Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  1/182

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  2/182

  I M MMME A A. .

  Nalv giaa h Macl t p ta E-M

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  3/182

  F B

  MU'DIZEMUHMDA, A. S.

  Bm 00

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  4/182

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  5/182

  Uvod

  v hv pp Uzvieom h sem i Ahov bgosov os jegov poroc jegoveshbe i sve oe oj g sjede do Sdjeg d

  Ov jg dze Ahovog Pos shjh ve seem je set pozte bKesrove hsto-rjse jge Bije ve Nhje. dz Aho-

  vog os sh ejhi ve seem zbjeee s pogvju ovi postv. Ov jig e hovhr z itoc msm z to je vez zmejegov vot eg Pos sh ejh vesem O pojjv vistve spet rterpomogt besoom Bojom mo oj pizjetv verzm. z ovih rzog ovmo d se sve

  stvoreo pode jemu z Ahov voj opute-e be ob oi pt oo obo Dveeg je sjeo meje se zhvjvo veo zve-og Ah jegovoj sh ejh ve seem ci pie s omice s jm ptce zvjeri s rzgovre s j m di su m se potjvi jt sp o pogoei d b jegovo me. ogo

  boje s muze oje govore o jem Ove mzes zbjve jegove svremee jhov vei tje

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  6/182

  6 'Z AMM EDA A

  cj vd v oh o s osorv

  jgovo ossv do s sovrmo b jh vj-cm. d os s h j h v sm s

  o boj d h j o sv obr osoc hds h ros vjrodosjm cm osc zm h sms or b. v d o hsors bogrs gv os s h jh v

  sm o govm shbm bj d vh vsvh mdz Ov mz doz omzvog h Njgovom os s h jhv sm gj m obd d govm r-jjm.

  Bj ovh mdz j oo vo o -zvom "ov ossv" d od rvh j o

  o bo j bKb (mro h g) jdo g jmm Ebvu sSds (mo 75 h. g sv djo o dozm osstv o vod mmb d svom dj "Thbhb".

  ivotlahovog Poslanika, s. a. v s, je

  velianstena mu4diza

  m smj d sm vo h vg os s-h h v sm vsv mz. mmbmjj tvr ov jc "ogr- hovog s sh jh v sm -gov svostv oj gov govor dj gov j ov s gov ossv" Ov sss m dz os sh h v sm

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  7/182

  vo 7

  A a b s mogo o jgovm amsm osj

  m m dzama oj m j zv ah daovao Oovom ao Bog da b dajj govoa ovoj jz

  Defncja mu'dze

  Uma j dsaa mdz ao dogaaj oj odspaod obajog aa zao voa Ov dogaaj sdvaj z odobj Uvog Aaha om od jgovh posaa ao doaz jgova poasva mj.

  Nomao j da s mdza dogaa a a da pos jdsoj mo a jdo s dava a oom pojgdj s jd dosg od vo pogsa avoja

  dza j a posasva oj Uzv Aah o

  va po svoga posaa ao o ga vjc zaj To s dogaa ao o o vd da bspomo da s sva. Ova mda j vjoavo Uvog Aaha da j posa oj j doao sajom po po j zv ah poma ajvc

  Vrste mu'dzaAo pogdamo mdz ojma j zv Aah pomagao svoj posa oz hsoj vdj mo da odgovaa pama aod vm oga posaa Ov mdz s mafsa vd ajdja ao o j p. aza am z sj za vjmSaha saah ajh v sm prvaaj apaa' a a zmj gaj zmja oj s b pod

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  8/182

  8 i UAEDA A. S.

  mgije mor to d od jih e ostde vog

  trg.S drge stre mdz se mo ozti i rozodre gtv obie djeovj o to j bi vtr oj j bo b brhim . s. oj g ij rid s g evjerici bcii j

  diz se toer moe mestovt roz govoro to s rj sog Kr' oje rose rtorm

  sosobostm vji ve stojeim.

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  9/182

  Morne mu'de

  Mu'a Kurana

  ud Kur dvou zum o Sp um o obv Ku ou hu h v m o m b u o n-

  vvu mu du nudn n nn do-z ued udov gv uur o po udom dnom rodu ed dug u zzvd v o no Kuru rvo on o mogu u Nep Ku n u pouo n-mo d u o om o u m mov d mu ou bz obz hovu dc

  ou ovc u govo og ez zzovd ve o o Ku u e m n d u- o u mog m d u n dnuuu o u ope mog v no nomu B u o e do od og d p hv ovzzov zve h zo u Ku'u "Reci: 'Kadbi se svi udi i dini uduii da saine edan ovakav

  Ku'an, oni, kao o e on, na bi sainii, pa maka edni

  dugima pomagai" (E 88

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  10/182

  'oE HA s

  Ov s obvle i r (

  ) o toe obvle zv Alhe o "Z oni d gooe: zmi g - Ne, negooni nee d euu zo nek oni sse goo sin

  Kunu, ko isinu gooe" (tr 4), t o eist d e hd slllh leh ve see ssstvo Kr mte vd d o dso beo i vi to z d bste v trebi bit t -

  vit itozv Alh ov ov vricim s El

  ee (Krv) o obvle edi "A ko sumne u ono o obuemo obu Some, ninie i

  ednu suu sinu obenim nemu, pozoie i bo

  ns , osim , ko isinu gooie" (e )

  zve lh j to zo: "Z oni d gooe:On g izmi Reci: sini e i dese Kunu si

  nih, izmienih su, i kog god hoee, od onih u koe

  poed Ah euee, u pomo pozoie, ko e isin

  o die A ko m se ne odzou, ond zne d

  se on obue smo s oim znnem i d nem

  bog osim Neg - zo musimni posnie" d4)

  Alh v O toe ro "Oun nie izmien, od Ah e - on poue is

  inios pinih ob i obn popise u neg

  nem sumne, od Gospod seo e A oni gooe:

  On g izmi Reci: , de ednu suu ko o

  e nemu oben, i kog god hoee, od onih u koe

  mimo Ah euee, u pomo pozoie, o isinu

  gooie Oni poiu pie nego o emeio sznu

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  11/182

  OE U DiE ll

  im u nemu, o im nie doo ni umene ne

  govo ko su iso oni pie nih poici, p pogedkko su nsinici zvii" Jns 37.3

  Uzven Ah obnv d d nis stn esotno nt sno Kn nt deset set nt edn jedn. On to nd nee b stn oto Uzven Alh e: "Ai vi nise o uinii, nii eeikd o i moi uinii" t. v nste to n oost

  nt t bit stn nt bdnost to zn dnee mo e nt sno nem (K n n sd ntbe.

  K b Kn bo nisn dsom om osoboj b g ns mo b se bot tt jmtv ov t zbog tog bt zoen tnm ve-dm od nh sotno o njegovih vobtnh nme

  to e stene sv otovne A svom mnom ove e sno d e hmme sheh ve sm nzmne Ahovo stvoene n-me nsvene oento O n nd n b notv o ( zm Kn oo ne b bo otno sign d no ne moe t neto sno tomeOvo j bio od vemen Posn slh eh ve

  seem do s no ne nt e bt stn smsitineto ot Kn nt en s To nmoge e e Kn Rje Gosod nvezm Uv-enog Alh Koem n ne sno t o onogto e On stvoo ne moe se oedt s im i govm stvnem Negovm ostonem egovm osobinm Negovm de m P o b se ie onogog e On stvoo moge oedt s Negovom e?

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  12/182

  12 oE MM s

  Kurejevkm evjercm zviei Ah je reko:

  "Kada im se iei Nae kazuu, govoe: Ve smo uiDa hoemo i mi bismo o eo eki; o su samo iz

  mioie aoda devih' " 3.)Nem dok koj b odupro jhovu . D su s-

  tojubiv e bi m t d ku o sm zu u ko to ju d u kd ku " govoe: 'Tosu izmioie aoda devih; o ai da mu se pe

  pisuu i uuo i avee da mu ih iau' " Eurks

  Uzve Ah m ogovr "Reci: Obavue ihOa kome su pozae ae ebesa i Zeme; O

  mogo paa i smiosa e' EFurk Ovo zi d smo Uzve h z sve skrvee

  tje. To je to to je O Gospor Deet emje

  sve to se esio u proost oo to e bt u buuosti k oo to se k ee desit O z oo t b bo d se deso

  Aspekti mu'a Kurana

  zvie Ah otkrv kzue vome robu gsku

  epsmeom osku shu ejh ve seem do-je rjh objv koje o e p rje o UveAh mu kuje ogje koji su se des u proostto oko kko su se esi u to vrjeme Uz o Uve Ah rzdvj oo to se ustu eso od oogto je mjeo se esio uprvo to zvjje ste od este Kur' drugjm od rjeobjvjeh kjg koje su jud skriv

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  13/182

  O MI

  Uen ah je azao "To su nepoznae iesi koe

  i Mi obaemo ni i ni naod o nise pie oogania znai. Zao budi spi, ishod e, zaisa u kois

  esiih bii." Hd, 4 a " ako, eo, kazuemoi neke esi o onima koi su bii i nesai, i obau

  emo i od Sebe Ku'an Ko za nega ne bude maio, na

  Sudnem du e doisa eko beme poniei, veno

  e u muci osai, a ezi oa e im na Sudnem du

  bii." (h, Uzven Aah e o azao "A ebi obauemoKnigu, samu isinu, da podi knige pie ne oba

  ene i da nad nima bdi. i im sudi pema onome o

  A obaue i ne poodi se za poheima niho

  m, i ne odsupa od sine koa i dozi sima ma

  smo zakon i paac popisi. A da e A hio, On bi

  as sedbenicima edne ee uinio, i, On hoe daas iskua u onome o am popisue, zao se nae

  ie ko e ie doba uinii Aahu ee se si aii,

  pa e as On o onome u emu se se aziazii obaies

  ii." (E'de, 48) "Ti pie ne niednu knigu nisiiao, a nisi e ni desnom ukom soom pisao inae,

  posumni bi oni o i gooe A o su aei asni, u

  scima su onih koima e zum da a Nae aee samonepaedni ospoaau - i gooe: 'Zao mu od Gos

  podaa negoa nisu neka uda posana?' Reci: 'uda

  su edino u Aaha, a a samo asno opominem' A za

  im nie dosa o o Mi ebi obauemo Knigu koa

  im se kzue u no e, doisa, bagoda i pouka na

  odu koi eue. Reci: ' e dooan sedok meni

  i ama, On zna se o e na nebesima i na Zemi A oni

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  14/182

  o U A EDA A.

  koi u kumie veuu, a u Aaha ne veuu, oni su iz

  gubeni " El nke bt 8.52.)zven llah kazje da je smo objavjvanje oveKnjg hammed nepsmenom osank sallallh aejh ve selem Knjge j sadraj rasvjetje tase deslo roost ta e se dest bdnost) tase st deslo tom vemen dovojno da potvrd daon govor stn

  ah eka je slavn j kaao "A kad im se kazuuaei Nai, koi su asni, onda govoe oni koi ne veuu

  da e ped Nas sai: Donesi i kakav dugi Kuan ii ga

  izmieni! Reci: Nezamisivo e da ga a sam od sebe

  mienam, a siedim samo ono o mi se obavue, a

  se boim, - ako budem neposuan svome Gospodau

  , pane na Veikom danu Reci: Da Aah nie hio,

  a vam ga ne bih kazivao nii bi vas On s nim upoznaoTa a sam pie posansva dugo meu vama boavio,

  - za ne shvaae? a ima i onda nepavednieg od

  onoga koi o Aahu ai iznosi ii koi Negove dokaze

  smaa neisiniim? Mnogoboci doisa nee uspei"

  ns 5.)llahov oslank sallalh alejh ve sellem m je ka

  ao a n mog samonjatvno nta mjenjat na tojedno avo ma zven lah Ko a ta hoe ase volja spnjava. Ja jedno p renosm ok a v znateda vam govorm stn jer sam odrastao me vama vznat moje porjeko moj esttost kaa nkome odvas nsam agao pa kako bh mogao lagat na zvenogllaha ojem prada mo a svakom d ono to mrada korst tet jegova mo ad svega nje oznavalac seg

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  15/182

  N M U 5

  ma l veeg gjeha od zoej a na Uzvenog

  laha tvdnje da je ekao to o On nje ekao kakozvn ah ka "A da e on o Nama koekakveiei iznosio, Mi bismo ga za desnu uku uhvaii, a

  onda mu iu kucavicu pesek, i niko ga izmeu vas

  ne bi mogao od oga odbanii" EHkkah 444)Ovo zna da zvn ah kaznt najteom kaz

  nom vakoga onoga ko bde lagao na jega ko od

  tanovka mj e moe pjet Uzvenog ah zvej ove kazn

  Uzven llah je kazao "Ko e nepavednii od onogakoi ai o Aahu iznosi ii koi govoi: Obavue mi

  se - a nia mu se ne obavue, i i koi ke: a

  e ei iso onako kao o Aah obavue A da i e

  videi nevenike u smnim mukama, kada meek

  budu ispuii uke svoe pema ima: Spasie se akomoee Od sada ee neizdivom kaznom bii ka

  neni zao o se na Aaha ono o nie isina izosii i

  o se se pema dokzima Negovim ohoo ponaai"

  EEn m 93Jo je kazao "Reci: Ko e svedok napouzdanii?

  i odgovoi: Aah, On e izmeu mene i vas svedok

  bii A meni se ova Ku'a obavue i da nime vas ione do koih on dope opominem Z v, zasa, v

  die da poed Aaha ima i dugih bogova?' Reci: a ne

  vdim' Reci: Samo e On Bog, i a nemam nia s

  im o vi smaae duge Nemu avnim " n m)

  Ovo na da je ah vjedok vega to e deava aOn je najveantvenj vjdok On pomata tee ene kko potamo a ooga to je On ojavo

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  16/182

  6 i AMM, A s

  Ono to ov j n jo jam j njnca da on sb

  sad svan akltv oslanka sallah aljh vslm, da ga j llah oslao svm stvonom da hoo ko j Kana Ko god j o ok sma-ta s da j o ooj kako vn lah ka"Za e ona koi ei samo ova svie kao ona kome

  e asno ko e Gospoda negov, na o se nadovezue

  Ku'an kao svedok Negov, i o pie nega Kniga Mu

  saova, puovoa i mios o su oni koi veuu u n Aonima koi su se poiv nega uoii vaa e boavie

  bii Zao i nikako ne sumna u n, on e zaisa isina

  od Gospodaa voga, ai veina udi nee da veue"

  Hd, JKan sad sn nfomacj o vnom

  lah, jgovm mlkma, jgovom jsoj

  svm Njgovm stovnjma On tako klj nanj o nbsma mlj svm to j mnjh o t s sv vlk dogaaj koj s s slotvn dcdnm dokama, koj s dovoljn onmakoj osjdj am kao to v lah ka "Miu ovom Ku'anu obanavamo udima svakoake

  pmee, ai veina udi nikako nee da eue"

  Es 8.vn llah, tako, ka: "o su pimei koe

  Mi udima navodimo, ai ih samo ueni shvaau"

  El nkbt, 43) ka: "Mi u ovom Ku'anu navodimo udima svakoake pimee da bi pouku pi

  mii, u Ku'anu na aapskom eziku, u kome nema ni

  kake poivenosi, da bi se Gospodaa svoga pobo

  ai" m, 228

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  17/182

  RAN M

  asn Kan nam ako govo sn o dogaa

  ma ko s se ds polos, kao onome o je blonasano anm objavama (anma jvma),bz obza o e an obavljen nepsmenom ovjekOva ovjek n bo p san n jednom doaa kojse deso m anj m naodma, n e ao edn nj-hov knjg. pak znnado je lde sa onm o m jeobjavleno o dogaama koj s spomen panjm

  knjgama, ako da jd mog ze pok z kazvana oanm poslancma njhovm naodma, sazna kakos pal me njma, kako je zven llah spaavaovjenke, a navao nevjnk Ova kazvanja s baobjavjena oank, saalh alejh ve seem, slomsa kojm s na ne mogo poed Kazvanja s ka-zana kako, a vlo eo zvandnm som. Jed-

  nom kaano kazvane s dalnje navod ponovo nadgome mes sa zvandnom jzkom skomOnaj koj a l sa ove kanske se, osea kao daa deavanja geda svo m oma, kao da je sm psansed dogaaa kako s odvja

  zven llah kazao "Ti nisi bio poed bda kadsmo Musaa pozvai, i Mi smo e posai kao mios

  Gospoda voga da opomine ude koima pie ebenie doao niko ko bi ih opomenuo, da bi se opameii"

  ( nkb, 46)zven llah e kazao "To su nepoznae viesi koe

  i obavuemo Ti nisi bio meu nima kada su pea

  svoa od ske pobacai da bi vdei koi e se od nih

  o Meemi binui, i i nisi bio meu nima kad su se

  pepiai" (l mn, 44)

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  18/182

  8 AMM A A

  Aah neka j slaven On takoe je kazao s

  su "to to s nk npoznat vijsti koj Mi tbiobjavjjmo, a t nisi bo s njima kada s s on odi, i kada s ono kavi bii. A vina jd, ma

  koko t io, n biti vjrnici. od ovh n tra

  nagrad za Kran, on j samo opomna svim svjto

  vima." (Jf 020 na kaj se ke "U kazivanj o njima j poka za on koji s razmom obda

  rni. Kran nij zmijna bsjda, on priznaj da sstinit knjg prij njga objavjn, i objanjava sv,

  ptok j most narod koji vjrj" (Js stn je zven llah kazao: "Mnogoboc go

  vor: Zato nam n dons kakvo do od Gospodara

  svoga? A zar im n doi objanjnj o onom to ima

  davnanjim stovma?" (Th 33.)

  zven lah je kazao "Rc: ta msit, ako jKran od Aaha, a vi nj nt da vjrjt - ko

  j onda voj zabdi od onoga koj j protvrj

  dakom od stn? M mo im prat dokaz Na

  prostranstvima svmirskim, a i njima samim, dok

  im n bd sasvm jasno da j Kran stna. A za ij

  dovojno to to j Gospodar tvoj o svm obavijtn?"

  (E 52.53)zven llah je obeao da e dokazat stntos

  Kana stntost msj onoga koga je n posao kozono to On je stvoo ostanstvma svema to sznakov koj dokazj da je K'an stna Ov dokazdokaz stvaanja nalaze s njma samma a on kojnje Kan ako je on sam dovoljan doka potv njh

  znaj posgno da je on objavln od zvenog ahapko jegova asnog osanka, aalll aejh ve

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  19/182

  R M 9

  em z to Uzven ah, zno drue dokaze "A zar

  nij dovojno to to j Gospodar tvoj o svm obavijtn?" t znane da je Uzven ah vjedok vemuovom je dovono da otvrd da je Poank, aahuaejh ve eem, tna, jer ako b on znoo a o Uzvenom ahu, bo b kanjen, kako mo rek ranje

  uran na takoer obavjetava o doaama ko ee det u budunot, to onako kao to na obavje

  tava o onma z root Evo prmjera:"On zna da m vama biti bosnih, i onihkoji po svijt ptovati i Aahov bagodati tra

  iti, i onih koji s na Aahov pt boriti" uzzmm, 20)

  Ovo je bo edan od prvh aeta objavjenh u ek San rmjer e navod u ur E-Kmer (jee), ko

  j takor obavjen u k o mu nma razaenameu uenama

  "Skp sigrno poran biti, a oni s bijg

  dati! Mtim, Smak svijta im j rok, a Smak svijta

  j asniji i gori." (EKamer, 4546)oraz ko e ovde omne odno e na nevjernke

  a deo e u c na Bedu koa e dooda nakon objav

  jvanja ovoa ajeta

  S' pa Sa -kkaa a j kaaKaa avl ji Uzvig Alaa: 'Skup e siguoporaen biti, a oni e se u bijeg dati! a a a kja kpia i paa. Ali a a Ba am vi laikaal alh aljhi v m kak j a i kazj Mj Al ahSva aia i a Kjija v h ava a agiaj

  i pa da pki Tvm paik M Allah Okj pj k S a. Sk li , Allaha h pa a prai pialj a j pi Skup

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  20/182

  20 o HAA A

  Uzven a je kazao u uranu "On j posao Pos

  anka Svoga s ptstvom pravom vjrom da b j zdgao znad ostah vjra, makar n bo po voj mno

  goboma." (EtTevbe, 33 tj. On je poao voa Poanka, aau aej ve eem a konkretnm zna-njem uputom na put pobonot. Preno e od jebn bTaba, r a , da je kazao "To je aova njau kojoj u vjet o onome to je b o prje va o onom

  to e deava u vaem vremenu onome to e e detu budunot"

  Mu'ie negova morala i karakternih rta

  eu mnoobrojnm razumkm mudzama koje jePoank, aau aej ve eem, pojedovao u

  njeovo nekvaren ponaanje perfektan morankredo njegova rabot, naa zdrjvot, njeovotrpjenje, opratanje, baot, darejvot, komnot,jubazan odno prma aabma davanje prednotdruma nad amm obom, njeova ettot, krn tnt ovor njeova pobonot badet, ementot,pemko porjeko odoj

  mam IbnTejmjje je napao u poavju o dokazmapoantva1 "Boraja aovo Poanka, aa hu

  e iguno poaen biti a oni e e u bieg dati!' am j a'dkaa k ada sam sva maj vg aa. Ov j jdad m'da slaka sallal al j v sllm, kada j gvr bdm dgaajma kj s s dsl prav ak kak j kaza d dajj Tfsir mama rbja)

  Ov pglavj alaz a kaj gv kjg kjm dgvara ralm skama m sljdbcma jg j skama m krama vrj ma

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  21/182

  OE U 'DZE

  aeh ve eem neova votva nan onaana

  neov ovor dea neov erat neov ummet znane neovo u mmeta nhova vera obonot u znakov neova oantva Ovo e ano uovo u tudama neove borae od dana roena a do oetkaObave od rve obave a do dana neove mrt o ano uoava u tudama neova roda orea redne koe otee"

  Poslanikovo, s a v s , asno porieklo

  uhammed aahu aeh ve eem e edan od naanh ud o oreku n e otomak brahmaaahu aeh ve e em koem e zvn Aah daoda meu neovm otomtvom bude o oanka

  Kna tako da u v oan ko u do nakon Ibrahma a b od neovo otomtva Uzven Aahmu e dao dva na maa haka oba u o menutau evratu edna od dobrh vet u Tevratu e ta dae e meu Imaovm otomma oavt edan Poank Nko od otomaka Imaovh ne dobo oantvo om uhammeda aahu aeh ve eem Ibra

  hm aahu aeh ve eem e uo dovu da ahneko od neovh otomaka un Poankom Pored

  Ova dova avod aj "Gospodru polj m poslk jedog od jh, koj e m jete Tvoje kzvt Kjz h mudost ut ostt h jer T s ustu sl mud" Ba, Zbo ovoa j Poa aa h 'ajh v

  obavao Ja a dova Ibrahova a a ada radoavj oja daa a Po po Ib -Aaa o badb aa ao hahad od aa j a

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  22/182

  22 HAM MDA,

  toa Poank aahu aej ve m je emena

  urej koje je odabrano meu djeom Ibrahma a. . oranka Hamova koje je odabrano meu urejjama

  Vriednost podrua u koem e roen

  i u koem e odrastao

  Poank aahu aejh ve em je roen u ek

  ajc vh radova UmmuKu mjetu dj j brahm aau aejh ve eem arado Aaovu kuuaba u ek) dje u jud ovan da bav hadLjud doaze ab rad hada jo od Ibrahma a to jenavedno u knjama o oanma a najjem oma

  oslanikova perfektna disiplina i odgo

  Poank aahu aejh ve m je odajan na najje nan Ponat j kao oten ett ravedan ra-van kao nko ko je uvjk bjeavao bo koje o (kaonr rejub) unjetavanje o j e onat o ovm voj tvma rje otka oantva kako meu onma koj

  u ovjerova u njea ako onma koj to nu unNta ramotno e ne na o njemu o njeovom ovorudjma onaanju Nje onato d je jednom aao nekoa unjeavao ono bo kakav rjeh

  Negova savrena poava i igled

  Poank aau ajh ve eem je bo avreno reje tvorenje to j bo kombnrano a vm do

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  23/182

  ORAN M UD

  br oobnama armom koj u tca njeovu er

  ekcjuBo je nemen odratao je meu nemenm ju-dma dj nko kao n on nje znao ono to u znajedbenc Knja tj Tvrata Inda Nkada nje taot uao nto to u jud zna (od ke nauke u tomvremenu Nkada nje oao oantvo e do vojetrdeete odne kada je doao a redvnm rjema

  tj a Kuranom koje nu be oznate judma n rje n oje toa vremena Sjed u a ab a ooravarvac njeova naroda koj u a roanja trud ena ve moue nane d a unt njea on koj u ajed kao to u nvjernc uvjk n a oancma njovm jdbencma

  On koj u a jed nu to n z ovovjetk o

  bda (kort zbo traa o njea jer on nje maoboattvo koje b m moao dat nt ooaj koj b amoao dodjet ak nje mao n voa maa oje njov nerjateja koj u na ve moue nantortura njeove jedbenke a b on to odnotrjvo toerantno nadaju e narad od UzvenoAaa Nkada e nu odrek voj vjere nakon to u

  ojet vu njenu jeotu boattvo u vojm rcma

  seene u Meinu

  o z vrmena brama aau aej ve eemAra u doaz u eku da oba ad vak odneZbo toa je uammed aau aej v eem u

  mjeecma ada doazo meu okujena araka eena koja u doa rad ada kako b m rno o

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  24/182

  u 'E MM E s

  uku pozvao zvenom au u okr je sama Ra

  do j o spjo sa onma koj b mu povjova saonma koj b mu se uspov kao onma koj b seokenu od njega Rado j ako sv dok s nje suseosa sanovncma edne koj su b susjed dovma koj su zna za njegov doazak njegov ops z njovknjga ada su se suse sa Posankom saau aej ve sem zna su da j o oekvan Posank saa

  u aej v seem o kojem su dov govo. u suve vjes o njegooj Pou koja se a avm podujem ve dese godna koko je bo p oeko od njnogpoka Povjeova su u njga da mu psegu o vjnos gaancju sgunos ukoko se on njegov asabsee u enu da se ajedno sa njm bo na aou pu u dad

  Soga su se uammd sau aej ve sem njegov sjedbenc pse u enu gdje su muad ensaje je skupa Nko od nj nj napuso sam n zbog dunjauk zadoojsava n zbogsa osm nekoko ensaja koj su pvdno pmsam j. muna od koj su se nek pokaja posaboj u som inu u sojoj vje uvjeenju Posank

  saau aej ve seem je ozvoo da se de u dad nakon o mu j naeno da s bo po nvjenka. Nasavo je soj od u aovoj vje na najjepm puu asno p adno spunjavaju u popunossako svoje obeanje Nje poznao da je kada koneo sagao nkoga ao nano neku nepavdu. Boje najasnj najpavdnj najpecznj u spunjava

  nj u obanja meu judma. jek j bo ovakav bezobza na aze suacje okonos koz koje je po

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  25/182

  o Mu'Z 5

  azo u au mu u uo oano u oa

  vu omavu o j ak a u maoojn a m e oj uveavao Oa u v kada u ojeva nejaeje kaa u u Tokom v ovaza on je ao uvjek ka jednom cju ve dok e njeovozv nje uko jeno na avom akom ouovukojm je je njea domnao aanzam odvanoooavane aov tvoenja a njekanje Uzveno

  aa ojevaje kv on ju je o zaanjenoojeva kdanje odnk veza na koncu nje evjovao u Onaj vje Sudnj dan Kada u jud koju a ve ovo va am oe jed jeoveuue oa u najoazovanj jud na zmj najoon najavednj najoj meu judma do emjee da u kan kada u vdj mumane koj u

  u Sj u ek "N uov aoo nu oj odovh jud j mumana)"

  Efek meje koje u oav na zmj u ogedudoh jea znano u oenju a mejama kojeu oav du za vako azumnog ovjeka je oedan ak ako vja kojom je doao Poank aa-u aejh ve eem a uva oa oeva

  ena a on o vojen od ane voj jedenka ve odvao meka vao voa um o je a da za eenje oavo n jeda dem dna n je njegovmnajdncma o dozvojeno da o a najede odooa o je oao za njea o je uajan okazuju na udean nan znakov mudze u vome ozvaju Govoo je ahama o neonaoj oo o

  onom a e e de u uduno okazvao m je uemu u u avu a u mu jee Dozvoo m je

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  26/182

  26 Z HMM s

  ve korne var a abrano v ono o m je t-

  to erat e oteeno obaven oanku aahuaeh v m oduavao j jude onome to e nemuobjavjeno ve dok ahova vjra nj komtrana.

  erat koj mu e obaven aoutno komtanNma njdno dobro obono djea a da n ro-ano n t z a ko drav razum reoznaj a da njeabranjno. Nkada nj nardo nto o b avao

  neatvnu rakcu a b moo r "o bmoda nam to nj naro" nt e neto abrano da rad njme kor o b moo onuka nkoa da kae"Voje bmo da nam n zabrano da to radmo" Oza-kono m ve korne tvar koe naao neke drur bran abrano e v to j o ko naaoneke drue ree dovojavau Nema nea to je

  omenuo vzano za Uzveno aha meeke Sud-nj dan u ranm objavama Tevrau ndu nkomod Suhufa a da Poank allahu aj h ve eem novoro o om na naj nan a ak jee od na-na na ko j ovoreno o tome u nekoj od omenu-h kna Nema njdn var koa u ranm objavamaode na obono nene dobrh dja a da Po-

  ank aa hu aeh ve eem nje naredo da e n ak u ro form

  o b mudar ovek oredo bade amom roane kane drue odredbe koje je Poank aahuaejh v eem odedo a odrdbama druh naroda nhovh vjera morao b uvde uerornot amaAo b ored nane in vjeru uvjren) bade

  okorno Uvenom ahu koje kazuu muman a drum narodma ano b bo da v hrabrot

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  27/182

  RE UD 27

  ae u cma mumana ko bi ihovu daeivot

  oboot i atae o ed a dui ma ano b bovakom azumnom da u kod mumana ove vednoti a vem ivou

  uiman u uii ove vne hvat h o Poanika aahu aehi ve eem ko im e naedoovakvo onaae Oni niu iedii eku od aihobava koe u doazie da b komeiae onu anie

  kao to e doao Ia aahu aeh ve em da uotu eiat obavn u Tevatu S due tane vneebeka Iua hovo nae u deomno uzeti izvata dieom od duh oaika i ino U ka takoe domo u uvoa uena oofa aak ode atetik icii koi u kotadktonve uovo

  Sdbenc uhammeda aahu aeh ve eemu ima koketne obave mu obaven Pouke ak au ot veia od h kada e veovaau ua a a a a a . Dauda a u Tevat ni Suhufe ve do oave uhammeda aahu aeh veeem ko m e naeio da veu u i hvate ve oank obave obav od Uveno aha Zabano

  m e da ave aziku meu oancma e e Uzveah kazao Rct: M vjrjmo Aaha ono tos objavjj nama, ono to j objavjno Ibrahm,

  Isma, shak, akb, ncma, ono to j

  dato Msa sa, ono to j dato vjrovjsncma

  od Gospodara njhova; m n pravmo nkakv razk

  m njma, m s samo Njm pokoravamo. Pa, ako

  bd vjrova ono to vjrjt, na pravom spt; a ako gav okrn, on s onda so nadj,

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  28/182

  8 oiE U AM MEDA S

  Ah t signo od njih zttiti, j On sv j i sv

  zn" (Eekare 363On, zven, e rekao ede: "Posnk vjj ono to m s objvjj od Gospod njgov, i

  vjnii svi vjj Ah, i mk Njgov,

  knjig Njgov, posnik Njgov 'M n izdvjmo

  nijdnog od posnik Njgovih' I on govo: '

  jmo i pokovmo s; oposti nm, Gospodr n;

  tb mo s vtti. Ah nkog n optj pkomognosti njgovih: njgov koist j dobo koj

  ini, n njgov tt zo koj di. Gospodr

  n, n kzni ns ko zbovimo i to nhot i

  nimo! Gospodr n, n tovri n ns bm ko to

  si g tovio n on pj ns! Gospod n, n stv

  jj nm dnost ono to n momo podnijti, po

  bi gjh n oposti nm, i smj s n ns. Tsi Gospod n p nm pomozi potiv nod koji n

  vjj!' " (Eekare, 285.286.Ngov aau aej ve m, umme eb ne

  dozvoo da u voju vjeru uae bo kakvu novoaru,ogoovo n u badeu, n bo a od onoga o neobjavjeno od zvenog aa On veruu jdno u

  ono a m je uammd, au aej v eemdoao, u kazvanja koa m je nov Poank, aauae v eem, kazvao o ranjm oanma novm narodma da b uzma ouke z nj ez obzra aradn ranj objava govor o nma, n vjruj u edno u ono o je u ugano a uranom unneomSudravau e da rme ono a a ne znau da e

  na a, a ak nee n da komenraju da j o na ne Ono za a gurno znaju da e a, o odb

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  29/182

  O M 9

  jaju otvruju da to dentvno nje tna One, koj

  okuavaju da neto ubae u am, out ndjke mudot, eke rk ooj neto duo, muman de a novatore u vje, a ak da u eb maj uoobne nevjertva Ovakva j e ba vja ahaba Poanka, a a hu aejh ve em, onh koj u do oje njh, ovakav je jo uvjek tav amkh uenaka mumana oento o od ma uotno tajate

  ovome uvjeenju on je amot kuen ajedne Ehli-sunneta ve-l-dem' mate ama Itnk dben Muhammeda, aahu aejh ve eem,u oan jema Poanka, aahu aejh ve em oj jedben e bedt u bob za tnu nee bt nauna njhova harmonja onma koj j ooavaju utanu otv nje, ve do udnjea dana"

  Pojedn muman, koj enano hvataju undamntane ne ama mju Muhammeda, aahu aejh ve em, ooavaju neke njeove djeov o od je n a urotnom tajatu ovm undamentanm nma matra e erenm nvjekomMuman nu kao kran ko u m vjeu kojane vjea Iuova nt neko druo oanka Uven

  ah je ao ve voje oank da odue jude kornom nanju da h otaknu da ne dobra dea o odjed oanke u njhovm rjema djema, bt e an na ovom na onom vjetu, a ko od n n tako,at e u ono novotarja ada j vn ah oao voa Poanka, aahu aejh ve eem, a uu

  Bji Buha

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  30/182

  30 iZE HM MED

  tom vjerom tn ml man ml t t d

  rektno od njega

  Negov ummet e naboli meu svim

  narodima

  Pea onoe to smo ve ranj njel oeo zat da j et Mammeda allal ale ve

  selm najbolj me v naroda njj dobrdjla znanj badet Dobro j oznato da vak vdeekcje enka ozlaz telj a Mamedalal aejh ve ellem je bo najeektnja ooba vje znanj

  Bt eo jo vjeej njgov ala alej veselem esttot ako znamo da j kazao aj koj nj

  atan namjero lae gje voe govoPrva etotavka tj namjo laganj) zna da je onnoton aljvac a dga t j njeje greke) na da jta ooba naca da e tla om t Mamed sala aej ve elem je bo n eznalca lajvac ljd ga ozval E-mi Pozdan) a jUzv Ala za jega alallh aleh ve ee rekao Kran "ako mi zvijzd kad zaazi, va drgnij s Pravog pta skrno i nij zatao! On n govori

  po hir svom to j samo Objava koja m s obzna

  njj." Enedm .4)Kaao je jedee "Kran j, zaista, kazivanj Iz

  asanika pmnitog, monog, od Gospodara svira

  cijnjnog, kom s drgi potinjavaj, tamo poz

  danog! A drg va nij d: on ga j na obzorj jas

  nom vidio i, kada j pitanj Objava on nij krt;

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  31/182

  E M uizE 3

  i Ku'an nije poketog ejtana govo, pa kuda onda

  iete?! Ku'an je samo pouka svjetovima" tekvr.Kaao e ede: Ku'an je siguno objava os

  podaa svjetova; donosi ga pojeji Dibii, na sce

  tvoje, da opominje na jasnom aapskom jeziku" E-ar 215

  Kaao e edee "ou i vam kazati kome doaze

  ejtani? Oni doae svakom acu, geniku, oni pisukuju - i veinom oni au" ar 22.223.

  gor avde aeta Aah eka Sav va otkrva da e etan nadaho one koi a negova votva kako b povo vo a-kae eta vik ia a c o koe ke agae ne bda a nkada nea a c potav

  t pravde toga o vek dri a oni konao a i grii pa tako i greke koe in ver doaze od tana Kada Ib Med bo ptan o vao a ver rekao e dgovora ti o t vo vatt tav. a koiko pogod to ba-goov od Aaha A ako pogi to e od ee e-tana ah egov oaik i odgovo bog toga

  oak aah aeh ve e bo aten odoaptavaa od trane etaa oh ara i nagreaka S drg tra v o oaka aahahi v og pogret e e zrok etako deovae ada ta greka oe bti oprota.ato ve ah rekao a voga oanika aah aeh ve ee: "Ku'an je, doista, govo objavjan

  pemenitom Posaniku, a nije govo nikakva pjesnika- kko vi nikako ne vjeujete! I nisu ijei nikakva

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  32/182

  3 z HAMM EDA A s.

  poroka - kako mao azmjae! Objava je on od

  ospodaa svjeova!" (ElHa, 40-43)

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  33/182

  Osjetilni dokaziposlanstva

  Dokaz kroz raspouenje Mjeseca

  dan od najv dokaza polanva apolivaMjeca Uzveni Alla e kazao "Bii se as Mje

  sec se as poutio! A oni, uvijek kada vide udo, okeugave i govoe: 'oja nepestana!' Oni ne vjeuju

  povode se za pohtjevima svojim, a sve je ve ode

  eno oaze im vijesti koje teba da ih odvate -

  mudost savena -, ai opomene ne koiste" EKamr 5.)

  Konzom j privano me njacima da

  Mjc apolio doba Polanka, allall alji vellm ovo miljne je potkijpljeno adom

  Imam Bar bli adi koga prnoi bnMalk koi e kazao Stanovnci Mke ail od Po-lanka alall aj ve llm da m poka kakv

  E Mak -Nadr a o kako s ga ava slga

  osakov sallal alh v sl o j poa a ov Slo j osaka aa 'aljh v sll t goda. lak sala 'alh v ll a ja dov

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  34/182

  34 Dl U AMM EDA

  mudiu, pa m e on poaao Meec oj e rapu

  tio u dvije poute, tao da u jano mogi vde i proorimeu ni mam Buai bilji adi od bnAbbaa r. a M

  c e rapouto u dva dijela u doba Muammeda, alau a ve ellem

  mam uai bei ad ojeg preno Abdua ibnMeud,, r a a vrieme voa Muammeda, alla

  lu ae i ve elem, Mjeec e rapoutio u dva da,pa j Poani, aalu ae ve em, aao Budivedo ovoga'

  a u aoovj tav voj ivo a ma u vo. . a. j mao voja i ijh j poova jio o va puta oij. U tom vojau j mao pa au oja o oj

  oo rv o Roo mu oo poomaa vo j o Bo j zaj aha oaa, aahu ajh v m, oi umo j u Ba

  ajo o mama uhaj u jovu ahh u poavju poaa, aahu a jh v m, jovh ah aa,u j u Zahtjv paaa a m Poa, aahu ajh vm, poa muzu

  -Aa aijaahu ahuma, j Auah Aa A

  umua, oa Poaia, aahu 'ajh v m , oj aj pozvao umau Kua t tu ma Kuaa a jaj Poa , aa Whu a j h v m u O Aahu, po a muot. Umo j u Tau, 6 h , aa mu j o am oia

  :i Auah M'u, . a. je phvao voma ao, pho a u mu amo a uh Pv j uo Kua u vo i aa Poai, a ahu ajh v m, a j voo

  uati o j uo Umo j

  h. u M i Bji a imam Buha u vom hh o l-M'ua u poavju poa a a ahu 'ajh v m i jo

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  35/182

  I I KI PATVA 3

  Sv pda ko pro aab Poaka alahu

  al v lm u poaee oome to e kazaou Kurau o to ovo tvar Nma um da ovamuda dea a vota Poaka allahu aleh veel em

  Dova za u

  mam uhar ble ha d od Eea b Malka ko reao oao k ov do oaka allahu ae - v llm kao Alaov Poa! Uev u amut a putv pkut pa te mom u dovu zaku Allaov olak aau h v lm rouo dovu zvom Alau pa a padaa od

  ptka do dug ptka Opt doao ovek rekaoAlaov Poa Ku u am poplavee putev upopav proado uv a zamo Alaa da kapretae a e Polak alalhu ah v elm e-kao O lahu u da ka pada o brdma breul cma ama pataama I oblac udal odMde kao kada e odea ke

  mam Buar b ad od a b Malka ko rkao a veme vota Poaka allallu ae h ve elem ua ogoda Mu eu okocuDok olak alalhu ale ve elem u peak dr-ao hutbu a veme dumeamaa uao e k o

  ih ahaba di ahi paaa da i oai a ah

  ajhi poa dz . Bji a imam Bhar om alzh poa oa ai

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  36/182

  u'o uHM ME,

  vek dam rekao 'Aaov Polane! aa mo -

  va e ntena a naa deca gladna a te momda t dov Ala da am t k kao blagoo Allaov Polak aal ale ve ellem e o-dgao obe rke rma neb a na neb ne bo nkak-vog traga obanot ako m Allaa Alaov Poankalal a ve ellem ne n to rke kada oel kat obac ot lanna Pr ego e

  ao a mnbera vdo am k ka kako e tanz egov brad Ka e adala ta dan tradan re-kotra ve do deg etka kada e t ona bedn ek drg ovk tao za vreme tbe rekao: Allaov Polane! Ke nam oavljene a a votol Mom te t dov Alla za a Alaov Poak aall ale ve elem e odgao obe

  rke rekao 'O Ala Oko na a ne na na! Kda godb Polank alla ae ve llem okreno voruk oblac ko b ak oko cee Mdneb e razl Dolnom Kaae teka e voda koa e otaa ce mc kao kada re vako ko b doao atrae govoro e o tome"

  Dova Uzvienom ahu za kiu na Tebuku

  k od aaba mol O mra bn ataba r a da mra o tegobama nevoama koe zadele na tza buk On m e rekao: " Kada mo krel vreme bo mo too Kada mo tgl na bk gor e tamo bl mo trao edn zbog velke vru-

  e manka vod tako da mo obor glave ovekb aklao vo dev da b mogao ot vod ne

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  37/182

  JI LAVA 37

  grbe. ada j rekao EbBekr r a Allahov Polanie

  Ui dov Allah da nam k Allahov Polanikga iao Da li aia li o? b Bek m je odgovoro D a lim ada e Allahov Polank allallhaleji ve ellm odigao rke rema neb i rije ngoi je io igao je odgovor od Uzvienog Allaha oblik oblaka iz kojih je obilao ala voda Uli movoj orem i oli da vidimo doe ada ka okrili

  da ne ada mimo naega kamaImam Vakid ka da Bici na ebk mlimanimali dvana hiljada kamila i i broj konja i koro ridee hiljada boraca Dodao je da adavin nakonroene dove bile ako obilne da e lokve relijevaldna drg rko ome o j bilo izzeno olo

  Njeo s s , do z Krejje

  U no rilika olanik allallh alji v ellm jeio dov za Krjije kojima je Uzveni Allah odmahdovolio. armer io j dov za Krejije koe orno odbale da rihva Objav naee grbo v moge oblike gnjeavanja i laenja Polanka

  allallh alejh ve ellem i aaba Allaov Polanikallallh alejh ve ellem j io dov UzvienomAllah i njo amolio da ih rokne a dam go-dna bli moreni gla kao vrjeme Ja a Uvar godin dana je harala glad a reoalom eri-od h e raila jaka a koja e niila ve do e mjereda na kra jeli koi line e ada je Eb jan

  ired Keja zamolio Polanika allallh alejhi v lmansk hsoa

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  38/182

  u AMMED .

  seem da u dov za jh re h patj pa e Uzv-

  e Aa sao egov dov

  Omer r a, mo za ku posedstvom bbasa, a,

  Posankovog, s a v s, amde

  mam Bhar b o Eesa b Maka r a da bOme b attab r a kada h e moa sa zamoo

  bbasa r a da u k dovu mao e oa re: Oah Obava smo zamo aega Posaka saah aejh ve seem da ov rad ke pa b as agosovo kom aa momo am Posakasaah ajh ve seem da e mo za ku O ahbagosov as kom 1

  Mu'diz vzan za Zmju

  ekoko je mu dza vzah a emj koe se t ma-terah stvar votna

  ikljanje vode imeu prsa

  Poslanika, s a v. s

  mam Bar be od Eesa b Maka r a da e kazao Vo sam Aahovog Posaka saahu aejhve sm za vem keamaza ok s d ta- vod a abdest a s mog da e au Posak

  Zbo od mm ha jo ahh pj"U j dov"

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  39/182

  JEII O OV 39

  nardi da mu dou o m alo vod b donna o -

  da a vodom a abd, a o , allalhu aljh v m, av k u odu nard ldima da abd nj Vido am kako voda i klja imu njgovih rju, a ludi umai abd dok iu vi ui 1

  mam Bhar biji od Ena bn Malika, r a , da jkaao: a nkom od vojih uovaja a ahabima Polank, aah al h v lm, j ao v dok ij a

  io vrm namaa A, on n moga ai vod koom b abdi abi u rkli laov Polani! momo nai vod kako bimo abdili O j,alallhu ajhi v m, vidio na ihovim cima daim j ao bog oga dan od nh j oiao ngdj i donio o malo vod nkoj od olanik, alahaljhi v lm, j o o abdo . am avo

  vo r u oudu i rkao Umi abd Svi ui abd, a bilo i damd ii ngdj oko damd

  Imam Buhai biji od a i Malka, a, da kaao dnog dana, u vrm nkog od amaa, ljudi,i k bl b, o da mu abd, dok uih oali ka U nko manoj oud u doii

  no vod oank, alalhu aljhi v llm, i o jhio avi uku u nu, ali j oda bila mala ogoga kuio voj rij ngo o j avo rku

  Zbjo o mm B h gov ahh pogvljr Po l l l!h ljh v ll jgovh hb "o poltv l

  bljo o hrj j gv hh poglvlj" o ll lh jh v lm jgovh hb" j D lv lm"

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  40/182

  0 oE UAMMEDA . S

  t pod a potom odale vi pritni ld eli

  abdet Bilo e oamdeet ldi , prema Eneovom kaivanIm am B ari bilei o d Bera a ibn Aiba da e kaao

  Blo na e lad i etiri toine na debii p rilikomklapana govora) a deb e bio mane vrelo i-vor) pa mo icrpil i v vod do poledn kapi Polanik allall alei ve ellem eo na ivic vrela

  zaraio malo vode koom e iaprao ta i t vod vratio naad vrelo a kratko vrieme mogli mo ivlaitivod i vrela koom mo vi mi gail e pa ak i napoiti ve nae ivon

  Mudz n udejbiji (piikom skpnj ugovo)

  mam Bari bilei od Dabira bn Abdllaa r a koie kaao di ako oednil na dan debie pr-likom popivana govora a Kreiama) malopodi donieli malo vode prd Polanika allallale v ellem pa kada e on alla alei ve lem abdtio ldi napravili oko nega. Paoe a vam ta e dava? Odgovorili iko od

  na nema vode koom b eo abdt niti e napio oimto malo vod koa e kod tebe. Stavio e vo rk po d p a poela cr t oda izme neovi allal

  aio o imama aij gov ahh poglavl"li oslaia aa! alji v lm i jgovi aaba j oa poava lam"

  Zaijo mama a j g ahh poglav"li Pola ia aa l alj v lm jgov a a a" j oa pava slam"

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  41/182

  SJETL DO OSLST 4

  alji ve see prsij kao vora. o vodo

  svi so s api i i abdesili se. iao sa Dabira ' Koko vas je blo? Odgovorio e a nas bilo i soijada doeklo bi na (vode) ai blo nas e iljad ipe soia

  Ia Bhar akoer biljei od lMisva i Mevaa ib akea dgo hadis koj opisje dea-vanja popisvanja govora na dejbiji oslaik sal -

  all alejh ve sele e doao najdajeniji pedio debije i sjaao kod alog dbljenja ( alogvea) i kojeg s ljdi spijevali agrab alo vode ia kako viee scrpii s sv vod na a s se poalili Aahovo oslak l aji v selAlaov oslanik saall aeji v see je vadiojed sijel i obolca naredo da se poode o

  veo ako i Allaa poekla e voda ekla sve dok jdiis olli e i bili adovoljni. 1

  judi pihvataju isam, nakon to su vidjei

  mudizu sa vodom

  a Bhari bjei od I rana ibn sajna da s bil sa

  oslaniko salla alj ve se na eko p-ovanj. ovi s cjel no i kada s do i bli oddia sai s da se odore. Ioren spavali s vs-i sno sve dok snce nje visoko odskoio v kojise probdio bo je EbBekr a Obia je bio da nikone bdi Allahovog oslanika salall aleji ve sledok se on sa e probdi robdo se i Oer a a je

  bl no od Bj oj t , do lo d

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  42/182

  ut AMMEA A

  EbBer a ao v gave Poana allah ale

  h ve elem oo govor Alah eber Aah enave) od gla ve do e Aahov Poan aallh aleh v em ne p robdo e non o mooval dal jdno vme) ahao e redvoo nna abahnama. Jedan od d nam nje ro naa aon obavlenog namaa Alahov Polan alah alejh ve ellem ga e o Pa? a e

  relo da a nama anja? Odgovoro e Dnam ne am naon oce) Alahov Poan allah aljh ve ellem m e naredo da me eemmm om emlom. aon og ov j anaolahov Poan lalh ah v elem e naedoen neon dgh da demo id nega aa-h alejh ve eem Sano mo oednel oom a

  prol mo ored nee ene oa e bla na no ahalc a noge e oava m dvje mjene vode. Pamo e dje moeo na vod? Odgovora nam eOh ema vode! Pal mo Koo j dajeno vojeo od nableg vora vode? dgovola Dan no hoda) el mo ajde a nama AlahovoPoan aah aleh ve eem Pala e A o

  e Aahov Polan? Dove mo e do Alahovog Po-ana aalh aeh ve elem ao joj o nj boo vo a e ne rela ono o e nama ela maloe dodaa da j maa oad Polan alalhaljh v elem e naedo da e done njene dvmjen a vodo pa je pno ovo mene) vom

  m dt p ii zlo

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  43/182

  SJII DOKI OSLASTVA 43

  sma Kako smo bili ed pl smo dok god ismo

  popost taii e a bo as e erdeset ldi Uz osmo apl ae meie za vod i sve dgo poptposa) ta smo mogli ait vod Al smo apoiiae deve Meia o e) e o vek bla pakao da e p kn od poe olaik salah aleive sellem ree oese a mate od hrae! Sak-pili smo eo dala krha oo e Kada se vrala

  m svoe sselae rekla im S ea sam edog odaoh maoaa i e zasa Poslak kako oi ditvde Uzve Aah e pto staovke ovoga sapeko e ee Pihvatia e sam kao svi drgi iz sla

  Koliina hrane se poveavala u rui

  Poslanika, s a v sKoiin mijek se ue

  Imam Ba bile od Ebrere r a da e kazaoako m Allaha osim Koeg ko e asl oboavae kakada sam imao obia le pobke e bih liako zavaao glad edoga daa sam staao pored p ta

  kda s mal oba polazi Aahov Posak sallalh aleh ve selm i egov asha Kada e aaoEbBk ptao sam ga o eko sr z Alahove KgePtao sam ga to samo adi toga e b prmtio da samglada ahaio m ali o e otiao a da ita i pimeo da aao i Ome p a sam pao i egao eko s z aov Kige I ega sam pao bi

  Zbljno od uij, glj Vln oln lllu l lm

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  44/182

  44 u zE u HAM M EDA, A. s

  li rimiio da am gladan i nahranio m, ai o e oi-

  ao a da ia nie rimietio. a kra naiao e EbKaim Allahov olanik, allallh ahi ve ellem),namiio e kada me vidio, r o mom lic znao tam mi Rekao mi e b rr dgovorio am'dazivam ti , Alahov olanie ' ekao mi e 'Slidim' Keo e, a a am oao za nim Uao e k,a am traio dozvol za lazak, a mi dovolio aao

  e boc mlieka i iao: 'tkda ovo mliko kani m rkli 'o ti e oklonio a i a, ili ta i ta amilia. ovno me: Ebrr? dgovoio am: 'dazivamti e, lahov lani R mi 'I di i zovni ve od tanovnik So da mi do. e rekao t. brr,. a ) vi ldi od anovika Soe bil i ml imani koii imali familia, ez novca, ikoga o kome bi oviili.

  Kada bi donili nto kao adak do olanika, aalh alhi v ellem, on bi to lao nima, a da m i-a ni zimao ko bi nem, allallh ahi ve -lem, neko olao o kao oklon lao bi i o nima,ali bi i zadrao dan dio a be. va zaoviet olaikova, allallh alhi v llm, me malo zabrinlaa am am ebi rekao: Kako ova maa boca mli

  ka biti dovolna za ve tanovik So Milio amda a imam navi rava da oiem o mliko i takoovratim nag, a vidi ad olanik, aah alehiv m, e naredio da o mlieko odiim a nima

  Mnogi aabi olania alall 'aj i lm naiioj adi olaia, alal alj ll da bi bii

  njga l o iam Mdin . jao ioa nj iooolja b l o ij m id daij gdj obiaalaati

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  45/182

  S ETL N OI OSANSV 45

  Iako am adao da e mleko oa amo me,

  kom la am ogao a da e povem aredb Alaha egova Polaka, alalh ae h v e-lm oga am oao kod ovh ld povao h Dol aal dovol od Allahovog Polaka, alalhaleh ve elem, da ozvolo m e, pa o podal Polak, allallh alh ve ele, e rekao O Ebrere Odgovoro am Odazvam ,

  Allahov Polae O re Um , a oda da mao am boc mleka , dodao e edom ovek koe po dok e ao, a zam m e vrao boc Daoam drgom ovek ko e po dok e e ao, azam m vrao boc Podo am ledeem, ko ep o dok e zao, pa m e vrao boc a kra ,kada e cea grpa pa dok e e zaa, dadoh boc

  Alahovo Polak, alah a h ve ee, ko zeo, pogldao me, a am m e ameo rekao OEbrere Odgovoro am Odazvam , AlahovPoa O, aallh aleh ve lm, ree: Oalmo a. Rekao am m vek govor , Alahov Polae R m ed p' eo am po Oope ree P, a a m po aavo m e govor da

  pem ve dok am rekao e ako m Alaha Ko poao a om, em a v mea m om omak) O ree oda me Kada a m m dao boc, ahvalo Aah, govoro bml popo oaak ka

  bi o pogl "E-

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  46/182

  'E uHMM EA, A s

  Povod pimanja isama bnMesuda

  mam Amd bile od Ib Meda da aao Bioam mad patir vao am ovce Ub b Eb-Mata dom e doao Alaov oai alaalei v eem a b Brom reao Madi ma mlea da ape mo? dgovoro am Da a aam amo ade za vae ovi ovaca t a vam emog dozvolt da pete iovo mlieo er oe moe vlatvo oai allal a i ve elemree: Ima ied mad ovc oa e ada do adaie parla a ovovma? aao am ed tav i dovo e Ueo poeo pat po eom vimeo ega e oo apio meom Polai alaa ve elem pomao ovc e boc popo

  eda do i dao EbBr da pie ao toga e reaovime Sma e! to e oo radio ao ovogapriao am Poai aall ale ve eem i raom od me ovo vrt govora t dovama oe e olai govoro Poa ala ae i ve eemre Mad! ea t e la mil ti i mad oe ve pode U preda o bilei imam Beeki

  Ib Med e dodao: d Alaovog olaa am ao edamdeet pogava oe io drg e aood ega

  Dogaaj sa UmmiMabed (na putu za Medinu)

  Kada e olai aa ae ve ellem bo a pt

  a Mei toom dre atavio e od atora eepo ime UmmMabed el a e Bia to

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  47/182

  OKI OSSV 4

  bana na koja je jla na laz voj ao a po-

  gntm lanm pokvaem o je nao a je obooao vak pnk koj nae. Polank alalaj ve ellem njegov g . a. e lje okrjepanom mljekom pa je ptal a l ma ta o rana m Ona m je ogovola a je ao na a aa j koa koja j tajala blzn otala bz me bogne gone Polank allall alejh ve ellem j j

  amolo a joj ovee ko Stavo j rke na njnovm poo bmll ov a njen aot mljekoj poelo e. Polank allall alejh ve ellem jpvo pono gooarc k ona je pa ve ok njeolla voj e On je allall alejh ve ellem otaak pojeo a vojm gom a pa je o ok enje zao. Prje nego j kreno alje pomzao j ko

  jo jnom napno po ao je en Kaa e njnm vrato a mavm kozama teko a j blo malomljeka njovm vmnma. appato e kaa jevo mljeko k. ena m j rekla a j naao blagolovljen ovjk. Dealjno m je opala njegov zgl nan njegova govora Po ovome j bMabe vatoa je o ovjk kojega tale Krejj pa je ao a

  m ga jo jnom) ealjno ope

  Pipovest Ummiurejk

  mam Bejek bje o b eje a. a je kazao Bla je jna ena pemena Dev koj zval

  o o - u govo ogi ol llw l .

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  48/182

  ZE HAMMA A S.

  Ummrek1 i koa e primila ilam ramaa Eb

  rer pomi eo preelee Mei rtveko iova a pt e oeila ali e o oo a oa voe k e privati iovtvo apala e aalakako o eko ae vo ako a e kaa e probilaoeala a vie e ea Kaa e ola o Polakaallall alei ve llem ipriala m e ova oaaO e zaproio meim oa e matrala a ie o

  toa a be ea Polaika allall alei ve elem Rkla m Al a me a koga ti oe Ua e a voa roba a ib aria i oreio a o a 30 aa mera za kolii) ema Rekao im e -it ali mote po ovo meriti koli ma Oa imala to mala malo po o tavlee koeko e ameravala ati Polaik allall alei v

  ellem a poko . areila e voo lavk a m aoee Kaa e lavka ola Polakov alla ale i v llem k vo malo prela ek egov) po Kaa e vraila k i ko Umik)otavila e pokriv po Kaa e Umrekla primla a e poa pa pitala lk

  n a j u-uj Ed-Dvsij i jdna od on oji s u uinii idu. Za nu su da pvata isa u aaanu t taa noga i odvo do ania sa au a j i v oa j do nog idova oi ju pitao ta . Odgvoa a noga o odvo d osania sa a uaj v s On ponudi da odvd ai j, u uvnu, u i ngo to uinia idu u Min ia avna u povanju u is a u Mi ajno j ia uiji

  naa, ozvaa i da pvat isa v do a njna aivnosni otivna. g pitisa na nu i nnu fa iju psi a su Mnu Gb /

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  49/182

  S ENI OKA OSLANSTV 4

  u am i rekla da ovo odee Allahovom ola-

  ku alalhu alejh ve elm? ukja u je uveravaa da e o ua poeul u ovo oaku aa-hu alejhi ve elem ko je aredo da e a pouda epokrva Mala e uvjek bo ve dok Ummuurejk epokria poudu a kada u ipak zvagal eam o uvkga je bo 30 aa

  Drugi dgaaj, kjem gvri Dabir, r a

  am Mu be od abira r a da e oakualahu ah ve elem doao ek ovk i rao damu da o hrae Dao mu poa veska mja a kolu ea ovjek gova ea u zado a vojimgoima el od jga ve dok dom u hei pro-

  ver koko j jo oao Ipoavo e da je proaakoa edaka dobveo koa dakle poa vkaOao e oaku alahu aejh ve elem for-mao ga o om O je alalhu aeh ve ee re-kao a ga mjero jo uviek b ga mao a elo apreoa do b jo uvjk bo eaku okre

  Psanik, s a v s , ka gst kd EbuTahe e Ensija

  am Buhar b od Eea b Maka r a da j kazao Ebualha e rkao Ummujm Ojeam mo u gau llahovog oaika allahu ahi veee pa im da je o zbog gad ma ia a

  Bl Mum ngu ahh u pogl Vli lhoogli lllu ' l.

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  50/182

  o 'orz uMM A

  jlo? dgovorla j Da d jemnog raa je ara-

  va krh a voj vo amotala krh do oga vla tavla ga moj k a drg do va) omoaa okomene olaa m llahovom Poank alalh aj -h ve m Poo am ga ronaao Aahovog Po-lana alalh ajh v elm damj gdj je j-do a nkm ljdma Aahov Poak allall aej hv m me tao a te aha oao? Rkao

  am: Da Uao j Sa nkom hranom? Rkao am:a. Alahov Poank aah ajh v em eprtnma Utante aao je drtv a jma a jaam otao pd j h do Eahe da ga oavjm opoj Alahovog Polanka alalh aejh v elem alha j kao Umm Sljm ahov Polakalalh alejh v em doa a nm ljdma a m

  nemamo hran da h ahranmo a Aah jgov Polan naj ajolj Eaha za da mAlahovog Polaa alalh ajh ve l m nalah aljh v llm a alhom r Umm Sejm don ve to ma na do rha Alahov Polank aa h ajh ve m nad aga komad mm Sjm a maa o-

  de Alahov Polak allallh ajh v ellem govo o o to j Alah ht o da o aah aljh vlm govor a am e ka d jd daodjle han et ljd je lo a kada e aja van alallh alejh ve ellm o reka drgh det l pa kada aj zal van alalh ajh v lem opetre a drgh det. n l pa kada eaje a van n alallh alejh v eem e

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  51/182

  SETLN DO STVA 5

  eka e de ldi akrako, vi e aei, a io e

  edamdee ili oadee di

  osanik s a s , kao gost kod Dabia ibn bduaha

  mam Bhari i i od Daira i Adaha, . a , da kazao "Kopali m o rov hendek) a dan ike poznakao Bika a endek, op pev) i doli mo do veike

  i vr i O ii mo do Aahovog Poanika, alh ahi ve eem, i eki Ova iena ide koo ekao e Spi e doe ao e, vezao i -en za vo poa, er mi imo i v i dana Uzeoe aov k i nime dario i Rapria e kaopieak Rkao a Aahov oaie! Dovoli mi daodem do ke akon o mi e Aahov olaik, al-

  ah aehi ve lem, dovoio) rekao a voo eniVidio am Aahovog oaika, aah alehi ve e-, an koe mi eko pada Ima i neo za egada de) dgovoila mam ema i ae akao amare, a oa amea eam Savili mo meo zeman pod da e kha Oiao a p o Aahovog oanika, aah aehi ve eem, kada e ieo poao

  mehko i avreo a meo) podi na ronoc izadvare io goovo khano ekao am Ia pipremleo neo mao hrae, pa hade, Aahov olaie, i ieda ii dva ovka da edee) Aahov olaik, a-ah aehi ve lem, pia Koiko o hae? e-kao am m O, aa h aeh v lle, ree: o eoino i doo Rci voo ei da ne klaa pod a

  ab d ua Vln l llu j m"

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  52/182

  uZE u HMMEA

  vatre ne va kru pe ve ok ja ne om tamo

  On ree vm prutnm aabma) Utate tal u muar arje. Kaa am oao en rekao amAlla t e movao Aaov olank allalu ale ve eem oa a muarma enarama vmakoj u e zatekl tamo Ona upta Je l te Alaov olank alallu alej ve elem ptao kolo maorane? Ogovor D a Alaov Poank alalu

  alej ve elem re Ute al nemojte pravt guvu On allallu a ve ellem po omaat kru utne komae tavljat kuano mo u nj ovaob pouu u kojoj je blo meo vak put nakon to bueo koma ne. avao e mo aabma nakon tob ga uzeo poue Ojekao b koma krua ovato koma mea za aabe ve ok e v nu na

  eto rane je otalo aa Allaov oak alalluaej ve ellem ree mooj n e polon onmakoje je pogoa ga

  ''Vema" - svadben r Zejnebe bn t D

  mam Mulm blje o nea bn Malka a kaao

  Allaov Poank alallu alej v ellem ugovoro brak otao ko voj up ruga Moja majka Ummuuem ppremla e neto rane o atula brana maa tava to u emanu pouu p a rekla Eneeone to Allahovom olanku alallu alej ve elem c: Allaov olane Moa maja je polaa ovo u ran ettk kao kroman poklon o

  Zbjno od aj, Mg von di

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  53/182

  DOA POSLASTA

  na Otiao am a ovim llaovom Polaniku, allal

  lu aleji ve ellem, i rekao ' Moja majka alje rdaneozdrave i kae da je ovo kroman oklon od na Onree uti to ovdje, a zatim ree di i ozovi u mojeime toga i toga i vakoga koga retne ak je imno-vao neke oobe On Ene) je rekao Pozvao am i onekoje je menovao i one koje am reo a jedan od prenoilaca) am upitao Koliko ooba je bilo priutno

  On Ene) je odgovorio Bilo je oko tri totin ooballaov Polanik, allallu aleji ve ellem mi j re-ao Enee, donei onu zemljanu poudu Oni goti)u ulazili, ve dok dvorite i kua niu bili u otunotipuni llaov Polanik, allallu aleji ve ellem, reapravit krug od o deet gotiju) i vako treba dajede od rane koja mu je najblia Poel u jeti i jeli

  u dok e niu u otunoti najeli Grua bi izala van,naon o e najela, a druga bi ula, tako dok vi niujeli laov Polanik, allallu aleji v llem, reene, podigni to zemljanu poudu) Podigao am jei niam bio iguran da li je u njoj bilo vie rane kadaam je donio llaovom Polaniku, allallu aleji veellem ili ada kada am je odigao nakon to u vi

  ljudi jeli iz nje)

  Kazvanje nj u ku EbuBeka, a

  mam Buari bilji od bdurrahmana ibn biekra,r a , da je kazao Stanovnic Sofe u bili j ako iromaniednom je Allaov Polanik, allallu aleji ve ellem,

  kazao Gdje ima ran za dvojicu moe je doti i za B Mul u govu ahh u olvju

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  54/182

  'ZE UAMME, s

  reega gdje je ma a everic mo je doe za pe

  er i eerc je kazao neo no) Ebekrr a je doveo a obom rojic a Aahov Poanik aa-h aejh ve em deeero Ebkr a. j imaor ana famje am bio ja moj oac moja majka)drg prenoac e dvom da je bdrrahman kazao Moja na ga koj je io naoj i Ebekrovoj k ) Eb ekr je veerao kod ahovog Po-

  anka a ah aejh ve eem e aj edno kanjaj acj namaz Ope je ao kod Aahovog oankaaah aejh ve eem bo kod njega ve dok onaa h aejhi ve eem nje verao Nakon o jeproao jedan do noi vrao vojoj k ena gaje paa a e zadrao p a da ne bd a vojimgoma? On j je pao Je m poa veer?

  Ona odgovor Odb da veeraj dok ne vrai Neko od kana m je ervrao obrok a ga oniodb Sakro am jer je rkao eko eb! raoje od Uzvenog aha da m opadn prekoravaji me Rekao je Jedi! dodao Ja nkada ne je hran ako mi Uzvinog aha kada b god zepregr hrane bio b je doe ve ngo o mo e.

  Je mo dok god vi nmo za a hrane je oaove ngo o j bio prije nego o mo poi jei) Eb ekr je vdo da je ve hrane nego na poek Po-vao je voj en Sero enraa! Odgovoria mje Rado mojih oj! rana e rora! b-ekr r a j e poo je rekao o o a e zako da

  v a upuu a o j bB . bo lut voga Aba

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  55/182

  OSN DKZ PSNSV 55

  neu jei) je bo od ejana Uzeo je peg e hane,

  a peoa d je polao ahvom Poanu, alahuajhi ve ee o vjeme vadao je ugovo meuna neih jud, pa ada j eao aj ugovo, podjeona je u vanea gupa Svau gup u je p dvod jedanovje Samo ah zna olo j b ljud pod oman-dom vaog od h ljud guo je da je llahov ola-ni, allahu alejh ve eem, poao vou a vam

  gupom I v u jel u hanu oju je buBe, a , p-a lahovo lanu a ahu alejh ve em

  Kivanje o dugu Dabova oa i

  umnoavnju datua

  ma uha blje od Daba, a , da je azao Moj

  oac je u pod dugo bg oga am oao od ahovog oana, aahu aejh v eem, aaoMoj ac je umo, a ima neopaenh dugoa. a nemam na om njegova pamova, a n njhov od nemo opaii aj dug dugi ni gdna Mom e, po amnm da n b edo napai lahov lan,alalhu ajh ve e, j obao oo jdne hpe da-

  ula, moe aha, a zam oo duge Sao je poednje azao zvagaj h Pa je ve dugove, a daua joao i oio oo je p lao za mienje dugova

  Bri i E-Mb Vi ooo o

  i l i v Bi Buri ni "-Mib" Vrli ooboti Polni lh i ve le

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  56/182

  56 ZE U AM MED, A

  ost koi e popo mieko pomuzeno od sedam koza

  mam Mm bje od b je r. a Aahov Poa aah aejh v eem j povao b eogemmaa a atm je aredo da e pome oza doee mjo od j tom mma). Pomzaje o popo mjeo. Pomea je drga pa je po-po to pa jo jeda pa je to popo v tao do j

  pomo do je popo mjeo dobje od edamoza aredog jtra j prmo am Aahov oa aah aejh ve em je ado da pomzoza Popo j mjeo pa je pomea dga oa amjeo od je je po popt ahov Poa aa-h aj ve m je aao Oo to popj vjerde jedo crjevo a oo to popje evje de e-

  dam creva

  Drvee sliedi naredbu Poslanika, s. a. v s

  mam Mm b od Ubad b Samta da je abr a. azao Kre mo a epedcj a Aaovmoaom aa alej v eem I mo v do

  mo tg do jede protrae poj ae. Aaov oa aah aejh v eem je otao da obav d.Sdo am ga a podom pom vod O ahae ve eem je trao eto za ega b e mogao zaot ad pvatot) a e aao ta om dva dveta a raj pojae Otao j do jedog dveta pv

  vu e ebo se ua j ae i i a bi sasito o beea oj se ea su o. v) Has eabi o a Musi u zi l ibe (

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  57/182

  S OAZ OSLANSVA 5

  kao ed eov a ekao iedi me ( bi o

  moom kooom Aaov dovo a a e oosiedio kao o kama sie aaa koi e vod a ovoa eom os Kada e doao o do dveaovkao e ed eov a ekao Sedi me zAaov dozvo a a e oo sieo kao vo Kadae doao a oov daeosi me a dva dveasasavio e ove dvie ae i ekao o se

  Aaov dozvo a s se soia Dai kae "oaosam e a Aaov Posak saa alei v seeme b bo moe iie oao o dae. Seo sam amiao kada sam ada meio Aaovo Posaika saa ae ve seem se mee a dvees azdvoi so i Viio sam da Aaov Posak sa-a aei ve seem asad kako veme mai

  avom dso i ievo okai dve da d doa deso a o a ivo Zam e doao o mee kazao Dabie es i i vidio meso a koem sam sa-ao? eko Aaov Posae esam ee ido oa dva dvea odsiei o ed a sa svakoaod aim o do mesa de sam saao i obode a deso a do evo Keo sam a-

  ao ed s od e odomio eda kam a oom sam oao do svako od oa va dvea otkioo ed a Dovkao sam do mesa a koeme Alaov Posak saa ae ve seem saao iaio ed a deso a d evo Zaim sam sevaio o Alaovo Posaka saa aei ve seem ekao m Aaov Posaie adio sam o ai

  moim e a mi obas koa e sva oa? kazaPoao sam oed dva meaa i saa e mke

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  58/182

  8 uZ AMMA A s

  lo sam s alo a ji da im oakam mk maka

  oiko koliko ov v a bi sv " Dab a a ka Va smo s o a voko kama m j Allaov osaik sallal aji v smkao Dabi oovi d a m abds koAaov Posai ma kai vod am kam.a ama a bio i da ovk koj asaivaovo aAaovo Posaika salall ai v sm

  ko sao mji a vod koa sajaa oba ajdo ai Allaov Posak sala ai v lm mi j ao a odm do o od saa am a da ima i mao vod o mii ao sam doja bacv mia od a mi a koo samimo amo d ka a i a ako b j okao vi si io m b o kal oao

  sam Alaovom Posak sala ai v sm kao sam a aao osim ka li mj a vod a ako b okao ivi mola bi oa sai saa ali v slm mi j kao i dos mi o oo sam m j Uo oo -ovaai o o a sam moao azmi a am so kom Dao mi j kao abi aa

  da s os kaca ( i va osda aaio sam oa j ka voika osa a vod avio sam sd Aaovo Posaka salall ai v smO salla a v sm, j avo svo k aos isivi s a aim savio a o osd kao abi idi od za vo om voom ci Bismia (U im Aaa Polo samvod kao Bsmila Udao sam kako vo kaim si Allaovo Poslaka saa a v

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  59/182

  LN DKI PLNV 9

  seem osa se aa o va a e Aaov osa-

  k aa ae ve eem ekao abe oovsv koma eba voda eka o a e m Dabkae o zma vod sv ok se sam Pao am ma o eko kome e oebavoda? Aaov osak saa ae ve seem eoom oao ke z oe a ba o a s oe a Aaovom osak saa ae

  v sm a ad a e kaao Aa e vam bav a o mo do okaa s se vaov vaa a mo a veko ka zbaeo a oba Uasmo va ka b ae o kova msa oko koko am e e eeo ab ka a o eea smo ka ko a e vo ok smo a va Ue smo eo kov eb za a

  kao k. Pozva mo av ko bo m voskom ove ave kam koa e a maa oomosdo a e o aao Moao e ako o od(savo eba) a a se e moao saba 1

  Zn ko e Poku, a , pokao ibi a

  mam Amd os od Eesa b Maka a a ekazao Db e oao Aaovom osak saa ae ve seem ea a kaa e o bo a kvav ako o s a aae eke Meke e b a ao a e sa obom? Oovoo Ov d s ma o o Db m da okaemea zak o Aaa? Aaov osak saa a

  Zeeo o Mu u ahh ovj -u e-e" o zve o Jr u o D

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  60/182

  60 i MM s

  ve seem m ee a b m ee Poeda

  edo od oo dvea a dom ka oae. Zamm ee ozov a Aaov Posak saa aeve seem o dvo do koaa sade sedea. Db m ee ad dve da se va aad.Aaov Posak saa ae ve seem m aed oo se va a svo mso Aaov Posak saaae ve seem e Ovo m e bo dovoo.

  hov Ponk v zove pmno tbo

  koe pozne negov g

  mam Amed eos od bAbbasa a da kaaoovk z Bma e doao Alovom osaksaa a v seem ekao m laov osa

  e oka m ea m vo ea e sam a eda od aoa medaa laov Posak saa ae ve seem m ee oe da okaem ak ovk a aov Posak aa ae v seem oeda amo bo ee ovek ozov ozd daa a amom sb. ovek a ova ozd daa doe oskak eo

  vm kama Aaov osak saa ae ve seem m ada ee d aad o se va a voemeo ovek ada O Beme kada vo sam bo be ekom maoa ko e bo ve svoo ma od oa oveka U do edako be mam Bek bAbbas kae ove ee

  aiee Ae u egv Md / BeuAir e arakih leee ( ev aiee A u gv Md 22

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  61/182

  SET N OAZ OSANSA 6

  O BnuAm! ako m Aaa nkaa mu nu tu

  t smatat lanm ono to on ka U a koutako bl mam Bk n Abas ka Goatula sao o na tlo sa almno staa nastavoskakat ok n oao u uk Aaovo osanka salalu al v sllm Kaa mu Aaov osanksaau al v slm nao a s vat oz vato na svo msto na stabu ovk kao Sv

  om a s t Alaov oslank' vato sam

  Prolievane sua paminog pana er mu e

  nedostaao Aahov Posanik, s a v s

  Imam Bua o aba bn Abuaa a a kaao Aaov osank allau a v sm

  koso an o staba alm (amna taa su kota a subov u am) ok b ao utu Kaamu naavn mnb ul smo an kako a kaosona nka kaml sv ok Alaov oank saau a v slm n sao sa mnba stavo ukuna na a utnuo)

  mam Bua tako b o aba bn Abul-laa a a kazao Aaov osank saalu al- v sllm kosto an o stabla am tkom

  Zal d aa a a Ki au u pdau, a Mgu da v u prvi apil i da v aga al da vai da pa , pa pvat a ada ga vi Ala upui a t A

  Aa a a Zal d aa Buaa u plavlu "ElDuu'a" (aaz pt

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  62/182

  6 uZE uAM MA A

  Taa ko o ensara rekao Alahov oslane Mo

  emo t naravt mnber Oovoo e Ukolko elte Narav su mu mnb u etak se oeo enatna mb a b oao hutbu a od stabla alme elakao kao ete Allahov osank, salallhu aleh veselem, e sao nz steene zarlo a, ok e on ae eao kao ete Aahov oslank, sallallhu ahv selem, e kazao ae zbo toa to mu neosta

  a u ouavane o lamu ko sam avao u neovo bz 1

  Kamene na dlanu All ovog Poslanika,

  s. a. v. s, velia Uvienog Alaha

  mam Behk be o Ebuera, r a a kaao V-o sam Osmaa eno ana u eo stua, nakonko a ve nkaa nsam somenuo osm o obruo sam ovek ko e uobavao slet Alahovo oslaka, aallhu ah ve selem, kaa b s o osamo Jeoa aa sam a vo da s sam u svoo ku, a sam uao da bh oseo sa nm atm uao EbuBekr, r a., oseamo a seo sa neovesne stane Uao Omer, r a , seo sa sn staebuBekra atm e uao Osman, r a , so sa Omeove esne stane Aahov osank, allalhu aleh vsee m, e mao eam devt kamena u svoo uao h e na svome au on oee slavt veatUzveo aha, ak smo u hovo eane (kao e

  al d iaa ar a gvu hh Vl a ia alahu ahi v l gvih ahaa

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  63/182

  OSJLNI DKAZ PLANTVA 63

  a ana od amno aa) ada h Alahov o-

  ak aalhu ah v m uo ual u Aahov olak aahu aljh v llm h oovo uo avo h a dan bukra a u oovool da vlau av zvno Alaha oko da moak ul n hovo a (kao to j jao a od amno tabla) Kada h uo ual u O h uo Aahov oak aalhu ah v m ta

  vo h a Omrov da a u o da vau avvno Aaha oko da mo u n hov a kao to akao aj od almo aba a kada h j utoua u Allahov oak aahu alh v m h avo a Omaov dan a u o o davaju av zvno Aaha oko da mo u n -hov a kao o akao an od amo aba a

  kada h j uo ua u Aahov oank aahu ajh v m j ada rkao vo j ie (na-) oava'

  Imam uha l od Iuda a da kaao u mo kako hraa va av vno Aahakada mo r a zovo mlu

  Kene podrava Posanika, s a v s

  mam Mum bl od Dara r a da kaao Alahov olank aahu ah v llm nam kamj koj m ozdravao u k rj no m olaat Objava Mou a rozat ak ada

  ablee kd iaa a a egv Vle laa al all al e ve ell e i v a a ba

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  64/182

  oZE MMEA s

  llahov Poslanik, s. a. v s., baa prainu u

  lie nepriatela na Bedru i HunenuImm uslm be od eeme r d e ko Bo-r smo se do s llovm oskom slau ve slem Hueu Kd smo se sre s eprieem sm se dvoo popeo brde Jed od eprelsk vok e kreuo prem mei p

  sm g pogodo sreom guo se skro od meNsm mogo rum o rd sm vdo grupuud ko se d) po v s drugog brd Oi sb Aovog oslk slu ve semsu se povuk ko pobeei I mo sm dv ogr ed od e bo preb oko mog sruk koi e e pokrvo do do mog el) rug bo

  prebe prko mo rme Ogr oko sruk s obvo p sm ob prdrvo o sm proopored Aovog oslik slu e v selemko o svo bieo mu Rko e kv siegd m popuo uue Kd su g egov sbokrui s svu sr v osik s u ve sem e sio s svoe mule grbo l pr-

  g prie bio e u prvu epr ko 'im se defrmu' Ne bo edog eprelskogvo ik d mu pao u o ovog pregr prSog su s o okreu bee er l Uve iSlve poro lov osk s allu e veslem do r pe meu musmm

  a e k ia a i a glav di

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  65/182

  SETNI OAZ OANSTVA 6

  U uo ea ko mama Musma EAbbas e ka-

  ao (u uom hasu) Aahov osak, saahuah ve sm ko ahao a svoo mu e oaou hove bo eko o sueo vaa ekaoOvo vem kaa se bka asamsava am e zaabo eska bao a ema evema am eekao Tako m Mhammeova osoaa, evesu obee EAbbas kae Obazo sam okoo

  vo sam a se bka ova kao ae Tako m Aahaovaa se ako sve ok o e bao esak Nasavo sam ea sv ok sam uoo a se hov saeoe ou s ova

  O a Bu Kua ovo u su (Rae) V nh nte uba nego Aah; t n bao,kad s bao, nego e Aah bao, da b venke epom

  kunom skuao, - Aah zata ve ue ve zna (EE, 7)

  O a H ueu Kua kae Aah va e na mnogm botma pomogao, a onog dana na Hunenu

  kada va e mnotvo vae zneo, a vam ono ne n

  od kakve kost bo, nego vam e zema, koko god

  da e ba potana, tena potaa, pa ste e u beg

  da Zatm e Aah na Poanka Svoga na venkemot Svou puto, voke koe nte vde pos

  ao one ko nu veova na muke tavo to e ba

  kazna za nevenke (ETevb, 2526)

  iee kd ia a pvl di

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  66/182

  66 ZE HMM EA S.

  llahov Poslanik, s. a v s, bi pokaao prema

  idolima i oni bi pali na liamam Buhar bi o Abullaha, a, a kaaoKaa j aov Posank, saau ae v seem,uao u Mku na an nnog osloboena, oko Kab snalazio 36 iola Alaov oslank, salalu alehi vseem, ih je oo uarai aom ko je mao u

  kama, ovor 'oa e tna, a netao e a; a,zata, netae'

  Mu'dize vezane za ivotine

  Kaivane o odbeglo kai

  mam Ahm bi ei o Daba ibn Abulaha a ka-ao Va smo s sa uovana sa Aahovim osankom, saahu aehi v selem oi smo o vra kj iaao Bu Naru Kaa sm okua u ,nai smo na kamu Svako onoga, ko bi okuao au, kama bi naaa Kaa su o somnu llahovom osanku, salallu alejhi v selem, o e uao uvrt i ovao kamiu Ona je oa susivi svou nukurema tu kknula sr lalovg oslanika, salau aljh v slm Allahov osaik, salalhu ahive sm, re onesi mi ovoa Kaa su mu aonj , auao ju e vao nnm vasniku osank, sallahu aljhi ve sm, s oom okru oku

  d a ha pav Ma (vd)

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  67/182

  I NI OAZ OSANVA

  nom svetu 'N poso nta to stvono iz

  mu dunauka i ai a a da n na ko sam da me npv z Ahovo osanka osim neposunih lud dna'

  Kaivane o kai koa e gorko plakala i

  alila se llahovom Poslaniku, s a. v s

  mam buDavud bii od Abdulaa bn afa da kazo "Jdno sam dan ahao a Allaovo osla-nika sllu lhi ve selem kao m e nto u povenu ai da o nkome nkada n spomnem Kadabi io da se odmoi i osam laov osanik saal-lhu ai ve selem bi oao na neko uzvin i unk vuavi a movik edno dna oao u bauneko ens u koo e bla kamila Kada e uledaaahovo osanika saahu ali v sm pola oko plakat suz su padale nnh oi u llaovoslank sahu aei ve sellm u poado ouu kamila utinula i saa paka Allahov os-ank salahu al v slm up tao 'Ko vasnik

  ov kam' Jedan mad od nsaia e p ao i kao'Mo Aahov oslan' Alahov osank salalhu ah ve sllm mu kao 'a s n bo i Alabo neme ivotine (koa ne mo iskaati svo san) kou dao u vlasntvo Kamila mi se poaila dao ne da dovolno hane d a da ad sv dokse n pmoi'

  a d i -avda gv ne glavl did

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  68/182

  68 utzE AM MEDA A

  Allahov Poslanik, s a. v s , e obavieten o

  atrovanom oviem mesumam uar e o buurere r a a e kaaoKaa e au a b er Aaov osak sallWu ae v seem e obavee o arovaom ovem msuO salalu ae ve seem e rkao 'Sakue msve ove ovoga kraa ' (Kaa su se sakul ) Aaov

  osak salalu ale ve sem m rekao 'au vas o eemu a v ee m skreo ogovor' Ogovor su 'oemo buKasme.' Alaov osaksaalu ae ve sem uao 'Ko va oa'O su ogovor 'Na oa e a a ' Aaov oslaksaau a ve sem rekao Sagal se va oae a a' O rekoe 'Nema em s rkao su

  ao o ako kako e' O oe ua 'Ao vas uamo eo oee m skro ogovor' O ogovore 'oemo EbuKasme ko saemo eo a kao o s ao a smo saga a aeg oa'Alaov osak saau ae v seem e uao'Ko su saov Deema' O ogovore 'emo u Deemu veso vreme a oa e

  as v (musma) ame u emu' llaov oslak sallallu ale v sellem m rekao 'V ee uemu a osramoe ako m laa m vas kaau emu eemo asl ' Oa uao o eom 'Ako vas am o emu oee m re su'O rkoe 'a' Uao e 'se l sav orov u ovueeu ovu' O ogovor 'Da' Uao 'ao

  se o ural' Ogovore 'e smo a saamo a

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  69/182

  SJETL OZ OSSV 6

  s lala me bsmo e se rel a ako s sn

  oslank oro ne b nakodo

  Kaivane o Dabirovo kai

  mam Ba b od Daba a. da e kazao Doksam aao na soro morno kaml Allao oslanksaal a selm e oao oed mene da-

  o mol Allaa da m no bd bk. Kamla osaa mnoo ba ba no kada Alaooslank salal ale e sellem e kaao 'rodam za dn ukiju2 zaa' Odooo sam 'Ne.' On eo kao 'oda m a dn ku laa' odaosam a sam ma dooor aao do k Kadasmo se al Men) odeo sam kaml do Allao

  o osanka sall e sllm a on m daodoooen sm. Vao sam s k a on oslaoo mene ( kada sam doao kod nea) kaao e 'Ne o kaml. Um e kao oklon.' "3

  Aahov Posanik, s. a. v. s., ae sporog

  Tahinog kona, koi postae ako brmam B a b od nsa a da kazao Alaooslank sallall al e sellem e bo nabo narabr oek dne no s se Mednan resrala su o a bke (koa e aala no sra)

  Zee uri u pvu Me i Ukja e je pi. pev. iee d i Bhie pvlu Uv i"

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  70/182

  70 u HAMMD, .

  laov Posaik, saau ae ve se em e suso

  a bo e a ovaku ako o e sazao o emu se adaao eosedao koa (a ao so ko e adao buTa sa isukam mam du (kosko)vaa ovoo e: 'Ne boe se Ne boe se' Nasavoe ' veo am s da e ko vo bz' e kao 'vako vo bz.'

  Bereket ahovog Poslanika, s a v s , daesnagu magaru Haime esSa'die

  Kada e ama uzea Aaovo Posaka saauae ve sem dok bo beba ad doe a doa eu Meku a umoom i veoma soom maau Nokada e odua da uzme Aaovo Posaka saau

  aei ve seem va se svome emu (Beu Sad) uzaaa iso maaa ose baosoveo deee es sve oe sa koma e doa u Meku i su bi izae bzom eo maaa samo o eov saau ae ve sem beeke s oeo okazva i a duim em voama koe oe davave mika u viem kada su vima sv du voa z o odua oea esuvai zbo edosakake ud iz eo emea su a da i o aasasoku a ekom duom eozaom mesu koe osu kosi

  Z kd ia gavl d

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  71/182

  JEI K AVA

  Vuk e svedoio da e Muhammed, s. a. v. s. ,

  Allahov Poslanik

  71

  Imam Ahmd os od bu da uda, a , da kaao Vuk aao ovu odvukao , a a as stao oto od a Vuk so kao a t sa aa ako m mo ot oo to m Aa dao kao sdstvo a vava as kao:

  akvo ovo udo Vuk ovo kao ovk Na o mu vuk o l da t kam to to ustu oud uhammd, salalu al v slm, u d ovo udma o doaama a vmaasr do sa svom ovama do uaa u , osavov va d, a am od do Alaovo oslaka,salalu al v s m, sa mu a vuka Ala

  hov osak, saallu al v sm, aa od koa da oov ud ka m adk ama am Alaov oslak, salla a v sm, a astu: Isra m (ta s dslo sa vukom) asokum ludma sa ta s dso sa kom llaov osak, salalu a v sm, O su rkao ako m Ooa u o Ru moa da, as

  (Sud da) astu sv dok dv vot budu ovl ludma, lud budu aovaa sa vovma svo bva t dok m ov sva buduovol ta su m rad ako o su o o odh

  aa A v Md 8-84

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  72/182

  2 u'n AMMDA A

  Hadis o gaeli koa e rila aiu

  lah ovog Poslanika, s a v sHaz Nm lAsahan Alahova most ba nadnm) pnos od mmm spg Allahovogosanka, salah alh v sllm) da kazaa: "Jdnom ok llahov oslank sallah al h v slm,sdo ng pstn, ao s gas ko ga doz-

  vao: Aahov oslan! Aahov Poslan Aahov Pos-ank, salallh alh v sllm, s oaao oko sb,al n vdo nkoga. Glas ga dozvao ponovo, pa Allahov oslank, salalh ah v slm, potaoodakl glas doa vd gaz koa a vsto vzana Iza gaz s naazo dn, ko lao spavaona svom ogta, pod snm Gaza ka Aaho

  vom osank, salalh alh v slm Ova m dn hvato, a mam dvo anad ono plann Mo m, molm t, ovat da h odm podot , pa s opt vatt ov vz Alahov osank, salahlh v slm, pta a l s asta vatla? Gala : Nka m Allah kzn naom kaznom akon bh! Allahov oslank, saallh alh v slm,

  odvza, ona od podo svo madnad vat s na-ad ok Alahov Poslank, salllh alh v slm, vzao, dn s podo kao Allahov Posla-n, da s m od oa i od mak! hvato sam a-n a l ta? Alahov oslank saalh alh vslm, a Bdn m voa Aahovoslank, sallah ah v slm, odva, a ona

  s, vsla, asta po pstn daa nogama po

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  73/182

  OSJILNI I SNSV 73

  r: vdom da nma drugog oga osm Alaha da

  s Aahov osank

  Kaivane o ptii

  Imam Bhki prnosi od InMsuda r a da ngovoa kazao: Bil smo na pu u sa Aahovm osanikomsalalhu alh v sm roli smo pord drva na

  kom su i dva mala pia u gnizdu p a smo ih uzMaka pia dola do Allahovog oslanka sallahualh v lm mau vom krlma. Alahov osank salahu ahi v slm upia ' o raalosioovu piu uvi nn mlad?' Odgovorismo Mi smo'Aahov osanik sala hu ahi v slm r Vra- o h.' Vral smo mal p u nhovo gnizd a

  s ona n vraa

  Mu'dize vezane za asabe AllvgPslania, s. a. v. s.

  Kaivane o dvoii ludi koima su nihovi

  tapovi osvetlavai put

  mam Buhar d nsa r a da kazao dnom su dvoia ashaa Aahovog oslanika salahuahi v slm aa ngov ku a ia vomamrana no Uli su dva apa koi su lii na sviku osvavaui pu isprd nih ak i kada su s radvo

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  74/182

  74 uiZE uHAMMEA A

  , ova dva apavtlk u dal vlla dok iu

  dol vom kuamaImam Abduak bii od na a. da kaao" d ibn Huda2 Abbad b i u oii do Aahovog oanka, aahu ah v m, da ga upiauo ada u, ako kog vmna, naput kuuAahovog oanka, allalhu alh v lm, bo v mko, a ba voma mana no. vak imao o

  tap u ukama ap doga od h m ovlavaopu. I u kupa a tm vtom ada u advol, ap onoga dugoga poo ovtlava put, pa vaki od nih natavio obaan vlom voga apa,v dok u gi do voih kua"

  ovek ii e prst osvetlavao put

  ispred nega

  mam Buhai bl u voo kn Tah (Hitoa) odAma l ma da kaao "B mo a Alahovmoakom, aahu ah v lm, dn vomaman no ada mo advo i, mo p av

  bi i ui u gv ahh: ia ovl lv osaa eov asaba

  ean o esaa o e p vg ab se t u u 0 i i bo oe egv v i u i u M

  ea o esaa o se borio a Be giu e e na e ai

  e i vo lav oslaa saa al v a p o bie

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  75/182

  SL DOA POSLASA 7

  t i i tko d su k udi ko su s mnom skupi

  svo h ivotn pm tom svtu.

  Mu'dia veana a e mima ed-Daria koi e

  udalio vatru koa se poavila u Harrau

  mm Bhk i d Muv n m d kzo Om doo kod mm d

  i ko mu ' tni i udi o vtu ' mim Voo pvvnh ko m ' Om . . nsstod ustn o to n ku un. o su pm mstugd vt (In m ) sm h sdo Kdsu tg do vt mm u potkivo svom ukmv dok n zl u pninu Nkon tog mm odOm . . 'On ko n vdo ovo n st ko

  on ko st' Ovo ponovo t put'

  nesovo kaivane o u ibn Hadremiu

  mm Bhk od n d kzo Om ntt pipmio voku kou pdvodio Ain dm n ntv Bio sm u to voi

  e i z pleea Bedi Bi e ka i pv eslm dev gdi i p Hdi . s i kaa kas .Jd i e st da klaja zada s a d jt Kaa pla sv d tra. Ta j j "Misle li oi koji iezla djela, da eo s jia postupiti jedako kao sa oia kojivjeuju i doa djela ie da e im ivot i smt it ist? Kakoloe asuuju (E!Dsie 21.) asa se Medii ai se

  kasie resel Sir gde e v sve d is va saa r a j Hadaevta (a g raj) lahv sak sa l j v slm ga v pvtlm j

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  76/182

  6 o HM MD

  Kada smo sg na mso ka kom smo s ap s-

  anovl smo da s npalsk von n sv -vo vod Bo ako v pa smo m na vonsano odni o pak pa kada sn pooalai Aa' nas okpo kana smo dva kaa apoom podigao svo rk mo Alha a na nn lo n oaka pso k a va po dap i oa s po sakpl a dala kva ka

  da s pv l p kvn vodom l smo sv dok nsmo oi svo a napoi smo vo von aahan sl smo s sa npalm ko s paopko maog ava na mo na dan o ok. Ala saopo d va kao ah vn Namlosvii Ko sv dava Nadaivii! a am kaoP m Alaha' " ns nasavla: " oi smo a

  voda la ako plka ako da s n nog nah voin a ni os) skvasl N poo mnogo a mismo spi vovai pod nad npialm ksmo l dg kao an aolnk Po smonaad Kada smo sgl do onoga ava Aa ponovo o kao p pa smo op po a da voda nskvasla nog nah vona

  n nasava "N poo mnogo i on mo s-kopai smo m ma opml ga n kopaNk ovk doao p ao Ko o? Odgovo smom: Nao m ldma on n Hadm' ovk Ova mla od a mva la pa lo ol daga kopa na nko dgo oka mi i dv da

  lak alall 'al v , r k bi ar . kr a adral a v i a vri rva r a. aa

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  77/182

  SETN DKAZ POSLNSTV

  T em to nee diti Rki smo: Ne moemo os-

  tviti ng dg d g d divle ivotin p smoikopi novi m d smo doi do ms gd mog kopli n dg ni bio tmo i gov mbisto sv etom ko s mogo videti ko dko tomo vtili nd me iskopni isk i otil i

  Voska koa e hodala po vodi

  mm ehk bii od m . . d e ko "Stigismo do ike Tigis piikom bitke Mdin) eini s bii n spotno obli ike. Jdn msimn eko: 'U im Ah i n kon gio iek Konpo tti id vode Osti dio voske e eko imeAh! i spstili se vod ko i on Svi s tli ili ho

  di dno s konim) ind vod Pinci s ihgdi i ki dih di ! dih ldi! , tim pobegi.Mslimni s petivli d nis t ostvii ii igbiliNi s dn ko bil obeen n sdo nekogtnik tim s ime seb oi dieiti tni pinko i e npit ostvio i sb"

  va da e dea z a viee b e z a Mdai Kadat v bi a d ib biVa i e i dv Alahi e dvlava ad e aba ia ib a za adaa eda dda iaa si ita "K a da bd rvi i e ei v re? ezdtahabri h laa e rel da re, d zia i taali v vvia a dr bali ie edad iaa e re aid ada e vidi a e ld

  abili a ei re igi Rea i e "Za t e eali d ei ai vde?" i i aet "Sve e vue A hv v u u ue. De e

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  78/182

  78 u AED .

  Mu'dize koje se odnose na

  lijeenje bolesti

  Allahov Poslanik, s a v s, liei deaka koi

  e bolovao od epilepsie (prorokovane

  etanskim dodirom

  Imam Ahmd li od ala n Ma da kaa"Dla nka na Aahm Psanik, saalhah v slm, sa sv m snm k la p ps ka a p kana tanskm m) lah Psak, saalh alh v slm, m -ka Ia va, lahv np a a sam Alah Ps-ak tga dak av, pa ta na pk

  ia Aahm Psank, sa alh ah sm,d , t sa masa lah Planik, saal-h ah v slm, s mas d d ndv v a ug vat"

  koj el agadu a oome sjeu, a daemo oome koj eagadu a oom sjeu sguo eo zahae agadi" i Zi pu pe vi t u kreu z j . v gp z u e pjl i u ije gupe e j bl kj je jh l kje u kj jh k e u ej vjli kk be z pv ekliu "Luh u lu S i Vkk e kv ju ki u pel pek v u i v kj k u p lu zvru eub.

  biee k e u jvu Musndu, 4/17

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  79/182

  SENI OKZ OSANVA

  Uene dove a enu koa e bolovala od

  epilepsie

  79

  am ai i od Aa a i iaha da m nAas kaao: Ho i da pokam n koa n? Rko o On a aopa doa aoom osak saa a i sm, i ka: Imam apad pipsi, og ga

  mo io d okio Moim oa s Aaog mn ao Poak, saah ai s o kao ko s mo i spi, n A ako , oai s Aah i amoiiGa da i Ona ka sa srp a i ododaa i a s piiko napada okim, pa moimda amo aa da s n okiam. a o, saah

  ah sm, o do Aah a n

  Uene dove a muhadire da se iliee od

  medinske gronie

  mam a od Ai Aa io adooan saom) da ka Kada Aao osanik, saa

  ai sm, sigao Mi, Bk i ia s sazo Kada s koa gona pogoaa, ok) roao sho

  Svako soji ived svoji nardo, sr je blia

  o ezca na njegovoj obi. alee aa ri gav Stl v

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  80/182

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  81/182

  SJEINI DOZ OSSA 8

  msto, sld kta zog doaska osanka, sala-

  h alh v sm, zog ngovh dova

  Siepac e iieen dovo m koo ga e

  poduio Aahov Posanik s. a. v s

  mam Bhk i od Osmana n Hnfa da kaao "o sam da Aahovom oslank, salalhah v sm, doao slipa poo m s da zgio vd. ovk kao lahovom osank, sl-lalh ah v slm 'Alahov osan! Nmamnkoga ko m vodo a sam sip ovk) postao m ako tko hodat.' Aahov osank sallal-h alh v sm, : 'Id zm adst, klana dvakata : 'Mo Alah Molm oaam s g-dom voga poslanika Mhammda, saalh ah vsm, poslanka miost . Mhammd! Oaam smom Gospoda, tvom gldom tvoom a, da m povao vd Mo Alah Mom a ngovo a-lagan a mn' "

  Osman ka "ako mi laha Nismo ni nap sti

  svoa msta, a nsmo s tamo pno adal, kada spoavo ta ovk kao da nkada ni pato n od kavosti"

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  82/182

  82 u Z U HAMM DA, A. S

  Dova Allah ovog Poslanika s. a. v. s.

  bivala je uslianamam Buhai ei da e uHuee . a kaao Re-kao sam lahovom oslanku saalhu aleh ve se-em 'um puo hadisa od tee al ih zaoaamllahov oslaik sallahu aehi ve sellem ee Ra-ii svo ota' Uadio sam to a o e pomeao svouke kao da h pu nem a atim ih pazni u mo o-ta) pa e ekao Umi i omota se ovim aafom. Ua-do sam to i nakon toa ikada v nita sam zaoa-o

  U duo pedai on e ekao soim ashama Kood a svo ota pie neo aim svo ovo sauva a mo ovo) u svoim psma ve nikada eenita aoavit od onoa to udem ovoio uHuee kae Rao sam svo ota a o e usmeosvoe kaiane pema men pa sam to upamto akom Aaha ako ooa ikada vie nisam nita zaoa-io od onoa to ih uo od na.

  Negova dova a bnAbbasa, r a.Imam uha iei od Aasa a da kaaoJedom e ahov osak sallahu ah e selmuao u kupatlo a a sam pipmio vodu a eov a-dest itao Ko e ovo p pemo?' Oaviesti su a o

  able kd aa Bu u pvu "Z

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  83/182

  SJENI Z OSNSVA

  ome, pa kao: 'Mo Aahu! oda bnAbbasu) kh

  azumvane vee Imam Beheki u dugo pdai od bnAbbaa dodae

  da e Aahov oslanik salahu ah ve selem savosvo uke na negova IbnAbbasova) amena i kaoMo ahu! oda mu aumevane ve i podu ga umaenu Kuana

  vien Aah uslao molbu voga osanika, s

  allhu aeh ve sm, a negova oaka IbnAbbasa, a ) , koi e posao aim u ve pogoovo u efsisko na-uci umaenu Ku'ana) Koso s nanem ashabakoe su on dobl od Aahovog oanika salahuah ve seem p nego se IbnAbbas bo odo kao onm o e uio ut od Aah ovog osanika, salahuaeh ve slm p ngo osank saahu alh

  ve sem umo

  Negova, s a v s , dova a Enesa, r a

  mam Buhai bi od Kaad da e kazao mmu-ul m e ka Alahovom osanku, salahu aeh veslm Enes vo sluga Aahov oslanik, salahu

  alh ve selem e kao Mo Aahu! odai mu dobozdave i mnogobon nasednik! lagoslov mu sveo mu bude dao'

  mam Trmz bil od Ebuad da e kazao Re-kao sam EbuAu a e ne s uo hads od Aahovogoanka, salalhu alh ve sllm? On mi odgo-voio uo ga e dese godina, p a lahov osanik

  Zal kd a ua u plavu Adt

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  84/182

  uiZ uA MMDA, A s

  sallallhu alehi ve sellem , uio dovu za nega. es e

  imao voak u koem e voe dozievalo dva puta go-dine. mao e takoe i plantau bosilka u tom vo-aku koi e miisao poput miska mousa) ."

  abileeno e da e nes imao gotovo stotinu dakai devoia, a po nekima ak i vi.

  dugo pedai e zabileno da e Allahov oslanik,sallallhu alehi ve sellem, ekao: Mo Alahu! odai

  mu dug ivot" nes e ivio 00 godina.Allahov oslanik, sallallhu alehi ve sellem, uioi dovu za negovu maku mmuulem i nenog muabualhu, pa im e dato sinova i svi su bili haziKu'ana.

  Dova a majka EbuHurejre r a , krene

  pravm putem

  Imam Muslim bilei od buHuee, . a., da e kaaoozivao sam svo u maku, koa bila politist, da pihvati islam Tako sam e pozvao ednog dana, p a mi eona ekla neto o Allahovom oslaiku, sallalhu ale hive sellem, o mi ako teko palo. Otiao sam Allaho-vom oslaniku, sallallhu alehi ve sellem, plaui i ekao mu: Allov oslanie! ozvao sam svou maku dapihvati islam, ali ona nie pihvatila mo poziv. ozvaosam e i danas, ali e ekla neto to mi se nimalo nie dopalo. Molim te, zamoli Allaha da maku bu u ee usmei a pavu stanu' Allahov oslanik, sallahu alehi ve sllem, zamoli 'Mo Allahu smei maku bu

  abijeeo od iaa Barje hh poglavlje o deazi

 • 8/13/2019 Mudzize Muhammeda, Alejhis-selam

  85/182

  S DOZ OSLASVA 5

  Huee da krene pavm putem!' zaao sam vani, pe

  adovoan dovom Aahovog osanika, saal hu ale -hi ve selem Kada sam doao u kunih vata, ilasu zakana Maka e ula moe koake ekla: 'Eu-Hee! Saeka' o sam poevane vode Okpalase, zaognua ogta, nain pekla svo glav mahamom, p a m otvola vata 'Euee', ee, 'sve-doim da nema oga osm Alaha da e Mhammed

  Negov o i Ngov poslanik.' On (uHee kazueVato sam se Alaovom oslanik, salahu aeh veselem, li i suze od adosti Rekao sam 'Aahov osla-ne, ud adostan, Aah e usliao tvou dovu uptoe mak uHuee pavm ptem ' Allahov osanik,sallallhu aehi ve selem, se zahvali Alahu, velauGa i govoe sve nalep Rekoh 'Alahov oslanie!

  amoi Allaha da usad uav u sa pokonh oovapema men i moo ma da un da naa sa osetenhov lua lahov oslanik, sallallhu aleh vesellem, kaa ' Mo Al