Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  1/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 1

  List broj: 1

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  05.11.2011.

  Za dati presjek i podatke:

  1. Odrediti sopstvene momente inercije

  2. Odrediti poloaj glavnih centralnih osa inercije

  3. Odrediti glavne centralne momente inercije i glavne centralne poluprenike inercije

  4. Nacrtati Mohr-ov krug inercije i centralnu elipsu inercije

  a = 90 mm ; b = 200 mm

  WWW.STUDOMAT.BA

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  2/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 1

  List broj: 2

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  05.11.2011.

  X1= 60 mm

  Y1= 163,33 mm

  X2= 135 mm

  Y2= 100 mm

  X3= 141,8 mm

  Y3 = 161,8 mm

  A1=2

  11090 = 4950 mm

  2

  A2= 90 200 = 18000 mm2

  A3=4

  14,3902 = 6361,7 mm

  2

  XT=321

  332211

  AAA

  AXAXAX

  = 7,6361180004950

  7,63618,14118000135495060

  XT=3,16588

  06,902089243000297000 =

  3,16588

  9,1824910

  XT= 110,01 mm

  YT=321

  332211

  AAA

  AYAYAY

  =

  7,6361180004950

  7,63618,16118000100495033,163

  YT=3,16588

  06,102932318000005,808483 =

  3,16588

  44,1579160

  YT = 95,2 mm

  y1= Y1YT = 63,3395,2 = 68,13 mm

  y2= Y2YT = 10095,2 = 4,8 mm

  y3= Y3YT = 161,895,2 = 66,6 mm

  x1= XTX1 = 110,0160 = 50,01 mm -

  x2= X2XT = 135110,01 = 24,99 mm

  x3= X3XT = 141,8110,01 = 31,79 mm

  IX1=36

  3hb

  =36

  11090 3= 3327500 mm

  4

  IY1=36

  3bh

  =36

  90110 3= 2227500 mm

  4

  IX2=12

  3hb

  =12

  20090 3= 60000000 mm

  4

  IY2=12

  3bh

  =12

  90200 3= 12150000 mm

  4

  IX3= R4(

  9

  4

  16) = 90

  4 0,0549 = 3600578,7 mm

  4

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  3/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 1

  List broj: 3

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  05.11.2011.

  IY3= R4(

  9

  4

  16) = 90

  4 0,0549 = 3600578,7 mm

  4

  IX = IX1+ y12

  A1+ IX2+ y22 A2(IX3+ y3

  2 A3)

  IX = 3327500 + 68,192 4950 + 60000000 + 4,82 18000 (3600578,7 + 66,62 6361,7)

  IX = 3327500 + 22976399,66 + 60000000 + 4147203600578,728217702,5

  IX = 54900338,9 mm4

  IY = Iy1+ x12

  A1+ Iy2+ x22 A2(Iy3+ x3

  2 A3)

  IY = 2227500 + 50,012 4950 + 12150000 + 24,992 18000 (3600578,7 + 31,792 6361,7)

  IY = 2227500 + 12379950,5 + 12150000 + 11241001,83600578,76429160,1

  IY = 27968713,5 mm4

  IXY =72

  422 b+ x1 y1 A1 + 0 x2 y2 A2 ( 4

  9

  4

  8

  1r

  )

  IXY =7211090

  22

  + (-50,01) 68,13 4950 + 24,99 4,8 18000 + 0,015 904

  IXY = 136125016865547,44 + 21591136 + 984150

  IXY = - 12361011,44 mm4

  12=2

  IYIX 22 4)(

  2

  1IXYIYIX

  12=

  2

  5,2796871391,54900338 1414 111,6253,7

  2

  1

  12= 41434526,21 18278402,56

  1= 59712928,77 mm4= 5971, 3 cm

  4

  2= 23156123,65 mm4= 2315,6 cm

  4

  tg2 =IYIX

  IXY

  2=

  5,279687139,54900338

  44,123610112

  =

  41,31431625

  88,24722022

  tg2 = 0,78

  =2

  1 arctg 0,78

  = 19,1

  1 =321

  1

  AAA

  =

  3,16588

  77,59712928= 59,99 mm

  2 =321

  2

  AAA

  =

  3,16588

  65,23156123= 37,3 mm

  R =2IYIX =

  25,2796871391,54900338

  R = 41434526,21 mm4= 4143,4 cm

  4

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  4/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 1

  List broj: 4

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  05.11.2011.

  Mohr-ov krug

  UI=cm

  cm

  1

  1000 4

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  5/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 1

  List broj: 5

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  05.11.2011.

  Mjerilo 1:2

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  6/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 1

  List broj: 6

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  05.11.2011.

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  7/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 1

  List broj: 1

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  03.11.2011.

  Krovna konstrukcija sa zategom CD optereena je silom F (slika 1.)

  Za date vrijednosti =60, d=150 Mpa odrediti:

  1. Prenik d zatege CD,2. Ukupno izduenje zatege

  Parametar A=1 [m] F [kN] E [MPa]

  Vrijednost 4 6 45 2105

  Slika 1.

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  8/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 1

  List broj: 2

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  03.11.2011.

  a = 4 m

  l = 4 m

  F = 6 kN = 6 103

  N

  E = 2 105Mpa

  = 60

  d= 150 Mpa

  Suma horizontalnih sila jednaka je nuli:

  XI= 0 ; nema

  Suma vertikalnih sila jednaka je nuli:

  YI= 0

  FAF + FB= 0

  FA+ FB= FFA= FFB

  FA= 6kN1.5kN

  FA= 4.5kN

  Suma momenata za taku A jednaka je nuli:

  MA= 0

  FB 2l F l2

  a

  FB 8m 6kN 2m

  FB 8m = 12 kNm

  FB=m

  kNm

  8

  12

  FB= 1.5 kN

  Iz uslova ravnotee za taku K moemo pronai

  traeno S:

  MK= 0

  FB l S h = 0

  FB l = S h

  S=h

  lFB =

  m

  mkN

  2

  45.1 =

  S = 3 kN = 3 103N

  Visinu h moemo nai zahvaljujui slinosti trougla AKB i trougla CKD, koristei sinusnu teoremu

  dobivamo:

  45sin

  45sin=

  2/a

  h

  sin45 2m = sin45 h

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  9/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 1

  List broj: 3

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  03.11.2011.

  h=45sin

  245sin m=

  707.0

  2707.0 m= h = 2 m

  Potreban prenik zatege CD dobivamo iz uslova:

  d

  S 4< d

  d

  S 4- d d

  2

  S 4 = d d2

  d =

  4S=

  14.310150

  4103

  Pa

  N =

  Pa

  N

  4710000000

  120000

  d = 0000254.0

  d = 0.005 m = 5 mm

  b) Na osnovu Hukovog zakona izduenje iznosi

  a =EA

  aS

  =Ed

  Sa

  4

  a =Pam

  N

  10214.3005.0

  430004

  =mPa

  N

  15700000

  48000 = 3 10

  -3m

  a = 3 mm

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  10/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 2

  List broj: 1

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  03.11.2011.

  tapovi (1) i (2) na slici 2. iste duine, istog poprenog presjeka A, sainjeni su od istog materijalasa poznatim modulom elastinosti. U taki (C) tapovi su izloeni dejstvu aksijalne sile F.

  Pri poznatom uglu koji tapovi zaklanjaju sa vertikalnomosom, treba odrediti:

  1. sile u tapovima,2. izduenje tapa3. pomjeranje take C

  Parametar l [m] F [kN] A [cm2] [] E[kN/cm2]

  Vrijednost 1,2 9 20 45 2 104

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  11/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 2

  List broj: 2

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  03.11.2011.

  A= 20 cm2

  l = 1,2 m = 120 cm

  F = 9 kN = 6 103 NE = 2 104Mpa = 45

  Primjenom sinusne teoreme dobijemo:

  45sin45sin90sin

  SASBF

  F sin45 = SB sin90 SB =90sin

  45sinF

  SB= 9kN 0,707

  SB= 6,363 kNSA = 6,363 kN

  2. Izduenje tapa:

  l =EA

  lS

  l =

  cmkNcm

  cmkN

  /10220

  120363,6

  l =400000

  56,763 cm

  l = 0,0019 cm

  3. Pomjeranje take C

  cos =Jc

  l / Jc

  cos Jc = l Jc =

  cos

  l

  Jc = 45cos

  0019,0 cm

  Jc = 0,0026 cm

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  12/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 3

  List broj: 1

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  03.11.2011.

  Vratilo prikazano na slici 1. optereeno je silama F1 i F2. Prema datim podacima treba odrediti

  normalne napone u takama (A) i (B) vratila, te ukupno izduenje vratila.

  Parametar F1[kN] F2[kN] a[cm] b[cm] E[kN/cm2] da[cm] Db[cm]Vrijednost 7 6 30 15 2 10

  4 30 20

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  13/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 3

  List broj: 2

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  03.11.2011.

  a = 30 cm

  b = 15 cm

  F1 = 7 kN = 7 103

  N

  F2 = 6 kN = 6 103

  N

  E = 2 104kN/cm2da= 30 cm

  db= 20 cm

  Suma horizontalnih sila jednaka je nuli

  FX= 0

  F1+ F2FA= 0

  FA= F1+ F2

  FA= 7 kN + 6 kN FA= 13 kN

  Povrine poprenih presjeka tapa su:

  AA=4

  da AA=

  4

  14,33030 cmcm AA= 706,5 cm

  AB=4

  db AB=

  4

  14,32020 cmcm AB= 314 cm

  Onda su normalni naponi u takama A i B :

  A=AA

  FA A=

  cm

  kN

  5,706

  13 A= 0,018

  cm

  kN

  B=AB

  F2 B=

  cm

  kN

  314

  6 B= 0,019

  cm

  kN

  Ukupno izduenje vratila je:

  l = lB+ lA

  lA =AAE

  FAa

  lB =ABE

  bF

  2

  l =

  AAE

  FAa

  +

  ABE

  bF

  2=

  cmcmkN

  cmkN

  5,706/102

  3013

  +

  cmcmkN

  cmkN

  314/102

  206

  l = 0.0000276 cm + 0,0000191 cm l = 0,0000467 cm

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  14/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 4

  List broj: 1

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  03.11.2011.

  tap slika 4. uklijeten je na oba kraja i zagrijan na t, za poznate podatke treba odrediti:

  1. Otpore oslonaca2. Napone u tapu

  Parametar t [C] A[cm2] F [N] [1/C] E [kN/cm2]

  Vrijednost 19 19 6 12510-7 2104

  Slika 4.

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  15/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 4

  List broj: 2

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  03.11.2011.

  F = 6 N

  E = 2 104kN/cm2 = 152 10-71/C

  A = 19 cm2t = 19 C

  Suma horizontalnih sila jednaka je nuli

  FX= 0

  FAFB= 0FA= FB= F

  tap pod uticajem temperature t e se izduitiza:

  lt= l t

  lB=EA

  lFB

  =EA

  lF

  Iz geometrijiskih uslova elastinih deformacija(iz kojeg proizilazi da taka B nee promijeniti svojpoloaj pod dejstvom lti FB) proizilazi:

  EA

  lF

  = l t

  F = A E t

  F = 125 10-7C

  1 19cm2 2 107

  cm

  N 19 C = 90,25kN

  b) Naponi u tapu:

  =A

  F=

  219

  25,90

  cm

  kN= 4,75

  2cm

  kN

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  16/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 3

  List broj: 1

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  29.11.2011.

  Za gredni nosa prema slici i zadate podatke odrediti:

  otpore oslonaca, nacrtati dijagrame momenata savijanja i transferzalnih sila, izraunati najvei normalni napon i nacrtati dijagrame normalnih i tangencijalnih napona

  po poprenom presjeku na rastojanju z.

  F[kN] q[kNm] a[m] z[m]

  3 3 1 0,9

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  17/34

 • 8/12/2019 Nauka o Cvrstoci I - Pomocni Materijal Za Pripremu Ispita - Zadaci

  18/34

  MAINSKI FAKULTET U TUZLI NAUKA O VRSTOIIZadatak broj: 3

  List broj: 3

  RADIO BROJ INDEXA DATUM PREGLEDAO

  29.11.2011.

  II polje a < x < 2a

  FA= XA- FFT= YAFq1(x-a) q

  Ms=YAxFq1(x -3

  2a)-Fq2(x-a)

  2

  )( ax + F

  4

  a

  Ms= 1kN 2m - 1.5 kN 0.66m - 3kN 0.5+0.65

  X Fa FT Ms

  1 0 -0.5 0.5

  2 0 -3.5 0.15

  III polje 2a < x