of 18/18
Ratownictwo chemiczne i ekologiczne. Stosowanie sorbentów do usuwania skażeń.

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne. sorbenty

 • View
  151

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Ratownictwo chemiczne i ekologiczne. sorbenty

 • Ratownictwo chemiczne i ekologiczne.Stosowanie sorbentw do usuwania skae.

 • Ratownictwo chemiczne

  Organizacja ratownictwa chemicznego obejmuje zesp dziaa planistyczno - organizacyjnych i stosowanie technik ratowniczych niezbdnych do ratowania rodowiska oraz wszelkich innych czynnoci podejmowanych w celu ratowania ycia i zdrowia ludzi w wyniku likwidacji bezporednich zagroe stwarzanych przez toksyczne rodki przemysowe lub inne niebezpieczne materiay chemiczne.

 • Ratownictwo ekologiczne Organizacja ratownictwa ekologicznego obejmuje zesp dziaa planistyczno organizacyjnych i stosowanie technicznych zabezpiecze niezbdnych do ratowania rodowiska oraz stosowania rodkw neutralizujcych ograniczajcych lub eliminujcych powstae skaenie.

  Organizacja ratownictwa chemicznego i ekologicznego obejmuje :1) rozpoznawanie zagroe oraz ocen i prognozowanie ich rozwoju oraz skutkw dla ludzi i rodowiska,2) analizowanie powstaych awarii oraz katastrof chemicznych i ekologicznych,

 • 3) ratowanie ycia ludzi i zwierzt zagroonych skaeniem substancj niebezpieczn,4) identyfikacj substancji stwarzajcej zagroenie w czasie powstaego zdarzenia,5) prognozowanie rozwoju skaenia rodowiska i ocen rozmiarw zagroenia oraz zmian wielkoci strefy zagroenia dla ludnoci,6) dostosowanie sprztu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji stwarzajcej zagroenie,7) przepompowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznej do nowych lub zastpczych zbiornikw,

 • 8) obwaowywanie lub uszczelnianie miejsc wycieku substancji niebezpiecznej,9) ograniczanie parowania substancji niebezpiecznej,10) zatrzymanie emisji toksycznych rodkw przemysowych,11) stawianie kurtyn wodnych,12) neutralizacj substancji niebezpiecznej substancjami chemicznymi,13) zwizywanie substancji niebezpiecznej sorbentami,14) stawianie zapr na ciekach lub obszarach wodnych zagroonych skutkami rozlania substancji toksycznych hydrofobowych,15) zbieranie substancji niebezpiecznej z powierzchni wody lub gleby.

 • Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w ramach systemu prowadz odpowiednio wyposaone, specjalistyczne grupy ratownicze rnych podmiotw, wchodzcych w skad KSRG ( Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy)

 • Stosowanie sorbentwStosowanie sorbentw jest przydatne nie tylko w likwidacji skae na powierzchni wd, ale rwnie w usuwaniu maych skae gruntowych gdy niemoliwe jest stosowanie zbierania mechanicznego, lub w sytuacjach gdy naley usun pozostaoci toksycznej cieczy i dokadnie oczyci teren skaony po uprzednim zastosowaniu zbierania mechanicznego, a take w celu zapobiegania jej dalszemu rozprzestrzenianiu si poprzez budowanie sorbentowych waw osonowych.W kadym z tych przypadkw zuyte sorbenty wraz z zaabsorbowan substancj naley przygotowa do transportu (do miejsca ich neutralizacji lub spalenia), poprzez zamknicie w szczelnych pojemnikach.

 • Obok zbierania mechanicznego stosowanie sorbentw jest najczciej stosowana metoda postpowania w czasie likwidacji skae spowodowanych przez cieke TSP toksyczne substancje przemysowe.Sorbentami mog by wszystkie substancje posiadajce zdolno zatrzymywania toksycznych cieczy wewntrz przestrzeni porw (absorpcji), lub na swojej powierzchni (adsorpcja), jak rwnie wykorzystujce obydwa zjawiska jednoczenie. Niejednokrotnie w masie sorbentowej wymienionym zjawiskom fizycznym mog rwnie towarzyszy reakcje chemiczne, wspomagajce proces neutralizacji TSP.

 • Najbardziej dostpnym rodzajem sorbentw jak rwnie bardzo skutecznym s sorbenty naturalne, ktre mog by stosowane w postaci lunej, snopkw , mat, balotw, zapr, poduszek. Zatrzymana za pomoc nich ciecz o ile jest palna moe by atwo zlikwidowana poprzez spalenie. Najlepszymi waciwociami odznacza si tu torf, ktry po dodatkowej obrbce powikszania hydrofobowoci odznacza si najwysz skutecznoci. W warunkach nadzwyczajnych zagroe celowym jest wykorzystanie lokalnych zasobw surowcowych takich jak postrzpiona makulatura, szmaty, skrzane wiry, ktre mona rwnie zaliczy do naturalnych sorbentw organicznych. Zdolno zatrzymywania cieczy przez sorbenty naturalne jest znacznie wiksza od sorbentw nieorganicznych.

 • Zdolno zatrzymywania cieczy przez sorbenty naturalne jest znacznie wiksza od sorbentw nieorganicznych. Wynosi ona od kilku czci wagowych dla trocin, kory lici i igliwia do kilkudziesiciu czci wagowych dla odpowiednio spreparowanego torfu. Sorbenty nieorganiczne mona stosunkowo atwo pozyska z dziedziny budownictwa i ciepownictwa. Stosuje si tam maty szklane, ktre mona stosowa w naturalnej postaci, wen mineraln (maty, poduszki i tamy), oraz pumeks stosowany do celw izolacyjnych w postaci granulek i uomkw. Sorbenty nieorganiczne (tonce) odznaczaj si moliwoci dugoterminowego przechowywania, oraz szerok dostpnoci dla sub ratowniczych.

 • W stosowaniu sorbentw naley si kierowa nastpujcymi zasadami:- Stosunek masy stosowanych sorbentw do masy rozlanej cieczy powinien wynosi 1:1;- Ze wzgldu na konieczno krtkiego kontaktu z toksyczn ciecz szybko zbiera nasycony sorbent;- Do zbierania duych plam stosowa mechaniczne urzdzenia zbierajce;- Do zbierania maych plam stosowa rodki podrczne - wiadra, szufle;- W czasie silnych wiatrw nie stosowa sorbentw sypkich;- Sorbenty skonfekcjonowane (maty, tamy, poduszki) rozkada na powierzchni plamy;

 • - Sorbenty skonfekcjonowane syntetyczne po wyciniciu stosowa wielokrotnie;- Nie stosowa sorbentw organicznych pochodzenia naturalnego do zbierania substancji rcych, agresywnych chemicznie i utleniajcych ze wzgldu moliwoci gwatownych reakcji i nieobliczalnych skutkw;- W przypadku nieznanych substancji stosowa suchy, czysty piasek;- W przypadku chlorowcowglowodorw stosowa obojtnie chemicznie sorbenty nieorganiczne oraz organiczne pochodzenia naturalnego;

 • - W przypadku rozlewu palnych rozpuszczalnikw niewglowodorowych (estry, alkohole, aldehydy, ketony) nie stosowa zbierania mechanicznego lecz palne sorbenty pochodzenia naturalnego;- Przy duych rozlewach sorbenty stosowa jako rodek pomocnicy i doczyszczajcy. Zebran mechanicznie i za pomoc sorbentw toksyczn ciecz poddaje si niszczeniu lub neutralizacji. Zostaje ona przetransportowana w szczelnych naczyniach do miejsca spalenia, ktre naley przeprowadzi z dala od miejsca awarii i osiedli ludzkich. Transport niebezpiecznej substancji wraz z nasyconym sorbentem, musi by odpowiednio oznaczony.

 • Wyznaczenie rejonu spalania musi nastpi w porozumieniu z Wojewdzkim Inspektoratem Ochrony rodowiska (WIO). Spalanie to dokonuje si na metalowych tacach, bez kontaktu z podoem maymi porcjami nie przekraczajcymi 5 kilogramw.Warunkiem wyboru spalania jako sposobu niszczenia toksycznej cieczy jest cakowita pewno e produkty spalania nie bd zawieray toksycznych substancji gazowych.

  Zebran mechanicznie i za pomoc sorbentw toksyczn ciecz w niektrych okolicznociach poddaje si neutralizacji na z dala pooonych wylewiskach.

 • Zostaje ona wwczas przetransportowana w szczelnych naczyniach do miejsca neutralizacji i tam wylana do odpowiednio przygotowanego zawczasu miejsca. Tak metod stosuje si zwaszcza w przypadkach duych rozleww gruntowych, szczeglnie w stosunku do substancji rcych (kwasy mineralne, ugi alkaliczne), oraz koniecznoci szybkiego usuwania cieczy z miejsca awarii. W takich przypadkach naley niezwocznie przystpi do organizowania wylewiska, ktre nastpnie po zakoczeniu akcji w rejonie awarii neutralizuje si. Wyznaczenie miejsca do takiego wylewiska moe nastpi tylko w porozumieniu z waciwym Inspektoratem Ochrony rodowiska.

 • Pytania otwarte:

  1. Jakie wnosci fizyko-chemiczne musi posiada substancja uywana jako sorbent? 2. W jaki sposb neutralizuje si zuyte sorbenty?

 • Literatura:

  1.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrzych I Administracjiz dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-ganiczego

  2. Strona internetowa Instytutu Adeviq Spin, www.ratownictwo.chem.pl

  3. Strona internetowa Komendy Gwnej Pastwowej Strazy Poarnej, www.straz.gov.pl

 • Dzikujemy za uwag

  mgr in. Aleksandra Fertacz