of 37/37
ORGANIZACIJA IZVANUČIONIČKE NASTAVA, IZLETA I EKSKURZIJA Stručni skup za ravnatelje osnovnih škola u 1. godini 1. mandata Zagreb, 4. prosinca 2015.

ORGANIZACIJA IZVANUČIONIČKE - azoo.hr · Organizacija izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Članak 37. (1) Škola

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ORGANIZACIJA IZVANUČIONIČKE - azoo.hr · Organizacija izvanučioničke nastave, izleta i...

 • ORGANIZACIJA IZVANUIONIKE

  NASTAVA, IZLETA I EKSKURZIJA

  Struni skup za ravnatelje osnovnih kola

  u 1. godini 1. mandata

  Zagreb, 4. prosinca 2015.

 • Zagreb, 4. 12. 2015.

  Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  ZAKONSKA OSNOVA

  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj koli (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,

  5/12 , 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

  lanak 37. i 38.

  Zakon o pruanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 30/14 i 89/14)

  P R A V I L N I K

  o izvoenju izleta, ekskurzija i drugih

  odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan kole (Narodne novine, broj 67/14)

  P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika

  (Narodne novine, broj 81/15)

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj koli

  lanak 37.

  (1) kola moe planirati u godinjem planu i programu

  rada kole i kolskom kurikulumu poludnevne,

  jednodnevne i viednevne odgojno-obrazovne

  aktivnosti u mjestu i izvan mjesta u kojem je smjetena.

  (2) Aktivnosti iz stavka 1. ovog lanka su: izleti,

  ekskurzije i druge aktivnosti koje su iskljuivo u

  funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i

  nastavnog plana i programa.

  Zagreb, 4. 12. 2015.

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zakon o odgoju i obrazovanju u

  osnovnoj i srednjoj koli

  lanak 38.

  (1) Za svaku aktivnost iz lanka 37. ovog Zakona, kola

  je duna izraditi detaljan program aktivnosti s ciljevima,

  nainom realizacije, vremenikom, trokovnikom,

  nainom financiranja i nainom vrednovanja, te zatraiti

  pisanu suglasnost roditelja.

  (2) Za svaku aktivnost iz lanka 37. ovog Zakona, kola

  uz voditelja mora osigurati pratnju sukladno broju

  uenika, a za uenike s tekoama pratnju sukladno

  njihovim tekoama.

  (3) Program aktivnosti je dio godinjeg plana i

  programa rada kole i kolskog kurikuluma.

  Zagreb, 4. 12. 2015.

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija OSNOVNA NAELA KOJA TREBA

  POTIVATI

  dragovoljnost

  transparentnost

  opravdanost

  preciznost planiranja

  kvaliteta realizacije

  Zagreb, 4. 12. 2015.

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  izleti

  kolske ekskurzije

  terenska nastava

  kola u prirodi

  kola plivanja

  posjet

  sudjelovanje u kulturnim i sportskim

  manifestacijama i dogaajima

  druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja

  odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaa kulturne i

  javne djelatnosti kolske ustanove

  IUN

  Druge o-o

  aktivnosti

  izvan kole

  POJAM IZVANUIONIKA NASTAVA,

  IZLET, EKSKURZIJA

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  KAKO I TKO PREDLAE/PLANIRA

  IZVANUIONIKU NASTAVU?

  Prijedlog

  izvanuionike nastave, u skladu s NPiP, za

  jedan ili vie razreda u dogovoru s uenicima i

  roditeljima moe dati: uitelj, struni suradnik,

  ravnatelj i roditelji (l. 4 st. 2.)

  Miljenje

  uiteljskoga vijea, vijea roditelja, vijea uenika

  Razrednik

  prije donoenja kolskog kurikula i GPiP rada

  kole duan je roditelje obavijestiti o predloenom

  planu IUN-a te drugih o-o aktivnosti koje je

  mogue unaprijed planirati (l. 5. st. 1.)

  Donosi

  kolski odbor na prijedlog UV i ravnatelja (K, a

  GPiP rada kole na prijedlog ravnatelja)

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  SUGLASNOSTI KOJE TREBA IMATI

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  kolska

  ustanova

  duna je od roditelja zatraiti pismenu suglasnost

  za sudjelovanje djeteta u IUN najmanje sedam

  dana prije njezina izvoenja (l. 5. st. 2.)

  duna je od roditelja zatraiti pismenu suglasnost

  za posjet ili sudjelovanje u kulturnoj, sportskoj ili

  drugoj aktivnosti najmanje tri dana prije njegovog

  izvoenja (l. 5. st. 3.)

  Pisana suglasnost nije potrebna za odlazak na

  predstave, koncerte i sl. organizirane temeljem

  godinje pretplate, za koje je kola duna na

  mrenim stranicama istaknuti vremenik dogaanja.

  Za realizaciju svih oblika izvanuionike nastave

  potrebna je pisana suglasnost dvije treine

  roditelja uenika razrednog odjela i/ili obrazovne

  skupine (l. 9. st. 1.)

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  OBRAZAC SUGLASNOSTI

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  SUGLASNOST

  Suglasan/suglasna sam da moje dijete

  ______________________ sudjeluje dana

  ______________________ u kolskom izletu

  na __________________________________.

  Voditelj izleta je uiteljica M. M., a pratiteljica

  uiteljica A. C.

  Potvrujem da sam upoznat/a s planom,

  ciljem, aktivnostima, oekivanim ishodima,

  prijevozom i cijenom.

  Potpis roditelja

  ____________

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  razrednik /uitelj ili strunih suradnik koji

  planira, dogovara i organizira IUN (jedan i kada

  se organizira za vie RO)

  lan RV razreda za koji se organizira IUN ili

  struni suradnik kolske ustanove

  za uenike RN moe biti i uitelj predmetne

  nastave koji moe sudjelovati u ostvarivanju

  predvienih aktivnosti za uenike

  Uitelj

  voditelj

  Uitelj

  pratitelj

  POJAM VODITELJ - PRATITELJ

  (l. 10.)

  Za druge o-o aktivnosti u

  neposrednoj blizini kole ne treba

  pratitelj osim za uenike s

  tekoama (l. 11. st. 4.)

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija ORGANIZACIJA POSJETA, IZLETA I

  TERENSKE NASTAVE

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Samostalno

  posjet kulturnim i javnim ustanovama te sve

  ostale aktivnosti u funkciji ostvarivanja o-o

  ciljeva i kulturne i javne djelatnosti

  poludnevna ili jednodnevne izlete i terensku

  nastavu ili uz angairanje davatelaj usluga

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Angairanjem

  davatelja usluga

  ui. voditelj i ui. pratitelj (mogu i roditelji

  i uenici) prikupljaju ponude

  voditelj i u. pratitelj/i. odabiru namanje tri

  ponude koje ispunjavaju traene uvjete

  najkasnije 30 dana prije realizacije

  predstavljaju ih na sastanku svih roditelja

  uenika za koje se aktivnost organizira

  odluka o odabiru ponude donosi se

  veinom glasova nazonih i ona je konana

  ORGANIZACIJA IZLETA I TERENSKE

  NASTAVE

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Mora se angairati

  davatelj usluga

  sukladno propisima koje ureuju promet,

  pruanje usluga u turizmu i drugim

  propisima (l. 12. st.7.)

  kola obvezno objavljuje javni poziv za

  ponude na naslovnoj mrenoj stranici u

  izborniku Ponude

  kole s manjim brojem uenika mogu

  zajedno planirati, organizirati i realizirati IUN

  (javni poziv objavljuju obe kole, a ponude

  se dostavljaju na jednu kolu)

  ORGANIZACIJA VIEDNEVNE

  IZVANUIONIKE NASTAVE

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  lanak 13.

  objaviti na obrascu koji je sastavni dio

  Pravilnika i u koji mora biti upisan broj

  javnog poziva za ponudu

  javni poziv objaviti najkasnije tri mjeseca

  prije predviene realizacije

  rok za dostavu ponuda mora biti

  najmanje osam (8) dana

  otvaranje ponuda najranije tri (3) radna

  dana nakon isteka roka za dostavu ponuda

  ako se IUN ostvaruje na poetku k. god.

  javni poziv kola mora uputiti 30 dana prije

  kraja prethodne nastavne godine

  JAVNI POZIV ZA PONUDE

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  lanak 13.

  ako na javni poziv u propisanom roku

  stigne samo jedna ponuda koja ispunjava

  uvjete, ta e se razmatrati

  ako na javni poziv nije pristigla nijedna

  ponuda koja ispunjava uvjete ili

  Povjerenstvo nije odabralo niti jednu

  ponudu, poziv se ponavlja najkasnije 2

  mjeseca prije predviene realizacije

  JAVNI POZIV ZA PONUDE

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Povjerenstvo (lanak 14.)

  ravnatelj na prijedlog UV imenuje

  Povjerenstvo (najkasnije 7 dana prije

  objave javnog poziva)

  Povjerenstvo ine ravnatelj, razrednik,

  uitelj voditelj, predstavnik roditelja i

  predstavnik uenika (kada se aktivnost

  organizira za uenike od 5. do 8. razreda)

  broj lanova Povjerenstva mora biti

  neparan

  radi na sastancima na kojima se vodi

  zapisnik

  na 1. sastanku izmeu sebe biraju

  predsjednika

  POVJERNSTVO ZA PROVEDBU

  JAVNOG POZIVAPONUDE

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Povjerenstvo (lanak 14.)

  donijeti odluku o datumu objave i sadraju javnog

  poziva

  popuniti obrazac javnoga poziva na nain da se

  jasno moe utvrditi:

  mjesto i vrijeme realizacije,

  vrsta prijevoza,

  ulaznice za svako mjesto koje e uenici posjetiti,

  potreba angairanja turistikoga vodia za lokalitete

  na kojima uslugu turistikog voenja moe pruati

  samo ovlateni turistiki vodi,

  potreba smjetaja i to s jasnom naznakom

  smjetaja,

  nain prehrane koji mora biti minimalno na bazi

  polupansiona, odnosno dva obroka za korisnike

  usluga

  odrediti trajanje objave javnog poziva

  objaviti javni poziv

  OBVEZE POVJERNSTVA

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Povjerenstvo (lanak 14.)

  odrediti datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda

  (koje moe biti najranije 3 radna dana nakon zavretka

  javnog poziva),

  odabrati najmanje 3 ponude koje e biti

  predstavljene roditeljima, osim u sluaju da na javni

  poziv pristigne manje ponuda koje ispunjavaju

  propisane uvjete,

  objaviti na naslovnoj internetskoj stranici kole

  popis odabranih ponuda te potencijalnim davateljima

  usluga najkasnije 3 dana nakon izvrenog izbora

  dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponude na

  roditeljskome sastanku

  ako su tijekom provedbe javnog poziva utvreni

  propusti ili nepravilnosti, donijeti odluku o ponitenju

  javnog poziva i objaviti je na naslovnoj internetskoj

  stranici kole

  OBVEZE POVJERNSTVA

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Povjerenstvo (lanak 14.)

  na sastanku Povjerenstva predsjednik otvara i ita

  ponude pristigle na javni poziv, a podaci iz sadraja

  ponude unose se u zapisnik

  otvaranju ponuda mogu nazoiti predstavnici

  potencijalnih davatelja usluga bez prava sudjelovanja,

  u izbor ulaze sve ponude koje ispunjavaju uvjete,

  Povjerenstvo bira najmanje 3 ponude koje e biti

  predstavljene roditeljima uenika za koje se organizira

  viednevna IU, osim u sluaju da na javni poziv

  pristigne manje ponuda

  na roditeljskome sastanku odabrani potencijalni

  davatelji usluga mogu prezentirati ponude, a

  vrijeme trajanja pojedine prezentacije unaprijed

  odreuje Povjerenstvo

  ako se potencijalni davatelj ne moe odazvati pozivu,

  ponudu e predstaviti uitelj voditelj

  ODABIR PONUDE

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Povjerenstvo (lanak 14.)

  odluku o odabiru ponude donose roditelji i

  uitelj voditelj i uitelj pratitelj veinom glasova

  nazonih, a odluka roditelja je konana

  ako dvije ili vie ponuda dobiju isti broj glasova,

  glasovanje se ponavlja za ponude koje su dobile isti

  broj glasova

  u sluaju da odabrani davatelj usluga ne moe pod

  traenim uvjetima realizirati odabranu ponudu,

  realizirat e se ponuda drugo rangiranog

  potencijalnog davatelja usluga

  ODABIR PONUDE

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Ravnatelj (lanak 16.)

  Obveze ravnatelja navedene kroz 18. alineja iz st.1. l. 16.

  f) osigurati zakonitost postupka izbora ponude i potivanje

  ovog Pravilnika,

  g) imenovati povjerenstva,

  h) osigurati potrebna nastavna sredstva i pomagala za

  izvoenje izvanuionike nastave u skladu s planiranim

  aktivnostima,

  i) osigurati pratnju uenicima u skladu s propisima,

  j) imenovati uitelja voditelja i uitelja pratitelja u skladu s

  planiranim ciljevima te ovim Pravilnikom,

  OBVEZE I PRAVA RAVNATELJA

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Ravnatelj (lanak 16.)

  Obveze ravnatelja k) izdati putne naloge i osigurati financijska sredstva za trokove izvanuionike nastave i dnevnice uitelja i/ili

  strunih suradnika i pratitelja djece s tekoama u skladu s

  propisima,

  l) osigurati zamjenu za uitelje koji su na izvanuionikoj

  nastavi kako bi se rad u kolskoj ustanovi nesmetano

  ostvarivao,

  m) organizirati nastavu za uenike koji ne sudjeluju u

  izvanuionikoj nastavi,

  n) obavijestiti roditelje o moebitnim problemima na

  izvanuionikoj nastavi,

  OBVEZE I PRAVA RAVNATELJA

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Ravnatelj (lanak 16.)

  Prava ravnatelja

  traiti pisano izvjee uitelja o realizaciji svake IU, a u sluaju potrebe traiti i dopune,

  uskratiti nabavu i neopravdane izdatke za nastavna

  sredstva i pomagala planirana za izvoenje IU, ako nisu u

  skladu s planiranim aktivnostima,

  druga prava propisana Pravilnikom i drugim propisima

  OBVEZE I PRAVA RAVNATELJA

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Obveze osnivaa

  Obveza osnivaa kolske ustanove je osigurati

  kolskoj ustanovi sredstva za dnevnice uitelja u

  skladu s propisima i osiguranim sredstvima koja se za

  kolsku ustanovu utvruju na godinjoj razini.

  Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, osniva nije duan

  osigurati sredstva za dnevnice uitelja ako su osigurana

  u sklopu odreenoga projekta, programa ili iz drugih

  izvora.

  OBVEZE I PRAVA OSNIVAA

  lanak 25.

  Pravilnika

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Prava osnivaa

  na zahtjev uitelja ili ravnatelja sudjelovati u realizaciji

  predviene izvanuionike nastave u mjestu u kojem je

  smjetena kola ili na podruju za koji je nadlean,

  predloiti i financirati projekte koji se ostvaruju na

  izvanuionikoj nastavi ili drugim odgojno-obrazovnim

  aktivnostima u skladu s nastavnim programima ili

  kurikulumima,

  dobiti godinje izvjee o realizaciji izvanuionike

  nastave.

  OBVEZE I PRAVA OSNIVAA

  lanak 25.

  Pravilnika

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  roditelji potpisuju ugovor s davateljem usluga iju su

  ponudu odabrali i sve trokove izravno uplauju sukladno

  potpisanome ugovoru

  za poludnevni ili jednodnevni izlet i terensku

  nastavu za koju se angaira davatelj usluga, kola

  potpisuje ugovor s davateljem usluga iju su ponudu

  odabrali roditelji, a roditelji sve trokove izravno uplauju

  sukladno potpisanome ugovoru

  za viednevnu IU koja se provodi u odmaralitima za

  djecu ili drugim objektima osnivaa, kola potpisuje

  ugovor s osnivaem, odnosno ustanovom osnivaa koja

  upravlja objektom te roditelji sve trokove izravno uplauju

  sukladno potpisanome ugovoru

  NAIN UGOVARANJA I FINANCIRANJA

  IZVANUIONIKE NASTAVE

  lanak 29.

  Pravilnika

 • OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIEDNEVNE IZVANUIONIKE NASTAVE

  Podaci o koli: Upisati traene podatke

  Ime kole:

  Adresa:

  Mjesto:

  Potanski broj:

  Korisnici usluge su uenici razreda

  Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noenja

  a) kola u prirodi dana noenja

  b) Viednevna terenska nastava dana noenja

  c) kolska ekskurzija dana noenja

  d) Posjet dana noenja

  Odredite Upisati podruje ime/imena drave/drava

  a) u Republici Hrvatskoj

  b) u inozemstvu

  Planirano vrijeme realizacije

  (predloiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

  od do 20

  Datum Mjesc Datum Mjesec Godina

  Broj sudionika Upisati broj

  a) Predvieni broj uenika

  s mogunou odstupanja za tri uenika

  b) Predvieni broj uitelja

  c) Oekivani broj gratis ponuda za uenike

  Plan puta Upisati traeno

  Mjesto polaska

  Usputna odredita

  Krajnji cilj putovanja

 • 8. Vrsta prijevoza Traeno oznaiti ili dopisati kombinacije

  a) Autobus koji udovoljava zakonskim propisima

  za prijevoz uenika

  b) Vlak

  c) Brod

  d) Zrakoplov

  e) Kombinirani prijevoz

  9. Smjetaj i prehrana Oznaiti s X jednu ili vie mogunosti smjetaja

  a) Hostel

  b) Hotel (upisati broj ***)

  c) Pansion

  d) Prehrana na bazi

  polupansiona

  e)

  Prehrana na bazi punoga

  pansiona

  f) Drugo (upisati to se trai)

  10. U cijenu ponude uraunati: Upisati traeno s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca,

  grada, radionice i sl. ili oznaiti s X (za e)

  a) Ulaznice za

  b) Sudjelovanje u radionicama

  c) Vodia za razgled grada

  d) Drugi zahtjevi

  e)

  Prijedlog dodatnih sadraja koji mogu pridonijeti

  kvaliteti realizacije

  11. U cijenu ukljuiti i stavke putnog osiguranja od: Traeno oznaiti s X ili dopisati (za br. 12)

  a) posljedica nesretnoga sluaja i bolesti na

  putovanju

  b)

  zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i

  boravka u inozemstvu

  c) otkaza putovanja

  d)

  trokova pomoi povratka u mjesto polazita u

  sluaju nesree i bolesti

  e) oteenja i gubitka prtljage

  12. Dostava ponuda

  Rok dostave ponuda je (datum)

  Javno otvaranje ponuda odrat e se u koli dana u sati.

 • 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga duan je dostaviti ili dati koli na uvid:

  a) Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turistike agencije.

  b) Presliku rjeenja nadlenog ureda dravne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pruanje usluga turistike agencije organiziranje paket-aranmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

  2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga duan je dostaviti ili dati koli na uvid:

  a) dokaz o osiguranju jamevine (za viednevnu ekskurziju ili viednevnu terensku nastavu)

  b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za tetu koju turistika agencija prouzroi neispunjenjem, djelominim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranmana (preslika polica).

  IMAJTE NA UMU

 • 1. Pristigle ponude trebaju sadravati i u cijenu ukljuivati:

  a) prijevoz sudionika iskljuivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

  b) osiguranje odgovornosti i jamevine

  2. Ponude trebaju biti :

  a) u skladu s propisima vezanim uz turistiku djelatnost ili sukladno posebnim

  propisima

  b) razraene po traenim tokama i s iskazanom ukupnom cijenom po ueniku.

  3. U obzir e se uzimati ponude zaprimljene u potanskome uredu ili osobno

  dostavljene na kolsku ustanovu do navedenoga roka.

  4. kolska ustanova ne smije mijenjati sadraj obrasca poziva, ve samo

  popunjavati prazne rubrike.

  Potencijalni davatelj usluga moe dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadraja

  koje moe ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to kolska ustanova oznaila

  pod brojem 10. toke e) obrasca. U sluaju da isti iziskuje poveanje trokova po

  ueniku, potencijalni davatelj ih je duan obrazloiti.

  IMAJTE NA UMU

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Organizaciju izleta kole i druge odgojno-obrazovne

  ustanove dune su prijaviti mjesno nadlenoj slubi

  turistike inspekcije Ministarstva turizma prema svom

  sjeditu, najkasnije tri ( 3) dana prije poetka putovanja

  (prijava na stranici br. 1.);

  Za organizaciju izleta kole i druge odgojno-obrazovne

  ustanove obvezne su koristiti samo prijevozna sredstva u

  kojima su putnici i prtljaga osigurani;

  kole i druge odgojno-obrazovne ustanove dune su objaviti

  uvjete, sadraj i cijenu svake pojedine usluge i pridravati se

  tih uvjeta, sadraja i cijena;

  Za svaku izvrenu uslugu duni su korisniku izdati raun,

  kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvruje primitak uplate

  i uvati kopije tih dokumenata tri godine od njihovog

  izdavanja;

  Postupati s poveanom panjom, prema pravilima struke i

  obiajima (panja dobrog strunjaka).

  OBVEZE PROPISANE ZAKONOM O

  PRUANJU USLUGA U TURIZMU

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Za kole i druge odgojnoobrazovne ustanove

  propisana je obveza dostavljanja prijave o

  organizaciji putovanja/izleta, u slubu Turistike

  inspekcije Ministarstva turizma, prema svom

  sjeditu, najkasnije tri dana prije poetka

  putovanja, dostavljanjem obrazaca OB-T-I.

  Dostaviti e- potom na:

  [email protected]

  U sluaju podlijeganja upravnim pristojbama (l.

  6. Zakona o upravnim pristojbama) potrebno je

  ispunjeni obrazac poslati redovnom potom

  (OB-T-II/.pdf).

  OBVEZE PROPISANE ZAKONOM O

  PRUANJU USLUGA U TURIZMU

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  OBVEZE PROPISANE ZAKONOM O

  PRUANJU USLUGA U TURIZMU

  PRIJAVA ZA KOLE I DRUGE ODGOJNO-OBRAZOVNE

  USTANOVE KOJE ORGANIZIRAJU IZLETE

  Sukladno lanku 6. stavku 5. Zakona o pruanju usluga u

  turizmu (Narodne novine, br. 68/07., 88/10. i 30/14.)

  prijavljujemo Naslovu izlet* u

  ________________________________________.

  Izlet e se organizirati dana ____________________.

  Sukladno lanku 6. stavku 1. toci 2. Zakona o upravnim

  pristojbama (Narodne novine, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97.,

  68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04.,

  141/04., 50/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10.,

  69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13. i 40/14.) ova je prijava

  osloboena naplate upravne pristojbe.

  PODNOSITELJ PRIJAVE ___________________

  U_____________________,(mjesto/datum podnoenja prijave)

  http://www.mint.hr/default.aspx?id=12752

  http://www.mint.hr/default.aspx?id=12752http://www.mint.hr/default.aspx?id=12752http://www.mint.hr/default.aspx?id=12752http://www.mint.hr/default.aspx?id=12752http://www.mint.hr/default.aspx?id=12752
 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija Obrasci nisu popunjeni na nain da se moe

  dobiti ponuda kakva bi trebala biti.

  kola izravno dostavlja zahtjev jednoj agenciji za

  dostavom ponude

  Ako se angaira ponuditelj na mrenim je stanicama

  potrebno objaviti javni poziv (l. 12)

  Rok dostave ponude na javni poziv je samo dva ili

  pet dana

  Ponude se otvaraju prije sastanka Povjerenstva

  Ponude se otvaraju na sastanku Povjerenstva

  predsjednik ita ponude (l. 15)

  Predstavnicima ponuditelja daje se pravo

  dodatnog obrazlaganja ili predstavljanja ponude.

  Otvaranju ponuda mogu nazoiti ponuditelji, ali bez

  prava sudjelovanja (l. 15. st. 3.)

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  UOENI PROPUSTI

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Uitelj nema pravo na dnevnicu ako se IUN ili druga

  odgojno-obrazovna aktivnost ostvaruje u vrijeme

  redovite nastave u mjestu stanovanja ili u neposrednoj

  blizini naselja u kojoj je kola (npr. posjet, kola plivanja

  i sl.).

  DNEVNICE- kada, tko i zato ih

  isplauje?

  (1) Visina dnevnice isplauje se u visini kako je to

  ureeno za dravna tijela.

  (2) Ako je zaposlenik upuen na slubeno putovanje s

  uenicima kole koje traje najmanje osam (8) sati ili ako

  provodi izvanuioninu nastavu sukladno propisanom

  nastavnom planu i programu u mjestu izvan sjedita

  kole, bez obzira na osiguranu prehranu i smjetaj,

  isplauje mu se iznos pune dnevnice.

 • Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija ODGOVORNOST KOLE

  Obveze uitelja u svezi s nadzorom nad

  uenicima u izvanuionikom odgojno-

  obrazovnom radu jednake su obvezama

  koje uitelj ima prema uenicima tijekom

  nastave u kolskom prostoru

  Zagreb, 4. 12. 2015.

 • ?

  Hvala!

  Organizacija

  izvanuionike

  nastave, izleta i

  ekskurzija

  Zagreb, 4. 12. 2015.

  Koriteni materijali iz prezentacije Zdenke ukelj, prof.,

  naelnice za predkolski i osnovnokolski odgoj i obrazovanje

  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta