Upravno pravo I - Pomocni materijal za pripremu ispita.pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upravno pravo I

Citation preview

 • Upravno pravo I Pomodni materijal za pripremu ispita

  Baza dokumenata je dio ePravo.ba portala u kojem posjetioci portala mogu pronadi pravne propise, meunarodne dokumente, kao i materijale namijenjene za pomod pri spremanju pravosudnog ispita, te ispita na pravnim fakultetima. Dokumente koji se nalaze u bazi dokumenata alju lanovi i posjetioci portala ePravo.ba. Portal ePravo.ba nije autor dokumenata u bazi. Portal ePravo.ba nije u mogudnosti da prekontrolie sve objavljene dokumente. Portal ePravo.ba ne odgovara za mogudu tetu ili bilo koju drugu posljedicu koje mogu nastati upotrebom dokumenata iz nae baze. Ukoliko smatrate da portal ePravo.ba kri Vaa prava, kontaktirajte nas na e-mail: [email protected]. Ukoliko Va zahtjev bude opravdan, sporni dokument de biti uklonjen.

 • 1

  NACELO ZAKONITOSTI

  a) Nastanak principa zakonitosti- nacelo zakonitosti je politicki iI pravni princip koji

  znaci vezanost drzavnih organa za pravne propise, tj.saglasnost nizih pravnih

  normi sa visim.

  Prvo podvodjenje uprave pod pravo imamo u Engleskoj, gdje poslije Revolucije

  1688. Lok razvija teoriju vlade saglasne zakonu I podvodi teorijsku upravu pod

  pravo-to obuhvatanje se naziva RULE OF LAW tj.VLADAVINA PRAVA.

  b) Nacelo zakonitosti uprave u BiH I FBiH-Ustav BiH I FBiH ne sadrze odredbe o

  ustavnosti I zakonitosti. Cl.97 Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH kaze

  da ako podzakonski propis ili opci akt nisu u skladu sa zakonom, u tomslucaju se

  moze pred Ustavnim sudom FBiH pokrenuti postupak za utvrdjivanje zakonitosti

  tog propisa, kojeg mogu pokrenuti:

  1. PREMIJER ILI ZAMJENIK PREMIJERA VLADE FBIH za propise koje su donijeli

  rukovodioci federalnog organa uprave I federalne upravne organizacije na

  osnovu federalnog zakona

  2. PREMIJER KANTONA za propise koje su donijeli rukovodioci kantonalnog

  organa uprave I upravne organizacije, odnosno opcinski nacelnik I

  gradonacelnik na osnovu kantonalnog zakona. Ustav BiH I FBiH nema

  odredbe o kontroli zakonitosti rada uprave u upravnom postupku, nego je

  zakonitost rada uprave propisao Zakonom o upravnom postupku.

  c) Slucajevi nezakonitosti:

  1. NENADLEZNOST-propisi kojima se potvrdjuje nadleznost su imperativne

  prirode (ius cogens) tako da upravne organe I pravna lica koja vrse javna

  ovlastenja moraju se pridrzavati propisane nenadleznosti, kako stvarne tako I

  mjesne nadleznosti. Nenadlezno posptupanje upravnog organa, narocito ako

  se radi o stvarnoj nadleznosti predstavlja tezu povredu zakona. Od

  nenadleznosti treba razlikovati grubu uzurpaciju tj.kada pojedinac ili grupa

  uopce nemaju svojstvo javnog finkcionera, a donesu toboznji upravni akt-to

 • 2

  je tzv. NEPOSTOJECI AKT, I stranka ga ne treba pobijati nego jednostavno

  ignorisati.

  2. POVREDA PROPISA O POSTUPKU(FORMALNA ILI PROCESNA GRESKA) moze

  biti izvrsena na 2 nacina, povredom propisa kojiam se regulise forma akta I

  povredom propisa kojima se regulise postupak donosenja akta. Procesne

  greske dijele se na BITNE I NEBITNE. Nebitne su takve greske koje nisu

  mogle imati uticaja na sadrzinu akta. Kada se ne bi pravila razlika izmedju

  ovih gresaka, doslo bi do prevelikog I potrebnog formalizma I sadrzajno

  ispravan akt bi postao nezakonit zbog sitne I beznacajne greske u formi.

  3. GRESKA U CINJENICNOM STANJU-se pravi na nacin da se ne utvrde sve

  cinjenice koje su relevantne za donosenje akta, to moze biti na nacin da se

  cinjenice nepotpuno ili pogresno utvrde, ili da je iz utvrdjenih cinjenica

  izveden pogresan zakljucak o cinejnicnom stanju.

  4. POVREDA MATERIJALNOG ZAKONA-moze biti izvrsena na 2 nacina, da nije u

  konkretnom slucaju primjenjen propis koji je trebalo primjeniti I da je

  primjenjen odgovarajuci propis, ali je primjenjen pogresno na osnovu

  pogresnog tumacenja. Federano-procesni propisi osiguravaju na posredan

  nacin ispravan sadrzaj upravnog akta, a materijalno-pravni propisi cine to na

  neposredan nacin jer odredjuju sam sadrzaj akta.

  5. NEZAKONITOST U CILJU ILI SVRSI postoji ako upravni organ donosi akt radi

  ostvarenja drugog cilja,a ne onoga koji proizilazi iz zakona. Upravno-pravni

  propisi su sredstvo za ostvarivanje odredjenog cilja, te ako je takvo

  postupanje suprotno tim interesima, onda to prredstavlja nezakonitost.

  Francuska pravna nauka se posebno bavila ispitivanju cilja ili svrhe upravnog

  akta I izgradila poseban institut-ZLOUPOTREBA OVLASTENJA.

  DISKRECIONA OCJENA- sustina diskrecione ocjene sastoji se u tome da zakoni ne

  sadrze kategoricku normu, nego ostavljaju organu uprave da sam bira u konkretnom

  slucaju izmedju 2 ili vise alternative, rukovodeci se pri tome

  drustvenim(javnim)interesom- te da izabere onu alternative koja je cjelishodna u

 • 3

  konkretnom slucaju. Organ mora imat ovlastenja za vrsenje diskrecione ocjene I to

  ovlastenje daje se u materijalno-pravnom propisu. Organ je kod diskrecione ocjene je

  vezan, ne samo sto se krece u okviru mogucnosti datih materijalno-pravnim propisom,

  nego tome sto mora postupati u skladu sa javnim interesom(pojedinac djeluje u licnom

  svojstvu). Postupajuci po slobodnoj ocjeni organ je duzan da pravilno tumaci smisao I

  cilj svog ovlastenja I da ostane u nejgovim granicama, I u tom okviru slobodno bira I

  rjesava, u suprotnom je nezakonito rjesenje. Ovlastenje za vrsenje diskrecione ocjene

  ne da se na takav nacin da se akt donosi nezavisno od ispunjavanaj odredjenih

  materijalno-pravnih uslova, to znaci da tek kada su se ispunili uslovi predvidjeni

  pravnom normom.

  **NACELO SAMOSTALNOSTI ORGANA UPRAVE

  Ovo nacelo je dosljedno sprovede princip zakonitosti: uprava moze da radi samo ono na

  sta je ovlastena, odnosno niko ne moze da se mijesa u taj njen zakonom I drugim

  propisima odredjen djelokrug, s tim sto je ona odgoovorna za izvrsavanje postojecih joj

  zadataka. Afirmacija nacela samostalnosti uprave treba da bude afirmacija nacela

  zakonitosti, a nikako nastojanje da uprava izraste u neku odvojenu, nekontroliranu silu

  sa posebnim interesima I ciljevima. Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH je

  propisao da organi ozvrsne vlasti mogu utvrditi smjernice organima uprave o nacinu

  izvrsavanja zakona I drugih propisa organa zakonodavne vlasti I propisa organa izvrsne

  vlasti-isto tako organi uprave od izvrsne vlasti mogu traziti smjernice o pitanjima za

  izvrsavanje zakona I drugih propisa. Postavlja se ptanje stepena postojanja tog principa

  -uputstva blize odredjuje izvrsavanje nekih poslova

  -intsrukcija nacin obavljanja odredjenih strucnih I upravnih poslova

  ** NACELO EFIKASNOSTI

  Ustav BiH I Ustav FBiH ne sadze odredbe o nacelu efikasnosti. Zakon o upravi BiH I

  zakon o organizaciji organa uprave u FBiH sadrze odredbu o nacelu efikasnoti, a te

 • 4

  odredbe propisuju da organi uprave osiguravaju efikasno I potpuno ostvarenje prava I

  slobode gradjana predvidjenih u Ustavu BiH I FBiH te aktima navedenim u aneksima

  Ustav BiH I FBiH. Nacelo efikasnosti odredjeno je kao optimalan odnos izmedju

  postavljenih zadataka I postignutih rezultata. Nacelo efikasnoti ne treba da bude

  suprostavljeno nacelu zakonitosti, nego nacelo zakonitosti treba da bude pretpostavka

  za ostavrenje efikasnosti u radu organa uprave. Efikasnot predstavlja neprestano

  prisutan zahtjev za organe uprave I neprestanu brigu za njenu afirmaciju. Osnovni

  preduslovi za to su: funkcionalna organizacija organa uprave na svim nivoima politicko-

  teritorijalnih jedinica, utvrdjivanje poslova I nadleznosti izmedju organa razlicitih

  politicko-teritorijalnih jedinica I u skladu stim odgovarajuci stepen I obim odgovornosti

  svakog organa I pojedinog radnika u upravi, I koristenje savremenih elektronskih I

  drugih uredjaja.

  **NACELO JAVNOSTI

  Nacelo javnosti je jedno od osnovnih nacela u radu organa uprave. Nacelo javnosti

  organa drzavne uprave I svih organa drzavnih poklanjala se paznja u bivsoj JUgoslaviji

  jos od prvih dana nastanka vlasti. Znacaj ovog nacela bio je istaknut u Francuskim

  propisima. Svi nasi ustavni dokumenti sadrze osnovne principe o nacelu javnosti. Nacin

  obezbjedjenja nacela javnosti uredjuje se zakonom I samoupravnim aktima. Rad organa

  uprave je javan, ukoliko za izuzetne situacije nije zakonom drugacije odredjeno. Javnost

  rada uprave predstavlja s jedne strane jednu od osnovnih pretpostavki da uprava vrsi

  svoju djelotvornost u skladu sa interesima I potrebama gradjana, a s druge strane da

  nadilazi na razmijevanja I podrsku u svojim akcijama kod gradjana.

  ** NACELO SARADNJE

 • 5

  Prema ovom nacelu organi uprave u okviru svoje nadleznosti, saradjuju sa svim

  medjunarodnim mehanizmima za nadgledanje ljudskih prava ustanovljenim za BiH I

  nadzornim tijelima ustanovljenim bilo kojim od medjunarodnih sporazuma naredjenim u

  ankesu I Ustava(Zakon o upravi BiH)- to je ankes Ustava BiH, dok se pri regulisanju

  istog nacela od strane Zakona o organizaciji organa uprave misli na aneks Ustava FBiH.

  **NACELO UPOTREBE JEZIKA I PISMA

  U organima uprave, prema Zakonu o upravi BiH, u ravnopravnoj upotrebi su bosanski,

  hrvatski I srpski jezik. U postupcima pred osrganima uprave stranke se mogu koristiti I

  drugim jezikom ako taj jezik nije ejdan od sluzbenih jezika I to na osnovu troska organa

  uprave pred kojim se vodi postupak, sluzbena pisma u organima uprave su cirilica I

  latinica.

  **NACELO ODGOVARAJUCE NACIONALNE ZASTUPLJENOSTI STANOVNISTVA

  Zakon o upravi BiH I Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH na slican nacin

  reguliraju ovo nacelo. Prema njima, u organima uprave osigurava se odgovarajuca

  nacioanalna zastupljenost drzavnih sluzbenika I namjestenika u skladu sa nacionalnom

  strukturom stanovnistva odgovarajucih politicko-teritorijalnih jedinica. Jedina razlika je

  to sto Zakon o upravi BiH navodi da je kriterij te nacionalne zastupljenosti posljednji

  popis stanovnistva u BiH.

 • 6

  **UPRAVA U BIH

  Sve institucije, odnosno organi BiH ustanovljeni su Ustavom BiH iz 1995. Godine, a to

  su:

  1. PARLAMENTARNA SKUPSTINA (Dom Naroda I Predstavnicki dom-zakonodavni

  organ)

  2. PREDSJEDNISTVO I VIJECE MINISTARA (izvrsni organ)

  3. MINISTARSTVA ( organi uprave)

  Ustavom nije utvrdjen broj ministarstava, pa je to ucinjeno Zakonom o ministarstvima I

  drugim tijelima uprave BiH.

  +Ministarstva BiH su:

  1. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA:

  a) Predlaze Predsjednistvu BiH uspostavu ili prekidanje diplomatskih I

  konzularnih odnosa sa drugim drzavama

  b) Priprema I organizuje medjunarodne posjete I susrete

  c) Priprema bilateralne I multilateralne sporazume

  2. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA:

  a) Vanjskotrgovinska politika I carinsko tarifna politika BiH

  b) Pruzanje zastite potrosaca

  c) Konkurencija

  d) Veterinarstvo

  3. MINISTARSTVO KOMUNAKACIJA I PROMETA:

  a) Politika I regulacija zajednickih I medjunarodnih komunikacionih uredjaja

  b) Medjunarodni I medjuentitetski promet I infrastruktura

 • 7

  c) Prepremanje ugovora I drugih akata iz oblasti medjunarodnih I

  emdjuentitetskih komunkacija I prometa

  - Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

  4. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA:

  a) Principi poreske politike, taksi I propisa

  b) Odnosi sa domacim I medjunardnim finansijskim instituacijama

  c) Preprema budzeta BiH I zavrsnog racuna

  5. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE:

  a) Promovise I stiti licna I kolektivna ljudska prava I slobode

  b) Saradjuje sa vjerskim zajednicama

  c) Saradjuje sa nacionalnim manjinama I njihovim udruzenjima

  6. MINISTARSTVO PRAVDE:

  a) Upravni poslovi bitni za rad drzavnih pravosudnih organa

  b) Ekstradicija

  c) Medjunarodna I medjuentitetska pravosudna saradnja

  7. MINISTARSTVO SIGURNOSTI:

  a) Zastita medjunarodnih granica, unutrasnjih granicnih prelaza I regulisanje

  prometa na granicnom prelazi BiH

  b) Zastita lica I objekata

  c) Prikupljanje I koristenje podataka od znacaja za bezbjednost BiH

  8. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA:

  a) Poslovi drzavljanstva, upis u evidenciju gradjana, zastita licnih podataka,

  prikupljanje boravista I prebivalista, licne isprave, putne isprave I postupak

  evidencije registracije vozila

  9. MINISTARSTVO ODBRANE:

  Upravne organizacije se mogu osnovati kao samostalne upravne organizacije I u

  sastavu ministarstava. Dijele se na agencije, direkcije I zavode. Samostalne upravne

  organizacije su:

 • 8

  1. Agencija za statistiku BIH

  2. Institut za akreditiranje BIH

  3. Institut za standarde, I individualno vlasnistvo BiH

  **UPRAVA U FBIH

  Uprava na nivou Federacije organizuje se u vidu organa uprave I upravnih organizacija

  1. FEDERALNI ORGANI UPRAVE SU:

  a) Federalna ministarstva

  b) Federalne uprave

  Federalna ministarstva osnivaju se za obavljanje Upravnih I strucnih polsova iz

  nadleznosti FBiH u oblastima u kojima federalni organi uprave provode politiku

  izvrsavanja federalnih zakona I drugih propisa, to su: federalna ministarstva:

  1. Unutrasnjih poslova

  2. Pravde

  3. Finansija

  4. Energije, rudarstva I industrije

  5. Prometa I komunikacija

  6. Rada I socijalne politike

  7. Pitanja branitelja I invalida rata

  8. Zdravstva

  9. Obrazovanja I nauke

  10. Culture I sporta

  11. Trgovine

  12. Prostornog uredjenja I okoline

  13. Poljoprivrede, vodoprivrede I sumarstva

  14. Razvoja, poduzetnistva I obrta

 • 9

  Federalne uprave osnivaju se za obavljanje upravnih I strucnij poslova, cija priroda I

  nacin obavljanja zahtijevaa organiziranje posebnih organa I da bude samostalan u radu,

  mogu se osnovati kao samostalne federalne uprave I federalne uprave u sastavu

  federalnih ministarstva.

  Federalne uprave su:

  1. Za sumarstvo

  2. Za geodetske I imovinsko-pravne poslove

  3. Porezna uprava (Federalno ministarstvo finansija)

  4. Civilne zastite

  5. Za zastitu od zracenja I radijacijsku sigurnost

  6. Administracije

  7. Policije

  2. FEDERALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE SU federalni zavodi, direkcije I agencije.

  Federalni zavodi se osnivaju za obavljanje strucnih I upravnih poslova koji zahtijevaju

  primjenu strucnih I naucnih metoda rada

  1. Za statistiku

  2. Meteoroloski zavod

  3. Za programiranje razvoja

  4. Za geologiju

  5. Za javnu upravu

  6. Za zastitu spomenika

  7. Za zastitu bilja u poljoprivredi

  Federalne direkcije I agnecije osnivaju se za obavljanje odredjenih strucnih poslova

  privrednog karaktera.

  Federalne direkcije su:

 • 10

  1. Federalna direkcija robnih rezervi

  2. Federalna direkcija za civilnu

  3. Direkcija cesta FBiH

  Agencije u FBiH su:

  1. Agencija za bankarstvo

  2. Agencija za privatizaciju

  3. Komisija za vrijednosne papire

  4. Agencija za nadzor

  **ARHIV FBIH je propisan kao samostalna upravna organizacija Zakonom o fedralnim

  ministarstvima I drugim tijelima federalne uprave. Vrsi strucne I druge poslove iz

  nadleznosti Federacije kao sto su:

  a) Evidentiranje, preuzimanje, obradu, zastitu I koristenje ukupne arhivske gradje I

  registarskog materijala

  b) Razvoj arhivske djelatnosti u Federaciji

  c) Osiguranje I zastita arhivske gradje

  d) Strucni nadzor nad zastitom registarskog materijala I arhivske gradje

  e) Izdavanje potvrda I uvjerenja I drugih isprava o cinjenicama I dokazima koji se

  nalase u gradji koju cuva

  f) Strucno usavrsavanje radnika arhivske sluzbe

  **KONTROLNA UPRAVA

  Organizacioni oblici kantonalne uprave(kantonalni organi uprave I kantonalne upravne

  organizacije), odredjeni su u Zakonu o organizaciji organa uprave u FBiH, a vrste

  organa I organizacija odredjuju se kantonalnim zakonom, kojim se vrsi I njihovo

  osnivanje.

  **GRADSKA I OPCINSKA UPRAVA

 • 11

  Organizacioni oblici gradske I opcinske uprave su sluzbe za upravu na cijem celu se

  nalazi gradonacelnik odnosno opcinski nacelnik (zakon o upravi FBiH), a vrsi se

  propisom gradskog I opcinskog vijeca.

  **LICA U ORGANIMA UPRAVE

  Prema Zakonu o organizaciji organa uprave FBiH lica u organima uprave su:

  1. Rukovodilac I zamjenik rukovodioca

  2. Rukovodeci sluzbenici

  3. Sluzbenici sa posebnim ovlastenjima

  4. Sluzbenici

  5. Namjestenici

  1+++ Rukovodilac rukovodi organom uprave, on predstavlja organ uprave, organizacije

  zakonito I efikasno obavljanje poslova, donosi propise I druge akte za koje je ovlasten

  itd. Imenuje ga I smjenjuje organ odredjen Utsavom I zakonom.

  - Federalnim ministarstvom rukovodi federalni minister, imenuje ga predsjednik

  Federacije uz saglasnost oba potpredsjednika Federazije, nakon konsultacija sa

  premijerom ili kandidatom za tu funkciju, s tim da imenovanje ministra zahtijeva

  potvrdu vecine glasova zastupnika u Predstavnickom domu Parlamenta Federacije, on

  im I svoje zamjenike.

  - Samostalnom federalnom upravom I federalnom upravnom organizacijom rukovodi

  DIREKTOR. On ima zamjenika, imenuje ga Vlada FBiH u skladu sa Zakonom o drzavnoj

  suzbi FBiH.

  2+++ Rukovodeci sluzbenici pomazu rukovodiocu organa uprave u pojedinim

  podrucjima rada, kao rukovodecu sluzbenu ulogu se postavlja sekretar ministarstva,

  pomocnici federalnog ministra I glavni federalni inspector. Oni odgovaraju za svoj rad

  federalnom ministru, odnosno direktoru samostalne federalne upravne organizacije.

 • 12

  3+++ Sluzbenici sa posebnim ovlastenjima obavljaju poslove inspekcijskog nadzora I

  druge znacajne upravne I strucne poslove

  4+++ Sluzbenici obavljaju poslove uprave u organima uprave

  5+++ Namjestenici obavljaju pomocne tehnicke poslove za potrebe organa uprave

  ** ODNOS ORGANA UPRAVE PREMA ORGANU ZAKONODAVNE, VLASTI I ORGANI

  IZVRSNE VLASTI

  Ovi odnosi mogu se svrstati u sljedece osnovne grupe:

  1. ORGANIZACIONA VLAST ZAKONODAVNOG I IZVRSNOG ORGANA (osnivacka

  prava)- organe uprave osniva osniva organ zakonodavne vlasti na prijedlog

  vlade, a gradske, odnosno opcinsko vijece na prijedlog gradonacelnika, odnosno

  opcinkog nacelnika. Federalni organi uprave osnivaju se federalnim zakonom,

  kantonalni organi kantonalnim zakonom, a gradske I opcinske sluzbe propisom

  gradskog I opcnskog vijeca.

  2. PERSONALNA VLAST ZAKONODAVNOG I IZVRSNOG ORGANA- personalna prava

  skupstina I izvrsnog organa sastoje se u imenovanju funkcionera koji rukovode

  radom organa uprave.

  3. NORMATIVNA VLAST ZAKONODAVNOG ORGANA I IZVRSNOG ORGANA sastoje

  se u obavezi organa uprave da izvrsavaju propise ovih organa, propise

  zakonodavnog I izvrsnog organa predstavljaju normativnu podlogu za postojanje

  I funkcionisanje organa uprave.

  4. SREDSTVO ZA RAD ORGANA UPRAVE osiguravaju se u budzetu, politicko-

  teritorijalne jedinice- Federacije, kantona, grada, opcine.

  5. USMJERAVANJE RADA ORGANA UPRAVE-organ zakonodavne vlasti moze izdati

  smjernice organima uprave za obavljanje poslova iz njihove nadleznosti, a ivrsni

  organi upute I smjernice u istom cilju, orhani uprave su duzni postupati po tim

  uputama I smjernicama.

 • 13

  6. NADZOR SKUPSTINE I IZVRSNOG ORGANA NAD ORGANIMA UPRAVE ima kao

  svoj korelativan pojam odgovornost organa uprave ovim organima. Organi

  uprave odgovorni su organu zakonodavne vlasti za zakonito, potpuno I efikasno

  obavljanje poslova.

  **UNUTRASNJA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE I ORGANIZACIJA

  Na nivou BiH unutrasnja orgnizacija uprave se uredjuje pravilnikom o unutrasnjoj

  organizaciji. Ovaj pravilnik donosi rukovodilac organa uprave I njegovi zamjenici

  konsenzusom uz saglasnost Vijeca MInistara. Na nivou FBiH, Vlada FBiH svojom

  uredbom uredjuje opca nacela organizacije organa uprave I upravnih organizacija u

  FBiH. Ovaj akt donosi u FBiH rukovodilac organa uprave, uz saglasnost sa organom

  izvrsne vlasti, a u gradu I opcini gradonacelnik I opcinski nacelnik uz saglasnot

  gradskog I pcinskog vijeca. Unutrasnja organizacija utvrdjuje se zavisno od obima I

  prirode poslova, tako da se objezbjedjuje njihovo efikasno I racionalno izvrsavanje,

  a prvenstveno blagovremeno ostvarivanje prava, odnosno izvrsavanja duznosti

  gradjana. Zakon je odredio sadrzaj akta o unutrasnjim org.:

  1. Naziv organizovanih jedinica I nadleznosti

  2. Sistematizacija radnih mjesta, naziv radnog mjesta, opis poslova, lista djelatnosti

  itd.

  3. Nacin rukovodjenja organom I organizacionim jedinicama

  4. Programiranje I planiranje poslova

  5. Ovlastenja I odgovornosti rukovodoceih drzavnih sluzbenika u obavljanju poslova

  6. Broj priravnika koji se primaju u radni odnos u uslovi za prijem pripravnika

  Zakon predvidja mogucnost obrazovanja posebnih strucnih sluzbi za proucavanje

  pojedinih pitanja, pripremu propisa I davanje misljenja, ako su u tu svrhu potrebna

  posebna proucavanja ili saradnja odgovorajucih strucnjaka I organa uprave odnosno

 • 14

  upravne organizacije. Zakon ne predvidja obavezu osnivanja kolegijuma u organima

  uprave.

  **ODNOSI IZMEDJU ORGANA UPRAVE

  1. Odnosi izmedju svih organa uprave, istih I razlicitih politicko-teritorijalnih

  jedinica. Ovo su odnosi koji se sastoje u pruzanju pravne pomoci.

  2. Odnosi izmedju organa uprave uzih I sirih pol-teritorijalnih jedinica- vertikalni

  odnosi izmedju organa uprave.

  3. Medjusobni odnosi organa iste politicko-teritorijalne jedinice.

  1.PRAVNA POMOC I SARANJA- podrazumijeva vrsenje odredjenih djelatnosti za druge

  organe uprave. Zakon o upravnom postupku razlikuje 2 slucaja obracanja za pravnu

  pomoc:

  a) Kada organ treba da izvrsi pojedinu radnju u postupku izvan podrucja na kome

  se prostire njegova nadleznost (obavezna prvana pomoc)

  b) Organ nadlezan za rjesavanje u upravnoj stvari moze radi lakseg I brzeg

  obavljanja radnje ili izbjegavanja nepotrebnih troskova. Vrsenje pojedine radnje

  u postupku prenijeti odgovarajucem drugom organu ovlastenom za preduzimanje

  takve radnje (fakultativna pravna pomoc)

  Pravna pomoc ne oranicava se samo na organe uprave, nego I posenim propisima

  postoje I odnosi izmedju svih drzavnih organa kao I pravna lica koja vrse javna

  ovlastenja. Zakon o organizaciji uprave(organe) FBiH predvidja da se organi I

  medjusobno informisu I dogovaraju.

  2.VERTIKALNI ODNOSI IZMEDJU ORGANA UPRAVE

  a) Princip samoorganizovanosti (samoupravnosti) politicko-teritorijalnih jedinica sastoji

  se u specificnim interesima, tj.ima interesa svake politicko-teritorijalne jeidnice,

  samostalnom odlucivanju o tim interesima, I u principu, postojanju organa u svakoj

 • 15

  politicko-teritorijalnoj jedinici koja ce vrsiti djelatnosti radi zadovoljavanja potreba

  gradjana. Izmedju organa uprave razlicitih upravnih jedinica postoje principi hijerarjihe

  tj. odnos nadredjenog I podredjenog organa. Hijerarhijska vlast se karakterise

  postojanjem sljedecih odnosa:

  1. pravo izdavanja pojeidnacnih naredjenja I obaveza nizeg organa da postupe po

  naredjenju viseg organa

  2. Pravo kontrole akata u pogledu zakonitosti I cjelishodnosti

  3. pravo viseg organa da vrse disciplinsku vlast

  4. pravo rjesavanja sukoba nadleznosti izmedju potcinjenih organa

  Sa pojmom hijerarhije susrece se pojam SUBORDINACIJE- predstavlja u hijerarhijsko

  organizacionom sistemu duznosti potcinjenih da izvrsavaju kontretna naredjenja

  pretpostavljenih. Vertikalni odnosi u FBiH I BiH se posljedica ustavne strukturee BiH.

  FBiH-kad je vec ustavom izvrsena raspodjela nadleznosti nivoa politicko-teritorijalnog

  organizovanja, svaki nivo preko svojih organa obavlja poslove iz svoje nadleznosti, pa

  siri nivo nije nadredjen nizem nivou kao viis prema nizem nivou. Takodjer postoji

  dodatno pravilo da se zakoni odnosno odluke sa sireg nivoa izvrsavaju od strane sireg

  nivoa, pa u tom slucaju organi sire pol.ter. jedinice dticu odredjena ovlastenja prema

  organima nize zajednice. U FBiH postoje 3 grupe tzv. vertikalnih odnosa:

  1. Odnosi izmedju federalnih I kantonalnih organa, gradonacelnika I opcinskog

  nacelnika, za sve ove odnose bitne su 2 stvari, to su nacela na kojima se

  zasnivaju I sadrzaj ovlastenja.

  a) Sto se tice nacela, ukazano je na odnose tj.ovlastenja mogu postojati samo

  kada se radi o ??? federalne politike I I federalnih zakona I drugih propisa sa

  nizim nivoima(kantonu, gradu, opcini)

 • 16

  Federalni zakoni iz iskljucive nadleznosti Federacije u pravilu se izvrsavaju od

  strane samih federalnih organa, a od strane nizeg nivoa kad je to predvidjeno

  federalnim zakonom. Zakoni iz zajednicke nadleznsoti Federacije I kantona u

  pravilu se izvrsavaju samo od strane kantona. Medjunarodni ugovori koje je

  zakljucila Federacija izvrsavaju se od strane organa Federacije.

  b) U pogledu sadrzaja ovlastenja, po Zakonu o organizacije uprave u FBiH,

  federalni organi uprave mogu od organa odgovarajuceg uzeg nivoa (na koje

  je preneseno izvrsavanje propisa):

  +a) traziti propise, podatke, dokumentaciju I obavjestenje o izvrsavanju

  propisa I medjunarodnih ugovora, te stanju odgovarajucoj oblasti

  +b) izdavati instrukcije za izvrsvaanje politike, propisa I ugovora, kantonalni

  organi uprave, gradonacelnik I opcinski nacelnik ako ocijeni da primljena

  instrukcija nije saglasna utvrdjenoj federalnoj politici ili zakonu ili drugom

  propisu-moze podnijeti prigovor Vladi Federacije.

  +c) upozoriti organ uprave nizeg nivoa na obavezu izvrsavanja propisa I

  ugovora

  +d) neposredno izvrsiti propise I medjunarodne ugovore akoo organ uprave

  nizeg nivoa ne postupi po upozorenju.

  2. Odnosi izmedju kantonalnih organa uprave I opcinskih I gradskih organa uprave

  sustinski su isti kao I odnosi federalnih, kantonalnih, gradskih I opcinskih organa

  uprave.

  3. Odnosi izmedju gradskih I opcinskih organa uprave, analogni su odnosu

  kantonalnih, gradskih I opcinskih organa uprave kao I odnos federalnih,

  kantonalnih, gradskih I opcinskih organa uprave.

  **PRINCIP LOKALNE SAMOUPRAVE

  Ustavom FBiH regulisana je lokalna smaouprava u skladu sa Europskom poveljom o

  lokalnoj smaoupravi. BiH je pristupila 1994.godine. Jedinice lokalne samouprave su

  opcina I grad. Opcina I grad imaju statut kojim se blize regulise samoupravni djelokrug.

 • 17

  Lokalnu samoupravu izvrsacaju jedinice lokalne samouprave I gradjani, na osnovu

  Ustava FBiH, zakona I statute jedinice lokalne samouprave.

  Razlika izmedju pcine I grada- gradske vlasti se osnivaju za podrucje 2 ili vise opcina

  koje su urbano I teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama gradjana, formira se

  grad kao jedinica lokalne uprave I samouprave, u skladu da federalnim zakonom.

  Opcina je jedinica lokalne samouprave koja je na osnovu ispunjavanja propisanih

  kriterija uspostavljena zakonom, grad je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja

  urbanu infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama gradjana. U opcini se

  prvenstveno vrsi:

  1. Osiguranje I zsstita ljudskih prava I osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom

  2. Donosenje budzeta jedinice lokalne samouprave

  3. Donosenje programa I planova razvoja jedinice lokalne samouprave I stvaranje

  uvjeta za privredni razvoj I zaposljavanje.

  4. Donosenje prostornih, urbanistickih I provedbenih planva, ukljucujuci zoniranje

  5. Organizacija I unparedjenje lokalnog javnog prevoza

  Odgovornosti grada obuhvataju:

  1. Finansije I porezna politika, u skladu sa federalnim I kantonalnim zakonima

  2. Zajednicka infrastruktura

  3. Urbanisticko planiranje

  4. Javni promet

  5. Nadleznosti koje gradu povjeri kanton

  Opcine imaju pravo da u izvrsavanju svojih duznosti saradjuju sa drugim opcinama radi

  obavljanja poslova od zajednickog interesa, te se mogu udruzivati u Saveez opcina

  FBiH.

  **ODNOSI ORGANA UPRAVE ISTIH POLITICKO TERITORIJALNE JEDINICE

 • 18

  Ovi odnosi se sastoje se od medjusobne saradnje u pitanjima od zajednickog interesa,

  dostavljanja podataka I obavjestenja, saradnje pri izradi propisa.

  a) Radi ostvarivanja medjusobne saradnje u pitanjima od zajednickog interesa.

  Organi uprave mogu obrazovati zajednicke strucne komisije I radne grupe I

  druge vidove medjusobne saradnje

  b) Organi uprave I upravne organizacije duzni su da jedni drugima dostavljaju

  podatke I obavjestenja potrebna za vrsenje poslova iz njihovog djelokruga, radi

  efikasnijeg obavljanja zadataka I poslova organa uprave

  c) Prlikom pripreme propisa I drugih strucnih materijala, organi u pravne

  organizacije su duzne da o ovim materijalima pribave misljenje drugih

  zainteresovanih organa

  U slucaju kada starjesina jednog organa donosi propise u saglasnosti sa starjesinom

  drugog organa, pa ne dodje do saglasnoti, starjesine su duzne o spornim pitanjima

  obavijestiti izvrsni organ skupstine politicke teritorijalne jedinice. Ako izmedju organa

  uprave nastane spor o nadleznosti, a ne radi se o predmetima upravnog postupka, ili se

  pojave druga sporna pitanja u izvrsavanju poslova iz njihoovg djelokruga duzni su bez

  odlaganja obavijestit izvrsni organ koji ce odluciti o tome.

  ** AUTONOMIJA ORGANA UPRAVE OD SUDA

  Autonomija ili vezanost uprave I sudstva njihovim odlukama jedno je od najvaznijih

  pitanja odnosa organa uprave I sudstva. I taj odnos ima svoj izraz u ustavnom nacelu

  diobe vlasti nad sudsku, izvrsnu I zkaonodavnu vlast. Ova odvojenost postoji na svim

  stupnjevima I hijrarhijskoj organizaciji drzave-ona znaci da su sudksi organi I organi

  uprave duzni medjusobno prinzati akte drugog organa dok za to postoje objektivno I

  zakonom predvidjene pretpostavke- UZAJAMNA AUTONOMNOST. Druga strana te

  uzajamne autonomonsti je uzajmna vezanost akata koje donose dva razlicita drzavna

  organa. Ta vezanost znaci u pozitivnom smislu, da u poslu Iz svoje nadleznosti organ

  treba priznati djelotvornost akata drugog organa, I njime mora prilagoditi vlastiti akt. A

 • 19

  u negativnom smislu ne smije donijeti akt s drugacijim pravnim ucinkom. Pravni

  poredak izrazava takvu uzajamnu vezanost kad za upravne akte I sudske odluke

  propisuje NACELO PRAVOMOCNOSTI, a odstupanja od nacela moraju zakonom moraju

  biti predvidjena.

  ** ODNOS ORGANA UPRAVE I SUDOVA

  a) Prethodno pitanje-je pitanje je bez kojeg se ne moze rijesiti glavna stvar

  (upravna) za cije rjesavanje je nadlezan sud. Medjutim u nekim slucajevima je

  organu uprave dopusteno da odlucuje o oredjenim pravnim pitanjima koja

  spadaju u sudsku nadleznost radi efikasnijeg rjesavanja odredjene upravne

  stvari, ali to ne znaci da se moze o svim sudskim pravnim pitanjima odlucivati u

  upravnom postupku kao prethodnom pitanju. Tako zakon o upravnom postupku

  FBiH izricito propisuje da se upravni postupak mora prekinuti kad se prethodno

  pitanje odnosi na:

  - Postojanje krivicnog djela

  - Braka

  - Utvrdijvanje ocinstva

  - Kad je to zakonom odredjeno

  b) Pravna pomoc I saradnja izmedju organa uprave I sudstva nije krsenje ustavnog

  nacela podijele vlasti. Ova saradnja zove se REKVIZICIJA. Ali zbog podjele vlasti

  ova rekvizicija ne smije biti uobicajena vrsta odnosa da ne bi doslo do krsenja

  ustavnog nacela. Ova saradnja je rjedja nego saradnja izmedju samih organa

  uprave kojim se ne moze primijeniti nacelo podjele vlasti. Zakon o upravnom

  postupku FBiH propisuje da organ uprave moze traziti pravnu pomoc sudova za

  izvrsenje pojeidnih radnja u postupku samo u okvira posebnih propisa.

  c) Kontrola funkcija suda- prema upravi ima svoj razlog u organizatorskoj

  nesposobnosti predstavnickog tijela da nadzire upravne akte kojim uprava daje

  prava ili namece obaveze gradjanima I zbog toga rad organa uprave u donosenju

 • 20

  upravnih akata podlijeze kontroli sudova. Postoje dva sistema nadzora uprave od

  sudova:

  -sistem u okviru anlosaksonskog prava u kome je veliku ulogu imalo common law

  -drugi system se razvio u francuskoj

  Organi uprave I sudovi duzni su da priznaju akte jedni drugih I da se uzdrzavaju

  da prelaze u nadleznost jedni drugih. Medjutim moze doci do sukoba nadleznosti

  izmedju organa uprave I sudova. Sukob nadleznosti moze biti pozitivan tj.kada

  se organ uprave I sud proglasavaju nadleznim za rjesavanje iste pravne stvari I

  negativan kada se organ uprave I sud proglasavju nenadleznim za rjesavanje iste

  pravne stvari. Ustav FBiH ne sadrzi odredbe o rjesavanju sukoba nadleznosti

  izmedju organa uprave I sudova. Organ koji bi trebao da rjesava ovaj sukob

  nadleznosti je Ustavni sud FBiH. Kada nastane negativni sukob nadleznosti

  prijedlog za rjesavanje sukoba moze podnijeti svako lice koje zbog odbijanja

  nadleznosti nije moglo ostavriti svoje pravo tj.zainteresovane stranke, sud ili

  organ uprave koji je u sukobu. Kada nastane pozitivan sukob spor o sukobu

  moze se pokrenuti cim je postupak kod drugog organa u toku. Akti doneseni iz

  sudske odnosno upravne nadleznosti su nistavi, pa bi se zato ovaj spor mogao

  pokrenuti u neogranicenom roku, bez obzira na pravosnaznost akta jednog

  organa. Organi uprave su duzni da poslove Iz svoje nadleznosti obavljauju na

  osnovu zakona I drugih propisa kao na nacin I po postupku propisanim zakonom

  I drugim propisima. Odatle se djelatnost uprave dovodi u vezu sa djelatnoscu

  suda, odnosno sa kontolom suda u pogledu zakonitosti uprave. Posto uprava

  donosi razne vrste akata imamo I razlicite vidove kontrole:

  1. Kontrolu ustavnosti I zakonitosti opcih akata organa uprave OD STRANE

  USTAVNIH SUDOVA

  2. Kontrolu zakonitosti upravnih akata u upravnom sporu OD STANE VRHOVNIH

  SUDOVA

  3. Kontrola zakonitosti akata poslovanja iz imovinsko-pravnih odnosa sa

  gradjanima I pravnim licima

 • 21

  **ODNOS ORGANA UPRAVE I NADLEZNOG TUZILASTVA

  Odnos organa uprave I nadleznog tuzilastva je nacelno odnos koordiniranih organa, a

  ne jedan drugom podredjenih. Medjutim nadlezno tuzilastvo vrsi I iizvjesne kontrole

  funkcije u odnosu na organe uprave. Sva njegova ovlastenja u vrsenju nadzora nad

  organima uprave su samo procesnog karaktera. Nadlezni tuzilac ima ovlastenja

  procesnog karaktera u upravnom postupku, upravnom sporu, I u sporu o ocjeni

  zakonitosti opcih akata kod ustavnog suda. Nadlezni tuzilac moze izjaviti zalbu protiv

  prvostepenog rjesenja kojim je povrijedjen zakon u korist pojedinca ili pravnog lica, a

  na stetu drustvene zajednice, bez obzira da li je ucestvovao u prvostepenom postupku.

  Nadlezni tuzilac je ovlasten da podnese prijedlog za oglasavanje rjesenja nistavim kao I

  da izjavi zalbu protiv rjesenja kojim mu je odbijen taj prijedlog ako postoji organ uprave

  neposredno viseg stepena, odnosno da pokrene upravni spor ako nema takvog organa.

  Zahtjev za zastitu zakonitosti je vanredno pravno sredstvo u upravnom postupku kojeg

  moze da podize sam nadlezni tuzilac. Nadlezni tuzilac ima odredjena procesna prava I u

  izvrsnom postupku. Kada je konacnim upravnim aktom povrijedjen zakon u korist

  pojedinca ili privrednog drustva I odredjenog pravnog lica, upravni spor moze pokrenuti

  nadlezni javni tuzilac, tj.on moze da vrsi sve radnje koje po odredbama zakona o

  upravnom sporu moze da vrsi stranka koja pokece upravni spor.

  ** UPRAVNI UGOVOR

  Upravni ugovori su druga vrsta pravnih akata cijim donosenjem odnosno zakljucivanjem

  se zasnivaju pravni odnosi izmedju drzavne odnosno drugih tijela javne vlasti s drugim

  pravnim subjektima. Nastaju saglasnom izjavom volja ugovornih strana. Ovi upravni

  poslovi su sve vise akti upravljanja poslovima tijela javne vlasti. Za nastanak ovih

  ugovora moraju se ispuniti odredjene pretpostavke, materijalne I formalne prirode. Iz

  tog se razloga zato se pravni poslovi koje ugovori drzava ili neko drugo javno pravno

  tijelo dijele u dvije osnovne kategorije: ugovore privatnog prava I upravne ugovore.

  Vrste ugovora

 • 22

  U Francuskoj pravnoj nauci se govori o koncesiji I ugovorima o javnim nabavkama. U

  NJemackoj pravnoj nauci postoje koordinirani javno pravni ugovori I subordinirani javno

  pravni ugovori. A dvije podvrste subordiniranih upravnih ugovora su: ugovor o nagodbi

  I ugovor o razmjeni.

  Stranke ugovora

  U Francuskom pravu jedna stranka upravnog ugovora uvijek je osoba javnog prava. U

  NJemackoj nauci za postojanje upravnog ugovora nije uvjet da jedna ugovorna strana

  bude drzava. Dovoljno je da ga sklope dvije private osobe ako tako zakon odredjuje.

  Postupak sklapanja upravnog ugovora odlikuje narocita strogost, a ona se ogleda u

  nadredjenom polozaju I autoritativnoj vlasti drzave. Toga nema u ugovorima

  gradjanskog prava. Javni interes stiti se naorocitim poklanjanjem paznje nacelu

  zakonitosti I posebnom postupku kome prethodi. Za valjanost upravnih ugovora

  potrebno je ispuniti odredjene pretpostavke. Izvrsenje upravnih ugovora je

  preduzimanje ili propustanje preduzimanja radnji ugovornih strana radi realizacije

  pedmeta ugovora. Za izvrsenje ugovora vaze ugovorne odredbe, opca pravila o

  ugovorima, te posebna pravna pravila o upravnim ugovorima.