Click here to load reader

MIM styczeń 2016 r

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MIM styczeń 2016 r

Text of MIM styczeń 2016 r

 • 1MIM stycze 2016 www.minsk-maz.pl

  ww

  w.facebook.com

  /MiastoM

  inskMazow

  iecki

  MIM i/245 - rok xxvi - gazeta samorzdowa - stycze 2016 rok

  ISSN 1507-4447

  www.minsk-maz.pl

  UMOWA Z UKSW NOWE ULICE MISTRZOSTWA SZTUK WALK

  NOWA HALA SPORTOWA PRZY GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 2

 • 2 MIM stycze 2016www.minsk-maz.pl

 • 3MIM stycze 2016 www.minsk-maz.pl

  ww

  w.facebook.com

  /MiastoM

  inskMazow

  ieckiW numerze:

  TEMAT NUMERU str. 4-5- Otwarcie nowej hali sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 2

  Z YCIA MIASTA str. 6-11 Zmar dr Zbigniew Szubiski Umowa o wsppracy z UKSW W drodze do Rady Seniorw Historyczna Bitwa Miast i Gmin Spotkanie z Burmistrzem Orszak Trzech Krli Informacje Stray Miejskiej Uroczyste obchody Powstania Styczniowego Nagroda Ministra Edukacji Narodowej Humanici przemycaj wiedz Nowe bezpieczne skrzyowanie Zrealizowano kolejne inwestycje drogowe

  OWIATA str. 12-15 Kosmiczne spotkanie Jaseka u Salezjanw Czytanie czy pokolenia Jaseka po Polsku Maraton Pisania Listw Zatrzymaj si czowieku Gra groszy W witecznej atmosferze

  KULTURA str. 16-21 Muzeum Ziemi Miskiej W Miejskiej Bibliotece Publicznej Z imprez MDK

  SPORT str. 22-27 Relacje z MOSiR Turniej piki rcznej w osicach Mistrzostwa Polski Sztuk Walk Roczny bilans biegowy Dreptaka Szachy w przedszkolu

  Z PRACY RADY MIASTA str. 28

  URZD MIASTA INFORMUJE str. 29-32

  FERIE - str 33-34, okadki

  Burmistrz Miasta Misk Mazowiecki

  Marcin Jakubowski

  Szanowni Pastwo.

  W sobot, 23 stycznia, ( 14 dni od publikacji) wesza w ycie zmiana ustawy o systemie owiaty, zgodnie z ktr obowizek szkolny dziecka rozpoczyna si z pocztkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktrym dziecko koczy 7 lat () Tym samym trwajca ponad 6 lat reforma ob-niajca wiek rozpoczcia obowizku szkolnego zostaa w cigu dwch tygodni odwrcona. Samorzdy stany przed tym faktem w trakcie roku budetowego, nie otrzymujc od rzdu adekwatnego wsparcia finansowego. W Misku Ma-zowieckim stanlimy przed dylematem jak zorganizowa opiek przedszkoln dla 300 szeciolatkw, ktre od 1 wrze-nia 2016 miayby rozpocz nauk w I klasach? Moglimy ogosi konkursy dla przedszkoli niepublicznych

  i tam przenie nasze szeciolatki lub zorganizowa grupy przedszkolne w szkoach pod-stawowych. Oczywicie, najprociej byoby zrzuci z siebie problem i przenie dzieci do przedszkoli prywatnych, w ogromnej wikszoci w okolice Klonowej (jedynie tam prywatne przedszkola dysponuj du liczb wolnych miejsc). Postanowilimy podj wyzwanie i zorganizowa dla szeciolatkw opiek przedszkoln w szkoach podstawo-wych. Z zaoenia bd to wyznaczone szkoy dla poszczeglnych przedszkoli, jednak w praktyce bd to zapewne docelowe szkoy, w ktrych po roku dzieci trafi do klas pierwszych. Decyzj o tym, do ktrej szkolnej zerwki posa dziecko, podejm rodzice, a my, w miar moliwoci, zrobimy wszystko, eby sprosta oczekiwaniom. W szkolnych zerwkach dzieci oprcz podstawowej opieki bd miay zapewnio-ne dodatkowe zajcia z muzyki, plastyki i oczywicie angielskiego. Oferta bdzie zapewne bogatsza ni w dotychczasowym przedszkolu. Ponadto zapewnimy opiek logopedy, pie-lgniarki szkolnej czy w razie potrzeby psychologa. Grupy 10-godzinne otrzymaj przed-szkolne wyywienie. Gdyby 6-latki zgodnie z planem poszy do I klasy, samorzd otrzymaby z subwencji owiatowej za 4 miesice obecnego roku ok. 900 000 z. W zamian otrzy-mamy od rzdu zwikszon dotacj przedszkoln w sumie ok. 130 000 z. Tak wic musimy spodziewa si spadku dochodw budetowych w tym roku o ponad 750 000 z (4 m-ce 2016 r.). W skali caego roku ten ubytek wynie moe nawet ponad 2 500 000 z. Zmiana w ustawie wymagaa od samorzdu decyzji o modyfikacjach organiza-cyjnych w miskich placwkach owiatowych. Ich brak skutkowaby nieprzyjciem dzieci 3 i 4-letnich. Szanowni Pastwo. Zmiany czsto budz niepokj, a w szczeglnoci gdy dotycz naszych dzieci. Prosimy Pastwa o cierpliwo i dialog, poniewa dla nas to rwnie niea-twe zadanie. Jednoczenie zapewniamy, e miskie szkoy podstawowe s przygotowane i otwarte na dzieci 6-letnie jako uczniw I klas. Jeli taka bdzie Pastwa wola, bez-piecznie rozpoczn tam nauk. Zachcamy do zapoznania si z ofert naszych szk oraz do rozmw z wychowawcami w przedszkolach. Pomog Pastwu podj decyzj najwa-ciwsz dla przyszoci edukacyjnej Waszego dziecka.

  INFORMACJADo dnia 15 marca 2016 roku mona skada wnioski o nadanie tytuu Honorowy Obywatel Miasta Misk Mazowiecki lub tytuu Zasuony dla Miasta Misk Mazowiecki.

  Pisemne zgoszenia adresowane do Przewodniczcego Rady Miasta Misk Mazowiecki naley skada w Biurze Obsugi Interesanta Urzdu Miasta Misk Mazowiecki ul. Konsty-tucji 3 Maja 1, 05-300 Misk Mazowiecki na odpowiednim formularzu.

  Wzr wniosku dostpny jest na stronie internetowej Miasta Misk Mazowiecki pod adresem: www.minsk-maz.pl

  Z wnioskiem o nadanie tytuw mog wystpowa m.in.:1) instytucje i przedsibiorcy dziaajcy na terenie Miasta Misk Mazowiecki, 2) organizacje pozarzdowe,3) co najmniej 25 penoletnich mieszkacw Miska Mazowieckiego reprezentowanych przez inicjatora wniosku.Wniosek powinien zawiera nastpujce dane:1) dane wnioskodawcy,2) dane o kandydacie: imi/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszka-nia, a w przypadku osoby prawnej: dane rejestrowe, przedmiot dziaalnoci,3) yciorys kandydata (nie dotyczy osoby prawnej),4) uzasadnienie wniosku.

 • 4 MIM stycze 2016www.minsk-maz.pl

  TEMAT NUMERU

  Na dworze mrz i nieg, a w gimna-zjum przy Budowlanej palmy, tan-cerki hula, gorca samba i kwiatowe girlandy. Tak radonie witowano 18 stycznia otwarcie hali sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawa II w Misku Mazowieckim.

  Gimnazjum kierowane przez dyrekto-ra Grzegorza Wyszogrodzkiego jest ostatni miejsk placwk, przy ktrej powstaa nowoczesna baza sportowa. Warto byo czeka kilkanacie lat od pierwszego wniosku i projektu po re-alizacj tej inwestycji za ponad 7,3 mln z. Jak mogli przekona si gocie uro-czystoci otwarcia hali obiekt istotnie spenia wszelkie nowoczesne normy i oczekiwania. Penowymiarowe boiska do siatkwki, koszykwki, tenisa ziemnego i piki rcznej; moliwo jednoczesnego korzystania z boisk treningowych przez trzy grupy (dziki kotarom dzielcym sal), a do tego profesjonalnie wyposa-ona siownia i sala fitness. Dodatkowym walorem hali jest te scena teatralna, do-skonaa akustyka i dostosowanie obiektu take dla osb niepenosprawnych.

  Uroczysto otwarcia sali rozpocza si od symbolicznego przecicia wstgi, ktrego dokonali: Elbieta Lanc (Czonek Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego), Marcin Jakubowski (burmistrz miasta), Andrzej Cudny (prezes firmy Remex), Agnieszka Duszczyk (przewodniczca Rady Rodzicw), Grzegorz Wyszogrodzki (dyrektor gimnazjum) oraz Klaudia Pietra-szek (przewodniczca samorzdu szkol-nego).

  Gocie witani ju na korytarzu przez tancerki, w wakacyjno-hawajskim wy-stroju wntrz rozpoczli spotkanie od obejrzenia pokazu taca samby. Rado i gorce rytmy towarzyszyy wszystkim przez ca uroczysto. Gratulacje dy-rektorowi Wyszogrodzkiemu, nauczycie-lom, uczniom i caej spoecznoci lokalnej skadali: Czesaw Mroczek (Pose na Sejm RP), Kamil Wichrowski (asystent Teresy Wargockiej, wiceminister edukacji naro-dowej), Elbieta Lanc (Czonek Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego), Dorota Sokoowska (Mazowiecki Kurator Owia-ty), Mariusz Kozera (z-ca Dyrektora Mazo-wieckiego Zarzdu Drg Wojewdzkich), Antoni Tarczyski (Starosta Miski), Mar-cin Jakubowski (burmistrz miasta), Marian Makowski (przewodniczcy rady miasta),

  Robert Gazka (przewodniczcy komisji owiaty), Dariusz Kulma (wiceprzewod-niczcy rady miasta), dyrektorzy szk i instytucji prowadzonych przez miasto, Stanisaw Mejszutowicz (przewodniczcy miskiego oddziau ZNP) i wielu innych goci. Odczytany zosta take list, ktry skierowa do spoecznoci szkoy Mini-ster Sportu i Turystyki, Witold Baka. Na widowni nie zabrako take Mirosawa Krusiewicza (Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urz-dzie Marszakowskim), z-cy burmistrza Krzysztofa Michalika, burmistrza seniora Zbigniewa Grzesiaka, radnych, pracow-nikw urzdu, dyrektorw szk, instytu-cji, ksiy, przedstawicieli sub mundu-rowych, sponsorw, rodzicw, uczniw i nauczycieli. Szczeglnie ciepo wyra-ano si o wykonawcach obiektu, czyli firmie Remex oraz wszystkich, ktrzy czuwali nad waciwym wykonaniem in-westycji. eby na sali nie zdarzay si kontuzje, obiekt powicio czterech ksiy proboszcz parafii NNMP ks. Je-rzy Mackiewicz, dyrektor Szk Salezja-skich ks. Ryszard Woniak, proboszcz miskiej parafii mariawickiej kapan Jan Opala oraz ks. Marcin Wojtczak.

  Podczas uroczystoci przyznano tytu Przyjaciela Szkoy Marcinowi Jaku-bowskiemu (burmistrzowi miasta), Ra-dzie Miasta VI kadencji, ktra zatwier-dzia budow sali oraz radnym stale i systematycznie wsppracujcym ze szko: Wandzie Izabelli Rombel, Walde-marowi Mireckiemu i Dariuszowi Kulmie. Burmistrz wrczy statuetki najlepszym szkolnym sportowcom. Otrzymali je ci uczniowie, ktrzy w ubiegym sezonie

  Otwarcie nowej hali sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 2

 • 5MIM stycze 2016 www.minsk-maz.pl

  ww

  w.facebook.com

  /MiastoM

  inskMazow

  ieckiTEMAT NUMERU

  sportowym osigali sukcesy na pozio-mie powiatu i regionu: Paulina Czekaa, Kamila Karwowska, Adrianna Bielak, Ju-lia Rodzoch, Klaudia Pietraszek, Izabela Szymanowska, Agnieszka Grabarczyk, Patrycja Milewska, Anna Krawczak, Ju-lia Karwowska, Maja Sysiak, Katarzyna Dbrowska, Maria Pitkowska, Hubert Kusak, Maciej Karowicz, Mateusz Bemb-nowicz, Daniel Dbrowski, Bartosz Maj.

  Po oficjalnej czci gocie przybrani w kwiatowe girlandy obejrzeli scenki ka-baretowe z budowy i z play, posuchali piosenek w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej oraz podziwiali wystpy taneczne w ukadzie z szarfami i w uka-dzie jazzowym. Przepytano rwnie goci z wiedzy o sporcie. W quizie mona byo wygra owocowe nagrody, a na koniec gocie powtarzali ukad taneczny

Search related