49
©2008 SIVECO Romania. All Rights Reserved. Literatură Catalog AeL eContent

Materiale Educationale AeL

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Materiale Educationale AeL

©2008 SIVECO Romania. All Rights Reserved.

LiteraturăCatalog AeL eContent

Page 2: Materiale Educationale AeL

Ion Creangã. Aminitiri din Copilãrie: La scãldat

1. Creangã zugrãveºte o lume de basm2. Nicã nu respectã rugãmintea mamei ºi fuge la

scãldat3. "Auraº, Pãcuraº..."4. Nicã se bãlãceºte în apã fãrã nici o grijã...5. Mama îi ia hainele lãsate pe malul apei6. "Piei, drace!"7. Nicã încearcã sã ajungã acasã8. "Bate-mã, ucide-mã numai dã-mi ceva de

mâncare"!9. Redevenind harnic ºi ascultãtor, bãiatul îºi

impresioneazã mama

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 3: Materiale Educationale AeL

Ion Creangã. Aminitiri din Copilãrie: Procitirea

1. Universul lui Creangã2. Nicã este ascultat ºi se încurcã întruna la citit3. Nicã refuzã sã mai meargã la ºcoalã4. Mama îl ajutã pe Nicã sã înveþe sã citeascã

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 4: Materiale Educationale AeL

Ion Creangã. Aminitiri din Copilãrie: La cireºe

1. Melancolia dupã anii copilãriei2. Nicã vrea sã o pãcãleascã pe mãtuºa Mãrioara3. Nicã urcã în cireº4. Mãtuºa Mãrioara îl descoperã pe Nicã5. Nicã face mare pagubã mãtuºii

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 5: Materiale Educationale AeL

Ion Creangã. Aminitiri din Copilãrie: La urat

1. Farmecul copilãriei2. Ospitalitatea popei Oºlobanu3. Alungaþi de toatã lumea

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 6: Materiale Educationale AeL

Ion Creangã. Aminitiri din Copilãrie: Calul bãlan

1. Un autor pe o scenã imensã2. La ºcoala din Humuleºti3. Pedepsirea Smãrãndiþei

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 7: Materiale Educationale AeL

Ion Creangã. Aminitiri din Copilãrie: Pupãza din tei

1. Clasicul Creangã2. Nicã prinde pupãza3. Matuºa Mãrioara îi cere socotealã mamei lui

Nicã4. Nicã se duce cu pupãza la târg sã o vândã5. Ieftin, ieftin6. "Iaca poznã c-am scãpat-o!"7. Test de evaluare a cunoºtinþelor

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 8: Materiale Educationale AeL

I.L. Caragiale: Vizita...

1. Tânãrul Caragiale2. Ionel s-a fãcut bãiat mare3. "Viteazul" Ionel atacã tot ceea ce întâlneºte în

cale4. Maiorul de roºiori dã dovadã de o educaþie aleasã5. ... Ajutor! moare copilul!

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 9: Materiale Educationale AeL

I. L. Caragiale: Bubico

1. "Acest pasionat observator al sufletului omenesc..."

2. "Bubico, ºezi mumos, mamã..."3. "Bubico, ºezi mumos, mamiþa!"4. "Bubico, ºezi mumos, mamiþico!" "Luate-ar

hingherii, Bubico!"5. "Madam, þineti-l sã nu se dea la mine!"6. "Sã-i dea mamiþica lãptic bãiatului?"7. "Ia sã-i dãm lui Bubico un bombon!"8. "Þine-l ºi pe Bubico puþin la fereastrã, i-o fi cald,

cum ziseºi!"9. Bubico "plonjeazã" pe geam

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 10: Materiale Educationale AeL

Ioan Slavici: Doi feþi cu stea în frunte

1. "Povestea" lui Slavici2. Primele ºase etape ale naraþiunii3. Urmãtoarele ºase etape ale naraþiunii

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 11: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: Somnoroase pãsãrele

1. Puncte de reper2. Poezia "Somnoroase pãsãrele" prezintã

ingenuitãþi tehnice

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 12: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: Rugãciune

1. Poezia religioasã a unui poet ateu2. Atitudini contradictorii la Eminescu?

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 13: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: O, rãmâi

1. Puncte de reper2. Structura poeziei3. Farmecul enigmatic al versurilor

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 14: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: La mijloc de codru

1. Repere de interpretare2. Motivul codrului

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 15: Materiale Educationale AeL

George Topârceanu: Pastel

1. Date biografice2. Universul poetic

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 16: Materiale Educationale AeL

Grigore Alexandrescu: Fabule

1. Puncte de reper2. "Lupul, cu toatã prostia/ Cârmuia împãrãþia"3. Formule de politeþe la animale...

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 17: Materiale Educationale AeL

Dimitrie Bolintineanu: Muma lui ªtefan cel Mare

1. Biobibliografie2. "Viitor de aur þara noastrã are"...3. Nichita Stãnescu despre opera lui Dimitrie

Bolintineanu4. G. Cãlinescu despre Legendele lui Bolintineanu

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 18: Materiale Educationale AeL

Vasile Alecsandri: Pasteluri

1. Puncte de reper2. Opinia criticã a lui G. Cãlinescu3. Parnasianismul lui Alecsandri4. Sfârºit de toamnã

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 19: Materiale Educationale AeL

George Coºbuc: La oglindã

1. Biobibliografie2. Universul tematic ºi particularitãþile artistice ale

poeziei3. Reperele eroticii coºbuciene

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 20: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: Scrisoarea III

1. Repere de interpretare2. Un limbaj extrem de violent3. "Voi sunteþi urmaºii Romei?"

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 21: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: Doina

1. Repere de interpretare2. Structura poeziei

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 22: Materiale Educationale AeL

I.L. Caragiale: Douã loturi

1. "Îmi spunea Caragiale..."2. "Mã rog, aici se încaseazã câºtigurile...?"3. "Ciudat lucru cum s-a întâmplat... al dracului!"4. "Viceversa"5. Delirul...

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 23: Materiale Educationale AeL

I.L. Caragiale: Lanþul slãbiciunilor

1. Eterna actualitate2. Dragã Costicã, sã nu mã laºi3. "...cu toate cã þine la el atâta mãmica-sa

Dãscãleasca, la care þine Piscupeasca, la care..."

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 24: Materiale Educationale AeL

Nichita Stãnescu. Emoþie de toamnã

1. Poezia lui Nichita Stãnescu2. Un anotimp cu valoare de metaforã-simbol3. "Mã tem cã n-am sã te mai vad uneori..."

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 25: Materiale Educationale AeL

I.L. Caragiale: O scrisoare pierdutã. Discursurile lui Farfuridi ºi Caþavencu

1. "Ce lume, ce lume!"2. "Daþi-mi voie!"3. "Domnilor!... Onorabili concetãþeni!..."4. "Fraþilor!"

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 26: Materiale Educationale AeL

I.L. Caragiale: O scrisoare pierdutã. Tipãtescu ºi Zoe

1. Amintiri despre Caragiale2. "Atâta neglijenþã nu se pomeneºte nici în roman,

nici într-o piesã de teatru..."3. "Judecã-mã Fãnicã, judecã-mã!"

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 27: Materiale Educationale AeL

I.L. Caragiale: O scrisoare pierdutã. Dandanache

1. "Comediile lui Caragiale stau încã la temelia teatrului nostru modern"

2. Dandanache: Un miºel3. Neicusorul..., puicusorul... Dandanache4. Candidatul perfect?

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 28: Materiale Educationale AeL

I.L. Caragiale: D'ale carnavalului

1. "Aici erai, Bibicule!..."2. Mangafaua3. Care va sã zicã este un Bibicu4. Întâlnirea dintre Dama de verde ºi Republicana5. Final fericit?

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 29: Materiale Educationale AeL

Ionel Teodoreanu: La Medeleni

1. Puncte de reper2. Un joc de lumini ºi umbre3. Asimilarea realului în materia imaginarã a

basmului

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 30: Materiale Educationale AeL

Mihail Sadoveanu: Baltagul

1. Puncte de reper2. Bãrbatul Vitoriei Lipan nu se mai întoarce3. Lumea: un text care poate fi descifrat4. Semnificaþia titlului: baltagul este un simbol al

bãrbãþiei5. Sadoveanu n-a dat curs imaginaþiei poetice, ci

observaþiei

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 31: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: Lacul

1. Puncte de reper2. Schema poeticã

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 32: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: Dorinþa

1. Puncte de reper2. Rotunjirea imaginii poetice în poezia "Dorinþa"

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 33: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: Craiasa din poveºti

1. Puncte de reper2. Universul poetic3. Basmul cãutãrii fericirii

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 34: Materiale Educationale AeL

Personalitãþi, exemple, modele: Mihai Eminescu

1. Biografie2. Repere pentru caracterizare3. Personalitatea lui Eminescu4. Modele de inspiraþie

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 35: Materiale Educationale AeL

Personalitãþi, exemple, modele: Constantin Brâncuºi

1. Captarea atenþiei2. Brâncuºi: Artist deschizãtor de drumuri3. Ecorºeul4. Operele de la Târgu-Jiu5. Brâncuºi la Paris6. Legendarul Brâncuºi7. Pasãrea mãiastrã

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 36: Materiale Educationale AeL

Personalitãþi, exemple, modele: I.L. Caragiale

1. Comedia umanã la Caragiale2. Modelul creatorului: Dramaturgul architect nu

scriitor3. Caragiale: Actual

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 37: Materiale Educationale AeL

I. L. Caragiale: Cum se înþeleg þãranii

1. "Mãããi! Voi din casã, mãããi!"2. Ce scrisoare?

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 38: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: Sara pe deal

1. Puncte de reper2. Structura poeziei3. Visul romantic ºi trezirea la realitate

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 39: Materiale Educationale AeL

Gellu Naum

1. Biobibliografie2. Planºa, [fãrã titlu]

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 40: Materiale Educationale AeL

Miron Costin: Cronicar moldovean

1. "Eu voi da seama de ale mele, câte scriu..."2. Miron Costin: istoricul

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 41: Materiale Educationale AeL

Mihail Sadoveanu: Zodia Cancerului

1. Captarea atenþiei2. Duca-Vodã instituie o atmosferã de teroare în

Moldova3. Zodia Cancerului: romanul unei iubiri imposibile

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 42: Materiale Educationale AeL

Mihail Sadoveanu: Hanu Ancuþei

1. "Luat în totalitate, Mihail Sadoveanu e un mare povestitor"

2. Negustor lipscan3. Punerea în scenã îl are în centru pe negustor

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 43: Materiale Educationale AeL

Ioan Slavici: Moara cu noroc

1. Puncte de reper2. Personajul Ghiþã3. Liniºtea colibei4. "Atacul" lui Licã5. Bãnuielile Anei6. Confruntarea dintre Pintea ºi Licã7. "Pe om nu-l stãpâneºti decât cu pãcatele lui"8. Licã are drept þel distrugerea cârciumarului9. Cârciumarul pierde absolut totul...

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 44: Materiale Educationale AeL

Nichita Stãnescu. A cincea elegie

1. Cele 11 elegii2. Nichita despre volumul "11 elegii", 19793. Nichita despre volumul "11 elegii", 19694. Nichita despre sentimentul scrisului ºi

pierderea lui

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 45: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu. Luceafãrul

1. Geneza interioarã a poeziei eminesciene2. Planul oniric3. Motivul oglinzii ºi al visului4. Motivul zborului

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 46: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu. Scrisoarea I

1. Motivul genezei2. Tema visului3. Motivul lunii. Semnificaþii4. Tipologia umanã

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 47: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu. Glossã

1. Lumea ca teatru2. Motivul omului superior

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 48: Materiale Educationale AeL

Mihai Eminescu: Epigonii

1. Puncte de reper2. "Toate-s praf... Lumea-i cum este-| ºi ca dânsa

suntem noi"

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.

Page 49: Materiale Educationale AeL

Nichita Stãnescu. Testament

1. "Dulce scriere târzie..."2. Poetul ambiguizeazã sensul existenþial3. Lirismul subiectiv

literatura

• Recomandat pentru o ora de predare.