Click here to load reader

Objekti Folije

  • View
    949

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Objekti Folije

Skladini objekti

SKLADINI OBJEKTISkladini objekti - jo u dalekoj prolosti (stari Egipat, skladita itarica) Industrijska revolucija - skladita od cigle i kamena, sa drvenim podovima i drvenom krovnom konstrukcijom, svee za unutranje osvetljenje - veliki poarni rizik. Krajem XVIII i poetkom XIX veka - novi konstruktivni oblici skladita sa kosturom od livenog gvoa; nove tehnologije skladitenja rasutih roba. Tokom XX veka - razvoj u oblasti tehnologija rukovanja robom i transportnih tehnologija, savremenije konstrukcije industrijskih objekata i skladita, primena eline ili betonske nosee konstrukcije. VRSTE SKLADINIH OBJEKATA Skladini objekti - sve otvorene, natkrivene ili zatvorene povrine namenjene za uvanje robe. Po obliku, dimenzijama, konstrukciji i drugim karakteristikama treba da omogue primenu predviene tehnologije realizacije skladinih, pretovarnih i transportnih procesa. Osnovna namena - uvanje robe na nain koji e obezbediti da roba tokom mirovanja zadri sva upotrebna svojstva u dozvoljenim granicama. Kategorizacija skladinih objekata - mogua u odnosu na veliki broj razliitih, relevantnih obelejaSTEPEN IZLOENOSTI SADRAJA SPOLJNJEM UTICAJU USLOVI SKLADITENJA KOJE OBJEKAT TREBA DA OBEZBEDI POLOAJ OBJEKTA U ODNOSU NA NIVO TLA KAPACITET OBJEKTA KONSTRUKTIVNO REENJE I VRSTA MATERIJALA

VRSTA ROBE KOJA SE SKLADITI

GEOMETRIJSKI OBLIK OBJEKTA

PRIHVATLJIVE KOMBINACIJE OBELEJA

VRSTE SKLADINIH OBJEKATA

VISINA OBJEKTA

PROSTOR KRITERIJUMA KATEGORIZACIJE

SKUP OBELEJA

1

Skladini objekti

Klasifikacije skladinih objekata prema:stepenu izloenosti sadraja objekta prema spoljnjem uticaju: otvorena skladita (deponije, platoi; za robu ije karakteristike to dozvoljavaju) zatvorena skladita (za robu koja se ne sme izloiti spoljnjem atmosferskom uticaju.) natkrivena skladita (natstrenicom, bez, ili eventualno sa jednim ili dva bona zida.)

poloaju skladinog objekta u odnosu na nivo tla: nadzemna skladita (tpino reenje) skladita zasuta zemljom (za uvanje opasnih roba) poluukopana skladita (obino za rasute robe, obuhvata i skladita smetena u podrumske prostorije spratnih graevina.) podzemna skladita (za opasne robe) podvodna skladita (za zapaljive tene materije (tipino za uvanje nafte uz morske platforme pri eksploataciji podvodnih leita nafte)

geometrijskom obliku graevinskog objekta - zgrade: objekti u obliku ravnih geometrijskih figura, najee kvadra ili kocke (razliiti oblici zgrada namenjenih za skladitenje komadnih ili rasutih tereta) objekti sferinog oblika (rezervoari za skladitenje tenosti i gasova.) objekti cilindrinog oblika (bunkeri (kao "puferi" za prihvat robe pre dalje otpreme), silosi (za due uvanje robe), rezervoari za skladitenje tenosti i gasova) objekti u obliku cilindra uzduno preseenog sa ravni (razliite vrste hala) objekti u obliku kalote naslonjene na cilindrinu osnovu (hale za komadne i rasute robe)

konstruktivnom reenju i vrsti materijala: skladita sa betonskom noseom konstrukcijom skladita sa elinom noseom konstrukcijom skladita sa elino betonskom noseom konstrukcijom "vazdune" hale (zatvoreni skladini objekti niske cene, mogunost premetanja) hale sa lakom metalnom konstrukcijom ( skladita sa samonoseom metalnom konstrukcijom (visokoregalna skladita) zidani skladini objekti (rei; pomona skladita manjih kapaciteta) skladini objekti drvene konstrukcije (danas se uopte ne grade; pri rekonstrukciji) spratni skladini objekti (danas nisu opravdani; eventualno se prihvataju za robu veeg gabarita, ako se ona moe skladititi samo u jednom nivou, na podu objekta)

vrsti robe koja se skladiti: skladini objekti za uvanje komadne robe, skladini objekti za uvanje rasute robe , skladini objekti za uvanje tenosti i gasova.

uslovima skladitenja koje skladini objekat treba da obezbedi: nekondicionirani skladini objekti (ne postoji potreba za obezbeenje nikakvih posebnih mikroklimatskih uslova za uvanje robe) kondicionirani skladini objekti (postoje instalacije i sistemi za hlaenje, grejanje ili obezbeenje posebnih mikro klimatskih uslova tokom uvanja robe.)

kapacitetu: objekti velikog kapaciteta, objekti srednjeg kapaciteta, objekti malog kapaciteta.

visini (saglasno domaim propisima): objekti male visine, objekti srednje visine, objekti velike visine.

2

Skladini objekti

IZGLED I OSNOVNE KARAKTERISTIKE SKLADINIH OBJEKATA - u primeni - veliki broj tehniko-konstruktivnih i organizaciono tehnolokih reenja skladinih objekata - vrsta objekta - zavisi od tehnolokog zadatka koji se realizuje i namene, (mesta i uloge skladita u odnosu na vii sistem) - tipina reenja skladinih objekata prema vrsti robe koja se skladitiSKLADINI OBJEKTI ZA RASUTU ROBUOTVORENI SKLADINI OBJEKTI (DEPONIJE)

deponije rasute robe - tipino reenje za uvanje rasute robe (ugalj, ljunak, pesak, eerna repa, rude, asfalt, kamen, otpadne materije, itd) materijal koji se skladiti moe formirati razliite prostorne oblike

Tipini oblici: linearne i polarne deponije razliitog oblika (u zavisnosti od organizacije skladinog prostora i primenjene mehanizacije -).

ZATVORENI SKLADINI OBJEKTI3

Skladini objekti

zatvoreni objekti visokogradnje - zgrade razliitih dimenzija i geometrijskih oblika, nadzeme ili poluukopane, najee eline ili betonske konstrukcije karakteristike objekta zavise od robe koja se skladiti i primenjene tehnologije realizacije pretovarnih procesa (obino imaju oblik koji prati konture robe koja se unutra nasipa; sama konstrukcija je posledica i primenjenih sredstava pretovarne mehanizacije)

- osnovni princip pristupa robi - "odozgo" - tipino za uvanje krea i sumpora Neka od tipinih reenja skladinih objekata za rasutu robu.

Osnovni oblici skladinih objekata za rasutu robu sa primenom razliitihsredstava pretovarne mehanizacije (elevatora vedriara, mosne dizalice sa grabilicom, transportera strugaa i sl.)

bunkeri i silosi

4

Skladini objekti

- metalne ili betonske graevine uspravnog cilindrinog oblika; punjenje robom se realizuje sa gornje strane, a pranjenje je sa donje strane i sprovodi se po pravilu slobodnim padom - prorauni dimenzija otvora i nagiba, da bi se obezbedilo nesmetano "isticanje" robe kroz otvor na dnu silosa / bunkera - konstrukcija bunkera i silosa - da izdri statiki pritisak robe na bone zidove i dinamike pritiske pri pranjenju - tipovi objekata u odnosu na protok robe:

LIFO

FIFO

KOMBINOVANO

-

za maseni protok robe (pranjenje po principu - LIFO) i za "jezgrasti" protok (pranjenje po principu FIFO)

-

problemi pri pranjenju usled fiziko hemijskih promena na robi tokom uvanja - razvijen veliki broj pomonih ureaja za poboljanje protoka (mehaniki vibratori, ultrazvuni sistemi za rastresanje robe) problemi pri pojavi trenja - unutranji zidovi se esto oblau oblogama izraenim od odgovarajueg materijala sa manjim frikcionim koeficijentom (eventualna pojava statikog elektriciteta) uobiajena reenja skladinih objekata

5

Skladini objekti

SKLADINI OBJEKTI ZA KOMADNE ROBEOTVORENI SKLADINI OBJEKTI ZA KOMADNE ROBE

- adekvatna priprema podloge (asfaltirana ili betonirana) - dimenzije u irokom rasponu (od nekoliko desetina kvadratnih metara do nekoliko hektara) - zavisi od vrste robe i kapaciteta skladita - oblik i veliina skladita posledica: o dimenzionih karakteristika robe, o manevarskih i manipulativnih karakteristika primenjene pretovarne mehanizacije, o karakteristika transportnih sredstava kojima se roba doprema ili otprema. - tipino je za uvanje ISO kontenera, izmenljivih tovarnih sanduka, drvne grae, betonskih elemenata i sl.

- ako je vreme uvanja dovoljno kratko da doe do nedozvoljenih promena na uskladitenoj robi - mogu se skladititi i metalni odlivci, limovi, ipkasti materijali, cevi i sl.

- u nekim sluajevima, mogu se skladititi i paletizovani tereti zatieni folijom ili prazna ambalaa (plastina ambalaa za pie, prazne palete,...)6

Skladini objekti

ZATVORENI NADZEMNI SKLADINI OBJEKTI BETONSKE I ELINE KONSTRUKCIJE

- najsavremenija konstruktivna reenja, masovna primena - konstrukcija:kostur objekta - od betonskih ili metalnih stubova odgovarajueg raspona, postavljenih na odgovarajuem razmaku ("raster stubova"); izbor betona ili elika - zavisi od veliine skladita; elina konstrukcija pri velikom rasponu stubova, a betonska za objekte manjih dimenzija krovna konstrukcija reetkasta, odgovarajueg raspona i nagiba, montira se na noseu konstrukciju; bone strane objekta zidne obloge, mogu biti razliite (u zavisnosti od namene objekta) kondicionirani objekati - zidne obloge sa dobrim termoizolacionim karakteristikama nekondicionirani objekati - zidne obloge imaju ulogu zatite unutranjosti od spoljnjeg atmosferskog uticaja.

-

-

Krovne konstrukcije

elino-betonska konstrukcija

elina konstrukcija

Konstruktivna reenja skladinih objekata elino betonske konstrukcije

Izgled izgraenih skladinih objekata elino betonske konstrukcije ZATVORENI NADZEMNI SKLADINI OBJEKTI IZVEDENI KAO "VAZDUNE" HALE7

Skladini objekti

- za gradnju u kratkom periodu, pri loim klimatskim uslovima - konstrukcija objekta - oblik poloenog preseenog cilindra ili polulopte - obekat se sastoji iz:o o obloge od plastinih materijala (vinil plastika) ventilatora za uduvavanje vazduha u halu, nadpritiska od cca 40-50 Pa elemenata za fiksiranje objekta za tlo (sa strane objekta postavljene cevi napunjene peskom) ili se jednostavno du unutranjih i spoljnih ivica nasipa sloj zemlje

o

- masa konstrukcije (obloge) - cca 0,5 - 1 kg/m2. - prednosti:o o o o o o o o mogunost premetanja objekta i kratko vreme montae (oko 6 asova) relativno niska cena (cca 40-50$/m2) i jednostavno odravanje primena kao pomoni objekat, u periodima veeg optereenja period korienja od 7-10 godina nebezbedan objekat u sluaju pojave jaeg vetra (preko 110 km/h) neophodno grejanje u zimskim uslovima da bi se spreilo zadravanje snega na omotau zahteva dobro zaptivanje vrata (zbog gubitka pritiska u unutranjosti objekta) problem razvoda elektrine energije i osvetljenja

- nedostaci:

Izgled "vazdune hale" HALE OD LAKE METALNE KONSTRUKCIJE

- slino, ali bolje reenje od vazdunih hala (sa aspekta otpornosti prema vetru, potrebe za grejanjem u zimskim uslovima, razvoda elektrine energije, ali je vea cene za oko 20-40%.) - objekat se sastoji iz obloge od plastinih materijala, i metalne konstrukcije

8

Skladini objekti

SKLADINI OBJEKTI SA SAMONOSE]OM METALNOM KONSTRUKCIJOM (VISOKOREGALNA SKLADITA)

- visoka cena graevinskog zemljita, zahtevi za velikim kapacitetom skladinih objekata, razvoj sredstava mehanizacije potreba za odgovarajuim objektima velike visine, velike gustine po jedinici povrine - najekonominije reenje - razvoj sloene konstrukcije visokoregalnih skladita, sa aspekta graevine (statiki i dinamiki prorauni) - karakteristikeo nosea konstrukcija objekta - skladini regali o spoljnja obloga regala ima ulogu spoljneg zida o visine skladinih objekata ovog tipa idu i preko 30 m o prijemno otpremna i zona komisioniranja uvek se smetaju u objekte znatno manje visine, naslonjene uz visokoregalno skladite.

Izgled konstrukcije visokoregalnog skladita

Primer visokoregalnog skladita

9

Skladini objekti

SKLADINI OBJEKTI ZASUTI ZEMLJOM

- konstrukcija - najee armirano-betonska, koja se zasipa zemljom u cilju smanjenja mogunosti prenosa poara i eksplozije na susedne objekte u okruenju - oblik - uzduno preseen cilindar ili ravna geometrijska tela (kvadar, kocka) - koriste se za uvanje eksplozivnih i zapaljivih roba

Izgled skladinih objekata zasutih zemljom PODZEMNI SKLADINI OBJEKTI

- sastoje se iz skladinih objekata povezanih preko glavnog i sporednih hodnika - kostrukcija je luna, armirano-betonska - i za glavni i pomone hodnike, i za same skladine objekte - skladini objekti se postavljaju tako da osa objekta bude paralelna osi glavnog hodnika - namenjeni za skladitenje opasnih roba, eksplozivnih i zapaljivih; primenjuju se u cilju zatite okruenja od dejstva eksplozije; takvi vojni objekti imaju za cilj i bolju zatitu robe i obezbeenje veeg stepena tajnosti lokacije - objekti ovog tipa su otporni na napad iz vazduha; pruaju mogunost znatno boljeg fizikog obezbeenja nego to je to sluaj kod nadzemnih objekata.

10

Skladini objekti

SKLADINI OBJEKTI ZA TENU I GASOVITU ROBU

- specifinost skladitenja tenih roba namee funkcionalne zahteve koji se moraju respektovati pri gradnji rezervoara:o odgovarajue mehanike i konstruktivne osobine (sigurnost suda u razliitim reimima rada) o adekvatno zaptivanje (gubitak sadraja rezervoara moe imati znaajne ekonomske i ekoloke posledice, ako se radi o opasnim robama) o postizanje eljenih temperaturnih uslova.

- skladini objektio u vidu rezervoara realizuju se kao nadzemni, podzemni ili podvodni o prema geometrijskom obliku - cilindrini ili sferini sudovi o konstrukcija metalna ili betonska o sa aspekta zatite od isparenjaskladini rezervoari sa vrstim krovom, skladini rezervoari sa oslabljenim spojem izmeu krova i bonog omotaa, skladini rezervoari sa plivajuim krovom

- lociranje u grupama - poveana opasnost pri uvanju opasnih materija - najee se uvaju opasne robe: zapaljive, komprimovane, eksplozivne, otrovne i sl; primarna poarna i opasnost od eksplozije - .razvijena zakonska regulativa koja definie sve relevantne aspekte problema uvanja tenih i gasovitih roba

Osnovni oblici nadzemnih skladinih objekata za tene i gasovite robe

Podzemni skladini rezervoar za tenosti

11

Skladini objekti

Podvodni skladini rezervoari za naftu

Skladini rezervoar za tene terete sa fiksnim krovom (2000 m3)

Skladini rezervoar sa plivajuim krovom (40000 m3)

12

Skladini objekti

Sferini skladini rezervoar za prirodni gas

13