of 28/28
DELTA ® - Krovni sistemi Tehničko planiranje DELTA ® štedi energiju. Pruža komfor. Štiti imovinu.

Tehnicki Katalog - Krovne Folije

 • View
  119

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Tehnicki Katalog - Krovne Folije

 • DELTA - Krovni sistemi

  TTeehhnniikkoo ppllaanniirraannjjee

  DELTA tedi energiju. Prua komfor. titi imovinu.

 • Drken prednostiskustva od preko100 godina.

  Firma Drken razvija inovatorske ideje uokviru dva velika programa i proizvodi ihnajsavremenijim postrojenjima.Visokokvalitetni programi krovnih folija ifolija za zatitu temeljme izolacije firmeDrken GmbH & Co. KG merilo susigurnosti, dugotrajnosti i utede energije.Za preduzee iz vestfalskog Herdecke-aje svakodnevna obaveza da kupcuponudi proizvod visokog kvaliteta iindividualna reenja. Ovom zahtevuDrken udovoljava vie od 100godina, pa je stoga uvek efikasanpartner za krovnu i temeljnuzatitu, trgovinu i zanatstvo.

  Brzi put do nas:

  Telefon +49 2330/63-578

  Fax +49 2330/63-463

  E-mail [email protected]

  Internet www.doerken.de

  n 2

 • n Krov u trendu vremena 4 - 5

  n Od teorije do prakse 6 - 7

  n Bezbednost od roenja kod krovova sa provetravanjem i bez provetravanja 8 - 9

  n Nepatosane krovne konstrukcije bez provetravanja 10 - 11

  n Patosane krovne konstrukcije bez provetravanja 12 - 13

  n Nepatosane krovne konstrukcije sa provetravanjem 14

  n Patosane krovne konstrukcije sa provetravanjem 15

  n Parobrane za izgradnju novih i rekonstrukciju postojeih krovova 16 - 17

  n Patosane krovne konstrukcije sa limenim krovnim pokrivaima 18

  n Bezbedna kombinacija izolacije za svaku krovnu konstrukciju 19

  n Pregled tehnikih podataka 20 - 23

  n DELTA- program lepljenja i dodaci 24 - 26

  n ta i gde treba lepiti? 27

  Sadraj

  3 n

 • Krov u trendu vremena.

  n Razvoj u graevinarstvu poslednjihgodina izmenio je tradicionalni kosi krov.Nekada neiskorien tavan, koji je sasvojom velikom zapreminom vazduhainio kontinualno izjednaenjetemperature i vlanosti, primio je saojaanim folijama, koje se postavljajuispod krovnog pokrivaa, dodatnuzatitu od prodora praine i nabacivanjakie i snega. Pravila struke krovogradnjepropisuju danas ugradnju ojaanih folijai nekih dodatnih reenja. Obzirom nadobijenu toplotnu zatitu, takvopotkrovlje moe da se koristi i kaostambeni ili radni prostor.

  Ranije: tradicionalni kosi krov saprovetrenim neiskorienim tavanom.

  Danas: potpuno zatieno stambenopotkrovlje sa dve ventilacione zone.

  Poboljano: zatita tavana odnabacivanja kie i snega dobijenapostavljanjem ojaanih folija ispodkrovnog pokrivaa.

  Danas: potpuno zatieno stambenopotkrovlje sa jednom ventilacionomzonom.

  n 4

 • Spoljanji faktorikoji utiu na kosikrov

  Unutranji faktorikoji utiu na kosikrov

  n Kod modernih krovnih konstrukcija saparopropusnim pokrivnim folijama nijepotrebna donja ventilaciona zona jer seograniena razmena vlanog vazduhavri direktno kroz foliju. Pri tome se dodat-no tedi energija jer se trake pokrivnefolije meusobno lepe da ne proputajuvetar.n Oba konstruktivna principa, sistemigradnje sa i bez provetravanja, danas suosmiljena shodno nameni u graevinskotehnikom smislu. I kod kosih krovova susada na raspolaganju alternative koje suodavno postojale u drugim oblastimagraevinarstva. Tako je naprimer kodfasadnih sendvi zidova jednako prizna-ta konstrukcija sa i bez vazdunog sloja.

  Isto vai i za ravne krovove, kod kojih se principi hladnog i toplog krova ravnopra-vno koriste. Oba naina konstrukcije nakosom krovu su ispravna. Po DIN-u 4108toplotna zatita u visokogradnji jeobavezna kako za krovove sa provetra-vanjem tako i za krovove bez provetra-vanja.

  Treba se pridravati graninih vrednostiza zatitu toplotne izolacije od klimatskiuslovljenih uticaja vlanosti. Fizika iklimatska optereenja prilikom gradnjeiziskuju kompleksnu upotrebu specijalnihmaterijala. Sa folijama Drken GmbH &Co. KG pruaju se u praksi osvedoena igraevinsko tehniki besprekorna reenjaza sve sluajeve primene.

  Vano:n Sigurna zatita toplotne izolacije odvlanosti! Da bi se u potkrovlju dobilatrajno kvalitetna ivotna sredina, izolacijai krovna konstrukcija moraju se zatititi odvlage.n Vazduna i parna brana, smetena uprostoriji, spreava da vlanost vazduhaiz prostorije prodre u izolaciju.n Sa spoljne strane ojaana folija sprea-va da sneg ili kia prodru u izolaciju.n Kod konvencionalnih krovova dve ven-tilacione zone spreavaju kondenzovanjeu krovnoj konstrukciji. Ventilaciona zonakoja se nalazi ispod ojaane folije odvodivlaan vazduh koji je eventualno prodrou prostor. Zona iznad ojaane folijegarantuje ventiaciju drvene konstrukcije(letve i kontra letve) i donje strane krov-nog pokrivaa.

  5 n

 • Od teorije

  n Prema zakonima fizike topli vazduhupija vie vlage od hladnig vazduha,zato u hladnim godinjim dobimanastaju problemi kad vlaga iz prostorijau velikoj koliini izlazi kroz spoljneelemente graevinske konstrukcije.

  Postoje dva procesa razmene:Strujanje vazduha kroz nezadihtovanefuge

  i difuzija vodene pare shodno padutemperature i pritisku pare.

  Konvekcija vlanosti.n Ukoliko ivini spojevi konstruktivnih ele-menata nemaju hermetiki spoj, ondazbog razlike u pritisku izmeu spoljnogvazduha i vazduha u prostorijama dolazido strujanja vazduha iz unutranjostiobjekta ka spoljnoj sredini, naprimer krozotvorene fuge, odnosno kroz ne zadihto-vane spojeve razliitih materijala, u vaz-dunu i parnu branu krovne konstrukcije.n Topli unutranji vazduh koji struji krozkrov prenosi sadraj svoje vodene pare uhladnu krovnu konstrukciju, tamo se hladii ostavlja breme vlanosti u toplotnoj izo-laciji. Kako rezultati istraivanja pokazujutom prilikom stvorena koliina rose moelako da uslovi mnogostruko unoenjevlanosti prouzrokovane difuzijom. ak nivelika propustijivost difuziono slobodne(paropropusne) folije nije tada dovoljnada odvede te velike koliine vlanosti.Merenja u praksi na uobiajenim krovovi-ma pokazuju nezaptivenosti koje, ako seodnose na ukupnu duinu svih fuga,odgovaraju trostruko veoj propustijivostifuga dozvoljenoj kod prozora. Ako seuzme da ukupna duina svih fuga ukrovovima moe znatno da prevazidjeduinu fuga kod prozora onda je oigle-dan znaaj ovih veza za potronjutoplotne energije. Topli unutranji vazduhkoji zbog nezaptivenosti izlazi razmenjujese hladnim vazduhom koji struji unutra.Bez obzira na neprijatnu promaju, hladnivazduh se na sobnoj temperaturi zagreva.Rezultat: znatan gubitak energije!

  Materijal

  etinarsko drvo

  Gipskartonske ploe

  Iverica

  Produni malter

  Mineralna vuna

  Stiropor

  PE-folija

  PVC-folija

  Bitumenska traka

  Debljina

  [mm]

  24

  12,5

  18

  15

  140

  120

  0,2

  1

  2

  Graevinskofizike karakteristike nekih materijala.

  n 6

  Sd - vrednost

  [m]

  0,96

  0,10

  0,09

  0,15

  0,14

  3,60

  20

  20/50

  150

 • Difuzija vodene pare.n Difuzija vodene pare vri se u svimporoznim graevinskim materijalimashodno padu pritiska pare i analognopadu temperature.n Najvanija karakteristika za prenosvodene pare unutar graevinskihmaterijala, odnosno graevinskihelemenata, je koeficijent difuzionogotpora vodene pare mm. On daje odnosizmeu difuzionog prolaza vodene parekroz sloj vazduha i sloja graevinskegmaterijala iste debljine. Difuziono ekviva-lentna debljina vazdunog sloja Sd jeproizvod koeficijenta difuzionog otporavodene pare mm i debljine sloja d u metri-ma:

  Sd = mm d (m)

  Preventivna zatita drveta.Nosei drveni graevinski elementimoraju preventivno da se zatite odtetnih uticaja insekata i gljivica. Ranijese za ovo koristila hemijska impregnacijadok danas za to postoje i drugemogunosti.Uslov je svrstavanje u klasu ugroenosti 0prema DIN 68800 - 2. To se postie kodkrovne grae na dva naina:n Konstrukcija mora da bude neprove-trena i sa svih strana zatvorena materija-lom koji ne proputa insekte. Tako sespreava tetno dejstvo insekata nadrvenu konstrukciju.n Konstrukcija mora da ima sa spoljnestrane foliju iji je Sd 0,2 m, da bivlanost polusuvog drveta mogla daopadne nakon najvie est meseci na20%. Izuzetak od ovih pravila predstavlja-ju slobodno pristupani delovi drveta kojise mogu kontrolisati, koje dodue napa-daju insekti, ali se takoe posle togamogu osloboditi od njih. Konstrukcija bezventilacije, potpuno izolovana sa DELTA-MAXX, kao folijom ispod krovnog pokri-vaa, ispunjava zahteve DIN 68800 - 2.

  ... do prakse.

  Citat: Propis o tednji energije -EnEV od 16. novembra 2001, lan 5stav 1:"Zgrade treba tako izgraditi da

  obodne povrine koje prenose

  toplotu, ukljuujui i fuge, budu

  trajno zadihtovane shodno

  mogunostima tehnike."

  Citat: DIN 4108-2:2001-03Toplotna zatita i uteda energije uzgradama, br. 4.2.3:"Spoljni graevinski elementi

  moraju biti uraeni tako da

  neproputeju vazduh prema opte

  poznatim pravilima tehnike. Ni u

  kom sluaju ne treba da doprinose

  potrebnoj razmeni vazduha u

  zgradi. Trajno dihtovanje fuga i

  spojeva vri se prema DIN 4108-7."

  Prolazak vodene pare kroz krovnu konstrukciju

  Prolazak vodene pare kroz otvorene fuge iz

  prostorije, kroz krovnu konstrukciju u prostor za

  provetravanje.

  Pri irini fuge od 1 mm i razlici u pritisku od 2 Pa.

  Pri irini fuge od 5 mm i razlici u pritisku od 20 Pa.

  Prolazak vodene pare usled parne difuzije iz

  prostorije u krovni prostor pri graninim uslovima

  za period topljenja, navedenim u DIN-u 4108.

  Za Sdi = 0,25 m.

  Za Sdi = 2,00 m.

  Koliina vodene pare koja

  prolazi kroz otvorene fuge

  34 g/h (po m fuge)

  660 g/h (po m fuge)

  2,2 g/h (po m2 povrine krova)

  0,2 g/h (po m2 povrine krova)

  7 n

 • Bezbednost od prodiranja rose

  ... kod krovova bez provetravanja.Ukoliko se ne obezbedi zona provetra-vanja, pomou besprekorno montiranevazdune brane na toploj strani termoizo-lacije, mora se smanjiti gustina difuzionogstrujanja i postaviti folija ispod krovnogpokrivaa sa dovoljnim difuzionim otvori-ma, tako da bude iznad termoizolacije.Uz pomo raunskog postupka navede-nog u DIN 4108, u dijagramu na strani 9,moe se oitati podruje bezbednosti odroenja nagnutih krovova bez provetra-vanja. U podruju "I" ne nastaje roenje.U podruju "II", koliina rose koja nastajetokom zimskih meseci, isui se u letnjemperiodu. Samo u podruju "III" dolazi doprekoraenja dozvoljene koliine rose,odnosno ne garantuje se ponovnosuenje. Pri ugradnji parne brane saSd = cca. 0,15 m (DELTA-MAXX) postojibezbednost od roenja konstrukcije ionda kada nema provetravanja.

  .... kod krovova sa provetravanjem.Kod krova sa provetravanjem nastalukoliinu vodene pare mora preuzeti iodvesti ventilaciona zona. Na osnovujednog primera za izraunavanje priduini rogova od 10 m po metru irineslemena, nastaje koliina vlage od3,2 g/h iznad termoizolacionog sloja.Ako se uzme za osnov srednje strujanjevazduha od 0,1 m/s i relativna vlanostspoljnjeg vazduha od 80%, moe seizraunati kapacitet odvoenjaventilacione zone. Pri strunoj i pravilnojugradnji termoizolacionog sloja, veputem ventilacione zone visine 2 cm,garantuje se dovoljna sposobnostodvoenja vodene pare. Dodatnusigurnost prua parna brana postavljenasa unutranje strane.

  Zahtevi standarda DIN 4108, deo 3 upogledu krovnih konstrukcija sa pro-vetravanjem, od kojih se ne trairaunski dokaz o oroavanju:Kod krovova sa nagibom 5n slobodan popreni presek ventila-cionih otvora postavljenih na dvenaspramne krovne ravni iznosi 2pripadajue razvijene krovne povri-ne, a najmanje 200 cm2 po oluku,n ventilacioni otvor na slemenuiznosi najmanje 0,5 od ukupnepovrine krova i ne sme da budemanji od 50 cm2/m slemenan slobodan popreni presek vazdu-nog sloja iznad termoizolacije uugraenom stanju je najmanje200 cm2/m vertikalno u smerustrujanja i njegova slobodna visinanesme da bude manja od 2 cm,n difuziono ekvivalentna debljinavazdunog sloja Sd u slojevimagraevinskih elemenata, postavlje-nih ispod provetrenog prostora,mora da iznosi najmanje 2 m ,odnosno Sd 2 m.

  Spoljnatemperatura

  - 10 C

  0 C

  10 C

  2 cm

  13,5 g/m2 h

  7,0 g/m2 h

  3,1 g/m2 h

  5 cm

  33,8 g/m2 h

  17,4 g/m2 h

  7,8 g/m2 h

  Maksimalna sposobnost odvoenja vodene

  pare u prostoru za provetravanje pri relativnoj

  vlanosti spoljneg vazduha od 80% i brzini

  vetra v = 0,1 m/s.

  Debljina vazdunog sloja

  Odvoenje vodene pare u neprovetrenom

  krovu

  Odvoenje vodene pare u provetrenom krovu

  n 8

 • Izmeu ostalog DIN propisuje sledee:a) mora da postoji mogunost da sevoda koja se za vreme perioda oroa-vanja pojavljuje u unutranjosti graevin-skog elementa, u toku perioda isparenjaponovo vrati u okruenje.b) graevinski materijali koji dolaze ukontakt sa rosom, ne smeju biti oteeni(naprimer putem korozije, gljivinih nas-laga itd.).c) kod krovnih i zidnih konstrukcija nesme biti prekoraena masa rose odukupno 1,0 kg/m2. To ne vai za uslove d)i e):d) ako se rosa pojavi na dodirnimpovrinama kapilarnih slojeva koji neupijaju vodu, u cilju ogranienja oticanjaili kapljanja ne sme da se prekorai kolii-na rose od 0,5 kg/m2. e) kod drveta nije dozvoljeno poveanjesadraja vlage u odnosu na masu za vieod 5%, a kod elemenata izraenih oddrveta za vie od 3%.

  Podruje ojaanih folija sa visoko difuzionim

  otvorima ispod krovnog pokrivaa.

  Bezbednost od roenja neprovetrenih krovova na raunskom primeru DIN 4108 deo 3,

  pri razliitim difuziono ekvivalentnim debljinama vazdunih slojeva (Sd) unutra i spolja.

  Propisi DIN 4108 za zatitu od roenjaStvaranje rose u unutranjosti krovnekonstrukcije u principu se ne iskljuuje udelu 3 pomenutog DIN-a.

  Rosa nije "tetna, ukoliko se zbogpoveanja sadraja vlage u graevin-skim i izolacionim materijalima neugroava termika zatita i bezbednost."

  9 n

 • n Spolja:DELTA- MAXXZaustavite znaajne gubitke energije.Zatitite termoizolaciju od kie, snenihnanosa i permanentnig optereenjakondenzatom. Na taj nain termoizola-cija ostaje uvek suva i u funkciji.

  n Iznutra:DELTA- REFLEX / DELTA- REFLEX PLUSBrana nepropusna za vazduh i paru.Garancija za izolacioni sistem.Do 10% vea termika zatita.100% zaustavlja prolazak vazduha ipare.

  n 10

  DELTA - za nepatosane krovne konstrukcijebez provetravanja.

  DELTA- dodaci

  n DELTA- MULTI-BANDn DELTA- FLEXX-BANDn DELTA- THAN

  DELTA- MAXX ...

  n ... je folija ispod krovnog pokrivaasa difuzionim otvorima za kompletnoizolovane kose krovove, koja jenajtraenija na nemakom tritu.

  n ... na donjoj strani ima geotekstil kojiupija vlagu.

  n ... je teko zapaljiva folija.

  n ... sa visokom propustljivou pareprua posebnu sigurnost pri odvoenjuvlage koja se stvara u prostorijama.

  n ... zbog glatke donje strane geotekstila iutisnutog kvadratnog rastera na gornjojpovrini moe da se postavi brzo i uzmale trokove. Prave ivice prilikomseenja.

  n ... ne zahteva proraun oroavanja.

  VR

  HU

  NS

  KI

  -K

  VA

  LI

  TE

  T

  Najbitniji podaci u kratkim crtama:

  Materijal Poliesterski geotekstil,

  visoko otporan na kidanje,

  prevuen poliuretanom sa

  difuzionim otvorima

  Otpornost na poar teko zapaljiv

  B1 prema DIN 4102

  Otpornost na kidanje cca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm)

  shodno DIN EN12311

  Nepropustivost za vodu: ne proputa vodu

  (DIN EN 13111)

  Sd - vrednost cca 0,15 m

  Postojanost - 40 C do +80 C

  na temperaturi

  Teina cca 190 g/m2

  Teina rolne cca 14 kg

  Dimenzije rolne 50 m x 1,5 m

 • DELTA - za nepatosane krovne konstrukcijebez provetravanja.

  n Spolja:DELTA- VENT N / DELTA- VENT N PLUSZahvaljujui proputanju pare(Sd = cca 0,02 m) preostala unutranjavlanost se odvodi prema spoljanjemprostoru.DELTA- VENT N / DELTA- VENT N PLUSdodatno sigurno titi sa spoljne straneod snenih nanosa i kie.

  n Iznutra:DELTA- REFLEX / DELTA- REFLEX PLUSBrana nepropusna za vazduh i paru.Garancija za izolacioni sistem.Do 10% vea termika zatita.100% zaustavlja prolazak vazduha ipare.

  DELTA- dodaci

  n DELTA- MULTI-BANDn DELTA- THANn DELTA- FLEXX-BAND

  DELTA- VENT N ...

  n ... sastoji se od kombinacije PP folije igeotekstila ("upredeni vlaknasti materi-jal"), sa difuzionim otvorima

  n ... kao troslojna folija ima posebnuprednost, zbog otpornosti na mehani-ka optreenja, prilikom postavljanja nedolazi do probijanja.

  n ... zahvaljujui geotekstilu na donjojstrani je zatiena od oteenja zbogneobraenih rogova.

  n DELTA- VENT N PLUS ima ugraenusamolepljivu traku za bre polaganje -spoj nepropusan za vetar.

  Najbitniji podaci u kratkim crtama:

  Materijal Troslojna folija za kosi krov od

  kombinacije PP folije i geo-

  tekstila, otporna na kidanje,

  sa difuzionim otvorima

  Otpornost na poar normalno zapaljiva

  B2 prema DIN 4102

  Otpornost na kidanje uzduno: cca. 210 N/5 cm

  popreno: cca. 155 N/5 cm

  prema DIN EN 12311

  Nepropustivost za vodu: ne proputa vodu

  (DIN EN 13111)

  Sd - vrednost cca 0,02 m

  Postojanost - 40 C do +80 C

  na temperaturi

  Teina cca 120 g/m2

  Teina rolne cca 9 kg

  Dimenzije rolne 50 m x 1,5 m

  OS

  NO

  VN

  I-

  KV

  AL

  IT

  ET

  11 n

 • n Spolja:DELTA- FOXX / DELTA- FOXX PLUSDoao je kraj nepijatnoj vlazi ispodkrova. Zatitite termoizolaciju od prodi-ranja praine i neistoe, kie, snenihnanosa i vlage. Na taj nain termoizola-cija ostaje suva i uvek je u funkciji.

  n Iznutra:DELTA- REFLEX / DELTA- REFLEX PLUSBrana nepropusna za vazduh i paru.Garancija za izolacioni sistem.Do 10% vea termika zatita.100% zaustavlja prolazak vazduha ipare.

  n DELTA- FOXXKrovna podloga koja ne proputa kiuDELTA- FOXX / DELTA- FOXX PLUS u sklo-pu sa DELTA- sistem komponentamagarantuje prilikom izrade kosogkrova manjeg nagiba u odnosuna propisana pravila, izradukrovne podloge sa sigurnomzatitom od kie prema pravili-ma graevinarstva. To znai danije samo folija nepropusna zavodu, ve su i svi avovi, spojevi ipreklopi pravilno zalepljeni, tako dane poputaju vodu.

  n 12

  DELTA - za patosane krovne konstrukcijebez provetravanja.

  DELTA- dodaci

  n DELTA- FOXX Prenn DELTA- THANn DELTA- DIHTUNG TRAKA ISPOD KONTRALETVEn DELTA- FLEXX-BAND

  DELTA- FOXX ...

  n ... zahvaljujui vrednosti Sd = cca 0,02 mgarantuje odvoenje ostatka vlage.

  n ... je vodonepropusna folija, zbogdisperzionog sloja koji odbija vodu.

  n ... teinom od 270 g/m2 obezbeujemaksimalnu sigurnost postavljanja bezdefomacije i stvaranja izboina.

  n .... se lako povlai preko neobraenihdrvenih povrina zahvaljujui zgusnutojstrukturi vlakana.

  n DELTA- FOXX PLUS ima ugraenusamolepljivu traku za bre polaganje -spoj nepropusan za vetar.

  VR

  HU

  NS

  KI

  -K

  VA

  LI

  TE

  T

  Najbitniji podaci u kratkim crtama:

  Materijal PES - specijalni geotekstil sa

  difuzionim otvorima, visoko

  otporan na kidanje, sa

  disperzionim slojem nepropus-

  nim za vodu

  Otpornost na poar normalno zapaljiva

  B2 prema DIN 4102

  Otpornost na kidanje uzduno: cca 300 N/5 cm

  prema DIN EN 12311

  Nepropustivost za vodu: ne proputa vodu

  (DIN EN 13111)

  Sd - vrednost cca 0,02 m

  Postojanost - 40 C do +80 C

  na temperaturi

  Teina cca 270 g/m2

  Teina rolne cca 20,3 kg

  Dimenzije rolne 50 m x 1,5 m

 • DELTA - za patosane krovne konstrukcijebez provetravanja.

  n Spolja:DELTA- VENT S / DELTA- VENT S PLUSZahvaljujui proputanju pare(Sd = cca 0,02 m) preostala unutranjavlanost se odvodi prema spoljanjemprostoru.Folija za nepatosani krov dodatnosigurno titi, sa spoljne strane, od snenihnanosa i kie.

  n Iznutra:DELTA- REFLEX / DELTA- REFLEX PLUSBrana nepropusna za vazduh i paru.Garancija za izolacioni sistem.Do 10% vea termika zatita.100% zaustavlja prolazak vazduha ipare.

  DELTA- dodaci

  n DELTA- MULTI-BANDn DELTA- THANn DELTA- DIHTUNG TRAKA ISPOD KONTRALETVEn DELTA- FLEXX-BAND

  DELTA- VENT S ...

  n ... sastoji se od kombinacije PP folije igeotekstila, sa difuzionim otvorima

  n ... kao troslojna folija ima posebnuprednost, zbog otpornosti na mehani-ka optreenja, prilikom postavljanjanane dolazi do probijanja.

  n ... zahvaljujui geotekstilu na donjojstrani je zatiena od oteenja odneobraenih rogova.

  n ... spreava neprijatne odsjaje zbogmat sive povrine.

  n DELTA- VENT S PLUS ima ugraenusamolepljivu traku za bre polaganje -spoj nepropusan za vetar.

  Najbitniji podaci u kratkim crtama:

  Materijal Troslojna folija za kosi krov od

  kombinacije PP folije i geo

  tekstila, otporna na kidanje,

  sa difuzionim otvorima

  Otpornost na poar normalno zapaljiva

  B2 prema DIN 4102

  Otpornost na kidanje uzduno: cca. 250 N/5 cm

  popreno: cca. 200 N/5 cm

  prema DIN EN 12311

  Nepropustivost za vodu: ne proputa vodu

  (DIN EN 13111)

  Sd - vrednost cca 0,02 m

  Postojanost - 40 C do +80 C

  na temperaturi

  Teina cca 140 g/m2

  Teina rolne cca 11 kg

  Dimenzije rolne 50 m x 1,5 m

  OS

  NO

  VN

  I-

  KV

  AL

  IT

  ET

  13 n

 • n Spolja:DRAGOFOLSpecijalna mikroperforacija garantujeefikasnu razmenu vlanog vazduha. Uzto se termoizolacija trajno i efikasno titiod snenih nanosa, praine i kie.

  n Iznutra:DELTA- REFLEX / DELTA- REFLEX PLUSBrana nepropusna za vazduh i paru.Garancija za izolacioni sistem.Do 10% vea termika zatita.100% zaustavlja prolazak vazduha ipare.

  n 14

  DELTA- za nepatosane krovne konstrukcijesa provetravanjem.

  DELTA- dodaci

  n DELTA- MULTI-BANDn DELTA- BUTYL-BANDn DELTA- THAN

  DRAGOFOL ...

  n ... je mreom ojaana polietilenskafolija.

  n ... je posebno otporan na kidanje uuzdunom i poprenom smeru od400 N/5 cm.

  n ... je veoma stabilan pri teini od samocca 140 g/m2.

  n ... se moe jednostavno i sigurno uvrsti-ti za rogove zahvaljujui uskim mrenimokcima. Svaki ekser zahvata armaturu.

  n ... je teko zapaljiva folija.

  KL

  AS

  I

  NI

  -K

  VA

  LI

  TE

  T

  Najbitniji podaci u kratkim crtama:

  Materijal Mreom ojaana PE folija,

  mikroperforirana.

  Otpornost na poar teko zapaljivo

  B1 prema DIN 4102

  Otpornost na kidanje cca 400 N/5 cm

  Nepropustivost za vodu: ne proputa vodu

  (DIN EN 13111)

  Sd - vrednost cca 3 m

  Postojanost - 40 C do +80 C

  na temperaturi

  Teina cca 140 g/m2

  Teina rolne cca 10,5 kg

  Dimenzije rolne 50 m x 1,5 m

 • DELTA- za patosane krovne konstrukcije saprovetravanjem.

  n Spolja:DELTA- FOL PVGZbog specijalne kombinacije materijala,folija garantuje trajnu zatitu i obziromna teinu od 195 g/m2 prijatno jelagana u odnosu na folije za patosanekrovove koje sadre bitumen.

  n Iznutra:DELTA- REFLEX/ DELTA- REFLEX PLUSBrana nepropusna za vazduh i paru.Garancija za izolacioni sistem.Do 10% vea termika zatita.100% zaustavlja prolazak vazduha ipare.

  DELTA- dodaci

  n DELTA- MULTI-BANDn DELTA- THANn DELTA- DIHTUNG TRAKA ISPOD KONTRALETVEn DELTA- FOXX Pren

  DELTA- FOL PVG ...

  n ... sastoji se od tri sloja materijala.Jedan paropropusni sloj izmeu geo-tekstila pospeuje sposobnost difuzije,koja prevazilazi folije za patosanekrovove sa bitumenom i mnoge folijeod vetakog materijala.

  n ... ne proputa vodu. Pouzdana zatitaod snenih nanosa, praine i kie. Tvrdepodloge sigurno mogu da se osue.

  n ... zbog svoje specijalne povrinskestrukture ima veliku sposobnost slivanjai ienja.

  n ... moe se izlagati direktnom UV -zraenju u periodu do 4 meseci beztvrdog krovnog pokrivaa.

  Najbitniji podaci u kratkim crtama:

  Materijal Vlakanasti geotekstil kombino-

  van sa vodonepropusnim

  meuslojem.

  Otpornost na poar teko zapaljivo

  B1 prema DIN 4102

  Otpornost na kidanje uzduno: cca 270 N/5 cm

  popreno: cca 200 N/5 cm

  prema DIN EN 12311

  Nepropustivost za vodu: ne proputa vodu

  (DIN EN 13111)

  Sd - vrednost cca 3 m

  Postojanost - 40 C do +80 C

  na temperaturi

  Teina cca 195 g/m2

  Teina rolne cca 14,5 kg

  Dimenzije rolne 50 m x 1,5 m

  KL

  AS

  I

  NI

  -K

  VA

  LI

  TE

  T

  15 n

 • n Iznutra:DELTA- REFLEX / DELTA- REFLEX PLUSBrana nepropusna za vazduh i parukoja titi termoizolaciju. U kombinaciji saDELTA- folijama ispod kovnog pokrivaaprilikom upotrebe svih potrebnihizolacionih materijala, kod svihprovetrenih i neprovetrenih krovnihkonstrukcija, garantuje ispunjenjezahteva prema DIN 4108 (pod uslovomda se izvri struno postavljanje).

  n Spolja:DELTA- MAXX PLUSMembrana za utedu energije, folijaispod krovnog pokrivaa sa difuzionimotvorima, zaptivena od vetra, sapovrinom koja upija vlagu i ugraenomsamolepljivom trakom. Zahvaljujuizalepljenim preklopima zaustavljen jeznatan gubitak energije zbog strujanjahladnog spoljanjeg vazduha. Rezultat: do 30% nia stopa razmenevazduha i do 9% manja potreba zazagrevanjem.

  n 16

  DELTA- parobrane za izgradnju novih irekonstrukciju postojeih krovova.

  DELTA- dodaci

  n DELTA- TIXXn DELTA- FLEXX-BANDn DELTA- POLY-BANDn DELTA- KOM-BAND

  DELTA- REFLEX ...

  n ... obezbeuje do 10% veu termikuzatitu.

  n ... odbija do 30% elektromagnetskogzraenja.

  n ... izaziva pedeseto-procentnu toplotnurefleksiju.

  n ... obezbeuje 100% sigurnozaustavljanje prodora vazduha i pare.

  n ... je teko zapaljiva folija.

  n DELTA- REFLEX PLUS ima ugraenusamolepljivu traku za bre polaganje -spoj nepropusan za vetar.

  VR

  HU

  NS

  KI

  -K

  VA

  LI

  TE

  T

  Najbitniji podaci u kratkim crtama:

  Materijal vodonepropusni aluminijum-

  ski sloj koji ne podlee koroziji,

  ugraen izmeu visoko

  transparentne poliesterske

  folije i mreom armirane

  polieti lenske folije.

  Otpornost na poar teko zapaljivo

  B1 prema DIN 4102

  Otpornost na kidanje cca 350 N/5 cm

  prema DIN EN 12311

  Sd - vrednost preko 100 m

  Postojanost - 40C do +80C

  na temperaturi

  Teina cca 180 g/m2

  Teina rolne cca 13,5 kg

  Dimenzije rolne 50 m 1,5 m, 25 m 3 m

 • DELTA- parobrane za izgradnju novih irekonstrukciju postojeih krovova.

  n Iznutra:DELTA- DAWI GPZbog Sd 100 m difuziono strujanje seiznutra toliko smanjuje da su i u zimskomperiodu ispunjeni zahtevi premaDIN 4108 u odnosu na stvaranje rose.Osim toga trajno i pouzdano sesmanjuju gubici u energije.

  n Spolja:DELTA- MAXXFolija ispod krovnog pokrivaa sadifuzionim otvorima za kompletnoizolovane kose krovove, koja jenajtraenija na nemakom tritu,svojom visokom propustljivou pare (Sd = cca 0,15 m) prua posebnusigurnost za odvoenje vlage, koja sestvara u prostorijama i ne zahtevaizraunavanje oroavanja. Na donjojstrani ima geotekstila koji upija vlagu.

  DELTA- dodaci

  n DELTA- MULTI-BANDn DELTA- KOM-BANDn DELTA- TIXX

  DELTA- DAWI GP ...

  n ... je neojaana folija od specijalnogpoiletilena.

  n ... se moe postavljati u potpunoizolovanim, kao i u provetrenim kosimkrovovima.

  n ... se postavlja paralelno ili popreno uodnosu na rogove i jednostavno sefiksira klamfama ili ekserima sa irokomglavom. Privrsna mesta moraju da senamau lepkom ili da se pokrijuDELTA - lepljivim trakama.

  n ... u kombinaciji sa svim DELTA - ojaa-nim folijama, a posebno u vezi saDELTA - MAXX folijom, prua najveusigurnost iznutra i spolja.

  Najbitniji podaci u kratkim crtama:

  Materijal specijalna polietilenska folija

  Otpornost na poar normalno zapaljivo

  B2 prema DIN 4102

  Debljina 200 m

  Sd - vrednost preko 100 m

  Teina cca 180 g/m2

  Teina rolne cca 18 kg

  Dimenzije rolne 50 m 2 m, 25 m 4 m

  OS

  NO

  VN

  I-

  KV

  AL

  IT

  ET

  17 n

 • n Spolja:DELTA- TRELA/ DELTA- TRELA-PLUSNemojte nikako dozvoliti da se na donjojstrani limenog krovnog pokrivaanagomila vlaga. Zaustavite efikasnokoroziju. Time se pouzdano titireprezentativna arhitektura.

  n Iznutra:DELTA- REFLEX/ DELTA- REFLEX PLUSBrana nepropusna za vazduh i paru.Garancija za izolacioni sistem.Do 10% vea termika zatita.100% zaustavlja prolazak vazduha ipare.

  n 18

  DELTA- za patosane krovne konstrukcije salimenim krovnim pokrivaima.

  DELTA- dodaci

  n DELTA- FOXX Prenn DELTA- EKSER SA GUMOM ZA DIHTOVANJEn DELTA- THAN

  DELTA- TRELA ...

  n ... je elastina i strukturna folija sadifuzionim otvorima.

  n ... se sastoji od nosee folije sakairanom vornovatom strukturom odisprepletanih vlakana. Visine vorovaje cca 8 mm.

  n ... priguuje buku koja nastaje od kie igrada do 8 dB (dokazano sertifikatomo rezultatu ispitivanja Naunog iTehnikog Graevinskog centra uBriselu).

  n ... obezbeuje stalnu ventilaciju donjestrane pokrivaa.

  n DELTA- TRELA PLUS ima ugraenusamolepljivu traku za bre polaganje -spoj nepropusan za vetar.

  VR

  HU

  NS

  KI

  -K

  VA

  LI

  TE

  T

  Najbitniji podaci u kratkim crtama:

  Materijal DELTA- VENT S, troslojna,

  folije ojaana visoko difuziona

  folija (PP folija na sloju geo-

  tekstila)

  Materijal vornovatog Polipropilenska mrea

  mreastog sloja vornovate prostorne strukture

  Visina cca 8 mm

  vornovatog sloja

  Otpornost na poar normalno zapaljivo

  B2 prema DIN 4102

  Sd - vrednost cca 0,02 m

  Pokrivna irina cca 1,40 m

  Teina cca 380 g/m2

  Teina rolne cca 17,1 kg

  Dimenzije rolne 30 m 1,5 m

 • Bezbedna kombinacija izolacije za svaku krovnu konstrukciju.

  Sa DELTA- paropropusnim, ojaanimfolijama ispod krovnog pokrivaa zapatosane i nepatosane, provetrene ineprovetrene krovove, DELTA - branamanepropusnim za vazduh i paru, kao i saDELTA- programom lepljenja, za svakukrovnu konstrukciju postoji vie moguih

  kombinacija specifinih za taj objekat, zazaustavljanje, odnosno smanjenje difuzijevodene pare, i njeno odvoenje prekotermoizolacije. Pritom DELTA- paropro-pusne, ojaane folije ispod krovnogpokrivaa za patosane i nepatosane,provetrene i neprovetrene krovove, u

  19 n

  Kao branu nepropusnu za vazduhi paru, preporuujemo primenuDELTA- REFLEX / DELTA- REFLEXPLUS ili alternativno DELTA- DAWIGP, za ugradnju bez dokazaprema DIN 4108.

  Nepatosan Patosan Nepatosan Patosan

  Neprovetreni krov Provetreni krov

  l naa preporuka alternativno

  DELTA- paropropusne, ojaane folije ispod krovnog pokrivaa za patosane i nepatosane, provetrene i neprovetrene krovove

  DELTA- MAXX PLUS membrana za utedu energije l

  DELTA- MAXX l

  DELTA- VENT N l

  DELTA- FOXX l

  DELTA- VENT S l

  DELTA- FOL SPF l

  DRAGOFOL l

  DELTA- FOL PVG l

  DELTA- vazdune i parne brane

  DELTA- REFLEX l l l l

  DELTA- LUXX / DELTA- FOL WS 40 l

  DELTA- DAWI GP

  svakom sluaju preuzimaju dodatanzadatak sigurne spoljne zatite protiv kiei snenih nanosa.

 • Naziv proizvoda

  Materijal

  Primena

  Otpornost na poar

  (DIN 4102)

  Otpornost na kidanje

  Nepropustivost za

  vodu

  Ekvivalenti za difuziju

  Vrednost Sd prema DIN

  52615

  Postojanost na

  temperaturi

  Teina

  Teina rolne

  Duina rolne

  irina rolne

  Lepljenje

  Za termiki izolovan krov bez

  provetravanja

  DELTA- MAXX PLUSMembrana za utedu energije

  Poliesterski geotekstil koji ima mo

  upijanja, sa vodonepropusnom

  PU - membranom, koja proputa

  paru.

  Folija ispod krovnog pokrivaa za

  neprovetrene kose krovove.

  Normalno zapaljivo B 2.

  cca 350 N/5 cm

  Nepropusno za vodu

  (E-DIN EN 13111)

  cca 0,15 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 190 g/m2

  cca 14 kg

  50 m

  1,5 m

  DELTA- MULTI-BAND

  DELTA- FLEXX-BAND

  DELTA- THAN

  Za termiki izolovan krov bez

  provetravanja

  DELTA- VENT N

  Troslojna folija, kombinacija PP folije

  i geotekstila, sa difuzionim otvorima

  Folija ispod krovnog pokrivaa za

  neprovetrene kose krovove.

  Normalno zapaljivo B 2.

  Uzduno: cca 210 N/5 cm

  Popreno: cca 155 N/5 cm

  Nepropusno za vodu

  (E-DIN EN 13111)

  cca 0,02 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 120 g/m2

  cca 9 kg

  50 m

  1,5 m

  DELTA- MULTI-BAND

  DELTA- THAN

  DELTA- FLEXX-BAND

  Za termiki izolovan krov bez

  provetravanja

  DELTA- MAXX

  Poliesterski geotekstil, visoko

  otporan na kidanje, sa difuziono

  otvorenom PU - membranom.

  Folija ispod krovnog pokrivaa za

  neprovetrene kose krovove.

  Teko zapaljivo B 1.

  cca 350 N/5 cm

  Nepropusno za vodu

  (E-DIN EN 13111)

  cca 0,15 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 190 g/m2

  cca 14 kg

  50 m

  1,5 m

  DELTA- MULTI-BAND

  DELTA- FLEXX-BAND

  DELTA- THAN

  Pregled tehnikih podataka

  n 20

 • Za termiki izolovan patosan

  krov bez provetravanja

  DELTA- VENT S

  Troslojna folija, kombinacija PP

  folije i geotekstila, sa difuzionim

  otvorima

  Folija za patosane kose

  krovove bez provetravanja.

  Normalno zapaljivo B 2.

  Uzduno: cca 250 N/5 cm

  Popreno: cca 200 N/5 cm

  Nepropusno za vodu

  (E-DIN EN 13111)

  cca 0,02 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 140 g/m2

  cca 11 kg

  50 m

  1,5 m

  DELTA- MULTI-BAND

  DELTA- THAN

  DELTA- dihtung traka ispod kontra-letveDELTA- FLEXX-BAND

  Za termiki izolovan patosan

  krov bez provetravanja

  DELTA- FOXX

  PES - specijalni geotekstil

  visokootporan na kidanje sa

  disperzionom membranom

  Folija za patosane kose

  krovove bez provetravanja.

  Normalno zapaljivo B 2.

  cca 300 N/5 cm

  Nepropusno za vodu

  (E-DIN EN 13111)

  cca 0,02 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 270 g/m2

  cca 20,3 kg

  50 m

  1,5 m

  DELTA- FOXX Pren

  DELTA- THAN

  DELTA- dihtung traka ispod kontra-letveDELTA- FLEXX-BAND

  Za kose provetrene krovove.

  DELTA- PVE

  Geotekstil, kombinovan sa tkani-

  nom visokootpornom na kidanje,

  ojaanom mreom i specijalnom

  membranom.

  Kod kosih provetrenih, patosanih

  i nepatosanih, krovova.

  Teko zapaljivo B 1.

  cca 400 N/5 cm

  Ne proputa vodu prema

  standardu za crepove DIN 456

  cca 3 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 165 g/m2

  cca 12,5 kg

  50 m

  1,50 m

  DELTA- THAN

  DELTA- NB 50

  Za termiki izolovan patosan

  krov sa provetravanjem

  DELTA- FOL PVG

  Geotekstil kombinovan sa

  vodonepropusnim meuslojem

  Folija za kose termiki izolovane

  patosane krovove sa provetra-

  vanjem i provetrene fasade.

  Teko zapaljivo B 1.

  Uzduno: cca 270 N/5 cm

  Popreno: cca 200 N/5 cm

  Nepropusno za vodu

  (E-DIN EN 13111)

  cca 3 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 195 g/m2

  cca 14,5 kg

  50 m

  1,5 m

  DELTA- MULTI-BAND

  DELTA- THAN

  DELTA- dihtung traka ispod kontra-letveDELTA- FOXX Pren

  21 n

 • n 22

  Naziv proizvoda

  Materijal

  Primena

  Otpornost na poar

  (DIN 4102)

  Otpornost na kidanje

  Nepropustivost za

  vodu

  Ekvivalenti za difuziju

  Vrednost Sd prema DIN

  52615

  Postojanost na

  temperaturi

  Teina

  Teina rolne

  Duina rolne

  irina rolne

  Lepljenje

  Za kose nepatosane krovove sa

  provetravanjem.

  DELTA- FOL SPF

  mreom ojaana mikroperforirana

  PE-folija

  Za kose nepatosane krovove sa

  provetravanjem.

  Teko zapaljivo B 1.

  cca 450 N/5 cm.

  ne proputa vodu

  (DIN 456)

  cca 3 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 210 g/m2

  cca 16 kg

  50 m

  1,50 m

  DELTA- MULTI-BAND

  DELTA- BUTYL-BAND

  DELTA- THAN

  Pouzdana brana, nepropusna za

  vazduh i paru

  DELTA- REFLEX

  vodonepropusni aluminijumski sloj,

  koji ne podlee koroziji izmeu viso-

  kotransparentne poliesterske folije i

  mreom armirane polietilenske folije.

  Brana, nepropusna za vazduh i

  paru sa velikom sigurnosnom

  rezervom za sve krovove

  Teko zapaljivo B 1.

  cca 350 N/5 cm

  preko 100 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 180 g/m2

  cca 13,5 kg

  25 m /50 m

  3 m/1,5 m

  DELTA- TIXX

  DELTA- FLEXX-BAND

  DELTA- POLY-BAND

  DELTA- KOM-BAND

  Za kose nepatosane krovove sa

  provetravanjem.

  DRAGOFOL

  mreom ojaana mikroperforirana

  PE-folija.

  Za kose nepatosane krovove sa

  provetravanjem.

  Teko zapaljivo B 1.

  cca 400 N/5 cm

  ne proputa vodu

  (E-DIN EN 13111)

  cca 3 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 140 g/m2

  cca 10,5 kg

  50 m

  1,50 m

  DELTA- MULTI-BAND

  DELTA- BUTYL-BAND

  DELTA- THAN

  Pregled tehnikih podataka

 • 23 n

  Brana nepropusna za paru i

  vetar, bez ojaanja.

  DELTA- DAWI GP

  Specijalna polietilenska folija

  Brana, nepropusna za paru i

  vetar za sve kose krovove.

  Normalno zapaljivo B2.

  preko 100 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  25 m /50 m

  4 m/2 m

  DELTA- MULTI-BAND

  DELTA- KOM-BAND

  DELTA- TIXX

  Vazduno i parno nepropusna

  folija sa PE - membranom

  DELTA- LUXX /DELTA- FOL WS 40

  Dvoslojni PP - geotekstil sa

  paronepropusnom

  PE - membranom

  Vazduna i parna brana za sve

  kose krovove

  Normalno zapaljivo B2.

  cca 140/110 N/5 cm

  cca 2 m/40 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 140 g/m2

  cca 10,5 kg

  50 m

  1,5 m

  DELTA- MULTI-BAND

  DELTA- TIXX

  DELTA- KOM-BAND

  Kod formiranja fasade sa otvore-

  nim fugama

  DELTA- FASSADE

  Specijalni geotekstil od polie-

  stera, visokootporan na kidanje,

  presvuen vodonepropusnom

  vetakom membranom

  Formiranje fasada sa otvorenim

  fugama na drvenim i metalnim

  podkonstrukcijama.

  Normalno zapaljivo B2.

  cca 250 N/5 cm

  Neproopusno za vodu

  (E-DIN EN 13111)

  cca 0,02 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 200 g/m2

  cca 15 kg

  50 m

  1,5 m

  DELTA- THAN

  Za provetrene i neprovetrene

  kose krovove sa limenim

  krovnim pokrivaem.

  DELTA- TRELA

  Robusna difuziono otvorena

  nosea folija sa kairanom

  prostornom vornovatom

  strukturom

  Elastina i strukturna folija sa

  difuzionim otvorima za sve kose

  krovove pokrivene limom.

  Normalno zapaljivo B2.

  Neproopusno za vodu

  (E-DIN EN 13111)

  cca 0,02 m

  Postojano na

  - 40C do +80C

  cca 380 g/m2

  cca 11,5 kg

  30 m

  1,5 m

  DELTA- FOXX Pren

  DELTA- ekser sa gumom za

  dihtovanje

  DELTA- THAN

 • n 24

  DELTA- program lepljenja.

  Univerzalna lepljiva traka sa

  najveom silom lepljenja i

  praktinom ivicom za cepanje.

  Visoko otporna na starenje.

  Preporuka za primenu

  n Za sve DELTA-folije unutra ispolja.

  n Za lepljenje preklopa,proboja i popravku naprslina.

  DELTA-MULTI-BAND

  DELTA-POLY-BAND DELTA- TIXX

  DELTA-KOM-BAND

  Obrada od -5 C

  (preporuuje

  se temperirano

  skladitenje)

  Dimenzije irina: 60 mm

  Duina: 25 m

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  Obrada od +5 C

  Dimenzije irina: 100 mm

  Duina: 100 m

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  Obrada od +5 C

  Izdanost cca 7 dunih

  metara po tubi

  Teina pune 310 ml

  tube

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  Aluminijumom prevuena

  lepljiva traka, visoko otporna na

  starenje. Visoka mo lepljenja.

  Preporuka za primenu

  n Lepljenje vazdune i parnebrane DELTA- REFLEX u

  podruju preklopa.

  Tuba sa lepkom za postavljanje

  parnih brana bez pritisne letve.

  Spreava proputanje vazduha.

  Za unutranju upotrebu.

  Preporuka za primenu

  n Za sve DELTA - vazdune iparne brane.

  Obrada od +5 C

  Dimenzije irina: 15 mm

  Duina: 8 m

  Debljina: 4/17 mm

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  Zaptivna traka natopljena

  akrilatom od meke penaste

  mase za upotrebu sa pritisnom

  letvom.

  Preporuka za primenu

  n Za spojeve DELTA - vazdunih iparnih brana sa zavrenim

  zidovima. Koristi se u

  kombinaciji sa pritisnim

  letvama, prema DIN V 4108,

  deo 7.

  n Zaptivanje fuga DELTA -vazdunih i parnih brana na

  graevinskim elementima.

  VR

  HU

  NS

  KI

  -K

  VA

  LI

  TE

  T

 • Obrada Vreme ovra-

  vanja: 30 Min. od +5 C

  Izdanost cca 7 dunih

  metara po tubi

  Teina pune 310 ml

  tube

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  Obrada od +5 C

  (preporuuje

  se temperirano

  skladitenje)

  Dimenzije irina: 100 mm

  Duina: 10 m

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  Obrada -5 C do +35 C

  Teina pune 850 ml

  boce

  Izdanost cca 50 dunih

  metara po boci

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  25 n

  DELTA-FOXX Pren

  DELTA-FLEXX-BAND

  DELTA- DIHTUNG TRAKAISPOD KONTRALETVE DELTA-THAN

  Viskozan specijalni lepak sa

  visokom otpornou na

  starenje.

  Preporuka za primenu

  n Lepljenje DELTA- FOXX upodruju preklopa i kod

  detalja

  n primene DELTA- FLEXX-BAND

  Obrada od - 5 C

  Dimenzije irina: 50 mm

  Duina: 20 m

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  Rastegljiva lepljiva traka od

  bitumena i kauuka na

  visokootpornom specijalnom

  vlaknastom materijalu.

  Preporuka za primenu

  n Rastegljiva traka za zaptivanje ispajanje sa spoljne i unutranje

  strane. Primena kod detalja.

  n Za zavretak folija kod krovnihprozora, cevi za ventilaciju i

  kablova.

  n Razvui po potrebi. Kodzavretka parnih brana fiksirati

  ekserima na podlogu i prilepiti,

  materijal prethodno navlaiti.

  Impregnirana zaptivna traka od

  penastog materijala.

  Jednostrano samolepiva traka.

  Preporuka za primenu

  n Postavlja se ispod kontraletvikoje se ekserima privruju za

  poatosanu podlogu ili rogove.

  n Posebno pogodno kodneravnih podloga.

  Trajno elastini lepak od

  specijalnog kauuka u tubi.

  Za spoljnu upotrebu.

  Preporuka za primenu

  n Lepljenje i povezivanjeDELTA- folija.

  n Vea sigurnost na spojevima.

 • Obrada + 5 C do +35 C

  Dimenzije irina:

  50/75/100/

  150/300 mm

  Duina: 10 m

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  n 26

  DELTA- Program lepljenja i dodaci

  Zaptivna traka od mase

  kauuka i bitumena sa

  aluminijumskim odnosno

  olovnim pokrivnim slojem u

  boji.

  Preporuka za primenu

  n Popravke na postojeimzaptivnim limovima, naprimer

  olucima za kiu,

  n popravka malih naprslina nasvim DELTA - folijama.

  n Porozne podloge saosnovnim premazom

  (DELTA - THENE osnovni

  premaz) prethodno obraditi i

  ostaviti da se potpuno osue.

  Obrada od +5 C

  Dimenzije irina: 100 mm

  Duina: 100 m

  Postojanost na - 40C do +80C

  temperaturi

  Ojaana obostrano lepljiva

  traka od butilkauuka, otporna

  na vremenske nepilike.

  Preporuka za primenu

  n Trajno slepljivanje preklopa nafolijama.

  n Postavljanje zakrpa za folije.n Obostrano lepljenje DELTA -

  vazdunih i parnih brana u

  podrujima preklopa.

  Dopuna ojaane trake.

  Preporuka za primenu

  n Za povezivanje prozorskogokvira svakog ROTO - i VELUX-

  krovnog prozora u stanovima.

  n Jednostavno povezivanje sapriloenom lepljivom trakom

  (3 po prozorskom uglu) ili sa

  DELTA - THAN.

  Traka za slemena i grbine.

  Aluminijumska traka na kraje-

  vima, koja pokazuje visoku

  mogunost istezanja i sredini

  deo od tkanine visoko otporne

  na kidanje.

  Popreni ventilacioni otvor je

  prema DIN 4108, deo 3.

  Na proizvodu postoje oznake

  radi lake montae.

  Duina rolne: 5 m

  Preporuka za primenu

  n Za pokrivanje sa bibercrepom.

  n Za standardne krovnepokrivae i za debele

  profilisane krovne pokrivae.

  n Za visoko profilisane krovnepokrivae.

  VR

  HU

  NS

  KI

  -K

  VA

  LI

  TE

  T

  DELTA- BANDDELTA-BUTYL-BAND

  DELTA- OJAANJEUGLOVA KROVNIH PROZORA

  DELTA-VENT-ROLL

 • 27 n

  ta i gde treba lepiti?

  l naa preporuka alternativnop za detaljen pogodno samo za popravku bez preporuke

  * gruntiranje sa DELTA- FOXX Pren

  DELTA- Trake

  DELTA-

  MULTI-

  BAND

  DELTA-

  POLY-

  BAND

  DELTA-

  KOM-

  BAND

  DELTA-

  TIXX

  DELTA-

  FOXX

  Pren

  DELTA-

  NAGEL-

  DICH-

  TUNGS-

  BAND

  DELTA-

  FLEXX-

  BAND

  DELTA-

  THAN

  DELTA-

  BAND

  DELTA-

  BUTYL-

  BAND

  DELTA- MAXX PLUS l p l p n

  DELTA- MAXX l p l p n

  DELTA- VENT N l p l l

  DELTA- FOXX l l p* l l n

  DELTA- VENT S l l p l l n

  DELTA- FOL PVE l

  DELTA- FOL SPF l p l n l

  DRAGOFOL l l l

  DELTA- FOL PVG l l p l l n l

  DELTA- REFLEX l l l p

  DELTA- LUXX/FOL WS 40 l l l p

  DELTA- DAWI GP l l l p

  DELTA- TRELA l l

  DELTA- FASSADE p l

  DELTA-Lepak

 • DEL

  TA

  je re

  gist

  rova

  n ro

  bni

  zna

  k fir

  me

  Ewa

  ld D

  rke

  n A

  G, H

  erd

  ecke

  .

  Drken GmbH & Co. KG

  Wetterstrae 58

  58313 Herdecke

  Tel.: +49 2330/63-0

  Fax: +49 2330/63-355

  [email protected]

  www.doerken.de

  Drken - prednost iskustva od preko 100 godina.