Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

Embed Size (px)

Text of Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  1/20

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  2/20

  MUHAMMED a.s. POEO JEPRIMATI OBJAVU U40. GODINI IVOTA!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  3/20

  PRVU OBJAVU DOBIO JE UPEINI HIRA, 27. NOI

  MJESECA RAMA ANA, "0.#

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  4/20

  TE NOI OBJAV$JENO MU JEPRVIH PET AJETA SURE

  A$E% & UGRU'A%!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  5/20

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  6/20

  HATIDA GA JE ODVE$ASVOM RO(A%U

  VERE%I IBN NEV)E$U!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  7/20

  NA%ON HATIDE R.A.,IS$AM SU PRIMI$I* A$IJA,

  EJD I EBU BE%R +.a.!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  8/20

  NA%ON TRI GODINE DO'$AJE NAREDBA DA SE JAVNOPO IVA U IS$AM!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  9/20

  ODA VAO SE MA$I BROJ $JUDIA POS$ANI% I MUS$IMANI BI$ISU I VRGNUTI VE$I%IM

  MU%AMA!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  10/20

  TAJNO SU SE SASTAJA$I U%UI ER%AM IBN ER%AM

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  11/20

  . #. PO POS$ANSTVU U DVANAVRATA MUS$IMANI SUUINI$I HIDRU U ABESINIJU%OD %RA$JA NEDA'IJE

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  12/20

  PRVE RTVE&'EHIDI BI$I SUSUMEJA I NJEN MU JASER!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  13/20

  OD 7. DO "0. GODINEPOS$ANSTVA TRAJAO JE

  OP'TI BOJ%OT MUS$IMANA

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  14/20

  "0. #. PO POS$ANSTVU UMR$ISU HATIDA +.a. I EBU TA$IB.TA GODINA NA IVA SE

  --GODINA TUGE--!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  15/20

  "0. #. PO POS$ANSTVUPOS$ANI% JE PROTJERAN IGRADIA TAI)!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  16/20

  "0. #. PO POS$ANSTVUPOS$ANI% SE SUSREO SA $JUDI I JESRIBA, %OJI SU

  PRIHVATI$I IS$AM!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  17/20

  "".#. PO POS$ANSTVU POS$ANI%SE SUSREO SA "2 MUS$IMANAI JESRIBA, SA %OJIMA JEPOS$AO MUSAB IBN UMEJRA

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  18/20

  "". #. PO POS$ANSTVUPOS$ANI% JE DOIVIOISRA I MIRAD --NONO

  PUTOVANJE I U DIGNUE--!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  19/20

  "2. #. PO POS$ANSTVUPOS$ANI% SE SUSREO SA 7MUS$IMANA I JESRIBA,

  %OJI SU PO$OI$IA%$ETVU NA A%ABI!

 • 8/10/2019 Poslanstvo Muhammeda a.s. (za djecu)

  20/20

  "/. #. PO POS$ANSTVUPOE$A JE HIDRA ISE$JENJE MUS$IMANA I

  ME%E U MEDINU!