of 17 /17
OBE Ć ANJE : BOŽJI VEČNI ZAVET 2. tromesečje 2021. P rezentacija biblijske pouke 24 . april 2021.

OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

Page 1: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

2. tromesečje 2021. Prezentacija biblijske pouke 24. april 2021.

Page 2: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

Upamtite stih

1. Mojsijeva 17,7:

”A postavljam zavet Svoj između

Sebe i tebe i potomstva tvojega

nakon tebe od kolena do kolena, da

je zavet večan, da sam Bog tebi i

potomstvu tvojemu nakon tebe.”

Page 3: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

NADA U OBNOVLJENJE I SPASENJE

Kao i u slučaju Noja, Bog je pozvao Avrama da stupi u zavet

koji je sadržavao mnoge tačke Božjeg zaveta sa Nojem.

Međutim, preko zaveta sa Avramom Bog je postavio temelj

zaveta spasenja sa celim čovečanstvom, ili sa celim

čovečanstvom koje će biti spašeno.

Page 4: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

Božje ime:

YHWH, Večni‘El Shaddai, Bog Svemogući

Čovekovo ime:

Avram/Avraam

Zavet:

PeriodObaveze

Zavet je dvostrani ugovor. Večni zavet je zavet između Boga i čovečanstva, iako je ponekad ratifikovan sa pojedincima kao što su Noje, Avram, Isak ili Jakov.

U zavetu ili ugovoru stavljaju se imena onih koji ga potpišu. Zato je važno znati ime onih koji "potpisuju" ugovor.

Takođe je važno znati uslove ugovora i obaveze koje svaka strana ugovori prilikom potpisivanja.

Page 5: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

“A Gospod reče Mojsiju: Ja sam onaj što jest. I reče: Tako ćeš kazati sinovima Izraelovim: Koji jest, on me posla k vama” (2. Mojsijeva 3,14)

"JA SAM" je Božje lično ime. Na hebrejskom se sastoji od četiri slova: YHWH koja se prevode kao "Jehova" ili „JAHVE", iako je njihov tačan izgovor nepoznat.

Apostol Jovan to prevodi kao "Onaj kojijest, koji beše i koji će doći" (Otk. 1,4), to je, Večni. Božje ime odražava njegovo samo postojanje, njegovu večnost i ovladavanje istorijom.

Mojsije koristi ovo ime prvi put u svom prepričavanju kada se Bog upušta u razgovor sa Avramom (1. Moj. 15,7).

Pozvani smo da saznamo Božje ime i njegov smisao kako bismo mu potpuno verovali (Ps. 9,10; 91,14).

Page 6: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

“Ja sam znači večno prisustan. Prošlost,sadašnjost i budućnost su isti za Boga. Onvidi najudaljenije događaje u prošlosti idaleku budućnost sa vizijom jasnom kaošto mi vidimo da se stvari dešavajusvakodnevno. Ne znamo šta je pred nama,i da znamo, to ne bi doprinelo našemvečnom dobru. Bog nam daje priliku davežbamo veru i poverenje u velikog Jasam"

Elen Vajt, Da Ga upoznamo, 6 . januar

Page 7: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

Ratifikujući svoj Zavet, Bog se predstavio Avramu kao BogSvemogući [‘El Šadaj’] (1. Moj. 17,1). Zbog ljudske slabosti i krhkosti, Avram nije mogao da ima potomstvo. Međutim, Sve-mogući je imao više nego dovoljno snage za to (1. Moj. 17,6).

Isak je blagoslovio Jakova u ime ‘El Šadaj’ – Boga Svemogućeg (1. Moj. 28,3), a sam Bog se pojavio Jakovu pod tim imenom (1. Moj. 35,11). Jakov je više puta koristio to ime Svemogući blagosiljajući sinove (1. Moj. 43,14; 48,3; 49,2 49:25).

Ne samo da je Bog Svemogući, već Onposeduje i neiscrpna bogatstva, bogatstvo koje je spreman da da onima koji Ga traže sa verom i poslušnošću (Filip. 4,19).

Page 8: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

Kao što ime Boga odražava njegov karakter, tako su i imena ljudi na drevnom Istoku odražavala njihov karakter.

Kada se nešto značajno desilo u životima ljudi, mogli su da promene ime:

1. Moj.32,28

• Jakov/Izrael

• “Borac sa Bogom”

1. Moj.41,45

• Josif/Psontofanih

• “Otkrivač tajni”

Ruta1,20

• Noema/Mara

• “Gorčina”

Danilo1,7

• Danilo/Valtasar

• “Bel je zaštitnik”

Kada je Bog promenio Avramovo ime u Avraam, on je unapredio ispunjenje obećanja zaveta. Od tog trenutka, postao je poznat kao "Otac mnogih". Na taj način, Avramova vera je bila ojačana.

Page 9: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

“I reče Gospod Avramu: Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati.” (1. Moj. 12,1)

Božji zavet sa Avramom je potvrđen u tri faze, sa po tri dela:

PRISTUP“Jehova je rekao

Avramu”

NAREĐENJE“Beži iz svoje

zemlje”

POBEĆANJE“Blagosloviću te”

PRISTUP“Ja sam Jehová”

NAREĐENJE“Prinesi mi tele…”

OBEĆANJE“Tvom potomku daću ovu zemlju”

PRISTUP“Ja sam Bog Svemogući”

NAREĐENJE“Da se obrezuju svi

muškarci”

OBEĆANJE“Daću ti zemlju u kojoj si došljak”

Iako je zavet zaključen sa Avramom i njegovim potomkom, on je zapravo uključivao celo čovečanstvo (1. Moj. 12,3; 22,18; Gal. 3,16.29).

1. Moj. 12,1-3 1. Moj. 15,1-21 1. Moj. 17,1-14

Page 10: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

Iako je ovo Zavet milosti, u kojem Bog preuzima inicijativu i nudi da uradi za čoveka ono što on nije sposoban da uradi, to nije jednostrani zavet.

Ko god uđe u Zavet sa Bogom, mora da uradi svoj deo posla da bi dozvolio Bogu da ispuni svoj. Neposlušnošćuprema Božjim zahtevima, zavet je prekršen.

Ali ne pravite greške. Bog nas ne spasava zato što Gaslušamo. On nas spasava samo milošću (Ef. 2,8). Ali On očekuje odgovor ljubavi i vere, što se ogleda u poslušnosti njegovom Zakonu (Jakov 2:17).

Poslušnost je sredstvo kojim Bog može da održi obećanja svog Zaveta u nama.

Page 11: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

“A kad Avramu bi devedeset i devet godina, javi mu se Gospod i reče mu: Ja sam Bog Svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten” (1. Moj. 17,11)

Koja je bila svrha obrezivanja kao znak Zaveta?Razlikovanje Avramovog potomstva od neznabožaca (Ef. 2,11)

Podsećanje na zavet (1. Moj. 17,11)Pozivanje na moralnu čistoću (5. Moj. 10,16)

Obrezanje znak opravdanja verom (Rim. 4,11)Simbol obrezanja srca (Rim. 2,29)

Nagoveštaj hrišćanskog obreda krštenja (Kol. 2,11.12)

Zašto obrezanje više nije znak Zaveta?

Vremenom je ovaj simbol doveo do toga da se tumači kaosredstvo spasenja, čime je izgubljen originalni smisao. U Isusu obrezanje zamenjuje vera koja radi kroz ljubav, novo stvaranjei držanje zapovesti (Gal. 5,6; 6,15; 1. Kor. 7,18.19).

Page 12: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

“Ako je načelo ljubavi usađeno u srce,ako je čovek obnovljen u obličje onogakoji ga je stvorio, onda je ispunjeno inovozavetno obećanje: „Ovo je zavet kojiću načiniti s njima posle onih dana,govori Gospod: daću zakone svoje u srcanjihova, i u mislima njihovim napisaćuih." (Jev. 10,16) A ako je zakon upisan usrce, neće li on oblikovati život? Posluš-nost, služenje i odanost iz ljubavi, pravije znak da smo Njegovi učenici"

Elen Vajt, Put Hristu, str. 60. original

Page 13: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

ZAKLJUČAK

U 1. Moj. 15,7 Bog se objavljuje Abrahamu kao Jahve, lični zavet je

potvrdio Avramovu pokornost božanskom vodstvu u njegovim

najličnijim pitanjima. Može li Avram primiti prednosti ovoga zaveta

ako ostane usredsređen na samog sebe? Ne može, a ne možemo ni

mi. Dok proučavamo izveštaj o Avramu, skloni smo da izgubimo iz

vida činjenicu da se zavet sa Avramom ticao delotvorne vere. Kao i

u Avraamovom slučaju, tako mora biti i sa nama..

Page 14: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

PRIMENA

Kako mi znanje iz pouke: ”Za sva buduća pokolenja”, može pomoći danas?

Da li želim da usred društvenih i kulturoloških uticaja prih-

vatim Sveto pismo kao autoritativno, nepogrešivo otkrive-

nje Božje volje?

Da li želim da ostanem veran čitavom Pismu a to znači da

držim i zapovesti Božje i imam svedočanstvo Isusa Hrista?

?Razumevši da mi Isus želi pomoći, da se podsetim naloga: ”Uto-

lite i poznajte da sam ja Bog (Ps.46,10), da shvatim da je Biblija

još uvek Božji najveći dar koji otkriva Njegov plan otkupljenja,

Page 15: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

PRENOŠENJE ISTINE

Koje promene treba da

ostvarim u svom životu?

• Koje biblijsko načelo

iz ove pouke možemo

da primenimo danas?

?

Page 16: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

PLAN

Kako pouku: ”Za sva buduća pokolenja”,

možemo da koristimo iduće sedmice?

Razgovarajte u razredu ili grupi:

1. Pročitaj 1. Moj. 17,10. Kaji je bio znak Božjeg zaveta sa Avramom?

2. Pročitaj 1. Moj. 17,1-6. Zašto je Bog naglasio Avramu svoju moć i silu i da se na nju osloni?

3. Pročitaj 1. Moj. 32,28; 41,45; Dan. 1,7. Na koje situacije se oni odnose i zašto su promen. Imena?

4. Pročitaj 1. Moj. 17,1-14. Šta se dešavalo prilikom treće faze božanskog zaveta sa Avramom?

5. Pročitaj 1. Moj. 18,19. Da li je poslušnost sredstvo spasenja? Kakva joj se važnost tu pridaje?

6. Pročitaj Rim. 4,11. U slučaju Avrama čega je po Pavlu obrezanje bilo znak?

7. Pročitaj Gal. 5,6; 6,16; 1. Lor. 7,18.19. Šta je zamena za obrezanje u novozavetnom periodu?

Zaključak: Bog je učinio zavet sa Avramom koji se sastojao iz tri faze. Prva je zabeležena u 1. Mojsijeva 12,1-3; druga u

1. Mojsijeva 15,1-21, a treća u 1. Mojsijeva 17,1-21. Promjena imena u 1. Mojsijeva 17,3-5 ukazuje na promjenu odnosa.

Prema tome, uspostavljen je uzvišeniji odnos. Avram je bio prvi od nekoliko ljudi čije je ime Bog promenio. Bog je pozvao

Avraama da uđe u poseban odnos sa Njim, odnos koji će svetu otkriti Božji plan spasenja.

?

Page 17: OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET - Fustero

PRENOŠENJE ISTINE

Koje promene treba daizvršimo u našem životu?

ODLUČITE!

?

Bog svojom porukom

ne propušta da objavi

prvim ljudima njihovo

grešno stanje i poziv

da Mu se vrate. Da li si

spreman da dozvoliš

Bogu da izvrši delo

obnove u tvom životu?

Budući da dobri i

brižni Bog traga

za ljudima, kako

da u današnje

vreme odgovori-

mo na izraze lju-

bavi Oca i Isusa

Hrista?

1. Sv. Pismo i poruka

o stvaranju i spasenju

mora predstavljati srž

hrišćanskog identiteta

2. Biblija je osnovni iz-

vor istina u koje veru-

jemo i koje objavljuje-

mo svetu.

Želim da naučim da verujem

Bogu Stvoritelju i Njegovoj

Reči i onda kada mi nije sve

jasno! Želim biti stalni sve-

dok Božje sile koja mi po-

maže da shvatim da je On

spreman da mi oprosti i da

me otkupi ako se pokajem.

NAČELO PRIMENA PROBLEM ODLUKA

Starting this week, I will submit my plans to God dailyStarting this week,, I will depend upon Christ’s righteousness

not on my own righteousness