of 16 /16

OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

Page 1: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET
Page 2: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

OBEĆANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

2. tromesečje 2021. Prezentacija biblijske pouke 19. jun 2021.

Page 3: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

Upamtite stih

Galatima 3,11:

”A da se zakonom niko ne

opravdava preed Bogom,

poznato je: Jer pravenik od

vere živeće.”

Page 4: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

NADA U OBNOVLJENJE I SPASENJE

Bez obzira šta činimo, naša ljudska priroda je grešna i

nedostojna u poređenju sa čistotom Božje pravednosti.

Prihvatajući Hristovu zamensku smrt kroz zavet, možemo

stajati dostojni pred Bogom. I, ma koliko nas Bog čisti, menja,

oblikuje da odsjajujemo Njegovo obličje, Isus uvek mora biti

naš savršeni Zamenik. To je suština Jevanđelja i naše velike

nade, naše zavetne nade.

Page 5: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

Spasenje samo po veri.

Cena spasenja.

Pravda primljena verom.

Prednosti vere.

Koje mesto zauzima vera u večnom zavetu?

Večni zavet je Božja posvećenost da nam da spasenje, čime se vraća odnos sa Njim koji smo izgubili u Raju.

Da bismo ispunili svoju ulogu u zavetu, moramo biti pravedni, to je tako, bespogovorno moramo ispuniti sve što Bog traži od nas.

I sada tu dolazi pravednost koju daje vera, jer sami nikada ne možemo postati pravedni.

Page 6: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

“Jer Bogu tako omilje svet da je i sina svojega jedino-rodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni” (Jovan 3,16)

Svojom žrtvom zapečatio je zavet sa svakim ljudskim bićem. Da bismo se zaklonili pod plaštom večnog zaveta postoji samo jedan uslov: od nas se traži samo da verujemo.

Samo prihvatanjem vere u to da je Isus pretrpeo večnu smrt na krstu umesto mene, biću spasen.

Krst. Krst je centar večnog zaveta. Bez krsta nema zaveta. Bez krsta nema nade. Bez krsta nema spasenja.

Isus je rizikovao sve pristajući da trpi kaznu koju grešnik zaslužuje. Njegova ljubav je jača od smrti. Prihvatio je večno odvajanje od Oca iz ljubavi prema nama, odnosno meni.

Page 7: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

“I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni u sinu

je njegovom.” (1. Jovanova 5,11)

Spasenje je slobodno (Isaija 55:1; Rim. 6,23). Međutim, za to je plačena nezamisliva cena: život Sina Božjeg.

Isus nas je osloodio robovanjavanja grehu i smrti tako što je svojevoljno prolio svoju "dragocenu krv" na Golgoti(1. Petrova 1,18.19).

Isus je jedini koji ima život u sebi (Jovan 1,4; 5,26). Život svih drugih bića zavisi od Boga, on nije naš. Stoga, nijedan anđeo ili bilo koje drugo stvoreno biće ne bi moglo da pretrpi večnu smrt na našem mestu, umesto nas.

Page 8: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

“I poverova Avram Bogu i on mu to primi u pravdu.” (1. Mojsijeva 15,6)

Apostol Pavle koristi ovaj tekst dva puta a apostol Jakov ga koristi samo jednom kao primer spasenja zahva-ljujući veri (Rim. 4,3; Galat. 3,6; Jakov 2,23).

Avram je poverovao u neverovatno. Potpuno je verovao u Božje obećanje da će dobiti sina, čak i ako je to fizički bilo nemoguće (Jevrejima11,11.12).

Bog je to smatrao čistim činom vere. Međutim, Avram je pogrešio uzimanjem Agare, osim toganastavio je svoju lošu naviku da laže o svojoj vezi sa Sarom (1. Mojsijeva 16,4; 20,5).

Kako je moguće da je to Bog smatrao u

redu kada, u stvari,to nije bilo?

Page 9: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

“A onome koji ne radi a veruje onoga koji pravda bezbož-nika, prima se vera njegova u pravdu.” (Rimljanima 4,5)

Opravdanje, to jest, smatrati se pravednim, je čin vere od strane vernika i čin milosti od strane Boga.

Vernik ne može da predstavi nikakvo delo pravednosti koje mu pripisuje zasluge za pravednost pred Bogom (Titu 3,5). Bog ti „uračunava tvoju veru" kao pravednost. Šta ovo znači?

To znači da se smo pravedni, mada to nismo i dat nam je ulazak na Nebo.

Smatra nas se pravednim jer nam se pripisuje Hristova pravednost. Plod ovog opravdanja je posvećenje (ljubav, poslušnost, razvoj karaktera...). Ali bez obzira koliko smo sveti, mi smo pravedni pred Bogom po veri.

Page 10: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

“Jer koliko je obećanja Božjih, u njemu su da, i u njemu amin, Bogu na slavu kroz nas” (2. Korinćanima 1,20)

Ceo zavet je zasnovan na Božjim sigurnim obećanjima. Kada se verom držimo za njih i prisvojimo ih, ova obećanja sada mogu da poboljšaju naše živote.

Rimljanima 5,1 Psalam 34:8 Matej 11,29.30 Filibljanima 2,7.8

Uveravanje o našem spasenju nam obezbeđuje mir.

Saznanje da možemo verovati Bogu je zadovoljstvo za nas.

Ništa neće biti preteško za nas ako verujemo Isusu.

Verom možemo slediti Isusov primer.

Page 11: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

"Pravednost je poslušnost zakonu. Zakon zahtevapravednost, koju grešnik duguje zakonu ali nijesposoban da to i postigne. Jedini način da na koji možeda postigne pravednost je kroz veru. Verom možepredstaviti Bogu Hristove zasluge, a Gospod stavljaposlušnost svog Sina na grešnikov račun. PravednostHristova je prihvaćena umesto čoveko-vog neuspeha, iBog prima, prašta, i opravdava verujuću i pokajanudušu, tretira je kao da je pravedna, i voli je onako kakovoli svog Sina. Na taj način se vera računa kaopravednost i pomilovana duša napreduje od milosti domilosti, od svetlosti do veće svetlosti."

Elen Vajt, Divna Milost Božja, 14. septembar

Page 12: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

ZAKLJUČAK

”Nama je potrebna božanska blagodat da nas očisti, da nas

izbavi od naše uobraženosti i oslobodi od unutrašnje

grešnosti koja, iako je prionula za nas, ne mora da vlada

nama. A ko ne čezne da bude oslobođen od sitnih izliva

ljubomore, zavisti, gorčine, gneva i nepoštenja koje izaziva

krivicu, svojstvenu svima nama? Sve ovo, i još mnogo više,

Bog će učiniti za svoj zavetni narod, ukoliko se budu

povinovali zavetu i počivali u Njemu i Njegovim obećanjima.

Page 13: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

PRIMENA

Kako mi znanje iz pouke: ”Zavetna vera”, može pomoći danas?

Da li želim da usred društvenih i kulturoloških uticaja prih-

vatim Sveto pismo kao autoritativno, nepogrešivo otkrive-

nje Božje volje?

Da li želim da ostanem veran čitavom Pismu a to znači da

držim i zapovesti Božje i imam svedočanstvo Isusa Hrista?

?Razumevši da mi Isus želi pomoći, da se podsetim naloga: ”Uto-

lite i poznajte da sam ja Bog (Ps.46,10), da shvatim da je Biblija

još uvek Božji najveći dar koji otkriva Njegov plan otkupljenja,

Page 14: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

PRENOŠENJE ISTINE

Koje promene treba da

ostvarim u svom životu?

• Koje biblijsko načelo

iz ove pouke možemo

da primenimo danas?

?

Page 15: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

PLAN

Kako pouku: ”Zavetna vera”, možemo da

koristimo iduće sedmice?

Razgovarajte u razredu ili grupi:

1. Pročitaj Galaćanima 6,14. Na koji način ja mogu da se hvalim krstom Isusa Hrista?

2. Pročitaj Isaija 53,4-12; Jev. 10.4. Kakav su proročki značaj imale životinjske žrtve?

3. Pročitaj 1. Pet. 1,18.19. Šta Petar ovde misli govoreći da se iskupismo iz sujetnog življenja?

4. Pročitaj Rim. 6,23; 1. Jov. 5,11.13; Koja poruka je zajednička ovim tekstovima?

5. Pročitaj 3. Moj. 7,18; 17,1-4. Kako je ideja o uračunavanju izražena u kontekstu žrtava?

6. Pročitaj Ps 34,8; Matej 11,30; Rim. 5,1; Filip. 2,7.8. Kako možemo iskusiti Božju dobrotu? Šta Hristov jaram

čini blagim? Kakva je veza opravdanja i mira? Šta zadobijamo na osnovu Hristovog iskustva?

Zaključak: Stari i novi zavet: Isusjs je platio naš dug prema traženju zakona, da bismo mi mogli da stojimo kao

pravedni pred svetim Bogom.

?

Page 16: OBE ANJE: BOŽJI VEČNI ZAVET

PRENOŠENJE ISTINE

Koje promene treba daizvršimo u našem životu?

ODLUČITE!

?

Bog svojom porukom

ne propušta da objavi

prvim ljudima njihovo

grešno stanje i poziv

da Mu se vrate. Da li si

spreman da dozvoliš

Bogu da izvrši delo

obnove u tvom životu?

Budući da dobri i

brižni Bog traga

za ljudima, kako

da u današnje

vreme odgovori-

mo na izraze lju-

bavi Oca i Isusa

Hrista?

1. Sv. Pismo i poruka

o stvaranju i spasenju

mora predstavljati srž

hrišćanskog identiteta

2. Biblija je osnovni iz-

vor istina u koje veru-

jemo i koje objavljuje-

mo svetu.

Želim da naučim da verujem

Bogu Stvoritelju i Njegovoj

Reči i onda kada mi nije sve

jasno! Želim biti stalni sve-

dok Božje sile koja mi po-

maže da shvatim da je On

spreman da mi oprosti i da

me otkupi ako se pokajem.

NAČELO PRIMENA PROBLEM ODLUKA

Starting this week, I will submit my plans to God dailyStarting this week,, I will depend upon Christ’s righteousness

not on my own righteousness