of 15 /15
OBE Ć ANJE : BOŽJI VEČNI ZAVET 2. tromesečje 2021. P rezentacija biblijske pouke 22 . maj 2021.

OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

Page 1: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

2. tromesečje 2021. Prezentacija biblijske pouke 22. maj 2021.

Page 2: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

Upamtite stih

5. Mojsijeva 7,9:

”I tako znaj da je Gospod Bog tvoj

Bog, Bog veran, koji drži zavet svoj

i milost svoju do tisuću kolena

onima koji ga ljube i drže

zapovesti njegove .”

Page 3: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

NADA U OBNOVLJENJE I SPASENJE

Zavet koji je Bog učinio sa Izraelom na Sinaju trebalo je da

bude primer Božje blagodati koju će svi koji dođu u dodir sa

Njegovim narodom videti. Zavet je definisao izraelski odnos sa

Bogom. Takođe je pružio parametre unutar kojih je Izrael

mogao da radi, živi i najbolje širi Božju poruku.

Page 4: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

Ko potpisuje ovaj ugovor?

Koje su obaveze?

Kako se odnosimo prema zakonu?

Uloga zakona.

Svrha zakona.

Držanje zakona.

Sporazum ili ugovor zahteva najmanje dve stranke koje žele da uspostave neku vrstu odnosa između njih.

Kada govorimo o Večnom zavetu, govorimo o trajnoj vezi tokom vremena. Da bi ovakva veza trajala vremenom, neophodno je uspostaviti pravila i granice.

Zašto sklapam ovaj zavet? Šta mogu da ponudim? Šta da radim, ili da prestanem da radim, da ostanem u zavetu?

Page 5: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

“Njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveseliću ih u domu svojem molitvenom; žrtve njihove paljenice i druge žrtve biće ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svim narodima.” (Isaija 56,7)

Sasvim je jasno ko je prvi koji je potpisao zavet: Bog, koji Večni zavet naziva "mojim zavetom" (1. Moj. 6,18; 17,2; 2. Moj. 6,4.5; 19,5).

Sa kim je Bog načinio svoj zavet?

U početku, sa pojedincima: Noje, Avram, Isak, i Jakov.

Kasnije, sa narodom Izraela.

Najzad, sa celimsvetom.

Zato vidimo da je napredak postepen. Svaki put kada neko potpiše zavet sa Bogom, on se obavezuje da će objaviti ovaj zavet, i pozvati druge da budu deo njega (Is. 42,6; 1.Pet. 2,9).

Page 6: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

“I objavi vam zavet svoj, koji vam zapovedi da držite, deset reči, koje napisa na dve ploče kamene.”

(5. Mojsijeva 4,13)

Da bi bio dugotrajan, ugovoru su potrebna jasna pravila, ograničenja koja označavaju postupke svakog od učesnika.

Ova ograničenja su definisana sa deset zapovesti i razvijena u preduslove, statute, zapovesti i zakone. Sve ovo je poznato kao "Zakon" (jevrejski: "TORAH").

Avram je sve to već znao i čuvao (1. Moj. 26,5), a mi ostali smo dobili taj zakon napismeno sa Sinaja.

Ako želimo da budemo deo Večnog zaveta, moramo se posvetiti poštovanju granica, to jest da održimo Zakon. Činjenica da je zavet čin milosti sa Božje strane ne izuzima nas od ispunjavanja naših obaveza.

Page 7: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

Kakvu ulogu ima zakon u ovom ugovoru? Zašto ga je Bog integrisao kao osnovni deo samog ugovora?

Zakon nije postavljen da nam komplikuje živote, niti da bude ispitivanje koje moramo da prođemo da bismo imali koristi od zaveta.

Zakon je određen u našu korist, da nam da život i blagoslov, da nas izbavi od užasnih posledica greha, da utiče na svaki aspekt našeg života.

Ali prvo i iznad svega, Zakon nas uči kakav je Bog, šta On voli i kako da steknemo svetost.

Page 8: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

Njegova svrha je da nas upozna sa Bogom, kako bismo mogli da ga oponašamo. Zakon treba da nas nauči kako da se odnosimo prema Bogu (zapovesti 1-4) i našim bližnjima (zapovesti 5-10).

Zakon utvrđuje način života koji Bog želi da njegova deca ostvare u Zavetu, i to zbog sopstvene sreće i dobrobiti.

Zakon Božiji je izraz njegove volje, izraz njegovog karaktera. Kao što se Bog ne menja, tako se ne menja ni Njegov zakon. Nije ni proizvoljan ni prevrtljiv, već potpuno ispravan i pouzdan.

Njegova svrha nije da se izbavimo od greha, da nam da spasenje, ili da se pravdamo pred Bogom.

Page 9: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

“I čuvaću zakon tvoj svagda, doveka i bez prestanka.” (Psalam 119,44)

Dok vežbamo svoju slobodnu volju, i ponašamo se onako kako Bog želi od nas, stvaramo sredinu u kojoj se blagoslov vere može manifestovati.

Težiću za onim što Bog voli jer "žedna je tebe duša moja, za tobom čezne telo moje" (Psalam 63,1). Onda će Bog staviti u mene “da učinim kao što mu je ugodno" (Fil. 2,13).

Uslovnu prirodu zaveta nalazimo na više mesta u Bibliji: "Ako ... držite (2. Moj. 15,26; Priče 2,1; Zaharija 3,7).

Ne radi se o tome da je držanje zapovesti neophodno da bi se dobili blagoslovi zaveta. Bog nas blagosilja i spasava milošću.

Page 10: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

“Moramo da shvatimo da je poslušnost

Božjim zapovedima način života. Bog jeustanovio zakone prirode, ali njegovi zakoninisu neka proizvoljna prisila. Svaka zabranauključena u zakon, bilo fizička ili moralna,podrazumeva obećanje. Ako je poslušamo,blagoslov će pratiti naše korake. Bog nasnikada ne prisiljava da činimo ono što jepravo, ali On nastoji da nas sačuva od zla ivodi ka dobru”

Elen Vajt, Služba isceljenja, str. 114. original

Page 11: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

ZAKLJUČAK

Jevrejski narod bio je izrezan iz Avramove loze. Stari Izrael ponikao je iz

božanskog proviđenja da bi svoje svedočenje koje je Bog odredio proširio

okolnim narodima. Prema tome, povezanost između biranja Izraela i

Gospodnjeg kosmičkog zakona pruža objašnjenje: „Davanje zakona je isto

tako čin blagodati kao i Božji dar biranja. Davanje zakona je isto tako čin

milosti kao i oslobođenje iz egipatskog ropstva. Dar zakona je isto tako čin

Božje ljubavi kao i činjenje zaveta kome zakon pripada. Zakon tako postaje

instrument koji definiše sve odnose unutar zaveta i zavetne zajednice.“

(Gerhard F. Hasel and Michael G. Hasel, The Promise: God’s Everlasting

Covenant, p. 72)

Page 12: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

PRIMENA

Kako mi znanje iz pouke: ”Zavetni zakon”, može pomoći danas?

Da li želim da usred društvenih i kulturoloških uticaja prih-

vatim Sveto pismo kao autoritativno, nepogrešivo otkrive-

nje Božje volje?

Da li želim da ostanem veran čitavom Pismu a to znači da

držim i zapovesti Božje i imam svedočanstvo Isusa Hrista?

?Razumevši da mi Isus želi pomoći, da se podsetim naloga: ”Uto-

lite i poznajte da sam ja Bog (Ps.46,10), da shvatim da je Biblija

još uvek Božji najveći dar koji otkriva Njegov plan otkupljenja,

Page 13: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

PRENOŠENJE ISTINE

Koje promene treba da

ostvarim u svom životu?

• Koje biblijsko načelo

iz ove pouke možemo

da primenimo danas?

?

Page 14: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

PLAN

Kako pouku: ”Zavetni zakon”, možemo da

koristimo iduće sedmice?

Razgovarajte u razredu ili grupi:

1. Pročitaj 2. Moj. 19,6; Isaija 56,7; Jev. 2,9. Radi čega je Bog izabrao Izraelce i nas danas?

2. Pročitaj 5. Moj. 4,13. Na koji način tekst tesno povezuje zavet i zakon i koliko je važan za svet?

3. Pročitaj 5. Moj. 10,13; Zašto je Bog dao toliko uputstava Izraelu? Jesu li bila za njihovo dobro?

4. Pročitaj Mal. 3,6; Jakov 1,17. Koju istinu o Bogu nas uči prisutnost Božjeg zakona unutar zave-

tnog odnosa u vezi sa Njegovom prirodom?

5. Pročitaj Amos 3,3. Zakon ne može da nas spase od greha, zašto ga je Bog učinio delom zaveta?

6. Pročitaj 1. Moj.18,19; 26,4.5; 2. Moj. 19,5; 3. Moj. 26,3. Šta je tu zajedničko i čemu nas uči o prir. zaveta?

Zaključak: Najpre mora da postoji ljubav u srcu da bi osoba mogla, Hristovom snagom i blagodaću, početi da se

pridržava propisa Božjeg zakona (Rimljanima 8,3.4). Božji zakon je bio sastavni deo zaveta. Da, bio je to pravi zavet

blagodati. Međutim, blagodat nikada ne ukida potrebu za zakonom. Naprotiv, zakon je sredstvo putem kojeg se blagodat

izražava i manifestuje u životu onih koji je prime.

?

Page 15: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - fustero.es

PRENOŠENJE ISTINE

Koje promene treba daizvršimo u našem životu?

ODLUČITE!

?

Bog svojom porukom

ne propušta da objavi

prvim ljudima njihovo

grešno stanje i poziv

da Mu se vrate. Da li si

spreman da dozvoliš

Bogu da izvrši delo

obnove u tvom životu?

Budući da dobri i

brižni Bog traga

za ljudima, kako

da u današnje

vreme odgovori-

mo na izraze lju-

bavi Oca i Isusa

Hrista?

1. Sv. Pismo i poruka

o stvaranju i spasenju

mora predstavljati srž

hrišćanskog identiteta

2. Biblija je osnovni iz-

vor istina u koje veru-

jemo i koje objavljuje-

mo svetu.

Želim da naučim da verujem

Bogu Stvoritelju i Njegovoj

Reči i onda kada mi nije sve

jasno! Želim biti stalni sve-

dok Božje sile koja mi po-

maže da shvatim da je On

spreman da mi oprosti i da

me otkupi ako se pokajem.

NAČELO PRIMENA PROBLEM ODLUKA

Starting this week, I will submit my plans to God dailyStarting this week,, I will depend upon Christ’s righteousness

not on my own righteousness