of 30/30
Sumar: 1. Definiţia educaţiei 2. Finalităţile educaţiei Ideal educaţional Scop educaţional Obiectiv educaţional Derivarea obiectivelor educaţionale 3. Taxonomii ale obiectivelor educaţionale Din perspectivă curriculară După gradul de generalitate În funcţie de domeniul activităţii psihice implicate în învăţare. 4. Taxonomia domeniului cognitive 5. Taxonomia domeniului afectiv 6. Taxonomia domeniului psihomotor 7. Consideraţii finale 3

obiective educationale

  • View
    4.090

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of obiective educationale

SUMAR:1. Defini ia educa iei 2. Finalit ile educa iei Ideal educa ional Scop educa ional Obiectiv educa ional Derivarea obiectivelor educa ionale 3. Taxonomii ale obiectivelor educa ionale Din perspectiv curricular Dup gradul de generalitate n func ie de domeniul activit ii psihice

implicate n nv are.

4. Taxonomia domeniului cognitive 5. Taxonomia domeniului afectiv 6. Taxonomia domeniului psihomotor 7. Considera ii finale

3

Taxonomia obiectivelor

Educa ia este o activitate social complex care se realizeaz printr-un lannesfr it de ac iuni exercitate n mod con tient, sistematic, organizat, n cadrul c reia n fiecare moment un subiect, individual sau colectiv, ac ioneaz activ asupra unui obiect, i de individual sau colectiv, n vederea transform rii acestuia din urm ntr-o personalitate i creatoare, corespunz toare att condi iilor istorico-sociale prezente perspectiv , ct i poten ialului s u biopsihic individual.

4

A educa nseamn a conduce pe om spre stadiul de persoan format . n fapt, educa ia reprezint un sistem de ac iuni exercitate n mod con tient i sistematic asupra unor persoane n vederea transform rii acestora potrivit unor finalit i care, la rndul lor, exprim orient rile asumate la nivel de politic a educa iei n vederea dezvolt rii personalit ii umane conform valorilor instituite n societate. n acest mod se justific caracterul tehnologic i axiologic al educa iei. n func ie de gradul de generalitate, finalit ile educa iei se exprim prin idealul, scopurile i obiectivele educa ionale.

5

Idealul educa ional reprezint modelul sau tipul de personalitate solicitat decondi iile sociale ale unei etape istorice i pe care educa ia este chemat formeze n procesul desf 1. Social ur rii ei. Idealul educa ional are trei dimensiuni: fiec rei ornduiri sociale i corespunde un tip de ideal educa ional; 2. Psihologic profilul de personalitate pe care societatea l solicit de la majoritatea membrilor ei; 3. Pedagogic parametrii ac iunii educa ionale implica i n realizarea practic a idealului educa ional. s -l

Scopurile educa ionale sunt multiple, aflate n constela ii sau re ele iconcretizeaz con inutul idealului la diferite niveluri ale activit ii educative. Le reg sim la nivelul diferitelor tipuri de educa ie (educa ie intelectual , moral , estetic , fizic , religioasa etc), diferitelor nivele i profiluri de nv coli. Exemple: y y y Formarea culturii generale la tn ra genera ie; Asimilarea tehnicilor de munc intelectual ; Preg tirea pentru profesie etc. mnt sau tipuri de

Obiectivele educa ionale sunt finalit ile care concretizeazscopurile educa ionale, la nivelul diferitelor discipline de nv diferitelor forme de activit i instructiv-educative.

idealul

i

mnt sau al

Obiectivele opera ionale sunt enun uri cu character finalist prin care se inten ioneaz provocarea unei schimb ri n personalitatea elevului, ca urmare a implic rii sale n activitatea de predare i nv are.

6

IERARHIA FINALIT Finalit ile educa iei Idealul educa ional

ILOR EDUCA IEI Nivelul la care se refer

Con inutul finalit iiExprim cerin ele i aspira iile unei societ i ntroanumit etap istoric , sub forma modelului de personalitate dezirabil Reprezint anticiparea mental i finalitatea ac iunii de formare a omului. Sunt multiple, diverse i se realizeaz prin intermediul obiectivelor Sunt enun uri cu caracter anticipativ, care descriu o inten ie pedagogic , un rezultat a teptat la finalul procesului de instruire, concretizat ntr-o schimbare la nivelul personalit ii elevilor, studen ilor

Sistemul educativ n ansamblul s u

Scopurile educa iei

Politica i planificarea educa iei

Obiectivele educa ionale

-Niveluri de colarizare -Tipuri i profile de preg tire colar i profesional -Laturi ale educa iei -Discipline de nv mnt -Lec ii i secven e de lec ii (obiective opera ionale)

n limbaj pedagogic, termenii de ideal, scop i obiectiv desemneaz grade diferite de generalitate a inten ionalit ilor educa ionale, care deriv unele din altele.

7

8

n elegerea deriv rii obiectivelor pedagogice are att utilitate teoretic , ct mai ales practic , deoarece n activitatea colar curent idealul educa ional se concretizeaz prin intermediul scopurilor i obiectivelor urm rite. Astfel, scopurile detaliaz con inutul idealului desemnnd evolu ii i schimb ri de anvergur ale personalit ii elevilor, din punct de vedere cognitiv, afectiv i comportamental2. De exemplu, ca finalit i de medie generalitate, scopurile educa iei economice vizeaz asimilarea unui bagaj de cuno tin e specifice disciplinelor economice predate la un anumit nivel de studiu (concept economice fundamentale i specifice economiei reale), maturizarea unor atitudini cognitive (exemplu: analiza logic a unor probleme cu care se vor confrunta n calitate de lucr tori, consumatori sau cet eni; formarea unui mod de gndire economic; sesizarea impactului economiei asupra existen ei cotidiene .a.), modelarea aptitudinilor i deprinderilor de munc i via (deprinderea de a identifica dificult i economice, alternative, beneficii i costuri; deprinderea de a argumenta i de a compara beneficiile cu costurile; deprinderea de a depista i analiza cauzele diferitelor ac iuni economice, precum i deprinderea de a estima consecin ele modific rii unei situa ii economice pentru via a individului/a comunit ii locale/ a societ ii etc.), formarea de conduite bazate pe valori morale etc. Prin stabilirea scopurilor educa ionale, de fapt se anticipeaz rezultatele pe care dorim s le ob inem ca urmare a derul rii mai multor secven e educa ionale, ntr-un interval mai lung de timp. Studiul disciplinelor economice, spre exemplu, are drept scop abilitarea elevului cu setul de aptitudini i capacit i intelectuale, priceperi i deprinderi, cuno tin e care s -i faciliteze integrarea activ n via a social . Prin derivare, scopurile se transpun n obiective, care reprezint ipostaza cea mai concret a finalit ilor; ele circumscriu tipurile de schimb ri de comportament al elevului, preconizate a se realiza i sesiza pe parcursul sau la sfr itul activit ilor de predare nv are. Obiectivele educa ionale sunt relativ numeroase, dup cum reiese i din schema de mai sus, ceea ce a determinat numeroase ncerc ri de a le clasifica i explica criteriile de clasificare fiind diverse (grad de generalitate, domeniu de referin , int vizat , nivel de proiec ie etc). Obiectivele reprezint ra iunea de a exista a procesului instructiv-educativ ntruct precizeaz direc ia n care el se va ndrepta, pentru a satisface cerin ele de formare. Totodat , au rol primordial n organizarea ra ional9

i func ionarea procesului, cu

consecin e asupra celorlalte componente ale sale: con inuturi selectate, strategii de predare, procedee de evaluare etc.

Taxonomii ale obiectivelor educa ionaleI.Din perspectiv curricular se pot distinge: Obiectivele cadru capacit i i atitudini specific unei discipline de nv y mnt, realizate de-a lungul mai multor ani de studiu. Exemplu: dezvoltarea capacit ilor de a recepta i de a produce texte scrise i orale de diverse tipuri, este un obiectiv-cadru la Limba i literatura romn . Obiectivele de referin specific rezultatele a teptate ale nv rii pe fiecare an de studio i urm resc progresul n achizi ia de capacit i i cuno tin e de la un an de studiu la altul. y Exemplu: la sfr itul clasei a VII-a elevul va fi capabil s exprime oral sau n scris reac iile proprii la receptarea textelor literare

II. Dup gradul de generalitate, obiectivele educa ionale pot fi ierarhizate pe trei niveluri: Obiective generale ale sistemului de nv mnt care indic domeniile i tipurile de schimb ri preconizate a fi produse. Se identific cu scopurile educa iei i prezint urm toarele particularit i (dup R. Dottrens): - orienteaz ntreaga activitate didactic , pe toat perioada colarit ii, fiind nominalizate n preambulul planurilor de nv macrosistem); - au caracter global i abstract; - vizeaz anumite laturi ale personalit ii (ndeosebi componenta intelectual , afectiv atitudinal i ac ional ). Obiective specifice / de generalitate medie care realizeaz o10

mnt; sunt obiective de dezvoltare (de

explicare a obiectivelor generale n termeni specifici i sunt caracterisitice ndeosebi diferitelor discipline colare, fiind asociate cu con inutul acestora, dar i tipului de coal sau profilul de formare. Ele au dou componente: prima indic domeniul de con inut (informa ii, reguli etc.), iar cealalt modul de abordare a con inutului de c tre elev/student/cursant (procesele psihice). - sunt finalit i stabilite nu numai n func ie de treapta de colarizare, ci i prin raportare la particularit ile de vrst ale elevilor. Vizeaz realizarea unor schimb ri n comportamentul cognitiv, afectiv i ac ional al elevului, eviden iind sensul n care va fi valorificat con inutul informa ional specific diferitelor obiecte de nv liceal, este explicarea unor fapte, fenomene, procese specifice domeniului tiin elor sociale prin intermediul modelelor teoretice): Obiective opera ionale sunt obiective concrete, viznd sarcini precise care sunt realizabile ntr-un interval de timp relative scurt (lec ie, secven de lec ie). Ele indic rezultatele observabile i imediate ale instruirii. Pornind de la obiectivele generale, specifice unei anumite discipline, se pot stabili cu ajutorul procedurilor de opera ionalizare obiectivele concrete, imediat observabile i m surabile, pentru fiecare lec ie care se pred elevilor. Opera ionalizarea obiectivelor reprezint o transpunere a obiectivelor generale n obiective concrete, precizndu-se comportamentele cognitive, afective i psihomotorii ce urmeaz a fi dobndite n cadrul unei activit i didactice, ca semn c nv area dorit a avut loc. Obiectivul opera ional este acel obiectiv definit n mod concret i relativ precis, care pe plan educativ declan eaz acele ac iuni a c ror nf ptuire duce la progres n cunoa tere, la dezvoltarea deprinderilor i aptitudinilor, deci la dezvoltarea cognitiv n general, precum i la dezvoltarea afectiv-emo ional personalit ii elevului4. i caracterial-ac ional a mnt (exemplu: un mntul obiectiv de medie generalitate vizat de disciplina Economie, predat n nv

III. O alt clasificare a obiectivelor, frecvent folosit n proiectarea activit ii didactice, este cea realizat n func ie de domeniul activit ii psihice implicate n nv are.Au fost delimitate trei categorii de obiective: Obiective cognitive care vizeaz asimilarea de cuno tin e, formarea11

de deprinderi i capacit i intelectuale; Obiective afective - care au n vedere formarea sentimentelor, atitudinilor, convingerilor; Obiective psihomotorii care vizeaz formarea unor deprinderi motorii, a unor abilit i manuale. n spa iul celor trei domenii de clasificare se afirm dou tendin e: formularea obiectivelor n termeni comportamentali; elaborarea de modele taxonomice de organizare a obiectivelor. Enun area rezultatelor a teptate ale instruirii sub forma unor ac iuni, opera ii, produse constatabile, adic specificarea a ceea ce ar fi capabili s fac elevii la ncheierea unui proces de predarenv are, exprim esen a definirii comportamentale a obiectivelor. S-au elaborat modele de clasificare a obiectivelor pentru cele trei mari domenii: cognitiv, afectiv i psihomotor. Cele mai cunoscute taxonomii sunt: pentru domeniul cognitiv: taxonomiile lui Bloom, Guilford, Gagne-Marille, D Hainaut; pentru domeniul afectiv: taxonomiile lui Krathwohl, Landsheere; pentru domeniul psihomotor: taxonomiile lui Simpson, Harrow, Kiblet.

I.Taxonomia domeniului cognitivTaxonomia domeniului cognitiv elaborat de B.S.Bloom ordoneaz ierarhic dou categorii de obiective: cele care vizeaz cunoa terea, indicnd tipurile de cunoa tere de care trebuie s dispun elevul i sunt prin excelen obiective de factur informativ ; cea de-a doua categorie se refer la obiective formative, care au n vedere modurile n care se utilizeaz sau se opereaz cu informa iile dobndite (n elegere, aplicare, analiz , sintez , evaluare).

12

B.S.Bloom propune ordonarea obiectivelor de la simplu la complex, folosind urm toarele categorii: 1. cunoa terea; 2. comprehensiunea; 3. aplicarea; 4. analiza; 5. sinteza; 6. evaluarea. (cf. D. Potolea, 1984, p.123-133).

Taxonomia obiectivelor cognitive (dup B.S. Bloom):Verbe de ac iune a defini, a recunoa te, a distinge, a identifica, a aminti, a men iona

Clasele de comportament 1.Cunoa terea (achizi ie de cunoa tere)

II.Comprehensiunea (n elegerea)

Competen ele -cunoa terea elementelor specifice i izolabile de informa ie, date particulare, de la care se porne te apoi n construirea unor forme complexe i abstracte de cunoa tere; -cunoa terea c ilor i mijloacelor de a trata elementele specifice, adic de a le organiza, studia, aprecia, critica (include metodele de cercetare, standardele de apreciere, structurile de organizare intern ) -cunoa terea elementelor generale i abstrac iilor (legi, principii, teorii specifice domeniului) -tratarea, adic n elegerea pus n eviden prin grija i precizia cu care un mesaj se parafrazeaz sau se red dintr-un limbaj sau form de comunicare n alta (reformulare n termeni proprii) -interpretarea, adic explicarea sau rezumarea unui mesaj, ceea ce implic o redistribuire, o reorganizare sau o nou perspectiv asupra13

a transforma, a ilustra, a interpreta, a explica, a demonstra, a reorganiza, a extinde, a extrapola, a estima, a determina

III.Aplicarea (prin utilizarea teoriei nv rii)

lui (inclusiv cunoa terea unei experien e, situa ii etc.) extrapolarea, adic eviden ierea direc iilor sau a tendin elor dincolo de datele existente, pentru a determina implica ii, efecte etc. -folosirea abstrac iilor n situa ii particulare i concrete (utilizarea no iunilor, formulelor, regulilor, teoriilor deja nv ate pentru a rezolva noi situa ii)

IV.Analiza (gndire logic deductiv )

V.Sinteza (activitate creativ )

VI.Evaluarea (formularea opiniilor proprii)

-folosirea abstrac iilor n situa ii particulare i concrete (utilizarea no iunilor, formulelor, regulilor, teoriilor deja nv ate pentru a rezolva noi situa ii) -identificarea elementelor incluse a distinge, ntr-un mesaj (sesizarea a identifica, premiselor) a recunoa te, -stabilirea leg turilor i interac iunilor a analiza, elementelor i p r ilor a compara, mesajului (identificarea de raporturi a deduce, logice, cauzale) a detecta -identificarea principiilor de organizare i structurare a mesajului (surprinderea legilor i structurilor care dau concrete e unei abstrac ii) -producerea unui mesaj prin care se a scrie, ncearc transmiterea ideilor, a relata, impresiilor, experien elor a produce, -elaborarea unui plan de ac iune sau a deriva, set de informa ii care s a planifica, corespund sarcinii ce i revine a propune, elevului a formula, -derivarea unui set de rela ii a sintetiza abstracte, pentru a clarifica sau explica date specifice sau fenomene ori pentru deducerea de afirma ii i rela ii pornind de la propozi ii de baz -aprecierea critic asupra valorii a judeca, materialului n raport cu criterii a argumenta, interne (precizie logic , coeren , a valida,14

consisten etc.) aprecierea critic asupra valorii materialului n raport cu criterii externe (eficien , model etc.)

a decide, a compara, a standardiza

15

16

II. Taxonomia domeniului afectiv (atitudinal)Taxonomia domeniului afectiv elaborat de D. Krathwohl adopt drept criteriu de clasificare interiorizarea. D. Krathwohl distinge cinci clase de obiective care descriu un continuu afectiv, marcnd etape posibile n asimilarea i practicarea unor valori, norme etc. (conform Landsheere, 1979, pag.125-128): a) receptarea (prezen a); b) reac ia (elevul le caut , simte satisfac ie n raport cu ele); c) valorizarea (elevul le pre uie te, le prefer ); d) organizarea (elevul le conceptualizeaz , le sedimenteaz ); e) caracterizarea (l definesc pe elev, i exprim personalitatea).

Taxonomia obiectivelor afective (dup Krathwohl, Bloom, Hastings, Madaus)

Clasele de comportament I.Receptarea (participarea)

Competen ele-con tientizarea; n situa ii adecvate elevul s fie con tient de ceva, s in seama de o situa ie, un fenomen, o stare de lucruri etc. -dispozi ia de receptare; elevul nu caut s evite, ci dore te s ia cuno tin de ceva, sa-i acorde aten ie -aten ie dirijat sau preferen ial , orientat spre perceptarea i selectarea stimulilor care intereseaz -asentimentul de a reac iona la o sugestie, la o cerin -dorin a de a r spunde, de a participa -satisfac ia de a r spunde17

Verbe de exprimarea accepta, a acumula, a combina, a diferen ia, a separa, a izola, a diviza, a alege, a r spunde, a asculta, a controla

II.Reac ia (r spunsul, satisfac ia)

a se conforma, a asuma, a aproba, a discuta, a practica, a oferi,

i reac ia emo ional ce o nso e te (pl cere, savoare, bucurie)

III.Aprecierea (valorizarea, preferin a, pre uirea)

IV.Organizarea (conceptualizarea i sedimentarea)

V.Caracterizarea prin apreciere (valoric )

a aplauda, a aclama, a- i petrece timpul liber ntro acticvitate -acceptarea unei valori a renun a, atribuite unui obiect, a specifica, fenomen, a- i spori competen a comportament etc prin, -preferin a pentru o valoare, a ncuraja, care nu este doar a argumenta, acceptat , ci dorit i a dezbate, c utat deoarece individul a protesta, i identific a nega comportamentul cu ea -conceptualizarea unei a discuta, aprecieri (valori), care a abstrage, permite a compara, elevului s raporteze o a teoretiza o tem , apreciere la cele pe care el a organiza, i le-a format sau sunt n a defini, curs de formare a formula, -organizarea sistemului de a armoniza aprecieri (valori), acestea fiind ordonate, sintetizate cu scopul de a ob ine o nou apreciere sau un complex de evalu ri de ordin superior, ceea ce ajut la formarea unei concep ii -ordonarea generalit ii, a revizui, care confer o consisten a schimba, intern a completa, sistemului de atitudini i a fi apreciat, aprecieri (exprim a aprecia personalitatea elevului) valoric o activitate sau o -caracterizarea ac iune, (autocaracterizarea) a dirija, global ; la acest nivel se a evita, reg s sc obiective care se a- i asuma, refer la propriul punct de a colabora vedere asupra lumii

18

III.Taxonomia domeniului psihomotor (ac ional)Taxonomia lui Simpson pentru domeniul psihomotor utilizeaz ca principiu ierarhic de ordonare gradul de st pnire a unei deprinderi necesare pentru a ndeplini o activitate motorize (nemijlocit practic ). Aceast taxonomie comport dar ultimile dou au fost dezvoltate de autor. Acestea sunt: a) percep ia este mai mult un act preparator pentru o deprindere motorie; se bazeaz pe stimularea i descifrarea senzorial i stimularea nsu irii ei; b) dispozi ia ofer starea de preg tire pentru a putea efectua un act motor; c) reac ia dirijat are n vedere comportamentele din care se constituie o deprindere; d) automatismul exprim deprinderea psihomotric finalizat ; e) reac ie complex indic o structur psihomotorie complex manifestat cu u urin i eficacitate; f) adaptarea modificarea voluntar a mi c rilor; g) crea ia crearea unor noi sisteme de mi c ri. Obiectivele ac ionale sus in dezvoltarea abilit ilor intelectuale (investiga ie, calcul, aplicare, studiu independent), a competen elor de comunicare, a capacit ii de decizie i responsabilitate. Indiferent de modelul taxonomic pentru care profesorul opteaz , important este ca el s con tientizeze existen a mai multor clase de obiective, diferite ca structur i s promoveze o varietate de obiective. Ast zi taxonomiile mnt. obiectivelor educa ionale sunt gndite ca scheme elastice care se acomodeaz la structura particular a obiectelor de nv componente inseparabile: una de con inut alta ac ional sau operatorie. Important de re inut este i faptul c un obiectiv este dimensionat prin dou apte niveluri,

19

De asemenea, unul i acela i con inut poate fi convertit n diferite tipuri de obiective, care dup Franz E. Williams se integreaz n modul specificat n schema de mai jos20

21

Considera ii finale

Obiectivele educa ionale reprezint educa iei, f r educatoare, nv

forma cea mai concret

a finalit ilor

de care idealul ar fi imposibil de atins. Ele sunt stabilite de c tre tor sau profesor la nceputul proiect rii didactice, avnd rol de a oper m cu

ghida activitatea / lec ia n ntregime. n niciun domeniu de activitate nu putem ob ine performan e dect dac concepte concrete, care se pot pune n practic Pedagogia nu face excep ie din rndul acestor i care ajung la un rezultat vizibil. tiin e, obiectivele fiind considerate

mijlocitorul principal ntre general i particular. Ele au grade diferite de cuprindere, unele sunt concrete, altele abstracte, dar care pot genera la rndul lor mai multe obiective cu un nivel de cuprindere mai sc zut, ns importan a lor este dat de puterea acestora de a putea fi puse n practic i de a ajunge prin intermediul acestora la rezultatele dorite.

Ce ar fi dac nu ar fi obiectivele? Orict de greu ne-ar fi s ne imagin m nv mntul f r obiective educa ionale, am putea spune c lipsa acestora ar produce haosul n cadrul ntregului sistem. Nu s-ar ti ce se urm re te nici ca formarea omului ca personalitate (idealul educa ional), nici ca finalitate imediat , care conduce c tre conturarea ntregului (obiective educa ionale). Dac majoritatea oamenilor consider c succesul deplin este atins cu ajutorul pa ilor mici i siguri, acest lucru este valabil i aici; obiectivele opera ionale, care au sarcina de a se ocupa de o mic parte a activit ii didactice i de a asigura un minim de cuno tin e dintr-o mic parte a unei discipline (informa ii asimilate in cadrul unei n componen a scopului educa ional, care se refer la secven e dintr-o lec ie) intr

cuno tin ele, capacit ile, deprinderile dobndite pe parcursul ntregii lec ii, acestea fiind incluse la rndul lor n cadrul idealului vizat de o societate prezent , dar i de perspectiv . A adar aceast incluziune care merge de la particular la general, de la concret la abstract, ar fi imposibil de realizat f r existen a obiectivelor educa ionale.

22

Bibliografie:

Albulescu, I., Albulescu, M., Predarea i nv area disciplinelor socioumane, Editura Polirom, Ia i, 2000; Dru , M.E., Grumberg, E., Didactica disciplinelor economice portofoliul seminariilor, Editura ASE, Bucure ti, 2003; Ionescu M., Radu I. Didactica modern, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995; Istrate, E., Jinga, I., Manual de pedagogie, Editura ALL, Bucure ti, 2001; Istrate, E., Metodica pred rii specialit ii, Editura Academiei, Bucure ti, 2001;

23