of 3 /3
Zálv ét' svatého Františka Zavěť sv. Františka je povaŽoviína zatexÍ, kteý nejvíce vystihuje originalitu Františkovy osobnosti. Vzrrikla těsně před jeho smrtí, kdy se již nachžlzel v Porciunkuli. Jelikož ji světec přímo diktoval, jednoduchý sloh a minimum bibliclcých citací' Při pozorné četbě zjistíme, jak František často zdůraz1uje božskou inspiraci svého povolání, vzniku bratrského společenství i celého svého života' Také protestuje proti nešvarům, které se tehdy v jeho Řáde projevovaly. Náš světec přijímá i domy a kostely, ale pod podmínkou, že odpovídají chudobě a že si je bratři nepřivlastňují. V druhé polovině je nesmírně twdý, když mluví o poslušnosti, cožjejeho protest proti těm bratřím, kteří evangelní svobodu (danou jÍm samotným) zreužívali. Nicméně vymahání poslušnosti nebylo nikdy v Řaae3im nawhovaným způsobem praktikováno. Závěrem sám František vysvětluje, čím tato jeho poslední vůle _ ne novou řeholí ani jejírn komentářem, ale povzbuzením ke katoličtějšímuzachováváni Řehole. Tento text je nesmírně důležit'ý pro pochopení ostatních Františkorných spisů a jejich interpretaci' V rukopisné tradici je tento text různými způsoby uváděn jako závěť sv. Františka, např.: Zavěť blaženého Františka. r Prín dal mně, bratru Františkovi' abych takto zaěaI konat pokrání: neboť kdyŽ jsem byl v hříších, zdáIo se mi příliš trpkým vidět malomocné. z A sám Pan mě přivedl mezi ně a prokáaaljsem jim milosrdenství. 3 A když jsem od nich odcházel, to, co se mi zdálo hoř{ý'm, změnilo se mi ve sladkost duše i těla; a pak jsem [ieště] chvíli otálel a opustil jsem svět. + Prín mi dal v kostelích takovou víru, že jsem se takto jednoduše modlil a říkal: 5 ,,Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, klaníme se i [směrem] ke všem tvým kostelům na celém světě a chválíme tě' neboť svým svaým křížem jsi vykoupil svět[l]." 6Potom mi Pán dal aďávátakovou víru v l<něze,kteŤížiji podle zásad svaté římské církve, pro jejich svěcení, Že i kdyby pronásledovali, chci se na ně obracet. 7 A kdybych měl takovou moudrost,jakou mě! Šalamounf2], analezlbych chudičké kněze tohoto světa' nechci kézatve farnostech, kde přebývají' proti jejich vuli. s A jich i všech ostatních se chci bát, milovat je a ctít je jako své príny. 9 A nechci uvažovat o jejich hříchu, protoŽe v nich rozezrlávám syna BoŽího a jsou mými pány. roA ěiním to proto, že nevidím tělesně na tomto světě z nejvyššího Syna BoŽího nic než jeho nejsvětější tělo a nejsvětější krev, které oni přijímají a jen bni vysluhují ostatním' 11A chci, aby tato nejsvětější tajemství byla nade všechno ctěna' uctívána anavzácných místech uchovávána. nA kdekoliv najdu na nedůstojných místech nejsvětější jména a jeho psaná slova, chci fie] posbírat a žádélm, aby byla posbíriána a umístěna na čestném místě[3]. 13 A všectrny teology a ty, kteří [nrám] slouží nejsvětějšími božskými slovy, máme ctit avážit si jich jako těch, kteří nám dávaji ducha a život|4). 1a A když mi Pan dal bratry, nikdo mi neukazovalo co mrám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že márn Žít podle svatého evangelia. 15 To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potwdil. 16 A ti, kteří přichěaeli, aby přijali [tento způsob] života, vše' co mohli mít, dávali chudým; spokojili se s jedním hábitem, uvnitř i vně záplatovaným, s cingulem a kalhotami. rr A nechtěli jsme mít víc. ts Modlili jsme se oficium: klerici tak, jako ostatní klerici, laici se modlili otče náš|5]. A velmi rádi jsme pobývali v kostelích. 19 Byli jsme nevzdělaní a podřízeni všem. 2gIá jsem pracoval vlastníma rukamaf6] a chci pracovat; a také rozhodně chci, aby i všichni ostatní bratři pracovali, a to na takové práci, kteráje čestná. 21Kdo to neumí, se to naučí ne proto, aby touŽili přijímat odměnu zapráci, ale pro [dobÚ] příklad a kvůli odstranění zahálky.22 A kdyby nám nebyla dána odměna zapráci, utečme se ke stolu Paně a žádejme almužnu dům od domu. 1aPári.mi zjevil, že jako pozdrav máme říkat: ,,Pón ti pokoj|"[1)

Zavet sv. Frantiska

Embed Size (px)

DESCRIPTION

text s originalitou sv. Fr.

Text of Zavet sv. Frantiska

Page 1: Zavet sv. Frantiska

Zálv ét' svatého Františka

Zavěť sv. Františka je povaŽoviína zatexÍ, kteý nejvíce vystihuje originalitu Františkovy osobnosti. Vzrriklatěsně před jeho smrtí, kdy se již nachžlzel v Porciunkuli. Jelikož ji světec přímo diktoval, má jednoduchý sloh a

minimum bibliclcých citací' Při pozorné četbě zjistíme, jak František často zdůraz1uje božskou inspiraci svéhopovolání, vzniku bratrského společenství i celého svého života' Také protestuje proti nešvarům, které se už tehdyv jeho Řáde projevovaly. Náš světec přijímá už i domy a kostely, ale pod podmínkou, že odpovídají chudobě a

že si je bratři nepřivlastňují. V druhé polovině je nesmírně twdý, když mluví o poslušnosti, cožjejeho protestproti těm bratřím, kteří evangelní svobodu (danou jÍm samotným) zreužívali. Nicméně vymahání poslušnostinebylo nikdy v Řaae3im nawhovaným způsobem praktikováno. Závěrem sám František vysvětluje, čím má tatojeho poslední vůle bý _ ne novou řeholí ani jejírn komentářem, ale povzbuzením ke katoličtějšímu zachovávániŘehole. Tento text je nesmírně důležit'ý pro pochopení ostatních Františkorných spisů a jejich interpretaci'V rukopisné tradici je tento text různými způsoby uváděn jako závěť sv. Františka, např.: Zavěť blaženéhoFrantiška.

r Prín dal mně, bratru Františkovi' abych takto zaěaI konat pokrání: neboť kdyŽ jsem byl vhříších, zdáIo se mi příliš trpkým vidět malomocné. z A sám Pan mě přivedl mezi ně aprokáaaljsem jim milosrdenství. 3 A když jsem od nich odcházel, to, co se mi zdálo hoř{ý'm,změnilo se mi ve sladkost duše i těla; a pak jsem [ieště] chvíli otálel a opustil jsem svět.

+ Prín mi dal v kostelích takovou víru, že jsem se takto jednoduše modlil a říkal: 5 ,,Klaníme seti, Pane Ježíši Kriste, klaníme se i [směrem] ke všem tvým kostelům na celém světě achválíme tě' neboť svým svaým křížem jsi vykoupil svět[l]."

6Potom mi Pán dal aďávátakovou víru v l<něze,kteŤížiji podle zásad svaté římské církve, projejich svěcení, Že i kdyby mě pronásledovali, chci se na ně obracet. 7 A kdybych měl takovoumoudrost,jakou mě! Šalamounf2], analezlbych chudičké kněze tohoto světa' nechci kézatvefarnostech, kde přebývají' proti jejich vuli. s A jich i všech ostatních se chci bát, milovat je actít je jako své príny. 9 A nechci uvažovat o jejich hříchu, protoŽe v nich rozezrlávám synaBoŽího a jsou mými pány. roA ěiním to proto, že nevidím tělesně na tomto světě z nejvyššíhoSyna BoŽího nic než jeho nejsvětější tělo a nejsvětější krev, které oni přijímají a jen bnivysluhují ostatním' 11A chci, aby tato nejsvětější tajemství byla nade všechno ctěna' uctívánaanavzácných místech uchovávána. nA kdekoliv najdu na nedůstojných místech nejsvětějšíjména a jeho psaná slova, chci fie] posbírat a žádélm, aby byla posbíriána a umístěna načestném místě[3]. 13 A všectrny teology a ty, kteří [nrám] slouží nejsvětějšími božskými slovy,máme ctit avážit si jich jako těch, kteří nám dávaji ducha a život|4).

1a A když mi Pan dal bratry, nikdo mi neukazovalo co mrám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil,že márn Žít podle svatého evangelia. 15 To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat apan papež mi to potwdil. 16 A ti, kteří přichěaeli, aby přijali [tento způsob] života, vše' comohli mít, dávali chudým; spokojili se s jedním hábitem, uvnitř i vně záplatovaným, s

cingulem a kalhotami. rr A nechtěli jsme mít víc. ts Modlili jsme se oficium: klerici tak, jakoostatní klerici, laici se modlili otče náš|5]. A velmi rádi jsme pobývali v kostelích. 19 Bylijsme nevzdělaní a podřízeni všem. 2gIá jsem pracoval vlastníma rukamaf6] a chci pracovat; ataké rozhodně chci, aby i všichni ostatní bratři pracovali, a to na takové práci, kteráje čestná.

21Kdo to neumí, ať se to naučí ne proto, aby touŽili přijímat odměnu zapráci, ale pro [dobÚ]příklad a kvůli odstranění zahálky.22 A kdyby nám nebyla dána odměna zapráci, utečme seke stolu Paně a žádejme almužnu dům od domu. 1aPári.mi zjevil, že jako pozdrav máme říkat:

,,Pón ať ti dó pokoj|"[1)

Page 2: Zavet sv. Frantiska

24Brutři ať si dávají pozor, aby vůbec nepřijímali ani kostely, ani chudičké příbytky, ani nic,co se pro ně staví' pokud by to nebylo podle svaté chudoby, kterou jsme v Řeholi slíbili, aabyse tam vždy chovali jako cizinci a poutnícil8]. zs Pod poslušností přísně přikazuji všembratřím, ať jsou kdekoliv, aby se neodvážili požádat o nějakou listinu u římské kurie ani sami,ani prostřednictvím jiného, a to ani pro kostel, ani pro žádné jiné místo, ani pod zríminkoukázáni, ani kvuli pronásledování, [kterým trpí] jejich tě|a.26A1e když někde nebudou přijati,ať odejdou do jiné[9l země, aby s BoŽím požehnaním činili pokríní[lO].

27 Rozhodně chci poslouchat generálního ministra tohoto bratrského spoleěenství a takékvardiána, kÍerého mi bude chtít dát. zs A tak chci být zajatcem v jeho rukách, abych nemohlchodit ani konat proti poslušnosti a jeho vůli, protože je mým pánem. 29Ačkoliv jsem prostý anemocný, přece vždy chci mít klerika, kteď by mi konal oficium, jak je obsaŽeno v Řeholi.

39 A všichni ostatní bratři jsou [také] tak povinni poslouchat své kvardiány a konat oficiumpodle Řehole. 31A pokud by se našli nějací, kteří nekonají oficium podle Řehole, a chtějí honějak obměňovat, nebo kteří nejsou katolíci, všichni bratři, ať jsou kdekoliv, jsou podposlušností zavánámi, když někoho z nich objeví' předvést ho nejbližšímu kustodovi tohomísta, v němŽ ho nalezli. 32 A kustod je přísně pod poslušností zavéaán střežit ho tak jakovězně ve dne i v noci, aby se nemohl vysmeknout z jeho rukou, dokud ho osobně nepředá dorukou svého ministra. :: A ministr je přísně a pod poslušností zavéaén poslat hoprostřednictvím takových bratří, kteří by ho dnem i nocí střežili jako vězně, dokud by honepředvedli před ostijského pana[ll]' který je pánem, ochráncem a napravovatelem celéhobratrského společenství.

:+ A bratři ať neříkají: ,'Toto je jiná řehole"' protože tohle je připomínka, napomenutí,povzbuzení a moje závěť, kterou já, maličký bratr František, dáviím viím, svým požehnanýmbratřím, proto, abychom Řeholi, kterou jsme Pánu slíbili' katoličtěji zachovávali.

35 Generální ministr a všichni ostatní ministři a kustodi jsou pod poslušností zavěnáni k těmtoslovům nic nepřidávat atrj z nich nic neubíratIl2]. 36A.ť mají vždy tento spisek u sebe spolu sŘeholí. y Ana všech kapitulách, které konají,když čtou Řeholi, ať čtou také tato slová.33Všem svým bratřím, klerikům i laikům, přikazuji přísně pod poslušností, aby nepřidávalipoznámky k Reholi ani k těmto slovům a neříkali: ,,Tak je třeba je chápat".39 Ale jako mnědal Ptín prostě a jasně vyslovit a napsat Řeholi i tato slova, tak prostě abez poznrímek jechápejte a sva{ým jednráním je zachovávejte až do konce'

no A kdokoli je bude zachovávat, ať jev nebi naplněn požehnríním nejvyššího otce a na zemiať je naplněn požehnaním jeho milovaného Syna spolu s nejsvětějším Duchem Utěšitelem ase všemi nebeskými silami a všemi svatými. ilA já, maličký bratr František, váš sluŽebník,nakolik mohu, potvrzuji viím uvnitř i navenek toto nejsvětější požehnrání.

1] 1Cel 45 nám podává zprávu o tom, jak Františkovi spolubratři tuto modlitbu praktikovali:Kdekoli spatřili kostel, třebaže byli daleko a mohli ho spatřit jen z ddllE, sklonili se hluboceaž k zemi směrem, kde stál kostel, a sklonění tělem i duší projevili úctu a modlili se kVšemohoucímu slovy: ,,Klaníme se ti' Kriste, a [klaníme se i směremJ ke všern tvýmkostelům,< jak je tomu svaý otec naučil. " Kdo ví, zda k tomuto způsobu modlitby sv.Františka neinspiroval islrímský svět?

Page 3: Zavet sv. Frantiska

[2] Srv. 1 l(rál5'10.

t3] Šlo především o tabulky, které kněží používali při mši a měli na nich napsaná konsekračníslova.

[a] Srv. Jan6,63.

[5] Srv. Mt 6,9-13.

[6] Srv. Sk 20,34.

[7] Srv.2 Thes 3,16.

[8] Srv. I Petr2,1l.

[9] Srv. Mt 10,23.

[10] ve v.24-26 sv. František formou napomenutí reaguje na témata, která již v té době bylapředmětem sporu mezi bratry.

[l l] Jde o ostijského biskupa - kardinála Hugolina.

[2] Srv. Dt4,2;13,1.