Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

Embed Size (px)

Text of Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  1/252

  medcna u samu ereventvna medcna odstca naeene e ekovta svostva abuke, dune, datue, kase,ee, uka, krastavca emae o Posankovom, as,kortenu voa, ovra, meda, meka druh rrodnh

  ekova e eene ekovtm bem, shranom masaome eene avoboe, eudanh robema, oaznost,bronhtsa, snusa, aere, reumatzma,motence druh vrsta boest eeene damom utanem krv

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  2/252

  BDLBS M HM MED ESED

  MEDCNA POSLANK

  H, S[ pp]

  Bi 2

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  3/252

  U lha Mlosog Salosnog

  un mud u unu unnu u tnt kunk untk ifomcj koj j povd vmn uk utvno jd ovjntvo tkv tv nj moo ponvt u vjm pmnto onk, hu jhi v m to dodtno potvuiito ono o j Vjovjnik hu 'jhi v m, pno od vo Gopod vjn i uvn nka j On

  unu n tn koj u potumn tk nkon o j

  potko puo vmn od vmn objv vni h k

  Ka j doista sijt cijlo ooma! ' t soro saznat njgo porukuJ (d 777)

  vni h j hio d vko vjm d pouku koj

  u njmu obtinii:e

  V 0 T

  f

  Si nagotaj ima soj rij, i t znati!'m 6

  Dk kunk n ko tn koj n u unnu,

  mj u pm kojm tb upvjt nuk omou njh5

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  4/252

  EN PONK

  muimni mogu rovjrvi irvno nuni krnj i uj

  rii i k vjrovnju u Uvinog jr rnovnj ovii in judim ovi njiovo vro uvjrnj Io ko on mo ii jdn od mod oivnj u vjru u nm vrnu koj k d j do nuk.

  Ovo j nroio mogu og og o im nij k nki vjrkiokr v j on kon koji uruj vki k ivo donoroi i uruj druvni ivo

  Kur nki ji i onikovi u j i v di

  ouvju rojn kov o rni i irni koj uv judko drvj i odruju nin n koji ono uv ko o nm nvodrimjri u vi drvjm) i okuj nm kk oi uno jno iooko i druvno drvj Ako oo ridrv ovi uu i pi n nin irn o ii nju doro uronom Bih' a ttu drvj i vinoi

  ummd u ji v m mrrvim jk

  rom koji j govorio o rvivnoj mdiini rvi j rnjivo vono o i drvj vjdno rdio o drvju judi ii ivoinj.Uvini A j vorio ijk n mji i rij ngo j n nju

  kroi judk nog ii ivoinjk o On u i onovn rn v vornj Io ko Uvini A j ijkm do rnjivvojv koji j ivo nmogu u njim kor ni ijkovi nk oi ivoinjm koj nmju rum i n r-mijju do j ininkivno nnj o om koj i vr ijk

  iijii od koj oi

  r i ; G Gosodar na j onaj oj j s ono to storo daoono to j otrbno zati a ao da s ti oristinadano T H 50.

  ojku koji j rumn ovio j d okrij koj u ijkjkovi um iuvnj krimninj i rouvn ru

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  5/252

  u njonij im kvim kiim j ko ijk oo i koj

  u nunici oivi v kinin koj j ijk miju i koj id godin "kjic mu ijkovim u viju mdicinod ijnj um jkoviog ij und d dv

  ni gin i Hindu ndijc). dugom oju moni uniji ijnj jkoviim ijm u vou njiov oo uuounii ki unjci ko o u Inin i Ri koji u go-voii d jdn ijk di vi koj uinkovio ij ii oi. jdinjnim Amikim Dvm koj u vod dv

  n du u ogdu mdicin ojvii u oni koji govo dmijki oivdni ijkovi uknjju imom oi i n imu o ko d on vmnom i u nijivu.

  Ovdj ovj vno inj Kko mo uji ijnjijm i kko mo ndmii ijnj ijkoim kd j u i njuvin oi?

  U vi ovim im d omnm kinku diciju u ijnju

  ki oi u kinkim vim kvovim) u YkuAD io ko i u dnjoj voi u im oim ugvi ojjivo o o nmij) ovnj od kodudnic) gojno nokij omonni omji iikoooj) i njoj in im ujvi ioko knjij) dic od og i ovnj iodnog imunioun ii djomin jdnon) i oduo) oojnj ivc n icu ii dic) imoncij u inu

  guo jno unj inin u uim k un i dni k ic oi guik g vniv i odvikvnj d unj oin i onin m nokdij jnj ij ncu) ovini vni iik mnj u kvooku ovd n -ucu i dvnonom cijvu ojv i vo mnj u duj ono j ouno j k j u ug k-mnc u uzim u jjnk u mokni kn u

  o ono o ko i moknju dnj mok mnun go ovi kod mnunog ciku ndovno mnunog ciku nodno kod mukc i n

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  6/252

  8

  asoj u rvoju egoe u menoaui saraka nemo isanje nok

  iju uae goova na aama reumaiam uaa goova) ranei oekoine rovanje isrjenos kao i mnoge druge rea naida na kineske meode ijeenja koje se korise a koje nisu radiionane oada svega O% od ukune koiine meoda koje serimjenjuju

  Ovdje je vidjiv okaaej da se arasko isamsko i kranskonasijee reiu u araskom svijeu ored nji risuna je jo ikineska rdiija u odruju ijeenja jekoviim ijem

  aisa je naa araska radiija ogromna Kada i se rikuii narodni araski rukoisi da se nauno kasiiraju i oradeda se sve o kasiira o ijekovima i varima ijkama) kje sukoriene u njiovom doijanju o i redsavjao veik roemKada ogedamo reuae njiovog korienja u narodnoj mediini kao o je nr suaj sa kineskom radiijom ijeenja osaje nam jasno koia e iak orea a nj iovom kasikaijomi uoreom na naunim osnovama

  Ono na o jo reamo oraii anju na ovom jesu jeseo da neka udruenja koja se ave ronaaenjem rikujnjem ioradom jekovii rava u giu rikujaju samo odreene vrsejekoviog ija i konsan smanjuju svoj oim rada. Kao dokaoveane oree a rikujanje ija dovojno je rei da egiaski divji osijak sve vie doija na ijni i ivoi e mjerei seojama kao o je oja a aj a rodaje se oja a 8 doara sve o je avajujui ome o se on sominje u osanikovoj sau aeji ve seem mediini o emo kasnije somenui

  Tvari koje se naae u jekovio m iju a koje djeuju na organiam ne naae se samo u jednom dijeu ijke One imaju osenuoveans sa odreenim dijevima organima i ne djeuju na njegove druge dijeove kao o je suaj sa vjeaki roivedenim ijekovima koji se naae u aoekama Ruka Uvienog vorieja jsaraa sva jekovia svojsva jednoj iji u mjeri koju je ovjekunemogue osii u njegovim vorniama o je og oga o jednaijka sadri rojne vari koe imaju jekovio djeovanje o je ini

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  7/252

  9

  koism ijj iii osi k s koisi iid ij ik ijj od si.

  J g si s o j mi i s dooji dsom jd kgoi dok kji kj o d ikoij jkoii ijk dmj jki ijkoidi i ji koji s kis dicii ko s ijkkj i s koisi kod sj si ojj doij s i ijko argonsk app i im od djs sc Ikk s cij d ksk i ijk kj ikk o

  fk k i k s m kii iso i isi ijk. ks sm om ijici mj jkoiog ij ik s k jkim ijkoim i k i ic j j k dj sigs sik i ii g doojim

  Ak ki sik som d iiim ijk kojg kii oci i iji soj ogimm ijkcij o ij oo i imj cg kkojg skg d im kiji i koji g i ko m ko ii im o dij si odi isij dg i i sm jk ko iii j .sjo m iso. di m d ci k si so d sj kiji i d j kii jkoii i ko o j sj s ijkoim koji s okmii d i jm im o mjim koiim odos i k.

  O j odj o somi js d ik osoji dij jkig ij io g jmkj kjkoisi oko 3 ijko ijoj i i koj j jdis imj o ( oi) . jdij Amik kois oko 1 ijko ijj i

  O kjig sjd dijo i mdici Psiko s ji sm s i dicioim iim so jkoiom ij koj somo Ao osik s ji sm j jg ij sdsik mdi ogd ijj i dsjj oj

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  8/252

  EDN POLNK ED

  odreeni ra jekoii ijaka koje naaimo u giu i o kojima je nanje ueo i arakog i iamkog aijea akoer oa

  knjiga adri i dio o ijeenju medom i njegoim jekoiim ojima aim rogram a oianje oeg draja uem ijeenjairanom e dio koji goori o ome kako koriii rojne re jekoii ijaka a ijeenje raiii oani oei Knjigu araamo adiima o idami uanju kri) i njenim koriima.

  a oaj nain riuam oradi mediine redodnika i oanika uammeda aaau aeji e eem u dou da e ona

  nauno oradi i da muimanima oane ijek a e re oeiIam na odie da e ijeimo i da uimamo ono o na moeiijeii aka oe ima ijek ak jernik je oji i drai ienom Aau od aog jernika Io ako ima nam je onaoraio koje moemo naai "anim raiom a draje" kojegai "Boje rijeii nego ijeii" To o na iam odie dae ijeimo ne nai da e reamo ijeii onim o je aranjenonaroi aranjeno nam je da e ijeimo onim o je neio i

  aranjeno

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  9/252

  PVENTIV EDICINA U

  POLNIKOVOM, . , UT

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  10/252

  PVV MC UPLVM UU

  jdi rdovi okrivju jdu dimiju ik sog osiksu ji v sm o j osik su ji v sm ko ijik koji j uvijk io srm d svom ummu oudi svj kko i g iijio od duvi i jsi osi Tisvji g osik ummd su ji v sm suu jdom ivrsom ismskom oiku oi ovuju urok s o-sjdicm skru m ogd sci jkovi vri ijk)

  oko s i govor m kko s od ji mogu doii korisi i ksiijkovi

  odcj ljj

  rosi s od ukr r . d j uo Aovog osik s-u 'ji v sm kko k

  a od lha rso jroanj jki) dra a nakonjroanja nkom n b o na bo od draa

  Tj ovjk s mo doro osji smo u vrso vjovj i drvj vrso vjrovj odsrjuj sumj i sc vjrik i o jijk duu o s i dvj u s misi js osi ovj i s osik ummd su ji vsm odsi d s ijimo i od duvi i od jsi osi

  ' Bie Bhari bvd mii i hmed

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  11/252

  M MUED s

  oo je dvje inimno vno ivo ojni disi govoe o

  ijeenju i podsiu n njeg. eu njim je i dis koji se nvodiu Musndu imm Amed od ijd in ke koji penosi odUsme in eik d je eko

  "Bio sm kod Aovog osnik su eji ve seem kd su doi neki eduini i eki Aov osnied i d se ijeimo? Aejissem je odgovoio a s lho robo Zasa lh sn un nka j Onn osao ndnu bols a da joj n o lk os jdnbols Oni upie A koj je o? Aejissem odgovoiSaros. "

  koe se nvodi d je jeovjesnik su eji ve seemeko

  aka bols a lk ka lk dopr do bols uklon j ulhoo dopunj

  lh n o ndnu bols a z nju n o lk

  Do ns su penesene jeovjesnikove su eji ve seemijve u vei s mediinom i one ugvnom podsiu oesnike de ijek koj i e im ii od koisi i d vjeuju d e im on u ovu pomo pooi i d je pvi Lijenik Eedino ALijekovi su smo uok ok jegovim oovim n ovome

  svieu duge sne ove ijve u pogedu medicine u sei nose ionj ununji nenjski ijek je unpeuje duevno snje oesnik duovn sn okom ijeenj oesniku dje ndu iudnje u uspje.

  U ovom pogvu emo koe nvesi dise popu onogkoji se penosi od ueid d je Aov osnik su eji ve seem eko

  jee m hmed je sm j ha

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  12/252

  REENTIN EDIIN ONKOO NNE I 5

  lh n( soro ndn bols, a joj n odrdo lk

  zna ga onaj ko ga zna, n( poznaj ga onaj ko ga n pozn( , a j r

  no ovom s rnos d Vrovsnk shu 'h vsm rko

  osoj d rs znanja: znanj o l zdra) znanj ojr

  I sv ovo sno d Posnk su h v smoso sdbnk svo umm d s ko m obo ko ds nk bos mormo n o o h o okn bos p d s m okorsmo

  Prnos s od buur r r d rko

  "dn nsr s rboo n n Uhud p Ahov Posnk shu h v sm poo v nk ko

  su b Mdn rko m: 1zl( gaU ruom rvu rno"Ahov Posn m u mdcn kkvo obr" O n odovoro a

  Sno s prnos o bn sf r ko rko

  "Nk ovk s rboo u vrm Vrovsnk shu

  'h v sm p on rko ozo lnka ko uo Ahov Posn ho mu nk pomo On odovoro o 3Od n ( s o rnos s

  Mtmz-Zvad 58; bj ga md aban j bn bjb j md bn b-j

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  13/252

  MNA OSNA MHAA A. s

  "Uo Ahov Posnik shu 'hi v sm ko

  nko ovk koi bio bosn obi rkooa po lnka Nko uio: r i i ko ovo-ri Ahov Posni n oovorio a

  I sv ovo nm ouno sno o ko mr ns AhovPosnik s hi v sm osi iimo i korisimo miinsk srsv ko ns svorio Uvini AhBosnik s nikko n smi ri r Ahissm rko

  ak jrnk j bo dra ahu od sbog jrnka "1

  olj pj go lj

  Sv ono o svrmn nu o inci civ (vkin srumi nii ko uu roiv uronik bosi isv su o morn srsv rvnivno ovn roiv oboi

  vn ri no o bosniku bu orbn rvi ik AhovPosnik shu hi v sm osvio o m rvniv ko momo nvi "nim rviim micin" rko u vi s kuom

  ko uj j ma u nkoj m n d amo a ako spoja u nkoj m a s ds u njoj n napuaj j

  I ks snih his sno koo mri ns Ahissmosi s rirvmo mn micinsk orb bo sriii no iii osbno ko s ri o imiookimvrsm bosi ko o su ku i no sn

  o s i svrmn micin viimo i on brnu s miu oni koi bouu o nk rn bosi i oni n kobi moi rnii (rvi Svu ih o osbn nor (ukrnn kko bi s smnio riik s bos rns

  Blee Mul md Blei rm

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  14/252

  REVENVN NA U OSNOVO A. S. SUNNU 1 7

  Pol rt ito kko lko viio lhov Poslnik

  sllllhu 'lhi sllm i uori ono to on rio ri io trnst stol i kko s ri ns; viimo Vrov-snik sllllhu 'lhi v sllm u svoim lmnitim ivm uol miin o ovisti ko s il korisn u vrmnimk ni io ont urok ornih olsti, nin nihoo lin ili mto rvnti

  Vrosnik sllllh lhi v sllm s ni orniio smon rvntu ko lui tkor voio run i o rvlu

  ivotin i nih o "ltn rvil miin" i rko:a vsni n ja bolsnu, pa davu t

  nk vlsnik v koi im nu olsnu u n nkonn rv r i o tko moo rniti olst

  Isto tko lhisslm ns ouio kko s uvmo oolsti i rko:

  ovj } mo puniti gou vu od svog stomaa Dosta muj nolio logaja oji ga odti sposobnim ad aov ho on n bud teina hanu tna vodu iina a disanj

  ru strn lhisslm svtovo lu n u onoto nl nk vir Nvoi s on rnivo sv to nto knm ti rlivi i sv to nto o nk

  irilhisslm omo llhoo svtl viio u ovim vrstm ms nm nikkvo or lu to otvril i svrmn nuk mso tih ivotin tko rov i sunihov til un toksinih tri i ktri ko n mo nutrlisti khn

  Blj Buh Mul2 Bj , bn Md hd Bj Mu, buvud hd

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  15/252

  8 MENA OSNA MHAEA A s

  kor Ahissm ns osvtovo d n tb pmrti

  nii iscpivti onim i ndio nm d pimo ko do n dop vis d Abdu ibn Amr ibn As posidnu nou n p mu ko

  Ne rdi tko poti li i mri k i p it to teloim prvo kod tb

  Ov Posnikov shu 'hi v sm instrukci su isoono o svuu sunci i obsi svrmn mdicin r ko

  onim n dbi dovono s i ko s prvi optu to ini podonim bonim bosim n o ns upoovo Ahov Posnik shu hi v sm ko ov ivsni svt

  S du srn Ahov Posnik shu hi v sm niborvo d musimn posvtu u podu pvntiv pomou odvn isto i von un o udnosti Podsticoih d uimu i ds i us ukivo n n podivn nokiu s pod nim kiu boni mikoi u vi s im ko

  Podrute oe okte; it t di oom dlu koiprtie (pko nomn viin)

  od ci ovo spvn nmivn nihovo podiv-n Ko o tn npit ovku isto ko su i ovi mikobinpiti po udski onim i dv

  Ahissm pidvo viku pnu inu ub pomoumisvk On ko

  Kd to e i bilo tJko mom um mtu redio bih im upotreumivk pr vkog m

  Posnik shu hi v sm vodio viku biu o ubim r o im vik uc n op dv hissm i n-ovi shbi su koristii misvk ko tkicu in u o udvn so pri no su s koisti pst i tkic ub kosu s pvi pu povi nkon t odin

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  16/252

  RVNVNA CNA U OSLN OVO, A S. , SUNNU I

  Anom ssok msvk vdmo d on sdr nek en u

  romnu smou mnerne so meu kom su nvne ko-rd nrum kord bosum kum dr Ove vr mu deovne poput ono kkvo mu re pse ube Ako seu ne se n nm se v kres ue se oksne vr koedospevu u ornm urokuu rene boes boov o eVerovesnk shu eh ve seem sveovo musmne duporebvu msvk

  U ovom deu emo nves o ove hdse

  et tvai u unnet vih ponia znanje putanje viupoteba mivaa i otenje miia

  koer se prenos d e Ahov osnk shu 'eh veseem so us msvkom kd b uso o e reko

  ta je to pa vidim ao uzite od mene a nagama (uom) na zubima. oitite miva"

  Iso ko Aehssem e ovoro o ene ukvo n prevenvu o od momen nsnk pod u urob mke koe moedob nsednu boes reko

  'eni e iz doih ua (porod) . ita vene p ep liu( krv me)

  U druom hdsu Aehssem e reko

  Obiajte (ene) voje eme i ne tavajte eme u onuoj je nedotojna

  U ov dv pemen hds nmo upoorene d se ne enmoenm koe su ns nedosone npr ko e nen mk sbe pme ko e up er se ov svosv prenose n dee

  koer Ahov Posnk shu eh ve seem e nredo

  d se bru ene verne koe su epo mor (hk) e e reko Bil Buhri bnakir i b Bili Buh

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  17/252

  20 MENA OSNA MHAEA, A. s

  nu uju tii stai: imta polo pota i ja

  Umi onu oja ima ju u ti s potil vko je ljo d oslk Muhed, sllllhulejh ve selle, sujk z eeku u e je, koe eekoeoje sveee uke

  Vjeovjesk, sllllh lejh ve selle je koe ovoo oevev oles sc

  Dit s daju loa m i Kuna

  O je ovdje soj odu osku edcu edujel edcu due je je zve llh u edu do ljek oje oles seje dok je u jek ud od suj edouc

  Pozo je d je ed odl ljek sve vse oles Peos sed je ek ovjek doo lhovo Poslku, sllllhu lejh veselle, eko

  Mo u sok. lejhssel je eko Daj muna p md je o doo du u, u je ooe eko aj mu na p md. Ovj u je oe doo eko do s o lejhssel je eko stinu j aoAlh a stoma toga bata Daj mu n p d u je ovj do ko e je sok oo

  s u je ovo ojso u su hl u kojoj se ke

  1 Bii bn-Md B Buhi Musl

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  18/252

  EVENVNA ENA U OSNOVO A. S , SUNNEU

  osodar oj j l adao Pra sbi br

  dia boia oo to ara ljdi, zati,ra s saors lodoa, a oda d stazaa osodara soga, oslo! Iz troba jo zlaz razlt boja oj j lij ljdia. o j, sti doaz zaljd oj razljaj (nhl 6869ks svn nk j utvo d s d o

  kos z jj vlkog oj ols ko to su: s sj ulucu cjv ovnj oljv zt k ooljnj scou slost ju) zovj zog zdvnj ok lv ko u ogz dosju zv ko o j s Isto koon s kos ko h sstojk oso z shnu olsh oso koj j znjo da uzju dugu hu Jo skos z zn us glolju klj ols dsh uv zhvljuju ovo sv ojn olst koj ogu ozz south) Mu nstukcj llhovog Poslnk sllll

  hu ljh v sll koj o nvst u ovo djlu js koj s os o s L u trim tvrim pnu m, putnu rvi pivnu vom bum svom ummtu spivn ko ogldo ssv md vdjt o d on sd vlk oj

  lnt ohodnh ognzu ko vlk oj vn solvh d k kh vo kosnh sstojk koj

  nsu l ozn sv do dns ju vnu ulogu u ocsu ozvodnj hoo u ogzu jhovog uvnotvnjksnt su otvdl d dn klog d jdku

  hvu vjdnos z ogz ko ol klog s ldvnst klog ov Md j ssojk vlkog oj vjkhljkov koj s kos z ljnj ojh ols

  l zo jo jdnu dzu Poslkov slllhu lh v sll dc to j ljnj du duvh ols)Pos s od Eud lHudj d j ko

  1 Blee Buhr bn-Mde, hed Bezzr.

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  19/252

  22 MEN POSLN MHE S

  "Allhov oslnik slllu jhi v slm j jno n

  uo u msi k u njmu sji jn ovjk nsrij kojis vo bumm slnik slllhu ji v sllmmu r 'O Emme e o p e vidim kko ed kdne vijeme z nmz?' On oovoi Bie me mu i u-ovi Allov oslni Alejhissm mu e oe li e poduim eim ko ih ude uio, Uzveni Alh e odee onii voje ige i eit e vo dg? bummeoovori Svkko Allov oslni Aljisslm r

  ne i omkne pi: Alhu m me in n e u ikeminelhemmi vehzeni ve e z ike minelhi veldunive e zu ike min gleeni ve khiili Gopoumoj eem T e od ige i uge ueem T e od !ktoti i kukviluk eem T e od tog me pitine dug i mi udizlo ne nne' bumme je eko io sm ko j Allh osrnio moje bri i ijio m moj u "

  ovom isu s somine ik uu o enje uoiko Allh o bi u i Rul o jse ovk osj nij sm im no ko sno vii voi run o om s s njim v i oeu ok svim ko enje uoi ko vino Al moe bii ijek koji vni jeskobu uui bie uu i kukvilu u uim ko i o u iisneovjek o sv voi o npeosi iv uevno nemi i oj

  N siijijsk meiin okv i ovjek ivu je oroblm romijni o snj ovjku ou smooun i osni s e ko smii uu ovi njeno vsvnosne i okloni oj vei s ovim Aeisslm e eko

  oi lek je Kun 1

  vini All j ko

  1 ij bn-Md

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  20/252

  RVNIVN EDIINA U OSNOVO, . S SUNN 3

  M objaljjo ra oo o j lj os jrca a ca o sao oaa roast (Is82

  je u ovo jeu e ukuje djeoos v cj pojjvje j hoe se e d je sve o je ojvjeo uKuu jek vjeke povev vjeovje () dje jek oes O h je od ude ej dje upuuod spuce jek je sce j d dvje og ovs odvju sc ve s ov ejhse je eko

  'aita u telu ima jen organ ao je on zdra zdravo je icelo jelo.

  ug vod k oojevju h og, ko p dovod dpoveog kvog psk, djees (eee oes) ekh s-h oojej oes evog sse, ekd oe doves

  do seokdje Tug koe oe oves do poveog uej hoo de u due jed o dovoddo uog d sc Iso ko ug oe ukov oeej eucu, deeo cjevu, vc oe os vd k uokov jegov popu guk, o eo pojs u djeu o jeejuodeeh oes oju (v) guko okuje jo pojvu sjede kose u o peodu, je ug djeuje duee jede koje so ovko djeje s ooje dovode do poveog uej hoo de uokuju pojvu sjede kose ve sov ve h ke

  1 ljee Bhar Msl

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  21/252

  MECINA OSLN MHAA A.

  " t s a stat , sauat Daa du sd ut?!" (EMuzzemml 7)

  ovom sluu glv uzoc su sh evjesos oe uzokuu povu sjede kse koe uzokuju d udce pocesvoj pod o zkjuujemo d se emo d sue hovog Pslk slllh 'alejh v selem, pogledu lijeenja tijela ljeej due

  Peos se od e d je ekl Kd se olo eko iz

  jegove oodce llhov Poslk sllllhu lejh ve sellem d jm pouo muvvitn (sue ElFeek Es)"Deku lepedu od Is d e eko Ko

  ue o polem s umjcm ek jeg sv ps po :

  PIjjf

  On as staa d dng a (EEm 9. duge se llhov Poslk sllhu ej h ve sellem m

  je edo d se uvmo sveg oog o e zdvo m ujpeos d e llhov Poslk slhu lejh ve sellem eko

  o god tvrdi j lni iao n ponaj tu prosu, ini ona vs

  ti odgovornost

  Blee Buhr Mulm Behek Blee buvud e

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  22/252

  PLV LJJ

  ljj om o j o

  Poslkove sllllhu 'eh ve selle, upute pozvu k udlvu od lee poou oo to e esto , , peosd e lehssl u vez s t eko

  Sv to opa j branjno (h) sv to opa u vlioj olini branjno j i u najmanjoj 1

  lehssel s e ovesto d lkohol e lek To e zoto to o sd tete tv to zos pet kd se zupet zu se ve tko d oveku od e e oste t

  uHuee , peos d e Veovesk sllllhu 'lehve selle, eko

  Ko s bud leio onim to j Alh dovolio (hllo) to mu biti l

  llhov Poslk sllllhu 'eh ve selle s podste d seleo o to e dozvoleo t o to e Uzve llh do-zvolo, e e upvo Uzve llh uo d, eovo volou toe ude loslovle lek

  U dv ahiha se peos od , o od IOe, , de eko

  Bi ee irizi i buvud Blei buu u Pokovo d zi e jo i u zlal

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  23/252

  MEINA OSN MUHAEA, A. S

  "llhov osl slllhu ljh v sll j ko Tmperaura e dio eenemse vreli ne, pa e gie vodom

  sto tko s pos od s d j ko

  "Tmperaura e od deenemse vreline pa e gasie vodomZemzema.

  d s t Ek s pos d joj j dol jd koj j l ozu p ju j o ul vodo stvl usvoj klo kl llhov oslk sllllhu ljh v sll j vo d ozu hld vodo

  d Es s pos d j llhov oslk sllllhu 'ljh v sll ko

  neo od vas dobe emperauru, nea e lei dnomvodom ri noi u zoru

  d Euuj s tko pos d j lhov oslk

  sllllhu ljh v sll ko"mperaura een dio Deennema pa e gasie dnomvodom

  oz j povsvj stp topl tjl to ojuzok to s t jo ljj pv ljk poslk Muhd sllllhu ljh v sll svjtuj d s kost hldvod koj st tu toplu vo sto ppouuj svd Vod j td hld lt to o t kod ld sl o s u vodu dodt lo st d poj jo djlo-vj

  Euuj . pos d Vjovjsk slllhu 'ljhv sll doo ozu kd po jvu td stvljo

  iee uhi, Mui bnMde i hed ii uhri

  ijee uhi i Muli4 ili brni pozdni n prnoilc li bnMde

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  24/252

  PREVENTIVNA MEDICNA U PoSNKOVOM A. S SNNET

  ku a lavu a ma oje kos avemea auka je kos

  z je zdvaja elemee tva koje hae kosu ( o je jea duasaa) Ouda je jaso adahue Poslaka sallallahu 'alejh vesellem da se kost ka je ma velke kos za ovjeka ome asje oduo ljek Muhammed sllallahu 'aljh ve sellem

  Od Eesa a se eos da je ekao ajda oja llahovom Poslaku sallallahu alejh ve sellem je la zelea Odasa a, se eos da je Vjeovjesk sallallau 'alejh vesellem volo leda u zeleo u ekuu vodu Peos se od u-

  ejde, a da je ekao ledaje u zeleo ooljava vd a soako ledaje u ekuu vodu Iz eksa ovo aso hadsa jejaso da su zelelo tekua voda veoma va za oko jaaju a uvau egovo zdavje

  Peos se da je llahov Poslak sallallahu 'alejh ve sellemekao

  1sai a s Jaku a s) j imao poblma sa atinim iv

  cm t j na to stavao mlo i mso dv i banio to amombi i odao toga, paj banjno i njgovim inovima

  Da a eos od Vjeovjeska sallallahu alejh ve sllm da je ekao

  o i u mu od onoga im s lit ima la to j onu putanju vi i pa/ivanju vatom, a ja n volim spaivanj

  vatom Ovdje se ojajava da se moe lje saljvajem vaom

  o je slo ljeeju laseskm akama slU duom hadsu od Iasa a se eos da je Vjeo-

  vjesk sallallahu alejh ve sellem ekao

  1 Bj bn-Mad

  Bj IbnDvz3 Bj mz Amd Bjee Ba Mm

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  25/252

  MCNA OSANA MHAA A s

  e je u tima stvaima penju me puftanju v i spa-

  /ivanju vaom a banjujem svome ummetu spaivanje d uHurejre r se reos d je Vjerovjesk shu

  ejh ve see reko

  a vam pas naloe posudu opeiteje sem puta a pvi putemom.

  U drugoj verzj ovog hds se ke:

  a pas naloe posudu neoga od vas, oeite je sem putaa jedno od toga nea ude emom

  Muhedov shu ejh ve see ed ovdje otkrv kkve sve to kroe sdr juvk s d h se oodstrt so s ve uzstoh rj to d jedo od j h udezejo vo otvruje svree ed to ko to jeroo etrest stoje

  D je to o vrjee k se zo z kroe vruse osteuzroke oest etke?! Zr to je dovojo d eetoVjerovjesku shu ejh ve see ovjero sve svoje vestvr z otovj rem udesost svjetu jegovog osstv

  Vjerovto e szt z sh hds zto je s tko se- u odosu oste votje ko ort ju uku ovrus vdjet e koko vrus je rsuto kod s koku o-

  sost to redstvj z judsk orgzm vdje se ostvj t-je to je Vjerovjesk shu ejh ve see gso d sesud ere zemjom? emo j th etk koj ve uusoj uj s zze v uem juvke vod h e eutr-e dok s druge stre zemj eutre veu th jj jer sest djeov re sjju s jj sto ko to to sus oeku so eutre h

  1 Blee Bhar nMade hmed Bear B le Ms

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  26/252

  REVENTVN CN OSN KOVO S SNNT

  Vd, e e, d vje e euje u mu em ve-

  lke muds d d se ve e zje vje uem svj uvj, ve se e vjevje (m), uu usjeh

  Pes se d je llhv Pslk, sllllhu lejh ve sellemsv u d ujed k (ke) vdu s dujvezj se ke llhv Psk sllllhu 'lejh ve selm, jeu, zm je z vde sl ulj sm

  Pes se d je lhv Pslk slllhu lejh ve sellem,ek d me k uju u Eu i elimtilittmmtimin Jei m alea (jeem se llhu jevm umjem, d zl sve je sv) ee ud k (ke)kd sve (j d)

  d je sllllhu lejh ve selem, se es d me kuju u Bismilille eduu me sm ejun ledi ve ssemi ve Huvesemllm ( me llh uz je me e

  me e emlj eu, sve uje sve z)ee e kd sve (j d) se e sjevj lej lesh s, llhv P

  slk sllllhu lejh ve sellem s je du kk e z-led ek

  oona e poeta olesniu neo od vas stavi svou nanegovu uu ili elo i upita ga ao je.

  jedj vezj se vd d je Vjevjesk slllhu lejh vesellem, u kd lesk sv svju uku jevu (uhvd s hds)

  vdje s ljek Muhmmed, sllllhu lejh ve sellem, ukk e lz lese Tu em mjes z zvje lvljje l kkv sl je ml zm lesk

  Blje abean Blje M3 Bljee bDavd z bnMade Aed Bljee z Aed

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  27/252

  C SK UH

  uzrkv nvu sbs Obn bsnk bvz k

  m sv prv p pnnAhssm rkOizite olene i uknjajte tdne dke

  Kd b Ahssm u kd bsnk d b n b sv svu ruku n nvu rk

  e rini, it e it ako Bog Ahssm rk

  uete od olene ooe oraspoloite je neko vreme On k bz bsnk rb b pru sur h

  EIhs uvvzn (k nNs puhnu u sv ruk pr nm c bsnk

  Ahv snk sahu h v sm nm zbrnvd s bsnk r d d p Ukb bn Amr r prns d Ahv snk shu h v sm rk

  'e erajte voje olene jedu njih Alh hrani i poji. Is k Av Psnk shu h v sm nm

  nrd d bsnku dm d d n rk:ad olenik neto poeli jte mu to snkv shu h v sm mdn uhv -

  n brnm vrsm kvh bk rv k nm u vns kr srmn mdcn On psv m n

  hv uprb zn vr k kv duu ns vr dr pum d s nun brd sv k rvk s nvd u sunnu kk bsm d dnu zkrunu frmcusku rdcu z n svh bs

  1 Bjee Bha bad Be Bha Poank aalah aljh v ll nagat kako olt

  oob t od geha ato naglaava da bolnk bt t tj . t od gjha(op pev)

  3 B M Ahd4 Be T bn-Made Be bn-Mad

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  28/252

  DIIONLNI IVOI

  O LJKOVITO BLJU KOJ

  S ONUO POS LN K, A. S .

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  29/252

  TRCL ZVR LV M BLJU PMU PL

  Poslkov, sllllhu 'lejh ve sellem, medc vod oje ljekovte ljke u od koje je oso llhov oslk, sllllhulejh ve sellem, zltm stcjm uuju tko shesjetlom svo oslstv, lejhsselm je ovoo o svomehoeju

  t ) ,J 01 r 1 c)

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  30/252

  34 MIINA OSLNI MUHAA A .

  vj rp

  Ens, . , j ko Allov oslnik sllllu lji v sllm jopiso lijenje iijino iv pomou konzuminj p ovkoj pse koji se svi vodu zim se ooin) podijei n idijel i po jedn dio se pije svki dn" 1

  Ako s jv bolovi zbo zkenj konzuminje ovije e edonijei olknje Ov mo bii s e je on mljivo skuljlin i bbuk nski plin) koj i s koisni z uknjnje bolov u

  iijinom ivuOvo iziskuje emeljio isivnje kko bi s okil poveznos

  lijnj iijino iv s elinom i bbukom

  r luk

  sk Allim e

  rdc: Liliee

  Allov oslnik, slllu lejhi sellem j eko

  o bude eo ovo povre ea se e pribliva aim mama aista melee uemiava sve oo !to uemirava iude

  Ljvit vjtv

  Koisi s z ijenje duo sdij dijbes ne bolesi)koji se jo niv i nunjim eeom", je lvno ovisi od nks dvnsoplno ijev) j luenju piodnoepid d j neoodn sumpo kko bi dolo do povzivnj om inzulin koji djluje n nivo bo ovo vni

  1 Bi bnMd i hd Bi Buhi

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  31/252

  0 LJKVM BLJU K SMU SK A S 3 5

  lk, be k, e, ko, ks, otkv (odkv) e e

  dbetes, er sdre sumo u oblku suftn mnoksen stotko e vreno d konzmrne ve kon svee l k-no rveno k smne rzk od nfrkt kod zemlodnk rdnk (u rmm)

  Kost se o z eene rlobole, obolne robve, rotvkl romrzln

  jltvni tji

  Deotvorn ssto rveno l s slede:

  ten ul, ko u velko koln sdre sumo obk sumorn mnokseln Ov ten l delu rotv bkterkoje s u oblku rozd nz, koe uzrokuu ulu l dre;

  etdn ednen ko m deovne slno omon nzulnu to ome u esn nvo eer u kv;

  slftn ednen, ko m d sen mrs;

  vtmn e

  uc

  tisi i truls vlrsi ce uurbtee

  renos se d e ov osnk sllu 'le ve selem, eolben s svem dtlm d e reko

  linu ovoga (dtul) tava hdnoa ovoga (ubene) aovo (dtle) vraa toplinu ovom lben)

  1 Bee i bu-avud

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  32/252

  MNA POSLNA MHAA A s

  U vzi s konzmirnm lbni prnosi s vlik bro dis,

  li ni pozdn nidn od ni izzv nvdno d nAbbs, r , s prnosi d rko Lbni i r-n i pi, i miris On pr rlo, isi stomn plin, povskslni non, ov mkos i donosi rsln."

  jltvni tji

  Dlovorni ssoi lbni s sldi

  ri,

  minrln soli

  vj boj

  atisi azi Orinm mrorn, rinm vlr

  az Lbi

  Ljviti ijlvi

  kovii dilovi divl bosilk s sldi

  li,

  vovi i sblik.

  jltvni tji

  Dlovorni ssoi divl bosilk s n l

  * * *

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  33/252

  0 OVIOM I O E SOMENO OSNK A S. 37

  oudno s pnos d j llov oslnk sllllu lj v

  sllm opso dvlj bosljk kd j ovoo o putnju kv -dm. sto tko s nvod u oslnkovoj slllu lj v s-lm mdn d s on kost kod povno krvno prtsk mnstuln tob kod n on jo uklnj vk vod o-nm

  llov oslnk sllllu lj v sllm j rko

  edite divi osia ista je on doar nodrve.

  vdj tbmo stt d nuno obrdmo ovu ljkovtu b ljku ko nun ksprmnt mo vdjt d tn kstkt od t

  bljk pomjn s tnm ulj m utj n djlovnj ormonrnn ldustn postlndn to su omon ndbu-brn ljd t s ov bljk m kstt ljnjpovno kvno ptsk kko nm j to uko n poslnkMummd sllllu lj v sllm;

  vdjt mo jo d on rul rd ormon borlktn kos umu dvj otopn u vod to mo mjnt vjtkljk lodl. N ovj nn ljkovt bljk s mou korstt rulsnj mjsno klus ko protv mnstruln tb dru stn uspjno s korst ljnj tvnjmjno plod potpuno j bbjdno kostt tokom jltudno;

  ov bljk sd ntor omon; to j on kosn rulsnj omon u skldu s tm odv omonlnurvnotu ko umju dv osob o n mt ttnposljd n vnotu ormon v unprjdt pos psopj sojvnj n no to j nmljvo u v sovom bljkom j to to on ko s um nv dovod domlkslos;

  il J:_ a -amz

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  34/252

  C O UH . S

  rb imi u vidu d on opnio doprinosi rzvoju i d vr

  nrunu ormonlnu rvnou, pord o jo i oklnj vik vod iz ornizm

  divlji bosiljk s korisi u obliku jno npik u SjdinjnimAmrikim Drvm kor s prodj u pkovnjim lij-kov jr ruli ormon ruli mnsrulni iklus i oklnj mnsruln ob Srunji ukuju n pvnos vdjlovnj s ormonom prolkinom koji j odovorn z n-

  rdovnos mnstrulno iklus u novij vrijm j uvrno d ksrk divlj bosiljk pomij s nim uljim smnjuj nivo r u krvi do %;

  o s i njov uporb kod punj krvi idm uvr-no j d posoji ijsn povznos s irnjm disjni puv

  kor j uvrno d im ijsnu vzu s oklnjnjm jdnosrn oduzosi prliz

  uj dobijno od nj s korisi z ijnj zobov bolovkod rumizm, on jo i ublv i oklnj rzlii npd

  u Sjdinjnim mrikim Dvm s korisi ko nibkrijsko srdsvo, kor s svlj u mso ko prirodni konzrvns

  Uz sv ovo ov biljk jo uvijk rb dodno nuno ispiivnj

  irnj

  Svi s kik j (3 ) u u vrl vod os vi s d s rsopi riminu i oijdi ij s jdnom ujuro i nvr Mo s pii prijno o s oldi i bz r jr im izvrsn okus i miris

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  35/252

  0 LJEKVM U KE E MENU SNK A 3

  gz

  tisk i yps ppysi di yp

  Roo djlj n stvljnj kvnj otvon povnsk n kd s v otklnj ms bjlo vno lk kos d njov spn svl kvnj nos

  Mslm v s ooom pnos d j kd slo

  m skt jsslm ono svoj k tm njnmotm od oon tko d j on bo voj koj pson l nn t joj pstlo kvn

  u

  iski i Mls sylvsts mll

  i d: Rosnos s d jbk j s p od bk djlj n osobkoj pt od nmnost Zb nvod ov pdj ojnjj ko sb

  Ljviti d ijlvi

  Lkovt do jbk nn plod.

  * * *

  bk sd bn sol vsokom pont koj stvj sojvnj n bot j ljom kost s slj vd stolkosn j jt kod povno kvno ptsk njn sok jv v ko

  Sok od jbk ko n fmnto dob osob ko s

  mlokvn kod op mlkslost tosko knj tj) on jt k s to d dn bk dnvno pot-pnost post pobvn sstm.

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  36/252

  D OSKA HAMMD s

  jltvni tji

  Djlotvorn sstoj jbuk su slj bzn sol,

  monosrd,

  mnrln sol,

  vtmn

  vlkn ktn

  Dal

  tisi i lm tylfr

  prdi mU olu olk tul njovo konumrnj ostoj brojn

  s lovo oslnk sllllu 'lj v sllm, m nj m su slj

  bo tul u bn on otanjuju bolt

  dit vj i oun tul dno. Zaita tan ta a

  in Admov j poivio dovono dugo jd novu dno ataom

  ozdno s vzj z Allovo oslnk sllll lj vsl lm s on ro svjm dtulm rj no b klnjo Njov r b bl svj l osun dtul kko ns j uuto svjtlomsvo oslnstv. Ovo j zbo to to s ost oslnj n r

  1 Bje Ham2 Bee Ibn-Made Ham

 • 5/20/2018 Medicina Poslanika Muhammeda, Alejhis-selam

  37/252

  0 EKOVITO IU KOE E OENUO ONK A . 4

  koji s nl njgovom ognim osbno n on koji s o

  nji u njgovoj ji koji s nli u ni n s j dovoljn s sikon g ognim oij d ovli i i . Dkl, kos os ifi svjim il i osunim dulm koj sd monosid bo dosji j i kv ko koj dosjido svi ogn osbno mog o s i oni koji svoj ludvj nom i im, njim bj dv do i s ok s njiovom nkom ijv n sobi

  Dl i mlijko s solo oun n Vin bdinivi od sni dl i svjg mlijk inimno no j,vom s dvi vom ijko obolijvju kk od ki ko iod lki bolsi

  Su i svj dul jj miu n kod ood Zo jvini Al n nji skno nj Mjmi i ko

  C

  o tJ 1

  L l

  t

  -

  ; .

  t o ,

  . ,

  :1_

  !:

  i

  '

  -

  \ J fy - .Jr J )

  \

  -

  -