of 28 /28
Til ejeren Betjeningsvejledning multiMATIC VRC 700/4 DK Betjeningsvejledning Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 180 Fax +49 21 91 182810 [email protected] www.vaillant.de

multiMATIC - vaillant.dk · Tilejeren Betjeningsvejledning multiMATIC VRC700/4 DK Betjeningsvejledning Udgiver/producent VaillantGmbH BerghauserStr.40 D-42859Remscheid Tel.+49 21

 • Author
  lytuyen

 • View
  235

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of multiMATIC - vaillant.dk · Tilejeren Betjeningsvejledning multiMATIC VRC700/4 DK...

 • Til ejeren

  Betjeningsvejledning

  multiMATICVRC 700/4

  DK

  Betjeningsvejledning

  Udgiver/producent

  Vaillant GmbHBerghauser Str. 40 D-42859 RemscheidTel. +492191180 Fax [email protected] www.vaillant.de

 • Indhold

  2 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  Indhold

  1 Sikkerhed.............................................................. 3

  1.1 Handlingsrelaterede advarsler............................... 3

  1.2 Korrekt anvendelse................................................ 3

  1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger .......................... 3

  2 Henvisninger vedrrende dokumentationen .... 4

  2.1 Overholdelse af vrig dokumentation.................... 4

  2.2 Opbevaring af dokumentation ............................... 4

  2.3 Vejledningens gyldighed........................................ 4

  2.4 Ordforklaring .......................................................... 4

  2.5 Funktionernes tilgngelighed ............................... 4

  3 Produktbeskrivelse.............................................. 4

  3.1 Produktets opbygning............................................ 4

  3.2 Hovedfunktion........................................................ 4

  3.3 Zoner ..................................................................... 5

  3.4 Hybridstyring.......................................................... 5

  3.5 Frostsikringsfunktion.............................................. 5

  3.6 Forebyggelse af fejlfunktion................................... 5

  3.7 Typeskilt................................................................. 5

  3.8 Serienummer ......................................................... 5

  3.9 CE-mrkning......................................................... 5

  4 Drift ....................................................................... 5

  4.1 Betjeningsstruktur .................................................. 5

  4.2 Grundvisning.......................................................... 6

  4.3 Betjeningskoncept ................................................. 7

  5 Betjenings- og visningsfunktioner..................... 9

  5.1 Oplysninger............................................................ 9

  5.2 Indstillinger........................................................... 11

  5.3 Driftstyper ............................................................ 15

  5.4 Srfunktioner ...................................................... 16

  5.5 Meldinger ............................................................. 17

  6 Service ................................................................ 17

  6.1 Vedligeholdelse af produktet ............................... 17

  7 Afhjlpning af fejl ............................................. 17

  7.1 Oversigt over fejl.................................................. 17

  8 Standsning ......................................................... 18

  8.1 Udskiftning af styringen ....................................... 18

  8.2 Genbrug og bortskaffelse .................................... 18

  9 Garanti og kundeservice................................... 18

  9.1 Garanti ................................................................. 18

  9.2 Kundeservice ....................................................... 18

  10 Tekniske data ..................................................... 18

  10.1 Produktdata i henhold til EU-forordning nr.811/2013, 812/2013............................................. 18

  Tillg.................................................................................. 19

  A Oversigt over betjenings- ogvisningsfunktioner............................................. 19

  A.1 Driftstyper ............................................................ 19

  A.2 Betjeningsniveauer .............................................. 19

  B Fejlfinding og -afhjlpning............................... 23

  Stikordsfortegnelse........................................................... 25

 • Sikkerhed 1

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 3

  1 Sikkerhed

  1.1 Handlingsrelaterede advarsler

  Klassificering af handlingsrelaterede ad-varslerDe handlingsrelaterede advarsler er forsynetmed advarselssymboler og signalord, derpasser til farens mulige omfang.

  Advarselssymboler og signalordFare!Umiddelbar livsfare eller fare for al-vorlige kvstelser

  Fare!Livsfare p grund af elektrisk std

  Advarsel!Fare for lette kvstelser

  Forsigtig!Risiko for materielle skader eller mil-jskader

  1.2 Korrekt anvendelse

  Enheden og andre materielle vrdier kan for-ringes ved ukorrekt eller forkert anvendelseaf produktet.

  Produktet er beregnet til at styre et varmean-lg med varmegivere fra samme producentmed eBUS-interface.

  Korrekt anvendelse omfatter:

  overholdelse af den medflgende driftsvej-ledning til produktet samt alle andre kom-ponenter i anlgget

  overholdelse af alle de eftersyns- og ser-vicebetingelser, der fremgr af vejlednin-gerne.

  Anden anvendelse end den, der er beskreveti denne vejledning, og anvendelse, der grud over den her beskrevne, er forkert. Forkertanvendelse omfatter ogs enhver umiddelbarkommerciel og industriel anvendelse.

  Bemrk!

  Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

  1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger

  1.3.1 Fare som flge af forkert betjening

  Ved fejlbetjening kan du udstte dig selv ogandre for skade.

  Ls den foreliggende vejledning og alleandre gyldige bilag grundigt, herunder isrkapitlet "Sikkerhed" samt advarselshenvis-ningerne.

  Udfr kun de aktiviteter, som er beskrevet iden foreliggende driftsvejledning.

  1.3.2 Fugtskader og skimmelsvampp grund af utilstrkkeligluftudskiftning

  I velisolerede lokaler, hvor luftudskiftningener begrnset, kan der opst fugtskader ogskimmelsvamp.

  Udluft rummene regelmssigt ved at bnevinduerne, og aktivr funktionen 1 x venti-lationsboost en gang for at spare energi.

  Betingelser: Boligventilationsanlg er til-sluttet

  Sluk ikke for strmmen til ventilatoren. Rengr og vedligehold ventilatoren efter

  anvisningerne i vejledningen til ventilato-ren.

 • 2 Henvisninger vedrrende dokumentationen

  4 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  2 Henvisninger vedrrendedokumentationen

  2.1 Overholdelse af vrig dokumentation

  Flg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med an-lggets komponenter.

  2.2 Opbevaring af dokumentation

  Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag tilvidere brug.

  2.3 Vejledningens gyldighed

  Denne vejledning glder udelukkende for:

  VRC 700/4 artikelnummerDanmark 0020171317

  2.4 Ordforklaring

  For nemheds skyld anvendes flgende begreber:

  Styring: Nr det drejer sig om styringen VRC 700. Fjernbetjeningsenhed: Nr det drejer sig om fjernbetje-

  ningsenheden VR 91.

  2.5 Funktionernes tilgngelighed

  Bemrk

  De funktioner, der er beskrevet i denne betje-ningsvejledning, er ikke tilgngelige for alle sy-stemkonfigurationer.

  Styringen viser kun de funktioner, der kan benyttes til deninstallerede systemkonfiguration.

  3 Produktbeskrivelse

  3.1 Produktets opbygning

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  5

  1 Display

  2 Vgsokkel

  3 Diagnosestik

  4 Vgsokkelafskrmning

  5 Valgtast

  6 Drejeknap

  3.2 Hovedfunktion

  Styringen er en vejrkompenserende styring med en udefler,der er monteret udenfor.

  Styringen er forbundet med udefleren og varmegiveren.Styringen styrer varmeanlgget og andre tilsluttede kompo-nenter, f.eks. en tilsluttet varmtvandsbeholders varmtvand-sproduktion eller et tilsluttet boligventilationsanlgs ventila-tion.

  3.2.1 Varme

  Udefleren mler udetemperaturen og sender vrdiernevidere til styringen. Ved lav udetemperatur ger styringenfremlbstemperaturen i varmeanlgget. Hvis udetempera-turen stiger, snker styringen fremlbstemperaturen. Styrin-gen reagerer p svingninger i udetemperaturen og regulerervia fremlbstemperaturen rumtemperaturen til den nskedetemperatur.

  3.2.2 Kling

  Rumtemperaturfleren mler rumtemperaturen og sendervrdierne videre til styringen. Hvis rumtemperaturen er h-jere end den indstillede temperatur, slr styringen klingentil.

  3.2.3 Ventilation

  Ved hjlp af en kontrolleret luftudveksling srger boligventi-lationsanlgget for be- og udluftning af boligens rum. Styrin-gen regulerer luftvolumenstrmmen via de indstillede ventila-tionstrin.

 • Drift 4

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 5

  3.2.4 Varmtvandsproduktion

  En temperatursensor mler vandets temperatur ivarmtvandsbeholderen og sender vrdierne videre tilstyringen. Ved lav varmtvandstemperatur forhjer sty-ringen temperaturen i varmtvandskredsen og opvarmersledes vandet i varmtvandsbeholderen til den indstilledevarmtvandstemperatur.

  3.2.5 Cirkulation

  Hvis der er installeret en cirkulationspumpe i varmeanlg-get, vil der hurtigere vre varmtvand til rdighed ved tappe-stederne. Cirkulationspumpen pumper varmt vand i kredsengennem cirkulationsledningerne til tappestederne.

  3.3 Zoner

  En bygning inddeles i flere zoner, hvis varmebehovet varie-rer i forskellige dele af bygningen.

  Hvis der i et hus er gulvopvarmning og radiatorer. Hvis der i et hus er flere selvstndige boligenheder.

  Hvis der er flere zoner, styrer styringen de forhndenv-rende zoner.

  3.4 Hybridstyring

  Hvis der er tilsluttet en varmepumpe, forsger hybridstyrin-gen at dkke det programmerede energibehov ved at tagehjde for omkostningsoptimering og tekniske forhold.

  Bemrk

  For at varmepumpen og kedlen kan arbejde ef-fektivt og afstemt efter hinanden, skal priserne( side 14) indstilles korrekt. Hvis de indstilledepriser f.eks. er for lave, kan man f overraskenderegninger.

  Hvis systemet melder om energibehov, aktiveres hybridsty-ringen og sender meddelelsen om energibehov videre til var-megiveren. Hybridstyringen bestemmer, hvilken af varme-giverne der aktiveres, ved at sammenholde de indstilledepriser med energibehovet.

  3.5 Frostsikringsfunktion

  Frostsikringsfunktionen beskytter varmeanlgget og boligenmod frostskader. Frostsikringsfunktionen overvger udetem-peraturen.

  Hvis udetemperaturen

  falder til under 4 C, aktiverer styringen en frostsikrings-forsinkelse og indstiller rumtemperaturen til mindst 5 C.

  stiger til over 5 C, aktiverer styringen ikke varmegiveren,men overvger udetemperaturen.

  Bemrk

  VVS-installatren kan indstille frostsikringsforsin-kelsen.

  3.6 Forebyggelse af fejlfunktion

  Det er vigtigt, at luften kan cirkulere frit omkring styrin-gen, og at styringen ikke er tildkket af mbler, gardinereller andre ting.

  Det er vigtigt, at alle radiatorventiler i rummet, hvor styrin-gen er monteret, er bnet helt op.

  3.7 Typeskilt

  Typeskiltet sidder inde i produktet og er ikke tilgngeligtudefra.

  3.8 Serienummer

  Serienummeret kan hentes frem p displayet under Menu Information Serienummer. Det 10-cifrede artikelnummerbefinder sig i anden linje.

  3.9 CE-mrkning

  CE-mrkningen dokumenterer, at produkterne i henhold tiltypeskiltet overholder de grundlggende krav i de relevantedirektiver.

  Overensstemmelseserklringen foreligger hos producenten.

  4 Drift

  4.1 Betjeningsstruktur

  4.1.1 Betjenings- og visningsniveauer

  Produktet har to betjenings- og visningsniveauer.

  P brugerniveauet finder du informationer og indstillingsmu-ligheder, som du har brug for som bruger.

  Installatrniveauet er forbeholdt VVS-installatren. Det erbeskyttet med en kode. Kun VVS-installatrer m ndreindstillinger p installatrniveauet.

  Betjeningsniveauer ( side 19)

  4.1.2 Menustrukturens opbygning

  Menustrukturen bestr af flere udvlgelsesniveauer og etindstillingsniveau.

  Fra grundvisningen kommer du via valgtasten Menu altid tiludvlgelsesniveau 1.

  Via valgtasten Driftstype kommer du direkte til indstillingsni-veauet Driftstype.

  Det nederste niveau er altid indstillingsniveauet.

 • 4 Drift

  6 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  4.1.3 Valgniveau

  MenuInformationValgte temperaturerTidsprogrammer

  Tilbage Vlg

  1

  4

  3

  2

  1 Scrollbar

  2 Valgtasternes aktuellefunktioner

  3 Valgniveauets punkter

  4 Aktuel funktion ellerudvlgelsesniveau

  Scrollbaren (1) vises kun, nr der er flere punkter p listen,end der kan vises samtidig p displayet.

  4.1.4 Indstillingsniveau

  Zone 1

  Nattemperatur varmeNattemperatur varmeDagtemperatur kl.Dagtemperatur kl.Dagtemperatur varmeDagtemperatur varme

  Tilbage ndr

  20,0C20,0C26,0C26,0C15,0C15,0C

  21

  35

  4

  1 Aktuelt valg

  2 Aktuelt valgniveau

  3 Vrdier

  4 Valgtasternes aktuellefunktioner

  5 Indstillingsniveau

  I indstillingsniveauet kan de vrdier vlges, der skal afl-ses eller ndres.

  4.1.5 Valgtasternes softkeyfunktion

  Begge valgtaster har en softkeyfunktion, dvs. at forskelligefunktioner kan vre knyttet til valgtasterne. Nr der f.eks.trykkes p venstre valgtast, skifter den aktuelle funktion fraMenu til Tilbage.

  4.2 Grundvisning

  Auto 5,0CC19,5

  15:34

  Indst. temp. varme 20,0C

  Menu Driftstype

  1

  3

  4

  5

  8

  7

  5

  6

  2

  1 Symbol for udetempera-tur

  2 Udetemperatur

  3 Rumtemperatur (kunved vgmontering)

  4 Klokken

  5 Valgtasternes funktion

  6 Foretrukken indstilling

  7 Symbol ved driftsmdeAuto

  8 Den aktuelle driftsm-des modus

  Grundvisningen ses:

  Afhngigt af, hvilket niveau du befinder dig i, skal dutrykke flere gange p valgtasten.

  Hvis styringen ikke bliver betjent i over 5 minutter.

  4.2.1 Foretrukket zone i grundvisningen

  Hvis dit varmeanlg har flere zoner, indstiller VVS-installat-ren den zone, hvis vrdier skal kunne ses i grundvisningen.

  4.2.2 Foretrukket driftsmde i grundvisningen

  Hvis dit varmeanlg er dimensioneret til to af driftsmderneopvarmning, kling eller ventilation, kan du omstille grund-visningen til den valgte driftsmde. Afhngigt af valgt drifts-mde og den modus, som driftsmden befinder sig i, kan derblive vist forskellige informationer i grundvisningen.

  4.2.3 Informationer i grundvisningen

  Grundvisningen viser varmeanlggets vigtigste indstillingerog vrdier.

  I grundvisningen kan forskellige informationer blive vist. Detafhnger af, hvilken driftsmde du vlger, og hvilke indstil-linger du har fortaget ved den valgte driftsmde.

  4.2.3.1 Grundvisning for driftsmde Varme

  Modus Periode Symbol Foretrukken indstilling

  Auto Til Indst. temp. varmevises: Styringen regulerer til

  den nskede tempera-tur.

  Tom linje vises: Styringen krver in-

  gen varmeenergi.

  Fra

  Dag

  Nat

  Fra Tom linje

  4.2.3.2 Grundvisning for driftsmde Kling

  Modus Periode Symbol Foretrukken indstilling

  Auto Til Indst. temp. kling

  Fra Tom linje

  Dag Indst. temp. kling

  Fra Tom linje

 • Drift 4

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 7

  4.2.3.3 Grundvisning for driftsmde Ventilation

  Modus Periode Symbol Foretrukken indstilling

  Auto Til Maks. vent.-trin

  Fra Maks. vent.-trin

  Dag Ventilationstrin

  Nat Ventilationstrin

  4.2.3.4 Grundvisning for srfunktion Manuelkling

  Modus Periode Foretrukken indstilling

  Aktiveret Til Indst. temp. kling

  Fra Tom linje

  4.3 Betjeningskoncept

  Styringen betjenes med 2 valgtaster og 1 drejeknap.

  Med valgtasterne er flgende muligt:

  Du navigerer i menustrukturen gennem valgniveauerneog indstillingsniveauet.

  Du markerer en indstillingsvrdi. Du bekrfter en indstillingsvrdi. Du navigerer til driftsmderne. Afbrydelse af ndring af en indstillingsvrdi.

  Med drejeknappen er flgende muligt:

  Du navigerer gennem punkterne p listen i et udvlgel-sesniveau.

  Du markerer et indstillingsniveau eller et udvlgelsesni-veau.

  Du ndrer en valgt indstillingsvrdi.

  Displayet viser et markeret element med hvid skrift p sortbaggrund. Hvis en vrdi blinker og er markeret, betyder det,at vrdien kan ndres.

  Nr styringen ikke bliver betjent i over 5 minutter, gr dis-playet tilbage grundvisningen.

  4.3.1 Indstilling via drejeknap i grundvisningen

  Nr displayet viser grundvisningen, kan du ndre den n-skede indstilling med drejeknappen.

  Hvilken indstilling der ndres, afhnger af den valgtegrundvisning, driftsmden og den indstillede modus fordriftsmden.

  4.3.1.1 ndring af nsket indstilling i driftsmdenVarme

  Indstillet temperatur dagKun i dag: 18C

  Skift permanentTryk OK

  OK

  Modus Periode Virkning

  Auto Til Skift til en anden displayvisning medforesprgslen:

  Varig ndring af Dagtemperaturvarme

  ndring i 6 timer af Dagtempera-tur varme

  Fra Direkte ndring i 6 timer af Nattempe-ratur varme

  Dag Skift til en anden displayvisning medforesprgslen:

  Varig ndring af Dagtemperaturvarme

  ndring i 6 timer af Dagtempera-tur varme

  Nat Direkte ndring i 6 timer af Nattempe-ratur varme

  Fra Ingen

  4.3.1.2 ndring af nsket indstilling i driftsmdenKling

  Modus Periode Virkning

  Auto Til Direkte varig ndring af Dagtempera-tur kl.

  Fra Ingen

  Dag Direkte varig ndring af Dagtempera-tur kl.

  Fra Ingen

  4.3.1.3 ndring af nsket indstilling i driftsmdenVentilation

  Modus Periode Virkning

  Auto Til Direkte varig ndring af Maks. vent.-trin dag

  Fra Direkte varig ndring af Maks. vent.-trin nat

  Dag Direkte varig ndring af Maks. vent.-trin dag

  Nat Direkte varig ndring af Maks. vent.-trin nat

  4.3.1.4 ndring af nsket indstilling isrfunktionen Manuel kling

  Modus Periode Virkning

  Aktiveret Til Direkte varig ndring af Dagtempera-tur kl.

  Fra Ingen

 • 4 Drift

  8 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  4.3.1.5 Indstilling via drejeknap uden virkning

  Flgende srfunktioner kan du ikke pvirke ved at dreje pdrejeknappen:

  System Fra aktiv 1 x beholderopvarmning Party 1 dag hjemme Planlg dage hjemme 1 dag hjemmefra Planlg dage hjemmefra 1 x ventilationsboost Trring af stbt gulv

  4.3.2 Eksempel p ndring af displaykontrast

  Auto 5,0CC19,5

  15:34

  Indst. temp. varme 20,0C

  Menu Driftstype1. Tryk p venstre valgtast Tilbage, hvis displayet ikke

  viser grundvisningen, indtil grundvisningen vises pdisplayet.

  2. Tryk p venstre valgtast Menu.

  Styringen skifter til valgniveau 1.

  Menu

  InformationValgte temperaturerTidsprogrammer

  Tilbage Vlg

  3. Drej p drejeknappen, indtil listepunktet Grundindstil-linger er markeret.

  Menu

  Planlg dage hjemmefraPlanlg dage hjemmefraPlanlg dage hjemmeGrundindstillingerGrundindstillinger

  Tilbage Vlg

  4. Tryk p hjre valgtast Vlg.

  Styringen skifter til valgniveau 2.

  Grundindstillinger

  SprogDato/klokkesltDisplay

  Tilbage Vlg

  5. Drej p drejeknappen, indtil listepunktet Display ermarkeret.

  Grundindstillinger

  SprogSprogDato/klokkesltDato/klokkesltDisplay

  Tilbage Vlg

  6. Tryk p hjre valgtast Vlg.

  Styringen skifter til indstillingsniveauet Display. Denindstillelige vrdi for Displaykontrast er markeret.

  DisplayDisplaykontrastTastesprre

  9

  Tilbage ndr

  7. Tryk p hjre valgtast ndre.

  Den markerede vrdi blinker.

  DisplayDisplaykontrastTastesprre

  9

  Fortryd OK

  8. Drej p drejeknappen for at ndre vrdien.

  DisplayDisplaykontrastTastesprre

  12

  Fortryd OK

  9. Tryk p hjre valgtast OK for at bekrfte ndringen.

  Styringen har gemt den ndrede vrdi.10. Tryk p venstre valgtast Tilbage flere gange for at

  komme tilbage til grundvisningen.

 • Betjenings- og visningsfunktioner 5

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 9

  5 Betjenings- og visningsfunktioner

  Bemrk

  De funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, erikke tilgngelige for alle systemkonfigurationer.

  Oversigtstabel over driftstyper og betjeningsni-veauerDriftstyper ( side 19)

  Betjeningsniveauer ( side 19)

  Stien i begyndelsen af beskrivelsen af en funktion viser,hvordan du nr frem til denne funktion i menustrukturen.

  Beskrivelsen af funktionerne for ZONE1 glder tilsvarendefor alle eksisterende zoner.

  5.1 Oplysninger

  5.1.1 Aflsning af systemstatus

  Menu Information Systemstatus

  Under Systemstatus er der en liste med informationer,der viser en oversigt over den aktuelle systemstatus ogaktuelle indstillinger, som du kan ndre der.

  5.1.1.1 System

  Menu Information Systemstatus Fejlstatus

  Hvis der ikke er behov for vedligeholdelse, og der ikkeer opstet en fejl, str der ved Fejlstatus vrdien Ingenfejl. Hvis der er behov for vedligeholdelse, eller der eropstet en fejl, str der ved Fejlstatus vrdien Fejlliste.Hjre valgtast har i s fald funktionen Vis. Hvis du trykkerp hjre valgtast Vis, vises listen med fejlmeldinger pdisplayet.

  Menu Information Systemstatus Green IQ

  Du kan benytte funktionen, hvis den tilsluttede varmegi-ver Green IQ er egnet.

  Til: Driftsmden regulerer varmegiveren i opvarmnings- ogbeholderdrift, s der opns en maksimal brndvrdinytte.

  Fra: Driftsmden er slet fra.

  Menu Information Systemstatus Anlgstryk

  Med denne funktion kan varmeanlggets anlgstrykaflses.

  Menu Information Systemstatus Systemstatus

  Med denne funktion kan du aflse, hvilken driftstypevarmeanlgget befinder sig i.

  Standby: Varmeanlgget har intet energiforbrug og er ihviletilstand.

  Varmedrift: Varmeanlgget opvarmer boligens rum tilIndstillet temperatur varme.

  Kling: Varmeanlgget afkler boligens rum til Indstil-let temperatur kling.

  Varmtv.: Varmeanlgget opvarmer det varme vand ibeholderen til den nskede temperatur Varmt vand.

  Menu Information Systemstatus Solfangertempe-ratur

  Med denne funktion kan den aktuelle temperatur vedsolfangerfleren aflses.

  Menu Information Systemstatus Solvarmeudbytte

  Med denne funktion kan tlleren til udbytte fra solvarme-anlgget aflses.

  Bemrk indholdet af kapitlet Visning energiforbrug og ener-giudbytte ( side 10).

  Menu Information Systemstatus Nulstil solvar-meudb.

  Hvis du ved funktionen Nulstil solvarmeudb. vlgerindstillingen Ja og trykker p hjre valgtast OK, resettesdet hidtil opsummerede udbytte fra solvarme til 0 kWh.

  Menu Information Systemstatus Varmeudbytte

  Med denne funktion kan tlleren til varmeudbyttet afl-ses.

  Bemrk indholdet af kapitlet Visning energiforbrug og ener-giudbytte ( side 10).

  Menu Information Systemstatus Nulstil varmeud-bytte

  Hvis du ved funktionen Nulstil varmeudbytte vlgerindstillingen Ja og trykker p hjre valgtast OK, resettesdet hidtil opsummerede miljmssige udbytte til 0 kWh.

  Menu Information Systemstatus Faktisk luftfugtig-hed

  Med denne funktion kan den faktiske luftfugtighed afl-ses. Luftfugtighedsfleren er indbygget i styringen.

  Menu Information Systemstatus Faktisk dugpunkt

  Med denne funktion kan det faktiske dugpunkt aflses.Dugpunktet angiver den temperatur, hvor vanddamp iluften kondenserer og danner dug p genstande.

  Menu Information Systemstatus triVAI

  Men denne funktion kan du aflse, om det er varmepum-pen eller det ekstra varmeapparat (gas, olie eller strm),der aktuelt dkker energibehovet. Energistyringen vl-ger ud fra triVAI og kormfortkriterierne, hvilken varmegi-ver der skal gres brug af.

  Hvis den aflste vrdi er strre end 1, er det bedre at brugevarmepumpen end den supplerende varmegiver til dkningaf energibehovet.

  5.1.1.2 ZONE1

  Menu Information Systemstatus Dagtemperaturvarme

  Med denne funktion kan du indstille den nskede dag-temperatur for zonen.

  Dagtemperatur varme er den temperatur, du nsker i rum-mene om dagen, eller nr du er hjemme.

  Menu Information Systemstatus Dagtemperaturkl.

  Med denne funktion kan du indstille den nskede dag-temperatur for zonen.

  Dagtemperatur kl. er den temperatur, du nsker i rum-mene om dagen, eller nr du er hjemme.

  Menu Information Systemstatus Nattemperaturvarme

  Med denne funktion kan du indstille den nskede nattem-peratur for zonen.

 • 5 Betjenings- og visningsfunktioner

  10 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  Nattemperatur varme er den temperatur, du nsker i rum-mene om natten, eller nr du ikke er hjemme (natdrift).

  Menu Information Systemstatus Rumtemperatur

  Hvis styringen er monteret uden for varmegiveren, kanden aktuelle rumtemperatur aflses.

  Styringen har en indbygget temperaturfler, der mler rum-temperaturen.

  5.1.1.3 Ventilation

  Menu Information Systemstatus Luftkvalitetsfler1/2

  Med denne funktion kan mlevrdierne fra luftkvalitets-fleren aflses.

  Menu Information Systemstatus Relativ luftfugtig-hed

  Med denne funktion kan du aflse den relative luftfugtig-hed i ventilatorens ventilationsskakt.

  5.1.2 Visning energiforbrug og energiudbytte

  Styringen viser vrdier vedrrende energifor-brug/energiudbytte p displayet og i den app, der ogs kanbenyttes.

  Styringen viser et skn over anlggets vrdier. Vrdiernepvirkes bl.a. af:

  Installation/udfrelse af varmeanlgget Nytteegenskaber Ssonbetingede miljforhold Tolerancer og komponenter

  Eksterne komponenter, som f.eks. eksterne centralvarme-pumper eller ventiler, og andre forbrugere og givere i hus-holdningen indgr ikke.

  Afvigelserne mellem vist og faktisk energifor-brug/energiudbytte kan vre betydelige.

  Oplysningerne om energiforbrug og energiudbytte er ikkeegnede til at udfrdige eller sammenligne energiafregninger.

  5.1.2.1 Forbrug

  Nogle komponenter understtter ikke beregningen af forbru-get, der vises opsummeret p displayet. I vejledningerne tilkomponenterne fremgr, om og hvordan de enkelte kompo-nenter registrerer forbruget.

  Menu Information Forbrug Aktuel mned Varme Strm

  Med denne funktion kan du aflse det opsummeredestrmforbrug til varme for den lbende mned.

  Menu Information Forbrug Aktuel mned Varme Brndstof

  Med denne funktion kan du aflse det opsummeredebrndstofforbrug i kWh til varme for den lbende mned.

  Menu Information Forbrug Aktuel mned Varmtvand Strm

  Med denne funktion kan du aflse det samlede strmfor-brug til varmt vand for den lbende mned.

  Menu Information Forbrug Aktuel mned Varmtvand Brndstof

  Med denne funktion kan du aflse det opsummeredebrndstofforbrug i kWh til varmtvand for den lbendemned.

  Menu Information Forbrug Sidste mned Varme Strm

  Med denne funktion kan du aflse det opsummeredestrmforbrug til varme for den sidste mned.

  Menu Information Forbrug Sidste mned Varme Brndstof

  Med denne funktion kan du aflse det opsummeredebrndstofforbrug i kWh til varme for den sidste mned.

  Menu Information Forbrug Sidste mned Varmtvand Strm

  Med denne funktion kan du aflse det samlede strmfor-brug til varmt vand for den sidste mned.

  Menu Information Forbrug Sidste mned Varmtvand Brndstof

  Med denne funktion kan du aflse det opsummeredebrndstofforbrug i kWh til varmtvand for den sidste m-ned.

  Menu Information Forbrug Historie Varme Strm

  Med denne funktion kan du aflse det opsummeredestrmforbrug til varme siden idrifttagning.

  Menu Information Forbrug Historie Varme Brndstof

  Med denne funktion kan du aflse det opsummeredebrndstofforbrug i kWh til varme siden idrifttagning.

  Menu Information Forbrug Historie Varmt vand Strm

  Med denne funktion kan du aflse det samlede strmfor-brug til varmt vand siden idrifttagning.

  Menu Information Forbrug Historie Varmt vand Brndstof

  Med denne funktion kan du aflse det opsummeredebrndstofforbrug i kWh til varmtvand siden idrifttagning.

  5.1.2.2 Aflsning af diagram udbytte fra solvarme

  Menu Information Solvarmeudbytte

  Diagrammet under Solvarmeudbytte viser udbytte frasolvarme pr. mned i det forgangne r sammenlignetmed det nuvrende r.

  Det samlede belb i alt vises nederst til hjre. Maksimalvr-dien, der er blevet opnet p en mned i de 2 seneste r,vises verst til hjre.

 • Betjenings- og visningsfunktioner 5

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 11

  5.1.2.3 Aflsning af diagram miljmssigt udbytte

  Menu Information Varmeudbytte

  Diagrammet under Varmeudbytte viser miljmssigtudbyttet pr. mned i det forgangne r sammenlignet meddet nuvrende r.

  Det samlede belb i alt vises nederst til hjre. Maksimalvr-dien, der er blevet opnet p en mned i de 2 seneste r,vises verst til hjre.

  5.1.2.4 Aflsning af diagram strmforbrug

  Menu Information Strmforbrug

  Diagrammet under Strmforbrug viser det mnedligestrmforbrug i det foregende r sammenlignet med detnuvrende r.

  Det samlede belb i alt vises nederst til hjre. Maksimalvr-dien, der er blevet opnet p en mned i de 2 seneste r,vises verst til hjre.

  5.1.2.5 Aflsning af diagram brndstofforbrug

  Menu Information Brndstofforbrug

  Diagrammet under Brndstofforbrug viser det mned-lige brndstofforbrug i det foregende r sammenlignetmed det nuvrende r.

  Det samlede belb i alt vises nederst til hjre. Maksimalvr-dien, der er blevet opnet p en mned i de 2 seneste r,vises verst til hjre.

  5.1.2.6 Aflsning af diagramvarmegenvindingsudbytte

  Menu Information Varmegenvinding

  Diagrammet under Varmegenvinding viser det mned-lige varmegenvindingsudbytte i det foregende r sam-menlignet med det nuvrende r.

  Det samlede belb i alt vises nederst til hjre. Maksimalvr-dien, der er blevet opnet p en mned i de 2 seneste r,vises verst til hjre.

  5.1.3 Aflsning af installatrens kontaktdata

  Menu Information Kontaktdata

  Hvis installatren ved installationen har indtastet sit fir-manavn og telefonnummer, kan du aflse disse data un-der Kontaktdata.

  5.1.4 Aflsning af serienummer ogartikelnummer

  Menu Information Serienummer

  Under Serienummer str styringens serienummer, somdu evt. skal bruge, nr du kontakter installatren. Arti-kelnummeret str p serienummerets anden linje.

  5.2 Indstillinger

  5.2.1 Indstilling af valgt temperatur

  Med denne funktion indstiller du de nskede temperaturerfor zonen og varmtvandsproduktionen.

  5.2.1.1 Zone

  Menu Valgte temperaturer ZONE1

  Der kan indstilles forskellige temperaturer ("Valgte tem-peraturer") for zonen:

  Varme Den nskede temperatur Dagtemperatur varme er den

  temperatur, du nsker i rummene om dagen, eller nr duer hjemme.

  Den nskede temperatur Nattemperatur varme er dentemperatur, du nsker i rummene om natten, eller nr duikke er hjemme.

  Kling Den nskede temperatur Dagtemperatur kl. er den

  temperatur, du nsker i rummene om dagen, eller nr duer hjemme.

  5.2.1.2 Varmtvandsproduktion

  Menu Valgte temperaturer Varmtvandskreds

  For varmtvandskredsen kan du indstille den nskedetemperatur Varmt vand.

  Hvis en varmepumpe er tilsluttet, og du har indstillet en n-sket temperatur over 55 C, er det muligt, at den supple-rende varmegiver overtager varmtvandsforsyningen.

  5.2.2 Indstilling af ventilationstrin

  Menu Ventilationstrin

  Med denne funktion kan det indstilles, hvor hurtigt denbrugte rumluft skal udskiftes med frisk luft udefra.

  Ventilationstrinet Maks. vent.-trin dag srger for den luft-udveksling, som du nsker i rummene om dagen, eller nrdu er hjemme. Ventilationstrinet Maks. vent.-trin nat srgerfor den luftudveksling, som du nsker i rummene om natten,eller nr du ikke er hjemme. Det fremgr af betjeningsvejled-ningen for boligventilationsanlgget, hvordan ventilatorenarbejder p de forskellige ventilationstrin.

  5.2.3 Indstilling af tidsprogram

  5.2.3.1 Indstillinger af tidsprogrammerne efterspndingstab

  Bemrk

  Hvis du afbryder spndingen til hele varmean-lgget, bevares alle indstillede vrdier i tidspro-grammerne.

 • 5 Betjenings- og visningsfunktioner

  12 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  5.2.3.2 Visning af perioder for n dag

  18:0016:30 22:30

  16 C

  21 C

  20:00A

  B1

  3

  1

  4

  2 2

  A Klokken

  B Temperatur

  1 Dagtemperatur varme

  2 Nattemperatur varme

  3 Tidsvindue 1

  4 Tidsvindue 2

  Med funktionen Tidsprogrammer kan du indstille tidsvindu-erne.

  Hvis der ikke er indstillet nogen perioder, styrer styringenefter de perioder, der er fastlagt i fabriksindstillingen.

  5.2.3.3 Periode for dage og blokke

  Der kan indstilles op til tre perioder for hver dag og blok.

  De perioder, der er indstillet for en dag, prioriteres hjereend perioder, der er indstillet for en blok.

  Dagtemperatur varme: 21 C

  Nattemperatur varme: 16 C

  Periode 1: 06.00 - 08.00

  Periode 1: 16.30 - 18.00

  Periode 1: 20.00 - 22.30

  Inden for tidsvinduerne regulerer styringen rumtemperaturentil den indstillede Dagtemperatur varme.

  Uden for tidsvinduerne regulerer styringen rumtemperaturentil den indstillede Nattemperatur varme.

  5.2.3.4 Hurtig indstilling af tidsprogrammer

  Nr der f.eks. kun er brug for afvigende tidsvinduer en enkelthverdag om ugen, skal tiderne for hele blokken Mandag -fredag indstilles frst. Indstil derefter de afvigende perioderfor hverdagen.

  5.2.3.5 Vis og ndr afvigende tider i blok

  Mandag - sndagPeriode 1:Periode 2:Periode 3:

  !! : !! - !! : !!!! : !! - !! : !!!! : !! - !! : !!

  Tilbage Vlg

  Nr der vises en blok p displayet, og et afvigende tidsvin-due er defineret for en dag i denne blok, markerer displayetde afvigende tider i blokken med !!.

  Enkelte dage afviger fradet valgte tidsprogram

  Ma-s deaktiveret

  OKTilbage

  Ved tryk p hjre valgtast Vlg vises der en melding pdisplayet, der informerer om afvigende tidsvinduer. Tidernebehver ikke tilpasses.

  Die indstillede for den med !! markerede blok kan du f vistp displayet og ndre med hjre valgtast OK.

  5.2.3.6 Tidsprogram Varme indstilles

  Menu Tidsprogrammer ZONE1

  Tidsprogrammerne er kun effektive i automatisk drift( side 15). Inden for tidsvinduerne regulerer styringende tilsluttede rum til op den indstillede nskede tempera-tur Dagtemperatur varme. Uden for tidsvinduerne skifterstyringen til den driftsmde, som VVS-installatren harindstillet: Eco eller Nattemperatur varme. Hvis VVS-installatren har bevaret fabriksindstillingen Eco, slr sty-ringen varmefunktionen fra.

  Driftsmde Varme indstilles. ( side 15)

  5.2.3.7 Tidsprogram Kling indstilles

  Menu Tidsprogrammer ZONE1: Kling

  Tidsprogrammerne fungerer i driftsmden Kling og isrfunktionen Manuel kling. I hvert indstillet tidsvindueglder den nskede temperatur, som du har indstilletved funktionen Valgte temperaturer. Inden for tidsvindu-erne kler zonen boligens rum til den nskede tempera-tur Dagtemperatur kl.. Uden for tidsvinduer kles derikke.

 • Betjenings- og visningsfunktioner 5

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 13

  5.2.3.8 Indstilling af tidsprogramvarmtvandsproduktion

  Menu Tidsprogrammer Varmtvandskreds

  Tidsprogrammerne er kun effektive for varmtvandspro-duktion i automatisk drift. I hvert indstillet tidsvindue gl-der den nskede temperatur Varmt vand. I slutningen afet tidsvindue slukker styringen for varmtvandsproduktio-nen, indtil det nste tidsvindue starter.

  5.2.3.9 Tidsprogram cirkulation

  Menu Tidsprogrammer Cirkulation

  Tidsprogrammerne er kun effektive for cirkulationen i au-tomatisk drift. De indstillede perioder bestemmer driftsti-den for cirkulationen. I de indstillede perioder er cirkula-tionen aktiveret. Uden for de indstillede perioder er cirku-lationen deaktiveret.

  5.2.3.10 Tidsprogram Ventilation indstilles

  Menu Tidsprogrammer Ventilation

  Tidsprogrammerne er kun effektive i automatisk drift. Ihvert indstillet tidsvindue glder den ventilationstrin,som du har indstillet ved funktionen Ventilation. Indenfor tidsvinduet regulerer styringen boligventilationsan-lgget maksimalt til Maks. vent.-trin dag. Uden for tids-vinduerne regulerer styringen boligventilationsanlggetmaksimalt til Maks. vent.-trin nat.

  5.2.3.11 For lydsvag drift

  Menu Tidsprogrammer Lyd reduceret drift

  Med denne funktion kan du reducere blserens omdrej-ningstal og dermed snke dens stjniveau. P grund afdet lavere omdrejningstal forringes varmeydelsen.

  Flgende virkninger er mulige:

  Boligen bliver ikke lngere varm. Vandet i varmtvandsbeholderen bliver ikke lngere

  varmt.

  Den supplerende varmegiver overtager energiforsynin-gen af varmeanlgget.

  5.2.3.12 Tidsprogram Hjeste el-pris indstilles

  Menu Tidsprogrammer Hjeste el-pris

  Med denne funktion kan du indstille, hvornr den hjetarif eller lavtariffen skal benyttes til omkostningsbereg-ningen.

  Inden for tidsvinduerne: For hj tarif

  Uden for tidsvinduerne: For lavtarif

  Tidspunkterne med hj tarif afhnger af energiforsynings-selskabet.

  Hvis energiforsyningsselskabet kun har fastsat en tarif, be-hver du ikke at indstille tidsvinduer. Omkostningsberegnin-gen for strmmen gennemfres med en tarif.

  Indstilling af priser ( side 14)

  5.2.4 Antal dage vk

  Menu Planlg dage hjemmefra

  Med denne funktion indstilles et tidsrum og en temperaturfor de dage, du ikke er hjemme.

  Systemets adfrd i det indstillede tidsrum Varmt vand opvarmes ikke. De fr indstillede temperatur glder for alle zoner. Ventilationen krer p laveste ventilationstrin. Klingen er slet fra.

  S lnge funktionen Planlg dage hjemmefra er aktiveret,har den forrang frem for den indstillede driftsmde. Nr detindstillede tidsrum er slut, eller nr funktionen afbrydes, k-rer varmeanlgget igen i den indstillede driftstype.

  Bemrk

  Funktionen Kling forbliver aktiveret, hvis de gl-dende bestemmelser i landet krver det. I s faldindstiller VVS-installatren varmeanlgget, sfunktionen Kling krer med den indstillede tem-peratur, nr du er hjemmefra.

  5.2.5 Antal dage hjemme

  Menu Planlg dage hjemme

  I det angivne tidsrum krer varmeanlgget i driftsmdenAutomatisk drift med indstillingerne for dagen Sndag,der er indstillet ved funktionen Tidsprogrammer. Nr detindstillede tidsrum er slut, eller nr funktionen afbrydes,krer varmeanlgget igen i den indstillede driftstype.

  5.2.6 Valg af sprog

  Menu Grundindstillinger Sprog

  Hvis f.eks. en serviceteknikers sprog afviger fra detindstillede sprog, kan du ndre sproget under dennefunktion.

  5.2.6.1 Indstilling af forsteligt sprog

  1. Tryk p venstre valgtast, indtil grundvisningen vises.

  2. Tryk p venstre valgtast igen.

  3. Drej drejeknappen til hjre, indtil der vises en stipletlinje p displayet.

  4. Drej drejeknappen til venstre igen, indtil punkt nr. 2 plisten over den stiplede linje er markeret.

  5. Tryk to gange p hjre valgtast.

  6. Drej drejeknappen, indtil du finder et sprog, du forstr.

  7. Tryk p hjre valgtast.

  5.2.7 Indstilling af dato og klokkeslt

  Bemrk

  Hvis du afbryder spndingen til hele varmean-lgget, fortstter klokkeslttet korrekt i 30 minut-ter. Derefter skal dato og klokkeslt indstilles pny.

 • 5 Betjenings- og visningsfunktioner

  14 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  5.2.7.1 Indstilling af dato

  Menu Grundindstillinger Dato/klokkeslt Dato

  Med denne funktion indstilles datoen. Alle styringensfunktioner, der indeholder en dato, krer efter den indstil-lede dato.

  5.2.7.2 Indstilling af klokkeslt

  Menu Grundindstillinger Dato/klokkeslt Klok-keslt

  Med denne funktion indstilles klokkeslttet. Alle styrin-gens funktioner, der indeholder et klokkeslt, krer efterdet indstillede klokkeslt.

  5.2.8 Aktivering af automatisk eller manuelt skiftaf sommertid

  Menu Grundindstillinger Dato/klokkeslt Som-mertid

  Med denne funktion indstilles styringen til automatisk atskifte til sommertid eller til manuel indstilling af sommer-tid.

  Auto: Styringen skifter automatisk til sommertid. Manuel: Der skal skiftes manuelt til sommertid.

  Bemrk

  Sommertid er den mellemeuropiske sommertid:start = sidste sndag i marts, slut = sidste sndagi oktober.

  Hvis udefleren er udstyret med en DCF77-modtager, spillerindstilling af sommertid ingen rolle.

  5.2.9 Indstilling af displaykontrast

  Menu Grundindstillinger Display Displaykontrast

  Displaykontrasten kan indstilles efter den omgivendelysstyrke, s displayet er let at lse.

  5.2.10 Aktivering af Tastesprre

  Menu Grundindstillinger Display Tastesprre

  Med denne funktion aktiverer du tastesprren. Efter 1minut, uden betjening af en tast eller af drejeknappen,er tastesprren aktiv, og du kan ikke lngere utilsigtetndre funktioner.

  Ved hver aktivering af styringen vises meldingen Ta-stesprre aktiv For at afbryde tryk OK i 3 sekunder pdisplayet. Ved tryk p OK tasten i 3 sekunder vises grundvis-ningen, og du kan ndre funktioner. Tastesprren er igenaktiv, nr du i 1 minut hverken betjener tast eller drejeknap.

  For igen at ophve tastesprren vedvarende skal du frstlse tastesprren op og derefter i funktionen Tastesprrevlge vrdien Fra.

  5.2.11 Indstilling af foretrukket display

  Menu Grundindstillinger Display Foretrukketdisplay

  Med denne funktion kan det vlges, om grundvisningenskal vise dataene for varme, kling eller ventilation.

  5.2.12 Indstilling af priser

  Alle priserne skal angives i kroner pr. kWh, for at beregnin-gerne bliver korrekte.

  Hvis gas- og elselskabet angiver gas- og elprisen i kronerpr. m

  3, skal du bede om at f den njagtige gas- og elpris i

  kroner pr. kWh.

  Hvis dit energiforsyningsselskab kun angiver en elpris, skaldu notere den samme vrdi ved funktionerne Hjeste el-pris ( side 14) og Laveste el-pris ( side 14).

  Afrund derefter prisen til en decimal.

  Eksempel:

  konomi Indstilling/faktor

  Tarif backupvarme

  (gas, olie, el)

  11,3 kr./kWh 113

  Laveste el-pris

  (varmepumpe)

  14,5 kr./kWh 145

  Hjeste el-pris

  (varmepumpe)

  18,7 kr./kWh 187

  5.2.12.1 Indstilling af pris for supplerendevarmegiver

  Menu Grundindstillinger Energi tariffer Tarif ba-ckup varme

  Hybridstyringen skal bruge den indstillede faktor/vrdi tilat beregne forbrugsomkostningerne.

  For at indstille den korrekte faktor/vrdi skal du kontaktegas- og elselskabet for at f prisen her.

  5.2.12.2 Indstilling af El pris lav tarif

  Menu Grundindstillinger Energi tariffer Laveste el-pris

  Hybridstyringen skal bruge den indstillede faktor/vrdi tilat beregne forbrugsomkostningerne.

  For at indstille Laveste el-pris korrekt skal du kontakte elsel-skabet for at f prisen her.

  5.2.12.3 Indstilling af el pris hj tarif

  Menu Grundindstillinger Energi tariffer Hjeste el-pris

  Hybridstyringen skal bruge den indstillede faktor/vrdi tilat beregne forbrugsomkostningerne.

  For at indstille Hjeste el-pris korrekt skal du kontakte elsel-skabet for at f prisen her.

  5.2.13 Indstilling af offset-temperatur

  Menu Grundindstillinger Korrigering Rumtempera-tur

  Styringen kan kun vise den aktuelle rumtemperatur, nrstyringen er installeret i et rum i boligen.

  Der er et indbygget termometer i styringen til mling af rum-temperaturen. Med offset kan du korrigere den mlte tempe-raturvrdi.

 • Betjenings- og visningsfunktioner 5

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 15

  5.2.14 Indstilling af offset-udetemperatur

  Menu Grundindstillinger Korrigering Udetempera-tur

  Termometeret i styringens udefler mler udetempera-turen. Med offset kan du korrigere den mlte temperatur-vrdi.

  5.2.15 ndring af zonenavn

  Menu Grundindstillinger Indtast zonenavn

  Det fabriksindstillede zonenavn kan ndres frit. Beteg-nelsen er begrnset til 10 tegn.

  5.2.16 Aktivering af Varmegenvinding

  Menu Grundindstillinger Ventilation Varmegenvin-ding

  Funktionen Varmegenvinding er indstillet til Auto. Detbetyder, at en intern styring kontrollerer, om varmegen-vinding er hensigtsmssig, eller om der skal ledes luftudefra direkte ind i boligen. Du kan f nrmere oplysnin-ger herom i betjeningsvejledningen fra recoVAIR.../4.

  Nr du har valgt Aktiver, krer varmegenvinding konstant.

  5.2.17 Indstilling af rumluftfugtighed

  Menu Grundindstillinger Maks. rumluftfugtighed

  Nr luftfugtigheden i rummet overstiger den indstilledevrdi, tndes en tilsluttet affugter. S snart vrdienfalder til under den indstillede vrdi, slukkes affugterenigen.

  5.2.18 Gendannelse af fabriksindstillingerne

  Indstillingerne for Tidsprogrammer eller for Alt kan resettestil fabriksindstillingen.

  Menu Grundindstillinger Fabriksindstilling Tidsprogrammer

  Med Tidsprogrammer resetter du alle indstillinger, somdu har foretaget i funktionen Tidsprogrammer, til fabrik-sindstillingen. Alle de andre indstillinger, der ogs inde-holder tider, som f.eks. Dato/klokkeslt, pvirkes ikkeheraf.

  Mens styringen resetter tidsprogrammernes indstillinger tilfabriksindstillingerne, vises Gendannes p displayet. Deref-ter viser displayet grundvisningen.

  Forsigtig!Fare for fejlfunktion!

  Funktionen Fabriksindstilling Alt resetteralle indstillinger til fabriksindstillingen, inklu-sive de indstillinger, som VVS-installatrenhar indstillet. Derefter er varmeanlgget mu-ligvis ikke lngere funktionsdygtigt.

  Overlad det til installatren at gendannefabriksindstillingen for alle indstillinger.

  Menu Grundindstillinger Fabriksindstilling Alt

  Mens styringen resetter indstillingerne til fabriksindstil-lingerne, vises Fabriksindstillingerne Gendannes p

  displayet. Derefter viser displayet installationsassisten-ten, der kun m betjenes af VVS-installatren.

  5.2.19 Installatrniveau

  Installatrniveauet er forbeholdt for installatren, og det erderfor beskyttet af en adgangskode. I dette niveau kan VVS-installatren foretage de ndvendige indstillinger.

  5.3 Driftstyper

  Driftsmderne kan aktiveres direkte i alle driftsmder ved attrykke p hjre valgtast Driftstype. Hvis varmeanlgget erudstyret med flere zoner, glder den aktiverede driftstypekun for den zone, som installatren har indstillet.

  Ved flere aktiverede zoner kan du via den venstre valgtastMenu Grundindstillinger indstille en separat driftsmdefor hver zone.

  Stien i begyndelsen af beskrivelserne af en driftsmde viser,hvordan du nr frem til denne driftsmde i menustrukturen.

  5.3.1 Driftsmde Varme indstilles

  Driftstype Varme

  Menu Grundindstillinger Driftstype ZONE1 Varme

  Med denne funktion kan du fastlgge, hvordan systemetskal opfre sig ved opvarmning.

  Fra: I denne driftsmde er zonen frakoblet, og frostsikrings-funktionen er aktiveret.

  Auto: Driftsmden regulerer zonen til den indstillede n-skede temperatur Dagtemperatur varme i de indstilledetidsvinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet.

  Uden for tidsvinduerne regulerer styringen efter installat-rens styringsindstillinger.

  Eco: Varmefunktionen er deaktiveret, og styringen over-vger udetemperaturen. Hvis udetemperaturen falder tilunder 3 C, tnder styringen for varmefunktionen efterfrostsikringsforsinkelsen og regulerer rumtemperaturenefter den indstillede nskede temperatur Nattemperaturvarme. P trods af den tilkoblede varmefunktion er brn-deren kun aktiv efter behov. Hvis udetemperaturen stigertil over 4 C, slukker styringen for varmefunktionen, menovervgningen af udetemperaturen er fortsat aktiv.

  Nat: Varmefunktionen er aktiveret, og styringen styrerrumtemperaturen efter den indstillede nskede tempera-tur Nattemperatur varme.

  Dag: Driftsmden regulerer zonen til den indstillede nskedetemperatur Dagtemperatur varme uden at tage hensyn tilde indstillede tidsvinduer, som du har fastlagt i tidsprogram-met.

  Nat: Driftsmden regulerer zonen til den indstillede nskedetemperatur Nattemperatur varme uden at tage hensyn til deindstillede tidsvinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet.

  5.3.2 Driftsmde Kling indstilles

  Driftstype Kling

  Menu Grundindstillinger Driftstype ZONE1 Kling

  Med denne funktion kan du fastlgge, hvordan systemetskal opfre sig ved kling.

 • 5 Betjenings- og visningsfunktioner

  16 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  Fra: I denne driftsmde er zonen frakoblet.

  Auto: Driftsmden regulerer zonen til den indstillede n-skede temperatur Dagtemperatur kl. i de indstillede tids-vinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet. Uden for tids-vinduerne er funktionen Kling frakoblet.

  Dag: Driftsmden regulerer zonen til den indstillede nskedetemperatur Dagtemperatur kl. uden at tage hensyn til deindstillede tidsvinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet.

  5.3.3 Driftsmde Ventilation indstilles

  Det fremgr af betjeningsvejledningen for boligventilations-anlgget, hvordan ventilatoren arbejder p de forskelligeventilationstrin.

  Driftstype Ventilation

  Med denne funktion kan du fastlgge, hvordan boligven-tilationsanlgget skal opfre sig ved ventilation.

  Auto: Driftsmden regulerer luftudvekslingen via det indstil-lede ventilationstrin Maks. vent.-trin dag i de indstillede tids-vinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet. Det indstilledeventilationstrin Maks. vent.-trin nat er effektivt uden for tids-vinduerne.

  Hvis der er tilsluttet luftkvalitetssensorer til boligventilations-anlgget, varierer boligventilationsanlgget ventilationstri-nene:

  Ved god luftkvalitet arbejder boligventilationsanlggetmed et lavere ventilationstrin end det indstillede ventila-tionstrin.

  Ved drlig luftkvalitet arbejder boligventilationsanlggetmed et hjere ventilationstrin. Boligventilationsanlggetkan dog ikke overskride det indstillede ventilationstrinMaks. vent.-trin dagog Maks. vent.-trin nat.

  Dag: Driftsmden regulerer konstant luftudvekslingen medden vrdi, som du har indstillet i ventilationstrinet Maks.vent.-trin dag.

  Nat: Driftsmden regulerer konstant luftudvekslingen medden vrdi, som du har indstillet i ventilationstrinet Maks.vent.-trin nat.

  5.3.4 Indstilling af driftsmdenvarmtvandsproduktion

  Driftstype Varmt vand

  Med denne funktion kan du fastlgge, hvordan systemetskal opfre sig ved varmtvandsproduktion.

  Fra: Varmtvandsproduktionen er deaktiveret, og frostsik-ringsfunktionen er aktiveret.

  Auto: Driftsmden regulerer varmtvandsproduktionen til denindstillede nskede temperatur Varmt vand i de indstilledetidsvinduer, som du har fastlagt i tidsprogrammet.

  Dag: Driftsmden regulerer varmtvandsproduktionen til denindstillede nskede temperatur Varmt vand uden at tagehensyn til de indstillede tidsvinduer, som du har fastlagt itidsprogrammet.

  5.3.5 Driftsmden Cirkulation

  Driftsmden Cirkulation svarer altid til driftsmdenVarmtvand. Der kan ikke indstilles en afvigende driftsmde.

  5.4 Srfunktioner

  Srfunktionerne kan aktiveres direkte i alle driftsmder vedat trykke p hjre valgtast Driftstype. Hvis varmeanlggeter udstyret med flere zoner, glder den aktiverede srfunk-tion kun for den zone, som installatren har indstillet.

  Ved flere aktiverede zoner kan du via den venstre valgtastMenu Grundindstillinger indstille en separat srfunktionfor hver zone.

  Stien i begyndelsen af beskrivelsen af en srfunktion viser,hvordan du nr frem til denne srfunktion i menustrukturen.

  5.4.1 Manuel kling

  Driftstype Manuel kling

  Nr udetemperaturen er hj, kan srfunktionen Manuelkling aktiveres. Du kan indstille, hvor mange dage sr-funktionen skal vre aktiveret. Hvis du aktiverer Manuelkling, kan du ikke opvarme samtidig. Funktionen Ma-nuel kling har forrang frem for opvarmning.

  Indstillingen glder s lnge, srfunktionen er aktiv. Sr-funktionen deaktiveres, nr det indstillede antal dage er get,eller nr udetemperaturen falder til under 4 C.

  Hvis du vil indstille en separat temperatur for flere zoner,kan du indstille disse temperaturer med funktionen Valgtetemperaturer.

  5.4.2 1 dag hjemme

  Driftstype 1 dag hjemme

  Menu Grundindstillinger Driftstype ZONE1 1 daghjemme

  Hvis du tilbringer en ugedag hjemme, aktiverer du sr-funktionen 1 dag hjemme. Srfunktionen aktiverer foren dag driftsmden Automatisk drift med de indstillin-ger for dagen Sndag, der er indstillet ved funktionenTidsprogrammer.

  Srfunktionen deaktiveres automatisk fra kl. 24:00, ellerhvis den afbrydes tidligere. Derefter arbejder varmeanlggetigen i den forindstillede driftsmde.

  5.4.3 1 dag hjemmefra

  Driftstype 1 dag hjemmefra

  Menu Grundindstillinger Driftstype ZONE1 1 daghjemmefra

  Hvis du kun er ude af huset en dag, aktiverer du sr-funktionen 1 dag hjemmefra. Srfunktionen regulererrumtemperaturen til den nskede temperatur Nat.

  Varmtvandsproduktionen og cirkulationen er deaktiveret, ogfrostsikringen er aktiveret.

  Srfunktionen deaktiveres automatisk fra kl. 24:00, ellerhvis den afbrydes tidligere. Derefter arbejder varmeanlggetigen i den forindstillede driftsmde.

  Ventilationen er aktiveret og krer p laveste ventilationstrin.

  5.4.4 1 x ventilationsboost

  Driftstype 1 x ventilationsboost

  Menu Grundindstillinger Driftstype ZONE1 1 xventilationsboost

 • Service 6

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 17

  Hvis du vil slukke for zonen, mens du lufter ud, kan duaktivere srfunktionen 1 x ventilationsboost.

  Srfunktionen slukker for zonen i 30 minutter. Frostsikringener aktiveret, og varmtvandsproduktionen og cirkulationen erfortsat aktiveret.

  Ventilationen er aktiveret og krer p hjeste ventilationstrin.

  Srfunktionen deaktiveres automatisk efter de 30 minutter,eller hvis den afbrydes tidligere. Derefter arbejder varmean-lgget igen i den forindstillede driftsmde.

  5.4.5 Party

  Driftstype Party

  Menu Grundindstillinger Driftstype ZONE1 Party

  Hvis du vil aktivere zonen, varmtvandsproduktionen, ven-tilationen og cirkulationen midlertidigt, skal du aktiveresrfunktionen Party.

  Srfunktionen regulerer rumtemperaturen til den indstilledenskede temperatur Dag og efter de indstillede tidsvinduer.

  Srfunktionen deaktiveres efter seks timer, eller hvis du af-bryder srfunktionen forinden. Derefter krer varmeanlg-get igen i den indstillede driftsmde.

  5.4.6 1 x beholderopvarmning

  Driftstype 1 x beholderopvarmning

  Nr varmtvandsproduktionen er deaktiveret, eller der skalbruges varmt vand uden for et tidsvindue, skal srfunk-tionen 1 x beholderopvarmning.

  Srfunktionen opvarmer vandet i varmtvandsbeholderentil den indstillede nskede temperatur Varmtvandskreds.Srfunktionen er aktiv i 1 time, eller du kan afbryde sr-funktionen forinden. Derefter arbejder varmeanlgget igen iden forindstillede driftsmde.

  5.4.7 Anlg fra

  Driftstype System Fra aktiv

  Varmefunktionen, varmtvandskredsen og klingen erdeaktiveret. Frostsikringen er aktiveret.

  Cirkulationen er deaktiveret.

  Ventilationen er aktiveret og krer p laveste ventilationstrin.

  5.5 Meldinger

  5.5.1 Servicemelding

  Nr et serviceeftersyn er pkrvet, vises der en servicemel-ding p styringens display.

  For at sikre varmeanlgget mod udfald eller skader, skalservicemeddelelsen flges:

  Hvis betjeningsvejledningen til det viste apparat indehol-der en anvisning til servicemeddelelsen, skal serviceef-tersynet udfres som beskrevet heri.

  Kontakt en autoriseret installatr, hvis servicemeddelel-sen i betjeningsvejledningen ikke indeholder en anvis-ning til det viste apparat, eller du ikke selv vil foretageserviceeftersynet.

  5.5.2 Fejlmeddelelse

  Hvis der opstr en fejl i varmeanlgget, viser styringen enfejlmelding p displayet. VVS-installatren skal afhjlpe

  fejlen eller reparere varmeanlgget, da der ellers er risikofor materiel skade eller udfald af varmeanlgget.

  Kontakt en autoriseret installatr.Hvis du igen vil se grundvisningen p displayet, skal dutrykke venstre valgtast Tilbage.

  Du kan aflse de aktuelle fejlmeldinger under Menu In-formation Systemstatus Fejlstatus. S snart der fore-ligger en fejlmelding for varmeanlgget, viser indstillingsni-veauet vrdien Fejlliste. Hjre valgtast har funktionen Vis.

  6 Service

  6.1 Vedligeholdelse af produktet

  Forsigtig!Risiko for materiel skade p grund af ueg-nede rengringsmidler!

  Brug ikke spray, skuremidler, opvaske-midler, oplsningsmiddel- eller klorholdigerengringsmidler.

  Rengr kabinettet med en fugtig klud og lidt sbe, somikke indeholder oplsningsmidler.

  7 Afhjlpning af fejl

  7.1 Oversigt over fejl

  Fejlfinding og -afhjlpning ( side 23)

  Hvis fejlmeldingen Nddrift Komfort sikring Inaktiv visesp displayet, er varmepumpen faldet ud, og styringen skiftertil nddrift. Den supplerende varmegiver forsyner nu varme-anlgget med varmeenergi. VVS-installatren har snkettemperaturen til nddrift ved installationen. Du vil mrke, atvarmtvand og varme ikke opnr en hj temperatur.

  Indtil VVS-installatren kommer, kan du via drejeknappenvlge flgende indstillinger:

  Inaktiv: Styringen arbejder i nddrift, opvarmning ogvarmtvand er kun moderat varme

  VarmeDen supplerende varmegiver overtager varmedrif-ten, opvarmning varm, varmtvand koldt

  Varmt vand: Den supplerende varmegiver overtagervarmtvandsdriften, varmtvand er varmt, opvarmning kold

  VV+V: Den supplerende varmegiver overtager varme- ogvarmtvandsdriften, opvarmning og varmtvand er varme

  Den supplerende varmegiver er ikke s effektiv som varme-pumpen, og dermed er det dyrt at producere varme udeluk-kende med den supplerende varmegiver.

  Hvis du vil foretage indstillinger p styringen, skal du klikkep Tilbage, hvorefter grundvisningen ses p displayet. Efter5 minutter uden betjening vises fejlmeldingen igen p dis-playet.

 • 8 Standsning

  18 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  8 Standsning

  8.1 Udskiftning af styringen

  Nr varmeanlggets styring skal udskiftes, skal varmean-lgget tages ud af drift.

  Lad en autoriseret installatr foretage dette arbejde.

  8.2 Genbrug og bortskaffelse

  Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatr,der har installeret produktet.

  Hvis produkter er forsynet med dette mrke:

  Produktet m i s fald ikke bortskaffes sammen medalmindeligt husholdningsaffald.

  Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugteelektriske og elektroniske apparater.

  Hvis produktets batterier er forsynet med dette mrke,kan batterierne indeholde sundheds- eller miljskadeligesubstanser.

  Bortskaf i s fald batterierne p et indsamlingssted forbatterier.

  9 Garanti og kundeservice

  9.1 Garanti

  Vaillant yder en garanti p to r regnet fra opstartsdatoen. Idenne garantiperiode afhjlper Vaillant kundeservice gratismateriale- eller fabrikationsfejl.

  For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl,f.eks. p grund af en usagkyndig installation eller ureglemen-teret anvendelse, ptager Vaillant sig ikke noget ansvar.

  Fabriksgarantien dkker kun, nr installationen er udfrtaf en vvs-installatr /elinstallatr. Hvis der udfres ser-vice/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfaldergarantien, medmindre dette arbejde udfres af en vvs-installatr.

  Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteretdele i anlgget, som ikke er godkendt af Vaillant.

  9.2 Kundeservice

  Vaillant A/SDrejergangen 3 ADK-2690 KarlslundeDanmark

  Vaillant Kundeservice: 46160200

  E-Mail: [email protected]

  10 Tekniske data

  10.1 Produktdata i henhold til EU-forordning nr.811/2013, 812/2013

  Den ssonbestemte rumopvarmningseffektivitet ved enhe-der med integrerede vejrkompenseringer inklusive aktiver-bar rumtermostatfunktion omfatter altid korrektionsfaktorenfor styringsteknologiklasse VI. En afvigelse i den ssonbe-stemte rumopvarmningseffektivitet er mulig ved deaktiveringaf denne funktion.

  Termostatklasse VI

  Bidrag til den ssonbestemte rumop-varmningsenergi-effektivitet s

  4,0 %

 • Tillg

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 19

  Tillg

  A Oversigt over betjenings- og visningsfunktioner

  Bemrk

  De anfrte funktioner i oversigt over driftstyper og oversigt over betjeningsniveauer er ikke tilgngelige for allesystemkonfigurationer.

  A.1 Driftstyper

  Driftstype Indstilling Fabriksindstilling

  Driftstype

  Varme Fra, Auto, Dag, Nat Auto

  Kling Fra, Auto, Dag Auto

  Ventilation Auto, Dag, Nat Auto

  Varmt vand Fra, Auto, Dag Auto

  Srfunktion

  Manuel kling Aktiv

  1 dag hjemme Aktiv

  1 dag hjemmefra Aktiv

  1 x ventilationsboost Aktiv

  Party Aktiv

  1 x beholderopvarmning Aktiv

  System Fra aktiv Aktiv

  A.2 Betjeningsniveauer

  Beskrivelsen af funktionerne for ZONE1 glder tilsvarende for alle eksisterende zoner.

  Indstillingsniveau Vrdier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling

  min. maks.

  Information Systemstatus

  System ----

  Fejlstatus Aktuel vrdi Ingen fejl, Fejlliste

  Green IQ Fra, Til Til

  Anlgstryk Aktuel vrdi bar

  Systemstatus Aktuel vrdi Standby, Varmedrift, Kling,Varmtv.

  Brnder Aktuel vrdi Til, Fra

  Solfangertemperatur Aktuel vrdi

  Solvarmeudbytte Aktuel vrdi kWh

  Nulstil solvarmeudb. Ja, Nej Nej

  Varmeudbytte Aktuel vrdi kWh

  Nulstil varmeudbytte Ja, Nej Nej

  Faktisk luftfugtighed Aktuel vrdi %

  Faktisk dugpunkt Aktuel vrdi

  triVAI Aktuel vrdi

  ZONE1 ----

  Dagtemperatur varme 5 30 0,5 20

  Dagtemperatur kl. 15 30 0,5 24

  Nattemperatur varme 5 30 0,5 15

  Rumtemperatur Aktuel vrdi

  Ventilation ----

  Luftkvalitetsfler 1 Aktuel vrdi ppm

 • Tillg

  20 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  Indstillingsniveau Vrdier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling

  min. maks.

  Luftkvalitetsfler 2 Aktuel vrdi ppm

  Relativ luftfugtighed Aktuel vrdi %rel

  Information Forbrug Aktuel mned

  Varme ----

  Strm Opsummeret vrdi forden aktuelle mned

  kWh

  Brndstof Opsummeret vrdi forden aktuelle mned

  kWh

  Varmt vand ----

  Strm Opsummeret vrdi forden aktuelle mned

  kWh

  Brndstof Opsummeret vrdi forden aktuelle mned

  kWh

  Information Forbrug Sidste mned

  Varme ----

  Strm Opsummeret vrdi forden sidste mned

  kWh

  Brndstof Opsummeret vrdi forden sidste mned

  kWh

  Varmt vand ----

  Strm Opsummeret vrdisiden idrifttagning

  kWh

  Brndstof Opsummeret vrdisiden idrifttagning

  kWh

  Information Forbrug Historie

  Varme ----

  Strm Opsummeret vrdisiden idrifttagning

  kWh

  Brndstof Opsummeret vrdisiden idrifttagning

  kWh

  Varmt vand ----

  Strm Opsummeret vrdisiden idrifttagning

  kWh

  Brndstof Opsummeret vrdisiden idrifttagning

  kWh

  Information Solvarmeudbytte

  Sjlediagram Sammenligner sidster med indevrender

  kWh/mned

  Information Varmeudbytte

  Sjlediagram Sammenligner sidster med indevrender

  kWh/mned

  Information Strmforbrug

  Sjlediagram Sammenligner sidster med indevrender

  kWh/mned

  Information Brndstofforbrug

 • Tillg

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 21

  Indstillingsniveau Vrdier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling

  min. maks.

  Sjlediagram Sammenligner sidster med indevrender

  kWh/mned

  Information Varmegenvinding

  Sjlediagram Sammenligner sidster med indevrender

  kWh/mned

  Information Kontaktdata

  Firma Telefonnummer Aktuelle vrdier

  Information Serienummer

  Produktets nummer Permanent vrdi

  Valgte temperaturer ZONE1

  Dagtemperatur varme 5 30 0,5 20

  Dagtemperatur kl. 15 30 0,5 24

  Nattemperatur varme 5 30 0,5 15

  Valgte temperaturer Varmtvandskreds

  Varmt vand 35 70 1 60

  Ventilationstrin

  Maks. vent.-trin dag afhngigt af boligven-tilationsanlg

  1 afhngigt af bolig-ventilationsanlg

  Maks. vent.-trin nat afhngigt af boligven-tilationsanlg

  1 afhngigt af bolig-ventilationsanlg

  Tidsprogrammer ZONE1 (opvarmning) Tidsprogrammer ZONE1: Kling Tidsprogrammer Cirkulation Tidsprogrammer Ventilation

  Enkelte dage og blokke Mandag, Tirsdag, Onsdag,Torsdag, Fredag, Lrdag,Sndag og Mandag - fredag,Lrdag - sndag, Mandag -sndag

  Ma - Fr: 06:00-22:00

  L: 07:30-23:30

  S: 07:30-22:00

  Periode 1: Start - Slut

  Periode 2: Start - Slut

  Periode 3: Start - Slut

  00:00 24:00 t:min 00:10

  Tidsprogrammer Varmtvandskreds

  Enkelte dage og blokke Mandag, Tirsdag, Onsdag,Torsdag, Fredag, Lrdag,Sndag og Mandag - fredag,Lrdag - sndag, Mandag -sndag

  Ma - Fr: 05:30-22:00

  L: 07:00-23:30

  S: 07:00-22:00

  Periode 1: Start - Slut

  Periode 2: Start - Slut

  Periode 3: Start - Slut

  00:00 24:00 t:min 00:10

  Tidsprogrammer Lyd reduceret drift

 • Tillg

  22 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  Indstillingsniveau Vrdier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling

  min. maks.

  Enkelte dage og blokke Mandag, Tirsdag, Onsdag,Torsdag, Fredag, Lrdag,Sndag og Mandag - fredag,Lrdag - sndag, Mandag -sndag

  Ma-s: 00:00-00:00

  Periode 1: Start - Slut

  Periode 2: Start - Slut

  Periode 3: Start - Slut

  00:00 24:00 t:min 00:10

  Tidsprogrammer Hjeste el-pris

  Enkelte dage og blokke Mandag, Tirsdag, Onsdag,Torsdag, Fredag, Lrdag,Sndag og Mandag - fredag,Lrdag - sndag, Mandag -sndag

  Ma-s: 11:00-13:00

  Periode 1: Start - Slut

  Periode 2: Start - Slut

  Periode 3: Start - Slut

  00:00 24:00 t:min 00:10

  Planlg dage hjemmefra

  Start 01.01.01 31.12.99 dd.mm. dag.mned.r 01.01.14

  Slut 01.01.01 31.12.99 dd.mm. dag.mned.r 01.01.14

  Temperatur 5 30 1 15

  Planlg dage hjemme

  Start 01.01.01 31.12.99 dd.mm. dag.mned.r 01.01.14

  Slut 01.01.01 31.12.99 dd.mm. dag.mned.r 01.01.14

  Grundindstillinger Sprog

  Sprog, der kan vlges Dansk

  Grundindstillinger Dato/klokkeslt

  Dato 01.01.01 31.12.99 dd.mm. dag.mned.r 01.01.15

  Klokkeslt 00:00 23:59 t:min 00:10 08:00

  Sommertid Manuel, Auto Manuel

  Grundindstillinger Display

  Displaykontrast 1 15 1 9

  Tastesprre Fra, Til Fra

  Foretrukket display Varme, Kling, Ventilat. Varme

  Grundindstillinger Energi tariffer

  Tarif backup varme 1 999 1 12

  Laveste el-pris 1 999 1 16

  Hjeste el-pris 1 999 1 20

  Grundindstillinger Korrigering

  Rumtemperatur -3,0 3,0 0,5 0,0

  Udetemperatur -3,0 3,0 0,5 0,0

  Grundindstillinger Driftstype ZONE1

  Varme Fra, Auto, Dag, Nat Auto

 • Tillg

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 23

  Indstillingsniveau Vrdier Enhed Inkrement, valg Fabriksindstilling

  min. maks.

  Kling Fra, Auto, Dag Auto

  1 dag hjemme aktiv, ikke aktiv ikke aktiv

  1 dag hjemmefra aktiv, ikke aktiv ikke aktiv

  1 x ventilationsboost aktiv, ikke aktiv ikke aktiv

  Party aktiv, ikke aktiv ikke aktiv

  Grundindstillinger Indtast zonenavn

  ZONE1 1 10 Bogstaver,tal

  A til Z, 0 til 9, mellemrum ZONE1

  Grundindstillinger Ventilation

  Varmegenvinding Auto, Aktiver, Fra Auto

  Grundindstillinger Maks. rumluftfugtighed

  Maks. luftfugtighed 30 70 %rel 1 40

  Grundindstillinger Fabriksindstilling

  Tidsprogrammer Ja, Nej Nej

  Alt Ja, Nej Nej

  Installatrniveau

  Indtast kode 000 999 1 000

  B Fejlfinding og -afhjlpning

  Fejl rsag Fejlafhjlpning

  Displayet er slukket Enhedsfejl Sluk for strmmen til alle varmegivere p kontakten i ca. 1minut, og tnd derefter igen.

  Kontakt en VVS-installatr, hvis fejlen stadig er til stede.Ingen ndringer p displayet ved at drejep drejeknappen

  Ingen ndringer p displayet ved at trykkep valgtasterne

  Ikke muligt at ndre indstillinger og vr-dier

  Displayvisning: Tastesprre aktiv For atafbryde tryk OK i 3 sekunder

  Tastesprre er aktiv Hvis du vil ndre vrdier uden at deaktivere tastesprren:

  1. Tryk p valgtasten OK i 3 sekunder.

  2. Vlg den funktion, hvis vrdi du vil ndre.

  3. Foretag ndring af vrdien.

  Efter 1 minut uden aktivering er tastesprren igen aktiveret.

  Hvis du vil deaktivere tastesprren:

  1. Tryk p valgtasten OK i 3 sekunder.

  2. Vlg funktionen Tastesprre.

  3. Foretag ndring af vrdien til Fra.

  Utilstrkkelig opvarmning af varme ogvarmtvand

  Displayvisning: Nddrift Komfort sikring

  Varmepumpe arbejderikke

  1. Kontakt VVS-installatren.

  Midlertidige indstillinger til VVS-installatren kommer:

  2. Vlg indstilling ved hjlp af drejeknappen:

  Inaktiv: Styringen arbejder i nddrift, varme og varmtvander moderat varme

  Varme*: Den supplerende varmegiver overtager varme-driften

  Varmt vand*: Den supplerende varmegiver overtagervarmtvandsdriften

  VV+V*: Den supplerende varmegiver overtager varme- ogvarmtvandsdriften

  *Den supplerende varmegiver er ikke s effektiv som varmepumpen, og dermed er det dyrt at producere varme udelukkende med densupplerende varmegiver.

 • Tillg

  24 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  Fejl rsag Fejlafhjlpning

  Displayvisning: Fejl F. Fejl varmegiver 1

  (P displayet vises den konkrete fejlkodeefter F., f.eks. F.28.)

  Fejl varmegiver 1. Tryk p valgtasten Nulstil.

  P displayet vises Reset varmegiver?.

  2. Tryk p valgtasten OK.

  P displayet vises i kort tid Varmegiver resettes.

  3. Kontakt en VVS-installatr, hvis fejlen stadig er til stede.

  *Den supplerende varmegiver er ikke s effektiv som varmepumpen, og dermed er det dyrt at producere varme udelukkende med densupplerende varmegiver.

 • Stikordsfortegnelse

  0020200794_01 multiMATIC Betjeningsvejledning 25

  Stikordsfortegnelse

  11 dag hjemme .................................................................... 161 dag hjemmefra ................................................................ 161 x beholderopvarmning................................................... 171 x ventilationsboost......................................................... 16AAflsning af artikelnummer............................................. 5, 11Aflsning af brndstofforbrug............................................ 11Aflsning af serienummer .............................................. 5, 11Aflsning af solvarmestatistik............................................. 10Aflsning af strmforbrug................................................... 11Aflsning af systemstatus .................................................... 9Aflsning af varmegenvindingsudbytte .............................. 11Aflsning af varmeudbytte.................................................. 11Anlg fra............................................................................. 17Antal dage vk ................................................................... 13Artikelnummer ....................................................................... 5ndring af displaykontrast, eksempel .................................. 8BBetjeningskoncept ................................................................. 7Betjeningsniveau ................................................................... 5Brndstofforbrug ................................................................ 11CCE-mrkning ........................................................................ 5Cirkulation ............................................................................. 5DDokumentation ...................................................................... 4Driftsmde i grundvisningen.................................................. 6Driftsmde Kling indstilles ................................................ 15Driftsmde Varme indstilles ................................................ 15Driftsmde Ventilation indstilles......................................... 16Driftstype ............................................................................. 15EEksempel, ndring af displaykontrast .................................. 8FFejlmeddelelse .................................................................... 17Forebyggelse af fejlfunktion .................................................. 5Frostsikringsfunktion ............................................................. 5GGenindstilling af sprog......................................................... 13Grundvisning ......................................................................... 6HHovedfunktion ....................................................................... 4Hybridstyring ......................................................................... 5IIndstilling af dato ................................................................. 14Indstilling af dato og klokkeslt .......................................... 13Indstilling af display ............................................................. 14Indstilling af displaykontrast ................................................ 14Indstilling af driftsmden varmtvandsproduktion ................. 16Indstilling af foretrukket display ........................................... 14Indstilling af hjeste elpris ................................................... 14Indstilling af klokkeslt ....................................................... 14Indstilling af laveste elpris ................................................... 14Indstilling af luftfugtighed..................................................... 15Indstilling af normaltid.......................................................... 14Indstilling af offset rumtemperatur ....................................... 14Indstilling af offset udetemperatur ....................................... 15Indstilling af omkostninger................................................... 14Indstilling af pris for supplerende varmegiver...................... 14

  Indstilling af rumluftfugtighed............................................... 15Indstilling af sommertid........................................................ 14Indstilling af tidsprogram varmtvandsproduktion................. 13Indstilling af tidsvindue for dage og blokke.......................... 12Indstilling af ventilationstrin ................................................. 11Indstillingsniveau ................................................................... 6Indstillingsvrdier efter spndingstab................................ 11Indtastning af zonenavn ...................................................... 15Informationer i grundvisning .................................................. 6Installatrniveau .................................................................. 15KKontaktdata........................................................................ 11Kontaktdata, VVS-installatr ............................................... 11Korrekt anvendelse ............................................................... 3Kling .................................................................................... 4Mmanuel kling ...................................................................... 16OOrdforklaring.......................................................................... 4PParty .................................................................................... 17Planlg dage hjemme ........................................................ 13RRumtemperatur, indstilling af offset..................................... 14SSerienummer......................................................................... 5Servicemeddelelse .............................................................. 17Softkeyfunktion...................................................................... 6Strmforbrug ..................................................................... 11Systemstatus......................................................................... 9Srfunktion ....................................................................... 16

  1 dag hjemme............................................................... 161 dag hjemmefra .......................................................... 161 x beholderopvarmning ............................................. 171 x ventilationsboost ................................................... 16Anlg fra ....................................................................... 17manuel kling ................................................................ 16Party .............................................................................. 17

  TTastesprre aktivering ...................................................... 14Tidsprogram

  Hurtig indstilling af ......................................................... 12Indstilling........................................................................ 12Lydsvag drift .................................................................. 13

  Tidsprogram cirkulation ....................................................... 13Tidsprogram efter frakobling af spndingen....................... 11Tidsprogram Hjeste el-pris indstilles................................ 13Tidsprogram Kling indstilles ............................................. 12Tidsprogram Varme indstilles ............................................. 12Tidsprogram Ventilation indstilles ...................................... 13Tidsvindue, afvigende tider i blokken .................................. 12UUdetemperatur, indstilling af offset...................................... 15VValg af sprog ....................................................................... 13Valgniveau............................................................................. 6Valgt temperatur

  Indstilling af.................................................................... 11Varmtvandsproduktion................................................... 11Zone............................................................................... 11

  Varme.................................................................................... 4Varmeanlg hybridstyring .................................................... 5

 • Stikordsfortegnelse

  26 Betjeningsvejledning multiMATIC 0020200794_01

  Varmegenvinding aktivering.............................................. 15Varmegenvindingsudbytte................................................... 11Varmeudbytte ...................................................................... 11Varmtvandsproduktion .................................................... 5, 11Vedligeholdelse af produktet ............................................... 17Ventilation.............................................................................. 4Ventilationstrin..................................................................... 11Visning, solvarmestatistik .................................................... 10Visningsniveau ...................................................................... 5VVS-installatr, kontaktdata................................................ 11ZZone ................................................................................ 5, 11Zoner i grundvisningen.......................................................... 6

 • 0020200794_01 09.09.2016

  LeverandrVaillant A/S

  Drejergangen 3 A DK-2690 Karlslunde

  Telefon 46160200 Vaillant Kundeservice 46160200Telefax [email protected] www.vaillant.dk

  Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og m kun mangfoldiggres og distribueres medskriftlig accept fra producenten.

  Med forbehold for tekniske ndringer.

  *2703771_rev1*

  Indhold1 Sikkerhed1.1 Handlingsrelaterede advarsler1.2 Korrekt anvendelse1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger1.3.1 Fare som flge af forkert betjening1.3.2 Fugtskader og skimmelsvamp p grund af utilstrkkelig luftudskiftning

  2 Henvisninger vedrrende dokumentationen2.1 Overholdelse af vrig dokumentation2.2 Opbevaring af dokumentation2.3 Vejledningens gyldighed2.4 Ordforklaring2.5 Funktionernes tilgngelighed

  3 Produktbeskrivelse3.1 Produktets opbygning3.2 Hovedfunktion3.2.1 Varme3.2.2 Kling3.2.3 Ventilation3.2.4 Varmtvandsproduktion3.2.5 Cirkulation

  3.3 Zoner3.4 Hybridstyring3.5 Frostsikringsfunktion3.6 Forebyggelse af fejlfunktion3.7 Typeskilt3.8 Serienummer3.9 CE-mrkning

  4 Drift4.1 Betjeningsstruktur4.1.1 Betjenings- og visningsniveauer4.1.2 Menustrukturens opbygning4.1.3 Valgniveau4.1.4 Indstillingsniveau4.1.5 Valgtasternes softkeyfunktion

  4.2 Grundvisning4.2.1 Foretrukket zone i grundvisningen4.2.2 Foretrukket driftsmde i grundvisningen4.2.3 Informationer i grundvisningen4.2.3.1 Grundvisning for driftsmde Varme4.2.3.2 Grundvisning for driftsmde Kling4.2.3.3 Grundvisning for driftsmde Ventilation4.2.3.4 Grundvisning for srfunktion Manuel kling

  4.3 Betjeningskoncept4.3.1 Indstilling via drejeknap i grundvisningen4.3.1.1 ndring af nsket indstilling i driftsmden Varme4.3.1.2 ndring af nsket indstilling i driftsmden Kling4.3.1.3 ndring af nsket indstilling i driftsmden Ventilation4.3.1.4 ndring af nsket indstilling i srfunktionen Manuel kling4.3.1.5 Indstilling via drejeknap uden virkning

  4.3.2 Eksempel p ndring af displaykontrast

  5 Betjenings- og visningsfunktioner5.1 Oplysninger5.1.1 Aflsning af systemstatus5.1.1.1 System5.1.1.2 ZONE15.1.1.3 Ventilation

  5.1.2 Visning energiforbrug og energiudbytte5.1.2.1 Forbrug5.1.2.2 Aflsning af diagram udbytte fra solvarme5.1.2.3 Aflsning af diagram miljmssigt udbytte5.1.2.4 Aflsning af diagram strmforbrug5.1.2.5 Aflsning af diagram brndstofforbrug5.1.2.6 Aflsning af diagram varmegenvindingsudbytte

  5.1.3 Aflsning af installatrens kontaktdata5.1.4 Aflsning af serienummer og artikelnummer

  5.2 Indstillinger5.2.1 Indstilling af valgt temperatur5.2.1.1 Zone5.2.1.2 Varmtvandsproduktion

  5.2.2 Indstilling af ventilationstrin5.2.3 Indstilling af tidsprogram5.2.3.1 Indstillinger af tidsprogrammerne efter spndingstab5.2.3.2 Visning af perioder for n dag5.2.3.3 Periode for dage og blokke5.2.3.4 Hurtig indstilling af tidsprogrammer5.2.3.5 Vis og ndr afvigende tider i blok5.2.3.6 Tidsprogram Varme indstilles5.2.3.7 Tidsprogram Kling indstilles5.2.3.8 Indstilling af tidsprogram varmtvandsproduktion5.2.3.9 Tidsprogram cirkulation5.2.3.10 Tidsprogram Ventilation indstilles5.2.3.11 For lydsvag drift5.2.3.12 Tidsprogram Hjeste el-pris indstilles

  5.2.4 Antal dage vk5.2.5 Antal dage hjemme5.2.6 Valg af sprog5.2.6.1 Indstilling af forsteligt sprog

  5.2.7 Indstilling af dato og klokkeslt5.2.7.1 Indstilling af dato5.2.7.2 Indstilling af klokkeslt

  5.2.8 Aktivering af automatisk eller manuelt skift af sommertid5.2.9 Indstilling af displaykontrast5.2.10 Aktivering af Tastesprre5.2.11 Indstilling af foretrukket display5.2.12 Indstilling af priser5.2.12.1 Indstilling af pris for supplerende varmegiver5.2.12.2 Indstilling af El pris lav tarif5.2.12.3 Indstilling af el pris hj tarif

  5.2.13 Indstilling af offset-temperatur5.2.14 Indstilling af offset-udetemperatur5.2.15 ndring af zonenavn5.2.16 Aktivering af Varmegenvinding5.2.17 Indstilling af rumluftfugtighed5.2.18 Gendannelse af fabriksindstillingerne5.2.19 Installatrniveau

  5.3 Driftstyper5.3.1 Driftsmde Varme indstilles5.3.2 Driftsmde Kling indstilles5.3.3 Driftsmde Ventilation indstilles5.3.4 Indstilling af driftsmden varmtvandsproduktion5.3.5 Driftsmden Cirkulation

  5.4 Srfunktioner5.4.1 Manuel kling5.4.2 1 dag hjemme5.4.3 1 dag hjemmefra5.4.4 1 x ventilationsboost5.4.5 Party5.4.6 1 x beholderopvarmning5.4.7 Anlg fra

  5.5 Meldinger5.5.1 Servicemelding5.5.2 Fejlmeddelelse

  6 Service6.1 Vedligeholdelse af produktet

  7 Afhjlpning af fejl7.1 Oversigt over fejl

  8 Standsning8.1 Udskiftning af styringen8.2 Genbrug og bortskaffelse

  9 Garanti og kundeservice9.1 Garanti9.2 Kundeservice

  10 Tekniske data10.1 Produktdata i henhold til EU-forordning nr. 811/2013, 812/2013

  TillgA Oversigt over betjenings- og visningsfunktionerA.1 DriftstyperA.2 Betjeningsniveauer

  B Fejlfinding og -afhjlpning

  Stikordsfortegnelse1ABCDEFGHIKMOPRSTUVZ