Click here to load reader

ODRZIVA ENERGIJA OKOLINA

 • View
  29

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

odrziva

Text of ODRZIVA ENERGIJA OKOLINA

 • 1

  UNIVERZITET U TUZLI

  Mainski fakultet

  Odsjek: Energetsko mainstvo

  Usmjerenje: Odriva energija i okolina

  STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija

  S primjenom od akademske 2011/12 god.

  Adresa: Ul. Univerzitetska br. 4, 75000 Tuzla

  Kontakt telefon i faks: 035 320 920, fax: 035 320 921 Web-adresa: www.mf.untz.ba

 • 2

  Opi dio

  1. Struni i akademski naziv i stepen koji se stie zavretkom studija II ciklusa

  magistar mainstva.

  2. Uslovi za upis na studijski program

  Upis na studij vri se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadraj utvruje Senat, na prijedlog NNV/UNV fakulteta/ADU-a . Pravo upisa na studijski program II ciklusa studija imaju sva lica koja su zavrila I ciklus studija tehnikog fakulteta u trajanju od 4 godine, tj. sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova. Osim ovih uslova kandidati trebaju aktivno poznavati jedan svjetski jezik.

  3. Naziv i ciljevi studijskog programa Naziv studijskog programa: Odriva energija i okolina Ciljevi studijskog programa:

  Sticanje znanja te koritenje razliitih metoda analize potronje energije u industrijskim i drugim postrojenjima i objektima,

  Sposobnost za rad u multidisciplinarnom okruenju te donoenje odgovarajuih odluka u cilju poveanja energetske efikasnosti

  4. Trajanje II ciklusa i ukupan broj ECTS bodova

  Trajanje II ciklusa je dva semestra sa po 30 ECTS bodova, tj. ukupno 60 ECTS bodova.

  5. Kompetencije i vjetine koje se stiu kvalifikacijom (diplomom) Po zavretku ovog ciklusa studija oekuju se da e studenti biti osposobljeni za:

  Rjeavanje problema u akademskim i industrijskim okruenjima; Efikasan nezavisan ili timski rad; Rad u multidisciplinarnom okruenju; Diseminaciju znanja, opis rijeenih zadataka, sprovoenje evaluacija i izvoenje

  zakljuaka sa posebnim naglaskom na pisanje izvjetaja o radu, strunih publikacija i prezentacija;

  Redovno auriranje vlastitih znanja i kompetencija na vlastitu incijativu; Organizovanje i sprovoenje nauno-istraivakog ili samoistraivakog projekta u

  industriji; Implemetaciju usvojenih znanja iz osnovnih disciplina u oblasti odrive energije i

  okoline;

 • 3

  Sprovoenje u praksu usvojenih znanja iz oblasti energetskih tehnologija, od laboratorsijkih eksperimenata do fundamentalnih teorija ukljuujui razumijevanje sadraja i povezivanje sa ostalim oblastima;

  Definisanje, modeliranje i analizu kompleksnih problema vezanih za oblast energije i okoline, planiranje i sprovoenje planiranih zadataka ispitivanja i sprovoenje pravilno odabranih relevantnih metoda, na nezavisan i sistematski nain;

  Kritiku eveluaciju dostupnih znanja vezano za probleme energije i okoline i eventualno koriitenje dostupnih ekspertiza;

  Projektovanje i analizu specifinih komponenti i sistema u vezi sa postignutim znanjem;

  Sudjelovanje u istraivakim razvojnim projektima u oblasti energije i okoline u skladu sa trenutnim standardima i pravilima istraivanja;

  Koritenje vlastitog ekspertskog znanja u kreiranju novih poslovnih mogunosti unutar postojeih ili buduih industrijskih postrojenja;

  6. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija

  Studentu Univerziteta, kao i studentu drugog univerziteta se moe omoguiti prelazak sa jednog studijskog programa na drugi, pod uslovima i kriterijima koje odlukom utvruje NNV/UNV Univerziteta, na prijedlog NNV/UNV fakulteta/Akademije. Pravo na promjenu studijskog programa/prelaz sa drugog univerziteta moe se ostvariti prije poetka nastave u semestru, s tim da prelaz nije mogu tokom akademske godine u kojoj je student prvi puta upisao studij II ciklusa.

  7. Lista nastavnih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju, te pripadajui broj

  ECTS bodova

  Lista predmeta za Izborni predmet 1:

  Modeliranje KGH sistema Analiza okolinskih sistema Inteligentni energetski sistemi i mree

  Lista predmeta za Izborni predmet 2: Diferencijalne jednaine matematske fizike Numeriko modeliranje u energetskim strojevima Numerike metode u mehanici kontinuuma

  Zimski semestar Ljetni semestar Predmet P A L ECTS P A L ECTSEnergija i okolina 2 0 1 3 Energetski sistemi i planiranje 3 0 1 5 Energetska efikasnost 3 1 0 5 Termoenergetska analiza procesa

  2 1 0 5

  Izborni predmet 1 2 1 0 4 Izborni predmet 2 2 1 0 4 Projekat 0 0 0 4 Zavrni (master) rad 30 UKUPNO 14 4 2 30 30

 • 4

  8. Uslovi upisa u sljedei semestar, te nain zavretka studija

  Uslovi za upis drugog semestra su odsluani predmeti prvog semestra to se potvruje sa potpisom predmetnog nastavnika. Zavrni rad se moe predati na ocjenu i dalji postupak ukoliko je kandidat ostvario sve ECTS bodove predviene za nastavne predmete i ukoliko je izvrio sve finansijske obaveze. Zavrni (master) rad se zavrava javnom odbranom i time se stie 30 ECTS bodova.

  9. Nain izvoenja studija Studij je organizovan kao redovni studij uz mogunost kombinovanja uenja na daljinu.

 • 5

  Opis programa

  Puni naziv predmeta: Energija i okolina Oznaka predmeta: Nivo: 2. ciklus ECTS : 5 Trajanje: jedan semestar Nosilac predmeta: Status predmeta (obavezni./izborni): obavezni predmet Preduslovi: nema Ciljevi predmeta:

  Znati analizirati energetsku situaciju u svijetu i okruenju koritenjem dostupnih podataka i izvjetaja;

  Stei dodatno znanje o tome kako koritenje energije, posebno fosilnih goriva ima uticaja na okoli, te na drutvo u sociolokom smislu;

  Stei dodatno znanje i oblasti kortenja novih energetskih tehnologija te potrebe koritenja obnovljivih izvora energije;

  Donositi ekonomski, ekoloki i drutveno opravdane odluke o upravljanju tokovima energije u preduzeima i drugim organizacijama.

  Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta, student e biti u stanju da:

  ima potpuno razumijevanje globalne energetske situacije kao i interakcija izmeu ljudskih aktivnosti u podruju energetike i okolia;

  ima razumijevanje i poznavanje dostupnih sistema za upravljanje energijom kao i alata i tehnikih metoda relevantnih u podruju energetike i koje su primjenjive u okviru postojeeg zakonskog okvira.

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice):

  Energetska slika svijeta i BiH, proizvodnja i potronja energije; Energija i okolina- uticaj na okoli kao posljedica koritenja velikih energetskih

  postrojenja na fosilnih goriva, Klimatske promjene- mjere za smanjenje zagaenja i prevencija; Razvoj novih tehnologija i sistema sa aspekta koritenja obnovljivih izvora energije

  (solarna energija, biomasa, energija vjetra) i hibridnih sistema; Zakonske norme u EU po pitanji izgradnje i koritenja sistema na bazi obnovljivih izvora

  energije; Zakonske norme u BiH, regionalnom i lokalnom nivou kojima se reguliu pitanja

  izgradnje i koritenja sistema na bazi obnovljivih izvora energije;

 • 6

  Usporedba okolinskih (ekolokih i sociolokih) aspekata koritenja neobnovljivih i obnovljivih izvora energije;

  Evropska energetska strategija Nain realizacije nastave Predavanja se izvode na klasini nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti u toku semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom i/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jednak tretman (pismena i/ili usmena provjera znanja). Nain ocjenjivanja: Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sljedeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  ukupno 100 bodova Preporuena literatura: 1.M.onlagi:Energija i okolina, Univerzitet u Tuzli, 2003. 2. R. RistinenJ. Kraushaar: Energy and Environment, SAD,2006. 3.J.A.Fay,D.Gobson:Energy and Environmen, Oxford Press, 2003. 4. R.Loulou, J.P. Waaub, G. Zaccour: Energy and Environment, Kanada, 2005.

 • 7

  Puni naziv predmeta: Energetski sistemi i planiranje Oznaka predmeta: Nivo: 2.ciklus ECTS: 5 Trajanje: jedan semester Nosilac predmeta: Status predmeta: (obavezni/izborni): obavezni predmet Preduslovi: nema Ciljevi predmeta:

  Upoznati studente sa osnovama kogeneracije, decentralizovanom proizvodnjom toplotne i elektrine energije, njihov uticaj na okolinu, energetska efikasnost,

  Predstaviti studentima model regionalnog energetskog sistema i metode njegovog rjeavanja,

  Ukazati studentima na znaaj trenutnog tehnolokog organizacionog, ekonomskog, regulatornog i saobraajnog aspekta na energetski sistem,

  Ukazati studentima povezanost energetskih sistema sa privredom i njihovu meusobnu ovisnost,

  Upoznati studente sa svim principima projektovanja kogeneracijskih sistema kao elemenata energetskog sistema.

  Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta student e biti u stanju da:

  Analizira kogeneraciju i decentralizovanu proizvodnju toplotne i elektrine energije, energetsku efikasnost, zatitu ivotne sredine

  Interpretira model regionalnog energetskog sistema, Primijeni linearno programiranje za rjeavanje sloenih energetskih sistema, Razumije energetski sistem sa tehnolokog, organizacionog, ekonomskog,

  regulatornog i saobraajnog aspekta, Analizira diverstifikaciju energenata sa aspekta sagledavanja ekonomskog i ekolokog

  uticaja, Ocijeni povezanost energetskog sistema sa privredom I njihovo meusobno

  djelovanje, Projektuje kogeneracijske sisteme.

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice):

  Osnove eksperimentalnih istraivanja; Osnovi kogeneracije, decentralizovana proizvodnja toplotne i elektrine energije, Modeli regionalnog energetskog sistema i metode njegovog rjeavanja, Uticaj tehnolokog, organizacionog, ekonomskog, regulatornog i saobraajnog aspekta

  na energetski sistem (energetsko planiranje), Diverzifikacija energenata sa aspekta ekonomskog i ekolokog uticaja, Povezanost energetskog sistema sa privredom, Projektovanje kogeneracijskih sistema u okviru energetskog sistema.

 • 8

  Nain realizacije nastave Predavanja se izvode na klasian nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti tokom semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom i/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jedan tretman (pismena i/ili usmena provjera znanja). Nain ocjenjivanja Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sledeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  Preporuena literatura 1. Siosanshi: Generating Electricity in a Carbon-Constrained World, USA, 2009. 2. Soliman: Electrical Load Forecasting, Modeling and Model Construction, USA, 2009. 3. P. Breeze: Power Generation Technologies, USA, 2005. 4. Greer: Electricity Cost Modeling calculations, USA, 2010.

 • 9

  Puni naziv predmeta: Energetska efikasnot Oznaka predmeta: Nivo: 2. ciklus ECTS : 5 Trajanje: jedan semestar Nosilac predmeta: . Status predmeta (obavezni./izborni): obavezni predmet Preduslovi: nema Ciljevi predmeta:

  Upoznati studente sa pojmovima iz energetske efikasnosti i racionalnog koritenja energije ;

  Predstaviti studentima evropske i meunarodne norme iz spomenute oblasti; Prikazati razliite metode koritene u zgradarstvu i industriji u evaluaciji potronje

  toplotne i elektrine energije i nain odabira adekvatne metode; Ukazati studentima na potrebu upravljanja energetkim resursima i energijom sa ciljem

  postizanja globalnog odrivog razvoja.

  Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta, student e biti u stanju da:

  Definie osnovne pojmove iz oblasti energetske efikasnosti ; Interpretira relevantneevropske i nacionalne norme iz spomenute oblasti; ; Primjeni razliite metode za proraun potronje energije u razliitim sistemima i

  podsistemima u sektoru zgradarstva i industrije ; Analizira dobijene rezultate o efikasnosti podsistema proizvodnje, distribucije,

  pohrane i predaje energije u sektoru zgradarstva i industrije; Sumira postojee rezultate te predloi mjere za poboljanje energetske efikasnosti u

  pojedinim podsistemima ili sistemima sa ciljem racionalnije potronje energije; Evaluira stanje nakon implementacije predloenih mjera ted a ocjenu ukupnih

  aktivnosti.

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice):

  Energetska efikasnost- opti pojmovi; Evropska standardi u oblasti energetska efikasnosti; Mjere za postizanje energetske efikasnosti u industriji; Racionalno koritenje energije; Napredni sistemi prenosa elektrine energije; Konstrukcione karakteristike puta za prenos elektrine energije uz uvaavanje

  energetske efikasnosti.

 • 10

  Nain realizacije nastave Predavanja se izvode na klasini nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti u toku semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom I/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jednak tretman (pismena i/ili usmena provjera znanja). Nain ocjenjivanja: Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sljedeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  ukupno 100 bodova Preporuena literatura: 1. ZELENA knjiga o energetskoj efikasnosti ili kako postii vie koristei manje energije,

  EU, 2005. 2. Charles M. Gottschalk: Industrial Enegy Conservation, UNESCO Energy Engineering

  Series, John Wiley & Sons Ltd., Chicester, West Sussex, UK, 1996. 3. National Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy: Manual for

  Economic-Evaluation of Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies, 2005. 4. L. Solmes: Energy Efficiency Real Time Energy Infrastructure Investment and Risk

  Management, USA, 2009.

 • 11

  Puni naziv predmeta: Termoenergetska analiza procesa Oznaka predmeta: Nivo: 2. ciklus ECTS : 5 Trajanje: jedan semestar Nosilac predmeta: . Status predmeta (obavezni./izborni): redovni predmet Preduslovi: nema Ciljevi predmeta:

  Upoznati studente s osnovnim zakonitostima termodinamike i termoenergetskim procesima u cilju zatite u radnoj i ivotnoj sredini.

  Ukazati na mogunosti poveanja efikasnosti energetskih procesa, kroz smanjenje gubitaka.

  Osposobiti studente za odabir najpovoljnijih energetskih procesa. Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta, student e biti u stanju da:

  Opie temeljne karakteristike reverzibilnih i ireverzibilnih toplinskih procesa te protumai njihove razlike.

  Povee struna znanja i primijeni odgovarajue fizikalne zakone na formulaciju konkretnog problema termoenergetske analize procesa.

  Analizira energetske procese sa stajalita efikasnosti i ekonominosti rada. Utvrdi mjesta i uzroke nastajanja gubitaka u energetskim procesima. Predloi mogue naine poboljanja efikasnosti pogona. Odabere najpovoljniji termoenergetski proces.

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice): Modeliranje toplinskih procesa; Ireverzibilni procesi. Tretman klasine termodinamike preko ireverzibilnih procesa; Entropija. Gubitak na radu. Eksergija. Efikasnost toplinskih procesa; Energetski procesi u industriji, energetski procesi u komunalnoj energetici; Analiza energetskih procesa (parni, plinski, kogeneracijski i kombinirani

  sistemi). Nain realizacije nastave

 • 12

  Predavanja se izvode na klasini nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti u toku semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom I/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jednak tretman (pismena i/ili usmena provjera znanja). Nain ocjenjivanja: Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sljedeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  ukupno 100 bodova Preporuena literatura:

  1. Ahern, J. E.: The Exergy Method of Energy Systems Analysis, Wiley, New York,1980.

  2. Bejan, A.: Entropy Generation through Heat and Mass Fluid Flow, Wiley - Interscence, New York, 1982.

  3. Prelec, Z.: ''Energetika u procesnoj industriji'', kolska knjiga, Zagreb, 1994.

 • 13

  Puni naziv predmeta: Modeliranje KGH sistema Oznaka predmeta: Nivo: 2. ciklus ECTS : 5 Trajanje: jedan semestar Nosilac predmeta: Status predmeta (obavezni./izborni): obavezni Preduslovi: nema Ciljevi predmeta:

  Upoznati studente sa osnovnim pojmovima matematskog modeliranja, a vezano za metodologiju izrade energetskih bilanci KGH sistema modeliranjem;

  Predstaviti studentima popularnu integraciju s informatikim sistemom -inteligentne zgrade kao i pasivne kue.

  Prikazati razliite metode matematikog modeliranja elemenata KGH sistema; Ukazati studentima na potrebu modeliranja kao i optimizacije sistema, sistema

  nadzora i upravljanja u KGH sistema. Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta, student e biti u prilici da:

  Definie osnovne pojmove metodologije izrade energetskih bilansiKGH sistema; i prikae osnovne pojmove referentne godine meteorolokih podataka.

  Identificira energetsku efikasnost u zgardarstvu. Identificira energetske bilanse kod niskoenergetskih kua kao i kod pasivnih kua. Primjeni razliite metode matematikog modeliranja elemenata KGH sistema i

  odabere razliite metode optimizacije; Analizira dobijene rezultate s ciljem odreivanja i analize investicijskih i pogonskih

  trokova; Sumira postojee rezultate te predloi mjere za poboljanje energetske efikasnosti u

  pojedinim podsistemima ili sistemima sa ciljem racionalnije potronje energije; Evaluira stanje nakon implementacije predloenih mjera te da ocjenu ukupnih

  aktivnosti sa posebnim osvrtom na ekoloki i energetski aspekti koritenja novih rashladnih medija.

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice):

  Energetskja efikasnost u zgradarstvu. Matematiko modeliranje elemenata KGH sistema. Metodologija izrade energetskih bilanci KGH sistema. Definiranje referentne godine meteorolokih podataka. Odreivanje i analiza investicijskih i pogonskih trokova. Integracija s informatikim sistemom -inteligentne zgrade. Energetski bilansi kod niskoenergetskih kua. Pasivne kue. Ekoloki i energetski aspekti koritenja novih rashladnih medija.

 • 14

  Nain realizacije nastave Predavanja se izvode na klasini nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti u toku semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom o/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jednak tretman (pismena i/ili usmena provjera znanja). Nain ocjenjivanja: Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sljedeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  ukupno 100 bodova Preporuena literatura:

  1. Donjerkovi, P.: Osnove i regulacija sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije I, II, Alfa, Zagreb, 96

  2. Kreider, J.F.: Handbook of heating, ventilation and air conditioning, CRC Press, 2001. 3. Oughton, D.R., Hodkinson S.: Heating and air conditioning of buildings, Elsevier,

  2002. 4. Jones, W.P.: Air conditioning engineering, Elsevier, 2001. 5. M. Bogner, Z. Stoji: " Tehnika hlaenja", Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd, SiCG, 2003.god.

 • 15

  Puni naziv predmeta: Analiza okolinskih sistema Oznaka predmeta: Nivo: 2. ciklus ECTS : 4 Trajanje: jedan semestar Nosilac predmeta: Status predmeta (obavezni./izborni): izborni predmet Preduslovi: nema Ciljevi predmeta:

  Cilj predmeta je studentima omoguiti poveanje znanja i to: Pri donoenju odluka u preduzeima i drugim organizacijama a koje u obzir uzimaju

  uticaj na okoli; Poznavanje razliitih alata i metoda koji se koriste u analizi okolinskih sistema; Nain na koji alati i metode mogu biti koriteni za bolje donoenje odluka u razliitim

  situacijama;

  Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta, student e biti u stanju da:

  Identificira razliite alate I metode koji se koriste u analizi okolinskih sistema ; Opie situaciju donoenja odluke uzimajui u obzir uticaj karakter problema, socijalni

  okvir odluke koja se donosi, vrsta odluke koja se donosi, vrsta odluke koja se donosi, pretpostavke vezane za odluku koja se donosi kao I situaciju na koju se odnosi te mogui kriteriji za evaluaciju donesene odluke;

  Uporedi efekte primjene razliitih alata i metoda i da kritiki osvrt na rezultate; Sumira postojee rezultate te predloi mjere za poboljanje energetske efikasnosti u

  pojedinim podsistemima ili sistemima sa ciljem racionalnije potronje energije; Kreira proces donoenja okolinski orjentisanih odluka te preuzme vodeu ulogu u

  spomenutom procesu u preduzeu; Donosi odluke o angaovanju spoljnih eksperata u procesu analize okolinskih sistema,

  sa ciljem postizanja najboljih rezultata. Sadraj predmeta (nastavne jedinice):

  Uvod u globalna pitanja i istoriju okolia; Nauka, materija i energija; Ekosistemi; Evolucija i prilagoavanje; Klima i bioraznolikost; Ekologija zajednice i promjene ekosistema; Dinamika populacije i rast ljudske populacije; Geoloke i energetske rezerve: rudarstvo, obnovljivi i neobnovljivi energetski resursi;

 • 16

  Voda i zagaenja voda; Toksikologija; Zagaenje zraka i klimatske promjene; Tehnologije upravljanja otpadom; Odrivost, ekonomija i politika.

  Nain realizacije nastave Predavanja se izvode na klasini nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti u toku semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom i/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jednak tretman (pismena i/ili usmena provjera znanja). Nain ocjenjivanja: Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sljedeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  ukupno 100 bodova Preporuena literatura:

  1. N.B. Chang: Systems Analysis for Sustainable Engineering: Theory and Applications, USA, 2010.

  2. O.Gunther: Environmentsa Information Systems, USA, 2010. 3. C. Revelle, E.Whittlatech: Civil and Environmental Systems Engineering, USA,

  2003.

 • 17

  Puni naziv predmeta: Inteligentni energetski sistemi i mree Oznaka predmeta: Nivo: 2. ciklus ECTS : 4 Trajanje: jedan semestar Nosilac predmeta: Status predmeta (obavezni./izborni): izborni predmet Preduslovi: nema Ciljevi predmeta:

  Upoznati studente sa osnovnim pojmovima iz oblasti inteligetnih energetskih sistema, mjerenja i akvizicije podataka, upravljanja i integracije energetskih sistema;

  Predstaviti studentima savremena rjeenja u oblasti mjerenja i upravljanja energetski efikasnim sistemima;

  Osposobiti studente za projektovanje jednostavnih sistema za monitoring, mjerenja i upravljanje energetski efikasnih sistema;

  Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta, student e biti u stanju da:

  Definie osnovne pojmove iz oblasti inteligetnih energetskih sistema, mjerenja i akvizicije podataka, upravljanja i integracije energetskih sistema;

  Identificira i objasni elemente savremenog sistema za monitoring, mjerenje i upravljanje;

  Identificira i objasni pojedine napredne tehnike za rjeavanje problema u inteligentnim energetskim sistemima;

  Odabire neophodnu opremu za monitoring, mjerenje i upravljanje energetskim sistemima.

  Demonstrira upotrebu virtuelnog softvera za projektovanje virtuelne instrumentacije i upravljanja.

  Ilustruje upotrebu GIS softwera Odabire algoritme upravljanja Projektuje jednostavni sistem za monitoring, mjerenje i upravljanje energetskog

  sistema. Predvidi mogunosti primjene inteligetnih energetskih sistema u lokalnom okruenju.

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice):

  Osnovni aspekti inteligentnih energetskih mrea Integracija obnovljivih izvora energije u energetske mree; Pametno mjerenje i monitoring;

 • 18

  Senzori i metode mjerenja u energetici; Arhitektura savremenih mjerno-upravljakih sistema; Inteligentna i virtuelna instrumentacija; Klasini i moderni regulacijski algoritmi; Napredne tehnike za rjeavanje problema u inteligentnim energetskim sistemima

  (vjetaka inteligencija);

  Geografski informacioni sistemi: Projektovanje i integracija mjerenja i upravljanja u energetskim sistemima;

  Nain realizacije nastave Predavanja se izvode na klasini nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti u toku semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom i/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jednak tretman (pismena i/ili usmena provjera znanjaj. Nain ocjenjivanja: Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sljedeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  ukupno 100 bodova Preporuena literatura:

  1. R.V. Drndarevi, Personalni raunari u sistemima merenja i upravljanja, Akademska misao, Beograd, 2003.

  2. B. Popovi, Senzori i mjerenja, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Istono Sarajevo, 2004.

  3. B. Popovi, Senzori tenosti i gasova, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Istono Sarajevo, 2003.

  4. D. Matko, S. Strmnik, B. Zupani, G. Mui, Raunalniko vodenje procesov, Fakulteta za elektrotehniko in raunalnitvo, Ljubljana, 1995.

  5. Matlab, Simulinik i LabVIEW softverski paketi.

 • 19

  Puni naziv predmeta: Diferencijalne jednaine matematske fizike

  Oznaka predmeta:

  Nivo: 2.ciklus

  ECTS: 4

  Trajanje: jedan semester

  Nosilac predmeta:

  Status predmeta:

  (obavezni/izborni): izborni predmet

  Preduslovi: nema

  Ciljevi predmeta:

  Upoznati studente sa osnovnim pojmovima kao to su: linearni operator, linearnost, parcijalna diferencijalna jednaina, granini uslovi,

  Ukazati studentima na razliku izmeu jednaina hiperbolikog, eliptinog i parabolinog tipa,

  Upoznati studente sa pojmovima maksimuma, egzistencije I jedinstvenosti, Prikazati Green-ove funkcije i nain derivacije istih, Prikazati Poisson-ove jednaine, Poisson-ove integralne obrazce, Laplace-ovu

  jednainu, Talasnu jednainu, Shroedingerovu jednainu, jednainu provoenja toplote,

  Upoznati studente sa metodom gore navedenih jednaina. Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta student e biti u stanju da:

  Razumije pojmove maksimuma, egzistencije i jedinstvenosti, Razumije Green-ove funkcije i nain njihove derivacije u jednostavnijim sluajevima, Razumije trodimenzinalnu talasnu jednainu i Haygens-ov princip, Zna da operira sa oznakama ortogonalnosti i razvojem po sopstvenim funkcijama, Demonstrira rjeavanje parcijalnih jednaina drugog reda koje zadovoljavaju poetne i

  granine uslove

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice): Linearne i nelinearne parcijalne diferencijalne jednaine prvog reda, Parcijalna diferencijalna jednaina drugog reda, Jednaine slobodnih i prinudnih oscilacija ice, Talasna jednaina, Laplace-ova jednaina, Jednaina provoenja toplote, Poisson-ova jednaina,

 • 20

  Shroedingerova jednaina, Helmholtz-ova jednaina.

  Nain realizacije nastave Predavanja se izvode na klasian nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti tokom semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom i/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jedan tretman (pismena i/ili usmena provjera znanja). Nain ocjenjivanja Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sledeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  Preporuena literatura

  1. Arfken G. B., Weber H. J., Mathematical Methods for Physicists, (Academic Press, 1995.)

  2. Snieder R., A Guided Tour of Mathematical Physics (http://samizdat.mines.edu/snieder/, 2004.)

  3. G.Strang, Introduction to Applied Mathematics, Wellesley-Cambridge Press, Wellesley 1986.

 • 21

  Puni naziv predmeta: Numerike metode u mehanici kontinuuma Oznaka predmeta: Nivo: 2. ciklus ECTS : 4 Trajanje: jedan semestar Nosilac predmeta: . Status predmeta (obavezni./izborni): izborni predmet Preduslovi: nema Ciljevi predmeta:

  Upoznati studente s osnovama numerikih metoda koje se primjenjuju pri rjeavanju problema strujanja fluida, te prenosa topline i tvari.

  Obuiti studente primjeni numerikih metoda za rjeavanje raznih tipova jednaina.

  Obuiti studente povezivanju matematikih modela sa tipinim fizikalnim problemima.

  Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta, student e biti u stanju da:

  Povee neke matematike modele s tipinim fizikalnim problemima, razlikovati matematike modele koji se temelje na obinim odnosno parcijalnim diferencijalnim jednainamama.

  Uspostavi i primijeni efikasnu numeriku metodu za rjeavanje jednaina; Analizira dobijene rezultate; Interpretira dobijene rezulatate i ocijeni mogunost njihove primjene.

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice):

  Modeliranje problema mehanike kontinuuma. Skalarna i vektorska polja prenosa topline i tvari. Rubni uslovi. Fizikalna i matematika definicija eliptikog, parabolikog i hiperbolinog tipa

  jednaine.

  Diskretizacija konanim diferencijama u 1D i 2D. Metoda kontrolnih volumena. Gauss-Seidelova metoda rjeavanja sistema linearnih algebarskih jednaina.

  Relasksacija. Eksplicitna i implicitna diskretizacija.

  Numerika svojstva diskretiziranih jednaina. Diskretizacija i svojstva jednaine provoenja topline s izvorom ili ponorom. Navier-Stkesove jednaine za nestacinarno nestlaivo strujanje.

 • 22

  Nain realizacije nastave Predavanja se izvode na klasini nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti u toku semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom i/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jednak tretman (pismena i/ili usmena provjera znanja). Nain ocjenjivanja: Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sljedeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  ukupno 100 bodova Preporuena literatura:

  1. D.A. Anderson, J.C. Tannehill, R.H. Pletcher, Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Hemisphere Publishing Corporation, 1984.

  2. C.H. Hirsch, Numerical Computation of Internal and External Flows, John Wiley & Sons, 1990.

  3. S.V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing Corporation, 1980.

 • 23

  Puni naziv predmeta: Numeriko modeliranje u energetskim strojevima Oznaka predmeta: Nivo: 2. ciklus ECTS : 4 Trajanje: jedan semestar Nosilac predmeta: Status predmeta (obavezni./izborni): izborni predmet Preduslovi: nema Ciljevi predmeta:

  Upoznati student sa mogunostima primjene numerikog modeliranja u cilju analiza naprezanja, strujnih i termikih pojava u vitalnim dijelovima opreme energetskih strojeva i postrojenja.

  Upoznati studente s aktuelnim aplikacijskim raunalnim programima numerike mehanike krutih i deformabilnih tijela.

  Upoznati studente s aktuelnim aplikacijskim raunalnim programima numerike mehanike fluida.

  Obuiti studente da izvre numeriki proraun naprezanja, strujnih i termikih pojava u vitalnim dijelovima opreme energetskih strojeva i postrojenja primjenom komercijalnog raunalnog programa za numerike simulacije.

  Ishodi uenja: Nakon uspjenog zavretka ovog predmeta, student e biti u stanju da:

  Postavi i opie matematiku formulaciju za rjeavanje zadanog problema iz oblasti energetskih strojeva.

  Istrai mogunosti numerikog rjeavanja problema te odabere i implementira prikladnu numeriku metodu.

  Izvri numeriki proraun naprezanja, strujnih i termikih pojava u vitalnim dijelovima opreme energetskih strojeva i postrojenja primjenom komercijalnog raunalnog programa za numerike simulacije.

  Analizira dobijene rezultate i izvede konkretne zakljuke i objanjenja bazirana na povezivanju strunog znanja i dobijenih rezultata.;

  Interpretira dobijene rezulatate i ocijeni mogunost njihove primjene.

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice):

  Uvod, pregled energetskih postrojenja, strojeva i opreme za koje je potrebno provesti numeriko modeliranje strujnih, termikih i mehanikih pojava.

  Definicija i primjeri modeliranja strujnih i mehanikih pojava kod opreme koja radi ili ne radi na povienoj temperaturi.

 • 24

  Upoznavanje s aktuelnim aplikacijskim raunalnim programima numerike mehanike krutih i deformabilnih tijela.

  Upoznavanje s aktuelnim aplikacijskim raunalnim programima numerike mehanike fluida.

  Primjeri definiranja hidraulikih, mehanikih i toplinskih rubnih uvjeta za numeriko modeliranje pojava u energetskim strojevima.

  Modeliranje i analiza strujanja u turbostroju. Odreivanje karakteristika toka, polja brzina i tlakova. Proraun iskoristivosti.

  Modeliranje mehanikih naprezanja u karakteristinim dijelovima energetske opreme. Modeliranje i proraun dinamikih karakteristika dijelova strojeva i opreme, vlastite frekvecije.

  Modeliranje konkretnih primjera nestacionarnih pojava u toplinskom turbostroju. Modeliranje posebnih problema kod energetske opreme prema posebnom interesu

  polaznika. Nain realizacije nastave Predavanja se izvode na klasini nain, koritenjem multimedijalnih resursa te tehnikama aktivnog uenja i uea studenata. Metode provjere znanja: Koncept provjere znanja je zasnovan na kontinuiranom radu sa studentima tokom semestra. Metode provjere znanja ukljuuju: ocjenu kako individualnih tako i grupnih aktivnosti u toku semestra, izradu seminarskog rada kao i finalnu ocjenu znanja u pismenom i/ili usmenom obliku. Time se svim studentima koji imaju razliite afinitete omoguava jednak tretman (pismena i/ili usmena provjera znanja). Nain ocjenjivanja: Ocjenjivanje e biti vreno na osnovu sljedeih aktivnosti:

  Aktivno uee tokom izvoenja nastave 15 bodova Seminarski rad 30 bodova Pismeni/usmeni ispit 55 bodova

  ukupno 100 bodova Preporuena literatura:

  1. K.J.Bathe.: ''Finite element procedures'', Prentice Hall, 1996 god. 2. Kim, J.H. and Yaang, W.J., Transport Phenomena in Rotating Machinery,

  Hemispher Publishing Corporation, New York, London, 1988. 3. Dynamics of Rotating Machinery, Hemispher Publishing Corporation, New York,

  London, 1988. 4. J. D. Anderson. Computational fluid dynamics : the basics with applications.

  McGraw-Hill series in mechanical engineering. McGraw-Hill, New York, 1995.

 • 25

  Puni naziv predmeta: Projekat Oznaka predmeta: Nivo: 2. ciklus ECTS : 4 Trajanje: jedan semestar Nosilac predmeta: Status predmeta (obavezni./izborni): redovni predmet Preduslovi: nema Ciljevi predmeta: Osposobljavanje studenta za timsko rjeavanje savremenih razvojnih zadataka iz odabranog podruja. Ishodi uenja:

  Rjeavanje problema u akademskim i industrijskim okruenjima; Efikasan timski rad; Rad u multidisciplinarnom okruenju; Organizovanje i sprovoenje nauno-istraivakog ili samoistraivakog projekta u

  industriji.

  Sadraj predmeta (nastavne jedinice):

  Projektni zadatak Nain realizacije nastave: U okviru ovog nastavnog predmeta nije predvieno odravanje nastave. Studenti se na poetku semestra opredjeljuju za podruje iz kojeg e raditi projektni zadatak. Formiraju se timovi od najmanje etiri studenta u timu, koji tokom semestra zajedniki rjeavaju problem postavljen projektnim zadatkom. Metode provjere znanja: Timsko prezentiranje rezultata proisteklih iz rada na projektu. Nain ocjenjivanja: Ocjenjivat e se uspjenost u realizaciji projektnog zadatka. Preporuena literatura: Literatura se preporuuje prema projektnom zadatku.