of 24/24
NAUKI EKOLOGICZNE JANA PAWŁA II

NAUKI EKOLOGICZNE JANA PAWŁA II

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NAUKI EKOLOGICZNE JANA PAWŁA II. W SWYM NAUCZANIU EKOLOGICZNYM JAN PAWEŁ II WSKAZYWAŁ NA JEDNOŚĆ LOSÓW JEDNOSTKI, SPOŁECZEŃSTWA I PRZYRODY ORAZ WIĄZAŁ JE Z BOGIEM. - PowerPoint PPT Presentation

Text of NAUKI EKOLOGICZNE JANA PAWŁA II

 • NAUKI EKOLOGICZNE JANA PAWA II

 • W SWYM NAUCZANIU EKOLOGICZNYM JAN PAWE II WSKAZYWA NA JEDNO LOSW JEDNOSTKI, SPOECZESTWA I PRZYRODY ORAZ WIZA JE Z BOGIEM. JEGO ZDANIEM, WSPCZESNY KRYZYS EKOLOGICZNY JEST ZWIZANY Z UPOKORZENIEM LUDZI, WYNIKA Z NIETOLERANCJI, PRZEMOCY, WOJEN, UBSTWA ORAZ GODU.

 • W ZWIZKU Z TYM UWAA, E ISTNIEJE KONIECZ-NO BUDOWANIA SOLIDARNOCI W SKALI GLOBAL-NEJ, OPARTEJ NA UZNANIU PRAW CZOWIEKA, TROSCE O UBOGICH I ZEPCHNITYCH NA MARGINES, PRZECIW-STAWIANIA SI PRZEMOCY I BUDOWANIA KULTURY POKOJU.

 • ZDANIEM JANA PAWA II, MOLIWO OCHRONY WARTOCI HUMANISTYCZNYCH WE WSPCZESNYM WIECIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ISTNIE TYLKO W PRZYPADKU UWZGLDNIENIA OBIEKTYWNE-GO ADU PRZYRODY.

 • POSZUKUJC PRZYCZYN KRYZYSU WSPCZES-NOCI PAPIE DOSZED DO WNIOSKU, E JEDN Z NICH JEST KONFRONACJA CYWILIZACJI MIOCI I YCIA Z CYWILIZACJ MIERCI. PRZEJAWEM TEJ KONFRONTACJI S m.in..

 • ABORCJA I EUTANAZJA JAKO WYRAZ DOMNIEMA-NEJ WOLNOCI JEDNOSTKI;b) WOJNA I PRZEMOC JAKO METODY ROZWIZYWA-NIA KONFLIKTW SPOECZNO-POLITYCZNYCH;ALIENACJA CZOWIEKA WOBEC PRZYRODY I PREFEROWANIE SZTUCZNYCH, WIRTUALNYCH WIATW W MIEJSCE NATURALNEGO RODOWIS-KA.

 • WYMIENIONE CZYNNIKI PAPIE PROPONOWA ROZWAA Z PUNKTU WIDZENIA PIERWSZESTWA ETYKI PRZED TECHNIK, PRYMATU OSOBY W STOSUNKU DO RZECZY, PRIORYTETU DUCHA PRZED MATERI ORAZ POSTAWY, ABY NIE TYLE WICEJ MIE ILE BARDZIEJ BY.CELEM PROGRAMW OCHRONY RODOWISKA POWINNA BY POPRAWA JAKOCI LUDZKIEGO YCIA.

 • W PAPIESKIEJ HOMILI OECOLOGICA HUMANA, TROS-KA O PRZYROD I OCHRON RODOWISKA JEST TE TROSK O STWORZENIE. CZY SI ONA Z OCHRON PRZESTRZENI SOCJAL-NEJ, KULTUROWEJ I DUCHOWEJ, W KTREJ PRAWDA, DOBRO I PIKNO OKRELAJ RODOWISKO YCIA CZOWIEKA ORAZ PRZESTRZE JEGO ROZWOJU. W PRZESTRZENI TAKIEJ CZOWIEK YBY W HARMONII Z PRZYROD, DRUGIM CZOWIEKIEM, Z SAMYM SOB ORAZ Z BOGIEM.

 • Z EKSPLOATACJ PRZYRODY CZY SI CZSTO NADKONSUMPCJA, NIESPRAWIEDLIWY PODZIA DBR, UCISK BIEDNYCH, RASIZM, SEKSIZM, PONIAJCE TRAKTOWANIE KOBIET, DZIECI I GRUP SPOECZNYCH. NATOMIAST W SPOECZESTWACH, W KTRYCH PODEJMUJE SI ZAGADNIENIA ODNOWIENIA ZIEMI CZCIEJ ZWRACA SI UWAG NA WZAJEMNY SZACU-NEK, SPRAWIEDLIWO I WITO YCIA.

 • W ENCYKLICE REDEMPTOR HOMINIS PAPIE PODKRELA, E STWRCA CHCIA, ABY CZOWIEK OBCOWA Z PRZYROD JAKO JEJ ROZUMNY I SZLACHETNY PAN I STRZ, A NIE JAKO BEZWZGLDNY EKSPLOATATOR.

 • WEDUG ENCYKLIKI EVANGELIUM VITAE, W CEN-TRUM PRZYRODY STOI CZOWIEK, KTRY JEST PRZEZ BOGA POWOANY ABY UPRAWIA OGRD ZIEMI I STRZEC GO. WOK NIEGO ZNAJDUJE SI CAA STWO-RZONA RZECZYWISTO, BDCA RODOWISKIEM YCIA I ROZWOJU OBECNYCH I PRZYSZYCH POKO-LE. ZA OWE RODOWISKO, OBEJMUJCE ZARWNO FLOR I FAUN, JAK I ODOWISKO SPOECZNE, JEST CZOWIEK ODPOWIEDZIALNY W SZCZEGLNY SPOSB.

 • W ENCYKLIKACH PAPIESKICH MONA WYRNI ROZUMIENIE EKOLOGII CZOWIEKA W WSZYM I SZERSZYM SENSIE. SENS WSZY DOTYCZY WYCZNIE RODOWISKA SPOECZNEGO I POSTULUJE DBAO O DOBRO RODZINY, JAKO MIDZYLUDZKICH STOSUNKW, POSZANOWANIE LUDZKIEJ NATURY I PENY OSOBISTY ROZWJ CZOWIEKA.SENS SZERSZY OBEJMUJE ODPOWIEDZIALNO CZOWIEKA RWNIE ZA DOBRO ZIEMI I CAEJ PRZYRODY, A NAWET ZA KOSMICZNY AD I RWNOWA-G EKOLOGICZN.

 • OBA PODEJIA CHARAKTERYZUJ SI HOMOCEN-TRYZMEM ORAZ PODKRELAJ PRAWA I OBOWIZKI CZOWIEKA.KRYZYS EKOLOGICZNY WYKAZA, E CZOWIEK NIE TYLKO NIEWACIWIE POJMUJE WIAT, LECZ RWNIE WYKAZUJE BRAK WIEDZY O SOBIE SAMYM I SWYCH RELACJACH Z PRZYROD, O TYM, KIM JEST JAKO CZOWIEK, JAKA JEST JEGO WIADOMO I SYSTEM WARTOCI.

 • U PODOA POSTAW DEGRADUJCYCH YCIE CZOWIEKA I RODOWISKO SPOECZNO-PRZYRODNI-CZE LEY ZNIEKSZTACENIE PRAWDY O SAMYM CZOWIEKU, O CELU I SENSIE JEGO YCIA. ISTOTN PZRYCZYN DEGRADACJI WIATA JEST NIEWACIWA KONCEPCJA OSOBY LUDZKIEJ, CZYLI tzw. BD ANTROPOLOGICZNY, KTRY POLEGA NA TYM, E WSKUTEK NIEWACIWEJ KONCEPCJI CZOWIEKA KSZTATOWANE S NIEODPOWIEDNIE ZASADY POSTPOWANIA.

 • PAPIESKA KONCEPCJA POSTULUJE PEN INTEGRALN REALIZA-CJ PROGRAMU UZDROWIENIA RELACJI POMIDZY BOGIEM, CZOWIEKIEM I PRZYROD. UKAZUJE RWNIE PEWIEN WZR - MODEL CZOWIEKA EKOLOGICZNEGO, KTRYM MA BY w. FRANCISZEK Z ASYU. DLATEGO ON, GDY JEGO GBOKO RELI-GIJNE, PENE MIOCI I BRATERSTWA SPOJRZENIE NA PRZYRO-D, JEGO WSPANIAY HYMN STWORZENIA, KAZANIE DO PTAKW, CZY UASKAWIENIE WILKA Z GUBBIO, WIADCZ O SERDECZNYM ZBLIENIU DO PRZYRODY, JEGO AUTENTYCZNYM ZAINTERESOWANIU LOSEM ZWIERZT I TROSCE WYKLUCZAJ-CEJ JAKKOLWIEK CH DOMINACJI LUB WYZYSKU.[OPRACOWANO NA PODSTAWIE ARTYKUU STANISAWA JAROMI pt. PROBLEMATYKA EKOLOGICZNA W MYLI JANA PAWA II, AURA, nr 7, 2005 r.]

 • WITY FRANCISZEK TRAKTOWA ZWIERZTA JAK MODSZYCH BRACI CZOWIEKA W WIELKIEJ WSPL-NOCIE ISTOT YWYCH. OTO JEGO SOWA:WSZYSTKIE STWORZENIA TEJ ZIEMI ODCZUWAJ JAK MY, WSZYSTKIE STWORZENIA TEJ ZIEMI SZUKAJ SZCZCIA JAK MY, WSZYSTKIE STWORZENIA TEJ ZIEMI KOCHAJ, CIERPI I UMIERAJ JAK MY, CZYLI S ONE RWNYMI NAM DZIE-AMI WSZECHMOGCEGO STWRCY.

 • DEKALOG w. FRANCISZKA Z ASYU OPARTY NA JEGO PISMACH

 • BD CZOWIEKIEM WRD STWORZE I BRATEM DLA LUDZI.TRAKTUJ WSZYSTKIE BYTY STWORZONE Z MIOCI.TOBIE ZOSTAA POWIERZONA ZIEMIA JAK OGRD, RZD NI Z MIOCI. TROSZCZ SI O CZOWIEKA, O ZWIERZ, O ZIOO, O WOD I POWIETRZE, ABY ZIEMIA NIE ZOSTAA ICH ZUPENIE POZBAWIONA.

 • 5. UYWAJ RZECZY Z UMIAREM, GDY ROZRZUTNO NIE MA PRZYSZOCI.6. TOBIE JEST ZADANA MISJA ODKRYCIA MISTERIUM POSIKU, ABY YCIE NAPENIO SI YCIEM.7. PRZERWIJ WZE PRZEMOCY ABY ZROZUMIE JAKIE S PRAWA ISTNIENIA. 8. PAMITAJ, E WIAT NIE JEST JEDYNIE ODBICIEM TWEGO WIZERUNKU, LECZ NOSI W SOBIE WYOBRAE-NIE BOGA NAJWYSZEGO.

 • 9. KIEDY CINASZ DRZEWO POZOSTAW CHO JEDEN PD, ABY JEGO YCIE NIE ZOSTAO PRZERWANE.10. STPAJ Z SZACUNKIEM PO KAMIENIACH, GDY KADA RZECZ MA SWOJ WARTO.

 • NAJWANIEJSZE TEZY CHRZECIJASKIEJ EWANGELII YCIA

 • YCIE JEST DAREM. YCIE LUDZKIE JEST WITE OD POCZTKU A DO KRESU. RODZINA JEST SZCZEGLNYM SANKTUARIUM YCIA. GWNYM BOGACTWEM CZOWIEKA JEST WRAZ Z ZIEMI SAM CZOWIEK (Centessimus annus 32).

 • PRAWIDOWA RWNOWAGA EKOLOGICZNA JEST NIEMOLIWA DO OSIGNICIA ZANIM NIE ZOSTANIE ROZWIZANA SPRAWA STRUKTURALNYCH FORM UBSTWA ISTNIEJCEGO NA WIECIE. OCHRONA YCIA NA ZIEMI POWINNA BY CELEM WSZYSTKICH PROGRAMW RODOWISKOWYCH. WOJNA JEST NAJWIKSZ KATASTROF SPOECZN I EKOLOGICZN. BIOSFERA JEST POWIZANA Z SOCJOSFER, A KULTURA WSPKONSTYTUUJE PRZYROD.

 • ALJENACJA CZOWIEKA WOBEC PRZYRODY JEST DZIAANIEM PRZECIW KULTURZE YCIA, DLATEGO WSZELKIE DZIAANIA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY MUSZ ZAWIERA KONTEKST SPOECZNY. NOWA SOLIDARNO EKOLOGICZNA POWINNA OBEJMOWA ZARWNO RELACJE WEWNTRZ SPOECZNOCI LUDZKIEJ, TROSK O PRZYSZE POKOLENIA, JAK I STOSUNEK DO PRZYRODY I RODOWISKA PRZYRODNICZEGO.(STANISAW JAROMI, AURA nr 7, 2005 r.).

  *