији-

  0 Елемена!на и+!а =."о%ка, коба и $или1и=- 0 (%ении 8о!ми!ају @0A је0днакоб!ојне колоне које се слободно !а/месе у $!осо!у /а

  "еба*е ако да не смеају једна д!у+ој- И+!а%и сану један и/а д!у+о+

  и %"!со се у9"ае с"ом $!е9однику око $аса- П!"и у колони је=к"о%ка= а осали су =$или1и=- По један у%еник и/ с"аке колоне 5ко+а

   је наса"ник одаб!ао б!ојалиом6 соји на B0B,> ис$!ед =к"о%ке= и он

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  3/140

   је =коба=- =.оба= $окуша"а да у9"аи $ослед*е =$иле= у ни/у, док

  =к"о%ка= о б!ани ши!е1и !уке исн!ед =коба= и /ак0ла*ају1и с"оје

  =$или1е=, који се, ако)е, б!ане и/миа*ем десно0ле"о и скла*а*еми/а *е- .ад =коба= у9"аи $ослед*е =$иле=, он иде на /ад*е месо,

  =к"о%ка= $осаје =коба=, а следе1и у !еду =к"о%ка=- И+!а се наса";а-

  C: 0Елемена!на и+!а =.и$о"и=- 0 С"и у%ении соје слободно у$!осо!у /а "еба*е, комоно !а/макнуи један од д!у+о+- На A0> м

  ис$!ед *и9 соји =судија= 5који је одаб!ан б!ојалиом6, који се

  ок!ене ле)има ка +!у$и и +ласно б!оји од B до B?- 'а о "!еме с"и у%ении /ау/му $олоај неке 8и+у!е =ки$а=- .ад =судија= /а"!ши

  б!оја*е до B?, ок!е1е се и одаби!а најле$ши =ки$=, који

  $осаје следе1и =судија=- 2и+у!е мо+у бии и /адае од у%ие;а или=судије=

   у смислу: као д!"о на "е!у, у"ео "е, еела, $иа у леу,

  8удбале! у

  акији, бале!ина и сли%но-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  4/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: 2и+у!аи"но !%а*е

  ТИП ЧАСА: ОбукаНАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$еЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е сна+е миши1а но+у, и/д!;и"оси

    и осе1аја /а к!еа*е у $!осо!у-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  -2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А:0 ( једној или "ише колона, к!е1у1и се у колони $о један,наи/мени%но 9одом,

  с$о!ијим и б!им !%е1им ко!аком следии $!"о+ у колони који у

  к!еа*уо$исује к!у+, к"ад!а, $!а"оу+аоник, !оу+ао и сли%но, $!ема команди

  коју

   у/"икује наса"ник 5као: =Сад $о к!у+у=, =Сад $о к"ад!ау= и сл6

  C: 0 Слободна и+!а у $!осо!у /а"еба*е са неколико ло$и- (%ие;

   1е 8о!ми!аи"ише ма*и9 +!у$а у%еника [email protected], /а"исно од б!оја лоии

  и у$уи1е и9 да с"ака+!у$а смисли и+!у /а себе са ло$ом-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  5/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Скок уда; и/ меса суноним одскоком

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА:

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е б!/инске сна+е миши1а но+у,к!ене  умешноси и акми%а!ско+ ду9а као и

  !а/"ија*е смисла /а $о"е/и"а*е $ок!еа саму/иком

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 С"е у%енике $оса"ии у једну !а/макнуу "!су и/а !е7 на

   у%ие;е" /нак с"и у/му /ама9 !укама од на/ад ка на$!ед и и/ $о%у%*аодскоком обема но+ама доско%е на обе но+е шо да;е на$!ед 5=.о 1е

  да;е=6- Доско%ии у $о%у%а*- ( $!"ом скака*у и/д"ојии $!"и9 E0D

   у%еника и !ас$о!е)и"аи и9 на д!у+е !е, одакле наса";ају да ска%у7

  0 с"и у%ении соје као у $!е9одној "еби и/а једне !е, $окуша"ајуска%у1и, $о"е/ано суноним скоко"има, и/ меса $!е1и до д!у+е !е

   уда;ене око B? м са шо ма*е скоко"а- .о 1е !а/да;ину $!е1и са

  најма*им б!ојем скоко"аF Вишс $уа70 8о!ми!аи A, на $!е9одни на%ин, 9омо+ени/о"ане +!у$е и с"ака

  сане у колону и/а !е која се $о"у%е ис$!ед *е- О!+ани/о"аи

  акми%е*е унуа! с"аке +!у$е =.о 1е најда;е ско%ии уда; сунонимодскокомF= 5скакаи [email protected] се!ије скоко"а6-

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  6/140

  C: 0 Поно"ии 9ода*е и !%а*е у колони $о један и д"оје са $!ошло+

  %аса7

  0 =ма!ш= ко!аком 5нау%еним у H !а/!еду6, у/ аки!а*е б!оја*ем=један=, =д"а=, а /аим $;еска*ем и $е"а*ем $есме =Пиони!и

  малени=, 9одаи у колони $о д"оје-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  7/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Iода*е и !%а*е у !а/ли%иим 8о!маијама

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА:

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е и/д!;и"оси, коо!динаије исмисла /а самокон!олу-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 С"е у%енике $ос!ојии у д"о"!сни с!ој, ако да се на команду =нале"о= или =на десно= са лако1ом добију д"е колоне7

  0 !%аи у д"е колоне $о један у к!у+, али у су$!оним сме!о"има7

  0 !%аи у колони $о један =/а "о)ом=, о јес /а $!"им у колони којиме*а $!а"е, сме! и б!/ину к!еа*а и $а/и да се не суда!и или не

  =се%е= д!у+у колону7

  0 у колони $о д"оје, д!е1и се /а !уке, !%аи /а ="о)ом= 0 $!"им

  $а!ом 0 с"уда $о "ебалишу, али не к"а!е1и $о!едак70 8о!ми!аи на с"акој у/дуној линији е!ена $о једну колону, !%аи

   у исом сме!у до к!аја у/дуне линије, ск!енуи уле"о, односно

   удесно $о $о$!е%ној линији и на с!едини исе колоне се с$ајају уколону $о д"а и ако наса"е с!едином "ебалиш9а до нас$!амне

  с!ане, +де се о$е !а/ила/е у д"е колоне $о један, и ако !едом-

  C: 0 Поно"ии елемена!ну и+!у =3ла"а ло"и !е$= и/ H !а/!еда:

  (%ении се $оделе у "ише колона ако да у с"акој буде D0B?, у9"ае се

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  8/140

   један д!у+ом око $аса, а /адаак је да $!"и у колони који је =+ла"а=

   у9"аи /ад*е+ који је =!е$=, а који и/ми%е, ако да се ела колона

  "ију+а удесно и уле"о шие1и =!е$=-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  9/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Скок у"ис и/ меса суноним одскоком

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4асиш

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е сна+е миши1а, коо!динаије иосе1аја /а к!еа*е у $!осо!у-#а/"ија*е

  б!/ине к!ене !еакије-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 С"е у%енике $оделии у [email protected] колоне и $оса"ии и9 $а!алелно

  нас$!ам !а/а$ео+ ласиша и/ме)у д"а салка 5д!"еа или д"а у%еника6на уда;еноси од [email protected] м- На /нак наса"ника $!"и и/ колона се $оса"е

  не$ос!едно и/а ласиша оди+нуо+ @?0A? м од ла и суноним

  одскоком $!еско%е ласиш, /+!%и"ши но+е шо "ише 5доскок на обе

  но+е6- О"у "ебу $оно"ии д"а $уа70 ласиш $осе$ено $оди/аи и !адии ису "ебу 5с"е док "е1ина

  /адану "исину не $!еско%и бе/ /а$и*а*а но+ама о ласиш67

  0 с$усии "исину до $о%ени9 @?0A? м и са ла+аним /а!%а"а*емдо1и до ис$!ед ласиша и суноним одскоком $!еско%ии у/ снани

  /ама9 !укама од на/ад ка на$!ед и +о!е-

  C: 0 Елемена!на и+!а =(/буна=- 0 ( %ении се $оделе у д"е

   једнакоб!ојне "!се које сану лием једна насу$!о д!у+е на

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  10/140

   уда;еноси од око [email protected] м- Око с"оји9 но+у с"аки и+!а% о$ише један

  к!у+- ( $!ола/у и/ме)у о"е д"е "!се шеа један

   у%еник 5одаба!ан б!ојалиом6 који $!и%а неку деи $о/нау $!и%у- (оку

  $!и%е, у једном !енуку, у/"икну1е: =(/буна=J Тада 1е с"и и+!а%и$!омении

  с"оја меса са онима који соје $!еко $уа, шо ко!иси и онај који$!и%а да

  /ау/ме једно месо и име неком д!у+ом $!е$уси с"оју уло+у-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  11/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Т!%а*е $!омен;и"ом б!/ином

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: По и/бо!у у%еника

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е б!/ине и осе1аја /а "!еменскеодлике к!еа*а 5 б!/о, б!е, најб!е6-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 Са/у дуине до @? м и/делии $о$!е%ним !ама на @0A дела

  !а/ни9 дуина 5D,B?,BG,B? м6- (%ении соје у "ише "!са 5$о >0E у%еника у "!си6 и/а !е и "!са /а "!сом $!е!%а"а са/у ако шо

  и/де;ене деоние !%е !а/ним ком0бинаијама б!/ина 5на $!име!,

  $!"и9 D м ла+аним !%а*ем, следе1и9 B? м "!ло б!/о, /аим BG мсас"им с$о!о и /ад*и9 B? м најб!е7 о"о $оно"ии д"а $уа на иси

  на%ин, $а онда и/мении комбинаију б!/ина и комбинаију

  дисани6-

  C: 0Поно"ии неку елемена!ну и+!у и/ H !а/!еда $о и/бо!у у%еника-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  12/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:П!е$ен!а"а*е !а/ли%ии9 објекаа и с$!а"а

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: .о/ли1, +!еда, клу$а, ло$е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Ја%а*е с"и9 миши1а ела, !а/"ија*е о$ше$ок!е;и"оси, с$!еноси и

  снала;и"оси-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  -2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении се мо+у $оделии у "ише +!у$а које сану у колону $о један- С"ака колона сане нас$!ам једно+ ние+ /ида, +!еде, клу$е

  5школске или$а!ко"ске6, ш"едско+ сандука, ко/ли1а и сли%но, који

  досеу до "исине !амена70 $!е$ен!а"ају и $!ела/е на д!у+у с!ану у/ $омо1 !уку и но+у на

  $!ои/"о;не на%ине: =.о 1е "ешије и б!еF=7

  0 ус$ну се на с$!а"у 5објека6 и саско%е на д!у+у с!ану =меко= у

  $о%у%а*, "ише $уа70 исо, сада се $о$ну на с$!а"у, ок!ену и саско%е на ису с+!ану са које

  су се и $о$ели7

  0 с"и у%ении у колони $о један $!е$ен!а"ају "ише с$!а"а 5објекаа6 у ни/у7

  0 исо, =.о је б!еF=

  C: 0 Елемена!на и+!а =И/баи"а*е ло$е=- 0 (%ении 8о!ми!ају д"а

  к!у+а ши!е !а/макнуа- ( с"аком к!у+у соји један и+!а% са ло$ом

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  13/140

  5ко+а наса"ник ода0бе!е б!ојалиом6- И+!а% у ен!у и/баи ло$у

   у"ис и исо"!емено $!о/о"е именом неко+ и/ к!у+а- П!о/"ани у%еник

  !еба да $!и!%и и у9"аи и/ба%ену ло$у $!е не+о шо $адне на ло-Ако му о ус$е, он $!еу/има уло+у с!ед*е+ и+!а%а, а ако не, и+!у

  наса";а иси, док о"ај себи е"идени!а не+аи"ан $оен-

  0 Елемена!на и+!а =Оду/има*е ло$е=- 0 (%ении соје у иса д"а

  к!у+а и добаују ло$у ме)у собом- (%еник у ен!у $окуша"а ло$у

  $!еоеи док је она у леу и/ме)у д"а у%еника који се добаију0 Акому о ус$е, он /ау/има месо у%еника %ију је ло$у $!еоео 5о је

   у%еник који је ло$у баио6, а о"ај иде у ена!-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  14/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Елемена!не и+!е /а !а/"ија*е с$!еноси

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: Медиинке, $ласи%не %аше

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е б!/ине, сна+е и с$!еноси иосе1а*а /а колеки"-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!сеП#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕОА: 0 (%ении соје у A0> $а!алелни9 и $о б!/ини уједна%ени9 колона

  и/а !е- На са/и ду+ој B?0BG м ис$!ед с"аке колоне нала/е се д"е

  медиинке 5једна на K, д!у+а на B? м од линије са!а6- На /нак

  наса"ника $!"и у%еник и/ с"аке колоне $о!%и шо б!е и и/ме*ајумеса медиинки и "!ае се б!/и !ком до следе1е+ у колони, доди!ну

  +а $о !амену, шо је /нак да о"ај мое да $о)е, и ако да;е, док се не

  и/!е)ају с"и у%ении и/ с"аке колоне70 у%ении у исим колонама и/"оде =ша;и"у ша8еу= $!еноше*а

  "оде у $ласи%ној %аши на са/и од B? м око ок!еиша и на!а+ до

  следе1е+ у !еду7 $обедник је еки$а која на к!ају има "ише "оде у %ашии б!е оба"и /адаак7

  0 с"и у%ении соје у исим колонама и и/"оде скоко"е уда; и/ меса

  суноним одскоком на $!ини$у =+де ја садо9 и $!одуи= 5од

  обелеене !е ско%и $!"и и осане +де доско%и док му следе1и не$!и)е сле)а и сане с"ојим $!сима на *е+о"е $ее7 ада се $!"и

  склони, а следе1и ска%е- =.оја 1е еки$а да;е досконииF=

  C: Елемена!на и+!а $о и/бо!у у%еника-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  15/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Скок уда; и/ /алеа

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА:

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА:#а/"ија*е сна+е миши1а до*и9 екс!емиеа-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  -Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении соје у [email protected] $а!алелне колоне 5/а"исно од ши!ине

  доско%иша6, уда;ени A0> м од !е, одакле 1е се од!аа"аи- Један/а д!у+им у%ении и/ с"аке колоне се /а!%а"ају и са !е од!аа"ају

  $!"о десном, а следе1и $у ле"ом но+ом, $!и %ему с"аки од *и9 !еба

  да у"!ди којом но+ом о ус$ешније и/"оди 5у но+у на/"аиод!а/ном67

  0 са "е1е уда;еноси у/имаи /але и $окушаи оении која је о

  $!а"а уда;енос која обе/бе)ује да од!а/на но+а дос$е на !у70 са у"!)ене да;ине која обе/бе)ује да од!а/на но+а до)е а%но на

  линију од!а/а у/имаи /але, од!аа"аи се =бо;ом= но+ом и

  доскакаи шо да;е у $о%у%а* на обе 5=.о 1е да;еF=6-

  C: 0 Поно"ии 9ода*е и !%а*е у колони $о један и д"оје 7

  0 =ма!ш= ко!аком 5нау%еним у H !а/!еду6, у/ аки!а*е б!оја*ем

  =један=, =д"а=, а /аим $;еска*ем и $е"а*ем $есме =Пиони!ималени=, 9одаи у колони $о д"оје-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  16/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Скок уда; и/ /алеа

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: По $о!еби у%еника

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Да;е !а/"ија*е б!/инске сна+е миши1а но+у,  у$о!носи и акми%а!ско+ ду9а-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 П!"о $оно"ии "ебе $од =А= са B?0о+ %аса у "ише колона, али са

  нешо б!им /алеом 5и да;е ис!аи"аи $!а"у уда;енос $о!ебну/а /алеа*е и =$!а"у од!а/ну но+у=67

  0 у д"е колоне, у $а!алелном /алеа*у $о једно+ у%еника и/ с"аке од

  *и9, о!+ани/о"аи акми%е*е $а!о"а у скоку уда; 5 =.о 1е да;еF=67 у%еник који да;е доско%и доноси с"ојој колони један $оен 5=.оја 1е

  еки$а имаи "ише $обедникаF=6-

  C: 0 Елемена!на и+!а $о слободном и/бо!у у%еника, али нека од они9које су у %ене на $!е9одним %асо"има 8и/и%ко+ "ас$иа*а-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  17/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Cаа*е ло$иа уда; и/ меса и 9ода*а

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$ие

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: О"лада"а*е !аионалном е9никоми/баи"а*а са акеном на син9!они/о"ано

  дело"а*е и до*и9 екс!емиеа-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  -Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 С"и у%ении сану у једну !а/макнуу "!су и/а !е 5или "ише

  "!са једне и/а д!у+е, ако је о+!ани%ен $!осо!6, ле"ом но+ом и бокомка !и, д!е ло$иу у десној !уи $!уеној шо да;е, су$!оно од

  $!а"а баа*а- На /нак наса"ника с"и и/бае ло$иу шо да;е

  на$!ед, =.о 1е да;еF=- О"о $оно"ии @0A $уа70 ису "ебу $оно"ии у $олоају десном но+ом ка !и и ле"ом !уком

  5$оно0"ии @0A $уа67

  - с"и у%ении соје @0A м уда;ени од !е, на /нак наса"ника$!и)у 9одом !и, /ау/му осно"ни $олоај и и/бае ло$иу шо

  да;е на$!ед [email protected] $уа једном и д!у+ом !уком67

  0 ису "ебу $оно"ии са "е1е уда;еноси и !%е1и до !е 5"ише $уа

   једном и д!у+ом !уком и $!о+ласии ко је добаио најда;е6-

  C: 0 Поно"ии $од!аа"ају1е облике !%а*а, који су "ебани у H

  !а/!еду 5као $иа, ко*, "о/, а"ион и сли%но6-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  18/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Скок уда; и/ /алеа

  ТИП ЧАСА: П!о"е!а

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$е, "ија%е, ласиши

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: П!о"е!а уме1а скака*а уда; и/ /алеа,!а/"ија*е акми%а!ско+ ду9а, с$!еноси и

  екс$ло/и"не сна+е миши1а но+у-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО- Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 О!+ани/о"аи $!о"е!у скока уда; и/ /алеа на ба/и акми%е*а са$!а"ом на

  д"а скока 5е"идени!аи да;ину бо;е+ доскока ме!ену ме!ном

  $ан;иком6-C- 0 Слободна и+!а $о и/бо!у у%еника са "ише ло$и, "ија%а и ласиша-

  (%ении 1е сами 8о!ми!аи ине!есне +!у$е, одаб!а1е и+!е и

  о!+ани/о"аи и9- Меоди%ка у$ус"а: И на о"ом %асу $о!ебно је"одии !а%уна о бе/бедноси доско%иша- .од ое*и"а*а у%ие; 1е

  $!е с"е+а +ледаи е9ни%ку с!ану скока: да ли је /але ус$ешно

  $о"е/ан са једнононим од!а/ом, да није на$!а";ен =$!есу$=, да ли

   је =меко= доско%ено на обе но+е и у $о%у%а*F- Да;ину доскока !ебае"иден0и!аи и на к!ају $!о+ласии $ласман $!"о !оје у%еника, $а

  *и9о"е !е/улае иса1и- На акми%е*е 1е се у%ении $одса1и

  н!име!има и/ с$о!ско+ и"оа: =.ако о !аде алеи%а!и=

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  19/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Елемена!не и+!е

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$е, $о и/бо!у у%еника

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е с$!еноси, сна+е, и/д!;и"оси-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕОА: 0 Елемена!на и+!а =Ја/а"а у !у$и=- С"и у%ении сану у један

  "е1и, ши!е !а/макну к!у+ у !аско!аку- Један у%еник =ја/а"а= !%и око

  к!у+а а д!у+и =ло"а= +а ло"и- .ад =ја/а"у= /а$!еи о$аснос од

  9"аа*а, он се б!/о /а"у%е у =!у$у=, о јес $!о"у%е се и/ме)у но+убило ко+ и+!а%а који соји у к!у+у у ши!оком !аско!аку- (колико му је

   ус$ело да умакне = ло"у=, сада у%еник к!о/ %ије се но+е $!о"укао

  =ја/а"а= $осаје =ја/а"а= који !%и да;е- (колико =ло"а= у9"аи=ја/а"а=, они $!омене уло+е-

  0 Елемена!на и+!а =Оду/има*е ло$е=- 0 (%ении соје у иса д"а

  к!у+а и добаују ло$у ме)у собом- (%еник у ен!у $окуша"а ло$у$!еоеи док је она у леу и/ме)у д"а у%еника који се добаију0 Ако

  му о ус$е, он /ау/има месо у%еника %ију је ло$у $!еоео 5о је

   у%еник који је ло$у баио6, а о"ај иде у ена!-

  C: 0 Елемена!на и+!а $о слободном и/бо!у у%еника, али нека од они9

  које су у %ене на $!е9одним %асо"има 8и/и%ко+ "ас$иа*а-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  20/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: C!/о !%а*е на G? м

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: Об!у%и, ло$ие

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА:#а/"ија*е б!/ине к!ено+ !еа+о"а*а на /"у%не  си+нале-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕОА: 0 С"и у %ении соје у једној "!си и/а дуе !е- На /нак

  наса"ника с"и најб!е $о!%е на д!у+у с!ану, односно д!у+у !у,

  која је уда;ена B>0G? м 5"!аии се 9одом на $о%еак и $оно"ии @0A

  $уа670 у%енике $ос!ојии у д"е нас$!амне "!се уда;ене једна од д!у+е

  [email protected]? м- На /нак наса"ника +!у$е б!/им !%а*ем ме*ају меса

  5$оно"ии [email protected] $уа670 ису "ебу $оно"ии и/ !а/ни9 $о%ени9 $олоаја 5у!ски сед,

  %у%а*, клек, лее1и $олоај и ус$!а" са ле)има у $!а"у !%а*а и

  сли%но670 у%ении соје у д"е уједна%ене "!се једна и/ д!у+е на G м- На /нак

  наса"ника обе "!се $о!%е ка обелееној !и [email protected]? м6 са насоја*ем

  да у%ении д!у+е "!се $!еи%у у%енике $!"е "!се-

  C: 0 =Мали алка!и= 0 На +!ану д!"еа, саи"у или сли%но ока%ии оконо$а "ише об!у%а !а/ли%ии9 "ели%ина ( %ении соје у колонама

  нас$!ам об!у%а на >0E и $окуша"ају да бае ло$иу к!о/ об!у%-

  С"аки у%еник се сам о$!едели /а "ели%ину об!у%а к!о/ који 1е +а)аи-П!ола/ак ло$ие к!о/ најма*и об!у% доноси нај"е1и б!ој $оена-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  21/140

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  22/140

  на$!ед B? М до ок!еиша и на/ад до следе1е+ у !еду- Медиинка $!и

  ом не сме да ис$адне- 5Поно"ии G0A $уа6-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  23/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: C!/о !%а*е на @? м

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: Об!у%и, ло$е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Да;е !а/"ија*е с$особноси б!/о+ к!еа*а ик!ено+ !еа+о"а*а-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%енике $оделии у неколико, $о б!/ини 9омо+ени/о"ани9, +!у$а

  које соје у "!сама једне и/а д!у+и9- П!"а "!са сане и/а !е у$о/иију "исоко+ са!а 5једном, бла+о са"ијеном, но+ом саи до

  саме !е, д!у+ом, $!уеном, ос0 ла*аи се нешо и/а !уке са"ијене у

  лако"има, ело бла+о на+нуо на$!ед иш%еки"а*у /нака6- На /накнаса"ника у!кују се на @? м 5$оно"ии @0A $уа67

   0 ису "ебу $оно"ии $о један$у и/ !а/ли%ии9 са!ни9 $о/иија-

  C: 0 Поно"ии елемена!ну и+!у =Т!ка соно+а= са BK- и =Мали алка!и=са BE- %аса-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  24/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Скок у"ис и/ /алеа

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4асиши

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е моо!и%ко+ уме*а $!ескака*а и/$!а"о+ /алеа и ја%а*е екс$ло/и"не сна+е

  миши1а но+у

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  -Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении сану у д"е $а!алелене колоне ме)усобно уда;ене око

  G,> м на уда;еноси око >0E м од $о$!еко !а/а$ео+ ласиша 5ду+о+ A0> м67

  0 $!а"им /алеом 5исо"!емено $о један и/ с"аке колоне6

   једнононим од!и"ом $!еска%у ласиш и доско%е на д!у+у но+у, "ише$уа, с"аки $у ме*ају1и од!а/ну но+у, $!"о на ма*им "исинама 5око

  A? м6 $осе$ено је $о"е1а"ају1и7

  0 исо, сада у $!елеу $!еко ласиша "исоко ис$!уии обе !уке и/над+ла"е као да се ели нешо +о!е досе+нуи7

  0 =акми%е*е= ко 1е $!еско%ии "ишу $!е$!еку у/ од!и" =бо;ом=

  но+ом- По%еи на ма*им "исинама и $осе$ено и9 $о"е1а"аи- С"и

   у%ении који од!е)ену "исину $!еско%е иду да;е на $!ескака*е "е1и9"исина и у акми%е*у осају с"е док не /ака%е но+ама ласиш-

  C: 0 Елемена!на и+!а $о и/бо!у наса"ника-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  25/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Cаа*е и 9"аа*е ло$иа на !а/ли%ие

  на%ине

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*еНАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$ие, Lако"иЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: (са"!ша"а*е мани$улаи"не с$!еноси и

  о!ијенаије у $!осо!у-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО- Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении соје ши!е !а/макнуи један од д!у+о+ и слободно

  !а/мешени у $!осо!у /а "еба*е и "ебају следе1е:

  0 и/баују ло$у десном !уком у"ис, ок!ену се око себе удесно /а @E?Mи $оно"о је у9"ае са обе !уке7

  0 исо, са ок!еом уле"о7

  0 исо, са и/баи"а*ем ле"ом !уком, а ок!еом удесно7

  - ло$у и/баии $!"о десном !уком и ок!енуи се удесно, д!у+и

  $у ле"ом и ок!енуи се уле"о7

  0 ло$у снано одбии од $ода десном !уком, ок!енуи се око себе

   удесно N у9"аии је70 исо, ле"ом !уком са ок!еом уле"о7

  0 исе "ебе $оно"ии са одбија*ем ло$е од /ида-

  C: 0 =Т!ка у аку= 5"есела ша8еа6- 0 (%еии соје у @0A $а!алелне

   уједна%ене

  колоне и/а !е- С"аки $!"и у%еник у колони у)е у један "е1и Lак5"!е1у6 о7

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  26/140

  $ласике, јуе или $а$и!а- На /нак наса"ника о"и у%ении,

  $!ид!а"ају Lако"е у "исини с!ука, суноним $оскоима ска%у E0D м

  до ок!еиша и на/ад7до следе1е+ у колони, и/и)у и/ "!е1е, $!едају је *ему, он у *у ула/и и

  наса";а исо

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  27/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: П!о"ла%е*е к!о/ окна леса"а $!а"о и

  "ију+а"о

  ТИП ЧАСА: ОбукаНАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4ес"е, об!у%и, ло$еЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е к!ене умешноси и с$!еноси-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕОА: 0 4ес"е се $оса"е боком на ло, $!ид!а"ају и9 д"а у%еника-

  Осали у%ении у колони $о један соје и/а леса"а и у $у/а*у $!а"о

  $!о"ла%е се ик0ак к!о/ о"о!е7

  0 $оса"ии "ише ок"и!а ш"едско+ сандука 5или об!у%а6 "е!икално$оса0 ";ени9 у ни/у и о"о!има ок!енуим у !а/ли%иим $!а"има:

  $!о"ла%е*е к!о/ о"о!е са $у/а*ем на коленима и ослонем на

  длано"има70 $!о"ла%е*е к!о/ =унел=- (%ении сану у "ише "!са у !аско!ак 5ако

  да се но+е д"а суседна "еба%а с$оје67 $ослед*и у "!си, у кле%е1ем

  $олоају N осло*ен на !уке, $у/и ик0ак, $!о"ла%е1и се на$!ед$!ема $!"ом- .ада си+не на $о%еак "!се, усаје и $оса";а се у

  !аско!ак као $!"и-

  C: 0 (%ении и/баују ло$у у"ис десном и ле"ом !уком наи/мено%нои $!е не$ шо је у9"ае са обе !уке мо!ају да ско%е у"ис на !а/не

  на%ине 5но+е /+!%ии но+е !аши!ии, $!уени9 но+у67

  0 исо, само сада са одбија*ем ло$е од $ода70 исо, само сада са одбија*ем ло$е од /ида-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  28/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Cаа*е и 9"аа*е ло$иа одбија*ем од /ида

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$ие

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е мани$улаи"не с$!еноси ио!ијенаије у $!осо!у-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  -Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении се $оделе у "ише колона, /а"исно од о+а колико има!а"ни9, слобод ни9 $о"!шина /ида а и ло$и- С"ака колона сане

  нас$!ам једно+ дела слобод но+ и !а"но+ /ида уда;ена од *е+а G 0 G,>

  м- Један /а д!у+им у%ении у колони сају на !у нас$!ам /ида и са!е%ене уда;еноси !аде следе1е:

  0 ло$у бае ка /иду обема !укама са +!уди и одбијену ло$у у9"ае

  обема !укама, "ише $уа70 ло$у бае обема !укама од доле и у9"ае с обе !уке, "ише $уа7

  - ло$у бае обема !укама са "исине +ла"е и у9"ае с обе !уке7

  0 ло$у бае ка /иду једном и у9"ае са обе !уке, "ише $уа, с"аки $у

  и/баии д!у+ом !уком70 ло$у бае ка /иду на $!ои/"о;ан на%ин, $;есну"ши "ише $уа и

   у9"ае је7

  0 ло$у баају ка /иду и 9"аају на $!ои/"о;не на%ине у конинуиеудок не $о+!еше-

  C: 0 Поно"ии елемена!ну и+!у =4о$а к!о/ "!аа= и/ H !а/!еда 0(%ении 8о!ми!ају неколико к!у+о"а и с"аки /ау/ме месо у

  слободном $!осо!у "ебалиша- (%ении у к!у+у соје !аши!ени9

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  29/140

  но+у, ако да им се со$аладоди!ују- #уке су слободне- ( ен!у с"ако+

  к!у+а је један и+!а% са ло$ом, коју $окуша"а баа*ем на $!ои/"о;не

  на%ине неком од и+!а%а у к!у+у да =$!оу!и= к!о/ но+е, као к!о/ "!аа-И+!а%и у к!у+у о б!ане ако шо се са+ну и !укама о онемо+у1а"ају,

  али да $!и оме но+е не $оме!ају са меса- .ад и+!а% у с!едини ус$енеком да =$!оу!и= ло$у к!о/ ="!аа=, они /аме*ују уло+е-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  30/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Пе*а*е у/ д!"о

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: Моке, коно$а, д!"о

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е сна+е миши1а !уку, !амено+ $ојасаи но+у-#а/"ија*е у$о!носи и од"аноси-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО- Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 ( ма*им +!у$ама у%ении се $оса"е ис$!ед "ише с$!а"е /а

  $е*а*е 5моке,коно$а, д!"о6 у/ које !еба да се $о$ну у/ $омо1 !уку

  и но+у, а нај"ише до"исине од G0G,> м, "ише $уа7

  C: 0

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  31/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  32/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Iода*е и !%а*е у $!и!оди

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: По и/бо!у у%еника

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е и/д!;и"оси и с$особноси /а  са"лада"а*е $!и!одни9 $!е$!ека-

  ТО. ЧАСА

   (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  -Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 ( колони $о један или д"оје с"и у%ении се к!е1у наи/мени%но9одом, !%е1им ко!аком $о не!а"нинама, у/б!диама, ни/б!диама, $о

  косинама, меким е!енима 5мека /ем;а, "исока !а"а и сли%но6-

  'адаак дики!а у%ие; у/"ики"а*ем =$!еко $а*а=, =ни/ десну$адину=, =9одај $!а"о= и сли%но, а и $!ема $осоје1им усло"има7

  0 у%ении соје у @0A колоне нас$!ам бла+е у/б!дие- На /нак

  наса"ника $!"и у колони ус!%а"ају шо б!е неколико меа!а,акми%е1и се [email protected] $уа67 ако нема у/б!дие, мо+у се ко!исии

  се$ение-

  C: 0 Елемена!на и+!а $о слободном и/бо!у у%еника- И/бо! "!шии уок"и!у

  !аније нау%ени9 и+а!а у школи-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  33/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Мани$улаија $алиама у $а!у

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: $алие

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Ос$особ;а"а*е /а са!ад*у у $а!усин9!они/о"а*ем к!ени9 акија и !а/"ија*е

  мани$улаи"не с$!еноси и сна+е-

  ТО. ЧАСА

   (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО- Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 С"и у%ении соје $о "исини у "!си 5$осебно де"ој%ие6 и!а/б!аја*ем $а!о"А 5$!"и, д!у+и6 добију се $о "исини уједна%ени

  $а!о"и- Па!о"и соје један нас$!ам д!у+о+ на д"е дуе !е

  !а/макнуи један од д!у+о+ B,>0G м- С"аки $а! има $о једну $алиу-Један $оди+не $алиу и/над +ла"е 9о!и/онално на+ло је $уси, а

  д!у+и $!и!%и и у9"аи је $!е не+о шо $адне 5"ише $уа један, $а

  д!у+и670 $а!о"и један д!у+ом добаују $алиу и/ба%ајем обема !укама од

  доле у 9о!и/оналном $олоају 5"ише $уа и $!"о на ма*ем

  одсоја*у67

  0 исо, али сада $алиу д!аи у "исини +!уди и и/баи"аи на$!ед у"ис 5 у $!елеу је $алиа 9о!и/оална и $о$!еко $оса";ена у

  односу на $!а"а к!еа*а67

  0 оба у%еника $оса"е с"оју $алиу окомио на ле и $!ид!а"ају!уком на"!97 На /нак наса"ника $усе је и $!омене меса да би

   у9"аили $алиу с"о+ $а! $!е не+о шо $адне 5$!"о на ма*им

  !а/маима6-

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  34/140

  C: 0 0E $алиа- На

  /нак наса"ника они у/имају $алиу и шо б!е мо+у $!е!%е са/у одB? м у/ $у одлау1и једну $о једну $алиу- Обиша"ши ок!еише,

  !%е1и се "!а1ају и ску$;ају $алие да би и9 с"е са"или ис$!едследе1е+ у !еду, који о да;е $она";а-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  35/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: П!ескака*е к!аке "ија%е

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: Вија%е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА:#а/"ија*е моо!и%ко+ уме*а $!ескака*а "ија%е  ко!исно+ /а и+!у у слободном "!емену

    #а/"ија*е и/д!;и"оси, коо!динаије исна+е миши1а но+у-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  -2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении слободно соје ши!око један од д!у+о+ !а/макнуи $о

  "ебалишу, д!е1и "ија%у обема !укама /а к!аје"е ако да је она на/ем;и и/а ела- 'амасима "ија%ом $!ема +о!е и на$!ед $!еско%ии

  "ија%у десном но+ом, доско%ии на но+у, "!аии еину на ле"у ако

  да се следе1и $у $оно"о $!еска%е десном у иско!аку- Покушаи о у!адии $о"е/ано, $!еска%у1и док се не $о+!еши7

  0 ису "ебу у!адии сада сално $!еска%у1и "ија%у ле"ом у иско!аку7

  0 ису "ебу !адии комбино"а*ем неколико =деснонони9= и

  неколико =ле0"онони9= $!ескока70 $!ескакаи "ија%у на иси на%ин, али сада суноним од!а/ом 5са обе

  но+е6, али са малим ме)у$оскоком, који се у!ади и/ме)у д"а

  $!ескака*а70 комбино"аи: д"а $!есока десном, д"а ле"ом, д"а суноно, а с"и са

  ме)у$ос0коима7

  0 $!ескакаи "ија%у !а/ним једнононим и суноним$оскоимасаме)ускоком, ок!еа*ем "ија%е уна/ад 5су$!оан сме! у

  односу на $!е9одне "ебе67

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  36/140

  0 $!ескакаи "ија%у суноно са ме)у$оскоком и ок!еа*ем око осе

  ела /а @E?M7

  C: 0 Елемена!на и+!а =.и$о"и=- Један, б!ојалиом одаб!ан у%еник,ок!ене се

  ле)има осалима 5који соје нас$!ам *е+а у [email protected] $олук!у+а6 и +ласноб!оји до B?- 'ао "!еме осали у%ении /ау/му са" имии!ају1и

  =ки$=- Сада се у%еник 0 =судија= ок!ене и би!а најмашо"иији =ки$=-

  Одаб!ани у%еник сада суди- 5Поно"ии и+!у неколико $уа-6

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  37/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Т!им !%а*е у $!и!оди

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: .лу$е, $а*е"и

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Ос$особ;а"а*е у%еника /а самосалну$!имену сад!аја 8и/и%ко+ "ас$иа*а у и;у !ек!еаије у слободном

  "!емену7 да;е !а/"ија*е и/д!;и"оси и $!а"илно+ односа $!ема$!и!оди-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  -2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 С"и у%ении соје у колони $о један и $ола/е на и/"!ша"а*е/адаака један /а д!у+им у !а/маку од неколико секунди- 'адаак:

  комбинаија ла+ано+ и б!е+ !%а*а, 9ода*а, $оскаки"а*а, у/

  $о"!емено /ауса";а*е на =саниама=, које се $оса"е на "ишес!укок!и"уда"ој са/и и на којима се !аде !а/ни /адаи 5на $!име!: B? $уа

  %у%нуи, $!еско%ии клу$у $о дуини с једне на д!у+у с!ану, обесии

  се !укама на $о%еак +!ане и у "ису /+!%еним но+ама $оме!ии се над!у+и к!ај, $!о"у1и се с једне на д!у+у с!ану клу$е "ише $уа, 9одаи

  $о бал"ану, скакаи с $а*а на $а*, наскакаи и саскакаи на е!енске

  +!бе и

  сли%но- .од с"аке =сание= $оса"и се ис$исан лис $а$и!а 5илина$!а"и

  ин"ени"на абла6 са о$исом и б!ојем /адаака-

  C: 0 Елемена!на и+!а $о и/бо!у у%еника-'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  38/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: П!ескака*е "ија%е у к!еа*у на$!ед0на/ад

  ТИП ЧАСА: Обука

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"наНАСТАВНА С#ЕДСТВА: Вија%е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Да;е бо+а1е*е к!ено+ 8онда $!ескака*ем"ија%е у к!еа*у и !а/"ија*е и/д!;и"оси, с$!еноси и ско%носи-

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  -Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении $!"о $оно"е неколико "еби $!ескака*а "ија%е у месу7

  0 у%ении соје у !и ши!око !а/макнуе "!се, !а/мешене једна и/а

  д!у+е П!"а "!са сане и/а !е и у 9ода*у на$!ед, око B? м, $!еска%е"ија%у /амасима $!ема +о!е и на$!ед 5исо !аде једна /а д!у+ом с"е

  колоне, G $уа67

  0 исо, са ок!еа*ем "ија%е у су$!оном сме!у70 д"е $ослед*е "ебе и/"еси у ла+аном !%а*у7

  0 у слободном к!еа*у $!ои/"о;ним $!а"има $!ескакаи "ија%у

  5$а/ии да се не суда!ају и уда!ају "ија%ама6-C: 0

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  39/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Т!им !%а*е

  ТИП ЧАСА: Обука

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е и/д!;и"оси и сна+е, симу0  лиса*е !ада уну!аш*и9 о!+ана-

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-ОC4И. #АДА: 2!онални

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$ие

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении соје у колони $о један и на !а/маку од B?0B> м и $ола/е у и/"!ше*е /адаака: 9одом и !%а*ем $!е1и к!и"уда"у са/у дуине

  A??0>?? м у/ са"лада"а*е >0D до$унски9 /адаака- 'адаи се

  $оса";ају на неједнаким уда;еносима 5и/ме)у *и9 се 9ода или!%и6 у "иду саниа- 'адаи мо+у бии: B- десе $уа $о$еи се и си1и

  са клу$е7 G- $!о"у1и се ис$од клу$е с једне на д!у+у с!ану @0A $уа7

  @доско%ии до +!ане и /а;у;аи се @0A $уа7 A- скакаи ик0ак сакамена на камен 5E0D камено"а у ни/у67 >- 9одаи $!еко обо!ено+ дебла

  5+!еде6 !и $уа са једно+ на д!у+и к!ај7 E- !а/нононо $!ескакаи >0E

  $а*е"а у ни/у и сли%но-

  C: 0 3а)а*е ло$иама у "е!икалне и;е"е:са уда;еноси од > м 5$осе$ено $о"е1а"аи до B? м6 +а)аи у мее

  на!ане на /иду 5абли6 које имају "ише конен!и%ни9 к!у+о"а-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  40/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Елмена!не и+!е са баа*ем и 9"аа*ем

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е мани$улаи"не с$!еноси ик!ени9 умешноси у слоенијим

  сиуаијамаНАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!оналниНАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$е

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 =П;ес, $;ес=- С"и у%ении соје у д"а, не/а"исна један од д!у+о+,к!у+а !а/макнуи један од д!у+о+ $о G ко!ака и са ск!шеним !укама на

  ле)има- По један у%еник у с"аком к!у+у има ло$у7 соје1и у с!едини

  к!у+а, додаје је саи+!а%има, а о"и !еба $!е не+о шо 1е је у9"аии да$;есну !укама- (%еник који добаује сме и /а"а!а"аи7 ако неко

  $;есне, а да му ло$а није с"а!но и у$у1ена, или је у9"аи а не

  $;есне, седа на $од и и+!у наса";а седе1и- Ци; је осаи /ад*и у ус$!а"ном са"у7

  C:0 =4о$а најб!ем= 0 И+!а се наса";а у исим к!у+о"има- И+!а%и се

  д!е /а !уке и к!е1у ук!у+ лием ок!енуим на$о;е- И+!а% у с!едини

  к!у+а који има ло$у "икне =један=, на ша с"и сану, /аим =д"а=, наша се с"и ок!ену лием ка ен!у и на =!и= и/бае у"ис ло$у, а о"и

  $о!%е да је у9"ае- Најб!и и најс$!енији, који у9"аи ло$у, је

  сада и+!а% у ен!у-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  41/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Т!им !%а*е

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Да;е !а/"ија*е и/д!;и"оси, симулиса*а уну!аш*и9 о!+ана ком$лексним к!еним /адаком7 уса"!ша"а*е

  моо!и%ко+ $ам1е*а-НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!оналниНАСТАВНА С#ЕДСТВА: Т!им са/а

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  -2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 Поно"ии !%а*е на исој =!им= са/и у/ нешо б!и ем$о и

  "е1и б!ој$она";а*а на =саниама=-

  C: 0 Елемена!на и+!а =Поно"и $ок!е=- (%ении сану у д"а0!и

  не/а"исна к!у+а и с"аки /а себе и/"оди следе1и /адаак: један у%еники/"еде један $ок!е

   у%еник до *е+а $оно"и ај $ок!е и дода с"ој, с"аки следе1и у%еник

  $оно"и $!е9одне $ок!ее $о !еду и дода с"ој и и+!а се наса";а с"е

  док неко не $о+!еши-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  42/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: П!есака*е к!аке "ија%е

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Да;е бо+а1е*е к!ено+ 8онда $!ескака*ем"ија%е у к!еа*у и !а/"ија*е и/д!;и"оси, с$!еноси и ско%носи-

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуални

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: Вија%е

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении $!"о $оно"е неколико "еби $!ескака*а "ија%е у месу7

  0 у%ении соје у !и ши!око !а/макнуе "!се, !а/мешене једна и/ад!у+е П!"а "!са сане и/а !е и у 9ода*у на$!ед, око B? м, $!еска%е

  "ија%у /амасима $!ема +о!е и на$!ед 5исо !аде једна /а д!у+ом с"е

  колоне, G $уа670 исо, са ок!еа*ем "ија%е у су$!оном сме!у7

  0 д"е $ослед*е "ебе и/"еси у ла+аном !%а*у7

  0 у слободном к!еа*у $!ои/"о;ним $!а"има $!ескакаи "ија%у5$а/ии да се не суда!ају и уда!ају "ија%ама6-

  C: 0

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  43/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Ву%е*е и +у!а*е у $а!о"има са д"е $алие

  ТИП ЧАСА: Обука

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е саи%ке сна+е ело+ ела, у$о!нос,бо!бенос и "ас$и0а"а*е с"есне диси$лине и ко!екно+ односа

  $!ема $!ои"нику-НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуални, у $а!уНАСТАВНА С#ЕДСТВА: Палие

  ТО. ЧАСА(ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении соје једни нас$!ам д!у+и9 и $о сна/и и $о елеснимдимен/ијама уједна%ени9 $а!о"а, д!е $алие /а к!аје"е и на даи

  /нак наса"ника $окушају један д!у+о+ да $!е"уку $!еко !е која се

  нала/и и/ме)у *и970 исо као и у $!е9одној "еби, али се сада у%ении +у!ају $!еко !е

  5и/а с"ако+ од *и9 се на!а $о једна67

  0 у%ении један д!у+ом ок!енуи ле)има, д!е1и $алиу на исина%ин, неко0лико $уа се "уку, неколико $уа $оискују $!еко !е7

  C: 0 Поно"ии "ебе 9ода*а на$!ед, на/ад и ук!у+, које су "ебане на

  $!е9одним %асо"има70 9одаи о$исују1и !а/не /адане облике 5!оу+ао, к"ад!а, к!у+ и

  сли%но67

  0 $а!о"и соје у к!у+у $!е%ника око @ м и један д!у+о+ еле да$оисну и/ *е+а- И4И !еали/о"аи следе1у и+!у: $о >0E у%еника

  8о!ми!а

  неколико "е1и9 к!у+о"а, који /ау/му месо у слободном $!осо!у"ебалиша- ( ена! с"ако+ к!у+а сане $о један у%еник који у !уи

  д!и $алиу окомио и једним к!ајем осло*ен о ло- О"ај и+!а%

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  44/140

  "икне име једно+ у%еника у к!у+у и исо"!емено $уси $алиу- 'адаак

  $!о/"ано+ је да $!и!%и и у9"аи $алиу $!е не+о шо $адне- Ако у

  оме ус$е, ме*а у ло+у са и+!а%ем у ен!у и и+!а се наса";а-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  45/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: П!ескака*е к!аке "ија%е

  ТИП ЧАСА: П!о"е!а

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Да;е !а/"ија*е и/д!;и"оси и с$!еноси,ос$особ;а"а*е у%е0ника /а $!ое*и"а*е и "!едно"а*е !ада-

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуални

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: Вија%е, ло$а

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 Поло"ина у%еника и/ оде;е*а у 8!оналном !аду $!оба /адану

  "а!ијану $!ескака*ем која 1е се ое*и"аи 5на $!име!, д"а $оскокадесном, д"а ле"ом, д"а сунона у месу са ме)у$оскоком67

  0 $!о/и"а*ем у%еника $о !еду, $!о"е!а /адаака 5осали у%ении

  $осма!ају и у%ес"ују у ое*и"а*у6-

  C: 0 Д!у+а $оло"ина у%еника и/ оде;е*а добаује једну ло$у унак!с

   у к!у+у, док један у%еник у с!едини $окуша"а да јој =$!есе%е $у= и

   у9"аи је- Ако му о ус$е, у к!у+ ула/и у%еник који је у ло$у баио-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  46/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Те!енске елемена!не и+!е

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е с$особноси /а о!ијенаију уо"о!еном $!осо!у и $!оену одсоја*а-

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуални

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: По"е/ /а о%и

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО- Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 Од!е)и"а*е уда;еноси- (%ие; $!о/и"а једно+ /а д!у+им "ише

   у%еника и $иа и9: =Са колико ко!ака би мо+ао да си+неш до оно+

  д!"еаF= 5или неко+ ма!канније+ објека67 они $!"о +ласно $!ое*ују,а /аим и/"еду олики б!ој ко!ака !ади $!о"е!е- После о+а с"и

   у%ении 5$о @0A исо"!емено6 +ласно $!ое*ују и $!о"е!а"ају +!у$но7

  0 сак!и"а*е, =му!ке=- C!ојалиом од!едии једно+ у%еника који=му!и= и +ласно б!оји до G?- 'а о "!еме с"и осали у %ении се

  !а/бее и $осак!и"ају 5у о+!ани%еном $!осо!у6, а у%еник који му!и,

  кад и/б!оји до со, к!е1е да $!онала/и сак!и"еие и+!а%е и како ко+а

  на)е $!о/и"а +а именом- Победник је у%еник који осане неок!и"ен ион $осаје =му!а=7

  0 =4о" на јелена= 0 На ли"ади или $!о$ланку у шумии соји =јелен=,

  и+!а% "е/ани9 о%ију- С"и се осали !а/бее и на /нак наса"никао$!е/но се $!ик0!адају1и $!ила/е =јелену=- =Јелен= ослушкује и ако

  %ује одакле дола/и /"ук, !уком $окае у ом $!а"у- Ако и/ о+ $!а"а

  /аиса неко $!ила/и, ај %у%не и ис$ада и/ и+!е- =4о"а= који ус$ене%ујно да $!и)е =јелену= и доакне +а, $осаје =јелен=-

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  47/140

  C: 0 С"и у%ении у +!у$и !%е $!а"о на$!ед на о"о!еном ши!оком

  $!осо!у и на /нак наса"ника ме*ају $!а"а 5на један //идук удесно,

  на д"а уле"о, на !и нале"о к!у+ и сли%но6

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  48/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:#ими%ки облии к!еа*а

  ТИП ЧАСА: ОбукаЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е смисла /а !ими%ко и есеско

  к!ено и/!аа"а*е, мои"иса*е /а к!ено с"а!алаш"о-НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуалниНАСТАВНА С#ЕДСТВА: .асео8он, ЦД

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  -2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении се мо+у $оса"ии у било коју 8о!маију 5!асуо,

  колона, "!са, $олук!у+6 у којима и/"оде !ими%ки облико"анак!еа*а7

  0 комбино"ано 9одаи и !%аи !а/ли%иим ем$ом 5који дики!а

   у%ие; $;ес0ка*ем, амбу!ином и, касније, од+о"а!ају1ом му/иком670 к!ено и/!аа"а*е, 9одом, !%а*ем, $оскоима, $!"о на /адан а

  /аим на со$с"ени !иам 5с"ако самосално =и/миш;а*е= којом би

  се,к!е*ом и/!а/ио на /адану му/ику67

  0 ма!ши!а*е у/ да"а*е GOA ака $;еском, б!оја*ем и у/ $е"а*е-0 у/ му/ику са $ло%е =Диско кокиа= самосална к!ена

  им$!о"и/аија-

  C: 0 Елемена!на и+!а =По$ла"а, а"иони=

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  49/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Cаа*е ло$иа у "е!икалне и

  9о!и/оналне и;е"е

   ТИП ЧАСА: ОбукаЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е $!еи/носи и о!ијенаије у

  $!осо!у-НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуалниНАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$ие, ко8е, ш"едски сандук

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении се $оделе у G 0 @ колоне и с"ака сане на >0E м уда;еноси од к!у+а на!ано+ на лу 5$!е%ника D?0B?? м6- Један /а

  д!у+им у%ении $окуша"ају да убае малу ло$иу 5к!$е*а%у6

  баа*ем од доле у к!у+- .о 1е "ише $уа од $е $окушајаF 5један у%еник "!а1а ло$ие67

  0 исо, с"аки $у са "е1е уда;еноси 5са >,E,K,D,P м67

  0 убаи"аи малу ло$иу са исе уда;еноси у $ласи%ну ко!$у, ко8у$оди1и на со 5ш"едски сандук67

  0 +а)а*е у !а/ли%иа =окна= 5о"о!е6 или кош-

  C: 0 Елемена!на и+!а =3а)а*е "ука=- 0 На абли се над!а "ук "е1и9

  димен/ија 5мое и /идна слика6- (%ении један $о један +а)ају "ука-По+ои у !а/ли%ие дело"е ела доносе од!е)ен б!ој $оена, као:

  $о+одак у + ла"у B? $оена, у но+е K, у ело @-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  50/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:#ими%ко0есеске "ебе /а !уке

   ТИП ЧАСА: Обука

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: (са"!ша"а*е с$особноси !ими%ко0к!ено+и/!аа"а*а у/ на+лашене /а9е"е у есеском $о+леду7 да;е

   у"еба"а*е колуа на$!ед и $!о"е!а"а*е-НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуалниНАСТАВНА С#ЕДСТВА:.асео8он,Цд, уда!а;ке, ло$ие

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  -2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 Слободно !а/мешени у $!осо!у /а "еба*е, до"о;но !а/макнуи један од д!у+о+, у%ении !аде следе1е "ебе !укама у/ да"а*е ака од

  с!ане у%ие;а 5б!оја*ем, уда!а;кама и, касније, му/иком67

  - /а"о!еним о%има, /ау/еи !укама !а/ли%ие $олоаје 5обе!аши!ене у с!ану, једна на$!ед, а д!у+а на/ад, обе +о!е, једна

  ис$!ед, једна са с!ане и сли%но67

  0 исе "ебе и/"еси у/ $!икладну му/ику7

  0 $!"о обема, $а једном !уком и/"одии к!уне $ок!ее $!ема на$!ед,ис$!ед ела и $о!ед ела, а /аим $!ема на/ад- О"а к!уна к!еа*а

  и/"еси у /аданој комбинаији $ок!еа 5на $!име!: десном к!уни

  $ок!е надоле ис$!ед ела, ле"ом исо, /аим обема исо, ид-670 !укама о$иси"аи осмие, једном и обема7

  0 неке од $!е9одни9 $ок!еа и/"одии $оједина%но ако да и/!а/е

  ка!аке! му/ике 5и"о, ши!око, ене!+и%но, уно670 исим $ок!еима и/!аа"аи се на /адану му/и%ку ему, самосално

  им0$!о"и/ују1и-

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  51/140

  C: 0

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  52/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Плесни д"око!ак

   ТИП ЧАСА: Обука

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Cо+а1е*е к!ено+ 8онда елесним к!еа*имакао $!и$!ема /а д!уш"ено комунии!а*е к!о/ $лес7 $одсиа*е

  к!еаи"но0есеско+ к!ено+ и/!аа"а*а-НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуалниНАСТАВНА С#ЕДСТВА:.асео8он,ЦД

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  -2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  - Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 С"и у%ении соје у д"е мешо"ие "!се 5наи/мени%но де"ој%иадо де%ака6,

  које су $оса";ене једна и/а д!у+е- С"и !аде исо"!емено следе1е

  "ебе $лес0но+ д"око!ака7

  0 иско!ак десном но+ом на$!ед, ле"ом ко!ак до *е 5$оса"ии је

  $а!алелно с *ом6, /аим десном на/ад 0 ле"а до *е7

  0 исо, само сада ле"ом на$!ед, десном д"око!ак до *е70 десном на$!ед и десном на/ад7

  0 исо ле"ом7

  0 !и ко!ака д"око!аком на$!ед 5иско!ак десном, ле"а до *е и иско!акдесном, ле"а до *е6 и !и иса ко!ака на/ад7

  0 !и иса ко!ака на/ад, !и д"око!ака на$!ед, !и на/ад, али сално

  десном 5иско!ак десном, ле"у $!ик;у%ии с"аки $у670 исо ле"ом7

  0 д"а д"око!ака десном удесно, д"а ле"ом уле"о7

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  53/140

  0 на$!а"ии од!е)ену комбинаију са "ише ко!ака на$!ед 0 на/ад и у

  с!ану десном и ле"ом7

  0 у%ении слободно !ас$о!е)ени $о сали, с"ако /а себе са%и*а"ама*у ком0бинаију са $лесним д"око!аком у/ $!икладну му/ику-

  0 =Тан+о= 0 д"а д"око!ака у једну, један у д!у+у с!ану-

  C: 0

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  54/140

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  55/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Елемена!не и+!е с $е"а*ем

  ТИП ЧАСА: ("еба"а*е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: По"е/и"а*е осе1аја /а !иам са к!еномакијом- .о!елаија са му/и%ким "ас$иа*ем-

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуални

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: По и/бо!у у%еника

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 =Cе!ем, бе!ем +!о)е=- Поно"ии о"у и+!у нау%ену у H !а/!еду

  5$оно"ии "ише $уа670 =.ола!и1у, $ани1у=- 0 С"и у%ении соје у једној "!си, с!ед*е

  !а/макнуи и д!е се /а +о!е $оди+нуе !уке 5$!а"е1и од *и9 =ка$ије=

  /а $!о"ла%е*е ис$од *и96- (%ении $е"ају =.ола!и1у, $ани1у,$леемо се сами1у, сами себе /а$ли1емо, сами себе !ас$ли1емо= и

  док о $е"ају, $!ед"о)ени $!"им у "!си, $!о"ла%е се на к!ају "!се,

  к!е1у1и се у ик0ак к!о/ =ка$ије=, не $ушају1и $!и ом !уке 5док с"и

  не до)у6- Поно"ии [email protected] $уа7

  C: 0 (%енике $одса1и на самосалан и/бо! неке и+!е са $е"а*ем, коју

  самои0ниијаи"но ко!исе у слободно "!еме-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  56/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:3!у$но +у!а*е и "у%е*е $омо1у коно$а

   ТИП ЧАСА: Обука

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е с$особноси /а са!ад*у и осе1а*а$!и$ада*а колеки"у7 !а/"ија*е саи%ке сна+е и ус"аја*е /на*а у

  домену на!одни9 8о!ми надмеа*а-НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуални,+!у$ниНАСТАВНА С#ЕДСТВА: .оно$а

  ТО. ЧАСА(ВОДНИ ДЕО

  - 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 Један E0D м ду+а%ак и деб;и коно$а "ее се и 8о!ми!а од *е+а

  к!у+- Пола у%еника се !ас$о!еди ду уну!аш*е с!ане у к!у+ "е/ано+коно$а, а д!у+а $оло"ина са с$о;аш*е- .оно$а се $оди+не и д!и у

  "исини +!уди- На /нак наса"ника обе +!у$е $ос!едс"ом коно$а

  $оискују једна д!у+у70 с"и у%ении се $оса"е са с$о;аш*е с!ане у к!у+ "е/ано+ коно$а и

  на /нак наса"ника $ое/а*емм коно$а насоје $!е"у1и осале на

  с"оју с!ану7

  0 с"е у%енике $оделии у д"е $о сна/и уједна%ене +!у$е, које над"ла%е$!уени коно$а: с"ака +!у$а сане на $о један к!ај коно$а ако да су

   у%ении у +!у$и наи/мени%но $оса";ени један на једној с!ани,

  д!у+и на д!у+ој- На лу се на!ају !и !е уда;ене једна од д!у+еB,> м- На с!едини коно$а се "ее !ака 5/аса"иа6 и она мо!а бии

  $о!а"наа са с!ед*ом !ом на лу- На наса"нико" /нак =$оди+нуи

  коно$а= с"и у%ении ди+ну коно$а, %"!со +а у9"ае обема !укама, ана /нак ="уи= они +а $оеу 5с"ака +!у$а на с"оју с!ану6, како би

  /аса"иу $!е"укли $!еко с"оје !е 5$оно"ии "ише $уа6-

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  57/140

  C: 0 Поно"ии неку де%ију на!одну и+!у-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  58/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Cаа*е ло$иа у 9о!и/оналне и;е"е

   ТИП ЧАСА: П!о"е!а

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: П!о"е!а $!еи/носи и да;е у"!)и"а*есмисла /а !ими%ко и есеско к!ено и/!аа"а*е-

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуални

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$ие

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 ( %ении 1е $!"о $оно"ии један до д"а $уа баа*е ло$иа уи; на!ан на лу 5$!е%ника D?0B?? м6 са уда;еноси од B> м-

  Наса"ник $!о/и"а једно+ $о једно+ у%еника да са !и ло$ие

  5баају1и у/асо$е6 убаи ло$иу у и;-

  C: 0 .ада $о%не $!о"е!а"а*е $!еи/носи, у%ие; 1е $усии му/ику 0ан+о са касео8она- (%ении који /а"!ше $!о"е!а"а*е један /а

  д!у+им се ук;у%ују у $лес 5=и+!анка=6 на слободном делу "ебалиша

  5или у једном делу у%ионие6-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  59/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Елемена!не и+!е о!ијенаије у $!осо!у

   ТИП ЧАСА: Обука

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: #а/"ија*е осе1аја /а о!ијенаију ( $!осо!уи к!ене иниијаи"е-

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуални

  НАСТАВНА С#ЕДСТВА: 4о$е, %у*е"и, об!у%и---

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-

  П#ИП#ЕМНИ ДЕО0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 =C!одо"и у ма+ли=- 0 (%ении су $оде;ени у "ише колона, које

  $!едса";ају =б!одо"е=- Насу$!о с"аке колоне 0 =б!одо"а= наодсоја*у од B?0B> м, соји у луи =$ило= 5на"и+ао!6 који у$!а";а

  б!одо"има у ма+ли- И/ме)у =б!одо"а= и =$илоа= $оса"и се на $од

  "ише !а/ни9 $!е$!ека и о !а/баано 5ло$е, %у*е"и, об!у%и, школскео!бе и сли%но6- =Пило= !еба један $о један =б!од= да с$!о"еде до

  луке 5о"и имају "е/ане о%и6, ако шо им +о"о!и: =Т!и ма*а ко!ака

  на$!ед, један ко!ак удесно, д"а "е1а ко!ака на$!ед, један ле"о ид=-Побе)ује =$ило= који је $!"и с$!о"ео с"ој б!од неоше1ен-

  0= Јако"е, +де сиF=- 5Поно"ии о"у и+!у и/ H !а/!еда-6 С"и у%ении

  соје у к!у+у д!е1и се /а !уке, а д"а у%еника су у с!едини "е/ани9

  о%ију0 Један сално у/"икује: =Јако"е, +де сиF=, на ша =Јако"= ј-д!у+и и+!а%, од+о"а!а: =Ту сам=- П!"и и+!а% слуша одакле +лас дола/и

  и $окуша"а да се $о *ему о!ијенише и у9"аи =Јако"а=, о"ај $ак беи

  5ако)е о!ијенисан +ласом6-C: 0 Слободан $лес у/ оми;ену му/ику-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  60/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ("!)и"а*е нау%ени9 "у%е*а и +у!а*а

  ТИП ЧАСА: ("!)и"а*е

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: 0 Да;е !а/"ија*е саи%ке сна+е у бо!беносиеки$но+ акми%а!ско+ ду9а, у/ $одсиа*е на ко!екне односе и

   у"еба"а*е $!а"ила-НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуалниНАСТАВНА С#ЕДСТВА: .оно$а

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 Поно"ии "ебе +у!а*а и "у%е*а моком70 о!+ани/о"аи мало акми%е*е у над"ла%е*у $!уено+ коно$а ме)у

  A $о сна/и уједна%ене еки$е, ако да се у $!"ом к!у+у акми%и $!"а

  $!оИ" д!у+е и !е1а $!ои" %е"!е- ( д!у+ом к!у+у се акми%е $!"од"е еки$е које су у $!"ом к!у+у и/+убиле 5/а @- и A- месо6, а /аим д"е

  које су $обедиле 5/а B- и G- месо6-

  C: 0 Елемена!на и+!а=4они=- Поло"ина у%еника седи у к!у+$оса";ена на !а/маку од д"а ко!ака, То су =лони=- С"аки =лона= има

  с"о+ =лон%а!а=, који соји и/а *е+а- И/"ан к!у+а се к!е1е =ку$а=, иде

  около, $!ила/и једном од =лон%а!а= и $иа: =Пошо куме, лониF=, а

  о"ај од+о"а!а =По $еак, $о шесак, $о о и +а баш не дам=- Док о+о"о!е, !укују се и на /ад*у !е% $ушају !уке и $о!%е ук!у+ су$!оним

  сме!ом, како би шо $!е дошли до =лона= око ко+а су се е*кали-

  Онај ко $!е си+не, $осаје =лон%а!= а д!у+и =лона, $осаје =ку$а=5Поно"ии "ише $уа6-

  'АВ#

 • 8/19/2019 FIZICKO VASPITANJE II.doc

  61/140

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Д"а с$ојена колуа на$!ед

  ТИП ЧАСА: Обука

  ЦИ& И 'АДАЦИ ЧАСА: Да;е о"лада"а*е "ешином колуа*а на$!ед у/ исе/а*е ки%мено+ суба, ја%а*е миши1а ела и уса"!ша"а*е

  "есибула!но+ а$а!аа-НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, демонс!аи"на-

  ОC4И. #АДА: 2!онални, инди"идуалниНАСТАВНА С#ЕДСТВА: С!у*а%е

  ТО. ЧАСА

  (ВОДНИ ДЕО

  0 2о!ми!а*е "!се-П#ИП#ЕМНИ ДЕО

  0 Вебе /а+!е"а*а и облико"а*а-

  34АВНИ ДЕО

  А: 0 (%ении !ас$о!е)ени у @0A колоне7 с"ака колона соји ис$!ед д"е,$о дуини с$ојене с!у*а%е- Један у%еник /а д!у+им и/"оди:

  0 колу на$!ед и/ %у%*а, /а"!шии %у%*ем, ок!енуи се /а BD?M и

  на$!а"ии још један колу на$!ед у су$!оном сме!у70 и/ %у%*а на$!а"ии д"а с$ојена колуа на$!ед 5је