Bediuzzaman Said Nursi - Mudzize dove s.a.v.s

Embed Size (px)

Text of Bediuzzaman Said Nursi - Mudzize dove s.a.v.s

PISMO DEVETNAESTO Ovajradizlaevieodtristotinemu'diza-nadnaravnihdjelaasnog poslanikaMuhammeda,sallallahu'alejhiveselleme,kojadokazujuistinitost njegovog poslanstva. Istovremeno, rad se i sam otkriva kao jedno od nadnaravnih djelaiudesnihodlikavjerovjesnitva,jerjasnoizlaziizokvirauobiajenih zbivanja s najmanje tri gledita: 1.Njegovnastanakjebezsumnjeneobiandogaaj,jerjenapisanbez obraanjanapisaneizvore,posjeanju,iakouprekostotinustranica,sadri velikibrojhadiskihpredaja.Poredtoga,pisanjenapadinamabrdaiu unutranjosti dolina i vrtova u periodu od etiri dana, u prosjeku tri sata dnevno, dakle samo dvanaest sati! 2.Prijepisovogdjelanezamaraprepisivaabezobzirakolikodugoradiona njemu,kaotoniviekratnoiitavanjeneumanjujeuitak,bezobzirana duljinu.Stogajedjelopobudilointeresikodnajpasivnijihprepisivaapasu- prema naoj procjeni - uradili blizu 70 rukopisa u toku samo jedne godine, usred tekih vremena. To je za poznavaoca naih prilika dovoljno da stekne uvjerenje u njegovu udotvornost koja je odlika spomenutih mu'diza. 3.Izraz"Resulu-l-Ekrem",sallallahu'alejhiveselleme,ucijelojposlanicii slog"Kur'an"unjenompetomdijelu,vertikalnosusepodudarilikodjednog prepisivaaadaontoganijebiosvjestan.Istasepodudarnostpojavljujeikod drugihosamprepisivaabeznjihovogprethodnogkontaktaiprijenegotose namarazotkrilatapodudarnost.Koobjektivnorasuuje,spomenuteaspektene pripisuje pukoj sluajnosti, jer je svako ko je upoznat ocijenio da se radi o jednoj odtajniizgajba,adajeovodjeloproistekloizudotvorstavaMuhammedova, neka je na njega najljepi salavat i selam. Temeljikojimaserukovodiovaposlanicaveomasubitniihadisikojisuu njojnavedeni,poredtogatosuvjerodostojni-sahihiprihvaenikodhadiskih autoriteta,prezentiranisuuzpomonajpouzdanijihinajizriitijihpredaja- rivajeta. Dabismoizloilisvenjeneodlike,bilabinampotrebnajojednaposlanica istogaobima,stogapozivamoonekojieleotkrititeodlikedabarjednom samostalno proitaju ovaj rad kako bi se osvjedoili u te vrijednosti. Said Nursi NAPOMENA: U ovoj sam poslanici naveo brojne hadise a da pri ruci nisam imao nita odpisanihhadiskihizvora,paakosepotkralagrekautekstuhadisa,nekatobude ispravljeno ili neka se interpretira kao prenoenje po smislu, poto preovladava miljenje da je dozvoljeno prepriavanje hadisa po smislu, tj. da prenosilac hadisa njegov smisao izrazi svojimrijeima.Zato,akoseutekstuhadisanavedenihuovojposlanicinalazitakva pogreka, neka se podvede pod kategoriju "prenoenje po smislu". MU'DIZE MUHAMMEDOVE,sallallahu 'alejhi ve selleme, neka je na njihovog izvritelja najljepi salavat i selam U ime Allaha, Uzvien jeNe postoji nita a da ne velia Njegovu dostojnost hvale U ime Allchc, Milostito, Scmilosno Dn je poslco Poslcnilc Stoc s uputom i tjerom istinitom dc bi je uzdico izncd stih tjerc. A Allch je dotoljcn Stjedoll Muhcmmed je Allchot poslcnil. (El-Feth, 28) (Budui da Rijec detetncestc i Rijec trideset prtc, koje se bave pitanjima poslanstvaMuhammeda,sallallahu'alejhiveselleme,dajupotvrdunjegovog vjerovjesnitvanepobitnimdokazima,mitimdvjemaposlanicamapreputamo pitanjepotvrde,aovdje-kaonjihovu dopunu - iznosimo odraze te velike istine sadrane u Detetncest jcsnih znclotc s porulom.) PRVI JASNI ZNAK NemasumnjedaVladarovogsvemiraiGospodar,svetostvarastvarapo Svome znanju i njime raspolae mudrou; upravlja svakim aspektom u skladu s vizijom i osvjedoenjem; svaku stvar usmjerava imajui znanje i uvid, te ureuje pitanjaunamjeridaukaenamudrost,svrsishodnostidobrobitkojise odraavaju u svemu. Budui da Onaj koji stvara, ujedno zna, tako i Onaj koji zna govori. Poto e govoriti,Njegovgovoreneospornobitinamijenjenonimakojiga razumiju, tj. posjedujuosjetila,misaoisvijest.tavie,bitetoonajkojiposjedujenajvii stepenosjeajairazboritostiikodkogasutasvojstvanajrazvijenija.Potoje Njegovgovornamijenjenljudskomrodu,obraateseovjekukojijedostojan obraanja,kojijenajsavrenijiodsvihljudiiposjedujeodgovarajuistepen pripreme i najvii stepen morala; onome koji je dostojan da bude uzor i vostvo ljudskom rodu. Nema sumnje da e se obraati Muhammedu, sallallahu 'alejhi ve selleme,okomesuiprijateljiiprotivnicisvjedoilidajeposjedovaonajvii stepenmoralainajveesposobnosti;podijevodstvoesestavitipetina ovjeanstva,apodijiduhovnibajrakedoipolazemlje;onkojije nadolazea vremena osvijetlio svjetlom kojim je poslan prije trinaest stoljea; na kojeg bez prekida salavat donose mu'mini i prosvjetljeni ljudi i upuuju dove za njegovumilost,sreu,pohvaluiljubav,iobnavljajuzakletvunjemupetputa dnevno Zbilja, njemu je i govorio. On e njega uiniti Svojim poslanikom - i u stvarnosti ga je uinio. On e njega uiniti uzorom i voom svim ljudima - tako je i uinio. DRUGI JASNI ZNAK Muhammed,sallallahu'alejhiveselleme,obznaniojevjerovjesnitvoi predoio nepobitan dokaz o tome, a to je Kur'ani- Kerim. Prikazao je oko hiljadu velianstvenihmu'diza,kakojeustanovljenoodstraneuenjakaiistraivaa.1 Ove mu'dize su u cijelosti dokazane i neprikosnovene kao to je to i proglaenje vjerovjesnitva,takodaipripisivanjemu'dizasihru,kojespominjeKur'ani-Kerimnamnogimmjestima,odstranetvrdokornihnevjernika,ukazujena injenicudanionineporiunadnaravnadogaanja,jerimto nije bilo mogue, jedino su ih pripisivali sihiru kako bi zavarali sebe i zaveli svoje sljedbenike. Tano,izvjesnostdogaanjamu'dizaMuhammeda,sallallahu'alejhive selleme, nepobitna je i dostie jainu stotine tevatura, pa nema naina da njihovo dogaanjebudeosporeno.Amu'dizajeubitipotvrdaodstraneGospodara svjetova da je ono to izjavljuje Njegov asni Poslanik istina, u smislu Njegovih rijei: "Moj rob govori istinu, pa ga zato slijedite." Primjer: Akobiuprisutnostijednogvladara,iliunjegovomkabinetu,tiizjaviopred prisutnima:"Prematomitompredmetujasamdobioovlastiodvladara",akad odtebezatraedokaztihtvrdnji,samvladarpotvrdnoklimneglavomusmislu: "Da,jasamgaovlastio."Zartonebibilapotvrdadagovoriistinu?Pakako ondakadvladar-samoraditebe-odstupiodsvogobiajainatvojzahtjev izmijenizakonekojejepostavio?Zartonijejojaaivrapotvrdatvojim tvrdnjama od proste rijei "da"? Upravo takva je bila tvrdnja Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve selleme, kad je izjavio:"JasamPoslanikodGospodarasvjetova.MojdokazjedaUzvieni mijenjasvojuobiajeniredzbivanjakadMuseobratim,uputimMudovuikad Ga prizovem u pomo. Pa gledajte moje prste, iz njih e izbiti voda kao to izvire izpet izvora Gledajte u Mjesec, On e mi ga pocijepati na dva dijela na znak moga prsta A gledajte ono stablo kako mi prilazi da bi mi iskazalo povjerenje i svjedoanstvoAgledajteovupregrthrane,dovoljnedazasitisamo nekoliko osoba, kako e utaiti glad dvije-tri stotine ljudi." Tako je Muhammed, sallallahu 'alejhi ve selleme, prikazao na stotine mu'diza slinih ovima. Znaj da potvrda iskrenosti Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve selleme, i dokazi njegovogvjerovjesnitvanepoivajusamonanjegovimmu'dizama;paljivi promatrazapaadasvakinjegovpokret,radnja, stanje, govor, moral, vladanje, ivotniputilik,sveukazujenanjegovusrdanostiiskrenost.Stogasubrojni znalciizidovskognarodapovjerovaliunjeganaprvipogledvideisamo njegovupojavu,kaotojenpr.AbdullahibnSelam,kojiree:"Kadsammu razaznao lice, znao sam da to nije lice laova i prevaranta."2Iakosuistraivaiobradiliblizuhiljadudokazanjegovogvjerovjesnitvai njegovih mu'diza, ipak, njih ima na hiljade i stotine hiljada. Stotine hiljada ljudi srazliitimidejamapovjerovalojeunjegovovjerovjesnitvonastotinehiljada razliitihnaina.SamKur'ani-kerimizlaehiljadudokazavjerovjesnitva Muhammeda,sallallahu'alejhiveselleme,neraunajuiutoietrdesetvidova njegove neponovljivosti i nadnaravnosti. Sobziromdavjerovjesnitvopostojiuljudskomrodu,idasustotinehiljada osobasudoleiobjavilevjerovjesnitvo,ponudiviuprilogtogamu'dizekao nepobitnedokaze,nemasumnjedajevjerovjesnitvoMuhammeda,sallallahu 'alejhiveselleme,najutemeljenijeinajizvjesnijeodsvih.Jer,bitposlanstva vjerovjesnika,poputMusaa,a.s.,iIsaa,a.s.,njihovoophoenjesnjihovim narodima, dokazi, kvalitete i okolnosti koje ukazuju na poslanstvo uope, nalaze seunajizraenijojformiiunajboljemsmislukodnaegasnogPoslanika, sallallahu'alejhiveselleme.Buduidasupovodizaposlanstvoiuzroci najprisutnijiubiuMuhammedovu,sallallahu'alejhiveselleme,takojeicrta poslanstva kod njega neminovno prisutna s izvjesnou i nepobitnou veom od one kod ostalih vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve selleme. 1. Vidi Iethu-l-cri erh Schihi-l-uhcri od Ibn Hadera al-Askalanija (6/582-583) i Schihu-l-Muslim sa erhom od An-Nevevija (1/2) - pp 2.Pripovijest o prelasku Abdullaha ibn Selama na islam navedena je u Schihu-l-uhcriji (v. Al-Mislct 5870), As-Sijc'u (1/247) od Tirmizije, i dr. 3.PrenosiAbuUmamedajerekaoEbuZer:"Rekoh:-AllahovPoslanie,kolikije pouzdani broj vjerovjesnika?On ree: Sve u svemu stotinu dvadeset i etiri hiljade, od ega jePoslanikasobjavomtristotineipetnaest."HadisprenosiImamiAhmed(Mislctu-l-mescbih3/122t.5737.Njegovkomentatorpotvrujedajehadissahih).VidiZcdu-l-mecd, komentar od Arnauda (1/43-44).

TREI JASNI ZNAK Mu'dize Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve selleme, su raznovrsne, iz razloga tojenjegovaobjavasveobuhvatnaiodnosisenasvabia;zatojezaveinu vrsta on imao mu'dize koje su svjedoile o njegovom poslanstvu.Kaokadbieminentniambasadoruimemonogdravnikastupiouposjetu graduukojemiverazliitinarodi,noseiimraznovrsneskupocjenepoklone, svakabiodtihzajednicaizaslalasvogpredstavnikadamuunjenoimeizrazi dobrodolicu i pozdrav na jeziku kojim ona govori. Isto tako, kad je Najuvaeniji ambasador, sallallahu 'alejhi ve selleme, poastio svijet u ime Vladara vjenosti, i prosvijetliogasvojimdolaskom,izaslanodGospodarasvjetovasveukupnom stanovnitvuZemlje,noseisasobomduhovnedragocjenostiiblistaveodraze stvarnostikojajepovezanasabitisvihbia,ispredsvakezajednicepristupioje nekodamuizrazidobrodolicu,pozdravinasvomevlastitomjezikuiprikae pred njim mu'dizu svoga naroda kao potvrdu i u slavu njegovog vjerovjesnitva, poeviodstijene,pavode,pastablaiovjeka,doMjeseca,Suncaizvijezda,i kaoda svako od njih ponavlja rjenikom svoga stanja: "Srdano i dobrodolo je tvoje poslanje." Izuavanjesvihmu'dizaiziskujenekolikosvezakazbognjihovogmnotvai raznolikosti a izabrani uenjaci su ve ispisali velike tomove o detaljima vezanim zadokazeoposlanstvuimu'dizama.Miemoseovdjeograniitinasaet prikaz opih kategorija mu'diza i to onih koje su nepobitno utvrene i prenesene tevaturom po smislu. DokazivjerovjesnitvaposlanikaMuhammeda,sallallahu'alejhiveselleme, svrstavaju se u dva dijela: 1.Stanjakojasenazivaju"predznacima",atosunekinadnaravnidogaaji koji su se zbili prije njegovog poslanstva i u vrijeme roenja;2. Ostali dokazi vjerovjesnitva, koji se dijele na dva dijela: a)nadnaravnidogaajikojisusedesilinakonPoslanika,sallallahu'alejhive selleme, kao potvrda njegovog poslanstva; b)nadnaravnidogaajikojisusedesiliuvrijemenjegovogmubarekivota, sallallahu 'alejhi ve selleme, a oni se takoer dijele u dvije grupe: -svidokazivjerovjesnitvauskovezanizanjegovulinost,ivotopis,lik, karakter, savrenstvo uma; -onotosedogodiloadanijeneposrednovezanozanjega,tj.uprirodii svemiru, a i to se dijeli na dva dijela:1) duhovno - kur'anski dio,2) materijalno - kozmiki dio; ovaj drugi se ponovo dijeli na dvoje: -prvi:mu'dizekojesusedesileuvrijemepozivanjaVjerovjesnikovog, sallallahu'alejhiveselleme,uislam,bilouciljurazbijanjatvrdokornosti nevjernikailizajaanjeimanakodvjernika,poputrascijepljivanjamjeseca, izbijanjavodeizplemenitihprstijunjegovih,sallallahu'alejhiveselleme, prehranjivanjevelikogbrojaljudimalomkoliinomhrane,progovaranja ivotinja, drvlja i kamenja i sline mu'dize koje dostiu dvadeset vrsta i od kojih je svaka vrsta dostigla stepen mutevatir po smislu, te za svaku postoje konkretni primjeri koji se ponavljaju; -drugi:dogaajikojejePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme-pouenod UzvienogAllaha-nagovijestioprijenegotobisedesilipaseoninakontoga obistine i dese na nain kako je on to nagovijestio. Razmotritemoovdjeovajposljednjidiokakobismosainilijedanpovezan popis.* * Naalost, nije mi polo za rukom da to napiem kako sam imao nijjet, jer sam u pisanju slijedio logiku srca, bez izbora tema. Takoer mi nije bilo mogue da se drim popisa u ovoj klasifikaciji. - (Autor) ETVRTI JASNI ZNAK OnotojeasniPoslanik,sallallahu'alejhiveselleme-pouenodAllaha, jedinogpoznavaocagajba-predskazaoodgajbskihstvari,mnogobrojnojei neizbrojivo i o njegovoj smo klasifikaciji govorili u Rijeci dtcdeset petoj, koja obraujepitanjanadnaravnostiKur'ana,gdjesmoizloiliidokaze.Stogao gajbskimpitanjimakojasetiudrevnihvremena,ranijihposlanika,boanskih injenicaiinjenicaosvemiru,testvariAhireta,potrebnojetragatiutom poglavlju. Ovdjeemonavestinekolicinuprimjerazapredskazanjaizgajbakojasuse obistinila,avezanasuzadogaajekojiezadesitiporodicuPoslanikovu, sallallahu 'alejhi ve selleme, i ashabe, r. a., nakon Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, i sa ime e se suoiti njegov Ummet u nadolazeim vremenima. Radi uvoda u ove pojmove, navest emo, u cilju to potpunijeg i obuhvatnijeg shvatanja, est bitnih temelja: Prvi temelj SvakostanjeasnogPoslanika,sallallahu'alejhiveselleme,injegova moralnost moe posluiti kao dokaz njegove iskrenosti i svjedoanstvo njegovog poslanstva,toujednoneznaidasvakonjegovostanjeipostupakmorabiti natprirodan. To je stoga to ga je Uzvieni Allah poslao da kao ljudsko bie bude poslanik, kako bi svakim svojim djelom i pokretom i u svakoj situaciji bio voa i vodi ljudskom rodu, i za njih priskrbio sreu na dunjaluku i na Ahiretu, a i kako biimprikazaonadnaravnostboanskogstvaranjaineogranienuboanskumo raspolaganjauobinimstvarima,ustvarimakojesusameposebinadnaravne- mu'dize. AdajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,biousvimpostupcima nadnaravan,izlazeiizokviraljudskog,nebimogaopostatiuzoromkojitreba slijeditiinebibilounjegovojmoidasvojimdjelima,stanjimaiponaanjem budevoadrugima.Stogainijepribjegavaoprikazivanjumu'diza,osimu rijetkimprilikama,kadbitobilonunozapriznavanjenjegovogposlanstvaod stranetvrdokornihnevjernika.Meutim,zbogpostajanjakunjeiprovjere, muize nisu bile tako jasne, na stupnju da ovjeka, htjeo to on ili ne, primoraju napotvrduiprihvatanje.Jer,smisaostavljanjanakunjuimudrostboanskih propisaostavljajurazumusloboduizboraineuskraujumusloboduvolje.Pa kadbimu'diza,kaotojetosluajkodaksiomatskihistina,imalasnagu neosporneinjenicekojaiznuujepriznanjeodrazuma,razumnebiimao sloboduizbora,aondabiEbuDehljednakopostaovjernikkaoiEbuBekr Siddik, r. a, i boanski propisi ne bi imali smisla niti bi stavljanje u kunju imalo svrhe, jer bi bezvrijedni ugalj bio izjednaen s dragocjenim dijamantom. Iporedtogazauujueje,dadoksjednestraneimamohiljaderazliitih ljudskihrodovakojisuuliuimannatemeljunjegove,sallallahu'alejhive selleme, mu'dize, ili njegovog govora, ili pogledom na njegovu otmjenu pojavu, ilineegdrugogodznakovaistinitostinjegovog,sallallahu'alejhiveselleme, vjerovjesnitva;idoksuuimanulehiljadeuenjaka,analitiara,mislilacai istraivaa na temelju istinitih saznanja i hadisa koji su im predati na autentian i mnogobrojnimsvjedoanstvimapotvren-mutevatir-nain,nesretniciovog vremenasveoveoiglednedokazesmatrajunedovoljniminedostojnim,tese obruavaju u provaliju zablude? Drugi temelj asniPoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,jeisamovjek,paons ljudima postupa s polazita svojeljudske prirode. Istovremeno, on je i poslanik, i prema prirodisvogaposlanstvaonjeporjerljiviglasnogovornikuimeUzvienog AllahaiiskrenidostavljaNjegovihnaredbi,takodasePoslanstvooslanjana sutinu Objave. A objava se svrstava u dvije vrste: 1.Izriitaobjava(vahju-s-sarihu),kaotojeKur'ani-keriminekihadisiiz grupeHadisikudsijje.UovomdijelujePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme, samoprenosilac,nitadrugo,tj.bezikakvoglinogmijeanjailiintervencijeu neemu od toga. 2. Implicitna objava (vahju-d-dimnijju), a ona se u svojoj sri i osnovi oslanja naobjavuiposlanikonadahnue,aliudetaljimaiinterpretacijipripada Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme. Ako je to sluaj, pojedinosti i formulaciju postavljaPoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,bilotraeiuporiteudrugoj objaviilinadahnuu,bilonatemeljusvojelineotroumnosti.Tepojedinosti kojesurezultatnjegovoglinograsuivanja,Poslanik,sallallahu'alejhive selleme, opet donosi bilo uz pomo viih, nebeskih sposobnosti koje su jedno od svojstavaposlanstva,bilouzpomosvojihljudskihvrlinananivou ovozemaljskog shvatanja, obiaja i razmiljanja ljudi. Stogasenemoesvakidetaljnekoghadisi-erifasagledavatikrozprizmu iste objave, kao to se ne moe tragati za nebeskim obiljejima poslanstva kroz Poslanikovo,sallallahu'alejhiveselleme,ophoenjeirazmiljanjesvojstveno ljudskome rodu. IzrazlogatonekihadisibuduPoslaniku,sallallahu'alejhiveselleme, objavljeniuirem,apsolutnom smislu i on ih po svojoj funkciji oblikuje u izraz uzpomosvojeistananepronicljivostiiliuokvirimaopeprihvaenih shvatanja,nuanjeponekadkomentarilipojanjenjedvosmislenostiili nejasnoa koje dotini izraz moe sadrati, a imajui u vidu da izvjesne injenice bivaju pribliene shvatanju kroz usporedbe. Naprimjer: JednomprilikomsuljudisjedeikodPoslanika,sallallahu'alejhiveselleme, zaulistrahovitodjek,natoimjePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme, objanjavajui taj dogaaj, rekao: "Ovo je zvuk kamena koji se tokom 70 godina kotrljaodokovogtrenutkanijestigaoudubinuDehennema."1Nijeproaoni sahat vremena kad neko donese vijest, kao odgovor, da je poznati licemjer koji je doivio sedamdesetu, umro, otiao u Dehennem, pa je taj dogaaj bio oigledno objanjenjezaslikovituusporedbukojujedaoPoslanik,sallallahu'alejhive selleme. Trei temeljMutevatirpredaja,potvrenaukontinuitetubrojnimautentinim svjedoanstvima, nepobitna je i predstavlja oiglednu istinu. Tevatur se dijeli na dvoje: 1. izriiti, eksplicitni tevatur, tj. onaj koji se temelji na izgovorenoj rijei; 2. implicitni, tj. tevatur po smislu, a on se dijeli na dvoje: a: Preutni, tj. preutno odobravanje izraene misli, naprimjer: Akobipojedinacizvjetavaopredgrupomljudiodogaajukojisedesiou njihovom prisustvu i niko od njih ne bi osporio njegov izvjetaj, nego to popratili utnjom,toustvariznainjihovupotvrdudasetakodesilo,posebnoakose izvjetajdirektnotiedotinegrupeiimajuiuvidudaseradiogrupikojaje inaestrogaukritiziranju,odbacivanjuidavanjuprigovora,kojaukorijenu odbacujeinjenjepogrenihpostupaka,alasmatrajednimrunimiodvratnim djelom;daklenjihovautnjautakvojprilicinepobitnodokazujedasetakoi dogodilo. b:Zajednikismisaonekolicinepojedinanihpredaja,makarseradiloio razliitim verzijama jednog dogaaja, naprimjer: Nekoizjavidajeokahranebiladovoljnadazasitidvijestotineosoba.Oni kojipriajuotomdogaaju,narazliitenaineimeusobnonejednakim izrazimaprenosenjegovsmisao.Jedanodnjihbirekao"stotinuljudi",drugibi rekao "tri stotine ljudi"; trei bi moda rekao "dvije oke" hrane itd. Vidljivo je da sesvislaudase dogaaj desio, a to je, da je neznatna koliina hrane nahranila velikibrojljudi.Deavanjedogaajaje,dakle,ubitimutevatirposmislu,ato znaineoborivuistinu,kojanijeumanjenapostojanjemrazlikauformipredaje. Na taj nain, pod odreenim uvjetima, ak i pojedinani izvor predaje predstavlja nepobitan dokaz kao da je mutevatir, a nekad to ini uz pomo uvjeta izvana. Glavninapredajakojesadredokazevjerovjesnitvaispomenmu'diza Poslanikovih, sallallahu 'alejhi ve selleme, je bila u stepenu tevatura, eksplicitno ili implicitno, ili preutno, u to spadaju i neke izvorno pojedinane predaje, koje suhadiskiuenjacispecijaliziranizaocjenuvaljanostiivjerodostojnostihadisa podstriktnoodreenimuvjetimapriznalikaopunovanedokazeustepenu mutevatira.Nemasumnjeda,kadhadiskiautoritetipoputestimama,naelus BuharijomiMuslimom-aonisuvrsnihafiziodkojihjesvakipamtionita manjeodstotinuhiljadahadisa-priznajupunovanostivjerodostojnost pojedinanih predaja i kad ih odobravaju hiljade vodeih bogobojaznih uenjaka koji su blizu 50 godina svog ivota klanjali sabahski namaz s abdestom od jacije, kaem:kadoniprihvatajuvjerodostojnostnekejedinstvenepredaje,nema sumnje da je ona nepobitna i nita manje punovana od samog tevatura. Da,uenjaciuhadiskimnaukamaikritiarihadisausavrilisuseuovoj tehnicidotemjeredasurazvilimoprepoznavanjauzvienogstilakojimse odlikujegovorPoslanikov,sallallahu'alejhiveselleme,monjegovogizrazai obrazacnjegovogdostavljanjaporuke,pasugamoglirazlikovatioddrugoga, tako da ako bi bio umetnut jedan krivotvoreni hadis i oni ga uju izmeu stotinu Poslanikovihhadisa,odmahbigaodbaciliirekli:"Ovojekrivotvoreno!Ovo nijemoguedabudePoslanikovhadis!"Takosupostalioriginalniivrsni ekspertikojiraspoznajuduhPoslanikovoghadisaodonogatojeunjega umetnuto. Meutim,jedandioistraivaajeipretjeraouzauzimanjukritikogstava prema hadisu, poput Ibn Devzija, koji je ak i neke sahih hadise svrstavao u red krivotvorenih.2 Treba uzeti u obzir da "umetnuto" ima znaenje: "ovo nisu rijei Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve selleme", ali ne mora nuno znaiti da je to la i nedolian govor. Pitanje: Kakva je svrha spominjanja dugakog lanca prenosilaca hadisa poput: "prenosi ovaj od tog i tog od tog i tog", budui da njihov spomen ne igra ulogu u nekom poznatom dogaaju? Odgovor: Korist je viestruka, jer pozivanje na ovaj dugaki lanac prenosilaca ukazujenakonsenzusoueuprovjerenih,iskrenihipriznatihljudikojisuu tomlancuiotkrivanamnekuvrstukontinuitetaizajednikoggleditameu istraivaima,pakaodasvakiimamirenomiraniuenjakulancuprenosilaca stavlja svoj potpis i peat na izjavu o stepenu valjanosti i vjerodostojnosti hadisa. Pitanje:Zatoopisimu'dizanisuprenesenisistomonomvrhunskom panjom kao to je bio sluaj s drugim erijatskim propisima, metodom tevatura i iz vie razliitih izvora predaje? Odgovor: Zato to je veini ljudi i najveim dijelom vremena, nuno potrebno poznavanje erijatskih propisa i to je za njih u stepenu "farzi-ajna", individualne erijatskeobaveze,jerseodnosinasvakuosobupojedinano.Poznavanje mu'diza, naprotiv, nije potrebno svim ljudima, niti u svako vrijeme, pa ak i kad bismopretpostavilitupotrebu,bilobiihdovoljnoutisamojedanputionesu poput"fardikifajeta",kolektivneerijatskeobaveze,jerjedovoljnodaih poznaje jedan dio ljudi, ne svi. Iztograzlogasedogodidadeavanjenekeodmu'dizasmatramoviestruko utemeljenijimnegojetosluajspojedinimerijatskimpropisom,iakozanju postojisamojedanizvorilidva,azadotinierijatskipropispostojidesetili dvadeset neovisnih izvora. etvrti temelj JedandiozbivanjaizbudunostikojejenagovijestioPoslanik,sallallahu 'alejhiveselleme,odnosisenaopepojavekojeseobnavljajuurazliitim vremenskimdistancama,anenadjelomine,pojedinanedogaaje.Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, za ta opa zbivanja daje djelomine iskaze i opisuje pojedinenjihoveaspekte,buduidaihovakveuopenepojaveimajuvie,tako dasvakiputpojanjavanekiodtihaspekata.Meutim,prilikomobjedinjavanja svihovihiskazaodstranejednogprenosiocahadisadoizraajamoedoi prividno nerealna slika, npr.: Postojerazliitepredajevezaneza"Mehdija"ukojimaserazlikuju pojedinostiiopisi.Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,obavijestopojavi Mehdijadoniojenatemeljuobjave,dabipruiomoralnusnagumu'minimau svakom vremenu, da bi sprijeio njihovo padanje u oaj i beznae pred groznim dogaanjimakojihebitisvjedociidabiUmmetduhovnomvezomvezaoza svijetlu lozu Poslanikovu, sallallahu 'alejhi ve selleme. To smo utvrdili u jednom poglavljuRijeciDtcdesetcettrte.Izovoguglavidimodajesvakovrijeme imalosvogMehdijaizlozePoslanika,sallallahu'alejhiveselleme,onakvog kakavesepojavitipredsmaksvijetaitonejednog,vevienjih,takodase abbasijski Mehdi, koji je pripadao lozi Poslanikovoj, sallallahu 'alejhi ve selleme, odlikovao veinom svojstava tog Velikog Mehdija. DolojedotogadasuseopisiprethodnikaVelikogMehdija,kojisuga predstavljaliusvojimvremenima,poputUpuenihHalifaiPrvaka,r.a.,(El-Hulefai-l-MehdijjiniEl-Aktabi-l-Mehdijjin),pomijealiiispreplelisopisima Mehdija Velikog, te su se desila razilaenja u predajama.3Peti temelj Najvei Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, nije znao stvari iz gajba ako ga onjimanebiupoznaoUzvieniAllah,jerogajbuineposjedujeznanjeniko osimAllaha,takodajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,ljudimaprenosio ono sa ime ga je upoznao Allah. Budui da je Allah Mudri i Milostivi, Njegova mudrostimilostnalaupokrivanjeveinegajbskihstvariinjihovodranjeu sferitajnovitostiinerazumljivosti,jersudunjalukadeavanjakojaovjeka dovodeuloeraspoloenjebrojnijaodonihkojagausreuju;zatobinjegovo poznavanje tih pojava unaprijed za njega bilo jako bolno. Utomejemudrostinjenicedasupitanjasmrtiiedelanedostupnai nerazumljivaovjeku,atekoeinevoljekojeeovjekazadesitiubudunosti sakriveneusumaglicigajba.Zato,primjerenoovojnebeskojmudrostii boanskojmilosti,UzvieniAllahnijedaoobuhvatanidetaljanuvidPoslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, u bolne dogaaje i tragine nevolje koje e zadesiti njegovuporodicu,ashabeinjegovUmmetnakonnjega,negomuje-iz odreenih razloga - dao samo blage nagovjetaje vanih dogaaja, iz saaljenja i zbogogromnesamilostiiizrazitedobrodunostikojuosjeapremanjegovom Ummetu,porodiciiashabima.(*)UzvieniAllahmuje,takoer,nagovijestioi radosne dogaaje, neke uopeno, a druge detaljno.Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,svojjeUmmetobavijestiooonomesa imegajeupoznaonjegovGospodar,anamasutoprenijeliiskreniipravini prenosioci hadisa vjerodostojnim predajama. To su oni ija je bogobojaznost bila najjaa,kaoistrahodprijetnjesadraneurijeimaPoslanikovim,sallallahu 'alejhi ve selleme: *@X7!w8-GQT8!xAB[V4!GWQB-8]V2H6w8: "Ko svjesno meni pripie neistinu, nek zaposjedne svoje mjesto u vatri"4 i oni koji su poduzeli sve da se na njih ne odnosi smisao ajeti-kerima: yV7!]V2H6wW8-vV1!wW4 Ko je teci silnil od ono loji izrice lcz nc Allchcl (Ez-Zumer;32) *JedanoddokazadaUzvieniAllahPoslaniku,sallallahu'alejhiveselleme,nijedao potpunuviduinjenicudaeAia,r.a.,sudjelovatiuBiciokodevejestdajeonrekao svojimednimsuprugama:"Kamosreedaznamkojaodvasesudjelovatiutom dogaaju." A to iz razloga da Uzvieni Allah ne bi povrijedio veliku ljubav i blagost koju je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, gajio prema Aii, r. a.. Meutim, Uzvieni Allah mu je nakon toga dao blagi nagovjetaj o dogaaju. Jer je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, Aliji,r.a.,otomerekao:"ModaetajsukobbitiizmeutebeiAie." @ZX8@8@ZRV":s4*@4 "Budi blagsprovedi je na sigurno mjesto."- Autor esti temelj ivotasnogPoslanika,sallallahu'alejhiveselleme,injegoveosobine opisane su u formi ivotopisa i historije. Glavnina tih stanja i osobina odraavaju njegovu ljudsku prirodu dok je duhovna linost blagoslovljenog poslanikog bia izvantogdometa.Njegovajeuzvienaprirodablistavaiuzdignutadomjerei stepenadokojihnedoseeonotojespomenutouhistorijskimopisimai biografskim navodima.U svjetlu pravila:u2@S7@6-`AK7! "Onajkobudesevepnekomdjelu,zasluanjekaodagasamini", svakodnevno se - do dana dananjeg - stranicama Poslanikovih, sallallahu 'alejhi ve selleme, savrenstava pridodaje hair od ibadeta koji ini cijeli njegov Ummet. Ikaotogasavrenospremnogobuzimajubeskrajnitalasimilostiboanske, neogranienogtrajanjaiintenziteta,takogasvakodnevnoobasipajubeskrajne dove od njegovog nebrojenog Ummeta. OvajblagoslovljeniPoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,ciljsvemirai najsavrenijinjegovplod,dostavljaobjaveodStvoriteljasvemira,miljenik Gospodarasvjetova;njegovaljudskastanjaipojavazabiljeeniubiografskimi historijskimknjigamaneobuhvatajusvosavrenstvonjegovogbianitidoseu do stvarnih granica njegovih odlika. Kako bi i mogla ova blagoslovljena linost, kojojsuDebrailiMikailbilivjernisaborci5zavrijemeBitkenaBedru,biti svedenasamonavidljivuformuilivjernopredstavljenausvjetluobinih ljudskihzbivanja,poputnpr.onogkadjePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme, pazariokonja,anjegovvlasnikjetokasnijeporekaoizatraioodasnog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, svjedoka, da potvrdi taj pazar, te je jedan odashaba,Huzejme,r.a.,posvjedoioukoristPoslanika,sallallahu'alejhive selleme?6Kakonebipaouopasnostodgreke,onajkosluaopisPoslanikovih, sallallahu'alejhiveselleme,uobiajenihljudskihosobina,morastalnopogled upravljatinaviekakobividionjegovoistinskobieinjegovuduhovnu, nuranijsku,dostojanstvenulinostnavrhuncuposlanikemisije,jerinaee izraziti nepotovanje ili pasti u sumnju i zabludu. U prilog boljeg shvatanja ovog pitanja, razmotri jedan primjer: Kopicahurmeusaenajeuzemljuiiznjeiznikneplodnoiraskonostablo palmekojeneprestajerasti i razvijati se; ili: paunovo jaje bude izloeno toploti paseiznjegaizlijeeptieiuporedosrastompostajeljepeinaprednije,ato zahvaljujui ulepavanjima iz pera Boanske moi koja ispisuje njegova bogata i originalna svojstva. Postojekarakteristinasvojstvaistanjakojasuvezanazakopicuipaunovo jaje i svako od njih sastavljeno je od fine, siune materije. Palma i paun takoer posjedujuzasebnasvojstvaikvalitetekojisuuporeenjusonimaodkopicei jajeta na viem stepenu razvoja i savrenstva. Pa kad se u jedan kontekst dovedu iujednomopisuspomenusvojstvakopiceijajetasonimaodpalmeiptice, ovjekovrazummoraimatiuvidusavpreeniputodsjemenkedopalmeina njojzadratisvojpogled,ipanjupovuiodjajetadopaunainanjemuje usredotoiti, kako bi bio u stanju prihvatiti jedan takav opis. U protivnom, bio bi doveden u stanje negiranja ako bi uo da neko kae: "Proizveo sam tonu hurmi iz jedne sjemenke" ili "Ovo jaje je car ptica" Istotako,ljudskaprirodaasnogPoslanika,sallallahu'alejhiveselleme, poputjesjemenkeilijajetaizgornjegprimjera,uporeenjusprirodomkoja isijava iz misije poslanstva i koja po uzvienosti i rafiniranosti odgovara stepenu blagoslovljenogstablaTubaizDenneta,odnosnodennetskojptici.Uztosei neprestano uzdie.Stoga,kadbudemoobuzetirazmiljanjemospomenutomdogaajus prodavcemkonjanapijaci,moramouzdignutinauimaginacijuistvoriti predodbublistavogbiakojejerazvilokrilaBurakaizaputilosedo"kabe kavsejnievedna",ostavljajuidalekoizasebeDebraila,a.s..Uprotivnom, duakojajesklonainjenjuzlapogazitemoralnenormeispustitiseusfere omalovaavanja i neuvaavanja, ili se saplesti i pasti u bezvjerstvo.

1.UpoglavljimaKitcbu-z-zuhd,Sijetu-l-dzennehiImcn,MuslimprenosiodEbu Hurejra, r. a., da je rekao: "Bili smo s Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve selleme, kad se zau tresak(zvukpadanja)pareePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme:-Znatelitajeto? Rekosmo:-AllahiNjegovPoslaniknajboljeznaju.Ree:-Tojestijenabaenauvatru prije sedamdeset jeseni i padala je dok maloprije nije stigla do dna." A u drugoj predaji je dodao: "...te ste uli njen tresak."(4/2184-2185 br. 2844) Takoer,Dabir,r.a.prenosidasePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,vraaos putovanja,akadseprimakaoMedini,puhnuojeestokivjetarkojizamalonijepijeskom zatrpao konjanika. "Mislim da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, na to rekao: - Ovaj vjetar je zapuhao zbog smrti jednog munafika. A kad je uao u Medinu saznao je da je jedan odvelikihmunafikaumro."(4/2145br.2782).Ahmedprenosiovajhadisdrugimizrazom (3/341,346). Vidi erh As-Sijc'-a od Ali al-Kari'a (1/697). 2.UknjiziAl-Adztibetu-l-jcdileli-l-es'ileti-l-csereti-l-lcmileodAbdul-HajjaAl-LaknevijaikomentaruAbdul-FettahaEbuGudde,str.80.120,163,170,kaoiknjiziAr-rcj'u tc-t-tclmil, str. 50-51, obrati se na miljenje hafiz Hadisa, poput Sujutija, Sehavija, Ibn Salaha, Ibn Tejmijje, Laknevija i drugih, u pitanju pretjerivanja Ibn Devzija u njegovoj knjiziAl-Metdu'ct(Umetnutihadisi)injegovojneobjektivnostdomjeredajeunjih uvrstio mnoge sahih-hadise.3.HadiseoMehdijuprenoseTirmizi,EbuDavud,IbnMade,Hakim,Taberani,Ebu Ja'liAl-Musili,anjihovisuizvorigrupaashaba.UTetdihuevkanikae:"Odhadisana temu Mehdija na njih pedeset se moemo osloniti, meu kojima ima hadisa u stepenu sahih, hasen, ojaani da'if, a svi su bez sumnje mutevatir, jer je ispravno atribut tevatura vezati i za ono to formalno nije, kao na strunu terminologiju iz usula. to se tie predaja koje prenose izjaveashabanatemuMehdija,njihovbrojjetakoerveliki,onesuustepenumerfu', budui da na tu temu nema prostora za lina miljenja.". (Al-Iza'ah od Muhammeda Siddik-Hasan-Hana 113-114) 4.Hadisjesahihimutevatir:Schihu-l-dzcmi'i-s-scirinjegovdodatak;komentator kae:-Hadisjesahihimutevatir.(5/352)inabrajasedamdesetijednogsahabijukojiga prenose,austepenmutevatirasugauvrstiliIbnSalah,Nevevi,Iraki,IbnDevzi,idrugi (An-Nazmu-l-Mutenasir fi-l-Hadisi-l-Mutevatir 20-24).5.VidiSchihu-l-uhcri(5/103)poglavljeoprisustvumelekanaBedru,kaoiAl-Icthur-rcbbcni od Sa'atija, komentar Musnedc od Imam Ahmeda (21/26) 6.AmmareibnHuzejmeprenosidamujenjegovamida,kojijebiosahabija Poslanikov,sallallahu'alejhiveselleme,priaodajePoslanikkupiokonjaodnekog beduinapagajePoslanikpoveokakobimuplatiougovorenucijenu.Poslanikjepourio dok je beduin usporio, a ljudi su, ne znajui da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, ve pazario, prilazili beduinu da bi se s njim cjenkali oko konja. Tad je beduin dozvao Poslanika i rekao mu: - Ako misli kupiti ovog konja, onda kupi, a ako ne, onda u ga prodati drugom. Poslanik uvi beduinov povik ree: - Zar se nisam ve pogodio s tobom? - Tako mi Allaha, nisi.Poslanikree:-Ne,negosamkupio.Beduinprieiree:-Dajmisvjedoka,nato istupiHuzejmeiree:-Svjedoimdasigakupio.PoslanikprieHuzejmetuiupitaga:- imesekune?Ree:-Kunemsesvojomvjeromutebe,AllahovPoslanie.Timeje Huzejmetovo svjedoanstvo postalo valjano kao svjedoanstvo dvojice ljudi. Hadis je sahih, prenosigaEbuDavudpodbrojem(3607),Nisai,Ahmed(22/233-234).UMudzme'u (9/320)izhadisaHuzejmeibnSabitarekaojeHejtemi:-PrenosigaTaberaniidrugi pouzdani ljudi. - kraj citata. Iznio ga je i Hafiz u Al-Mctclibu-l-Alijjc (4052) a komentator ga oznaio kao sahih. Vidi Al- Iscbe ( 2260) i Nejlu-l-cttcr 5/180. PETI JASNI ZNAK Obraujedogaajekojisetiugajbskihstvariizkojihnavodimonekoliko primjera: Prvi primjer: Govoreinahutbipredbrojnimasnimashabima,r.a.,AllahovPoslanik, sallallahu'alejhiveselleme,uhadisukojijedonasprenijetkaosahihi mutevatir,jerekao:"OvajmojpotomakjegospodinmeuljudimaiAllahe prekonjegaizmiritidvijeskupinamuslimana."1Udrugojpredaji"dvije velike."etrdesetgodinanakontogadvijevelikemuslimanskevojskesuse meusobno sukobile, dok Hasan, r. a., nije sklopio mir s Muavijom, r. a., ime je potvrdio gajbsku mu'dizu svog znamenitog djeda, sallallahu 'alejhi ve selleme. Drugi primjer: AutentinompredajomzabiljeenojedajePoslanik,sallallahu'alejhive selleme,rekaoAlijir.a.:"Boritese protiv prekrilaca zakletve, nepravinih i otpadnikaodvjere"2,imejedaonagovijestoBicikoddeve,Siffinaio Haridijama. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, je rekao Aliji, r. a., videi kako se on i Zubejr,r.a.,meusobnopaze:"Sukobitesestobom,meutimneebitiu pravu."3Svojim ednim enama Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, je rekao da e: "na jednu od njih lajati psi iz Hav'aba4, dok s jedne i druge strane oko nje padaju mnoge rtve"5TridesetgodinanakontogaovisusehadisizbiljaobistiniliitouBicikod deve, koja se desila izmeu Alije i Aie, r. a., i koju su podravali Talha i Zubejr, r.a.,zatimuBicinaSiffinuizmeuAlijeiMuavije,r.a.,kaoiuBicina Harevra'u i Nehrevanu izmeu Alije, r. a., i Haridija. Aliju,r.a.,jePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,izvijestioonjegovom ubistvu:"kojietebeudariti,Alija,poovoj,dokiznjenebudenatopljena ova"6, tj. njegova brada bit e natopljena krvlju iz glave, a Alija, r. a., je znao ubicu, Haridiju Abrurrahmana ibn Mu'dema. Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,jeizvijestioioovjeku"ZuSuda"po njegovomraspoznatljivombiljegu,rekavidaetajbitimeupoginulim Haridijamaizbiljaovjeknjegovogopisajebiomeunjimaaonje"ovjek crneputiijajednamiicaimaoblikenskedojke"OvajhadisjeAlija,r.a., uzeokaodokazpravinostisvojeborbeiobjaviomu'dizuasnogPoslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme.7 AutentinompredajomkojuprenoseUmmiSeleme,r.a.,idrugi,Poslanik, sallallahu'alejhiveselleme,jedonioivijestdaeHusejn,r.a.,bitiubijenu Taffu,8tj.naKerbeli.Pedesetgodinanakontogadesiosetajtraginidogaaji potvrdio vijesti iz gajba. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, je vie puta rekao i ovo: "lanovi moje loze bit e nakon mene izloeni istrebljenju i progonu od strane mog Ummeta" i desilo se kako je rekao. Ovdje se namee vano pitanje: Kae se da je Alija, r. a., bio najdostojniji poloaja halife i imao najvee pravo nanjega,jeronjetajkojijevezanrodbinskomvezomsVjerovjesnikom, sallallahu'alejhiveselleme,posjedovaojeizrazituineuporedivuodvanosti irokoznanjeZatomuondanijeukazanaprednostkodimenovanjahalife?I zato se potreslo stanje muslimana u njegovom periodu? ODGOVOR:JedanodistaknutihvelikanaizlozePoslanikove,sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao je: Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, prieljkivao je daAlija,r.a.,budeimenovanzahalifu,alimujeizgajbadatosaznanjedaje Allahhtionetodrugo,paseodrekaosvojeeljeslijedeivoljuSlavljenogi Uzvienog Allaha. SlijedijednamudrapoukaizvuenaizsutineAllahovoghtijenjeovom pitanju: NakontojePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,preselioudrutvo NajuzvienijegGospodara,najpreastvarashabima,r.a.,bilajeodravanje slogeijedinstva.DajeAlija,r.a.,tadapreuzeohilafet,postojalisuozbiljni izgledidabinekenjegovekarakternecrtepoputneprilagodljivostidrugima, samostalnost u miljenju i veliki samoprijekor, rijetka odvanost i neovisnost od ljudizahvaljujuiizuzetnojhrabrosti,probudileosjeaj izazova na rivalstvo kod mnogihpojedinacaiplemena,tebisetakopojaviorazdoruredovima muslimana,kakosetokasnijeipokazaloizdogaanjauvrijemenjegovog hilafeta. to se tie svrhe kasnijeg imenovanja Alije, r. a., za halifu, jedan od razloga je slijedei: Vjetrovineredabjesnili su u onim dijelovima islamskog Ummeta koji su pod okrilje prihvatili narode razliitih mentaliteta i u ijem su tlu leale klice razdora na sedamdeset tri grupacije - kako je to predskazao Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme.10Stogajebilopotrebnopostojanjeizuzetnojake,dominantnelinosti, kojaposjedujenatprosjenuhrabrost,djelotvornupronicljivostiplemenito, istokrvnoporijekloizlozePoslanikove, sallallahu 'alejhi ve selleme, i plemena BeniHaima,kakobiseodraopredtimneredima.Ovaizuzetnalinostbilaje utjelovljena u Aliji, r. a., i on je zbilja bio nepokolebljiv pred udarima tih oluja Poslanik,sallallahu'alejhi ve selleme, nagovijestio mu je to rekavi da e voditi sukobe na putu tumaenja Kur'ana onako kako ih je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, vodio na putu njegove objave.11Poredtoga,danijebiloAlije,r.a.,vjerovatnobidunjalukavlastponijelai zavelaemevijskevladare,teihpotpunoskrenulasPravogaputa.Meutim, imajui pred sobom Aliju, r. a., i Ehli Bejt, nastojali su svoj poloaj prilagoditi i uskladitikakonebiizgubilistepenpovjerenjauoimaUmmeta,takodaje veinavodeihlinostiemevijskedravebilaprisiljenadasvojesljedbenike potienauvanjeiirenjetemeljavjerovanjaiuvrivanjepropisaKur'anai islama,madatosaminisuinili.Tojepogodovalodapodokriljemnjihove draveizniknestotinehiljadauenjaka,istraitelja,mudtehida,imamau hadiskojnauci,kaoidobrihevlija,bistrihimarljivihljudi,padanebivrlina svojstvenih porodici Poslanikovoj, sallallahu 'alejhi ve selleme, njihove estitosti ipredanostiAllahu,EmevijebiposrnuleiudaljilesepotpunoodPravogaputa, do ega je i dolo kasnije pred kraj njihove vladavine, isto kao to se desilo i pred kraj vladavine dinastije Abbasija. Akonekokae:"ZatohilafetnijetrajnoostaomeulanovimaEhli-Bejta, budui da oni posjeduju legitimitet na njega?" ODGOVOR:Dunjalukavlastjeprividna,aPoslanikovaporodicaje zaduenazaouvanjeislamskihvrijednostiikur'anskihpropisa.Onajkodri konceupravljanjahilafetomnesmijebitipodloandunjaluku,pabilodabude sauvanodgrijehakaoPoslanik,iliposjedujevisokistepenbogobojaznostii samoprijegorapoputetvoriceIspravnihhalifa,r.a.,Omera ibn Abdul Aziza ili MehdijaAbbasijskogitakoizbjegnepadanjeuoholost.Stoga,dunjalukavlast ne prilii Ehli Bejtu, jer bi im odvukla panju s njihove osnovne dunosti, a to je uvanje vjere i sluenje islamu. Fatimijski hilafet, koji je nastao u ime Ehli-Bejta uEgiptu,vahidijskavlastuAfriciisefevijskadravauIranu,svakozasebe predstavljaju dokaz da je dunjaluka vlast neprikladna za Ehli-Bejt. A kad god su sedistanciraliodpolitikevlastividimodasunapredovalivelikombrzinomi dali doprinos bez premca na putu sluenja islamu i uzdizanju kur'anskog bajraka. Akoimaelju,razmotriprimjerevelikanaizpotomstvaHasana,r.a., naroitoetvericevelikihodnjih,aposebnoejhaDejlanija.Ili,akoeli, panjuusmjerinaimamekojisupotekliizpotomstvaHusejna,r.a.,naroito Zejnu-l-Abidina,Daferaas-Sadikainjimaslinih.Svakiodnjihjedostigao stependuhovnog"Mehdija",razbiozulumiduhovnosljepilo,ireisvjetlo Kur'anaitemeljeimanaidokazaodajedostojannasljedniksvogaznamenitog djeda, neka je na njega najljepi salavat i selam. Paakonekokae:kakvajesvrhastranogkrvoproliakojejezadesilo islamski Ummet u vrijeme Ispravnih halifa, r. a., i u najboljim stoljeima, budui da ne dolikuje tim pravednima da koriste silu i nasilje i gdje se tu krije boanska milost? ODGOVOR:Onakokakoobilneproljetnekiepraeneolujomdjelujuna skrivenastanjasvakebiljnevrsteirazotkrivajuih,paonerazaspusjemenjei pustekliceizkojihserazvijunjihovikarakteristinicvjetovi,tesvakiodnjih preuzmesvojuprirodnuulogu,takosuisukobiiiskuenjanakojasustavljani asniashabiitabi'ini,r.a.,djelovalinanjihoveskrivenepotencijaleipotaknuli sjemenjihovihraznovrsnihsposobnostiisvakugeneracijuupozoravalina opasnostkojasteeobruokoislamainavatrukojaeserasplamsatiu redovimamuslimana.Tojepokrenulosvakugrupudapohrliuzatituvjerei sprijeirasipanjeimanaisvakanasebe,uokvirusvojihsklonosti,preuzme izvjesnuobavezuuprilogouvanjuimanaiintegracijeislama,tesesvom sranouidosljednouposvetitomputu.Nekoseposvetioouvanjuhadisa, nekoouvanjunaukeoerijatu,nekoouvanjutemeljaimana,nekopamenju Kur'anaasnogSvakagrupajeprilaizvravanjunekogodposlovai zaduenjaneophodnihzaouvanjeimanaijaanjeislamaiutomebrzo uznapredovala,pasuseizsjemenanasvestranerazasutogolujnimnaletima talasa nasilja, rascvali prekrasni cvjetovi ivopisnih boja irom islamskog svijeta, tejeislamskisvijetdostigaostanjecvjetnjakaispunjenogcvijeemi miomirisima.Naalost,utomjedinstvenomcvjetnjakunalosetakoertrnje onih koji su donijeli novotarije.I kako je boanska mo rastresla tu epohu svojom slavom i autoritativnou i uredilajeestinomisilom,probudilajeinteresiraspalilaosjetilaambicioznih. Snagatogpokretaizjezgreodaslalajemnogeimame,mudtehide,muhaddise, hafize,proieneiznameniteevlijeusvekrajeveIslamskogsvijetaipronala im sigurnost u hidri. Razasula je muslimane na istok i na zapad i njihova osjetila otvorilazasticanjekoristiizbogatstvaKur'anainjegovihriznica.Asaddase vratimo na nau temu. Dogaaji iz gajba koje je predskazao Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, pa se oni desili onako kako je opisao, dostiu brojnost od vie hiljada sluajeva, od egaemopokazatisamonekolikoprimjera,itooneoijojsuvjerodostojnosti punusaglasnostpostigliautoriestglavnihzbirkisahih-hadisa,naelus Buharijom i Muslimom. Mnogi od njih su preneseni na nain tevatura po smislu, touenjaciiistraivaiuizvjesnimsluajevimaizjednaujusastepenom izriitog tevatura. MuhaddisiiimamisahihzbirkiiznosedogaajeokojimajePoslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, izvjestio ashabe: Vi ete odnositi pobjede nad svim neprijateljima,osvajanjeMekke12,Mesdidu-l-Aksa13,Jemena,ama(*)i Iraka14,osvajanjeHajbera15,te"podjelaKisrinihiCezarovihriznica"16tj. dviju najjaih svjetskih sila tog vremena. I kada je objavljivao ove gajbske vijest nijerekao"Mislimdae"ili "Raunam da e" ili "Moda e" nego je to iznosiokaonekuoiglednuinjenicuiosvjedoenidogaajIdesiloseonako kakojeizvijestio,anetrebazaboravitiokolnostipodkojimajeuopedoniota izvijea: tj. da mu je bila nareena Hidra, njegovi ashabi malobrojni, a okolina Medine i cijeli svijet nadirao neprijateljski raspoloen. *GeografskopodrujeamupovijestijeogranienoplaninamaTaurusasasjevera, Arabijskimpoluotokomsjuga,SredozemnimmoremsazapadaiIrakomsistoka,dakle obuhvatalojedananjuSiriju,Liban,okupiraniineokupiranidioPalestineiJordan.- Prevodilac na Bosanski. UjednojvjerodostojnojpredajispominjesedajePoslanik,sallallahu'alejhi veselleme,mnogoputarekao:"Slijeditedvojicukojidolazeposlijemene,Ebu BekraiOmera,r.a.."17OvimjeukazaonatodaegaEbuBekriOmer,r.a., nadivjeti i biti izabrani za halife, kao i da e svoju vladavinu obaviti dosljedno u potpunosti onako kako je zadovoljan Uzvieni Allah i njegov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme. Pored toga, Ebu Bekr, r. a., bit e na elu Hilafeta kratko, dok eOmer,r.a.,ostatidue,zahvaljujuiinjenicidaeonprovestimnoga osvajanja. RekaojePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme:"Allahmijesabraosvu zemljutesamvidionjeneistoneizapadnekrajeve,amojeUmmetpod svojom vlau imati ono to mi je sabrao."18 Tako i bijae. Pred Bitku na Bedru, prema vjerodostojnom hadisu19, obavijestio je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, o pogibiji pojedinih nevjernika i pokazao mjesta na Bedrugdjeekojibitiubijeniigdjeepoginutinjihovevoe:"Ovdjee poginutiEbuDehl,ovdjeepastiUtbe,ovdjeUmejje,ovdjeepoginutitaji taj...ObznaniojeidaeonubitiUbejjibnHalefa".20Bilojeonakokakoje najavio. U sahih zbirkama stoji i da je prilikom Bitke na Mu'ti, poput nekog ko kao na dlanuvidisvojesuborce,iakosetodeavalonaudaljenostimjesecdana putovanja, tj. oko ama, Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Bajrak je ponio Zejd, zatim je pogoen, pa je preuzeo Dafer, zatim je i on pogoen, pa je preuzeoIbnRevaha,teionbudepogoena oi mu oblile suze, dok nije bajrak preuzela Sablja Allahova, r. a.,* sve do pobjede od Allaha".21 Nekoliko sedmica izatogavratioseJa'liibnMunebbih,r.a.,spopritabitkeiprijenegotoje ispriaotasetamodesilo,Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,udetaljeje prenio ta se desilo. Tada se Ja'li, r. a., zakleo i rekao: "Tako mi Onoga koji je po tebi poslao Istinu, nisi izostavio niti jedno slovo iz vijesti o tom dogaaju."22*Halid ibni Velid, r. a. - Prevodilac na Bosanski. UjednojsahihpredajistojidajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme, predskazaodaeHilafetposlijenjegovesmrtitrajatitridesetgodinaadae nakontogaprerastiudespotskokraljevstvotedae"ovaustanovazapoeti kaoVjerovjesnitvoiMilost,nakontogaebitiMilostiHilafet;zatimebiti despotska vlast, zatim e biti oholost, tiranija i neredi unutar Ummeta." Ovim je najaviodaeperiodtrajanjaIspravnoghilafetabititridesetgodina,kojese zaokruujusaestmjesecihilafetaHasana,r.a.,kaoidadaesenakontoga smjenjivatiperiodiautokratije,tiranijeibezvlaauUmmetuizbiljasetakoi deavalo kroz historiju. UjojednomsahihhadisustojidaeOsman,r.a.,bitipogubljendokui Kur'an25 i da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao:"Allah e ga obui u koulju koju bi oni htjeli da svuku s njega."26 Bilo je kako je i reeno.UdrugojsahihpredajistojidajednomkadjePoslanik,sallallahu'alejhive selleme, dao da mu se pusti krv, Abdullah ibn Zubejr, r. a., nije je prolio nego je njometraioblagoslovipopiojepoputerbeta,pamujePoslanik,sallallahu 'alejhiveselleme,rekao:"Tekoljudimaodtebeitekotebiodljudi."27Time ga je obavijestio da e Abdullah, r. a., svojom izuzetnom hrabrou stati na elo naroda,aliipostatimetanasilnognapadaidaenjegovimuzrokomnarod zadesiti nevolje i nesree. Zbilja se desilo kako je i rekao: Abdullah ibn Zubejr, r. a.,uMekkiseuvrijemeEmevijaproglasiohalifomiokrutniHaddadibn JusufjesvelikomarmijomokonjegovihpoloajauMekkinapravioopsadu. Nakon nasilne borbe, velike odvanosti i krvavih sukoba, pao je kao ehid. Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,takoerjedoniovijestovladavini Emevija28,tj.onastankuemevijskedraveivladaviniMuavije,r.a.,temu oporuio: "Kad bude vladao, budi velikoduan i dobronamjeran."29 Isto tako je doniovijestotomedae"EmevijeuzurpiratiAllahovimetak"30;njihovie vladari i poglavari biti nasilni, a meu njima e se pojaviti linosti tipa Jezida31 i Velida. ObjaviojevijestopojavidinastijeAbbasijapodcrnimbajracimaidae njihovateritorijabitiudvostruena32.Rekaojedaeabbasijskadravabiti osnovananakonemevijskeidaetrajatidue.Sveseostvariloonakokakoje objavio Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme.Usahihujezabiljeenodajerekao:"TekoArapimaodzlakojese primaklo"33,donoseivijestoneredimakojesuuzrokovaliDingis-hani Hulagu i njihovo ruenje arapsko-abbasijske drave i stvarno se dogodilo kako je rekao. Sa'duibnEbuVekkasu,r.a.,kojijebioobuzettekomboleu,ujednom sahih hadisu je rekao: "Ti e dobiti naimenovanje kako bi donio korist jednima a nanio gubitke drugima"34. Time ga je obavijestio da e biti veliki vojskovoa i daenjegovomsabljomAllahosloboditizemlje,ijimenarodimadonijeti velikukoristnjihovimulaskompodokriljeislama,adrugimananijetitetu unitenjemnjihovedrave.Ibilojekakojerekao;jerjeSa'd,r.a.,postao vojskovoaislamskevojskeisruioPerziju,tepostaouzrokulaskamnogih naroda i plemena pod okrilje islama. TakoerjezabiljeenodajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,objavio smrt Nedaijinu35, kralja Abesinije koji je primio Islam, onog dana kad je ovaj umro, sedme godine po Hidri i klanjao mu denazu, a tek jednu sedmicu poslije uslijedilajeinformacijadajeNedaijapreselioonogdanakadjetoobjavio Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme. Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,rekaoje:"Slegnise,jernatebise nalazeVjerovjesnikiSiddikiehidi"36dokje stajao s najizabranijim ashabima nabrduUhud-iliHirra-37kojejepodrhtavalo,imejedaodoznanjadae hazreti Omer, Osman i Alija, r. a., jednom pasti kao ehidi, a tako je i bilo. Ojadnie,tiijejesrceumrtvljeno,tinesretni!Reiemodadaje Muhammed,sallallahu'alejhiveselleme,biogenijidajesvojomgenijalnou spoznaosveovegajbskestvari,patitimeoibudupomuenedanevidi poslaniku stvarnost bljetavu ko sunce. Jadnie,onotosiuosamojedioodpetnaestopihvrstaPoslanikovih, sallallahu'alejhiveselleme,mu'dizaisaznaosidasusveonedokazane vjerodostojnim predajama i smislenim tevaturom. I jo nisi uo ni djeli od svega tojevezanozagajbskestvari.Nakontoovjekujeovemu'dize,zarima smisladakaeoonomekojiihjeiznio:"Onjebiogenijkojisvojom pronicljivou otkriva budua zbivanja!" Recimodasesloimostobom:onjegenij;zarjemoguedanekoko posjedujestotineljudskihmjeraisteinteligencijeinebeskegenijalnostipobrka stvarnost?Ijelimoguedasetakvanebeskalinostspustiiznjenihistinskih visinadabipripovijedaogoleneistine?Zarnebibilakrajnjaludostodbaciti istine o kojima izvjetava ova jedinstvena genijalnost o srei na oba svijeta? 1.PrenosigaBuharijaodEbuBukreuKitcbu-s-sulh(3/244)iuAlcmctu-n-nubutteh (4/249) i u Al-Menclibu. Tirmizi ga prenosi u Al-Menclibu i kae da je hasen sahih (Tuhjetu-l-Ahtezi 10/277-288). Nisai ga prenosi u Al-Dzumuch, a Ahmed u svom Al-Musnedu(5/37,44,49,51,354).Tajalisigaprenosi(podbrojem874)iEbuDavud (2/519-520) u poglavlju o naputanju razgovora o neredima. 2.Alijaprenosi:"Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,povjeriomijezadatakdase borimprotivprekrilacazakletve,nepravinihiotpadnikaodvjere."Audrugojpredaji: "Nareeno mi je da se borim protiv prekrilaca zakletve", te naveo gornji hadis. To prenose Al-BezzariTaberaniuAl-Atsctu;jedanoddvalancaprenosilacaodAl-Bezzaraine priznatiljudi,osimAr-Rebi'a,ijuvjerodostojnostpotvrujeIbnHibban(Mudzme'u-z-zetcid od Hejtemi 7/238). Navodi ga i hafiz Ibn Hader u Al-Metclibu-l-Alije (br. 4462, 4463) i povezuje ga s Ebu Ja'lijem. 3. Navodi ga Ibn Kesir u Al-idcjeh te n-Nihcjeh (6/213) i tvrdi da ga prenosi Bejheki preko Huzejl ibn Bilal, koji se smatra slabim. Prenosi ga i Hejtemi u Mudzme'u-z-zetcidu od Ebu Harisa al-Maznija i rekao da ga prenosi Ebu Ja'li, s tim da je u lancu i Abdul-Melik ibnMuslimzakojegBuharijakaedamuhadisinisusahih(7/235).VidikomentarAs-Sijc'codAlijaal-Karija(1/686-687)ukojemstojidagaBejhekiprenosiuDelcilu-n-nubuttehizvieizvora.AuAl-Metclibu-l-AlijcodIbnHaderanavedenjedrugim izrazima i drugim lancima predaje meusobno slinim (br. 4470, 4475, 4476). 4. Hadis je sahih, prenosi ga Ahmed i drugi od Jahja ibn Sa'ida i drugih, Jahja ga navodi rijeima: "Kad se Ai'a, r. a., usred noi primakla vodama Beni Amira, zalajali su psi, ona ree: - Koja je ovo voda? Rekoe joj: - Voda Hav'aba. Ona ree: - Mislim da je najbolje da se vratim. Neko od onih koji su bili s njom ree: - Ne, nego nastavi da te muslimani vide i Allahihmeusobnoizmiri.Onaree:-JednogdanamijeAllahovPoslanik,sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: - Na jednu od vas lajat e psi iz Hav'aba... do kraja hadisa. A ovaj hadisspadauskupinunajvjerodostojnijihhadisa,ijuvjerodostojnostsuneprestalno potvrivaliimamihadisaustarijeinovijevrijeme(skraenoizSilsiletu-l-ehcdisi-s-schihc br. 475). 5.Hadisjesahih;Hejtemikae(7/234):prenosigaAl-Bezzaranjegoviprenosiocisu pouzdani.IHafiztoistokaeuAl-Iethu(13,45)ahafizIbnHaderganavodiuAl-Metclibu-l-Alijje (4.297) u slinom kontekstu, te ga njegov komentator oznaava kao sahih ikae:BusajrikaedagaprenosiIbnEbuejbeanjegoviprenosiocisupouzdani.Kraj citata. A ovaj Busajri nije isti kao Imam Busajri autor Al-urde. 6.Hadisjesahih;TaberaniiAl-HakimprenoseodAmmaraibnJasira,r.a.,daje Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,rekao:"Hoetelidavamkaemodvanajvea nesretnika?ovjekizSemudakojijeubiodevu,ionajkojie tebe udariti, Alija, r. a., po ovoj, dok iz nje ne bude natopljena ova." (Schihu-l-dzcmi'i-s-scir br. 2586, komentator kae:sahih).OtomedajeAlijaznaosvogubicuvidiuAl-Mudzme'u(9/138).Hejtemi kae:"Njegoviprenosiocisupouzdani"ipripisujegaEbuJa'liju.Al-Hafizgatakoer navodi u Al-Metclibu (4513), a njegov komentator ga oznaio kao vjerodostojan. 7. Buharija (4/243) i Muslim (2/744-745) prenose od Ebu Sa'ida al-Hudrija da je rekao: "DoksmobilikodPoslanika,sallallahu'alejhiveselleme,doaomujeZu-l-Huvejsar, ovjek iz plemena Benu Temim, i rekao: - Allahov Poslanie, budi pravedan. Ree: - Jadan, pa ko e biti pravedan ako ne ja? Kad ne bih bio, propao bi i bio na gubitku. Na to Omer, r. a.,ree:-Dozvolimidagapogubim.Poslanikree:-Pustiga,tajimadrugove,nekood vas bi prezirao da klanja s njima ili da posti s njima; ue Kur'an, a ono im ne prelazi kljune kosti; otpadaju od vjere kao to strijela ispada iz luka; on baca pogled na svoj ma, strjelicu, tit,aonigaprekorijevaju;...navrkustrijele,ananjojnitaosimneistiikrvi;njihova maskota je ovjek crne puti ija jedna miica ima oblik enske dojke ili komada mesa koje podrhtava. Oni e podii oruje na najbolju grupu ljudi." Ebu Sai'd, r. a., kae: "Svjedoim da sam ovaj hadis uo od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, i svjedoim da je Alija, r. a., taj koji se s njima borio i ja sam bio uz njega. On je naredio da se pronae taj ovjek;trailisugaidonijeliividiosamdapotpunoodgovaraopisukojijedao Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selleme." 8. Hadis je sahih; naveo ga je Imam Ahmed u Icdcilu-s-schcbehu prenosei od Ummi SelemeiAie, r. a.. Komentator kae: njihov lanac prenosilaca je vjerodostojan (1357). U Al-Mudzme'u(9/187)HejtemikaedagaprenosiAhmedinjegoviprenosiocisu vjerodostojni.VidiAl-Musned6/294.TakoerganavodiiTaberani(3/113)bezsumnje prenoseiodAie,r.a.,injegovlanacprenosilacajevjerodostojan.Todaenjegovo mjestopogubljenjabitiuTaffuizniojeHejtemiuAl-Mudzme'u(9/188),automega podupire vijest od Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, kojom je precizirao da e biti na obali Eufrata i u Kerbeli, to je utvreno sahih hadisima. Vidi Schihu-l-dzcmi'i-s-scir i njegove dodatke (217) i Icdcilu-s-Schcbch (1391). 9. Dio ovog hadisa iznosi Al-Hakim (3/116). Az-Zehebi kae: to je umetnuto. Ono to je utomsmisluutvrenosahihhadisomjehadiskojiprenosiTaberaniuAl-KebiruodAmr ibn Asa, r. a., da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Prvi ljudi koji e pomrijetijeplemeKurej,aprviizplemenaKurejkojiepomrijetisulanovimoje porodice."(Schihu-l-Dzcmi'i-s-scir2558,komentatorkae:ovojesahih).Vidi Silsiletu-l-ehcdisi-s-schihch (1737). 10. Hadis je sahih; hadisi koji govore o cijepanju Ummeta na sedamdeset tri frakcije od kojihjespaenajedna,pojavljujuseurazliitimnavodimaanjihovilanciprenosilacasu vjerodostojni. Nevest emo neke. Muavija, r. a., prenosi: "sedamdeset dvije u vatru, jedna uDennet,atajeDema'at",tedaese"uUmmetupojavitinarodiskojimaese nadmetatinjihovestrastikaotosepasnadmeesasvojimgazdom,neeostatibreuljak nitijarugaadaontamonezae."PrenosegaAhmediEbuDavud(Mislctu-l-mescbih, br. 172, kae komentator: oba lanca prenosilaca su sahih). Tirmizi ga prenosi i kae: hasen sahih,kaoiIbnMadeiEbuDavud,asvioniodEbuHurejre(Al-Iethu-r-rcbbcniod Sa'atija 24/6). Ibn Madeh ga prenosi od Enesa, r. a., u knjizi Al-Iiten (1322), u dopunama: njegovlanacprenosilacajesahihisvakipojedinacjepouzdan.TirmizigaprenosiodIbn Amra,r.a.,iunjemujedodato:"Svieoniuvatruosim jedne grupe, koja slijedi mene i mojeashabe"(Schihu-l-dzcmi'i-s-scirinjegovdodatakbr.5219,komentatorkae: hadis je hasen). 11. Hadis je sahih; Ebu Sa'id Al-Hudri prenosi: "Bili smo s Poslanikom, sallallahu 'alejhi veselleme,kadonree:"MeuvamajenekokoeseboritinapututumaenjaKur'ana onakokakosamsejaborionaputunjegoveobjave."PrenosigaAhmed,anjegovlanac prenosilacajeustepenuhasen(Mudzmeu-z-zetcid6/244).PrenosigaiHejtemi(9/133-134)unavoduduemodspomenutogikaedagaprenosiAhmed,adasunjegovi prenosioci vjerodostojni osim Fitr ibn Halife, koji je pouzdan. Taj hadis se nalazi kod Imami Ahmeda u Al-Musnedu (3/83). A gornji hadis je po pravilima Buharije i Muslima proglasio sahihom Al-Hakim, u emu ga podrava Az-Zehebi, a obojicu je, opet, potvrdio komentator Icdcilus-Schcbeh (2/627, 637). 12. Prenose ga Buharija i Muslim i drugi (Ali al-Kari 1/678-679) 13. Prenosi ga Buharija od Auf ibn Malika, r. a., (Ali al-Kari 1/678-679) 14.PrenosegaBuharija,MuslimiMalikodSufjanibnEbuZuhejra,r.a.,(Alial-Kari 1/678) 15.KaotogaprenosiBuharijauAlcmctun-nubuttcc(4/253)ikaotogaprenose Buharija i Muslim od Sehl ibn Sa'da, r. a., (Ali al-Kari 1/679) 16. Schihu-l-Muslim (4/2236-2237 pod br. 2918) 17. Hadis je sahih; prenose ga Tirmizi, Ibn Madeh i Al-Hakim, a Tirmizi ga svrstava u stepen hasen (Tuhjetu-l-chtezi 10/147). Prenosi ga i Imam Ahmed (Al-Iethur-Rcbbcni odSa'atija22/182),anavedenjeuMislctu-l-miscbihu(3/232);komentatorkaedaga Tirmizisvrstavauhasenhadise,ionpripadatomiliviemstepenu.Navedenjeiu Icdcilus-schcbehkodImamiAhmedasavjerodostojnim,dobrimislabimlancima prenosilaca. Kae komentator: "Hadisi pod br. 197 i 479 imaju dobar lanac prenosilaca, dok hadisi br. 478 i 670 imaju sahih lanac prenosilaca, a svi ga prenose od Huzejfe, r. a.."18.PrenosegaMuslim(4/2215podbr.2189),Ahmed(5/278podbr284),Tirmiziu fusnotiTuhjetu-l-chtezijc(6/398-400podbr.2267),gdjekae:ovajhadisjeustepenu hasen sahih; Ibn Made 3952 (2/1304) i Ebu Davud (2/412), a svi od Sevbana. 19.PrenosigaMuslim(br.1779),aiznosegaiAhmed(1/390br.428)iAl-Hakim (3/349) koji ga kategorie kao sahih, a u tome ga podrava Az-Zehebi (Mislctu-l-mescbih 3/167 br 5871), te Zcdu-l-mecd s komentarom Arnauda (3/174) 20.As-Sijc'(1/343).PrenosigaBejhekiodUrveiSa'idaibni-l-Musejjeba,r.a., dodajui:"...tegajeranionadanUhudaiovajjeumro"(Al-Hufadi3/207iAlial-Kari 1/699). Vidi As-Sijc' (1/116) 21.Buharija(5/182)odEnesa,r.a..PrenosegaAhmediNisai(Schihu-l-dzcmi'i-s-scir 1/122) 22. Al-Hufadi (3/210) Zcdu-l-me'cd komentar Arnauda (3/385) 23.Hadisjesahih;SefinaprenosidajeAllahovPoslanik,sallallahu'alejhiveselleme, rekao: "Hilafet e nakon mene trajati trideset godina, zatim e postati kraljevstvo"; prenose gaAhmed,Tirmizi,EbuJa'liunjegovomMusneduiIbnHibbanunjegovojzbircisahih hadisa(Schihu-l-dzcmi'i-s-scirpodbr.3336,komentatorkae:ovojesahih)(Al-Iethu-r-rcbbcni od Sa'atija 23/10), a u Silsiletu-l-ehcdisi-s-schihch (460) postoji vie navoda. 24.Hadisjesahih;As-Sijc'(1/340).AImamiAhmedprenosi(4/273)dajeAllahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Vjerovjesnitvo e meu vama trajati koliko Allah bude htio, zatim e ga podii; zatim e biti despotsko kraljevstvo i trajati koliko Allah budehtio,zatimegapodii;zatimebititiranskavlastitrajatikolikoAllahbudehtio, zatim e je podii; zatim e biti hilafet po uzoru na Vjerovjesnitvo"; zatim je uutio. Hadis je u Al-Musnedu od Tajalisija (438), Hejtemi kae u Mudzme'u (5/189) da ga u potpunijoj formiprenoseAhmediAl-Bezzar,ajedandioTaberaniuAl-Etsctulancempouzdanih prenosilaca. U stepen sahiha ga je svrstao Al-Hafiz al-Iraki (Silsiletu-l-ehcdisi-s-schihch 1/9 i Al-Iethu-r-rcbbcni od Sa'atija 3/10). 25. Hadis je sahih; u Icdcilu-s-schcbeh prenosi se od Umre bint Erta'a el-Adevije da je rekla: "One godine kad je ubijen Osman krenula sam s Aiom, r. a., u Mekku, i prolazei krozgradvidjelesmomushafkojisenalaziounjegovomkrilukadjeubijen.Prvakap njegove krvi pala je na ajet: "Allah e ti biti dovoljan protiv njih, On uje i zna" (Al-Bekara 137). Umre nastavlja: "Nijedan od njih nije umro na prirodan nain." Komentator kae da je lanac prenosilaca ovog hadisa vjerodostojan (1/501 br. 817). 26.Hadisjesahih;Aia,r.a.,prenosidajeAllahovPoslanik,sallallahu'alejhive selleme,rekao:"Osmane,Allaheteobuiukoulju,ako budu htjeli da je svue, nemoj imjesvui."HadisprenoseTirmiziiIbnMade;Tirmizikae:"Postojidugakapriau ovomhadisu",tedajehadisustepenuhasengarib.Komentatorkae:lanacnjegovih prenosilacajevjerodostojan,apostojiuAl-Musnedu(6/114)injegovadrugaverzija (Mislctu-l-mescbih 3/238). 27.Hadisjeustepenuhasen;Busajrikae:EbuJa'liiAl-Bezzargaprenosedobrim lancemprenosilaca(Al-Metclibu-l-Alije4/21).Hejtemikaedagauskraenojformi prenoseTaberaniiAl-Bezzar;Al-BezzaroviprenosiocisusvivjerodostojniosimHunejda ibn Al-Kasima, koji je pouzdan (2708). Prenosi ga Al-Hakim (3/554). 28. As-Sijc' (1/338) u hadisu koji prenose Tirmizi i Al-Hakim od Al-Hasena ibn Alija, a Bejheki ga prenosi od Sa'ida ibnu-l-Musejjeba, r. a., direktno od Poslanika, sallallahu 'alejhi veselleme,samotounjegovomlancuimaslabakarika(Alial-Kari1/683,Al-Huffadi 1/179) 29.OsnovahadisajedajeMuavija,r.a., uzeo zdjelicu od Ebu Hurejra, r. a., kojom je ovaj opsluivao Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, te se on poalio. Jednom prilikom dok je Muavija, r. a., polijevao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, onjejednomilidvaputpodigaoglavuirekao:"Muavija,r.a.,akotibudepovjerenoda upravlja,bojseUzvienogAllahaibudipravian."Muavijakae:"Stalnosamimaona umudasamiskuavannekimpostupkomzbogtihPoslanikovih,sallallahu'alejhive selleme,rijei,doknepadnemuiskuenje."Hejtemi(5/186)kaedagaprenosiAhmed direktnoodPoslanika,sallallahu'alejhiveselleme,anjegoviprenosiocisuvjerodostojni; EbuJa'ligaprenosiodSa'idaibnMuavijeispajalanac,asviprenosiocisu vjerodostojni. Vidi Al-Metclibu-l-Alijje (4085). 30. As-Sijc' (1/338). Tirmizi i Al-Hakim ga prenose od Al-Hasana ibn Alija, r. a., dok ga Bejheki prenosi od Ebu Hurejra, r. a., (Ali al-Kari 1/684). Vidi hadis s istim smislom u Schihu-l-dzcmi'i-s-scir (412) i Al-Metclibu-l-Alijje (4531). 31.EbuJa'liprenosiodEbuZerra,r.a.,dajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme, rekao:"PrvikojieunijetiizmjeneumojSunnetjeovjekizplemenaUmejjevia." (Schihu-l-dzcmi'i-s-scir 2579); komentator kae: hadis je hasen) (Silsiletu-l-ehcdisi-s-schihch1749)itusepojanjavadaseuAl-Metclibu-l-Alijjenenavodidasemislina Jezida (4528, 4529). 32.As-Sijc'(1/338).UAl-MusneduodImamiAhmeda(1786,3/216-218)izhadisa EbuMejserekojiprenosiodAbbasa,r.a.,stojidajerekao:"Jednenoibiosamkod Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve selleme, i on ree: - Pogledaj da li vidi neku zvijezdu na nebu?Rekoh:-Da.Ree:-tavidi?Rekoh:-VidimPlejade.Ree:-OvomUmmetu slijedi da ga vode iz tvog potomstva, brojniji od tog zvijea, dvaput u neredima." Hejtemi kae (5/186) da ga prenose Ahmed i Taberani lancem u kojem je Mejsera posinak Abbasov, r.a.,azanjegaonnijeznaoosimuradovimaEbuKubejla,tedasuostaliljudiulancu vjerodostojni.Oistom hadisu Allama Ahmed akir kae da je njegov lanac vjerodostojan. VidinjegovomiljenjeuAl-Musnedu.HadisnavodeiAl-Hakim(3/326),Al-Hatibu Historiji cdcdc (11/96-97); Az-Zehebi kae; to je netano. U tome ga slijedi i Al-Hafiz u Liscnu-l-mizcnu. 33.PrenosigaBuharijauKitcbu-l-Iiten(9/60)iMuslim(40/2207podbr.2880); Buharija takoer u Al-Menclibu (4/241) 34.PrenosegaBuharijaiMuslim(Al-Huffadi3/209iAlial-Kari1/699)iHuljetu-l-Evlija' (1.94). 35.EbuHurejre,r.a.,kae:"AllahovPoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,objavioje Nedaijinu smrt onog dana kad je ovaj umro, izaao je na musallu, postrojio ljude u safove i prouio etiri tekbira." Hadis prenosi Buharija u Kitcbu-l-dzenciz i u Icdcilu cshcbi-n-nebijji,sallallahu'alejhiveselleme,teupoglavljuoNedaijinojsmrti.Prenosegai Muslim, Ahmed, Malik, afija, Bejheki i Ebu Davud. 36. Prenosi ga Buharija (5/15), Ebu Davud i Tirmizi od Enesa, r. a., Tirmizi od Osmana, r. a., a Ahmed, Ebu Ja'li u njegovom Musnedu i Ibn Hibban od Sehl ibn Sa'da, r. a.. 37.MuslimprenosiodEbuHurejra,r.a.,dajeAllahovPoslanik,sallallahu'alejhive selleme,rekao:"Smirise,Hirra,jernatebisenalazesamoVjerovjesniki Siddik i ehidi" doksusenanjemunalaziliVjerovjesnik,sallallahu'alejhiveselleme,EbuBekr,Omer, Osman,Alija,Talha, Az-Zubejr i Sa'd ibn Abi Vekkas, r. a.. Postoji i druga, slina verzija (4/1880):"Slegnise,jernatebisenalazeiliVjerovjesnik,iliSiddik,iliehidi",njega prenoseAhmed,EbuDavud,TirmiziiIbnMadeodSa'idaibnZejda,r.a.,Ahmedod Enesa, r. a.; a ovaj od Berire; a Taberani u Al-Kebiru od Ibn Abbasa r. a. Ovaj hadis je sahih (Schihu-l-dzcmi'i-s-scir 1/97 pod br.130). ESTI JASNI ZNAK Zabiljeeno je da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, obavijestio Fatimu, r.a.,dajeona"prvaiznjegoveporodicekojaegastii"1,tj.prvaiz Poslanikove,sallallahu'alejhiveselleme,porodicekojaepreselitinaAhiret nakonPoslanika,sallallahu'alejhiveselleme.estmjeseciposlijeostvarilose ono to je rekao. TakoerjezabiljeenodajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme, "obavijestio Ebu Zerra, r. a., o njegovom izgonu", tj. iz Medine Munevvere, te da eivjetiiumrijetiusamoi2.Dvadesetgodinanakontoga,desilosekakoje najavio. Takoer stoji da se u kui Ummi Haram, r. a., (tetki Enesa ibn Malika, r. a.,) Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, probudio iz sna i rekao uz osmijeh: "Neki odmojihsljedbenikaukazalisumisenaAllahovomputu,kakoplovepuinom ovogmorapoputkraljevanadivanima",aonamuree:"Uputi,Allahov Poslanie,dovudaijabudemsnjima",teonuputidovu3.Nakonetrdeset godina pridruila se svome ovjeku Ubade ibn Samitu, r. a., u pohodu na Kipar i tamo je preselila na Ahiret. Danas joj je tamo mezar uven i posjeivan. Zabiljeeno je da je rekao Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme: "U plemenu Sekifesepojavitijedanvelikilaovijedanvelikipokvarenjak",imeje nagovijestiopojavuMuhtaraMehurakojiseproglasioposlanikominasilnog krvnika Haddada, koji je pogubio oko stotinu hiljada ljudi.5 Takoersespominjedajerekao:"Konstantinopolisebitiosvojen;divanli e biti njegov zapovjednik i divna li e biti njegova vojska".6 Time je predskazao da e muslimani osvojiti grad Istanbul i da e Sultan Mehmed Fatih dostii visok stepen kao "velianstveni zapovjednik". Desilo se kako je rekao. TakoerjePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,rekao:"Zaistaislamkadbi biookaeniozvijezdamaizPlejada,donjegabidoprlisinoviperzijskog porijekla",7 ukazujui na uenjake i evlije, poput Numana Ebu Hanife, ponikle s tla Perzije. Rekaojeiovo:"JedanuenjakizplemenaKurejispunitecijelupovrinu Zemlje znanjem",8 mislei time na Imami-afiju. Objavio je i vijest "da e se Ummet pocijepati na 73 frakcije i da e se spasiti ona koju ine sljedbenici Sunneta i Dema'ata".9 Rekao je i: "Kaderijje su medusije ovog Ummeta"10, skreui time panju na pojavu pokreta kaderijja koji su nijekali kader - odreenje i koja se podijelila na razliitefrakcije i grupe. Obavijestio je i o sekti "rafidija" ("otpadnika"), iz koje se takoer pojavilo mnogo frakcija. Spomenuto je da je rekao Aliji, r. a., u smislu: "Tvoj je poloaj poput poloaja Isa, a. s.; bit e uzrok propasti dvije skupine ljudi: jedne koja je iz ljubavi otila ukrajnost,drugekojajeukrajnostotilaizmrnje."11Toizrazlogatosu kranipretjeraliuljubavipremaIsau,a.s., do te mjere da su preli dozvoljene granice i otili u propast, tvrdei da je Isa - Boe sauvaj - Allahov sin. idovi su pretjeraliumrnjipremaIsau,a.s.,pasuporeklinjegovoposlanstvoinjegov uzvienistepen.Takoenekiljudipretjeratiuljubaviprematebi,Alija,i prekoraividozvoljenegranice,otiiupropast.OnjimajerekaoPoslanik, sallallahu'alejhiveselleme:"Onienositipogrdninazivrafida".12Drugae skupina pretjerati u mrnji prema tebi, a to su haridije i dijelom oni koji su gajili pretjeranu lojalnost prema emevijskoj dinastiji, nazvani "nasibije". Akonekorekne:Kur'annareujedasevoliporodicaPoslanikova,sallallahu 'alejhiveselleme,aiPoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,tojepreporuivao, pa moda ta ljubav bude opravdanje, jer su oni koji su u ljubavi skloni uobrazilji iopijenosti-tj.odsutnograzuma-pazatoiije,aposebnorafidije,nebitu ljubaviskoristilikaozatituodkazne,nego,vidimosuprotnotome,dasuoni prezreni zbog neumjerene ljubavi, kako je na to ukazao hadisi-erif. Odgovor: Ljubav se u ovom sluaju dijeli na dvoje: Prvo:Ljubavudoslovnomsmislu,atojeljubavpremaAliji,Hasanui Husejnu,r.a.,iporodiciPoslanikovoj,sallallahu'alejhiveselleme,izljubavi premaAllahu,NjegovomPoslaniku,sallallahu'alejhiveselleme,ionihna njihovomputu.OvaljubavpoveavaljubavPoslanikaisredstvojepostizanja Allahove ljubavi, Uzvien je, i ta je ljubav u skladu sa erijatom, a pretjerivanje unjojnijetetno,jerneprelazigraniceineizazivauvrededrugihnitinjihovo neprijateljstvo. Drugo: Ljubav kao jeziki pojam, a to je subjektivna ljubav prema njima zbog njihsamih,kaoljubavpremaAliji,r.a.,zbognjegovehrabrostiiusavrenosti; ljubavpremaHasanuiHusejnuzbognjihovihusavrenihvrlinaiodlika,bez ikakvihvezapremaPoslaniku,sallallahu'alejhiveselleme,takodabibiloonih kojibiihvoljeliakidaneznajuzaAllahaiNjegovogPoslanika,sallallahu 'alejhi ve selleme. Ovaj vid ljubavi ne moe biti sredstvo za postizanje Allahove i Poslanikove,sallallahu'alejhiveselleme,ljubavi,akaddoedopretjerivanjau tom vidu ljubavi, izaziva uvrede i neprijateljstvo drugih. Naovajnainsu,kakojespomenutouhadisi-erifu,prekorailigraniceu ljubavi prema Aliji, r. a., a odrekli se Ebu Bekra i Omera, r. a., i doivjeli veliki gubitak. Negativna ljubav, koja je tetna, bila je uzrok tog gubitka. PrenesenojeujednojsahihpredajidajePoslanik,sallallahu'alejhive selleme,upozorioUmmetnatodae"kadabuduhodaliukoenoibuduih usluivaleperzijskeirimskedjevojkeAllahmeunjihvratitinjihovetekoei najgore izmeu njih postaviti na vlast nad najboljima".13 Trideset godina nakon toga desilo se ono to je rekao. ZabiljeenojetakoerdajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,upoznao svoje ashabe, r. a.: "o osvajanju Hajbera pod vostvom Alije, r. a.".14 Slijedeeg dana desila se poslanika mu'diza, izvan svih oekivanja: Alija, r. a., rukama je dohvatio vrata kule i upotrijebio ih kao tit, a kad je dovreno osvajanje, bacio ih nazemlju.Bilasutoogromnavrata,akosmerica-audrugomrivajetu etrdesetorica, nisu ih mogli podignuti sa zemlje.15 Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme: "Nee biti smak svijeta dok se nesukobedvijeveliantvenevojske,objeistevjere".16Timejenagovijestio dogaaj bitke na Siffinu izmeu Alije i Muavije, r. a.. Od dogaaja o kojima je izvijestio Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, jest i to"daeAmmarbitiubijenodzloinakeskupine".17Ammar,r.a.,kasnijeje poginuo u Bici na Siffinu i Alija, r. a., to je uzeo kao dokaz da su Muavijini, r. a., pomagaizloinci,meutimMuavija,r.a.,hadisjeprotumaiousvojukorist. Amr ibn As, r. a., rekao je: "Zloinci su samo oni koji su izvrili ubistvo, a ne svi mi skupa." Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,takoerjerekao:"Neredisenee pojaviti dok je Omer u ivotu"18. Bilo je kako je rekao. Prilikom zarobljavanja Suhejl ibn Amra, r. a., - prije nego to je primio islam - nadanBedra,rekaojeOmer,r.a.:"Bojiposlanie,onjegovorljivovjek, dozvolidamuiupamsjekutieizdonjevilice,pavieneeprotivtebedrati govor." Boji poslanik ree: "A moe Bog dati, Omere, da se popravi i obraduje te".19Ibilojetako,jerjeprilikompreseljenjaPoslanika,sallallahu'alejhive selleme, na Ahiret, nakon to je ta teka vijest izazvala uznemirenost, ustao Ebu Bekr Siddik, r. a., i izrazio alost mulimanima u Medini Munevveri nastojei da smirisrcaashaba,teimodraodirljivuhutbu.Suhejl,r.a.,istovremenojeu MekkiMukerremiodraohutbuslinu Ebu Bekrovoj, r. a., na nain da su dvije hutbe pokazale veliku podudarnost. Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,rekaojeSuraki,r.a.:"Kakobise osjeao kad bi ti na ruke bile stavljene Kisrine narukvice?".20 U vrijeme Omera, r.a.,palajeKisrinadravaidonesenesunjegovedragocjenostiinakit,teje Omer, r. a., dao Suraki, r. a., narukvice da ih navue i rekao: "Hvala Allahu koji ih je svukao s Kisre i dao Suraki da ih nosi".21 Time je potvrdio ono o emu je izvjestio Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, takoer je rekao: "Kad propadne Kisra, iza sebe nee ostaviti nasljednika na vlasti".22 Desilo se kako je rekao. Kisrinom kuriru Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, je saopio vijesti: "Sin KisrinirvijePervizjesadaubioKisru".23KadjetoprovjerioKisrinkurir, uvjeriosedasevrijemepodudarasonimkojejenajavioPoslanik,sallallahu 'alejhiveselleme,tezatoprimiIslam.Unekimpredajamasenavodidasetaj kurir zvao Fejruz. Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,ujavnostjedaoitajnudojavukojuje HatibibnBelteabioposlaonevjernicimaizKureja.Poslanik,sallallahu'alejhi veselleme,poslaojeAlijuiMikdada,r.a.,suputstvimadasekodizvjesne slukinjenatomitommjestunalaziporuka,padajedonesu.Njihdvojicasu otiliidonijelipismonamjestokojejeodredioPoslanik,sallallahu'alejhive selleme,aonjezatimjepozvaoHatibairekaomu:"tatejenavelonaovo?" OvajjenaveonekerazlogekojejePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme, uvaio.24 Ovaj hadis je vjerodostojan i utemeljen na dokazima.Zabiljeeno je i da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao o Utbe ibn EbuLehebu:"IzjestegaAllahovazvijer".25opisujuinjegovuasnisvretak. Nakon izvjesnog vremena Utbe se zaputio u Jemen, kad ga je napao lav i pojeo. Time je potvrena ta kletva. JednasahihpredajagovoridajeprilikomosvajanjaMekke,Poslanik, sallallahu'alejhiveselleme,naredioBilalu,r.a.,daseuspnenakrovKabeis njegaprouiezan.AEbuSufjanibnHarb,ItabibnEsidiEl-HarisibnHiam, tadanjiugledniprvaciplemenaKurej,sjedilisuudvorituKabe.ReeItab:" MojotacEsidjeimaosreudanedoekaovajdan."ReeHaris, omalovaavajui Bilala, r. a.: "Zar Muhammed nije mogao nai drugog mujezina nego ovog crnog gavrana?"EbuSufjanreenato:"Janeunitarei,jerdaprogovorim,otomebiga obavijestiloovoljunkovitozdanje."NakontogaprednjihjeizaaoPoslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, i rekao im: "Znam ta ste izrekli" i zatim im ponovio njihov razgovor. Tada rekoe Alharis i Itab: "Svjedoimo da si ti Allahov poslanik, niko s nama nije bio pa da na njeg posumnjamo".26 O, ti koji ne vjeruje ovom asnom Poslaniku, ti neznaboe! PosmatrajovudvojicuprkosnihlideraKurejakakonisuimalikudnegoda postanu vjernici nakon to su uli samo jedan gajbski znak. Kako li je samo tvoje srce iskvareno kad ne moe da se smiri ni nakon sluanja hiljada mu'diza poput ove, svaka od njih potvrena kao tevatur po smislu Ali da se vratimo na temu. ZabiljeenojeidajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,objaviovijesto imovinikojujenjegovamidaAbbas,r.a.,bioostaviokodsvojeeneUmmi Fadla da je sakrije27, a kad je zarobljen na Bedru i od njega zatraena otkupnina dabigaoslobodili,rekaoje:"Janemamnita."TadmujePoslanik,sallallahu 'alejhiveselleme,rekao:"Atajestolikomitolikomsvotomkojusinatomi tom mjestu ostavio kod Ummi Fadla"? On ree: "Niko za to nije znao osim mene i nje" i primi Islam.28 ZabiljeenojetakoerdajepokvareniidovskimagLebidnainiojakeini da bi uznemirio Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, tako to je privezao vlasi kosenaealjitoubacioubunar,pajeasniPoslaniknaredioAliji,r.a.,i nekimashabimadaodudodotinogbunaraidonesuarobnjakerekvizite.Oni suotiliidonijeliikadgodjerazvezanjedanvorvlasi,Poslanik,sallallahu 'alejhi ve selleme, bi osjetio olakanje.29TakoerjezabiljeenodajeasniPoslanik,sallallahu'alejhiveselleme, rekaogrupiljudi,meukojimasubiliEbuHurejreiHuzejfa,r.a.:"eljust jednog od vas u Dehennemu e biti poput Uhuda",30 ime je predvidio izlazak iz dina jednog iz grupe i naveo njegovu kobnu kaznu. Ebu Hurejre kae: "Odoe svi iz grupe s ovog svijeta, ostasmo ja i jedan ovjek, te se ja uplaih, dok on ne biubijenkaomurted(odmetnikizvjere)nadanJemame".31Timeseukazao smisao rijei Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme. Zabiljeen je takoer dogaaj kada su se Umejr i Safvan, prije nego su postali Muslimani,dogovaralidaizvreubistvoPoslanika,sallallahu'alejhiveselleme, uzamjenuzavelikusumunovca.UmejrsezaputiuMedinuunamjeridaubije Poslanikasallallahu'alejhiveselleme.AkadjePoslanik,sallallahu'alejhive selleme, ugledao Umejra, pozvao ga je i rekao mu: "Tvoj i Safvanov plan je taj i taj",tejepodigaorukuistavionaprsaUmejrova.Ovajjepriznaonamjerui primio Islam.32 Desilosejomnogoovakvihistinitihgajbskihpredskazanja,zabiljeiloihje estpoznatihvjerodostojnihzbirki,zajednoslancimaprenosilaca.Veina dogaaja spomenutih u ovom pismu svrstava se u kategoriju mutevatir po smislu, aoneimajuneospornuvaljanostiosvjedoenuistinitost.Usvojimzbirkama sahihhadisaspomenulisuihBuharijaiMuslim,ijajevjerodostojnostnajjaa nakon Kur'ani-kerima, a to je stajalite znanstvenika i istraivaa. Treba imati na umudasupotvreneiudrugimhadiskimzbirkama,poputonihodTirmizije, Nisaije,EbuDavuda,El-Hakima,AhmedaibnHanbela,Bejhekije,zajednos njihovim lancima prenosilaca. O ti ravnoduni neznaboe, nemoj se nasumice razbacivati rijeima govorei: "Muhammed,sallallahu 'alejhi ve selleme, bio je bistar i mudar ovjek i to je sve".Kakavgoddapristupimaikudagoddakrene,ovestvarikojesetiu gajba ne izlaze iz okvira dviju mogunosti:-Ilidakae:ovaasnalinostposjedujeprodornumisaoisveobuhvatnu genijalnost,tj.posjedujeulokojimmoevidjetiprolostibudunostzajedno kao i cijeli Univerzum, pa zna svaku stvar i svako zbivanje, a svaki predio svijeta istonoizapadnopodnadzoromjenjegovihsvjedoka;onposjedujeveliku otrinuumakojamuomoguavaotkrivanjesvihstvariizprolostiibudunosti. Ovakoneto,kakovidi,nemoebitisadranouljudskombiu.Akadabise nalaunekojosobi,tobibilonadnaravnobieiposjedovaobiuzvienevrline kojimagajeobdario Gospodar Svjetova. Ova injenica sama za sebe je najvea mu'diza. - Ili da vjeruje da je ta asna linost pod komandom i uticajem, te da prima uputstva i instrukcije od Onog Koji sve vidi i Koji posjeduje mo neogranienog raspolaganjasvimstvarimaucijelomsvemiruiusvimvremenima;jer,sveje zapisano na Njegovoj ploi, Levhi Mahfuzu, iz koje znanje daruje svom ueniku kolikohoeikadahoe.Ostaje,dakle,daMuhammed,sallallahu'alejhive selleme, prima lekcije od svog Bespoetnog Uitelja, Neka je slavljen, kao to ih prenosi i drugima. ZabiljeenojedajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,rekaoHaliduibn Velidu,r.a.,kadgajeslaoupohodprotivIkedara,poglavaraDuvmetu-l-Dendela: "Nai e ga kako lovi goveda",33 tj. divlja goveda i obavijestio ga da egadovestiuzarobljenitvobezikakvogotpora.Halid,r.a.,otiaojeinaao gaonakokakojeopisaoasniPoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,tega zarobio i doveo. ZabiljeenojeidajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,obavijestioljude izplemenaKurejdaecrvizgristisvetojenapoveljiobjeenojnaKa'bi, kojomsustavilipodbojkotplemeBenuHaimiprekinulisnjimarodbinske veze,adaesamoostavitiAllahovoime,pasujeipronalionakokakoje rekao,34 objeenu na Ka'bi. TakoerjezabiljeenodajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,objavio vijestopojavikugekadbudeosvojenBejt-ul-Makdis(Jerusalim).Uvrijeme Omera, r. a., osvojen je Bejt-ul-Makdis i proirila se teka zaraza kuge, tako da je brojonihkojisupomrliodposljedicaepidemijedostigaosedamdesethiljada ljudi u samo tri dana.35NavodiseidajePoslanik,sallallahu'alejhiveselleme,obavijestioo postojanju gradova Basre36 i Bagdada37 prije nego to su naseljeni i izvjestio o sabiranju svjetske riznice u gradu Bagdadu. ApredskazaojeisukobesTurcima,38kaoisnarodimaporijeklomsobala Kaspijskogmora,nakonegaeveinatihnarodauipodokriljeIslamai potiniti Arape. Rekao je: "Zamalo e se poveati meu vama broj nearapa, pa e jesti va plijen i ubijati vas".39 Rekaojeiovo:"MojeUmmetupropastodvestigolobradimladiiiz plemena Kurej",40 donosei vijest o Jezidu i Velidu i njima slinim negativnim voama iz dinastije Emevija. Predskazao je i pojavu vjerolomstva u nekim mjestima, kao to je Jemama.41 RekaojetokomBitkenaHendeku:"PlemeKurejinjihovisaveznicinikad vie nee krenuti na mene, nego u uvijek ja krenuti na njih"42 i bilo je kako je rekao. Dva mjeseca prije svoga preseljenja na Ahiret rekao je: "Jednom Bojem robu dato je da bira, pa je izabrao ono to je kod Allaha".43 AoZejduibnSuvahanu,r.a.,rekaoje:"Jedandionjegovogtijelaeprije njegastiiuDennet."Desilosedamujerukaodsjeenaudihadu,44paje postala ehid na dan Nihavenda, te prije njega otila u Dennet. *** Svetosmoovdjeistrailiodgajbskihstvaripripadasamojednojoddeset vrsta mu'diza Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, a mi jo nismo spomenuli nijedanoddesetdijelovaovevrste,negosmosaetoizloilijoetirivrste vijesti iz gajba u Rijeci Dtcdeset petoj, koja obrauje mu'dizu Kur'ana. Zatoprouiovuvrstuipridodajjedrugimetirimavrstamaokojimaje Poslanik,sallallahu'alejhiveselleme,izvjestiojezikomKur'ana,papogledaj kakosainjavanepobitan,prosvjetljavajuidokazPoslanstva,takodamora popustiti onaj iji um i srce nisu obmanuti i priznati da je ovaj asni vjerovjesnik -poslanikkojidonosiizvjeaogajbskimstvarimaodstraneStvoriteljasvih stvari i Poznavaoca svih tajni.

1. Hadis je sahih; As-Sijc' (1/340) "Prenosi se od Aie, r. a., da je rekla: - Vjerovjesnik, sallallahu'alejhiveselleme,pozvaojesvojukerFatimu,r.a.,ubolestikojagajebila obuzela pred smrt, pa joj priapnu neto i ona zaplaka; zatim je pozva i priapnu joj, a ona senasmija.Aia,r.a.,kae:-Upitalasamjeo tome a ona ree: - Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selleme, priapnuo mi je da e ga smrt zadesiti u bolesti u kojoj je preselio, pa sam zaplakala.Zatimmijeponovopriapnuoisaopiodaujabitiprvaiznjegoveporodice kojaepoizanjim,pasamsenasmija."PrenosegaBuharija(4/248,5/26),Muslim (4/1904 pod br. 2450), Imami Ahmed u svom Al-Musnedu (6/77, 240, 282, 283) i Tirmizi u Al-Mcnclibu. 2.Hadisjeustepenuhasen;As-Sijc'(1/343)uhadisukojiprenoseAhmed,Ibn Rahevijeh, Ibn Ebu Usameh i Bejheki (Ali al-Kari 1/701), a Hafiz Ibn Kesir ga navodi "od IbnMes'uda,r.a.,upoduemhadisukojisadrigovorIbnMes'uda,r.a.,kadjevidio denazuEbuZerra,r.a..Rekaoje:-IstinujerekaoAllahovPoslanikdae-nekaje AllahovrahmetnaEbuZerra-ii,umrijetiiivjetiusamoiZatimjesiaoisamse pobrinuozanjegadokganijeopremio."Lanacprenosilacaovogahadisajehasen,aliga nisu naveli (Al-idcjc tc-n-nihcjc 5/8-9); navodi ga i Hafiz Ibn Hader u Al-Metclibu-l-Alijjc (4/114 pod br. 4109). Vidi Al-Iscbch (387, 4/64) i Al-Mudzme'u (9/332). Hejtemi kae da ga Ahmed prenosi iz dva izvora, prenosioci iz prvog izvora su svi vjerodostojni; te da ga Al-Bezzar prenosi u slinoj skraenoj formi. 3. Prenose ga Buharija, Muslim i Tirmizi od Enesa; Ahmed, Muslim, Nisai i Ibn Made od Ummi Hiram (Schihu-l-dzcmi'i-s-scir 6/24 br. 6620). 4. Hadis je sahih; prenosi se od Esme Bint Ebu Bekr, r. a., da je rekla: "Govorio nam je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme: - U plemenu Sekif e se pojaviti jedan veliki laovijedanvelikipokvarenjak."PrenosegaAhmediMuslim(4/1971)kojimujedao izraz. 5.Hadisjesahih;Tirmizikaedasenegdjepod"laovom"mislinaMuhtaraibnEbu Abid;apod"pokvarenjakom"naHaddadibnJusufa(Dzcmi'u-l-usul10/99 br. 7567). NavodisedajeHiamibnHassanrekao:"RaunasedajeHaddadsamihzatoenika ubiostotinudvadesethiljada."OvoiznosiTirmizi(521),akomentatorkaedajenjegov lanac do Hiama ibn Hasana vjerodostojan. (Dzcmi'u-l-usul 10/99 br 7568). Pod ubistvom zatoenikaseovdjemislinaonekojinisuubijeniuborbi,bilodasupogubljeni,ili doivotno drani u tamnici. 6. Hadis je sahih; prenose ga Ahmed i njegov sin u dodacima (4/235), kao i Buharija u At-Tcrihu-s-sciru(139),Al-Hakim(4/422)ikaedamujelanacprenosilacasahih,u emusesloioiAz-Zehebi.IAl-Hatibgaprenosi,uAt-Talhisu(91/1),teIbnAsakir (16/223/2).HejtemigaiznosiuAl-Mudzme'u(6/218)ikaedagaprenoseAhmed,Al-BezzariTaberaniodpouzdanihprenoslilaca.IbnHajtemehgaprenosiuAt-Tcrihu (2/10/101) (rukopis Rabat), te Ibn Kani' u Al-Mu'dzme'u (15/2). Al-Albani ga navodi meu slabimhadisima(878)isvrstavagauslabe,alijepogrijeiojernije naveo nikakav valjan dokaz slabosti u lancu prenosilaca.7.Buharija,MuslimiTirmiziprenosehadisodEbuHurejra,r.a.:"Kadbiimanbiou zvijezdama iz Plejada, uzeli bi ga ljudi Perzijskog porijekla." Muslim spominje drugu slinu predaju (iznosi je i Buharija u komentaru sure Al-Dumu'ah (Al-lu'lu' tc-l-merdzcn 3/183 pod br. 1650). 8. Prema Silsiletu-l-ehcdisi-d-dcijc (1/390-392) i Tezliretu-l-metdu'ct (112) hadis je jako slabe vjerodostojnosti. Ahmed ga prenosi kao takvog, a Tajalisi ga prenosi direktno odPoslanikaslinimizrazom.Hadisimadrugepotvrde,odkojihjeonotospominjuAl-Hatib Al-Bagdadi u svojoj historiji, Bejheki u Al-Medhclu, te Tirmizi koji kae da je hadis hasen; a Imam Ahmed ga spominje i drugim izrazom. On se, prema onome to kae Ahmed i drugi, odnosi na Imami afiju. Bejheki i Ibn Hader kau da kad se saberu svi izvori ovog hadisa, on dobije na jaini, a zna se da je on utemeljen (skraeno iz Kesju-l-hcjc" 2/53-54). 9. Hadis je sahih; obrati se na fusnotu br. 10 u poglavlju Peti jasni znak. 10.Hadisjehasen;prenosegaEbuDavudiAl-HakimodIbnOmera(Schihu-l-dzcmi'i-s-scir i njegov dodatak 4/150), a Ibn Hader ukazuje na njegov stepen hasena u Al-Mislctu (3/305). 11. Iz hadisa koji prenosi Ahmed (Al-Iethu-r-rcbbcni od Sa'atija 23/134); Sa'ati kae dagaAhmedsdodatkomprenosiuAl-Mustedreluisvrstavausahihpredaje,aligane navode. Az-Zehebi se ne slae s tim i kae da tu ocjenu opovrgava Ibn Mu'in. Hejtemi kae dahadisprenoseAbdullahiAl-Bezzaruskraenoj,aEbuJa'liukompletnijojverziji,au lancu prenosilaca kod Abdullaha i Ebu Ja'lija nalazi se Al-Hakim ibn Abdu-l Melik, koji je nepouzdan, dok se u lancu kod Al-Bezzara nalazi Muhammed ibn Kesir Al-Kurei Al-Kufi, kojijetakoernepouzdan(Mudzme'u-z-zetcid9/133).TirmizigauAl-Mislctu(3/246 br.693)pripisujeImamiAhmedu,akomentatorkaedagaAhmedovsinprenosiu dodacima Al-Musnedc (1/160), a lanac prenosilaca mu je slab. Hadis ima implicitni dokaz s vjerodostojnim lancem prenosilaca: "Prenosi Abus-Sivar da je Alija, r. a., rekao: - Neki e me ljudi voljeti i zbog te ljubavi otii u vatru, a neki e me ljudi mrziti i zbog te mrnje otii u vatru." Hadis navodi Imam Ahmed u Icdcilu-s-schcbch, a njegov komentator kae da mu je lanac prenosilaca vjerodostojan (2/565 br. 952). 12.UhadisuPoslanikovom,sallallahu'alejhiveselleme,stoji:"Onienositipogrdni naziv Rafida." Dio hadisa koji prenosi Taberani od Ibn Abbasa, r. a., s lancem prenosilaca stepena hasen (Mudzme'u-z-zetcid 10/22), a hadis se pojavljuje u razliitim verzijama i iz razliitih izvora; obrati se na spomenuti izvor kao i Al-Iethu-r-rcbbcni od Sa'atija (24/20-21)iAl-MusnedskomentaromodAhmedaakira(2/137podbr.880);onkaedaje njegov lanac prenosilaca preko Hasan ibn Hasan ibn Ali ibn Ebu Taliba, r. a., slab.13. Hadis je sahih; prenosi ga Tirmizi od Ibn Omera (2262 komentar Ahmeda akira) i kae da je hadis garib, tj. slab i u tome ga slijedi komentator Dzcmi'u-l-usulc (10/40 pod br.7503);meutim,nisubiliupravu.Hadisjesahih,ukategorijusahihagajesvrstao komentatorAl-Dzcmiu-s-scirc(813),adetaljnogarazradiouSilsiletu-l-ehcdisi-s-schihc (954) Hadis ima i potvrdu u hadisu Ebu Hurejra, r. a., koji prenosi Hejtemi u Al-Mudzme'-u (10/237) i kae da ga prenosi Taberani u Al-Atsctu s lancem prenosilaca koji je hasen. 14. Na dan Hajbera rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme: "Ovaj u bajrak sutra predatiovjekunaijimerukamaAllahiznijetipobjedu,kojivoliAllahaiNjegovog poslanika,ikojivoleAllahiNjegovposlanik"dokrajahadisakojegprenosiBuharija (5/171)uknjizioPoslanikovim,sallallahu'alejhive selleme, bitkama, poglavlje o Bici na Hajberu;zatimuknjiziodihadu,upoglavljuoVjerovjesnikovom,sallallahu'alejhive selleme,pozivuuIslamivjerovjesnitvu,zatimupoglavljuovrijednostionoganaijim rukamanekoprimiIslam;kaoiuknjziovrlinamaVjerovjesnikovih,sallallahu'alejhive selleme, ashaba u poglavlju o zaslugama Alije ibn Ebu Taliba, r. a.. Muslim ga prenosi (pod br. 2406) u knjizi o vrlinama ashaba, poglavlje o vrlinama Alije, r. a.. Prenosi ga i Ahmed (5/333),asviizhadisaSehlibnSa'da.Buharija(7/366),Muslim(podbr.1807)iAhmed (4/52) ga takoer prenose i od Seleme ibn Ekve'a. 15. Hadis je da'if, slab; spominje ga Sujuti u Ad-Dureru-l-muntesireh (118): "Alija je ponio vrata Hajbera." Al-Hakim ga iz drugih izvora od Dabira iznosi ovim rijeima: "Alija jekadjestigaodoutvrdepovukaojednanjenavrataibacioihnazemlju,nakonegana njega navali sedamdeset ljudi i uloili su svu snagu da vrata vrate na mjesto." Sujuti kae da Ibn Ishak prenosi u Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve selleme, ivotopisu od Ibn Rafi'a, r. a.:"...Sedmericaihnisumoglaprihvatiti".Rafi',r.a.,Poslanikov,sallallahu'alejhive selleme,tienik,prenoseihadiskae:"Naaosamseugrupiukojojsambioosmi, pokuavajuidaokrenemotavrata,alinismoihmogliokrenuti."Postojeimnogedruge predajekojenisuosloboeneslabosti,obratisenaAl-idcjctc-n-nihcjcodIbnKesira (4/189-190) i Kesju-l-Hcjc' (1168). 16. Prenose ga Buharija, Muslim, Ebu Davud i Tirmizi od Ebu Hurejra, r. a., (Schihu-l-dzcmi'i-s-scir i njegov dodatak 6/173 br.7294). 17.As-Sijc'(1/339).MuslimgaprenosiodUmmi Seleme, r. a., rijeima: "Ammara e ubitizloinakaskupina"(4/2236),iponovoodUmmiSeleme,r.a.,rijeima:"Ubitete zloinaka skupina" (4/2236 pod br. 2916) u knjizi o neredima i predznacima Smaka svijeta. Ahmed ga istim ovim rijeima prenosi od Ebu Sa'id al-Hudrija, a ovaj od Ebu Katade (Al-Iethu-r-rcbbcni od Sa'atija 22/330). Buharija ovaj hadis prenosi rijeima koje se razlikuju odprethodnihuKitcbu-s-sclch,poglavljeomeusobnompotpomaganjuugradnji mesdida,kaoiuKitabu-l-dihad,poglavljepotiranjaglaveprainom(1/122).Sujutiga svrstava u mutevatir hadise, koje prenosi priblino trideset izvora iz reda ashaba, r. a., (Al-Iethu-r-rcbbcniodSa'atija23/142).VidiAn-Nazmu-l-mutenasirfi-l-hadisi-l-mutevatir (126). 18. Iz hadisa koji prenose Buharija (4/238), Muslim (4/2218), Tirmizi i drugi od Huzejfe, r. a., koji je rekao: "Tebi, Emiru pravovjernih, oni nee nakoditi jer su izmeu tebe i njih zabravljena vrata." 19.PrenosegaBejhekiinjegovuiteljAl-HakimodHasanaibnMuhammeda(Alial-Kari1/704),(Al-Hufadi3/218).Al-HafizganavodiuAl-Iscbch(3573,2/93-94)i pripisujega Bejhekiji u Ad-Delcilu. Iznosi ga i Al-Hakim (4/282) a on i Az-Zehebi ga ne komentiraju. 20. Prenosi ga Bejheki (Ali al-Kari 1/703), A Al-Hafiz ga u Al-Iscbchu navodi pod br. (3115). 21. As-Sijc' (1/344), takoer vidi Al-Iscbch. 22.PrenosigaBuharija(2/254),aMuslim(4/2236-2237)umjesto"Kadpropadne" stavlja "Umro je"; i Tirmizi, koji kae da je ovaj hadis u stepenu hasen sahih. (Tuhjetu-l-chtezi 6/462-463), a svi ga prenose od Ebu Hurejre, r. a. 23. Hadis je sahih; prenosi ga Bejheki (Al-Hufadi 3/211, Ali al-Kari 1/700). Prenosi se od Dihje, r. a., da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao je: - Idite svome ovjeku i recite mu da e moj Gospodar noas usmrtiti njegovog gospodara, tj. Kisru. HadisprenosiEbuNa'im(Schihu-l-dzcmi'i-s-scirinjegovdodatak875,komentator kae da je hadis sahih) ( Silsiletu-l-ehcdisi-s-schihc 1427). 24.OsnovicuhadisaprenoseBuharija(5/184-185)kaoiukomentarusureAl-Mumtehina;iMuslim(podbr.2494)upoglavljuIcdcilu-s-schcbch;zatimEbuDavud, Tirmizi i Ahmed (1/80) iz Alijinog, r. a., hadisa. 25.IzhadisakojiprenoseAl-Hakim,BejhekiiIbn Ishak iz vie sahih izvora s lancima predaje(Al-Hufadi3/139)(Alial-Kari1/664),anavedenjeiuKenzu-l-ummcl(438-439), a njegov autor ga pripisuje Ibn Asakiru, uz uvjet da on smatra da ono to je pripisano IbnAsakiruotprilikespadaustependa'if(1/10);SujutiuAl-Hcscisu(1/366)kaedaga navode Ibn Ishak i Ebu Na'im iz drugih mursel izvora. 26. Al-Hufadi (3/219-220). Prvu polovinu prenosi Al-Hafiz Ibn Hader u Al-Metclibu-l-Alijjc(4366).tosetiedijalogameuuglednicimaizKureja,komentatorZcdu-l-me'cdc (3/409-410) pripisuje ga Ibn Hiamu, r. a., (2/413). 27.PrenosigaAhmedodIbnAbbasa,r.a.;prenosigaAl-Hakim,asvrstaogau kategoriju sa