of 21 /21
Marius Bazgan Universitatea Transilvania din Brașov PROGRAM DE PREGĂRIRE A CADRELOR DIDACTICE

Operationalizarea obiectivelor educationale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pedagogie

Citation preview

Page 1: Operationalizarea obiectivelor educationale

Marius BazganUniversitatea Transilvania din Brașov

PROGRAM DE PREGĂRIRE A CADRELOR DIDACTICE

Page 2: Operationalizarea obiectivelor educationale

CUPRINS

1. Finalitățile educație1.1. Idealul educațional1.2. Scopurile educației1.3. Obiectivele educaționale1.4. Relația ideal-scopuri-obiective

2. Operaționalizarea obiectivelor educaționale2.1. Definire2.2. Clasificarea obiectivelor operaționale2.3. Condițiile elaborării obiectivelor operaționale2.4. Pașii operaționalizării obiectivelor2.5. Exemple de obiective

Page 3: Operationalizarea obiectivelor educationale

1. FINALITĂȚILE EDUCAȚIEI

Din perspectivă educaţională educaţia are un caracter finalist. Ea este produsul acţiunilor oamenilor, deci poate fi explicată numai prin prisma intenţiilor urmărite şi a rezultatelor obţinute.

Prin finalităţi înțelegem intenţiile procesului instructiv-educativ, achiziţiile la care urmează să ajungă elevii, schimbările care urmează să se producă în conştiinţa şi comportamentul elevilor.

Finalităţile acţiunii educaţionale îmbracă forma:

1.1.1. idealului educaţional1.1.2. scopurilor educaţionale1.1.2. obiectivelor educaţionale

Page 4: Operationalizarea obiectivelor educationale

1.1. IDEALUL EDUCAȚIONAL

Idealul educaţional defineşte modelul de personalitate dorit de societate pe termen mediu şi lung și reprezintă finalitatea cu cel mai mare grad de generalitate. Idealul educațional exprimă orientările strategice ale unui sistem educativ într-o anumită perioadă istorică.

Idealul şcolii româneşti apare explicitat în Legea Educației în felul următor:

Art. 3. „Idealul educațional al școlii românesti constă în dezvoltarea liberă, integrala și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spirituluiantreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.”

(Monitorul Oficial, 2011)

Page 5: Operationalizarea obiectivelor educationale

1.2. SCOPURILE EDUCAȚIEI

Scopurile educaţiei reprezintă anticiparea pe plan mintal a rezultatelor ce urmează a fi dobândite. Ele acoperă o zonă mai largă de fenomene, motiv pentru care au un caracter general şi preconizează angajarea unui lanţ de acţiuni educaţionale. Scopurile apar și ele formulate în Legea Educației.

Art. 4Educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:

a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționareași dezvoltarea unei economii durabile;d) …

(Monitorul Oficial - 10 ianuarie 2011)

Page 6: Operationalizarea obiectivelor educationale

1.3. OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE

Obiectivul educaţional este o reflectare anticipată a rezultatului învăţării ce se produce în cadrul unei secvenţe educaţionale şi se referă la achiziţii specifice, concrete, observabile şi controlabile după un timp relativ mediu sau scurt.

Obiectivele educaţionale se deduc din scopurile educaţiei. Ele poartă, de asemenea şi amprenta idealului educațional.

Obiectivele educaționale apar formulate explicit în programele disciplinelor de studiu.

Obiectivele educaționale sunt și ele de mai multe tipuri:-obiective cadru – sunt formulate pentru un ciclu de învățământ;-obiective specifice – sunt formulate la nivelul unei discipline de studiu;-obiective operaționale – sunt formulate de nivelul unei lecții concrete.

Page 7: Operationalizarea obiectivelor educationale

1.4. RELAȚIA IDEAL-SCOPURI-OBIECTIVE

Idealul determină scopurile şi obiectivele educaționale, acestea din urmă concretizează prescripţiile generale ale idealului. Idealul vizează finalitatea acţiunii educaţionale în ansamblul său în timp ce scopurile şi obiectivele orientează desfăşurarea unor acţiuni educaţionale concrete. Între ideal, scopuri şi obiective există o strânsă interdependenţă.

Aplicație: Reprezentați grafic relația de interdependență dintre finalitățile educației

Page 8: Operationalizarea obiectivelor educationale

Definiție; Clasificarea obiectivelor operaţionale; Condițiile operaționalizării obiectivelor Etapele / operaţionalizării obiectivelor; Taxonomia domeniului cognitiv (după

Bloom); Taxonomia domeniului afectiv (după Krathwohl); Taxonomia domeniului psihomotor (după Simson).

2. OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAȚIONALE

Page 9: Operationalizarea obiectivelor educationale

Obiectivele operaţionale descriu cât mai concret posibil ce va şti şi ce va fi capabil să facă elevul la sfârşitul unei activităţi de instruire. Anticipează o schimbare comportamentală observabilă şi măsurabilă. Se realizează de către un singur cadru didactic, pe parcursul unei activităţi didactice determinate / lecție.

DEFINIȚIE

Page 10: Operationalizarea obiectivelor educationale

După domeniul activităţii psihice implicate în învăţare obiectivele operaţionale se împart în obiective:

cognitive afectiv-atitudinale psihomotorii

CLASIFICAREA OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE

Page 11: Operationalizarea obiectivelor educationale

1. obiectivul vizează activitatea elevilor şi nu a profesorului;2. obiectivul trebuie să fie realizabil, să corespundă particularităţilor de vârstă și experienţei anterioare a elevilor;3. obiectivul descrie comportamente observabile şi nu acţiuni sau procese psihice interne;4. obiectivul desemnează un rezultat imediat al instruirii şi nu unul de perspectivă, neidentificat în timp şi spaţiu;5. exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune";6. fiecare obiectiv va viza o operaţie singulară şi nu un comportament compozit;7. obiectivele trebuie să fie unice și congruente logic.

CONDIȚIILE ELABORĂRII OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE

Page 12: Operationalizarea obiectivelor educationale

Tehnica modernă de operaţionalizare a obiectivelor cuprinde 5 paşi sau condiţii (Gilbert DeLandsheere):

1. cine va produce comportamentul dorit?2. ce comportament observabil va dovedi că obiectivul este atins?3. care va fi produsul acestui comportament (performanţa)?4. în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul?5. care sunt criteriile în baza cărora comportamentul este considerat satisfăcător?

ETAPELE / PAŞII OPERAŢIONALIZĂRII OBIECTIVELOR

Page 13: Operationalizarea obiectivelor educationale

Obiective cognitive:

Pe parcursul activităţii, elevii clasei a II-a B, la disciplina „Matematică” cu subiectul „Numere naturale de la 1 la 100” vor fi capabili/1 să rezolve/2 corect exerciții cu trecere peste ordin/3 respectând indicațiile metodologice ale învățătorului./4 Se admite o greşeală din trei exerciții efectuate./5

Pe parcursul activităţii, copiii grupei mijlocii ai Grădiniței cu program prelungit Prichindelul, cu subtema „Fructe de toamnă” vor fi capabili/1 să recunoască/2 corect fructele de toamnă/3 prezentate într-un coș cu fructe și legume./4 Se admit două greșeli din cinci încercări./5

Page 14: Operationalizarea obiectivelor educationale

Obiective afectiv-atitudinale:

Pe parcursul activităţii, elevii clasei a II-a B, la disciplina „Matematică” cu subiectul „Numere naturale de la 1 la 100” vor fi capabili/1 să colaboreze/2 în echipe de maxim patru elevi/3 în vederea ordonării corespunzătoare a numerelor naturale până la 100./4 Se admit opinii diferite./5

Pe parcursul activităţii, copiii grupei mijlocii ai Grădiniței cu program prelungit Prichindelul, cu subtema „Fructe de toamnă” vor fi capabili/1 să accepte/2 sugestiile educatoarei/3 privind reprezentarea prin desen a fructelor studiate./4 Se admit opinii diferite./5

Page 15: Operationalizarea obiectivelor educationale

Obiective psihomotorii:

Pe parcursul activităţii, elevii clasei a II-a B, la disciplina „Matematică” cu subiectul „Numere naturale de la 1 la 100” vor fi capabili/1 să reprezinte/2 grafic numere naturale până la 100/3 cu ajutorul riglei și căsuțelor din caietul de matematica./4 Se admite o greşeală din trei exerciții efectuate./5

Pe parcursul activităţii, copiii grupei mijlocii ai Grădiniței cu program prelungit Prichindelul, cu subtema „Fructe de toamnă” vor fi capabili/1 să decupeze/2 corect fructele de toamnă/3 din fișa de lucru pusă la dispoziție./4 Se admite o greșeală din două încercări./5

Page 16: Operationalizarea obiectivelor educationale

Parametri taxonomiciVerbe utilizate în formularea

obiectivelor COGNITIVEI. Cunoştinţe - sunt considerate ca cel mai scăzut nivel de manifestare a comportamentului mental care implică reactualizare şi recunoaştere a unor informaţii. Ele vizează în principal memoria

a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a recunoaşte, a dobândi

II. Înţelegerea - presupune decodificarea semnificaţiilor cuprinse de informaţiile învăţate, implică interpretare informaţiilor

a transforma, a traduce, a exprima cu cuvinte proprii, a ilustra, a pregăti, a citi, a reprezenta, a schimba, a

rescrie, a redefini, a interpreta, a diferenţia, a stabili, a explica, a demonstra, a estima, a induce, a prevedea, a

determina, a extinde, a completa, a stabili

III. Aplicarea - semnifică nivelul la care elevul utilizează informaţia, în forma primită, pentru a rezolva o problemă

a aplica, a generaliza, a alege, a dezvolta, a organiza, a utiliza

IV. Analiza - presupune capacitatea de a descompune informaţia în elementele sale componente cu scopul de a înţelege relaţiile dintre componente şi dintre fiecare componentă şi întreg. Implică separarea elementelor, căutarea relaţiilor, căutarea principiilor de organizare

a detecta, a recunoaşte, a categorisi, a deduce, a clasifica, a contrasta

V. Sinteza - este un nivel superior de manifestare a comportamentului mental care implică posibilitatea de a reuni informaţiile deţinute în prealabil analizate într-o structura nouă cu finalităţi noi.

a povesti, a relata, a produce, a transmite, a crea, a modifica, a documenta, a proiecta, a specifica, a deriva,

a combina, a formula

VI. Evaluarea - este cel mai elaborat nivel de comportament mental. Implică posibilitatea de a gândi logic în raport cu o problemă dată, in sensul de a-i stabili puncte de referinţă

a judeca, a argumenta, a constata, a standardiza, a evalua, a valida

Page 17: Operationalizarea obiectivelor educationale

Parametri taxonomiciVerbe utilizate în formularea

obiectivelor AFECTIV - ATITUDINALE

I. Receptarea - înseamnă a fi conştient de un fapt, eveniment, a-l discrimina şi identifica dintre altele

a separa, a diferenţia, a pune de o parte, a împărţi, a selecta, a accepta, a controla

II. Răspunsul - reprezintă reacţia individului în raport cu un lucru sau un eveniment

a urma, a se supune, a comanda, a aproba, a discuta, a se juca, a aplauda, a aclama

III. Valorizarea - reprezintă interiorizarea unei credinţe, valori, norme

a specifica, a valoriza, a renunţa la ..., a ajuta, a acorda asistenţă, a denunţa, a protesta, a aprecia, a colabora

IV. Organizarea - semnifică angajarea în raport cu un set de valori (asumarea lor).

a discuta, a echilibra, a formula, a revizui, a schimba, a organiza

V. Caracterizarea - implică elaborarea unui set de comportamente corespunzătoare setului valoric elaborat

a evita, a se descurca cu ..., a rezista

Page 18: Operationalizarea obiectivelor educationale

Parametri taxonomiciVerbe utilizate în formularea

obiectivelor PSIHOMOTORII

I. Percepere - actul preparator pentru o deprindere motorie, bazat pe stimulare senzorială.

a percepe mişcarea ..., a discrimina mişcarea ...

II. Dispoziţie - cunoaşterea ordinii operaţiilor, a instrumentelor necesare etc.

a avea dispoziţia fizică ...

III. Reacţie dirijată – exersare a executa ..., a mânui ..., a pipăi..., a coordona ...

IV. Reacţie automatizată - deprinderea finalizată a automatiza ..., a executa automat ..., a deprinde ...

V. Reacţie complexă - aplicarea deprinderilor eficiente, în contexte diferite

a integra mişcarea ..., a adapta mișcarea...

Page 19: Operationalizarea obiectivelor educationale

Aplicație: Clasificaţi obiectivele educaţionale cuprinse în lista de mai jos in funcție de domeniul taxonomic corespunzător:

Pe parcursul activităţii, elevii clasei .............. la disciplina .............. /1 vor fi capabili:

... să alcătuiască propoziţii cu cuvintele date;

... să construiască grafice folosind datele din tabel;

... să scrie rezumatul lecţiei pe baza planului de idei;

... să rezolve problemele cu ajutorul formulelor ;

... să deosebească faptele bune de cele rele;

... să delimiteze propoziţiile subordonate în părţile de propoziţie corespunzătoare;

... să mânuiască aparatura din laborator în realizarea experimentelor;

... să elaboreze o compunere;

... să respecte regulile şcolare; 

... să indice semnificaţia datelor istorice prezentate;

... să comenteze un text filosofic folosind argumentaţia filosofică;

... să precizeze trei modalităţi de combatere a poluării aerului;... să cânte la un instrument muzical cu uşurinţă;

Page 20: Operationalizarea obiectivelor educationale

... să coopereze în activităţile de grup;

... să execute corect exerciţiile pentru influenţarea selectivă a organismului;

... să interpreteze grafice şi hărţi;

... să demonstreze un pas de dans;

... să fie punctuali;

... să descopere funcţionalitatea unei maşini după zgomotul produs;

... să adopte postura corectă a corpului în activităţile statice şi dinamice;

... să manifeste toleranţă fată de partenerul de dialog;

... să execute graficul corespunzător mărimilor fizice studiate;

... să urmeze instrucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene;

Page 21: Operationalizarea obiectivelor educationale